Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/459/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/459/"

Transcript

1 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/459/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νόμος 3601/2007 (φεκ α 178/ ) Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Απόφαση υπ αριθμ 2/452/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οργανωτικές απαιτήσεις για την λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αποφάσεις υπ αριθμ 1 έως 9 /459/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση 8/572/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΥ Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι κάτωθι : (α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες : (1) λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, κινητές αξίες (2) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών (3) διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό (4) Παροχή επενδυτικών συμβουλών (5) Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης (β) Παρεπόμενες υπηρεσίες 1.Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών. 2.Παροχή Πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα η περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, Η Οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο 3.Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών συμβουλών. 4.Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 5. Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή. 6. Παροχή επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε έως ζ και ί του άρθρου 5 του ν.3606/2007, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών. 2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως με πιστωτικά ιδρύματα και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να τις αντιπροσωπεύει και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς, τηρουμένων πάντοτε των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας 2

3 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Στα πλαίσια της Εσωτερικής διαδικασίας Αξιολόγησης της κεφαλαιακής Επάρκειας η εταιρεία, σαν γενικές δικλείδες έναντι των κινδύνων που εκτιμά πως αντιμετωπίζει, ορίζει τους εξής παράγοντες που ίσχυαν στα πλαίσια της ασφαλούς εταιρικής διακυβέρνησης και ενισχύθηκαν ενόψει των νέων θεσμικών απαιτήσεων : -H Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ διαθέτει εγκεκριμένο Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Βασικό αντικείμενο του ως άνω κανονισμού αποτελεί το Οργανόγραμμα της και η περιγραφή και ανάλυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τόσο των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών. -Μέσα στις διαδικασίες που περιγράφονται εντός του κανονισμού υιοθετήθηκε και η Διαδικασία Εσωτερικών αναφορών από back office,από dealing room,από Λογιστήριο.Προς τους επικεφαλής τμημάτων, τον Εσωτερικό έλεγχο και την Διοίκηση. -Υπάρχουν όρια εισαγωγής εντολών Αντικριστών. - Η χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Εταιρείας γίνεται με την χρήση προσωπικών Passwords Συνοπτική περιγραφή Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων -Tα ανεκτά επίπεδα κινδύνου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Η εταιρεία λόγου του μεγέθους της δεν έχει δημιουργήσει ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων. - Ο εντοπισμός των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τον Ν.3606/2007 και των συναφών κινδύνων, αλλά και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και την διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ως αποστολή το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης. -Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεων των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της εταιρείας για την διασφάλιση ένατντι των κινδύνων. Η τήρηση των διαδικασιών Διαχείρισης κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και η εποπτεία είναι ευθύνη των Επικεφαλής της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διεύθυνσης των χρηματιστηριακών εργασιών και της Διεύθυνσης οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών. -Μεταξύ άλλων, σε κάθε συνάντηση της Επιτροπής περιέχονται τα εξής θέματα: 1) Έλεγχος φακέλου καταγγελιών πελάτη γίνεται μια συνοπτική αναφορά από το αρμόδιο στέλεχος. 2) Έλεγχος πληρότητας των φακέλων συμβάσεων νέων πελατών, εκτιμάται η πιστοληπτική ικανότητα του νέου πελάτη (συνοπτική αναφορά από το αρμόδιο στέλεχος.) 3) Έλεγχος χρεωστικών υπολοίπων. 4) Έλεγχος ύπαρξης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων(συνοπτική αναφορά από το αρμόδιο στέλεχος.) 5) Έλεγχος πιστώσεων πελατών (Margin account) 6) Έλεγχος εξέλιξης ιδίων κεφαλαίων (συνοπτική αναφορά από το αρμόδιο στέλεχος.) 7) Αναλύει και μελετά τους πίνακες κεφαλαιακής επάρκειας με τα τρέχοντα στοιχεία 8) Αξιολογεί την εφαρμογή των γενικών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και αν υπήρξε περίπτωση έκτακτου γεγονότος αξιολογεί την τήρηση της Ειδικής Διαδικασίας. Επί πλέον η εταιρία έχει υιοθετήσει συστήματα και διαδικασίες για τον διαχωρισμό των καθηκόντων και για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έτσι, στα πλαίσια αυτά και με σκοπό την διασφάλιση της προτεραιότητας των συμφερόντων των πελατών της, η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας εφαρμόζοντας την πολιτική πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης/αντιμετώπισης συγκρούσεως συμφερόντων, επιδιώκει την έγκαιρη αναγνώριση και είτε την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων είτε την επίλυση υφισταμένων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ: Α) αφενός της Εταιρίας, των Καλυπτόμενων Προσώπων ή των προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία και, αφετέρου, των Πελατών της και 3

4 β) πελατών της Εταιρίας υφισταμένων ή δυνητικών και ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίησή τους σε ιδιώτες, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή επαγγελματίες μεταξύ τους. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται προς τον εντοπισμό και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις των ανωτέρω προσώπων και της Εταιρίας με όλους τους Πελάτες, ή των Πελατών μεταξύ τους, που ανακύπτουν είτε ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών σε αυτούς είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρία ελέγχει κατά πόσο η ίδια ή οποιοδήποτε πρόσωπο συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με αυτήν, είναι πιθανόν να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημιά, να έχει το οποιοδήποτε κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη, να ασκεί την ίδια δραστηριότητα με τον πελάτη, να λάβει οφέλη χρηματικά ή μη από διαφορετικό πρόσωπο από τον πελάτη για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή τέλος να έχει διαφορετικό συμφέρον από το συμφέρον του πελάτη ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται σε αυτόν. Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω τα ακόλουθα μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων που έχουν ληφθεί από την Εταιρία: Υιοθέτηση από τη Διοίκηση μέτρων στεγανοποίησης οργανωτικών μονάδων. Διασφάλιση τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου των πληροφοριών. Καλυπτόμενα Πρόσωπα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά στην άσκηση δραστηριοτήτων ή στην εξυπηρέτηση πελατών που εμπίπτουν στην παροχή διαφορετικών επενδυτικών υπηρεσιών, ή και στην αρμοδιότητα διαφορετικών τμημάτων της Εταιρίας, όταν τούτο ενδέχεται να είναι επιζήμιο για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα οφείλουν με δική τους πρωτοβουλία και εφαρμόζοντας την Πολιτική να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός των ιδίων ή της Εταιρίας και των Πελατών της και αφετέρου των Πελατών της Εταιρίας μεταξύ τους. Εφόσον κρίνουν ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχουν σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες για την επίλυση αυτής, ενημερώνουν αμέσως εγγράφως τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα λάβουν εντολές, η εκτέλεση των οποίων γνωρίζουν ή εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής για τα συμφέροντα Πελάτη ή Πελατών της Εταιρίας οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως εγγράφως τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας. Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα δεν πρέπει να ενεργούν επ ωφελεία των ιδίων, συγγενικών και συνδεόμενων με αυτούς προσώπων, συναλλαγές και λοιπές πράξεις, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρίας. Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, οφείλουν να μην εκτελούν εντολές για λογαριασμό της Εταιρίας, η εκτέλεση των οποίων ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής για τα συμφέροντα των Πελατών της. Οι πληροφορίες που κατέχουν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα για ορισμένους πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για παροχή υπηρεσιών σε άλλους πελάτες. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων προσώπων στο όνομα υπαλλήλων της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να λαμβάνει από τρίτα πρόσωπα μη χρηματικά οφέλη (π.χ. χρηματοοικονομικές αναλύσεις) στο μέτρο που τα χρησιμοποιεί με αντικειμενικά κριτήρια για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων στους Πελάτες υπηρεσιών (π.χ. για να εμπλουτίσει τις επενδυτικές συμβουλές που παρέχει). Η επιλογή από την Εταιρία των συνεργαζόμενων τρίτων προσώπων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και χωρίς να λαμβάνονται υπ όψιν τα οφέλη που τυχόν προσδοκά ότι θα λάβει από αυτά. Σε περίπτωση που τρίτος προσφέρει χρηματικό ή μη όφελος στην Εταιρία ή σε Καλυπτόμενα Πρόσωπα, η προσφορά θα τίθεται υπ όψιν του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται σε συναλλαγές που πραγματοποιεί η Εταιρία ή Καλυπτόμενα Πρόσωπα ή πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία με σχέση ελέγχου, για λογαριασμό Πελατών που ευρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού με τα πρόσωπα αυτά. Εφόσον σε ορισμένη συναλλαγή η Εταιρία ή τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν τον Πελάτη συγχρόνως ενεργούν ως αντιπρόσωποι άλλου Πελάτη, η συναλλαγή θα γνωστοποιείται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης πριν την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση που από την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία σε Πελάτη ενδέχεται να προκύψουν είτε άμεσα είτε έμμεσα οφέλη υπέρ των ιδίων ή τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, πελάτη της Εταιρίας, τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, προ της διενέργειας της επίμαχης πράξης για λογαριασμό του πελάτη. Tα Καλυπτόμενα Πρόσωπα δεν λαμβάνουν οφέλη από Πελάτες. Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης δήλωση σχετικά με τις συμμετοχές που έχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα, ή συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με μέλη της διοίκησης ή μετόχους ή άλλα ισοδύναμα με αυτούς πρόσωπα. 4

5 Δεν υιοθετούνται προγράμματα παροχής πρόσθετης αμοιβής πέραν της συνήθους σε υπαλλήλους που ασκούν μία επενδυτική δραστηριότητα, η καταβολή των οποίων εξαρτάται από την επίτευξη στόχων που έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα παρά μόνον κατόπιν έγκρισης του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ο Διευθύνων σύμβουλος καλεί τους Επικεφαλής των αρμοδίων τμημάτων σε μηνιαία αναφορά παρουσία του Διοικητικού συμβουλίου όταν συντρέχουν λόγοι που απαιτούν την επίσημη ενημέρωση του. όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο απευθείας Διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων / εκτάκτων καταστάσεων Για τις περιπτώσεις κινδύνων υπάρχει ειδική διαδικασία Αντιμετώπισης κρίσεων / εκτάκτων καταστάσεων που γνωρίζει όλο το προσωπικό της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτικής της εταιρίας σε σχέση με το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων της. Επίσης την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της ΕΠΕΥ σε σχέση με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της δραστηριότητας της και οι οποίοι μπορεί να προέρχονται τόσο από το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον όσο και από την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΕΠΕΥ. Η ακολουθούμενη διαδικασία βασίζεται στο τρίπτυχο: 1) Αναγνώριση / αξιολόγηση του κινδύνου (υφιστάμενου και αναμενόμενου) 2) Υφιστάμενα (ή προτιθέμενα) μέτρα περιορισμού / μετριασμού του κινδύνου 3) Υπολογισμός της ανάγκης κράτησης (ή μη) κεφαλαίου. Για τις περιπτώσεις κινδύνων υπάρχει ειδική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την ανάπτυξη της και την διασφάλιση των συναλλαγών της.η Κεφαλαιακή της επάρκεια, εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας σε μηνιαία βάση. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας με τους κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό ) που αυτή αναλαμβάνει.τα εποπτικά κεφάλαια περιλαμβάνουν τα κύρια Βασικά κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά, συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ) καθώς και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων ), 1 Το σταθμισμένο ενεργητικό περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 2 Οι διαμορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας ) βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα (8%), που απαιτεί η απόφαση 104/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά την κρίση της Εταιρείας οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τον πυλώνα Ι κρίνοντας ότι επαρκούν για την κάλυψη των κινδύνων. Αναλυτικότερα : 31/12/2010 Σταθμισμένο ενεργητικό (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ,79 Εποπτικά ίδια κεφάλαια // ,33 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 123,22% Αρχές διαχείρισης ως προς τους βασικούς κινδύνους 1) Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου 2) Υπολειπόμενος κίνδυνος 3) Κίνδυνος συγκέντρωσης 4) Κίνδυνος της αγοράς 5) Λειτουργικός κίνδυνος 6) Κίνδυνος ρευστότητας 7) Κίνδυνος κεφαλαίων Βασικές κατηγορίες κινδύνων που διαλαμβάνει η ΕΔΑΚΕ 5

6 8) Κίνδυνος κερδοφορίας 9) Κίνδυνος Φήμης 10) Κίνδυνος Τιτλοποΐησης 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ορισμός Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η εταιρεία ζημιές εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυμβαλλόμενων. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τις δανειοδοτήσεις και τη διαχείριση διαθεσίμων. Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου της εταιρείας Υπαγωγή της ΕΠΕΥ στον πιστωτικό κίνδυνο με βάση τις δραστηριότητες της : Η εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος (πελάτες, συνεργαζόμενες ΕΠΕΥ, τράπεζες) αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί όταν υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών δανείων, που έχουν ως αποτέλεσμα, τη μείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της ΕΠΕΥ σε περίπτωση που η τελευταία κατέχει ομολογιακά δάνεια ή όταν μειώνονται οι αξίες των τίτλων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Διαδικασίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, που περιλαμβάνουν: 1) Συστήματα παρακολούθησης του κινδύνου ( εξέλιξη της παροχής πίστωσης, margin accounts) 2) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου ( εξέλιξη - διαφοροποίηση ποσού παροχής πίστωσης, εξέλιξη διαθεσίμων, εξέλιξη δανείων από τράπεζες, εξέλιξη τραπεζικών επιτοκίων, αξιολόγηση επιτοκίων που χρεώνει η χρηματιστηριακή, margin calls, διαφοροποίηση καταλόγου αποδεκτών αξιών, προβλέψεις ) 3) Πρόβλεψη κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων ( profile πελατών) 4) Πολιτική και διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση με τις χορηγηθείσες πιστώσεις (άμεση αντίδραση των υπευθύνων παροχής πίστωσης για περιορισμό παροχής, αύξηση περιθωρίων, διαφοροποίηση καταλόγου αποδεκτών αξιών ) 5) Πολιτική και διαδικασίες ως προς την αναχρηματοδότηση, ανανέωση, έγκριση και τροποποίηση των χορηγηθέντων πιστώσεων. 6) Πολιτική και διαδικασίες για την εξασφάλιση της εταιρίας ως προς τις χορηγούμενες πιστώσεις ( πχ. χαρτοφυλάκιο ασφαλείας) 7) Αξιολόγηση των συστημάτων και των διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου Η Διοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) Λαμβάνεται επίσης υπόψη ή πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Το τμήμα παροχής πιστώσεων είναι αρμόδιο για την όχληση του πελάτη σε περίπτωση ελλείμματος περιθωρίου. Η ρευστοποίηση των θέσεων του πελάτη γίνεται από το τμήμα παροχής πιστώσεων (με τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος διαχείρισης κινδύνων) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 2. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο υπολειπόμενος κίνδυνος αναφέρεται στην περίπτωση της απόδειξης των τεχνικών μειώσεως του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου ως λιγότερο αποτελεσματικών από όσο αναμενόταν. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις με τον αντισυμβαλλόμενο πελάτη, ότι σε περίπτωση που οι παρεχόμενες ασφάλειες δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της Εταιρίας, η τελευταία θα δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να απαιτήσει την καταβολή επιπρόσθετης ασφάλειας ή διακοπή της παροχής πίστωσης. Κίνδυνος Απομείωσης Αξίας 6

7 Οι απαιτήσεις σε υπερημερία αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις πριν την 1/6/2001( κόκκινοι κωδικοί), ή εκκρεμμεί η αποπληρωμή των οφειλόμενων τόκων. Οι επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες η εταιρεία προσδιορίζει ότι είναι πιθανή η μη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού και των οφειλόμενων τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους της σχετικής συμφωνίας. Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες διενεργούνται όταν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις οι οποίες καθιστούν αμφίβολη την είσπραξη μέρους ή του συνόλου των οφειλόμενων ποσών. Αντικειμενικές αποδείξεις ότι ορισμένες χορηγήσεις σε πελάτες χρειάζονται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία τους αφορά την βίαιη πτώση των τιμών του χαρτοφυλακίου ασφαλείας των πελατών ή και την εξαφάνιση ενεργής αγοράς για το στοιχείο εξασφάλισης του δανείου. 3.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρείας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής κεφαλαιαγοράς 7/459/ , Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν.2843/2000 και τις αποφάσεις αριθμ.2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει μέχρι το πέρας του Τ+3, να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+4 Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου παρακολουθεί καθημερινώς μέσω του λογισμικού συστήματος της Εταιρείας την αξία των ΜΧΑ και καταγράφει τις υπερβάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο για επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία κινδύνων και τον Διευθύνοντα σύμβουλο Αν διαπιστωθεί υπέρβαση τότε κοινοποιούνται όπως αναφέρεται ανωτέρω στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ότι αλλαγές στις τιμές της αγοράς - όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις τιμές χρηματιστηρίου και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες - θα επηρεάσουν τα καθαρά εισοδήματα της εταιρείας ή τις αξίες στοιχείων του ισολογισμού της. Ο κίνδυνος αγοράς αναλύεται στα πιο κάτω είδη κινδύνου: (i) Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, που προκύπτει από αλλαγές στην καμπύλη επιτοκίων, και ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων. (ii) Ο κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις αλλαγές των τιμών διάφορων χρηματοοικονομικών αξιών (ομόλογα, παράγωγα, μετοχές κλπ) που κατέχει η εταιρεία. (iii) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος κερδοζημιών ή αυξομείωσης σε αξίες στοιχείων ισολογισμού της εταιρείας, που προκύπτει από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία δεν τηρεί λογαριασμούς συναλλάγματος Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς Ο Κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοιχτές θέσεις της εταιρείας σε μετοχικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στην Ελληνική αγορά και τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριμένες διακυμάνσεις στην αγορά.η προσέγγιση της εταιρείας στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου παρακολουθούνται καθημερινά. Επιπλέον, μετρά τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ <<Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τoν κίνδυνο αγοράς.>> 5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες ή παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτει και ο νομικός κίνδυνος. Εξαιρείται όμως ο στρατηγικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φήμης. 7

8 Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων. Διαδικασίες Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία καλύπτουν την αναγνώριση, εντοπισμό, μέτρηση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχο, μείωση και αναφορά των λειτουργικών κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει να αντιμετωπίσει Για την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων χρησιμοποιούνται: 1 Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου 2 Εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου 3 Μητρώο Καταγραφής Παρακολούθησης Κινδύνων - γεγονότα που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο κατά την ΕΠΕΥ [πχ ειδικότερα για την εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο α) Ο λεγόμενος νομικός κίνδυνος και ιδίως ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της εταιρίας προς καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους β) σε περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας γ) η δυσλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας εργατικού δυναμικού και των εργασιακών πρακτικών δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων πληροφορικής ε) η μη εφαρμογή ή η λανθασμένη εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας και στ) βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ζ) Υποθέσεις που χειρίσθηκαν/χειρίζονται το Back Office χρημάτων και οι Νομικές Υπηρεσίες, στις οποίες εντοπίσθηκαν/παρατηρήθηκαν γεγονότα λειτουργικού κινδύνου Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την εταιρία με τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 6/459/ του ΔΣ της ΕΚ «κεφαλαιακές απαιτήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου». Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ημερομηνία αναφοράς όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες] 6.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνουν απαιτητές είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών ή του κεφαλαίου που προκύπτει από την αδυναμία της εταιρείας να ικανοποιήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμιακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμιακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Εφαρμόζονται άρτιες στρατηγικές, πολιτικές,διαδικασίες για τον εντοπισμό, τη μέτρηση τη διαχείρηση και την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εντός κατάλληλου χρονικού ορίζοντα προκειμένου η ΕΠΕΥ να διατηρεί επαρκή επίπεδα αποθεμάτων ρευστότητας. Αυτές οι στρατηγικές, πολιτικές διαδικασίες, και τα συστήματα είναι σχεδιασμένα με βάση τους επιχειρηματικούς Τομείς, τα νομίσματα και τις οντότητες και περιλαμβάνουν επαρκείς μηχανισμούς επιμερισμού κόστους, κέρδους και κινδύνων ρευστότητας Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας Η διαχείριση της ρευστότητας (συμπεριλαμβανομένης και τήρησης ορίων των εποπτικών αρχών), αναλαμβάνεται από την υπηρεσία Διαχείρισης κινδύνων. Οι στρατηγικές, πολιτικές διαδικασίες είναι αναλογικά προς την πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ΕΠΕΥ. Οι μεθοδολογίες αυτές αποτυπώνουν τις τρέχουσες και προβλεπόμενες σημαντικές χρηματορροές που περιλαμβάνονται ή προκύπτουν από στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού, και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων και πιθανών επιπτώσεων του κινδύνου φήμης. Γίνεται διάκριση μεταξύ δεσμευμένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του Ενεργητικού, τα οποία είναι πάντοτε ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.λαμβάνονται επίσης υπόψη την νομική οντότητα στην οποία βρίσκονται τα στοιχεία Ενεργητικού. 8

9 Η ΕΠΕΥ Εξετάζει διάφορα μέσα μείωσης του κινδύνου ρευστότητας, μεταξύ άλλων και σύστημα ορίων και αποθεμάτων ρευστότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να αντέξει ποκίλες περιπτώσεις πίεσης, καθώς και επαρκώς διευερυμένη χρηματοδοτική διάρθρωση και πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. Επανεξετάζονται Εναλλακτικά σενάρια σχετικά με τις θέσεις ρευστότητας ες μείωσης κινδύνου και αναθεωρούνται σε τακτική βάση οι παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδοτική θέση.για τους σκοπούς αυτούς, τα εναλλακτικά σενάρια επιλαμβάνονται ιδίως των στοιχείων εκτός ισολογισμού και άλλων υποχρεώσεων, Όταν θα υπάρξει σημαντική υποστήριξη ρευστότητας. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί μια κρίση ρευστότητας, από την ΕΠΕΥ ορίζονται επαρκείς στρατηγικές και κατάλληλα μέτρα εφαρμογής προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά ελλείμματα ρευστότητας. Αυτά τα σχέδια ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνονται βάσει του αποτελέσματος των εναλλακτικών σεναρίων, υποβάλλονται με την μορφή έκθεσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και λαμβάνουν την έγκριση τους ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Η εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί απομείωση. Και κατά τη κρίση της εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιμη μείωση στις αναμενόμενες ταμιακές ροές, από ένα χαρτοφυλάκιο πελατών. Προς τούτο τηρείται πίνακας σε excel που ενημερώνεται σε καθημερινή βάση. 7.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η Κεφαλαιακή Επάρκεια της εταιρείας εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς την οποία υποβάλλεται ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε μηνιαία βάση. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας εκφράζει το ποσοστό εκείνο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των ΑΧΕΠΕΥ το οποίο καλύπτει το άθροισμα του κινδύνου αγοράς, του λειτουργικού κινδύνου και του Πιστωτικού Κινδύνου. Το ελάχιστο ύψος του Δείκτη το οποίο απαιτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι 8%.. Πολιτική της εταιρείας είναι η παρακολούθηση του Συντελεστή Επάρκειας κεφαλαίων μηνιαίως,ως επίσης και την και την μεταβολή των μεγεθών.επισημαίνεται ότι η μεταβολή του δείκτη που παρατηρείται οφείλεται πρωτίστως στην αρνητική επίπτωση που έχει στην κερδοφορία της εταιρείας η αποτίμηση των χρεογράφων, και κατά συνέπεια επιδρούν αρνητικά στα εποπτικά ίδια κεφάλαια ως επίσης και η μείωση της Κερδοφορίας της εταιρείας. Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη μεταβολή στον δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας και για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις από την Διοίκηση. 8.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Ο Μηνιαίος Τακτικός έλεγχος εσόδων και εξόδων και η κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων είναι η πιο αξιόπιστη πηγή χρήσιμων αποφάσεων.τα μεγέθη αυτά συγκρίνονται και με αντίστοιχα της περσινής περιόδου με ουσιαστικές αναφορές στα μεγέθη που μεταβάλλονται. Εφαρμόζουμε τους Αριθμοδείκτες ως προς τα ίδια κεφάλαια τον δείκτη Ρευστότητας και τον δείκτη επάρκειας κεφαλαίων και μελετώνται τα αποτελέσματα τους. Βάσει των ανωτέρω πολιτικών και διαδικασιών η Διοίκηση έχει σαφή εικόνα του Κινδύνου κερδοφορίας 9.KIΝΔΥΝΟΣ ΦΗΜΗΣ Η Εταιρεία παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο αν υπάρχουν δημοσιεύματα που την αφορούν η στο διαδίκτυο αν υπάρχουν σχόλια ή καταγγελίες, και παράπονα πελατών προς την εταιρεία, ή και σε εποπτική αρχή που δύνανται να προκαλέσουν δυσφήμηση με συνέπεια την μείωση των πελατών της ή και του κύκλου εργασιών της.αν εντοπισθεί τέτοιος κίνδυνος ενημερώνεται άμεσα το τμήμα εξέτασης παραπόνων και αντιμετώπισης καταγγελιών πελατών στο οποίο συμμετέχει και ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης και εν συνεχεία στον νομικό σύμβουλο με τον οποίο συνεργάζονται το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης /Εσωτερικού Ελέγχου και το Δ.Σ Της εταιρείας. 10.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από συναλλαγές τιτλοποΐησης στις οποίες η ΕΠΕΥ είναι επενδυτής, μεταβιβάζουσα ή ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων φήμης, με κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ιδίως ότι η οικονομική σημασία της συναλλαγής αντικατοπτρίζεται της συναλλαγής πλήρως στις αποφάσεις αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων Έκταση και φύση των συστημάτων αναφοράς και μέτρησης των κινδύνων Για την παρακολούθηση και μέτρηση των κινδύνων, χρησιμοποιούνται μηχανογραφικές εφαρμογές και εργαλεία σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο για την μηνιαία υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πεδίο Εφαρμογής 9

10 Οι δημοσιοποιούμενες στο παρόν πληροφορίες αφορούν την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ Ίδια κεφάλαια Για να υπολογιστούν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές, όπως αφαίρεση άυλων παγίων στοιχείων, αφαίρεση κερδών από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα, και αφαίρεση συμμετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Διάρθρωση των Ενοποιημένων ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2010 Α Βασικά ίδια Κεφάλαια Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεματικά και Διαφορές αναπροσαρμογής ,12 Αποτελέσματα ( Κέρδη /Ζημίες ) εις νέον ,10 Ενδιάμεσα αποτελέσματα περιόδου (κέρδη υπό όρους ) 00 Σύνολο Α ,22 Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη ή /και ατομική βάση Σύνολο Α2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.834,75 Συμμετοχή σε Συν εγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ,91 Σύνολο Α ,66 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ( Α1+Α2-Α3) ,56 Β Γ Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Θετική διαφορά μεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και αντίστοιχης αναμενόμενης ζημίας για ΕΠΕΥ που εφαρμόζουν την ΠΕΔ Σύνολο Συμπληρωματικών Ι.Κ. Στοιχεία που αφαιρούνται κατά 50% από τα βασικά Ίδια Κεφάλαια και κατά 50% από τα συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάριση τους κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων Δ Συμπληρωματικά Ίδια κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {(Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)}+{Β1+Β2- (50%*Γ)}+Δ ,56 Περίληψη της εφαρμοζόμενης μεθόδου για την εκτίμηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που η εταιρεία θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων από τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της. Η εταιρεία εφαρμόζει την μέθοδο της προσαύξησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6.2 α της απόφασης 8/459/ <<Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής 1 0

11 κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση 2/459/ του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ 5/459/ Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου ανέρχονται την 31/12/ ,22 Ευρώ Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού κινδύνου σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ 6/459/ Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου ανέρχονται την 31/12/ ,19. Ευρώ. Γενικές Πληροφορίες για τον πιστωτικό Κίνδυνο Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία.οι ζημίες απομείωση (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις ) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωση είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των μελλοντικών ταμιακών ροών.το ποσό της ζημίας απομείωση καταχωρείται στα αποτελέσματα Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανοιγμάτων και τα σταθμισμένα ανοίγματα με βάση την Τυποποιημένη Μέθοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 31/12/2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών ,77 λιανικής ,08 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και ,14 επιχειρήσεων ,5776 Λοιπά ανοίγματα Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,96 Μετρητά στο ταμείο και στα εξομοιούμενα με αυτά στοιχεία ( 38-00) , ,84 Λοιπές κατηγορίες ανοιγμάτων , ,50 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ,98 Ποσά επισφαλών ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, κατανεμημένων κατά σημαντικές γεωγραφικές περιοχές. Δεν υφίστανται τέτοια ανοίγματα την Δεν έχουν γίνει προσαρμογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν διαγραφεί και καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσματα. Η Εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου Η Εταιρεία υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ <<Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση >> Στην τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κατηγορίες ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης,που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα, καθώς και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Εξωτερικοί Οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) και οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων (Ε.Ο.Π) που χρησιμοποιούνται για την στάθμιση των ανοιγμάτων: moody s, Fίtch, Standard & Poor s. 1 1

12 Kατηγορίες ανοιγμάτων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις καθενός από τους.ε.ο.π.α /Ε.Ο.Π είναι τα ανοίγματα έναντι των ιδρυμάτων ή των Επιχειρήσεων. Περιγραφή της διαδικασίας για την μεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών τίτλων και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Δεν υπάρχουν ανοίγματα σε στοιχεία εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών Τεχνικές μείωσης κινδύνου Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισμό της στάθμισης των ανοιγμάτων Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν το άνοιγμα της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ << Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου >>. Η Εταιρεία δεν είχε έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου την Κίνδυνος Αγοράς Η εταιρεία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς. Οι κεφαλαιακές απιτήσεις αναφέρονται χωριστά Για κάθε κίνδυνο που αναφέρεται Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την κάλυψη του Κινδύνου αγοράς 1. Έναντι κινδύνου θέσης 159,72 2.Έναντι κινδύνου από μεταβολές συν/κων ισοτιμιών 3.Εναντι κινδύνου Αντισυμβαλλομένου 4. Έναντι κινδύνου Διακανονισμού παράδοσης 0,00 5.Έναντι κινδύνου Μ.Χ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ : 244,78 Λειτουργικός Κίνδυνος Προσεγγίσεις εκτίμησης των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια για λειτουργικό κίνδυνο που ακολουθεί η Εταιρεία Η Εταιρεία για την εκτίμηση του λειτουργικού κινδύνου χρησιμοποιεί την μέθοδο του βασικού δείκτη Υπολογίζει κεφαλαιακή απαίτηση 15% επί του μέσου όρου των ακαθαρίστων λειτουργικών της εσόδων κατά την τελευταία τριετία. Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης Κινδύνων Μεγάλη σημασία δίδεται από την εταιρεία στη διαχείριση διαδικασιών, στην εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή ορίων και στη δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Εσωτερικός Έλεγχος Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής για τη Διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων του Ομίλου. Για την Εταιρεία Νικόλαος Γ.Χρυσοχοϊδης Διευθύνων Σύμβουλος 1 2

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της γενικότερης πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., το οποίο δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2011. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2011. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2009. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2009. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 (Άρθρα 431 έως 451) και το Ν.4261/2014 (Άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΥΛΩΝΑΣ 3 ΑΠΟΦ. 9/459/ )

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΥΛΩΝΑΣ 3 ΑΠΟΦ. 9/459/ ) 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΥΛΩΝΑΣ 3 ΑΠΟΦ. 9/459/27.12.2007) Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2013 Φεβρουάριος 2014 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122052801000 2015

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φεβρουάριος 2010 1 Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα