15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002992621 2015-08-26"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘ ΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ Ρ ΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙ ΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Καπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑ ΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. : ΦΑΞ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΔΑ: ΩΜΗΣΩΕΩ-Υ75 15PROC Ιωάννινα 25/08/2015 Α.Ρ. : 63268/9408 APOSTOL OS GKOUNIS Digitally signed by APOSTOLOS GKOUNIS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis , ou=dimos IOANNITON, ou=municipality OF IOANNINA, c=gr, sn=gkounis, givenname=apostolos, ou=αποστολοσ ΓΚΟΥΝΗΣ, cn=apostolos GKOUNIS Date: :50:01 +03'00' ΔΙΑΚΗ ΥΞΗ ΘΕΜΑ: Ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ δθμόςιοσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ, με τίτλο: : «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» Χ ΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕ ΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 28/09/2015 ΚΑΙ Ω Α 11:00π.μ ΘΜΕ ΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑ ΤΘΣΘΣ ΤΘΣ Ρ ΟΚΘ ΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 28/08/2015 ΘΜΕ ΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ Ω Α ΕΝΑ ΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ Ρ ΟΣΦΟ ΩΝ : 17/09/2015, 10.00π.μ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕ ΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ Ω Α ΥΡΟΒΟΛΘΣ Ρ ΟΣΦΟ ΩΝ 21/09/2015, 15:00μ.μ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ Χαμθλότερθ τιμι 28/09/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00ττ.μ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑ- ΚΤΟΣ)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΡΑΝΗΣ ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ (ΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΟΙΑΣ ΘΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜ- ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% (Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% ) ,00 χωρίσ ΦΡΑ με δικαίωμα προαίρεςθσ χωρίσ ΦΡΑ Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Β' Ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με το δικαίωμα προαίρεςθσ αφξθςθ τθσ διάρκειασ μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ. Ραράρτθμα Αϋ, ςτθν ειςαγωγι και ςτο άρκρο 15 των Γενικϊν Πρων Διακιρυξθσ Διαγωνιςμοφ. Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ (βλζπε άρκρο 18) Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 26/08/ /08/2015 2

3 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζχοντασ υπόψθ 1. Τισ διατάξεισ: I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» II. Του Ν. 3463/2006, περί «Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»(ΦΕΚ 114/ ΤΕΥΧΟΣ ΡΩΤΟ)». III. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/ ) «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» IV. Τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων και τον Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). V. Του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ» με το οποίο καταργικθκαν τα Ρ.Δ. 370/95, Ρ.Δ. 346/1998, Ρ.Δ. 18/2000, Ρ.Δ. 105/2000. VI. Τθσ απόφαςθσ του Υπ. Εςωτερικϊν 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - ΕΚΡΟΤΑ» και των ερμθνευτικϊν εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ διακιρυξθ ζχει αςάφεια ι αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ςε άρκρο τθσ, ι δεν αναφζρεται κακόλου, τότε ιςχφουν κατά περίπτωςθ τα άρκρα τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 όπωσ ιςχφει ςιμερα. VII. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1.251/2011 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων. VIII. Τθσ Ρ1 3797/ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ με τίτλο «Εξαίρεςθ προμθκειϊν από τθν ζνταξι του ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν». IX. Του N. 2362/95 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». X. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ), τροποποίθςθ του Ν.3310/2005». XI. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α / ) περί «Δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κοινοτικι νομοκεςία» όπωσ ιςχφει ςιμερα. XII. Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ περί «Καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» και το άρκρο 46 του ν.3801/2009. XIII. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/ ) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια». XIV. Τισ διατάξεισ Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ. XV. Τθν Αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β)Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). XVI. Το Ν.4281/2014 Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ. 1. Τθν δζςμευςθ ηηρ ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ πίζηυζη ηυν ,82 και ηην η διαηεθείζα πίζηυζη η οποία ανέπσεηαι για ηο 2015 ζηο ποζό ηυν ,82 και καηανέμεηαι ανά ΚΑ υρ εξήρ ζηον Κ.Α ποζό 8.000,00, ΚΑ ποζό ,30, ΚΑ ποζό 3.663,86, ποζό 479,66.ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2015 ηος Δήμος Ιυαννιηών, ηο ςπόλοιπο ποζό θα διαηεθεί με νέα απόθαζη από ηον πποϋπολογιζμό ηος

4 2. Τθν 198/2015 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» 3. Το πρωτογενι αίτθμα με αρικμ. πρωτ.: 59428/ /08/2015 αναρτθμζνο ςτο Μθτρϊο (Α.Μ. 15REQ ) για τθν προμικεια «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Γάλακτοσ)» 4. Τθν Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν προχπολογιςμοφ ,82 με ΦΡΑ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ωσ παράρτθμα. 5. Τθν 651/2015 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε και δεςμεφτθκε θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα πίςτωςθ των ,82, διαηέθηκε και τηθίζηηκε για ηο 2015 ποζό ,82, ε- γκπίθηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και οι όποι δημοππάηηζηρ για ηην ππομήθεια «Προμήθεια Λοιπών Παροχών ζε Είδος (Γάλακηος)». ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Θλεκτρονικό δθμόςιο μειοδοτικό Διαγωνιςμό για τθν προμικειεσ με τίτλο, «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» λίτρα προχπολογιςμοφ ,82 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% για τα ζτθ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αυξάνει τθν ποςότθτα των προσ προμικεια Γάλακτοσ κατά ποςότθτα 30% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα προαίρεςθσ). Ροςότθτεσ λίτρα με προχπολογιςμό ,77 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. 1. Θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου, οικ. Ζτουσ 2015 ποςοφ ,82, για τθν προμικεια με τίτλο: «Ρρομικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» ςτουσ (Κ.Α ποςό 8.000,00 ), (ΚΑ ποςό ,30 ), (ΚΑ ποςό 3.663,86 ), ( ποςό 479,66 ), θ υπόλοιπθ πίςτωςθ κα διατεκεί και κα αφορά τον προχπολογιςμό του Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. 2. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Η- λεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013. Στθν περίπτωςθ διαφορετικϊν θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία δθμοςίευςθ. 3. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ Υ- ΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙ- ΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗ- ΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 28/08/2015 Θμζρα Ραραςκευι 17/09/2015 Θμζρα Ρζμπτθ 21/09/2015 Θμζρα Δευτζρα Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 4

5 διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»-Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ περιγράφεται ςτo άρκρο Β4 τθσ παροφςθσ. 4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά. γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 5. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ : 5.1 Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT ΙdentificationNumber) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: - είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. - είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του Ρ.Δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 5.2 Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθ χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ χορθγοφμενθσ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. 5.3 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ, κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»..ΡΑΑΤΘΜΑ Α «ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ/ΣΜΟΥ».ΡΑΑΤΘΜΑ Β «ΜΕΛΕΤΘ», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ».ΡΑΑΤΘΜΑ Γ «ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ»..ΡΑΑΤΘΜΑ Δ «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΣΘΣ «. ΡΑΡΑΤΘΜΑ Εϋ 5

6 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ»..ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 6. Εφόςον, από τουσ ενδιαφερομζνουσ προμθκευτζσ, ηθτθκοφν ζγκαιρα τα ςχετικά με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ζγγραφα, αυτά παραδίδονται ι αποςτζλλονται ςε αυτοφσ, μζςα ςε τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 7. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ διακιρυξθσ, αυτζσ παρζχονται θλεκτρονικά ς' αυτοφσ μζςω τθσ εφαρμογισ που παρζχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ ςτθ Διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται ομοίωσ θλεκτρονικά το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ. 8. Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ Ρρομθκευτζσ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. 9. Αιτιματα για τθν παροχι πλθροφοριϊν που υποβάλλονται ςε χρόνο μικρότερο των ζξι (6) θμερϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, εξετάηονται μόνον εάν θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα να απαντιςει ςτον ενδιαφερόμενο εντόσ του εναπομζνοντοσ χρόνου. 10. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ α- παντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 11. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. 12. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο, κακϊσ και τυχόν επαναλθπτικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 13. Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτο φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ, ςε δφο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, δφο (2) θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ, μια (1) εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα (www.ioannina.gr) και Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 6

7 ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α Ρεριγραφι Αγακοφ CPVS Ροςότθτα Ενδεικτικι Τιμι μονάδοσ Ενδεικτικό Κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ Φ.Ρ.Α.13% Συνολικό Ενδεικτικό Κόςτοσ 1 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ,00 1, , ,82 Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν περιγράφονται ςτθ μελζτθ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ωσ παράρτθμα. Ππου, ςτα κείμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, υπάρχει αναφορά ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων, κακϊσ και θ αναφορά οριςμζνθσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, νοείται και το «ι το ιςοδφναμό τουσ». ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ Β.1. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Β.1.1. Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β ) Β.1.2.Ρεριεχόμενο προςφορϊν Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Β Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» τθσ προςφοράσ υποβάλλονται επί ποινι απορρίψεωσ από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά 7

8 από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται : πχ πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : Β Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 1. Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%, 2% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (μαηί με το δικαίωμα προαίρεςθσ) για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά, ιτοι 2.920,00 (δφο χιλιάδεσ εννιακόςια είκοςι ευρϊ) (Άρκρο 157, παρ. 1α του Ν. 4281/2014). Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. γ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. δ. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ, από το οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Ειδικότερα με τθ φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ φορζα, θ Ανακζτουςα Αρχι αναηθτά αυτεπάγγελτα από το ςφςτθμα TAXISNET δεδομζνα ςχετικά με τθν φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Φορζα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ του. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα παρουςιάηει κάποιον Οικονομικό Φορζα μθ ενιμερο φορολογικά θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να τον ειδοποιιςει εγγράφωσ ι με άλλο πρόςφορο τρόπο να προςκομίςει φορολογικι ενθμερότθτα ςε ζντυπθ μορφι εντόσ προκεςμίασ, και από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι ωσ κατά τα άνω φορολογικά ενιμεροσ. Πταν ο Οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν και κατακζτει αυτι ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζ- ντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία α- ποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου. ε. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2 α του άρκρου 7, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων δ και ε του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 2. Οι Αλλοδαποί Τα ωσ άνω για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ αλλά με ζκδοςθ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. Για τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ιςχφουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρκρου 7, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί 8

9 15PROC Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 3. Τα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά Πλα τα ωσ άνω, ι άλλων προσ αυτά ιςοδφναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρκρου 7 τθσ ΥΑ 11389/93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) Ειδικότερα: Ριςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το πρόςωπο ι πρόςωπα που δεςμεφουν τα νομικά πρόςωπα (π.χ. ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόςωποι για κάκε άλλο νομικό πρόςωπο). Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι οι: α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. και δ) Οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου Δεν ζχουν καταδικαςτεί ςε αδίκθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ιτοι ΦΕΚ ίδρυςθσ και θ τελευταία τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ ι το τυχόν ιςοδφναμο ζγγραφο ανάλογα με τθ χϊρα εγκατάςταςισ τθσ. Σε περίπτωςθ Α.Ε, πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι θ οποία είναι αρμόδια να βεβαιϊςει ότι θ άδεια ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ δεν ζχει ανακλθκεί και άρα δεν τελεί εξαιτίασ του λόγου αυτοφ υπό εκκακάριςθ. 4. Οι Συνεταιριςμοί α. Εγγυθτικι επιςτολι ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 26 τθσ Υ.Α /93 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. β. Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. γ. Ριςτοποιθτικά ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ δ και ε του 3.1 άρκρου του παρόντοσ που απαιτοφνται και για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρκρου 7, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) 5. Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν (ΚΟΙΝΗ ΡΟΣΦΟΑ) α. Πλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζ- νωςθ, ςφμφωνα με άρκρο 8 τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. β. Ριςτοποιθτικό ςκοπιμότθτασ ΕΟΜΜΕΧ για ενϊςεισ που αποτελοφνται από Μικρομεςαίεσ Μεταποιθτικζσ Επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ι παραγωγικοφσ Αςτικοφσ Συνεταιριςμοφσ, ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Το ποςοςτό του ΜΜΕ πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 50%. Το πιςτοποιθτικό αυτό δφναται να προςκομιςκεί εντόσ 15 θμερϊν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. γ. Οι ΜΜΕ εκτόσ τα πιο πάνω δικαιολογθτικά μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν και κάκε άλλο απαραίτθτο δικαιολογθτικό, που εκδίδεται ι κεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. Από τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να προκφπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια που κακορίηονται για τθν χρθματοδότθςι τουσ από τισ πράξεισ που κάκε φορά εκδίδει ο Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ Ελλάδοσ. 6. Εκτόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι α- πορρίψεϊσ τουσ από τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ τα ακόλουκα: α. θτι Υπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηομζνου όπου αναφζρει τα ςθμεία εκείνα τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που δεν αποδζχεται. (Ραραγ. 5 άρκρου 12 τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) β. Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηομζνου για τθν χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των υλικϊν που προςφζρουν. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόηονται προκειμζνου για προϊόντα Κοινοτικισ προζλευςθσ. γ. Υπεφκυνθ Διλωςθ περί του ότι θ επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντα νομικοφ προςϊπου δεν λειτουργεί υπό κακεςτϊσ νομικϊν περιοριςμϊν. (Ραραγ. 1α, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) δ. Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηόμενου ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίου ι και από οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. (Ραραγ. 1β, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) 9

10 ε. Υπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηομζνου για τον εάν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. Για τθν ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ, τόςο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεων τθσ προσ τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιο τομζα, κακϊσ και εάν θ επιχείρθςθ ζχει υποπζςει ςτο παράπτωμα να ζχει κάνει ψευδι διλωςθ ι και ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν υπθρεςία. (Ραραγ. 1γ, 1δ & 1ε, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.). ςτ. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν οικονομικι επιφάνεια του διαγωνιηόμενου και το μετοχικό κεφάλαιο. (Ραραγ. 1ςτ, άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) η. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν επιχειρθματικι δομι, όπωσ θ μορφι τθσ επιχείρθςθσ, το εφροσ δραςτθριότθτάσ τθσ και το κφροσ τθσ. (Ραραγ. 1η, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. θ. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τισ εμπορικζσ επιδόςεισ τθσ επιχείρθςθσ. (Ραραγ. 1 θ, του άρκρου 9, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) Επίςθσ και επί ποινι αποκλειςμοφ: 1 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι αναλαμβάνει να παραδϊςει ελεφκερο και ςε κατάςταςθ αξιοποίθςθ το γάλα ςτον χϊρο του εργοταξίου του Διμου (Κωνςταντινουπόλεωσ 6),ςτθν Αβζρωφ 6 (1 οσ όροφοσ) και ςτο εργοτάξιο ςτθν Κατςικά Δ.Ε Ραμβϊτιδασ του Διμου Ιωαννιτϊν 2 Υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για το χρόνο παράδοςθσ του υπό προμικεια υλικοφ ζτοιμου (πλιρουσ) προσ χριςθ. 3 Βεβαίωςθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ (πρόςφατθ) περί τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων του Ρ.Δ. 56/95. 4 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 περί φπαρξθσ εργαςτθρίου αυτοελζγχου και μθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ του. 5 Αντίγραφο τθσ αδείασ λειτουργίασ του εργαςτθρίου αυτοελζγχου. 6 Ριςτοποιθτικά διαχείριςθσ ποιότθτασκαι αςφαλείασ τροφίμων ςφμφωνα με τα πρότυπα ENI- SO 22000:2005 το οποίο περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ για τθν αςφαλι παραγωγι τροφίμων. 7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι αναλαμβάνει να εγκαταςτιςει ικανό αρικμό ψυγείων ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου (Κωνςταντινουπόλεωσ 6), ςτθν Αβζρωφ 6 (1 οσ όροφοσ) και ςτο εργοτάξιο ςτθν Κατςικά Δ.Ε Ραμβϊτιδασ του Διμου Ιωαννιτϊν ζχοντασ και τθν ευκφνθ ςυντιρθςισ τουσ, για τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ των παραδιδόμενων ποςοτιτων γάλακτοσ. 8 Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν είναι ο ίδιοσ παραςκευαςτισ του προϊόντοσ οφείλει να προςκομίςει Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 για το εργοςτάςιο το οποίο κα καταςκευάςει το υπό προμικεια είδοσ, τον τόπο εγκατάςταςισ του και τα πλιρθ του ςτοιχεία (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεφκυνςθ κτλ.) 9 Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν είναι ο ίδιοσ παραςκευαςτισ του προϊόντοσ, οφείλει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι αποδζχεται για να παράςχει τα υπό προμικεια είδθ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 10 Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ του προϊόντοσ, οφείλει να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του καταςκευαςτι (εργοςτάςιο παραγωγισ). 11 Ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ εργοςταςίου (ι - ων) με πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO και παραςτατικό πιςτοποίθςθσ για ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO επικυρωμζνθ από αρμόδια αρχι. 12. θτι Υπεφκυνθ αναλυτικι διλωςθ για τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 13. Διλωςθ ότι κα προςκομιςτοφν δείγματα των προςφερομζνων ειδϊν ςε χρόνο τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ, εφϋ όςον ηθτθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι και εγκατάςταςθ των ςε χϊρο επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, για αξιολόγθςθ, με ζξοδα του ςυμμετζχοντα. 14. Υπεφκυνθ διλωςθ του παραςκευαςτι (ι ων)που κα δθλϊνουν ότι τα ωσ άνω είδθ είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. 15. Βεβαίωςθ μίασ τουλάχιςτον τράπεηασ για τθ πιςτολθπτικι ικανότθτα που κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με το ποςό προςφοράσ που προτίκεςτε να κατακζςετε. 16 Υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, εκτόσ εάν ςτθν προςφορά 10

11 τουσ ρθτά αναφζρουν τα ςθμεία που τυχόν δεν αποδζχονται. Στθν περίπτωςθ αυτι ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τουσ όρουσ αυτισ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. 17 Υποβολι καταλόγου για κάκε ομάδα χωριςτά, ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ, ομοειδϊν τθσ ομάδασ προϊόντων, των τριϊν τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ παράδοςθσ και υποχρζωςθσ παράδοςθσ, κακϊσ και οι παραλιπτεσ (δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα). Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτα οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με επίςθμα παραςτατικά ζγγραφα πϊλθςθσ. Θ αξία αυτϊν ακροιςτικά πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςεσ με τον προχπολογιςμό τθσ προςφοράσ που ζχει υποβάλλει. 18 Υπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ των προςφερόμενων προϊόντων. Εφόςον μεςολαβεί ςτάδιο επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ του προϊόντοσ (πρζπει να δθλωκεί το εργοςτάςιο, ςτο οποίο γίνεται θ επεξεργαςία, θ διαδικαςία τυποποίθςθσ - ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ του). 19. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν παραγωγικι δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και για τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ, προςκομίηοντασ παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ εφόςον υπάρχουν των προϊόντων, που να επιβεβαιϊνουν τιρθςθ προδιαγραφϊν προτφπων. 20. Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν μεταφζρει με ίδια μζςα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ που κα αναλάβει τθν μεταφορά και τθν διανομι του υπό προμικεια προϊόντοσ ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ των ειδϊν ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 21 Διλωςθ για τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Οι προςφορζσ ιςχφουν επί ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι ι ανακεϊρθςθ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν, από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 22. Ριςτοποιθτικό Δθμοτικισ ενθμερότθτασ από το Διμο Ιωαννιτϊν και από το Διμο τθσ Ζδρασ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. 23. Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του προςφερόμενου είδουσ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί. Εάν δεν υπάρχουν Ιςολογιςμοί για τα ζτθ 2010,2011,2012,2013 κατακζτουν Εκκακαριςτικι ΦΡΑ, και για το ζτοσ 2014 Ρεριοδικζσ Τριμινου. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 30 θμερολογιακϊν θμερϊν (άρκρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/ ) προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, μζςα ςε τρείσ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προςφοράσ. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά, αποτελοφν ταυτόχρονα και δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Β Τεχνικι Ρροςφορά 11

12 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα (προμθκευτι). Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον (υπό)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Δικαιολογθτικά και ζγγραφα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ απαιτείται να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, αποςτζλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικϊσ ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι, διαχωριςμζνα ςε δφο (2) ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ με εξωτερικζσ ενδείξεισ «Επιμζρουσ ζντυπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικισ προςφοράσ» και «Επιμζρουσ ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ», αντίςτοιχα, εντόσ τθσ κακοριηόμενθσ προκεςμίασ ( τριϊν θμερϊν)και παραλαμβάνονται από τθν Υπθρεςία με απόδειξθ βζβαιασ χρονολογίασ. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/ ). Υποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία.pdf των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ, εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ ι μθ εξετάηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/ ). Επιςθμαίνεται ότι ςε υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από τθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Υπθρεςία δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%, ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/86, εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, θ εκδοκείςα βάςει των ςτοιχείων διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ. Θ κατάρτιςθ και θ υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυ- 12

13 ακισ πφλθσ Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘ- ΔΘΣ)». Υποβολι προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι ι/και ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ για το διαγωνιςμό δεν είναι αποδεκτι. Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ τουσ Απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ, για προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία, που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμα κατατεκζντα και οδθγοφν ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Οι προςφορζσ και τα ςτοιχεία αυτϊν δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά ι ςε απαιτοφμενο ςτοιχείο αυτισ οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μovoγραμμζvθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς αυτι ι ςε ςτοιχεία τθσ διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει προςβάλει νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτό. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο Αποκλίςεισ από τθν τεχνικι περιγραφι και τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι θ τεχνικι περιγραφι - απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ α- ποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ οι ςυμμετζχοντεσ ςθμαίνουν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ τουσ που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να γνωρίηουν εάν θ προαναφερκείςα ριτρα τθρείται. Β.2. Τρόποσ Ρλθρωμισ Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει ςτο 100% τθσ αξίασ τθσ ποςότθτασ, που κα παραλαμβάνεται τμθματικά κάκε φορά με βάςθ τα πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ,, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν μζςα ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 36 του ΕΚΡΟΤΑ. Β.3. Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ. τθν 28/09/2015 και ϊρα 10:30 πμ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οι- 13

14 κονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Β.4. Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 1. Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - ΕΔΔ)προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα: Α. Τζςςερεσ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ τθν τθν 28/09/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα αποςφραγίηονται θλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να αποςτείλει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και να παραλθφκοφν από το ΦΟΕΑ μζχρι το αργότερο τθν 24/09/2015 θμζρα Ρζμπτθ. β. Θ αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τουσ ενςφράγιςτουσ φακζλουσ με τα τυχόν επί μζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά των προςφορϊν τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ ΕΔΔ αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και μονογράφει και ςφραγίηει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί. Οι υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ «Επί μζρουσ Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ» δεν αποςφραγίηονται κατά το ςτάδιο αυτό. γ. Μετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ θ ΕΔΔ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ ςε πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν - τεχνικϊν προςφορϊν το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. δ. Στθ ςυνζχεια θ ΕΔΔ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν ςτισ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων για τθν πλθρότθτα και τθν νομιμότθτά τουσ - ςφμφωνα με τα ιςχφοντα - και ςτθ διενζργεια ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ ςυμφωνία ι αςυμφωνία τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. ε. Κατά το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ, θ ΕΔΔ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι μποροφν να απευκφνουν αιτιματα, θλεκτρονικά - μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ να παρζξουν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ - ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. ςτ. Κατόπιν, θ ΕΔΔ ειςθγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ για το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. η. Ακολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για το υ- πόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. θ. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά - τεχνικά), κατά το ανωτζρω ςτάδιο και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι παρατθριςεων για το ςτάδιο, ορίηεται θ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 14

15 15PROC των οικονομικϊν προςφορϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. κ. Στθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, θ ΕΔΔ προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. ι. Στθ ςυνζχεια θ ΕΔΔ παραλαμβάνει από τθν Υπθρεςία και αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επί μζρουσ Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ» για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν αποκλειςτεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει οικονομικζσ προςφορζσ ςε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. ια. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από τθν ΕΔΔ των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ και όςεσ κρικοφν παραδεκτζσ κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. Θ ΕΔΔ ειςθγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό επί τθσ αποδοχισ ι μθ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και επί τθσ ανάδειξθσ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ. ιβ. Στθ ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα τθν απόφαςθ για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. ιγ. Μετά τθν ωσ άνω ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων επί τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ για το ανωτζρω ςτάδιο, και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι ενςτάςεων, ο/οι προςφζρων/ροντεσ, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του/τουσ αποςτζλλεται θλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. Pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑ- ΤΘΜΑ Β: Γενικοί Προι τθσ παροφςασ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από τον προςφζροντα, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. ιδ. Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ οικονομικά προςφορζσ, με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αναδειχκζντα μειοδότθ. ιε. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που α- ποςφραγίςκθκε. ιςτ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ κατά τα προβλεπόμενα αποςφράγιςθ του ανωτζρω φακζλου, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ για τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν αυτϊν και με ξεχωριςτι ειςθγθτικι ζκκεςθ γνωμοδοτεί/προτείνει για τθ λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι επί των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. ιη. Ο πλιρθσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τελικισ απόφαςθσ. 15

16 15PROC Για τθν ανωτζρω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ και για τθ λιψθ απόφαςθσ επί των διαφόρων ςταδίων του διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα ακόλουκα : α. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τθν τεχνικι περιγραφι και τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ ωσ αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ ΕΔΔ. β. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ ΕΔΔ. γ. Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ «είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.» όπωσ ορίηεται ςτο Κεφάλαιο Β, τθσ παροφςασ. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 51 του ΡΔ 60/2007, ςε ςυνδυαςμό και με όςα προβλζπονται ςτο τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. δ. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.». Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον υποψιφιο με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά των ςυμμετεχόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. ε. Ζντυπα ςτοιχεία των oικovoμικϊv προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ' αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. η. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του Συςτιματοσ, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ αποδοχισ ι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ ςε κάκε ςτάδιο. Θ ειδοποίθςθ αυτι πραγματοποιείται μετά τθν θλεκτρονικι ανάρτθςθ, τθσ ςχετικισ αποφάςεωσ κακϊσ και του πρακτικοφ τθσ ΕΔΔ για το εκάςτοτε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, ςτο Σφςτθμα. Κατά τθν θμερομθνία τθσ υπόψθ ειδοποίθςθσ/ανακοίνωςθσ είναι αποδεκτό ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει πλζον πλιρθ γνϊςθ επί τθσ απόφαςθσ για το εκάςτοτε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Ωσ εκ τοφτου, θ εν λόγω θμερομθνία αποτελεί και το χρονικό ςθμείο από το οποίο υπολογίηεται θ νόμιμθ προκεςμία για τθν άςκθςθ τυχόν προςφυγϊν. ςτ. Το αποτζλεςμα τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα γνωςτοποιθκεί θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που υπζβαλαν παραδεκτζσ και τεχνικϊσ αποδεκτζσ προςφορζσ. η. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. κ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ τθσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ και αηθμίωσ γι' αυτι, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, τισ προςφορζσ. ι. Θ Ανακζτουςα αρχι επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει αηθμίωσ μζροσ ι ολόκλθρο το διαγωνιςμό, ι να τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί απ' αυτόν. ια. Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ: Θ τιμι Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ Θ ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ προσ Υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Τομζα ιβ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ προμθκευτισ επιλζγεται ο μειοδότθσ που προκφπτει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ (άρκρο 21 παρ. δ του 11389/93 Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν ). ιγ. Στθν περίπτωςθ που το προςαραςςόμενο Ζργο κατακυρωκεί ςε Ζνωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθν Ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ Διαδικαςία Ηλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ - Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν - Ανάδειξθσ μειοδότθ Αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και Κατακφρωςθσ διαγωνιςμοφ Το αρμόδιο όργανο για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςθ του προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαςίηει ςχετικά, προτείνει: α. Κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ. 16

17 β. Ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με ίδιουσ ι νζουσ όρουσ. Για τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα λαμβάνεται υπόψθ και θ προθγοφμενθ ςυμβατικι ςυμπεριφορά κάκε υποψθφίου αναδόχου. Β.5. Διαδικαςία ανάδειξθσ μειοδότθ Κατακφρωςθ Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ κυρίωσ τα παρακάτω ςτοιχεία: θ κατακφρωςθ απαιτεί τθ χαμθλότερθ τιμι επί των τιμϊν τθσ μελζτθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ. Λαμβάνοντασ υπϋόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ, ουςιϊδεισ όρουσ, που προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που περιζχουν τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ δια διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ. Στον προμθκευτι που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. Β.6. Ενςτάςεισ Ρροςφυγζσ Αυτζσ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά και κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ. 1. Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς αυτόν και κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του επιτρζπεται προςφυγι. 2. Θ προςφυγι υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ Υπθρεςία ωσ εξισ: α. Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προμικειασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εκδίδεται το αργότερο 5 θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. (Ραραγ. 1α, του άρκρου 15, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.& παραγ. 5, του άρκρου 4, του Ν. 2286/95) β. Κατά τθσ νομιμότθτασ διενζργειασ και τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς αυτόν: Υποβάλλονται μόνο από προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκε από αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο. Υποβάλλονται ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ υπθρεςία κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ και μζχρι και τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του α- ντίςτοιχου ςταδίου (Ραραγ. 1β, του άρκρου 15, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) Οι ενςτάςεισ αυτζσ κατά τθσ νομιμότθτασ ι ςυμμετοχισ διαγωνιηομζνου, δεν ανακόπτουν τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ αλλά λαμβάνεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι μετά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. (Ραραγ. 1β, του άρκρου 15, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) Θ προςφυγι κατά τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτϊν ςε διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ς αυτιν κατά του οποίου ςτρζφεται. Ρροςφυγζσ που υποβάλλονται για οιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. (Ραραγ. 3, του άρκρου 15, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) γ.κατά τθσ αποφάςεωσ κατακφρωςθσ μπορεί να αςκθκεί προςφυγι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του αρ. 149 Ν. 3463/2006. «Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ, το οποίο εκδίδεται από τθν αρμόδια ΔΟΥ, υπζρ του Διμου Ιωαννιτϊν ποςοφ ίςου με χίλια (1.000 ), το οποίο αποτελεί ζςοδο του Διμου. Έωσ τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιών διαλειτουργικότθτασ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ διατάξεισ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν κατακφρωςθ, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ αρικμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 17

18 1876/Β/ ) και, εάν αυτι θ υπθρεςία δεν παρζχεται για το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ χριςτεσ ςε μορφι αρχείου. pdf προςκομιηόμενα εντόσ τριών (3) εργαςίμων θμερών και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία». Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθν διαδικαςία που ορίηεται από το ΤΑΧΙSΝΕΤ του Υπουργείου Οικονομικϊν Β.7. Εγγυιςεισ Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που κα καλφπτει το 2% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (ποςό 2.920,00 δφο χιλιάδεσ εννιακόςια είκοςι ευρϊ) για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά, όπωσ ςτον πίνακα ςτθν αρχι τθσ διακιρυξθσ (Άρκρο 157 παρ. β. του Ν. 4281/2014). Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα (1) μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου προςφοράσ που ηθτάει θ Διακιρυξθ. Εγγφθςθ που αναφζρει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α. (άρκρο 26, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. & Άρκρο 157 παρ. β. του Ν. 4281/2014). Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ των το οφειλόμενο ποςό ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ κατάπτωςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ, αλλά μόνο επί του ποςοφ των τόκων. Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ πλθν τθσ κράτθςθσ 0,25% υπζρ του Δθμοςίου, υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. Οι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν και τα ακόλουκα: Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ Τον εκδότθ. Τον οργανιςμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται. Τον πλιρθ τίτλο τθσ Ρρομικειασ Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθν διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. Τθ ςχετικι διακιρυξθ, και τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. 'Πτι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. 'Πτι το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του Διμου που διενεργεί τον διαγωνιςμό και ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 'Πτι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Θ εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ. 'Πτι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φ- ςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του Διμου που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Το ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. Επί πλζον, ο εκδϊςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι κα δθλϊνει: Πτι οι υποχρεϊςεισ του από τθν εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ ς' αυτόν, τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι με ζγγραφθ διλωςθ του Διμου ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον οποίο εξεδόκθ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν, και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 18

19 15PROC Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 26 του ΕΚΡΟΤΑ. Β.8. Σφμβαςθ Ο προμθκευτισ που κατακυρϊκθκε θ προμικεια υποχρεοφνται εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν εκπνοι αυτισ τθσ προκεςμίασ. Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν και τθν προςφορά του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από τον Διμο, κακϊσ και τισ τυχόν τροποποιιςεισ όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ. Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξισ: - Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. - Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ. - Τισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ. - Το προσ προμικεια είδοσ και τθν ποςότθτα. - Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι. - Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν. - Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. - Τον τρόπο παραλαβισ. - Τον τρόπο πλθρωμισ. - Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ δθμοπραςίασ. - Τον τρόπο επίλυςθσ διαφορϊν. - Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. - Σχζδιο Σφμβαςθσ επιςυνάπτεται ςε παράρτθμα τθσ παροφςασ Η ςφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο από τον κ. Διμαρχο. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από γνωμοδότθςθ των αρμόδιων οργάνων αξιολόγθςθσ. (Ραραγ. 1 & 2, του άρκρου 25, τθσ Υ.Α /93 του ΥΡ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.). Β.9. Ιςχφσ τθσ Σφμβαςθσ - Χρόνοσ παράδοςθσ - Τόποσ παράδοςθσ Θ ιςχφσ τθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ από τθν υ- πογραφι τθσ, και αν γίνει θ χριςθ τθσ προαίρεςθσ ωσ το τζλοσ του χρθματικοφ ποςοφ. Ο φορζασ μασ δεν δεςμεφεται για καταβολι όλου του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κακϊσ αυτό είναι ςε ςυνάρτθςθ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτα δελτία παραγγελιϊν των φορζων. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν γι' αυτό και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου (άρκρο 25 ΕΚ- ΡΟΤΑ) Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα, ι εάν αυτι που παραδόκθκε ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ωσ αςιμαντο. β. Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. Β.10. Δθμοςίευςθ Θ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ ςτθν ι- ςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου. Επίςθσ το κείμενο τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν ι- ςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν ςτο ΚΕΝΤΙΚΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΘΤΩΟ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΘΜΔΘΣ), ενϊ περίλθψθ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν διαδικτυακι εφαρμογι Διαφγεια, ςτον ιςτότοπο ςε: - δφο (2) θμεριςιεσ και μία (1) εβδομαδιαία τοπικζσ εφθμερίδεσ - δφο (2) ειδικζσ εφθμερίδεσ δθμοςίευςθσ δθμοπραςιϊν ι ςε μία (1) ειδικι εφθμερίδα δθμο ςίευςθσ δθμοπραςιϊν και μία (1) θμεριςια οικονομικι εφθμερίδα - ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) - ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 19

20 15PROC Β. 11. Ζξοδα δθμοςίευςθσ Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ του αρχικοφ διαγωνιςμοφ και του τυχόν επαναλθπτικοφ, βαρφνουν τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε οριςτικά θ προμικεια (Ν.3801/2009). 20

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ΘΕΜΑ: ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΘΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568B ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα