15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002915693 2015-07-16"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ OIKONOMIA, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Ρειραιάσ, 14 Ιουλίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ πρϊθν Υ.Ν.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ Αρικ. Φακ.: /1451/15 & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ Τμιμα Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν Ταχ. Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλθ Ε1-Ε2) Ηλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Ταχ. Κϊδικασ : ΡΕΙΑΙΑΣ ε ΕΤΡΩ ελεφκερο Ρλθροφορίεσ : Ρλωτάρχθσ ΛΣ ΧΛΙΜΙΝΤΗΑ Χρ. Ανκ/ςτθσ ΛΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Αικ. Τθλζφωνο : /1081 FAX : ΦΟΕΑΣ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (πρϊθν Υ.Ν.Α.) Διακιρυξθ υπ αρικμ. 02/2015 Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Ανάπτυξθ Δορυφορικοφ Δικτφου Αςφαλοφσ Επικοινωνίασ χωρϊν τθσ Μεςογείου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Seahorse Mediterranean Network», προχπολογιςκείςασ αξίασ # ,50 # (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Σο Τπουργείο Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν πρϊθν Τ.Ν.Α./ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2 Ο Ζχοντασ υπ όψιν: 1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: α) Του Κανονιςμοφ 1336/2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. β) Του Ν. 2198/94 «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 43, άρκρο 24). γ) Του Ν. 2238/94 «Κφρωςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» (ΦΕΚ Αϋ 151), όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) και ιςχφει. δ) Του Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» (ΦΕΚ Αϋ19), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. ε) Του Ν. 2362/95 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 247), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 143) και ιςχφει. ςτ) Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 45), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. η) Του Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ 248), θ) Του Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ Α 30) όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) και ιςχφει. κ) Του Ν. 3469/06 «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 131). ι) Του Ν. 3548/07 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ Αϋ 68). ια) Του Ν. 3861/10 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ Αϋ112), Σελίδα 1 από 7

2 ιβ) 15PROC Του Ν. 3886/10 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων-εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665 ΕΟΚ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ Αϋ173). ιγ) Του Ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (ΦΕΚ Αϋ141). ιδ) Του Ν. 3922/11 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ35) και ιδίωσ των άρκρων 13 και 14 παράγραφοσ 6. ιε) Του Ν. 4013/11 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. ιςτ) Του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 18). ιη) Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102). ιθ) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα τθσ Ραραγράφου Η : Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (ΦΕΚ Α 107). ικ) Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεων» (ΦΕΚ Αϋ120), κ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ ( )» (ΦΕΚ Α 74). κα) Του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 160), όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το άρκρο 37 του Ν. 4320/15 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 29). κβ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98), κγ) Του Π.Δ. 60/07 *Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν»+ (ΦΕΚ Αϋ64), κδ) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ Αϋ 150), κε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ Α 194). κςτ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α 170). κη) Του Π.Δ. 22/2015 «Διοριςμόσ του Αλζξιου Τςίπρα του Ραφλου, Αρχθγοφ του Κόμματοσ του Συναςπιςμοφ ιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ (ΣΥ.ΙΗ.Α.), ωσ Ρρωκυπουργοφ» (ΦΕΚ Α 18). κθ) Του Π.Δ. 24/2015 «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων», ιδίωσ ωσ προσ το άρκρο 2 αυτοφ «Σφςταςθ Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ» (ΦΕΚ Α 20). κκ) Του Π.Δ. 25/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (ΦΕΚ Α 21). 2. Σισ Αποφάςεισ: α) Τθν υπ αρικμ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (ΦΕΚ Β 764). β) Τθν υπ αρικµ /601/0026/ Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (ΦΕΚ Βϋ 431), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. γ) Τθν υπ αρικμ. 2/51557/0026/1998 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ επιτοκίου των προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (ΦΕΚ Β 1209). δ) Τθν υπ αρικμ /6976/0016/ΠΟΛ.1028/ Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΚ Β 153). ε) Τθν υπ αρικμ /2565/ΔΟ/ Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» (ΦΕΚ Β 1590). Σελίδα 2 από 7

3 ςτ) Τθν υπ αρικμ / Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 15PROC των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β 1673). η) Τθν υπ αρικμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν - Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Διαδικαςία εκτζλεςθσ προμθκειϊν και επιςκευϊν που αφοροφν ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, επιχειρθςιακά μζςα και ςυςτιματα που χρθςιμοποιεί το Λιμενικό Σϊμα Ελλθνικι Ακτοφυλακι για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του (περίπτωςθ κβϋ μζρουσ ΙΙ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του Ν.2286/95, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 13 του Ν.3922/2011)» (ΦΕΚ Β 1818). θ) Τθσ υπ αρικμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 2677). κ) Τθν υπ αρικμ. πρωτ /14/(638)/ Απόφαςθ Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΡΟΜ. 1ο (ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ-39Ι) με κζμα «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ, Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν και Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων του άρκρου 15 του π.δ. 118/2007 & Ρροςφυγϊν του ν. 3886/2010, ζτουσ 2014 Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.», ι) Τθν υπ αρικμ. πρωτ /14/(722)/ Απόφαςθ Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΡΟΜ. 2 ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΟΡ-ΙΦΗ) με κζμα «α) Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Ραραλαβισ Συμβατικϊν Ειδϊν Εργαςιϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ και β) Ραραλαβισ ειδϊν εργαςιϊν αξίασ ζωσ χωρίσ ΦΡΑ ζτουσ 2014 Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.», ια) Τθν υπ αρικμ / απόφαςθ τθσ Υφυπουργοφ ςτον Ρρωκυπουργό «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» (ΦΕΚ Β 1893). ιβ) Τθν υπ αρικμ /2014 απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων» (ΦΕΚ Β 2573). ιγ) Τθν υπ αρικμ. Τ92/ απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ, Θεόδωρο Δρίτςα» (ΦΕΚ Β 285). 3. Τθν υπ αρικμ. HOME/2012/EBFX/CA/2020 Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ του Ρρογράμματοσ «Κοινοτικζσ Δράςεισ 2012» του «Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων» για τθν πράξθ με τίτλο «Ανάπτυξθ Δορυφορικοφ Δικτφου Αςφαλοφσ Επικοινωνίασ χωρϊν τθσ Μεςογείου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Seahorse Mediterranean Network». 4. Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ διαβιβάςκθκαν με το υπθρεςιακό ςθμείωμα με αρικ. φακ.: /15(936)/ από το 4 ο τμιμα τθσ Δ/ςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν για τθν «Ανάπτυξθ Δορυφορικοφ Δικτφου Αςφαλοφσ Επικοινωνίασ χωρϊν τθσ Μεςογείου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Seahorse Mediterranean Network». 5. Τθν υπ αρ. πρωτ / Απόφαςθ ΥΡ.Α.Α.Ν. περί ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο ΡΔΕ 2014 ςτθ ΣΑΕ- 150/2 του ζργου «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ SEAHORSE MEDITERRANEAN NETWORK» με κωδικό 2014ΣΕ Το υπ αρικμ. πρωτ. 010/Α26/ ζγγραφο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ με ςυνθμμζνο το αρ. 15/ απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Κρίςεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ του εν λόγω ζργου. ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 1. Θλεκτρονικό, τακτικό διαγωνιςμό ανοικτισ διαδικαςίασ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, ςε ευρϊ ελεφκερο, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν «Ανάπτυξθ Δορυφορικοφ Δικτφου Αςφαλοφσ Επικοινωνίασ χωρϊν τθσ Μεςογείου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Seahorse Mediterranean Network», ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α μζχρι και Θ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν προςφορζσ μόνο για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που Σελίδα 3 από 7

4 περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 15PROC Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕ-150/2. Θ δράςθ εντάςςεται ςτισ Κοινοτικζσ Δράςεισ 2012 του «Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά ποςοςτό 90% και από Εκνικοφσ Ρόρουσ κατά 10%. 4. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία πενιντα δφο (52) θμερϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 5. Σ Ο Π Ο - Χ Ρ Ο Ν Ο Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και ϊρα 15: Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν.4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο άρκρο 2 του Ραραρτιματοσ Β τθσ Διακιρυξθσ. 6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν: α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτο διαγωνιςμό μπορεί να γίνει είτε απευκείασ είτε µε νόμιμο εκπρόςωπό τουσ είτε µζςω εμπορικϊν αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να αςκοφν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι εμπορικό βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα ςχετικό µε το αντικείμενο τθσ προμικειασ το ζτοσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται ο διαγωνιςμόσ. 7. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Διαδικτυακι πφλθ ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ: 7.1. Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: i) Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ Σελίδα 4 από 7

5 ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ 15PROC Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. ii) Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. iii) Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Σο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του υςτιματοσ Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα µε τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ μζχρι Θϋ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ: Ραράρτθμα Αϋ Ραράρτθμα Βϋ Ραράρτθμα Γ' Ραράρτθμα Δ' Ραράρτθμα Εϋ Ραράρτθμα ΣΤ' Ραράρτθμα Ηϋ Ραράρτθμα Θϋ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ. 9. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ιεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4 οσ όροφοσ, τθλ /1081/4499) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ ζωσ Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόµενουσ προµθκευτζσ ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τα ζγγραφα του διαγωνιςµοφ µζχρι και οκτϊ (08) θµζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςµίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ.2 περ.α του Ρ.. 118/07, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (03) θµζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ παραπάνω προκεςµίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόµενουσ προµθκευτζσ ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (06) θµερϊν πριν από τθν θµεροµθνία υποβολισ των προςφορϊν, εφόςον ζχουν ηθτθκεί εµπρόκεςµα, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωµα ζνςταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 15, παρ. 2, περ. α του Ρ 118/07. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ (Ρρομθκευτζσ), δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. Σελίδα 5 από 7

6 10. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςτο ςφνολό του μετά από αιτιολογθμζνθ 15PROC απόφαςθ του Υπουργοφ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςκθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ. 11. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον ελλθνικό τφπο τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ και ςε περίπτωςθ ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ τθν ανακζτουςα αρχι, ενϊ τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων βαρφνουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 12. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα ςταλεί ςτισ με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και θ Απόφαςθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ( και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν»Τακτικοί Διαγωνιςμοί, ςτο διαδικτυακό τόπο του ΥπΟΥΝΤ/ Τομζασ Ναυτιλίασ ( ςτο ςφνδεςμο «Διακθρφξεισ», ενϊ ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 13. Δίνεται εξουςιοδότθςθ ςτο Διευκυντι Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (πρϊθν Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου) όπωσ προβεί ςτθν υπογραφι τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων, ςε δφο (02) θµεριςιεσ οικονοµικζσ εφθµερίδεσ κακϊσ και ςε µία (01) εβδοµαδιαία και µία (01) θµεριςια τοπικι εφθµερίδα. Επίςθσ, θ ωσ άνω περίλθψθ να κοινοποιθκεί ςτα Επιμελθτιρια, ςτον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και ςτουσ Συνδζςµουσ και να καταχωρθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ( και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν» Τακτικοί Διαγωνιςμοί κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΥπΟΥΝΤ/Τομζασ Ναυτιλίασ ( ςτο ςφνδεςμο: «Διακθρφξεισ». Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ Επιςυνάπτονται: Τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Ραραρτιματα Αϋ - Θϋ. Σελίδα 6 από 7

7 ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟ ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μζλθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (πρϊθν Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου). 15PROC ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Διακιρυξθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 1. ΥΡ.Ο.Υ.Ν.Τ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε. 2. ΥΡ.Ο.Υ.Ν.Τ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Δ.Ε.Ρ. IIΙ. ΑΠΟ ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Απόφαςθ διακιρυξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 1. ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΡΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ 34. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 35. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 3. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΑΘΘΝΩΝ 36. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ 37. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 4. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ 38. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΡΕΙΑΙΩΣ 39. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΒΕΗAΣ 40. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 7. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΡΕΙΑΙΩΣ 8. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 41. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 42. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ 9. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 43. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 44. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΚΑΔΙΑΣ 10. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 45. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 46. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ 47. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 12. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 13. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΛΛΑΣ 48. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 14. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΙΕΙΑΣ 15. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΕΩΝ 49. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 50. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΘΥΜΝΘΣ 17. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΑΜΑΣ 51. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 18. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 52. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 19. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΞΑΝΘΘΣ 53. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΑΜΟΥ 20. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΒΟΥ 54. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ 21. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΟΔΟΡΘΣ 55. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 56. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΟΔΟΡΘΣ 57. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ 58. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 23. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ 59. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΦΑΛΘΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΘΣ 24. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 25. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ 60. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 26. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΛΩΙΝΘΣ 61. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ (Τ.Ε.Ε.) 27. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ 62. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ 28. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΙΣΑΣ 63. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ 29. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 64. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ 30. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ 65. ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝ/ΝΔΙΑ ΕΡΑΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΡΟΩΝ 31. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 32. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 33. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΙV. EΩΣΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ (Απόφαςθ Διακιρυξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 1. Γρ. Υπουργοφ 2. Γρ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ 3. Γρ. Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα 4. Γρ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 5. Γρ. Γ.Δ.Ο.Υ. 6. ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Αϋ Σελίδα 7 από 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ο

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ο INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 13:17:07 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 25-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 05-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 05/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-05/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ14ΟΠ-1ΕΜ. Αριθμ. Φακ.: 352.9-13/13 Αριθμ. Σχεδ.: - 2045 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΔΑ: ΒΛ14ΟΠ-1ΕΜ. Αριθμ. Φακ.: 352.9-13/13 Αριθμ. Σχεδ.: - 2045 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 13/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 01 /2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΠ-ΟΡ0. Αριθμ. Φακ.: 352.9-04/14 Αριθμ. Σχεδίου: - 901 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΠ-ΟΡ0. Αριθμ. Φακ.: 352.9-04/14 Αριθμ. Σχεδίου: - 901 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 04/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-08/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 03/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 23-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 06/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-06/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25-06 -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 08/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ.Φακ: 352.9-08/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 04 Μαρτίου 2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014)

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.: 00216 71 288411 846632 Φαξ: 00216 71 789518 E-mail: grtradetun@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡ Η Α Ο ΙΑ ΙΚ Ο Η Η Η Α Α ι αιά : 25-06-2014 Α Α αι Α Α Α ί. ια : 07/2014 Α Η Ω Α Α ί. α : 352.9-07/14 Η Η Α Α Η Α ί. ίο : -1056- Α Ω Α Ω Ω Η Η Ω Α Α Ω Η Α ο Ω ( ο οί ο ι α ι ια ι α. / :Α α ι ιά - α.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακ.: / 13 Αριθμ. Σχεδ.: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο

Αριθμ. Φακ.: / 13 Αριθμ. Σχεδ.: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 04 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Γραφείο Υπουργού Αριθ. Πρωτ.: /81778/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Γραφείο Υπουργού Αριθ. Πρωτ.: /81778/2016 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Γραφείο Υπουργού Αριθ. Πρωτ.: 1000.0/81778/2016 Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25-06 -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 08/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ.Φακ: 352.9-08/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 04/2012 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 04/2012 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 04/2012 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-04/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003297024 2015-11-12

15PROC003297024 2015-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03 Νοεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 03 Νοεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών

Πειραιάς, 03 Νοεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03 Νοεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 5/12/2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Σρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 5/12/2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Σρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 5/12/2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Σρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ (ςε θλεκτρονικι μορφι) ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Χθμικζσ Χπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 01/2016 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.15 15:26:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ3Ω4653ΠΩ-Ο1Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αριθ. 09/2014

Διακήρυξη υπ αριθ. 09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2016 Γραφείο Υπουργού Αριθ. Πρωτ.: /80855/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2016 Γραφείο Υπουργού Αριθ. Πρωτ.: /80855/2016 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2016 Γραφείο Υπουργού Αριθ. Πρωτ.: 1000.0/80855/2016 Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002330946 2014-10-09

14PROC002330946 2014-10-09 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.08 10:09:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΘΕΑΟΠ-ΒΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα