Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2013 Φεβρουάριος 2014

2 Εισαγωγή - Σκοπός Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την υποχρέωση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρία) που ανακύπτει από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ , 8/572/ και 28/606/ Η Ε.Δ.Α.Κ.Ε. συγκεντρώνει το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία με σκοπό την διαχείριση όλων των πιθανών κινδύνων ώστε να αποφευχθούν ή έστω να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ , 9/572/ , 26/606/ και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία, αναλύονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπισή τους καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι σημαντικών κινδύνων με σημείο αναφοράς την Πολιτική Δημοσιοποιήσεων Πληροφοριών Η παρούσα πολιτική έχει θεσπιστεί, σε συνέχεια των αποφάσεων 9/459/ , 9/572/ και 26/606/ , του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την δημοσιοποίηση εποπτικής φύσεως πληροφοριών, σχετικά με τη κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και την διαχείριση τους. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που προβλέπονται στις παραπάνω αποφάσεις, στο βαθμό και επίπεδο που συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας και γίνονται ετησίως, μέσω του ιστοχώρου της Εταιρίας στο διαδίκτυο. Δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο να δημοσιεύει συχνότερα πληροφορίες. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με την διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων, την κεφαλαιακή επάρκεια, τα είδη των κινδύνων και τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαχείρισης τους. Ο σκοπός της δημοσιοποίησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της Αγοράς. Τα Τμήματα Λογιστηρίου και Διαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισμένα με την σύνταξη των εταιρικών δημοσιοποιήσεων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις, προκύπτουν από τις εκάστοτε ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και από τις υποβολές στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Εταιρικές δημοσιοποιήσεις εγκρίνονται από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Σελίδα 2 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

3 Αξιολόγηση Καταλληλότητας των Δημοσιοποιήσεων Σε ετήσια βάση, διενεργείται έλεγχος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεων από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας. Ελέγχεται η έγκαιρη και εντός των χρονικών ορίων δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της απόφασης 9/459/ στο πλαίσιο βέβαια που αυτά συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Ελέγχεται δειγματοληπτικά η ορθότητα των στοιχείων πχ δείκτες, κεφαλαιακές απαιτήσεις κλπ. Τυχόν ελλείψεις αναφέρονται άμεσα στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στα αρμόδια τμήματα προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω των πορισμάτων περιοδικών και άλλων ελέγχων που υποβάλλονται ανά εξάμηνο. Βασικές Κατηγορίες Κινδύνων Οι κατηγορίες των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι οι εξής: 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία πρέπει να διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες που τη διασφαλίζουν έναντι των σχετικών κινδύνων (διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικό έλεγχο, σύγκρουση συμφερόντων). 2. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 3. Κίνδυνος Αγοράς Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών και της αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων. 4. Λειτουργικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο απάτης, το νομικό κίνδυνο και διάφορους κινδύνους που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εύρεσης επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. 6. Κίνδυνος Κεφαλαίων Είναι ο κίνδυνος δυσμενούς μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας. 7. Κίνδυνος Κερδοφορίας Σελίδα 3 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

4 Είναι ο κίνδυνος της δυσμενούς μεταβολής των εσόδων και των εξόδων της Εταιρίας. 8. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή μετακίνηση της ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων. 9. Κίνδυνος Τιτλοποίησης Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την παρακράτηση τίτλων μετά από την τιτλοποίηση μέρους του ενεργητικού μιας εταιρίας και διάθεσής του σε τρίτους. 10. Κίνδυνος Φήμης Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αρνητική δημοσιότητα που αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Αναλυτικά: 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία έχει συγκροτήσει δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα Τμήματα τα οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών σχετικά με τον διαχωρισμό καθηκόντων, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση παντός είδους κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ , 8/459/ , 8/572/ και του άρθρου 72 του νόμου 3601/2007. Για την αξιολόγηση των κινδύνων η Εταιρία έχει οργανώσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθορίζει και εγκρίνει τα ανεκτά επίπεδα κινδύνων. Τα Τμήματα έχουν ως εξής: 1.1 Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι: Η διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων της Εταιρίας. Η παρακολούθηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί με λήψη διορθωτικών μέτρων ή και διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων εάν κριθεί απαραίτητο. Η διασφάλιση του επιπέδου συμμόρφωσης της Εταιρίας και των καλυπτόμενων προσώπων σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Μεριμνά ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλομένων για παροχή πιστώσεωνδανείων. Σελίδα 4 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

5 Αξιολόγηση Θεσμικών Πελατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες της Εταιρίας και προτάσεις προς έγκριση για χρηματικά όρια συναλλαγών. Έλεγχος ύπαρξης Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (συνοπτική αναφορά από αρμόδιο στέλεχος). Έλεγχος Πιστώσεων (Margin - 3D Accunts) και θέσεων πελατών σε Παράγωγα Προϊόντα. Έλεγχος Χρεωστικών Υπολοίπων. Έλεγχος Ορίων Συναλλαγών Θεσμικών Πελατών. Έλεγχος εξέλιξης Ιδίων Κεφαλαίων και Κεφαλαιακής Επάρκειας. Έλεγχος ρευστότητας της Εταιρίας και πρόβλεψη αναγκών για Επικουρικό & Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως αναφορικά με την Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Επίσης υποβάλλονται εκθέσεις μηνιαία, στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αναφορικά με τυχόν συμβάντα που ενέχουν Λειτουργικό Κίνδυνο καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών. 1.2 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε τακτά διαστήματα της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων και τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία, σύμφωνα με το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών καθώς και στην παροχή συμβουλών στα καλυπτόμενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, το Τμήμα θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Εξετάζει και αξιολογεί την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων μηχανισμών ελέγχου και στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων, διατυπώνει συστάσεις για βελτιώσεις ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση αδυναμιών και εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις αυτές. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, αναφορικά με ζητήματα που εντοπίστηκαν/ελέγχθηκαν, καθώς και τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών. Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του το Τμήμα διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, πόρους και εξειδίκευση. Επίσης το οργανόγραμμα της Εταιρίας ορίζει σαφώς τον υπεύθυνο του Τμήματος, ο οποίος δεν συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών ή στην άσκηση των δραστηριοτήτων των οποίων παρακολουθεί ενώ ο προσδιορισμός της αμοιβής του γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά του. Σελίδα 5 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

6 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η Εταιρία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3606/ «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» καθώς και της απόφασης 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, που μπορεί να ανακύψουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες μπορεί να ζημιώσουν τα συμφέροντα ενός πελάτη. Η πολιτική γνωστοποιείται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου. Βασική αρχή της Πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα Τμήματα, οι δραστηριότητες των οποίων θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Σε συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρία προέβη στη θέσπιση Εσωτερικής Οδηγίας, η οποία καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ: Της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της και των πελατών της Εταιρίας. Δύο ή/και περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας. Οι κυριότερες διαδικασίες της Εσωτερικής Οδηγίας αναφέρονται στα εξής: Σύγκρουση Συμφερόντων και Επενδυτικές Εργασίες Σύγκρουση Συμφερόντων και Πιστωτικές Αποφάσεις Εσωτερική Πληροφόρηση (Insider Dealing) Σινικά Τείχη (Chinese Walls) για επενδυτικές εργασίες και μεταξύ Τμημάτων Αντιπαροχές / Προμήθειες της Εταιρίας από / τρίτα μέρη Επιπλέον η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα και στο οποίο πρέπει να καταγράφονται: Οι περιπτώσεις συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας της Εταιρίας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προκύψει και που συνεπάγονται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων πελατών. 1.3 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων H Εταιρία έχει συγκροτήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Προϊστάμενο Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων Αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής είναι οι αναφορές που συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα Τμήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εξετάζεται η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών σε πολιτικές, διαδικασίες, μηχανισμούς, Σελίδα 6 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

7 κινδύνους και λαμβάνει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, όπου κριθεί αναγκαίο, θεσπίζοντας νέες πολιτικές και διαδικασίες ή τροποποιώντας τις ήδη υφιστάμενες. 1.4 Αντιμετώπιση Οικονομικών Κρίσεων Τα αποτελέσματα της Εταιρίας έχουν επηρεαστεί από την κρίση που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Οικονομία και προκειμένου να ανταπεξέλθει προέβη σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και αποτέλεσμα αυτού ήταν η μεγάλη μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Η Εταιρία μέσω των αρμόδιων Τμημάτων, παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ώστε να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών της και τα δικά της. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και μεριμνά ώστε τα κεφάλαιά της να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Πέραν των δικών της κεφαλαίων έχει εγκεκριμένες γραμμές δανειοδότησης ύψους 3,500,000 Ευρώ και της έχουν χορηγηθεί Εγγυητικές Επιστολές ύψους 2,835,102 Ευρώ προκειμένου να καλύψει λειτουργικές ανάγκες. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας και της Πελατείας τοποθετούνται σε Τραπεζικούς οργανισμούς Ελληνικών και Ξένων συμφερόντων, φροντίζοντας να υπάρχει κατάλληλη διασπορά. Οι όποιες επενδύσεις διαθεσίμων είναι μικρής διάρκειας (κυρίως vernight) ώστε να είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες. Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα (10,197%/ ) έναντι του απαιτούμενου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (8,00%). Παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο η Εταιρία θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 2.1 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους στόχους της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1 8/459/ καθώς και 1 9/572/ ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη παντός είδους κινδύνων καθώς και για την επαναξιολόγησή τους σε ετήσια βάση. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την διατήρηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας στα απαιτούμενα επίπεδα. O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με το σταθμισμένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων Αγοράς, Πιστωτικού και Λειτουργικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31/12/2013 υπολογίστηκε σε 10,197% (έναντι του 8% που απαιτείται). Σελίδα 7 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

8 Συγκεκριμένα με 31/12/2013 υπολογίστηκε ως εξής: Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 5,248, Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού* 51,467, Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 10,197 % *: 41,681, (Πιστωτικός Κίνδυνος) + 599, (Κίνδυνος Αγοράς) + 9,186, (Λειτουργικός Κίνδυνος) = 51,467, Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Περιγραφή, Έλεγχοι και Αναφορές Η Εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Πιστωτικό Κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία (όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες) έχει θεσπίσει ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών στα πλαίσια των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου καθώς και ποιοτικά - ποσοτικά χαρακτηριστικά. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Ιδιωτών Πελατών (Retail Custmers) Η πολιτική της Εταιρίας ορίζει πως το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων προς τους πελάτες, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησής τους από αυτούς. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων εξετάζει τις αιτήσεις πελατών που επιθυμούν να συναλλαχθούν μέσω λογαριασμών πίστωσης (margin ή πίστωσης τριών ημερών) και προτείνει ένα ανώτατο όριο πίστωσης το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και εγκρίνεται (ή αναπροσαρμόζεται) από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του εκάστοτε ορίου είναι σαφώς καθορισμένα και αντικειμενικά, όπως το ετήσιο εισόδημα του πελάτη (σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας), το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο, η εργασία, η ηλικία καθώς και η εμπειρία που διαθέτει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται. Τα όρια πίστωσης των πελατών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφόσον συντρέχει λόγος αναθεωρούνται. Καθημερινά παρακολουθείται η φερεγγυότητα των χαρτοφυλακίων όλων των λογαριασμών ως επίσης και των υπολογαριασμών των πελατών της Εταιρίας, ώστε να ελεγχθεί το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου αυτών σε σχέση με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους. Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς margin γίνεται πρόσθετος έλεγχος, ο οποίος αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία ορίζονται σαφώς τόσο στην πολιτική της Εταιρίας όσο και στην κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των λογαριασμών πίστωσης (margin και τριών ημερών) της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 και ακολουθεί αναφορά στην πολιτική της Εταιρίας αναφορικά με το απαιτούμενο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας: Σελίδα 8 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

9 Είδος Σύνολο Χρεωστικών Αποτίμηση Σταθμισμένων Υπολογαριασμού Υπολοίπων Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας Πίστωση Margin , ,27 Πίστωση Τριών ημερών , ,91 Σημείωση: Η Εταιρία από τον Ιούλιο του έτους 2012, παρέχει πίστωση σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) σε επιλεγμένους πελάτες και μέχρι ενός ανώτατου ορίου πίστωσης για το σύνολο των πελατών margin. Για τους υπόλοιπους πελάτες που επιθυμούν πίστωση σε λογαριασμό περιθωρίου, η Εταιρία παρέχει το προϊόν μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας, η οποία προσφέρει την πίστωση, έχει τη θεματοφυλακή και έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τους εν λόγω λογαριασμούς. Απαιτούμενο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ανά κατηγορία Χρεωστικού Υπολοίπου Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας του πελάτη δύναται να περιλαμβάνει μετοχές που διαπραγματεύονται στο ΧΑ, Κρατικά Ομόλογα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και επιλεγμένες μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής. Εξαίρεση στην ανωτέρω περίπτωση αποτελούν οι μετοχές που εκάστοτε υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη διαπραγμάτευση τους (μετοχές υπό επιτήρηση, υπό αναστολή, ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών κ.τ.λ.) και οι μετοχές οι οποίες με τα κριτήρια της Εταιρίας δεν γίνονται αποδεκτές. Οι αποδεκτές και μη μετοχές γνωστοποιούνται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική της Εταιρίας για τους λογαριασμούς πίστωσης margin είναι αυστηρότερη από αυτή που απαιτείται σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/370/ Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει θέσει ως αρχικό περιθώριο ασφαλείας το 45% αντί του 40% και όριο margin call το 35% αντί του 30%. Στους λογαριασμούς πίστωσης τριών ημερών το αρχικό περιθώριο έχει οριστεί στο 40%. Τα ανωτέρω περιθώρια, Αρχικό και Διατηρητέο, μπορούν να διαμορφωθούν στα επίπεδα που ορίζει η σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον κατόπιν έγκρισης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Σύμφωνα με το νόμο υπ αρίθμ. 2843/2000 και τις αποφάσεις υπ αριθμ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, ο πελάτης οφείλει μέχρι το πέρας του Τ+3, να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+4, εκτός εάν πρόκειται για margin call οπότε η ρευστοποίηση γίνεται στο Τ+1. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να διαπιστώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων. Στα πλαίσια της ενδελεχούς ενημέρωσης, το Τμήμα αποστέλλει στη Διοίκηση της Εταιρίας ημερήσιες αναφορές με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή της. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν: Αναφορά χρεωστικών υπολοίπων σε σχέση με την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων. Αναφορά υπερβάσεων και την αιτία για την οποία προκλήθηκαν. Αναφορά πελατών με έλλειμμα περιθωρίου. Σελίδα 9 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

10 Αναφορά πελατών με margin call. Επιπρόσθετα κάθε μήνα γίνεται αναφορά που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των μηνιαίων υπερβάσεων των εκάστοτε ορίων με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή αναθεώρηση των υπαρχόντων για την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της Εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Θεσμικών Πελατών (Institutinal Clients) Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου στις συναλλαγές με Θεσμικούς Πελάτες, όταν δηλαδή την Θεματοφυλακή έχει αναλάβει τρίτος, η Εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου για τον καθορισμό ορίων συναλλαγών και τη διασφάλιση τήρησης αυτών. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων λαμβάνοντας υπόψη τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των θεσμικών πελατών, χρησιμοποιώντας τις δημοσιεύσεις Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (External Credit Assessment Institutins) και σταθμίζοντας έναν αριθμό από ποσοτικούς παράγοντες, όπως το ενεργητικό, ο τζίρος και η κερδοφορία, ως και ποιοτικούς, όπως η χώρα, το νομικό οικονομικό περιβάλλον, γνωμοδοτεί προς τη Διοίκηση το προτεινόμενο πιστωτικό όριο. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων επαναξιολογεί τα όρια των πελατών τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή για μεμονωμένους πελάτες σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος και εισηγείται για μειώσεις, αυξήσεις ή και καταργήσεις ορίων ανάλογα με την πιστοληπτική αλλά και συναλλακτική δραστηριότητά τους. Η ετήσια επαναξιολόγηση συζητείται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων όπου αναθεωρούνται, εάν χρειάζεται, και οριστικοποιούνται εκ νέου τα όρια των πελατών. Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ και 7/572/ Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου από Διαχείριση Διαθεσίμων Η Εταιρία έχει επιλέξει ως μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων των πελατών την Προθεσμιακή Κατάθεση. Κατά την σύναψη των Προθεσμιακών Καταθέσεων η Εταιρία επιλέγει κατά κανόνα την vernight δέσμευση των χρηματικών διαθεσίμων προκειμένου να διατηρεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων με τα οποία επενδύει τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της σε Προθεσμιακές Καταθέσεις με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα σύμφωνα με Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Ο καθορισμός του ύψους των χρηματικών ορίων που μπορούν να επενδυθούν σε κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων της Εταιρίας λαμβάνοντας υπ όψη: την αξιοπιστία την απόδοση επί των διαθεσίμων κεφαλαίων προς όφελος του πελάτη Σελίδα 10 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

11 τον συντελεστή στάθμισης για τον υπολογισμό δέσμευσης κεφαλαίων που απαιτεί το άνοιγμα με Τραπεζικά Ιδρύματα. στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας το οικονομικό περιβάλλον Καθημερινά γίνεται έλεγχος του ύψους των καταθέσεων ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με το όριο που έχει καθορισθεί και γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές σε περίπτωση υπερβάσεων με γνώμονα την σωστή κατανομή και αποφυγή συγκέντρωσης των κεφαλαίων της Εταιρίας και Πελατείας. 2.3 Κίνδυνος Αγοράς Με βάση την υφιστάμενη πολιτική της, η Εταιρία δεν ανοίγει θέσεις για ίδιο λογαριασμό, πέρα από την ήδη υπάρχουσα θέση που έχει σε μικρό αριθμό της μετοχής Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ΜΕΤΟΧΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΧΑΕ Για οποιοδήποτε άνοιγμα νέας θέσης απαιτείται σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μελλοντικού ανοίγματος θέσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρίας, το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστημικά εργαλεία και πόρους ώστε να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, όπως είναι η μέθοδος της μέγιστης δυνητικής ζημιάς (Value at Risk), οι αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress testing), αναλύσεις ευαισθησίας κλπ. Σύμφωνα πάντως με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Εταιρία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση την απόφαση 4/459/ και 4/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2.4 Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας επέρχεται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν έχει και δεν μπορεί με ευχέρεια να βρει επαρκή διαθέσιμα για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Όλοι οι πελάτες έχουν όρια συναλλαγών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ελέγχονται μέσω συστημάτων σε καθημερινή βάση. Τα όρια εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια σε άμεσα ρευστά διαθέσιμα, ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορεί η Εταιρία να ανταποκριθεί στις τακτικές ή/και έκτακτες υποχρεώσεις της. Στα πλαίσια αυτά διατηρεί ειδικούς ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς με Τραπεζικό Ίδρυμα για την κάλυψη πάγιων ή έκτακτων αναγκών με ανώτατο όριο χρήσης τα 3,500, Ευρώ. Από τους εν λόγω λογαριασμούς, η Εταιρία με ημερομηνία έκανε χρήση του ποσού των 635, Ευρώ. Σελίδα 11 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

12 Επιπλέον η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση με συνεργαζόμενη Τράπεζα για την παροχή πίστωσης σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) με σκοπό την αγορά μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέσω της Εταιρίας. Οι πελάτες συμβάλλονται απ ευθείας με το Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή πίστωσης. Στο ίδιο Τραπεζικό Ίδρυμα, ενεργώντας ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, η Εταιρία έχει αναθέσει την εκκαθάριση συναλλαγών των Θεσμικών Πελατών από πράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυητικές Επιστολές για κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών ύψους 2,835, Ευρώ.. Η Διοίκηση ενημερώνεται από το τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης σε μηνιαία βάση για τα διαθέσιμα της Εταιρίας, για την εξέλιξη της ρευστότητας της Εταιρίας, τα έσοδα ανά κατηγορία, τα έξοδα, τα αποτελέσματα, την δέσμευση κεφαλαίων, τις μελλοντικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά, τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών, τον όγκο συναλλαγών, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για φύλαξη. 2.5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Η Εταιρία δεν κρατάει διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα. Ωστόσο παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτες να προβούν σε συναλλαγές στις ξένες αγορές. Για το λόγο αυτό σε καθημερινή βάση παρακολουθούνται οι πράξεις και τα υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας σε όλα τα νομίσματα και διασφαλίζεται η διευθέτηση τυχόν ανοιγμάτων με σαφώς ορισμένες πολιτικές και διαδικασίες. 2.6 Λειτουργικός κίνδυνος Η Εταιρία, ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση, έχει αναθέσει την υποστήριξη των πληροφοριακών της συστημάτων στο Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου έχει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα και τα οποία υποστηρίζουν όλες τις εφαρμογές της Εταιρίας. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες BRP (Business Recvery Plan), δηλ. διάθεσης χώρου, τηλεφώνων και συστημάτων που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εταιρίας σε εναλλακτική τοποθεσία σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής των γραφείων της. Για την λήψη και αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών πελατών λειτουργεί στην Εταιρία αρμόδια υπηρεσία Μεσολαβητή Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία αναλαμβάνει την καταγραφή και αντιμετώπιση των παραπόνων-καταγγελιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Θεσμό. Η υπηρεσία αποτελείται από Διευθυντικά στελέχη, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και τον Νομικό Σύμβουλο όταν και όπου προκύπτει νομικό θέμα. Για όλα τα συμβάντα που επιφέρουν οικονομική ζημία (ή κέρδος) για την Εταιρία, συντάσσεται αναφορά με περιγραφή του περιστατικού καθώς και προτάσεις ή αναθεωρήσεις διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων συμβάντων. Εν συνεχεία η αναφορά προωθείται για ενημέρωση και έγκριση στη Διοίκηση της Εταιρίας και ακολουθεί η καταγραφή από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Σελίδα 12 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

13 Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της Εταιρίας φυλάσσονται σε Τραπεζικά Ιδρύματα με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί όπου φυλάσσονται τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών είναι χαρακτηρισμένοι ως «Πελατείας». Όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, το Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξασφαλίζει την φύλαξη των δεδομένων σε ασφαλή χώρο. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στον χώρο εργασίας της Εταιρίας γίνεται με Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφαλείας. Η πρόσβαση χρηστών σε ηλεκτρονικά συστήματα ή αρχεία γίνεται με Προσωπικούς Κωδικούς ανά χρήστη. Επίσης λειτουργεί ο θεσμός του Business Infrmatin Risk Officer (BIRO) η αρμοδιότητα του οποίου είναι η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού ώστε να διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πελατών, η πολιτική καθαρών γραφείων, η μεταχείριση και η καταστροφή εγγράφων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ. Για την πληρέστερη παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου συντάσσονται αναφορές σε μηνιαία βάση που υποβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν Επιχειρησιακούς Κινδύνους και Σημεία Ελέγχου (Operatinal Risk & Internal Cntrls) καθώς και Δείκτες Σημαντικών Κινδύνων (Key Risk Indicatrs). 2.7 Κίνδυνος Κεφαλαίων Τα κεφάλαια της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς με βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ και 2/572/ αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρμογές όπως η συμμετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν αποτίμηση μετοχικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση στην εύλογη αξία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2013: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βάσει των απόφ. Δ.Σ. της Ε.Κ. 2/459/ , 2/572/ & 7/609/ (ποσά σε χιλ ευρω) Ημερ. 31/12/2013 Σελίδα 13 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

14 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων α. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με εξαίρεση: (i) τις προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος (ii) κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων β. Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού με εξαίρεση: 6.300, ,96 αα. Τις θετικές διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας: (ι) ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων (ii) μετοχικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση -88,98 ββ. Τις διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των: (i) διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων και (ii) παραγώγων μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών γ. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) με εξαίρεση: αα. το μέρισμα της χρήσεως (από την στιγμή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων από τη Διοίκηση της ΕΠΕΥ) ββ. τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς γγ. τα κέρδη και οι ζημίες από αναπροσαρμογή της αξίας υποχρεώσεων που προκύπτουν από αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΕΠΕΥ δδ. τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία δ. Ενδιάμεσα αποτελέσματα περιόδου ελεγμένα από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές ε. Το τυχόν σχηματισμένο από την ΕΠΕΥ, πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση της ΕΠΕΥ κατά την έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ. στ. Δικαιώματα μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων) Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 1. Ίδιες μετοχές 2. Ζημιές εις νέον (χρήσεως και παρελθουσών χρήσεων) ,46 3. Ενδιάμεσες ζημίες περιόδου 2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Ε.Κ. περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη ή/και ατομική βάση 3. Αφαιρετικά στοιχεία των ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 29,10 2. Θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1 + Α2 - Α3) 5.208,42 Σελίδα 14 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

15 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Κύρια στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων 1.1 α Αποθεματικά αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων β 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε μόνιμη βάση, στην εύλογη αξία γ 45% καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς 40,04 πώληση μετοχικών τίτλων 1.2 Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος αόριστης διάρκειας 1.3 Η θετική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 2. Πρόσθετα στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος ορισμένης διάρκειας 3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β1 + Β2) 40,04 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία η ΕΠΕΥ συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαιούχων ιδρυμάτων αυτών 2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕΥ 3. Συμμετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου 4. Αρνητική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων 5. Αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ { [Α4- (50%*Γ) ]+[ Β3 - (50%*Γ) ]+Δ } 0, , Κίνδυνος Κερδοφορίας Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής των λειτουργικών εσόδων και εξόδων η Εταιρία έχει διαχωρίσει τα Τμήματα ανά δραστηριότητα με επιμερισμό των εσόδων εξόδων σε αυτά με συγκεκριμένη μεθοδολογία και παρακολουθεί: Συναλλαγές και έσοδα ανά πελάτη με προσοχή σε περιπτώσεις συγκέντρωσης εσόδων σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Σελίδα 15 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

16 Αυξήσεις μειώσεις εσόδων ανά πελάτη προκειμένου να διαπιστώσει διαφοροποιήσεις που χρήζουν προσοχής διορθωτικών ενεργειών. Μεταφορές χαρτοφυλακίων. Κέρδη ζημίες ανά δραστηριότητα. Ανάλυση εσόδων (προμήθειες, τόκοι, υπεραξίες, έκτακτα). Έξοδα ανά κατηγορία. Έλεγχος όλων των συμβάσεων. Κεντρική έγκριση όλων των εξόδων. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς και μεριμνά ώστε να διαπραγματεύεται με τους συνεργάτες και να μειώνει τα έξοδα της Εταιρίας εγκαίρως. 2.9 Κίνδυνος Φήμης Η Εταιρία παρακολουθεί τον Κίνδυνο Φήμης, του κινδύνου δηλαδή που απορρέει από αρνητικά δημοσιεύματα στον τύπο ή στο διαδίκτυο και από καταγγελίες - παράπονα πελατών προς την Εταιρία. Εφαρμόζει με συνέπεια τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί, οι οποίες προβλέπουν την αποφυγή λαθών τα οποία θα οδηγούσαν σε παράπονα πελατών και σε αρνητικά δημοσιεύματα. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας προσυπογράφει οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης παρακολουθεί τυχόν δημοσιεύσεις αρνητικών σχολίων. Τέλος η Εταιρία έχει Νομικό Τμήμα το οποίο εξετάζει τυχόν καταγγελίες Κίνδυνος Στρατηγικής Η Εταιρία προκειμένου να χαράξει την μελλοντική της στρατηγική, εξετάζει τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τα προϊόντα που προσφέρει ο ανταγωνισμός κλπ. Επίσης σημαντικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής έχει η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού, η επιμόρφωση του προσωπικού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και του μεριδίου αγοράς όπου σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υλοποιηθούν νέα επιχειρηματικά σχέδια, η Εταιρία ακολουθεί διαδικασία η οποία απαιτεί να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη μελέτη. Στην μελέτη αυτή λαμβάνει μέρος ομάδα έμπειρων στελεχών της, τα οποία εξετάζουν ενδελεχώς το σκοπό, το κόστος υλοποίησης, το οικονομικό αποτέλεσμα ως και ενδεχόμενους κινδύνους που τυχόν θα προκύψουν. Η μελέτη υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αφού ελέγχει από τα Τμήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Νομικό, Διαχείρισης Κινδύνου και Οικονομικών Κίνδυνος Τιτλοποίησης Ο κίνδυνος για την Εταιρία είναι μηδενικός διότι δεν επενδύει, δεν μεταβιβάζει ούτε αναλαμβάνει ανάδοχος σε συναλλαγές τιτλοποίησης. Σελίδα 16 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

17 2.12 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Η Εταιρία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς Λειτουργικού Κινδύνου. Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Η πιστωτική ποιότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External Credit Assessment. Institutins/ECAI). Ο Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) που χρησιμοποιείται από την Εταιρία είναι ο Fitch Ratings. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του καθορισμένου ΕΟΠΑ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή και όχι επιλεκτικό για όλα τα ανοίγματα που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανοιγμάτων και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την Εταιρία με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής: Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς λόγω θέσης, βάσει της απόφασης 4/459/ και 4/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανήλθαν στο ποσό των ,24. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ και ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΜΕΤΟΧΕΣ) (ποσά σε χιλ. ευρώ) Ημερομηνία: 31/12/2013 Περιγραφή Προϊόντος LONG ΘΕΣΕΙΣ SHORT ΜΙΚΤΗ ΘΕΣΗ I L I + I S I ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΙΚΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙ 4% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ I L - S I ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙ 8% ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(4) Χ 4% (6)=(2-3) (7)=(6) Χ 8% (8)=(5)+(7) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ EUR ΜΕΤΟΧΕΣ 155,46 6, ,78 12,94 149,15 11,93 24,87 1. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, σύμφωνα με την απόφαση 3/459/ και 3/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέρχονται σε ,83. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Συντελεστής Απαίτηση Στάθμισης Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Σταθμισμένο ποσό 538,89 0% 0,00 Σελίδα 17 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

18 α. 4β Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά διοικητικών φορέων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα άνω των τριών μηνών 0,00 20% 0,00 Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα μικρότερη ή ίση των τριών μηνών 1.405,91 20% 281,18 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά μητρικών εταιριών.θυγατρικών ή θυγατρικών της μητρικής αταιρίας Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά Διεθνών οργανισμών Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά Επιχειρήσεων 11,15 100% 11,15 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις 10. εξασφαλιζόμενες με ακίνητη περιουσία 11. Στοιχεία σε καθυστέρηση 12. Στοιχεία υπαγόμενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου 13. Απαιτήσεις με την μορφή καλυμμένων ομολόγων 14. Θέσεις σε τιτλοποίηση Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και επιχειρήσεων Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 17. Λοιπά ανοίγματα 603, ,92 Στάθμιση σύμφωνα με βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης 452,48 Στάθμιση σύμφωνα με βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης ,91 17α. Ενσώματα πάγια στοιχεία 17β. Μετρητά στο ταμείο 17γ. Χαρτοφυλάκια μετοχών Υπόλοιπα στοιχεία 276,76 100% 276,76 12,37 0% 0, ,68 100% έως 150% 6.881,26 ΣΥΝΟΛΟ ,98 Σελίδα 18 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

19 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ : ,75 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ: 3.334,54 1 Όπως ορίζεται στην απόφαση 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Άρθρο 3 παράγραφος 4), πελάτες λιανικής χαρακτηρίζονται τα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους των οποίων το ενοποιημένο χρεωστικό υπόλοιπο, είτε των ιδίων είτε των ομάδων συνδεδεμένων πελατών στις οποίες ανήκουν, δεν υπερβαίνει το 1,000,000 Ευρώ, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και υπάρχει επαρκής διαφοροποίηση. Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών λιανικής της Εταιρίας μας, εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση αφορούν κυρίως λογαριασμούς τριήμερης πίστωσης και margin. Για το λόγο αυτό τα σταθμίζουμε με συντελεστή 75%. Ακολουθεί ανάλυση διάφορων κατηγοριών ανοιγμάτων: Ανοίγματα με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους Περιγραφή Σύνολο Στοιχεία με Άμεση Λήξη (vernight) 2-30 Ημέρες 1-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες Άνω του Έτους 1. Ταμειακά διαθέσιμα , ,57 2. Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Αξιόγραφα ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Μετοχές ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Λοιπές Απαιτήσεις , , ,02 0,00 0,00 0, ,22 α. Απαιτήσεις από πελάτες , , ,38 0,00 0,00 0,00 411,48 β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 γ. Απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για την 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 παροχή επενδυτικών υπηρεσιών δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 ε. Time Deps Πελατών , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 στ. Λοιπές Απαιτήσεις ,76 0, ,61 0,00 0,00 0, ,15 5. Πάγια και συμμετοχές α. Επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 19 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

20 Περιγραφή Σύνολο Στοιχεία με Άμεση Λήξη (vernight) 2-30 Ημέρες 1-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες Άνω του Έτους Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός ισολογισμού στοιχεία ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ανοίγματα ανά κλάδο/είδος αντισυμβαλλομένου Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Στάθμιση 1. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 2. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων Σταθμισμένο Άνοιγμα ,04 0% 0,00 α. Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα άνω των τριών μηνών 0,00 20% 0,00 β. Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα μικρότερη ή ίση των τριών μηνών ,46 20% ,89 3. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά Επιχειρήσεων ,57 100% ,57 4. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής ,64 75% ,98 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και επιχειρήσεων α. Συντελεστής Στάθμισης 0% ,38 0% ,38 β. Συντελεστής Στάθμισης 20% ,10 20% ,82 γ. Συντελεστής Στάθμισης 150% ,57 150% ,86 6. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία ,15 100% ,15 7. Επικουρικό- Συνεγγυητικό ,48 100% ,48 8. Λοιπά Στοιχεία ,32 100% ,32 9. Λοιπά Στοιχεία ,85 150% ,78 Σελίδα 20 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

21 Γεωγραφική Κατανομή των Σημαντικότερων Κατηγοριών Ανοιγμάτων Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Στάθμιση Ελλάδα Ευρώπη 1. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών ,04 0% ,04 2. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων α. Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα άνω των τριών μηνών 0,00 20% 0,00 β. Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα μικρότερη ή ίση των τριών μηνών ,46 20% ,46 3. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά Επιχειρήσεων ,57 100% 5.562, ,35 4. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής ,64 75% ,64 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και επιχειρήσεων α. Συντελεστής Στάθμισης 0% ,38 0% ,38 β. γ. Συντελεστής Στάθμισης 20% ,10 20% ,10 Συντελεστής Στάθμισης 150% ,57 150% ,57 6. Ενσώματα Πάγια ,15 100% ,15 7. Επικουρικό- Συνεγγυητικό ,48 100% ,48 8. Λοιπά Στοιχεία ,32 100% ,32 9. Λοιπά Στοιχεία ,85 100% ,85 Σελίδα 21 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

22 Ποσά Επισφαλών Ανοιγμάτων κατανεμημένα κατά σημαντικές γεωγραφικές περιοχές Κατηγορία Ανοίγματος Επισφαλή ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ Απαιτήσεις Κατά Πελατών Λιανικής (31/12/2013) ,40* 0,00 *: Εκ των οποίων το ποσό των ,45 τακτοποιήθηκε άμεσα (03/01/2014). Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου, σύμφωνα με την απόφαση 6/459/ και 6/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέρχονται σε ,49. Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ Βάσει ΔΛΠ Προμήθειες / αμοιβές εισπρακτέες 7.979, , ,47 2. Προμήθειες / αμοιβές πληρωτέες , , ,16 3. Έσοδα από μερίσματα 3,85 2,30 1,60 4. Καθαρά πραγματοποιημένα Κέρδη / 9,68 84,75 111,69 Ζημίες από χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των Αποτελεσμάτων, εφόσον περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 5. Καθαρά Κέρδη / Ζημίες από χρηματοπιστωτικά μέσα Διαθέσιμα προς Πώληση 6. Καθαρά Κέρδη / Ζημίες από -44,11-37,11 29,93 χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των Αποτελεσμάτων, εφόσον περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 7. Κέρδη / Ζημίες από την αντιστάθμιση χρηματοπιστωτικών μέσων. 8. Τόκοι εισπρακτέοι και εξομοιούμενα 398,40 437,53 173,08 έσοδα. 9. Τόκοι πληρωτέοι και εξομοιούμενα έξοδα -54,70-61,77-65, Συναλλαγματικές Διαφορές 60,01-37,18 6, Λοιπά λειτουργικά έσοδα 97,02 555,56 251,83 Σύνολο 7.135, , ,97 Β. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ Σελίδα 22 από 26 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παραπομπές στην 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του νόμου με αριθμό 4261/2014

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του νόμου με αριθμό 4261/2014 Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων,

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 2/459/2007 ΦΕΚ 2457/Β'/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φεβρουάριος 2010 1 Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2016 Φεβρουάριος 2017 Cpyright.

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 (Άρθρα 431 έως 451) και το Ν.4261/2014 (Άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δημοσιοποίηση με βάση την απόφαση 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (686/26.06.2014), που αποτελεί εφαρμογή της οδηγίας της

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2016 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα