15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002992621 2015-08-26"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘ ΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ Ρ ΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙ ΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Καπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑ ΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. : ΦΑΞ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΔΑ: ΩΜΗΣΩΕΩ-Υ75 15PROC Ιωάννινα 25/08/2015 Α.Ρ. : 63268/9408 APOSTOL OS GKOUNIS Digitally signed by APOSTOLOS GKOUNIS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis , ou=dimos IOANNITON, ou=municipality OF IOANNINA, c=gr, sn=gkounis, givenname=apostolos, ou=αποστολοσ ΓΚΟΥΝΗΣ, cn=apostolos GKOUNIS Date: :50:01 +03'00' ΔΙΑΚΗ ΥΞΗ ΘΕΜΑ: Ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ δθμόςιοσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ, με τίτλο: : «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» Χ ΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕ ΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 28/09/2015 ΚΑΙ Ω Α 11:00π.μ ΘΜΕ ΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑ ΤΘΣΘΣ ΤΘΣ Ρ ΟΚΘ ΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 28/08/2015 ΘΜΕ ΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ Ω Α ΕΝΑ ΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ Ρ ΟΣΦΟ ΩΝ : 17/09/2015, 10.00π.μ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕ ΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ Ω Α ΥΡΟΒΟΛΘΣ Ρ ΟΣΦΟ ΩΝ 21/09/2015, 15:00μ.μ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ Χαμθλότερθ τιμι 28/09/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00ττ.μ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑ- ΚΤΟΣ)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΡΑΝΗΣ ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ (ΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΟΙΑΣ ΘΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜ- ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% (Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% ) ,00 χωρίσ ΦΡΑ με δικαίωμα προαίρεςθσ χωρίσ ΦΡΑ Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Β' Ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με το δικαίωμα προαίρεςθσ αφξθςθ τθσ διάρκειασ μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ. Ραράρτθμα Αϋ, ςτθν ειςαγωγι και ςτο άρκρο 15 των Γενικϊν Πρων Διακιρυξθσ Διαγωνιςμοφ. Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ (βλζπε άρκρο 18) Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 26/08/ /08/2015 2

3 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζχοντασ υπόψθ 1. Τισ διατάξεισ: I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» II. Του Ν. 3463/2006, περί «Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»(ΦΕΚ 114/ ΤΕΥΧΟΣ ΡΩΤΟ)». III. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/ ) «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» IV. Τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων και τον Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). V. Του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ» με το οποίο καταργικθκαν τα Ρ.Δ. 370/95, Ρ.Δ. 346/1998, Ρ.Δ. 18/2000, Ρ.Δ. 105/2000. VI. Τθσ απόφαςθσ του Υπ. Εςωτερικϊν 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - ΕΚΡΟΤΑ» και των ερμθνευτικϊν εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ διακιρυξθ ζχει αςάφεια ι αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ςε άρκρο τθσ, ι δεν αναφζρεται κακόλου, τότε ιςχφουν κατά περίπτωςθ τα άρκρα τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 όπωσ ιςχφει ςιμερα. VII. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1.251/2011 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων. VIII. Τθσ Ρ1 3797/ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ με τίτλο «Εξαίρεςθ προμθκειϊν από τθν ζνταξι του ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν». IX. Του N. 2362/95 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». X. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ), τροποποίθςθ του Ν.3310/2005». XI. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α / ) περί «Δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κοινοτικι νομοκεςία» όπωσ ιςχφει ςιμερα. XII. Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ περί «Καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» και το άρκρο 46 του ν.3801/2009. XIII. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/ ) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια». XIV. Τισ διατάξεισ Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ. XV. Τθν Αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β)Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). XVI. Το Ν.4281/2014 Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ. 1. Τθν δζςμευςθ ηηρ ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ πίζηυζη ηυν ,82 και ηην η διαηεθείζα πίζηυζη η οποία ανέπσεηαι για ηο 2015 ζηο ποζό ηυν ,82 και καηανέμεηαι ανά ΚΑ υρ εξήρ ζηον Κ.Α ποζό 8.000,00, ΚΑ ποζό ,30, ΚΑ ποζό 3.663,86, ποζό 479,66.ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2015 ηος Δήμος Ιυαννιηών, ηο ςπόλοιπο ποζό θα διαηεθεί με νέα απόθαζη από ηον πποϋπολογιζμό ηος

4 2. Τθν 198/2015 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» 3. Το πρωτογενι αίτθμα με αρικμ. πρωτ.: 59428/ /08/2015 αναρτθμζνο ςτο Μθτρϊο (Α.Μ. 15REQ ) για τθν προμικεια «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Γάλακτοσ)» 4. Τθν Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν προχπολογιςμοφ ,82 με ΦΡΑ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ωσ παράρτθμα. 5. Τθν 651/2015 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε και δεςμεφτθκε θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα πίςτωςθ των ,82, διαηέθηκε και τηθίζηηκε για ηο 2015 ποζό ,82, ε- γκπίθηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και οι όποι δημοππάηηζηρ για ηην ππομήθεια «Προμήθεια Λοιπών Παροχών ζε Είδος (Γάλακηος)». ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Θλεκτρονικό δθμόςιο μειοδοτικό Διαγωνιςμό για τθν προμικειεσ με τίτλο, «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» λίτρα προχπολογιςμοφ ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% για τα ζτθ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αυξάνει τθν ποςότθτα των προσ προμικεια Γάλακτοσ κατά ποςότθτα 30% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα προαίρεςθσ). Ροςότθτεσ λίτρα με προχπολογιςμό ,77 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. 1. Θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου, οικ. Ζτουσ 2015 ποςοφ ,82, για τθν προμικεια με τίτλο: «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» ςτουσ (Κ.Α ποςό 8.000,00 ), (ΚΑ ποςό ,30 ), (ΚΑ ποςό 3.663,86 ), ( ποςό 479,66 ), θ υπόλοιπθ πίςτωςθ κα διατεκεί και κα αφορά τον προχπολογιςμό του Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. 2. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Η- λεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013. Στθν περίπτωςθ διαφορετικϊν θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία δθμοςίευςθ. 3. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ Υ- ΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙ- ΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗ- ΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 28/08/2015 Θμζρα Ραραςκευι 17/09/2015 Θμζρα Ρζμπτθ 21/09/2015 Θμζρα Δευτζρα Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 4

5 διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»-Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ περιγράφεται ςτo άρκρο Β4 τθσ παροφςθσ. 4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά. γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 5. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ : 5.1 Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT ΙdentificationNumber) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: - είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. - είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του Ρ.Δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 5.2 Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθ χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ χορθγοφμενθσ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. 5.3 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ, κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»..ΡΑΑΤΘΜΑ Α «ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ/ΣΜΟΥ».ΡΑΑΤΘΜΑ Β «ΜΕΛΕΤΘ», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ».ΡΑΑΤΘΜΑ Γ «ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ»..ΡΑΑΤΘΜΑ Δ «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΣΘΣ «. ΡΑΡΑΤΘΜΑ Εϋ 5

6 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ»..ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 6. Εφόςον, από τουσ ενδιαφερομζνουσ προμθκευτζσ, ηθτθκοφν ζγκαιρα τα ςχετικά με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ζγγραφα, αυτά παραδίδονται ι αποςτζλλονται ςε αυτοφσ, μζςα ςε τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 7. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ διακιρυξθσ, αυτζσ παρζχονται θλεκτρονικά ς' αυτοφσ μζςω τθσ εφαρμογισ που παρζχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ ςτθ Διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται ομοίωσ θλεκτρονικά το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ. 8. Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ Ρρομθκευτζσ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. 9. Αιτιματα για τθν παροχι πλθροφοριϊν που υποβάλλονται ςε χρόνο μικρότερο των ζξι (6) θμερϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, εξετάηονται μόνον εάν θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα να απαντιςει ςτον ενδιαφερόμενο εντόσ του εναπομζνοντοσ χρόνου. 10. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ α- παντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 11. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. 12. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο, κακϊσ και τυχόν επαναλθπτικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 13. Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτο φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ, ςε δφο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, δφο (2) θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ, μια (1) εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα (www.ioannina.gr) και Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 6

7 ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α Ρεριγραφι Αγακοφ CPVS Ροςότθτα Ενδεικτικι Τιμι μονάδοσ Ενδεικτικό Κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ Φ.Ρ.Α.13% Συνολικό Ενδεικτικό Κόςτοσ 1 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ,00 1, , ,82 Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν περιγράφονται ςτθ μελζτθ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ωσ παράρτθμα. Ππου, ςτα κείμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, υπάρχει αναφορά ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων, κακϊσ και θ αναφορά οριςμζνθσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, νοείται και το «ι το ιςοδφναμό τουσ». ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ Β.1. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Β.1.1. Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β ) Β.1.2.Ρεριεχόμενο προςφορϊν Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Β Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» τθσ προςφοράσ υποβάλλονται επί ποινι απορρίψεωσ από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά 7

8 από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται : πχ πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : Β Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 1. Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%, 2% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (μαηί με το δικαίωμα προαίρεςθσ) για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά, ιτοι 2.920,00 (δφο χιλιάδεσ εννιακόςια είκοςι ευρϊ) (Άρκρο 157, παρ. 1α του Ν. 4281/2014). Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. γ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. δ. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ, από το οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Ειδικότερα με τθ φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ φορζα, θ Ανακζτουςα Αρχι αναηθτά αυτεπάγγελτα από το ςφςτθμα TAXISNET δεδομζνα ςχετικά με τθν φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Φορζα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ του. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα παρουςιάηει κάποιον Οικονομικό Φορζα μθ ενιμερο φορολογικά θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να τον ειδοποιιςει εγγράφωσ ι με άλλο πρόςφορο τρόπο να προςκομίςει φορολογικι ενθμερότθτα ςε ζντυπθ μορφι εντόσ προκεςμίασ, και από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι ωσ κατά τα άνω φορολογικά ενιμεροσ. Πταν ο Οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν και κατακζτει αυτι ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζ- ντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία α- ποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου. ε. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2 α του άρκρου 7, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων δ και ε του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 2. Οι Αλλοδαποί Τα ωσ άνω για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ αλλά με ζκδοςθ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. Για τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ιςχφουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρκρου 7, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί 8

9 15PROC Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 3. Τα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά Πλα τα ωσ άνω, ι άλλων προσ αυτά ιςοδφναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρκρου 7 τθσ ΥΑ 11389/93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) Ειδικότερα: Ριςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το πρόςωπο ι πρόςωπα που δεςμεφουν τα νομικά πρόςωπα (π.χ. ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόςωποι για κάκε άλλο νομικό πρόςωπο). Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι οι: α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. και δ) Οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου Δεν ζχουν καταδικαςτεί ςε αδίκθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ιτοι ΦΕΚ ίδρυςθσ και θ τελευταία τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ ι το τυχόν ιςοδφναμο ζγγραφο ανάλογα με τθ χϊρα εγκατάςταςισ τθσ. Σε περίπτωςθ Α.Ε, πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι θ οποία είναι αρμόδια να βεβαιϊςει ότι θ άδεια ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ δεν ζχει ανακλθκεί και άρα δεν τελεί εξαιτίασ του λόγου αυτοφ υπό εκκακάριςθ. 4. Οι Συνεταιριςμοί α. Εγγυθτικι επιςτολι ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 26 τθσ Υ.Α /93 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. β. Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. γ. Ριςτοποιθτικά ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ δ και ε του 3.1 άρκρου του παρόντοσ που απαιτοφνται και για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρκρου 7, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) 5. Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν (ΚΟΙΝΗ ΡΟΣΦΟΑ) α. Πλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζ- νωςθ, ςφμφωνα με άρκρο 8 τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. β. Ριςτοποιθτικό ςκοπιμότθτασ ΕΟΜΜΕΧ για ενϊςεισ που αποτελοφνται από Μικρομεςαίεσ Μεταποιθτικζσ Επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ι παραγωγικοφσ Αςτικοφσ Συνεταιριςμοφσ, ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Το ποςοςτό του ΜΜΕ πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 50%. Το πιςτοποιθτικό αυτό δφναται να προςκομιςκεί εντόσ 15 θμερϊν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. γ. Οι ΜΜΕ εκτόσ τα πιο πάνω δικαιολογθτικά μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν και κάκε άλλο απαραίτθτο δικαιολογθτικό, που εκδίδεται ι κεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. Από τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να προκφπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια που κακορίηονται για τθν χρθματοδότθςι τουσ από τισ πράξεισ που κάκε φορά εκδίδει ο Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ Ελλάδοσ. 6. Εκτόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι α- πορρίψεϊσ τουσ από τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ τα ακόλουκα: α. θτι Υπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηομζνου όπου αναφζρει τα ςθμεία εκείνα τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που δεν αποδζχεται. (Ραραγ. 5 άρκρου 12 τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) β. Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηομζνου για τθν χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των υλικϊν που προςφζρουν. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόηονται προκειμζνου για προϊόντα Κοινοτικισ προζλευςθσ. γ. Υπεφκυνθ Διλωςθ περί του ότι θ επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντα νομικοφ προςϊπου δεν λειτουργεί υπό κακεςτϊσ νομικϊν περιοριςμϊν. (Ραραγ. 1α, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) δ. Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηόμενου ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίου ι και από οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. (Ραραγ. 1β, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) 9

10 ε. Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηομζνου για τον εάν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. Για τθν ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ, τόςο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεων τθσ προσ τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιο τομζα, κακϊσ και εάν θ επιχείρθςθ ζχει υποπζςει ςτο παράπτωμα να ζχει κάνει ψευδι διλωςθ ι και ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν υπθρεςία. (Ραραγ. 1γ, 1δ & 1ε, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.). ςτ. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν οικονομικι επιφάνεια του διαγωνιηόμενου και το μετοχικό κεφάλαιο. (Ραραγ. 1ςτ, άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) η. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν επιχειρθματικι δομι, όπωσ θ μορφι τθσ επιχείρθςθσ, το εφροσ δραςτθριότθτάσ τθσ και το κφροσ τθσ. (Ραραγ. 1η, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. θ. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τισ εμπορικζσ επιδόςεισ τθσ επιχείρθςθσ. (Ραραγ. 1 θ, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) Επίςθσ και επί ποινι αποκλειςμοφ: 1 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι αναλαμβάνει να παραδϊςει ελεφκερο και ςε κατάςταςθ αξιοποίθςθ το γάλα ςτον χϊρο του εργοταξίου του Διμου (Κωνςταντινουπόλεωσ 6),ςτθν Αβζρωφ 6 (1 οσ όροφοσ) και ςτο εργοτάξιο ςτθν Κατςικά Δ.Ε Ραμβϊτιδασ του Διμου Ιωαννιτϊν 2 Υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για το χρόνο παράδοςθσ του υπό προμικεια υλικοφ ζτοιμου (πλιρουσ) προσ χριςθ. 3 Βεβαίωςθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ (πρόςφατθ) περί τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων του Ρ.Δ. 56/95. 4 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 περί φπαρξθσ εργαςτθρίου αυτοελζγχου και μθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ του. 5 Αντίγραφο τθσ αδείασ λειτουργίασ του εργαςτθρίου αυτοελζγχου. 6 Ριςτοποιθτικά διαχείριςθσ ποιότθτασκαι αςφαλείασ τροφίμων ςφμφωνα με τα πρότυπα ENI- SO 22000:2005 το οποίο περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ για τθν αςφαλι παραγωγι τροφίμων. 7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι αναλαμβάνει να εγκαταςτιςει ικανό αρικμό ψυγείων ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου (Κωνςταντινουπόλεωσ 6), ςτθν Αβζρωφ 6 (1 οσ όροφοσ) και ςτο εργοτάξιο ςτθν Κατςικά Δ.Ε Ραμβϊτιδασ του Διμου Ιωαννιτϊν ζχοντασ και τθν ευκφνθ ςυντιρθςισ τουσ, για τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ των παραδιδόμενων ποςοτιτων γάλακτοσ. 8 Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν είναι ο ίδιοσ παραςκευαςτισ του προϊόντοσ οφείλει να προςκομίςει Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 για το εργοςτάςιο το οποίο κα καταςκευάςει το υπό προμικεια είδοσ, τον τόπο εγκατάςταςισ του και τα πλιρθ του ςτοιχεία (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεφκυνςθ κτλ.) 9 Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν είναι ο ίδιοσ παραςκευαςτισ του προϊόντοσ, οφείλει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι αποδζχεται για να παράςχει τα υπό προμικεια είδθ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 10 Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ του προϊόντοσ, οφείλει να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του καταςκευαςτι (εργοςτάςιο παραγωγισ). 11 Ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ εργοςταςίου (ι - ων) με πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO και παραςτατικό πιςτοποίθςθσ για ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO επικυρωμζνθ από αρμόδια αρχι. 12. θτι Υπεφκυνθ αναλυτικι διλωςθ για τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 13. Διλωςθ ότι κα προςκομιςτοφν δείγματα των προςφερομζνων ειδϊν ςε χρόνο τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ, εφϋ όςον ηθτθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι και εγκατάςταςθ των ςε χϊρο επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, για αξιολόγθςθ, με ζξοδα του ςυμμετζχοντα. 14. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραςκευαςτι (ι ων)που κα δθλϊνουν ότι τα ωσ άνω είδθ είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. 15. Βεβαίωςθ μίασ τουλάχιςτον τράπεηασ για τθ πιςτολθπτικι ικανότθτα που κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με το ποςό προςφοράσ που προτίκεςτε να κατακζςετε. 16 Υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, εκτόσ εάν ςτθν προςφορά 10

11 τουσ ρθτά αναφζρουν τα ςθμεία που τυχόν δεν αποδζχονται. Στθν περίπτωςθ αυτι ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τουσ όρουσ αυτισ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. 17 Υποβολι καταλόγου για κάκε ομάδα χωριςτά, ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ, ομοειδϊν τθσ ομάδασ προϊόντων, των τριϊν τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ παράδοςθσ και υποχρζωςθσ παράδοςθσ, κακϊσ και οι παραλιπτεσ (δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα). Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτα οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με επίςθμα παραςτατικά ζγγραφα πϊλθςθσ. Θ αξία αυτϊν ακροιςτικά πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςεσ με τον προχπολογιςμό τθσ προςφοράσ που ζχει υποβάλλει. 18 Υπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ των προςφερόμενων προϊόντων. Εφόςον μεςολαβεί ςτάδιο επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ του προϊόντοσ (πρζπει να δθλωκεί το εργοςτάςιο, ςτο οποίο γίνεται θ επεξεργαςία, θ διαδικαςία τυποποίθςθσ - ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ του). 19. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν παραγωγικι δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και για τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ, προςκομίηοντασ παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ εφόςον υπάρχουν των προϊόντων, που να επιβεβαιϊνουν τιρθςθ προδιαγραφϊν προτφπων. 20. Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν μεταφζρει με ίδια μζςα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ που κα αναλάβει τθν μεταφορά και τθν διανομι του υπό προμικεια προϊόντοσ ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ των ειδϊν ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 21 Διλωςθ για τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Οι προςφορζσ ιςχφουν επί ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι ι ανακεϊρθςθ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν, από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 22. Ριςτοποιθτικό Δθμοτικισ ενθμερότθτασ από το Διμο Ιωαννιτϊν και από το Διμο τθσ Ζδρασ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. 23. Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του προςφερόμενου είδουσ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί. Εάν δεν υπάρχουν Ιςολογιςμοί για τα ζτθ 2010,2011,2012,2013 κατακζτουν Εκκακαριςτικι ΦΡΑ, και για το ζτοσ 2014 Ρεριοδικζσ Τριμινου. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 30 θμερολογιακϊν θμερϊν (άρκρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/ ) προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, μζςα ςε τρείσ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προςφοράσ. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά, αποτελοφν ταυτόχρονα και δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Β Τεχνικι Ρροςφορά 11

12 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα (προμθκευτι). Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον (υπό)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Δικαιολογθτικά και ζγγραφα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ απαιτείται να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, αποςτζλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικϊσ ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι, διαχωριςμζνα ςε δφο (2) ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ με εξωτερικζσ ενδείξεισ «Επιμζρουσ ζντυπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικισ προςφοράσ» και «Επιμζρουσ ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ», αντίςτοιχα, εντόσ τθσ κακοριηόμενθσ προκεςμίασ ( τριϊν θμερϊν)και παραλαμβάνονται από τθν Υπθρεςία με απόδειξθ βζβαιασ χρονολογίασ. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/ ). Υποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία.pdf των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ, εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ ι μθ εξετάηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/ ). Επιςθμαίνεται ότι ςε υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από τθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Υπθρεςία δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%, ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/86, εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, θ εκδοκείςα βάςει των ςτοιχείων διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ. Θ κατάρτιςθ και θ υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυ- 12

13 ακισ πφλθσ Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘ- ΔΘΣ)». Υποβολι προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι ι/και ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ για το διαγωνιςμό δεν είναι αποδεκτι. Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ τουσ Απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ, για προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία, που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμα κατατεκζντα και οδθγοφν ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Οι προςφορζσ και τα ςτοιχεία αυτϊν δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά ι ςε απαιτοφμενο ςτοιχείο αυτισ οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μovoγραμμζvθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς αυτι ι ςε ςτοιχεία τθσ διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει προςβάλει νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτό. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο Αποκλίςεισ από τθν τεχνικι περιγραφι και τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι θ τεχνικι περιγραφι - απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ α- ποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ οι ςυμμετζχοντεσ ςθμαίνουν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ τουσ που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να γνωρίηουν εάν θ προαναφερκείςα ριτρα τθρείται. Β.2. Τρόποσ Ρλθρωμισ Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει ςτο 100% τθσ αξίασ τθσ ποςότθτασ, που κα παραλαμβάνεται τμθματικά κάκε φορά με βάςθ τα πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ,, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν μζςα ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 36 του ΕΚΡΟΤΑ. Β.3. Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ. τθν 28/09/2015 και ϊρα 10:30 πμ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οι- 13

14 κονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Β.4. Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 1. Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - ΕΔΔ)προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα: Α. Τζςςερεσ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ τθν τθν 28/09/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα αποςφραγίηονται θλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να αποςτείλει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και να παραλθφκοφν από το ΦΟΕΑ μζχρι το αργότερο τθν 24/09/2015 θμζρα Ρζμπτθ. β. Θ αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τουσ ενςφράγιςτουσ φακζλουσ με τα τυχόν επί μζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά των προςφορϊν τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ ΕΔΔ αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και μονογράφει και ςφραγίηει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί. Οι υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ «Επί μζρουσ Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ» δεν αποςφραγίηονται κατά το ςτάδιο αυτό. γ. Μετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ θ ΕΔΔ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ ςε πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν - τεχνικϊν προςφορϊν το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. δ. Στθ ςυνζχεια θ ΕΔΔ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν ςτισ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων για τθν πλθρότθτα και τθν νομιμότθτά τουσ - ςφμφωνα με τα ιςχφοντα - και ςτθ διενζργεια ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ ςυμφωνία ι αςυμφωνία τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. ε. Κατά το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ, θ ΕΔΔ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι μποροφν να απευκφνουν αιτιματα, θλεκτρονικά - μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ να παρζξουν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ - ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. ςτ. Κατόπιν, θ ΕΔΔ ειςθγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ για το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. η. Ακολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για το υ- πόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. θ. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά - τεχνικά), κατά το ανωτζρω ςτάδιο και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι παρατθριςεων για το ςτάδιο, ορίηεται θ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 14

15 15PROC των οικονομικϊν προςφορϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. κ. Στθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, θ ΕΔΔ προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. ι. Στθ ςυνζχεια θ ΕΔΔ παραλαμβάνει από τθν Υπθρεςία και αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επί μζρουσ Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ» για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν αποκλειςτεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει οικονομικζσ προςφορζσ ςε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. ια. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από τθν ΕΔΔ των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ και όςεσ κρικοφν παραδεκτζσ κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. Θ ΕΔΔ ειςθγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό επί τθσ αποδοχισ ι μθ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και επί τθσ ανάδειξθσ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ. ιβ. Στθ ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα τθν απόφαςθ για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. ιγ. Μετά τθν ωσ άνω ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων επί τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ για το ανωτζρω ςτάδιο, και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι ενςτάςεων, ο/οι προςφζρων/ροντεσ, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του/τουσ αποςτζλλεται θλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. Pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑ- ΤΘΜΑ Β: Γενικοί Προι τθσ παροφςασ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από τον προςφζροντα, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. ιδ. Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ οικονομικά προςφορζσ, με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αναδειχκζντα μειοδότθ. ιε. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που α- ποςφραγίςκθκε. ιςτ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ κατά τα προβλεπόμενα αποςφράγιςθ του ανωτζρω φακζλου, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ για τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν αυτϊν και με ξεχωριςτι ειςθγθτικι ζκκεςθ γνωμοδοτεί/προτείνει για τθ λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι επί των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. ιη. Ο πλιρθσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τελικισ απόφαςθσ. 15

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα