ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ. Ρρωτ. 8795/ Ρλθροφορίεσ Τθλζφωνα Fax Ταχ. Δ/νςθ Τ.Κ. Θλ. Δ/νςθ Ελζνθ Καραμιτρου Χρυςι Γεωργιάδου / Σωκράτουσ Λάριςα Κζμα: «Ρροκιρυξθ ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια γραφικισ φλθσ (CPV: ), τόνερ εκτυπωτϊν & φωτοαντιγραφικϊν (CPV: ) και φωτοαντιγραφικό χαρτί (CPV: ) για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ Στ. Ελλάδασ (Α.Δ.Κ.Στ.Ε.)» ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ. ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με βάςθ το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ ανά ομάδα. ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ Δευτζρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ϊρα 08:00 ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ Δευτζρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ϊρα 15:00 ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ Ραραςκευι 16 Οκτωβρίου 2015 και ϊρα 09:30 ΡΟΣΦΟΩΝ Ρρομικεια γραφικισ φλθσ (CPV: ), τόνερ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ εκτυπωτϊν & φωτοαντιγραφικϊν (CPV: ) και φωτοαντιγραφικό χαρτί (CPV: ) ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ Υπθρεςίεσ τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε., ςτισ πόλεισ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα 2 τθσ προκιρυξθσ. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Άρκρο 4/Ρροχπολογιςμόσ ΚΩΔΛΚΟΣ CPV , , ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ ΤΩΝ ΕΛΔΩΝ Επί τθσ κακαρισ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.): 0,10% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ ςφμφωνα με Ν. 4013/2011 υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & 1/41

2 ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Αϋ/ ) Φόροσ ειςοδιματοσ 4% επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου για πωλιςεισ αγακϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του νόμου 2198/94 (43Αϋ/ ). ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ Εκτιμϊμενθ ςυνολικι ςυμβατικι αξία ,88 με ΦΡΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Αποφάςεισ προζγκριςθσ δζςμευςθσ πιςτϊςεων τακτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε., ειδ.φορ.: 073/ΚΑΕ: 1111/ΑΔΑΜ:15REQ /ΑΔΑ:ΩΥΟΔΟ10- ΩΦ7: ,00 072/ΑΔΑΜ:15REQ /ΑΔΑ:6ΛΕ4Ο10-ΟΞΔ: ,00 071/ΑΔΑΜ:15REQ /ΑΔΑ:76ΘΦΟ10-ΥΔΜ ,00 ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ετιςια (ζτοσ 2016) ΕΓΓΥΘΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΟΛΕΣ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 1% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. Οι ςυμμετζχοντεσ που επικυμοφν να προςφζρουν προςφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ/ομάδα προςκομίηουν εγγυθτικι επιςτολι που αντιςτοιχεί ςτο 1% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ ομάδασ/ομάδων που προςφζρουν και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. (άρκρο 157 του Ν. 4281/2014). ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΕΦΘΜΕΛΔΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΤΥΡΟ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΛΣΤΟΤΟΡΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΛΑΥΓΕΛΑ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΛΣΤΟΤΟΡΟ ΤΟΥ ΚΘΜΔΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ Ραραςκευι 11 Οκτωβρίου2015 Ραραςκευι 11 Οκτωβρίου2015 Ραραςκευι 11 Οκτωβρίου2015 Ραραςκευι 11 Οκτωβρίου2015 Ραραςκευι 11 Οκτωβρίου2015 Α Ρ Ο Φ Α Σ Η Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 1. Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρ.1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13 θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων. 2. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ), «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 2/41

3 3. Του Ν. 3801/2009 αρκρ.46 «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ» (Αϋ163). 4. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 5. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 6. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Αϋ) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» και ειδικότερα το άρκρο 21 παρ. 2 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων». 7. Του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Αϋ) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία & άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαίςιου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » και των ςχετικϊν εγκυκλίων & αποφάςεων που εκδόκθκαν περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων. 8. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 9. Του Ν. 4155/2013(ΦΕΚ 120/Αϋ) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Αϋ) Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ, υποπαράγραφοσ 20 ςτ : εφαρμογι ΕΣΘΔΘΣ» 10. Του Ν.4172/2013(ΦΕΚ Αϋ167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ.» 11. Του Ν.4270/2013(ΦΕΚ Αϋ143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ & εποπτείασ, ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ- Δθμόςιο λογιςτικό & άλλεσ διατάξεισ» 12. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.» 13. Του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α ) αρκρ. 56 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπ. Εςωτερικϊν» 14. Του άρκρ.157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Αϋ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Υπ. Οικονομικϊν και άλλεσ Διατάξεισ». 15. Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α ) αρκρ.37 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» & «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων ςυμβάςεων» 16. Του Ρ.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 138 Αϋ) «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 17. Του Ρ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150/Αϋ) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 18. Του Ρ.Δ.113/10 (ΦΕΚ194/Αϋ) «Ρερί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 19. Του Ρ.Δ.138/2010 (ΦΕΚ231/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ». 20. Του Ρ.Δ. 136/2011 (Αϋ267) «Κακοριςμόσ κατωτάτου φψουσ δαπανϊν που ελζγχονται από το Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 21. Τθσ Κ.Υ.Α. Ρ1/ 2380/2012 (ΦΕΚ3400/Βϋ) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων Κ.Θ.Μ.Δ.Σ.». 3/41

4 22. Τθσ Κ.Υ.Α /2007 (ΦΕΚ 1673/Βϋ), «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005» 23. Τθσ αρικμ.ρ1/3305/2010 (ΦΕΚ1789/Βϋ) Απόφαςθσ Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ περί «Σφναψθ, εκτζλεςθ και διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, κατ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/1995». 24. Τθσ αρικμ.35130/739/2010 Υπουργικισ Απόφαςθσ «αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων». 25. Τθσ Ρράξθσ του Υπ. Συμβουλίου (ΦΕΚ 24 Α) «Αποδοχι παραιτιςεων Γ.Γ. των Α.Δ. τθσ χϊρασ» 26. Τθσ αρικμ. Ρ1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 27. Τθσ αρικ. Ρ1/155/ εγκφκλιου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ «Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ. 1336/2013 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων» 28. Τθσ αρικμ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΛΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιου με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 29. Τθσ αρικ / (ΦΕΚ Β 1893) Υπουργικισ Απόφαςθσ: «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» 30. Τθσ αρικμ.2990/18604/ (φεκ385/βϋ) απόφαςθσ τθσ Γενικισ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ τθσ Γενικισ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτον Ρροϊςτάμενο Γενικισ Δ/νςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Δ/νςεων και Τμθμάτων τθσ ανωτζρω Γενικισ Δ/νςθσ». 31. Τθσ με αρικμ. 560/4990/ ΑΔΑ: ΨΩ6ΑΟ10-ΨΚΗ Απόφαςθσ τθσ Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ- Στ. Ελλάδασ περί «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε., για το ζτοσ 2015»όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ Αποφάςεισ τροποποίθςθσ: 69ΥΨΟ10-ΔΛ5/ & 677ΚΟ10-Λ6Η/ Τισ Αποφάςεισ προεγκρίςεων δζςμευςθσ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ ,00 ςτον ΚΑΕ Αναλυτικότερα ανά ειδ.φορ.: 071/ΑΔΑΜ: 15REQ /ΑΔΑ: 76ΘΦΟ10-ΥΔΜ: ,00 073/ΑΔΑΜ: 15REQ /ΑΔΑ: ΩΥΟΔΟ10-ΩΦ7: ,00 072/ΑΔΑΜ: 15REQ /ΑΔΑ: 6ΛΕ4Ο10-ΟΞΔ: ,00 ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ Τθ διενζργεια ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι ανά ομάδα, για τθν προμικεια γραφικισ φλθσ CPV: , τόνερ εκτυπωτϊν και φωτοαντιγραφικϊν (CPV: ) και φωτοαντιγραφικό χαρτί (CPV: ) για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε. Ππου αναφζρεται ςτθν παροφςα «ετιςια» εννοείται το ζτοσ Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςφζρων τθ χαμθλότερθ τιμι ανά Ομάδα. Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των ομάδων ι για επιμζρουσ ομάδεσ. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 4/41

5 του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ για δθμοςίευςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 και ςτθν Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/ ). Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ Ρ1-2390/2013. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό αυτό προςφορζσ, ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 120 θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ προςφορά ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, το φψοσ τθσ οποίασ πρζπει να αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 1% επί τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ του τμιματοσ για το οποίο υποβάλλεται προςφορά (άνευ ΦΡΑ), και να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον (1) μινα μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά, τθσ οποίασ θ ιςχφσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ορίηει χρόνο μικρότερο του ωσ άνω οριηόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 6 τθσ παροφςασ. Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει για τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Εγγφθςθ που αναφζρει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο ι ζχει εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ : Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχοφμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ : Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν Τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: -είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. -είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΛΧ Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα ΛΧ Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα ΛΧ Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του Ρ.Δ.60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι 5/41

6 του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο)ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. Δθμοςίευςθ περίλθψθσ του κειμζνου κα γίνει ςτο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςε δφο (2) θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ και ςε δφο τοπικζσ (Λάριςα& Λαμία) Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνουν τον/τουσ αναδειχκζντα/εσ προμθκευτζσ ςτον/ουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ και κα καταβλθκοφν από αυτοφσ πριν τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ (ενότθτα Διαγωνιςμοί- Ρρομικειεσ), ενϊ θ περίλθψι τθσ ςτο δικτυακό τόπο «ΔΛΑΥΓΕΛΑ» κάνοντασ αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑ. Επίςθσ, διατίκεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ /588/517 και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): κακϊσ και ςτον ιςτότοπο του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν κατθγορία Ρροκθρφξεισ κάνοντασ αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑΜ. Επίςθσ, θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα κοινοποιθκεί ςτα Επιμελθτιρια Λάριςασ, Μαγνθςίασ, Τρικάλων, Καρδίτςασ, Φκιϊτιδασ & Ευρυτανίασ, Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Φωκίδασ, για ενθμζρωςθ των μελϊν του και ςτθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ / Δνςθ Μικρϊν και Μεςαίων Επιχειριςεων (πρϊθν Ελλθνικό Οργανιςμό Μικρομεςαίων Μεταποιθτικϊν Μεςαίων Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ ΕΟΜΜΕΧ). Θ ςυνολικι δαπάνθ κα ανζλκει ςτο ποςό των εκατόν τεςςάρων χιλιάδων εκατόν δεκαζξι ευρϊ και ενενιντα οκτϊ λεπτϊν ( ,98) χωρίσ Φ.Ρ.Α ι εκατόν είκοςι οκτϊ χιλιάδων εξιντα τριϊν ευρϊ και ογδόντα οκτϊ λεπτϊν( ,88 ), με ΦΡΑ με ετιςια διάρκεια (2016) και κα βαρφνει τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ ςτον ΚΑΕ 1111 του τακτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε. για το ζτοσ 2016 Αναλυτικά τα παραρτιματα τθσ προκιρυξθσ είναι: ΡΑΑΤΘΜΑ 1 ΡΑΑΤΘΜΑ 2 ΡΑΑΤΘΜΑ 3 ΡΑΑΤΘΜΑ 4 ΡΑΑΤΘΜΑ 5 ΡΑΑΤΘΜΑ 6 ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΡΛΝΑΚΑΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΘΣ Α.Δ.Κ.ΣΤ.Ε. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Τα παραπάνω ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Με εντολι Γ.Γ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ-Στ. Ελλάδασ Θ προϊςταμζνθ Δ/νςθσ Οικονομικοφ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ: 1. Δ/νςθ Ρλθροφορικισ (προσ ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα) 2. Μζλθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ Σταματία Ραπαγεωργίου 6/41

7 Ρ Α Α Τ Η Μ Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανικει ςτθν αρ. 8795/ Διακιρυξθ Αντικείμενο Διακιρυξθσ Αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια γραφικισ φλθσ CPV: , τόνερ εκτυπωτϊν και φωτοαντιγραφικϊν (CPV: ) και φωτοαντιγραφικό χαρτί (CPV: ) για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε., ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 3. ΑΘΟ 1 ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, οι οποίεσ φζρουν ψθφιακι υπογραφι, θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ,, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ). Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: Ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι προςφορά» και Ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά» * (υπο)φάκελοσ: κατηγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτημα 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: ΑΘΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (α). (β). (γ). (δ). Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εγγεγραμμζνα ςτο Σφςτθμα, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα, κατά το τελευταίο ζτοσ τουλάχιςτον, ςχετικι με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Ενϊςεισ Υποψθφίων που υποβάλλουν κοινι Ρροςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 7 του Ρ.Δ. 118/2007. Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν Ρροςφορά. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ απαίτθςθ για απαςχόλθςθ και λειτουργία, που αναφζρεται παραπάνω, πρζπει να καλφπτεται τουλάχιςτον από το ζνα μζλοσ αυτισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω παράγραφο (α). Συνεταιριςμοί Κοινοπραξίεσ πάροχοι υπθρεςιϊν 7/41

8 2. Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: Πςοι δεν αςκοφν το επάγγελμα όπωσ ορίηεται παραπάνω. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ και δεν καλφπτουν τα κριτιρια επιλογισ που περιγράφονται ςτα άρκρα 6 και 8 α του Ρ.Δ. 118/07, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007 κατά περίπτωςθ. Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ από κάποια άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Πςοι αποκλείςτθκαν, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπ. Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (πρϊθν Υπ. Εμπορίου). Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα δεν είναι εγκατεςτθμζνα ςε κράτθ- μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του ΕΟΧ ι δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό εξαιτίασ τθσ νομοκεςίασ τρίτων χωρϊν, ςτισ οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνα, που δεν ζχουν κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου. Τα παραπάνω ιςχφουν και για οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 3. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ Θ υποβολι των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςε ςτάδια, ςε χρόνο και με τρόπο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 και ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν θλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν Ρροςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ςτον (υπο)φάκελο* «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι προςφορά», ςε μορφι αρχείου pdf ςφμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.ΔΘ.Σ) τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. *(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτομζνων αρχείων ςτο ςφςτθμα Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ευρϊ ( ) με ποςοςτό 1% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του τμιματοσ ι του ςυνόλου των τμθμάτων για τα οποία υποβάλει προςφορά ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, και θ οποία κα περιζχει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία κακϊσ και το τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία κατακζτει προςφορά ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα: Στα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν. 4281/2014 (Αϋ160) ςτο Ραράρτθμα 6 Υπόδειγμα «ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΥΩ». Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ υποβάλλεται ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και τον ΕΟΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το δικαίωμα. Ειδικότερα, οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν ςφμφωνα με το Ν. 4261/2014(Αϋ107) που τροποποιεί το άρ. 4 παρ. 2α ν. 3601/2007: «Ανάλθψθ και άςκθςθ δραςτθριοτιτων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και των επιχειριςεων παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και λοιπζσ διατάξεισ», το άρ. 11 παρ. 1 8/41

9 ςτοιχ. β ν. 3601/2007 (που αποδίδει τον αρ. 2 του Ραραρτιματοσ Λ τθσ Οδθγίασ 2006/48/ΕΚ). Εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα, και δθ χρθματοδοτικά ιδρφματα, πρζπει να βεβαιϊνεται θ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ όρουσ των άρ. 18 και 20 ν. 3601/2007. Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ που προςκομίηουν εγγυθτικζσ αλλοδαπισ χϊρασ πρζπει να βεβαιϊνουν αν ζχει γίνει θ δζουςα γνωςτοποίθςθ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (αν πρόκειται για ιδρφματα εδρεφοντα ςτθν Ε.Ε. ι τον Ε.Ο.Χ.) ι αν ζχει δοκεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςχετικι άδεια (αν πρόκειται για ιδρφματα εδρεφοντα ςε τρίτθ χϊρα). Τζλοσ είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι των υπευκφνων επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ των πιςτωτικϊν ι χρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων που χοριγθςαν τθν εκάςτοτε κρινόμενθ εγγυθτικι επιςτολι, προκειμζνου να εξακριβϊνεται θ γνθςιότθτα και θ πλθρότθτα των προςκομιηόμενων επιςτολϊν. Ρροσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων, ςτο τζλοσ του Ραραρτιματοσ 5 Υπόδειγμα «ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΥΩ», δίδεται πίνακασ με τα ποςά των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ ανά ομάδα. 2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν και ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι : Α. δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ (1) του εδ. α τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07, ιτοι : i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ , ςελ. 1), ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ , ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ , ςελ. 2), iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ , ςελ. 48), iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ , ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ , ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305), v) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. vi) για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. vii) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα. viii) H προςφορά ςυντάχκθκε, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ. ix) να αναγράφονται θ ομάδα ι οι ομάδεσ για τα οποία κατατίκεται θ προςφορά. x)οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Υποψθφίουσ για 120 θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 9/41

10 Η υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ. ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ : 1. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο θ υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του παρόντοσ υποβάλλουν : α) οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε. β) ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του. 2.Πταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. 3.Πταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ζνωςθ αναδόχων κοινοπραξία, θ ωσ άνω διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ ι Κοινοπραξία. Β. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 καταςτάςεισ, ιτοι : δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. -Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 κατάςταςθ, ιτοι ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ( κφριασ και επικουρικισ ) αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά, τουσ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ), -Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Δεν είναι ζνοχοι ποτζ ιδιαίτερα ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που τουσ ηθτικθκαν από ανακζτουςεσ αρχζσ Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 118/07 κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν των παρ. 2 & 3 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07, κατά περίπτωςθ, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ιδίου Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο θ παροφςα υπεφκυνθ διλωςθ προςκομίηεται από το νόμιμο εκπρόςωπό του. 10/41

11 Η υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 3. Tα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 4. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 5. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι δεν είναι οι ίδιεσ οφτε ςυμμετζχει ςε αυτζσ εξωχϊρια εταιρεία ςε ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο τουσ τουλάχιςτον ζνα επί τοισ εκατό (1%). Οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ, υποβάλλουν επί ποινι απαραδζκτου, μαηί με τθν προςφορά τουσ, Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν είναι οι ίδιεσ εξωχϊρια εταιρεία με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηει το άρκρ. 1 παρ. 5 του ΡΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/A/ ) και Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ επιχείρθςθ είναι ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΟΟΣΑ με ζνδειξθ του χρθματιςτθρίου όπωσ ορίηει το άρκρο 1, παρ. 5 του ΡΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/ ) και τροποποιικθκε με το άρκρο 8, παρ. 3 τοτ Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) 6. Για τισ ενϊςεισ Ρροςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά: Οι Ενϊςεισ κα πρζπει να κατακζςουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Το ανωτζρω, περίπτωςθ 1, παράγραφοσ Α.2.4. αναφερόμενο ποςό τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςοτζρων Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν των Συμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ. Κάκε μία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρει ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των ςυμμετεχόντων από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό. Από κάκε οικονομικό φορζα- μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ απαιτείται πρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. ι άλλου αντίςτοιχου οργάνου που εγκρίνει τθν ςφμπραξθ με τα άλλα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, το ποςοςτό τθσ κάκε μίασ ςτον προχπολογιςμό του ζργου, τθν αποδοχι τθσ αλλθλζγγυασ και εισ ολόκλθρον ευκφνθσ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Τα δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του(υπό)φακζλου «δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά αλλά απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά - ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί /ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται: εγγυθτικι ςυμμετοχισ, ΦΕΚ, καταςτατικά, πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. H επιτροπι διενζργειασ ελζγχει τθ γνθςιότθτα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελζγχει το φυςικό αρχείο. Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ 11/41

12 χϊρασ του Υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν του Υποψιφιου Αναδόχου. Οι ενϊςεισ Υποψθφίων που υποβάλλουν κοινι Ρροςφορά κα πρζπει να κατακζςουν τα παραπάνω για κάκε Υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ από Ζνωςθ Εταιρειϊν, θ Ρροςφορά κα πρζπει να υποβάλλεται για όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ από εκπρόςωπό τουσ ειδικά εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των Ρροςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ ι τροποποίθςθ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια Επιτροπι, κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον Υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. Σε περίπτωςθ που οι διευκρινίςεισ, που ηθτικθκαν από τθν Επιτροπι ςφμφωνα με τα παραπάνω, δεν προςκομιςκοφν μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται από το ζγγραφο, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. ΑΘΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ Θ Τεχνικι προςφορά, βλ. Ραράρτθμα 3, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου υπεριςχφει το τελευταίο. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ 3 είναι υποχρεωτικζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. ΑΘΟ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ- ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ-ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 12/41

13 υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου υπεριςχφει το τελευταίο. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, το επιμζρουσ ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ όπωσ αυτό ζχει αναρτθκεί ςτα ςυνθμμζνα αρχεία του διαγωνιςμοφ. Θ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία τθσ ομάδασ/των ομάδων ςτο επιμζρουσ ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ταυτίηεται με τθ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία τθσ ομάδασ /των ομάδων, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προχπολογιςμόσ του Διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςε εκατόν τεςςάρων χιλιάδων εκατόν δεκαζξι ευρϊ και ενενιντα οκτϊ λεπτϊν ( ,98) χωρίσ Φ.Ρ.Α ι εκατόν είκοςι οκτϊ χιλιάδων εξιντα τριϊν ευρϊ και ογδόντα οκτϊ λεπτϊν ( ,88 ), με ΦΡΑ. Θ Α.Δ.Κ.Στ.Ε. προζβει ςτον προγραμματιςμό και προχπολογιςμό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ με βάςθ το δθμόςιο ςυμφζρον για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ςε γραφικι φλθ. Ο προχπολογιςμόσ προζκυψε από τθ διερεφνθςθ των προςφερόμενων από τθν αγορά λφςεων, παλαιότερα δεδομζνα κατακφρωςθσ και τιμολόγθςθσ, με επιλογι τθσ βζλτιςτθσ κατά περίπτωςθ. Οι ομάδεσ, και οι προχπολογιςμοί αυτϊν, παρατίκενται παρακάτω : ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ CPV ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΑΡΑΝΗ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 23% 1 ΟΜΑΔΑ 1 Ν. ΛΑΛΣΑΣ 2 ΟΜΑΔΑ 2 Ν. ΛΑΛΣΑΣ 3 ΟΜΑΔΑ 3 Ν. ΛΑΛΣΑΣ 4 ΟΜΑΔΑ 4 Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 5 ΟΜΑΔΑ 5 Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 6 ΟΜΑΔΑ 6 Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 7 ΟΜΑΔΑ 7 Ν. ΤΛΚΑΛΩΝ 8 ΟΜΑΔΑ 8 Ν. ΤΛΚΑΛΩΝ 9 ΟΜΑΔΑ 9 Ν. ΤΛΚΑΛΩΝ 10 ΟΜΑΔΑ 10 Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ 11 ΟΜΑΔΑ 11 Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ 13/41 ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ 23% ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 5.316, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 5.379, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 9.618, ,88 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 3.570, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 3.436, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 2.940, ,88 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 2.400, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 3.693, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 3.915, ,37 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 2.804, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 3.693, ,52

14 12 ΟΜΑΔΑ 12 Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ 13 ΟΜΑΔΑ 13 Ν. ΦΚΛΩΤΛΔΑΣ 14 ΟΜΑΔΑ 14 Ν. ΦΚΛΩΤΛΔΑΣ 15 ΟΜΑΔΑ 15 Ν. ΦΚΛΩΤΛΔΑΣ 16 ΟΜΑΔΑ 16 Ν. ΦΩΚΛΔΑΣ 17 ΟΜΑΔΑ 17 Ν. ΦΩΚΛΔΑΣ 18 ΟΜΑΔΑ 18 Ν. ΦΩΚΛΔΑΣ 19 ΟΜΑΔΑ 19 Ν. ΕΥΒΟΛΑΣ 20 ΟΜΑΔΑ 20 Ν. ΕΥΒΟΛΑΣ 21 ΟΜΑΔΑ 21 Ν. ΕΥΒΟΛΑΣ 22 ΟΜΑΔΑ 22 Ν. ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 23 ΟΜΑΔΑ 23 Ν. ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 24 ΟΜΑΔΑ 24 Ν. ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 25 ΟΜΑΔΑ 25 Ν. ΒΟΛΩΤΛΑΣ 26 ΟΜΑΔΑ 26 Ν. ΒΟΛΩΤΛΑΣ 27 ΟΜΑΔΑ 27 Ν. ΒΟΛΩΤΛΑΣ ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ 3.765, , ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 5.352, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 4.296, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 5.310, ,10 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 2.259, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 3.693, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 1.475, ,80 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 5.419, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 4.296, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 4.080, ,35 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 2.389, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 3.693, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 2.130, ,07 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΛΓΑΦΛΚΟ ΧΑΤΛ 2.389, , ΓΑΦΛΚΘ ΥΛΘ 3.693, , ΜΕΛΑΝΩΤΘΕΣ ΓΛΑ 3.098, ,66 ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,88 ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Τα είδθ τθσ προκιρυξθσ διαχωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ ανά νομό: θ πρϊτθ περιλαμβάνει το φωτοαντιγραφικό χαρτί, θ δεφτερθ ομάδα τθ γραφικι φλθ και θ τρίτθ ομάδα τα μελάνια και τόνερ. Κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για μζροσ των ομάδων δθλαδι μία ι περιςςότερεσ (μερικι προςφορά) ι για το ςφνολο των ομάδων (ολικι προςφορά) ςε όςουσ και όποιουσ νομοφσ επικυμεί. Σε κάκε περίπτωςθ θ υποβολι προςφοράσ (μερικι ι ολικι) αφορά ςτο ςφνολο των ειδϊν τθσ επιλεγόμενθσ ομάδασ/ομάδων κάκε νομοφ. 2. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ομάδων του διαγωνιςμοφ είναι είκοςι επτά (27), τρεισ ςε κάκε νομό τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε. 3. Κριτιριο κατακφρωςθσ Αναδόχου αποτελεί αποκλειςτικά και μόνο θ ςυνολικι προςφερόμενθ αξία ανά ομάδα χωρίσ Φ.Ρ.Α. 4. Στο επιμζρουσ ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, κα δίνεται θ τιμι (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) για κάκε διακριτό είδοσ, προκειμζνου να μπορεί να γίνεται ζλεγχοσ ςτακερότθτασ τιμϊν ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ ανά είδοσ δεν αποτελοφν κριτιριο κατακφρωςθσ. 5. Τα είδθ των ομάδων γραφικισ φλθσ είναι κοινά ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Α.Δ.Κ.Στ.Ε. 14/41

15 6. Οι αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ ανά είδοσ είναι ενδεικτικζσ και προζρχονται από εκτίμθςθ ςε τάξθ μεγζκουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι, λόγω τθσ φφςθσ τθσ προμικειασ, δφναται να προμθκευτεί μεγαλφτερο ι χαμθλότερο αρικμό ποςοτιτων από τα αναγραφόμενα ςτο Τεφχοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, μζςα ςτα όρια τθσ δεςμευμζνθσ πίςτωςθσ. 7. Θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ΕΥΩ. 8. Στθν τιμι περιλαμβάνονται και τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν, τα οποία βαρφνουν τον προμθκευτι κακϊσ και κάκε είδουσ δαπάνεσ, επιβαρφνςεισ, αμοιβζσ (τρίτων, προςωπικοφ, ςυνεργατϊν κ.λπ.) 9. Ρροςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 10. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 11. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ/Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ. 12. Οικονομικι προςφορά που το ςφνολό τθσ ξεπερνά το ςυνολικό προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ ι τθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία ομάδασ, είναι άκυρθ και αποκλείεται. 13. Στθ ςτιλθ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ» του ζντυπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ, αποτυπϊνεται μζςω τθσ καταγραφισ του καταςκευαςτι αν το είδοσ είναι γνιςιο ι ιςοδφναμο (αφορά ςτισ ομάδεσ με τόνερ), διαφορετικά θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 1. Μειοδότθσ ανά είδοσ ομάδασ κα αναδειχτεί εκείνοσ που κα προςφζρει τθ ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι ανά ομάδα/ομάδεσ τθσ επιλογισ του με κατακφρωςθ τιμισ ανά είδοσ ςφμφωνα με τθν οικονομικι του προςφορά και εφόςον καλφπτονται οι όροι τθσ Διακιρυξθσ. 2. Εφόςον διαπιςτωκοφν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ -και εφόςον πρόκειται για διαιρετό υλικό- δφναται να κατανείμει τθν προμικεια μεταξφ περιςςότερων μειοδοτϊν (βάςει του Άρκρου 21, παρ. β του ΚΡΔ 118/2007). 3. Αςυνικιςτα χαμιλθ τιμι (Άρκρο 52 ΡΔ 60/ Άρκρο 55 οδθγίασ 2004/18/ΕΚ) α. Εάν, για δεδομζνθ ςφμβαςθ, οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τθσ, θ ανακζτουςα αρχι, πριν να απορρίψει τισ προςφορζσ αυτζσ, ηθτεί γραπτϊσ τισ διευκρινίςεισ, για τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ, τισ οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ. β. H ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςε ςυνεννόθςθ με τον προςφζροντα, τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ βάςει των παραςχεκζντων δικαιολογθτικϊν. γ. Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊνει ότι μια προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι λόγω χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειςτικά για αυτόν το λόγο με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ μόνο μετά από διαβοφλευςθ, και εφόςον ο προςφζρων δεν είναι ςε κζςθ να αποδείξει, εντόσ επαρκοφσ προκεςμίασ τθν οποία τάςςει θ ανακζτουςα αρχι, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ χορθγικθκε ςε νόμιμα πλαίςια. 4. Ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο Μειοδότθσ, κατόπιν τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πλθρότθτασ και εγκυρότθτασ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Τυχόν διαφοροποίθςθ ι παρερμθνεία ςτθν προςφορά με τα ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ δίνει το δικαίωμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να απορρίψει το εκάςτοτε προϊόν και να προχωριςει ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υπολοίπων προϊόντων. 5. Οι τιμζσ των ειδϊν δεν μποροφν να ζχουν περιςςότερα από τρία δεκαδικά (π.χ 0,017 ). 6. Θ μονάδα μζτρθςθσ (Μ/Μ) πρζπει να αναφζρεται με ακρίβεια. Στισ περιπτϊςεισ που θ μονάδα μζτρθςθσ είναι «ΣΕΤ», πρζπει να δθλϊνεται ο αρικμόσ των τεμαχίων που περιλαμβάνονται ςε αυτό. Στουσ φακζλουσ αλλθλογραφίασ θ τιμι, για λόγουσ ορκισ ςφγκριςθσ τιμϊν ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να δίνεται ανά τεμάχιο, αςχζτωσ τθσ ςυςκευαςίασ που διακζτει ο προμθκευτισ. Στα τόνερ εκτυπωτϊν ι φωτοαντιγραφικϊν που πωλοφνται αποκλειςτικά ςε ςετ, θ τιμι κα δίνεται για το ςετ (αφοφ αναφερκοφν τα τεμάχια του ςετ). Στο χαρτί Α4 και Α3 θ τιμι δίνεται ανά δεςμίδα. 15/41

16 7. Οικονομικι προςφορά που το ςφνολό τθσ ξεπερνά το ςυνολικό προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ ι τθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία ομάδασ, είναι άκυρθ και αποκλείεται. ΑΘΟ 5 ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Υποψθφίουσ για 120 θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που αναφζρουν θμερομθνία λιξθσ μικρότερθ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ ιςχφσ των Ρροςφορϊν μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία πριν από τθ λιξθ τθσ, κατά ανϊτερο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 του Ρ.Δ. 118/07. Αν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των Ρροςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι κα απευκφνει θλεκτρονικά ερϊτθμα προσ τουσ Υποψθφίουσ, πζντε (5) θμζρεσ πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των Ρροςφορϊν, αν αποδζχονται τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι Υποψιφιοι οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ και ςε καταφατικι περίπτωςθ να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. Πςοι από τουσ Υποψθφίουσ δεν απαντιςουν εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ ι απαντιςουν αρνθτικά, αυτομάτωσ αποκλείονται από τα επόμενα ςτάδια του διαγωνιςμοφ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω, ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςυνεχίηεται με όςουσ από τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. ΑΘΟ 6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ - ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. ΑΘΟ 7 ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΣΦΟΑ ΩΣ ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να το γνωςτοποιιςει γραπτϊσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι, κακϊσ και να το επιςθμαίνει κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ του, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. ΑΘΟ 8 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 16/41

17 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι Ραραςκευι 16 Οκτωβρίου 2015 και ϊρα 09:30, μζςω τθσ αρμόδιασ πιςτοποιθμζνθσ ςτο Σφςτθμα Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ οποία ζχει ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ Τεχνικι προςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ Τεχνικι προςφορά» οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν. Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ πιςτοποιθμζνθ ςτο Σφςτθμα αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, για κάκε ζνα τμιμα χωριςτά. Θ Επιτροπι μζςω του Συςτιματοσ ιδίωσ: Ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό, τισ ελάχιςτεσ χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. Ελζγχει και αξιολογεί τισ τεχνικζσ προςφορζσ αυτϊν Συντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ πρακτικά ελζγχου δικαιολογθτικϊν και τεχνικισ αξιολόγθςθσ κακϊσ επίςθσ ελζγχει και το φυςικό αρχείο. Σε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των ελάχιςτων χρθματοοικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων ςυμμετοχισ κακϊσ και τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, προκφψουν απορρίψεισ Ρροςφορϊν για οποιοδιποτε λόγο, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο τεκμθριϊνει τθν απόρριψθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ θ Δ/νςθ Οικονομικοφ, ζγκριςθσ ελζγχου δικαιολογθτικϊν και τεχνικισ αξιολόγθςθσ. εκδίδει τθν απόφαςθ Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό ενθμερϊνονται, μζςω του Συςτιματοσ, για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ τουσ. Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα αποςφραγιςκοφν θλεκτρονικά από τθν Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ των πρακτικϊν ελζγχου δικαιολογθτικϊν και τεχνικισ αξιολόγθςθσ. Θ θμερομθνία και θ ϊρα που κα αποςφραγιςκοφν οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα γνωςτοποιθκεί, μζςω του Συςτιματοσ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι προςφορά» οι ςυμμετζχοντεσ, των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Θ Επιτροπι του διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει, μζςω του Συςτιματοσ ςτθν τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ: Ελζγχει και αξιολογεί τισ οικονομικζσ προςφορζσ Συντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ πρακτικά οικονομικισ αξιολόγθςθσ. Καταχωρεί τισ Ρροςφορζσ ςτο ςυγκριτικό Ρίνακα 17/41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα