Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 347 final 2015/0153 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που μονογραφήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βάσει των συναφών διαπραγματευτικών οδηγιών 1, η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, διαπραγματεύθηκε με την κυβέρνηση της Δανίας και την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, με σκοπό την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, στις 20 Μαρτίου 2015, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 14 ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του και το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου Το νέο πρωτόκολλο συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και της Γροιλανδίας και προωθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την ανάπτυξη αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας προς το συμφέρον και των δύο μερών. Χορηγεί αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας, σύμφωνα με τα συναφή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης και εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Τα δυο μέρη συμφώνησαν να συνεργάζονται με στόχο την εφαρμογή της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γροιλανδίας και συνεχίζουν προς τούτο τον διάλογο για τον σχετικό προγραμματισμό. Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει την παρούσα απόφαση. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης του πρωτοκόλλου που κάλυπτε την περίοδο Διεξήχθησαν επίσης διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και του κλάδου στο πλαίσιο τεχνικών συνεδριάσεων. Επιπλέον, η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει τις απόψεις των αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων του τομέα της αλιείας στη Γροιλανδία. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα είναι προς όφελος τόσο της Γροιλανδίας όσο και της Ένωσης η ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η παρούσα διαδικασία για την υπογραφή εξ ονόματος της Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου κινείται παράλληλα με τη διαδικασία όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου, με συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη σύναψη του νέου πρωτοκόλλου. 1 Εγκρίθηκε από την 3333η σύνοδο του Συμβουλίου (Ανταγωνιστικότητα), στις 25 Σεπτεμβρίου EL 2 EL

3 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει συνολική ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους ευρώ ετησίως για το σύνολο της διάρκειας ισχύος του. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε: α) ευρώ ετησίως για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας, β) ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο πρόσθετο ποσό που καταβάλλει η ΕΕ για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής της Γροιλανδίας και γ) ευρώ ως ετήσιο αποθεματικό για πρόσθετες και νέες αλιευτικές δυνατότητες που μπορούν να γίνουν δεκτές από την ΕΕ με την επιφύλαξη επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και πλεονασματικών πόρων. EL 3 EL

4 2015/0153 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που μονογραφήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 28 Ιουνίου 2007 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2007 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου 2 («συμφωνία σύμπραξης»). (2) Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύμπραξης, με το οποίο παραχωρούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας. Ύστερα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο στις 20 Μαρτίου (3) Συνεπώς, ενδείκνυται να υπογραφεί το πρωτόκολλο, με την επιφύλαξη της σύναψής του. (4) Το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου (5) Για να διασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών, το πρωτόκολλο πρέπει να εφαρμόζεται προσωρινά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος του, 2 ΕΕ L 172 της , σ. 1. EL 4 EL

5 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης και με την επιφύλαξη της σύναψής του, η υπογραφή του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής, που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου («το πρωτόκολλο»). Το κείμενο του προς υπογραφή πρωτοκόλλου επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου καταρτίζει την πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου ή των προσώπων που ορίζει ο διαπραγματευτής του πρωτοκόλλου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη της σύναψής του. Άρθρο 3 Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού, από την 1η Ιανουαρίου 2016, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος του. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο O Πρόεδρος EL 5 EL

6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 11. Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ) Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης Στόχος(-οι) Πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία Η διαπραγμάτευση και η σύναψη αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της εξασφάλισης πρόσβασης για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε αλιευτικές ζώνες, οι οποίες βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών, και της ανάπτυξης σύμπραξης με τις εν λόγω χώρες με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των ενωσιακών υδάτων. Οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας εξασφαλίζουν επίσης τη συνοχή των αρχών που διέπουν την κοινή αλιευτική πολιτική και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών (βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων των τρίτων κρατών, καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), ενσωμάτωση των χωρών-εταίρων στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και καλύτερη διαχείριση των αλιευμάτων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο) Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ Ειδικός στόχος αριθ. 1: Η συμβολή στη βιώσιμη αλιεία εκτός των ενωσιακών υδάτων, η διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε απομακρυσμένες περιοχές και η προστασία των συμφερόντων του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και των καταναλωτών μέσω της διαπραγμάτευσης και της σύναψης συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με παράκτια κράτη, οι οποίες συνάδουν με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. EL 6 EL

7 Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ) (γραμμή του προϋπολογισμού ) Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις Η σύναψη του πρωτοκόλλου συμβάλλει στη διατήρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας. Το πρωτόκολλο συμβάλλει επίσης στην καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, μέσω της χρηματοοικονομικής στήριξης (τομεακή στήριξη) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τη χώρα-εταίρο, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων Ποσοστό χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων (ποσοστό των αδειών αλιείας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη διαθεσιμότητα που προσφέρει το πρωτόκολλο) Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για τα αλιεύματα και για την εμπορική αξία της συμφωνίας Συμβολή στην απασχόληση και στην προστιθέμενη αξία στην ΕΕ και στη σταθεροποίηση της αγοράς της ΕΕ (συγκεντρωτικά, με άλλες συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας) Αριθμός τεχνικών συνεδριάσεων και μεικτών επιτροπών Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών Το υφιστάμενο πρωτόκολλο για την περίοδο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Προβλέπεται ότι το νέο πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη διαδικασία σύναψης του πρωτοκόλλου, κινείται διαδικασία έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του. Το νέο πρωτόκολλο θα επιτρέψει την πλαισίωση της αλιευτικής δραστηριότητας του ενωσιακού στόλου στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας και θα επιτρέψει στους εφοπλιστές της Ένωσης να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης αδειών αλιείας από τη Γροιλανδία. Επιπλέον, το νέο πρωτόκολλο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής. Προβλέπει ειδικότερα την παρακολούθηση των σκαφών με VMS και την έγκαιρη διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα, μεταξύ άλλων μέσω συναφών συστημάτων ΤΠ, μόλις αυτά καταστούν λειτουργικά. Η τομεακή στήριξη ενισχύθηκε προκειμένου να συνδράμει τη Γροιλανδία ως προς τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εγχώριων και ξένων στόλων. EL 7 EL

8 1.5.2 Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ Όσον αφορά το παρόν νέο πρωτόκολλο, η μη παρέμβαση της ΕΕ θα είχε απέβαινε εις βάρος της ικανότητας της Γροιλανδίας να εξασφαλίσει καλή διακυβέρνηση του τομέα της αλιείας, και θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το παρόν πρωτόκολλο είναι επίσης στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στις αλιευτικές ζώνες άλλων σημαντικών διμερών εταίρων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, ιδίως της Νορβηγίας και των Νήσων Φερόε Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος Οι αλιευτικές δυνατότητες της ΕΕ βασίζονται σε βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, σε συμφωνίες διαχείρισης παράκτιων κρατών και σε πλεονάζοντες πόρους. Το νέο πρωτόκολλο εξασφαλίζει καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων για την ΕΕ μέσω της εναρμόνισης του επιπέδου των αλιευτικών δυνατοτήτων με το πραγματικό επίπεδο εκτέλεσης. Ενισχύει τη διμερή συνεργασία για τη βιώσιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων και προβλέπει διαφάνεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων τρίτων χωρών στα ύδατα της Γροιλανδίας. Η αρχή της δίκαιης κατανομής του κόστους πρόσβασης εφαρμόζεται σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, με αποτέλεσμα την αυξημένη συνεισφορά από τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ στη Γροιλανδία. Η τομεακή στήριξη ενισχύθηκε λαμβανομένων υπόψη των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν προηγουμένως, καθώς και βάσει των αναγκών της διοίκησης αλιείας της Γροιλανδίας Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα Τα κονδύλια που καταβάλλονται δυνάμει των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας συνιστούν ανταλλάξιμα έσοδα στους προϋπολογισμούς των τρίτων κρατών-εταίρων. Ωστόσο, προϋπόθεση για τη σύναψη και την παρακολούθηση των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας είναι ένα μέρος αυτών των κονδυλίων να προορίζεται για την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της αλιευτικής πολιτικής της χώρας, σύμφωνα με τις προτεραιότητές της. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι συμβατοί με άλλους πόρους χρηματοδότησης από την ΕΕ στη Γροιλανδία, καθώς και από άλλους διεθνείς χορηγούς για την υλοποίηση έργων ή/και προγραμμάτων που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της αλιείας Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την έως την Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2016 έως το Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή Από τις υπηρεσίες της. EL 8 EL

9 2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.1. Διατάξεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων Η Επιτροπή (ΓΔ MARE) θα παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τους επιχειρηματίες και τα στοιχεία αλιευμάτων. Επιπλέον, στη συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας προβλέπεται τουλάχιστον μία ετήσια συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή και η τρίτη χώρα προβαίνουν σε απολογισμό της εφαρμογής της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της και επιφέρουν, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, τροποποιήσεις στον προγραμματισμό της τομεακής στήριξης και, ενδεχομένως, στη χρηματική αντιπαροχή Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί Η εφαρμογή αλιευτικού πρωτοκόλλου συνοδεύεται από ορισμένους κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τα ποσά που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής (ανεπαρκής προγραμματισμός). Τέτοιες δυσκολίες δεν ανέκυψαν με τη Γροιλανδία κατά την εκτέλεση του πρωτοκόλλου της περιόδου Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι αυτοί, προβλέπεται συνεχής διάλογος σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής. Η από κοινού ανάλυση των αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αποτελεί επίσης μέρος αυτών των μέσων ελέγχου. Επιπλέον, το πρωτόκολλο προβλέπει ειδικές ρήτρες για την αναστολή του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και υπό δεδομένες συνθήκες Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών Η Επιτροπή δεσμεύεται να καθιερώσει πολιτικό διάλογο και τακτικές διαβουλεύσεις με τη Γροιλανδία, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της διαχείρισης της συμφωνίας και να ενισχυθεί η συμβολή της ΕΕ στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας υπόκειται στους συνήθεις δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες και διαδικασίες της Επιτροπής. Αυτό επιτρέπει ιδίως την πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών των τρίτων χωρών στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της χρηματικής αντιπαροχής. Όσον αφορά το υπόψη πρωτόκολλο, το άρθρο 4 παράγραφος 7 ορίζει ότι η χρηματική αντιπαροχή πρέπει να καταβληθεί σε έναν λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. EL 9 EL

10 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται Υφιστάμενες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού. Τομέας του πολυετούς δημοσιονο μικού πλαισίου Γραμμή προϋπολογισμού Είδοςδαπάνης Συνεισφορά Αριθμός [Τομέας... ] ΔΠ/ΜΔΠ (3) χωρών ΕΖΕΣ 4 υποψήφιων για ένταξη χωρών 5 τρίτων χωρών κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του δημοσιονομικού κανονισμού 2 Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για τις αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ) ΔΠ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία (άνευ αντικειμένου) ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις. ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Υποψήφιες για ένταξη χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. EL 10 EL

11 3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: Αριθμός 2 Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων ΓΔ: MARE N 6 N+1 N+2 N+3 N+4 ΣΥΝΟΛΟ Επιχειρησιακές πιστώσεις Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 7 Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: (3) Αναλήψεις υποχρεώσεων (1) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 Πληρωμές (2) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ MARE Αναλήψεις υποχρεώσεων =1+3 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 Πληρωμές =2+3 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων Αναλήψεις υποχρεώσεων (4) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 Πληρωμές (5) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89, Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα. EL 11 EL

12 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων (6) ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Αναλήψεις υποχρεώσεων = ,800 1,608 17,800 17,800 17,800 89,000 Πληρωμές = ,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς: (άνευ αντικειμένου) ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων επιχειρησιακών Αναλήψεις υποχρεώσεων (4) Πληρωμές (5) ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων (6) ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Αναλήψεις υποχρεώσεων Αναλήψεις υποχρεώσεων =4+ 6 Πληρωμές =5+ 6 EL 12 EL

13 Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: 5 «Διοικητικές δαπάνες» N N N Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) N N ΣΥΝΟΛ Ο ΓΔ MARE Ανθρώπινοι πόροι 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,660 Λοιπές διοικητικές δαπάνες 0,012 0,012 0,012 0,012 0,016 0,064 ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ MARE Πιστώσεις 0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών) 0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) N N N N N ΣΥΝΟΛ Ο 8 9 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. EL 13 EL

14 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Αναλήψεις υποχρεώσεων 17,944 17,944 17,944 17,944 17,948 89,724 Πληρωμές 17,944 17,944 17,944 17,944 17,948 89,724 EL 14 EL

15 Αριθ. Αριθ. Αριθ Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) N N+1 N+2 N+3 N+3 ΣΥΝΟΛΟ Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Είδος 10 Μέσο κόστος του αποτελέσμα τος: Κόστος Κόστος Κόστος Αριθ. Κόστος Αριθ. Κόστος Συνολικός αριθ. Συνολικό κόστος ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ Πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη Όγκος (σε τόνους) , , , , , ,345 - Τομεακή στήριξη Ετήσια συνεισφορά 2, , , , , , ,655 Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89, Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.). Όπως περιγράφεται στο σημείο «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)» EL 15 EL

16 3.2.3 Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα Σύνοψη Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) N N N N N ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Ανθρώπινοι πόροι 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,660 Λοιπές διοικητικές δαπάνες Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 0,012 0,012 0,012 0,012 0,016 0,064 0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 13 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Ανθρώπινοι πόροι Λοιπές δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα Υποσύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ΣΥΝΟΛΟ 0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχουν ανακατανεμηθεί εντός της ΓΔ, και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα. EL 16 EL

17 Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω: Εκτίμηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο) Θέσεις εργασίας στον πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων N 2016 N N N N (Έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 0,85 0,85 0,85 0,85 0, (Αντιπροσωπείες) Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης ΙΠΑ) (AC, END, INT από το «συνολικό κονδύλιο») (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες) στην έδρα 3 - στις αντιπροσωπείες Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 ΣΥΝΟΛΟ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11 είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού. Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί εντός της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, με όλα τα πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών. Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι Διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας (επανα)διαπραγμάτευσης της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και της έγκρισης των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων από τα όργανα διαχείριση της ισχύουσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, καθώς και της συνεχούς χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής παρακολούθησης συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της τομεακής στήριξης, διαχείριση των αδειών. Αρμόδιος υπάλληλος της ΓΔ MARE + Προϊστάμενος ή AC = συμβασιούχος υπάλληλος AL = τοπικός υπάλληλος END = αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας INT = προσωρινό προσωπικό JED = νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία. Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»). Κυρίως για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). EL 17 EL

18 Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας + αρμόδιος για τη διαχείριση των αδειών + γραμματεία: κατά γενική εκτίμηση 1,00 ΙΠΑ/ετησίως Μοναδιαίο κόστος ευρώ/ετησίως Υπολογισμός του κόστους: 1,00 άτομο/ετησίως x ευρώ/ετησίως Συνολικό κόστος: ευρώ => 0,132 εκατ. ευρώ Εξωτερικό προσωπικό Δεν απασχολείται προσωπικό σε αντιπροσωπείες Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα. EL 18 EL

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2014 COM(2014) 683 final 2014/0319 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 484 final 2017/0222 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.6.2014 COM(2014) 311 final 2014/0161 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 486 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 486 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0223 (NLE) 12270/17 PECHE 337 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 87 final 2017/0039 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013 για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 298 final 2014/0154 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2013 COM(2013) 583 final 2013/0282 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 697 final 2014/0330 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 191 final 2014/0116 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.2.2015 COM(2015) 46 final 2015/0026 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 434 final 2017/0200 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2014 COM(2014) 495 final 2014/0227 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 560 final 2013/0271 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 72 final 2015/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 432 final 2017/0198 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0160 (COD) 11069/15 FSTR 48 FC 46 REGIO 62 SOC 464 EMPL 308 BUDGET 23 AGRISTR 57 PECHE 263 CADREFIN 42 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. που συνοδεύει την. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. που συνοδεύει την. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2016 COM(2016) 119 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Aπόφαση για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Σερβίας με το καθεστώς του παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 483 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 483 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0221 (NLE) 12272/17 PECHE 338 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.213 COM(213) 867 final 213/418 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final 2017/0020 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Mεξικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 65 final 2017/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Mεξικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 765 final 2013/0373 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 451 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final 2015/0205 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0097(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Αλιείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0097(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Αλιείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 21.6.2011 2011/0097(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0139 (NLE) 10632/17 RECH 247 RELEX 568 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6054/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) AGRI 68 AGRIORG 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2012 COM(2012) 470 final 2012/0231 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 757 final 2013/0367 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2119(INI) 26.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 156 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2015/000

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2012 COM(2012) 456 final 2012/0221 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ/Ευρατόμ) αριθ. 354/83, σχετικά με την κατάθεση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.9.2009 SEC(2009) 1132 τελικό ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εξουσιοδότηση της Επιτροπής για έναρξη διαπραγµατεύσεων εξ ονόµατος της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final 2015/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2017 COM(2017) 333 final 2017/0137 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2017 COM(2017) 126 final 2017/0054 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.02.2002 COM(2002) 80 τελικό 2002/0044 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2013 COM(2013) 155 final 2013/0084 (COD) C7-0086/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για καθορισμό της θέσης που πρόκειται να υποστηριχτεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης που θεσπίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0241 (NLE) 12750/17 PECHE 368 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0037 (NLE) 7135/15 PECHE 91 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) της Επιτροπής Προϋπολογισμών. προς την Επιτροπή Αλιείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) της Επιτροπής Προϋπολογισμών. προς την Επιτροπή Αλιείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2014/0319(NLE) 7.5.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα