Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση» Υπεύθυνη Σχεδίων Κινητικότητας LDV

2 We Mean Business Η καµπάνια We Mean Business αποτελεί µέρος της Πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για Νέους», που ξεκίνησε τον εκέµβριο του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος->να αυξηθεί ο αριθµός των καταρτιζοµένων σε Leonardo da Vinci και Erasmus κατά 30%. Αναµένονται το 2012 τουλάχιστον τοποθετήσεις νέων σε επιχειρήσεις και φορείς στο εξωτερικό και το 2013 να φτάσoυν τις Στις 18 Απριλίου του 2012 η Επιτροπή ενέκρινε ένα πακέτο µέτρων µε σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιµότητας. Στοχεύει στο να ενθαρρύνει προσλήψεις σε: πράσινη οικονοµία, υγεία και Υπηρεσίες των ΤΠΕ. Η Επιτροπή διενήργησε µια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουλίου 2012 σχετικά µε ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

3 We Mean Business Για την περίοδο , το πρόγραµµα παρείχε επιχορηγήσεις σε άτοµα για κατάρτιση και εργασία Οι τρεις top χώρες προορισµού για τους καταρτιζόµενους είναι η Γερµανία, η Αγγλία και η Ισπανία Τα τρία top γνωστικά πεδία είναι η νοµική, οι φυσικές επιστήµες και οι δεξιότητες για το εµπόριο ξενοδοχείων, εστιατορίων και τροφοδοσίας Το 70% των συµµετεχόντων που λαµβάνουν µέρος είναι µεταξύ ετών, το 15% είναι κάτω των 18 και γύρω στο 15% επίσης πάνω από 25 ή και µεγαλύτεροι. Το 51% των συµµετεχόντων χρησιµοποίησαν στις τοποθετήσεις τους την αγγλική γλώσσα, το 16% την γερµανική και το 7,8% την ισπανική

4 We Mean Business-Leonardo da Vinci Ώθηση στην απασχόληση των νέων-ενίσχυση δεξιοτήτων-απόκτηση εµπειρίας στο γνωστικό αντικείµενο Ενθάρρυνση επιχειρήσεων για πρόσληψη ασκούµενων (µελλοντικών εργαζοµένων)- ανταγωνιστικότητα, καινοτοµία, νέες ικανότητες και προσόντα We Mean Business Leonardo da Vinci- Youth Mobility Win-Win Situation

5 We Mean Business Πρόγραµµα Leonardo da Vinci Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ράσεις Προγράµµατος Leonardo da Vinci Κινητικότητα - Mobility (1)Initial Vocational Training, (2)People in Labour Market, (3)Vocational Educational Training for Professionals) Εταιρικές Σχέσεις Partnerships Πολυµερή Σχέδια Καινοτοµίας- Transfer of Innovation Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις-Preparatory Visits

6 Κατηγορίες Κινητικότητας-Mobility 1. Η δράση Κινητικότητα για καταρτιζόµενους στην Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (IVT) αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας ατόµων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 2. Η δράση Κινητικότητα για Άτοµα σε Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση (PLM) αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των εργαζοµένων, αυτοαπασχολούµενων, ανέργων, αποφοίτων που πραγµατοποιούν περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό στο πλαίσιο ενός προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης 3. Η δράση (VETPRO) αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας επαγγελµατιών της επαγγελµατικής κατάρτισης ή /και της διαχείρισης/ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων

7 Κατηγορίες Κινητικότητας -Mobility Mαθητές στην επαγγελµατική εκπαίδευση σε ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητευοµένων, άτοµα σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση (IVT) Απόφοιτοι, άνεργοι, εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι άτοµα σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση αγορά εργασίας (PLM) Καθηγητές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµβουλοι καθοδήγησης, υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτές (VETPRO)

8 We Mean Business-Leonardo da Vinci Νέοι σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση (IVT) ιάρκεια τοποθέτησης: 2-39 εβδοµάδες Άτοµα στην αγορά εργασίας (PLM) ιάρκεια Τοποθέτησης: 2-26 εβδοµάδες

9 Mobility IVT-PLM Στην κατηγορία IVT ο µαθητευόµενος/µαθητής/καταρτιζόµενος µπορεί να µετακινηθεί σε µια επιχείρηση ή σε ένα ίδρυµα κατάρτισης σε κάποια συµµετέχουσα χώρα µε σκοπό να διανύσει µια περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης ή/και εργασιακής εµπειρίας Στην κατηγορία PLM ο απόφοιτος/ άνεργος/ αυτοαπασχολούµενος/ εργαζόµενος µπορεί να µετακινηθεί σε µια επιχείρηση ή σε ένα ίδρυµα κατάρτισης σε κάποια συµµετέχουσα χώρα µε σκοπό να διανύσει µια περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης ή/και εργασιακής εµπειρίας Τα φυσικά πρόσωπα δεν µετακινούνται µεµονωµένα αλλά µόνο µέσω ελληνικών φορέων (φορείς αποστολής) που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση Οι ελληνικοί φορείς αποστολής υποβάλλουν αίτηση για IVT στην Ελληνική Εθνική Μονάδα ΙΚΥ. Τέτοιοι είναι: Επαγγελµατικά Λύκεια, Επαγγελµατικές Σχολές. Σχολές Μαθητείας ΟΑΕ, ΟΤΕΚ, ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ

10 Mobility IVT-PLM Οι ελληνικοί φορείς αποστολής υποβάλλουν αίτηση για PLM στην Ελληνική Εθνική Μονάδα ΙΚΥ. Τέτοιοι είναι: ΙΕΚ, ΚΕΚ, Επιχειρήσεις, Εταιρείες, Εµπορικά/Βιοµηχανικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια, ΚΕΚ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης κλπ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατόπιν δηµοσίευσης της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης και της Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Π ΒΜ στην ιστοσελίδα µας Στο πρόγραµµα συµµετέχουν τα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε., οι 3 χώρες του ΕΟΧ, η Τουρκία, Κροατία, ΠΓ Μ και οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες (βάσει της υπ αριθµ. 2001/822/ΕC Απόφασης του Συµβουλίου) Η εταιρική σχέση των σχεδίων IVT/PLM πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου της χώρας του αιτούντος φορέα και η µια εξ αυτών να είναι κράτος- µέλος της Ε.Ε.

11 Mobility IVT- PLM Στην περίοδο τοποθέτησης του καταρτιζόµενου στην κατηγορία IVT/PLM πρέπει να καθορίζεται η σύνδεση µε την πρακτική εµπειρία και τις ανάγκες του συµµετέχοντα Υπογραφή σύµβασης του συµµετέχοντα µε τον φορέα αποστολής- ενηµέρωσή του συµµετέχοντα για τις κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από την ΕΜ Υπογραφή τριµερούς δέσµευσης (training agreement) µεταξύ φορέα αποστολής, φορέα υποδοχής και συµµετέχοντα Σαφής προσδιορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των εµπλεκόµενων µερών, σαφής περιγραφή του προγράµµατος κατάρτισης, των καθηκόντων, της εποπτείας και αξιολόγησής του, της πιστοποίησης των δεξιοτήτων του κλπ.

12 Mobility IVT- PLM Παράδειγµα IVT: ΕΠΑΛ από την Πάτρα µετακινεί 10 µαθητές για 3 εβδοµάδες στην Ολλανδία µε σκοπό να καταρτιστούν στις δοµές οργάνωσης και διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής στην χώρα του εταίρου και συγκεκριµένα στην παραγωγή ενσιρώµατος από καλαµπόκι και άλλα σιτηρά Παράδειγµα PLM: 28 απόφοιτοι µετακινούνται µέσω του ΚΕΚ Πανεπιστηµίου Χ σε 11 χώρες υποδοχής σε 19 διαφορετικούς φορείς υποδοχής όπως ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστηµίων, εκπαιδευτικούς οργανισµούς, οµοσπονδία εργοδοτών και βιοµηχάνων, νοσοκοµεία κλπ Ακριβώς το αντίστροφο γίνεται στην περίπτωση που π.χ. µια ελληνική επιχείρηση δέχεται καταρτιζόµενους(φορέας υποδοχής) από έναν ξένο για µας φορέα αποστολής πχ. Ένα επαγγελµατικό σχολείο από την Αγγλία->η αίτηση γίνεται στην Αγγλική ΕΜ ή ένα Πανεπιστήµιο που µετακινεί αποφοίτους από την Ισπανία->η αίτηση γίνεται στην Ισπανική ΕΜ

13 Mobility IVT-PLM Οι καταρτιζόµενοι και στις δυο κατηγορίες της κινητικότητας IVT-PLM όταν µετακινούνται µέσω των ελληνικών φορέων αποστολής για τοποθέτηση στις εταιρείες/επιχειρήσεις κλπ στις χώρες υποδοχής πάντα ασφαλίζονται για όλη την περίοδο της κατάρτισης και συγκεκριµένα για : Αστική ευθύνη Προσωπικό ατυχηµάτων (επαναπατρισµός σωρού κλπ) Η ΕΜ µέσω των φορέων αποστολής χρηµατοδοτεί τον κάθε συµµετέχοντα για : ιαχείριση (εντάσσεται η ασφάλιση) ιαβίωση (διαµονή, διατροφή και εσωτερικές µετακινήσεις) Ταξίδια( αεροπορικά εισιτήρια, µετακινήσεις από και προς αεροδρόµιο) Προετοιµασία( γλωσσική, παιδαγωγική και πολιτιστική)

14 Μαρτυρίες για τη Κινητικότητα(1) του Υποδιευθυντή του 1 ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας«Πραγµατικά,επιστρέφεικανείς σοφότερος», του /ντη του 1 ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας «Μαθητές και µαθήτριες από χαµηλές εισοδηµατικές κοινωνικές τάξεις, καθώς και παιδιά οικονοµικών µεταναστών, απέκτησαν µοναδικές εµπειρίες ζωής µε τόνωση της αυτοπεποίθησης τους», της Όλγας Μπουνταγκίδου µέσω του ΚΕΚ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Η πρακτική µού προσέφερε την εµπιστοσύνη για τις σπουδές µου και τις ικανότητες που έχω αποκτήσει. Αυτό το πολύτιµο θησαυρό πήρα µαζί µου στην Ελλάδα την αυτοπεποίθηση που µου έλειπε», του ιδιοκτήτη ΜΜΕ από την Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Εύβοιας«.. γνώρισα νέους τρόπους προβολής, προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών.. νόµιζα ότι αν έχεις εµπορική επιχείρηση δεν έχεις και πολλά να µάθεις, θα είναι όλα γνωστά»,

15 Μαρτυρίες για τη Κινητικότητα(2) του Ανδρέα από τη Grecotel «Τα οφέλη που αποκόµισα από αυτό το πρόγραµµα είναι πολλά. Με το να γνωρίσω περισσότερους ανθρώπους µε διαφορετικές κουλτούρες, άνοιξαν οι ορίζοντες µου. Τώρα πια έχω περισσότερες επιλογές στον επαγγελµατικό τοµέα µου εφόσον κράτησα την επαφή µε τους ανθρώπους που συνεργαζόµουν» και της µαθήτριας του ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας «ενξέρωπόσοαυτάπουέµαθαθα µου χρειαστούν στην επαγγελµατική µου ζωή αλλά έµαθα να συνεργάζοµαι και να ολοκληρώνω τη δουλειά µου»

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών Έγγραφο διατύπωσης θέσεων 3 SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Εξευρωπαϊσμός μέσω της κινητικότητας : Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα

Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα Περίληψη αποτελεσμάτων πέντε κλαδικών μελετών εφικτότητας Πρόλογος Το Δεκέμβριο 2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 18 Στο πλευρό των νέων Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης Η στήριξη των νέων στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα