Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά."

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008 (ΦΕΚ /τ ΑΣΕΠ 699 / ) Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, στην έδρα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (στην είσοδο και στον 2 ο όροφο), αναρτήθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες: Πίνακας 1 Προσληπτέων, ανά ειδικότητα. Πίνακας 2 Αναπληρωματικών, ανά ειδικότητα. Πίνακας 3 Κληθέντων σε συνέντευξη αλλά μη επιλεγέντων, ανά ειδικότητα. Πίνακας 4 Αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, ανά ειδικότητα. Πίνακας 5 Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, ανά ειδικότητα. της Προκήρυξης 1/2008 (ΦΕΚ τ/ασεπ 699/ ) για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

2 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 56 ΓΘΗΕΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ο ΔΚΞ, Γίπλυμα Eιδίκεςζηρ Ξαπαγυγή και Γιασείπιζη Δνέπγειαρ, 09/10/2006, 8,86 Ξανεπιζηήμιο Ξαηπών, Ξολςηεσνική Πσολή Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ και Ρεσνολογίαρ πολογιζηών, 08/11/2002, 7,79 60 Κ ΡΠΚΔΓΔ 25/02/ /12/2008 Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ: Γ.Δ.Π. (Κησανικόρ Κελεηών και Δπίβλετηρ Ζ/Κ έπγυν), ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (Κησανικόρ καηαζκεςήρ και λειηοςπγίαρ θεπμικού ζηαθμού), Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (Κησανικόρ Κελεηών), ΘΔΚΔΙΖ Α.Δ. (Κησανικόρ ανάπηςξηρ έπγυν ΑΞΔ), J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. (Κησανικόρ ανάπηςξηρ έπγυν ΑΞΔ)

3 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΠΡΑΙΗΓΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Π ΑΒ ) University of London, Κεηαπηςσιακό ζηην Κησανική Πςζηημάηυν Ξληποθοπικήρ 07/1998, 2) University of Reading, Κεηαπηςσιακό ζηιρ Γιεθνείρ Πποςδέρ 07/1998 ΑΞΘ, Ξηςσίο Φςζικήρ, 07/1996, 7,25 73 Κ 25/6/01-5/3/09 (Aegon Scottish Equitable - Friends Provident): 1. Merrill Lynch Commodities - Αναλςηήρ θςζικού αεπίος, 2. Statoil Limited - Αναλςηήρ θςζικού αεπίος, 3. RWEnpower - Ανώηεπορ Αναλςηήρ Θινδύνος Γεν απαιηείηαι

4 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΑΟΑΙΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΝΠ ΑΖ ΔΚΞ, Κεηαπηςσιακό ζηην Ξαπαγυγή και Γιασείπιζη Δνέπγειαρ, 07/2002, Ιίαν Θαλώρ ΔΚΞ, Γίπλυμα Κησανολόγος - Κησανικού, 03/1998, 6, Κ ΡΠΚΔΓΔ (2/98-3/09): 1. Ρεσνικό Δπιμεληηήπιο - Ανάλςζη ενεπγειακών ζηοισείυν 2. Δλληνική Δνέπγεια & Ανάπηςξη - Κησανικόρ Ανάπηςξηρ Έπγυν Ζλεκηποπαπαγυγήρ 3. ΔDISON HELLAS - ποζηήπιξη ζε θέμαηα λειηοςπγίαρ ηηρ σονδπεμποπικήρ αγοπάρ ηλ. ενέπγειαρ 4. LDK Πύμβοςλοι Κησανικοί - Ξαποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος ζε θέμαηα απελεςθέπυζηρ & πύθμιζηρ αγοπών ηλ. ενέπγειαρ και θςζικού αεπίος

5 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σ GRANFIELD UNIVERSITY, MSc in Process Systems Engineering Energy Systems & Thermal Processes, 10/06/2005 ΔΚΞ, Κησανολόγορ - Κησανικόρ, 26/11/2000, 7, Κ ΡΠΚΔΓΔ 3/2002-2/2009 Eλεύθεπορ Eπαγγελμαηίαρ: 1. ETMEΟ Α.Δ. - Κησανικόρ Έπγυν 2. ΔΞΗΠΔ - Δςπεςνηηήρ Κησανικόρ 3. ΘΑΞΔ - Κησανικόρ

6 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΣΡΕΙ (3) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 30 ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Σ Ξανεπιζηήμιο ηος Strathclyde - Αγγλία, PhD Tμήμαηορ Ζλεκηπονικών και Ζλεκηπολόγυν Κησανικών 10/07/1998 ΓΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ, 30/03/1994, 8, Κ Inland Revenue 3/00-9/04: Rolls Royce PLC, Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ - Πςζηήμαηα Ζλ. Δνέπγειαρ TΠΚΔΓΔ 3/05-2/09: ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ., Διδικόρ Δπιζηήμοναρ - Ζλ. Κησανικόρ - Πςζηήμαηα Ζλ. Δνέπγειαρ

7 2 122 ΓΘΝΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΑΟΑΠΣΝΠ ΡΔΙΙΗΓΝ ΑΘΖΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ Ο ΑΞΘ, Γιδάκηυπ Κησανικόρ ηος Ρμήμαηορ Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών πολογιζηών, 28/03/2005, Άπιζηα ΑΞΘ, Γιδάκηυπ Ρμήμαηορ Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών πολογιζηών, 29/11/2007, Άπιζηα ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΒΑΠΗΘΝΠ ΑΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ & Κησανικόρ πολογιζηών, 16/11/1999, 8,03 ΑΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ & Κησανικόρ πολογιζηών, 18/07/2003, 7,23 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 108 Κ ΡΠΚΔΓΔ 3/2000-3/2009: 1.Eλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ - παποσή ηεσνικών ζςμβοςλών, επεςνηηικά ππογπάμμαηα, ηλεκηπομησανολογικέρ μελέηερ, πποζομοίυζη αγοπάρ ηλεκηπιζμού, ανάλςζη Π.Ζ.Δ., ηλεκηπική οικονομία, ενεπγειακέρ μεηπήζειρ 2. ΡΔΗ Γςηικήρ Κακεδονίαρ - Δπιζηημονικόρ Πςνεπγάηηρ ζηο μάθημα "Ζλεκηπικέρ Κησανέρ" 3. Απιζηοηέλειο Ξανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ - Γιδάζκυν Ξ.Γ. 407 ζε βαθμίδα Ιέκηοπα 63 Κ ΡΠΚΔΓΔ 10/2003-2/2009 Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ - Γιασείπιζη ζςζηημάηυν μεηαθοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, πποζομοίυζη αγοπάρ ηλεκηπιζμού, ανάλςζη Π.Ζ.Δ. Η & ΗΗ, επεςνηηικά ππογπάμμαηα

8 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΤΑΙΡΖ ΚΑΟΗΑ ΑΛΓΟΔΑΠ Φ Ξανεπιζηήμιο ηηρ Γενεύηρ, Γίπλυμα Κεηαπηςσιακών Πποςδών (LLΚ) ζηο Δςπυπαφκό και ζηο Γιεθνέρ Νικονομικό Γίκαιο, Ηούνιορ 2005, 7.6 Δ.Θ.Ξ.Α, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 15/12/2004, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ NAI

9 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΠΝΚΔΙΑ ΚΑΟΗΑ ΑΓΓΔΙΝΠ ΑΔ Ξάνηειο Ξανεπιζηήμιο, Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηην Δςπυπαφκή Γιοίκηζη, 3/2000, 7.83 Universite de Fribourg, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 30/6/1989, Κ ΗΘΑ 3/1995-3/2009 1) 3/95-7/98: ΗΘ - Πηέλεσορ Ρμήμαηορ Θοινοηικών Ξπογπαμμάηυν 2) 7/98-2/01: ΚΝΓ Α.Δ. - Πηέλεσορ Ξαπακολούθηζηρ Νμάδαρ Έπγος ΔΞΔΑΔΘ /ΞΔΞΘ 3) 2/01-9/04: ποςπγείο Δπγαζίαρ & Θοινυνικών Αζθαλίζευν - Πηέλεσορ Διδικήρ _ πηπεζίαρ 4) 9/04-2/06: ποςπγείο Νικονομίαρ & Νικονομικών - Πηέλεσορ Νμάδαρ Θπούζηρ 5) 2/06-10/07: ποςπγείο Νικονομίαρ & Νικονομικών - Πηέλεσορ Διδικήρ πηπεζίαρ 6) 10/07-3/09: Yποςπγείο Ανάπηςξηρ - Διδικόρ Πύμβοςλορ Γενικού Γπαμμαηέα

10 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΙΔΙΝΒΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝ Π ΙΑΚΞΟΝΠ ΑΔ University of Leicester, Master of Laws (L.L.M.) in International Commercial Laws, 05/02/2004 Α.Ξ.Θ, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 15/09/1999, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ NAI

11 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 69 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Π University of London - King's College, Master of Laws (L.L.M.) with Merit in Public Law, 1/11/2005 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 1/10/2004, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ ΞΔΓΗΑΓΗΡΑΘΖ ΑΛΡΥΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Μ Δ.Θ.Ξ.Α, Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηο Γημόζιο Γίκαιο 25/6/2000, 8.71 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 16/11/1998, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη επαγγελμαηίαρ και παπάλληλα: 1. Δμπειπογνώμυν ζηο Θολλέγιο ηηρ Δςπώπηρ, 2. Λομικόρ ζηην Δςπυπαφκή Δπιηποπή, 3. Λομικόρ Πύμβοςλορ ζηο ποςπγείο Νικονομίαρ και Νικονομικών

12 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΑΛΗΑΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ξ Δ.Θ.Ξ.Α., Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηην Δθαπμοζμένη Νικονομική και Νικονομική Ξολιηική, 1/9/00, 8,46 Ξανεπιζηήμιο Ξειπαιά, Ξηςσίο Πηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ, 8/7/1997, 6,70 92 Κ ΗΘΑ 3/ / Ίδπςμα Νικονομικών και Βιομησανικών Δπεςνών - Δπεςνηηικόρ Πςνεπγάηηρ/Νικονομολόγορ 2. Δπιηποπή Ανηαγυνιζμού - Διδικόρ Δπιζηήμοναρ/ Νικονομολόγορ 3. Ίδπςμα Νικονομικών και Βιομησανικών Δπεςνών - πεύθςνορ Δπεςνών

13 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΥΕΕΙ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 50 ΚΔΙΙΗΝ ΘΑΙΔΗΑ ΑΟΓΟΗΝΠ Π Ξανεπιζηήμιο ηος Γοςόπικ, Κάζηεπ ζηην Νικονομική Δπιζηήμη, 25/1/2006, 6.07 Νικονομικό Ξανεπιζηήμιο Αθηνών, Ξηςσίο Γιεθνών και Δςπυπαφκών Πποςδών, 15/9/2003, Κ Αγγλικό Γημόζιο Ξπόγπαμμα Δθνικήρ Αζθάλιζηρ 10/05-12/07: Brattle Group Ltd - Δπεςνήηπια αναλύηπια ζε θέμαηα ενέπγειαρ και σπημαηοοικονομικών 12/07-2/09: Constellation Energy Commodities Ltd, Αποηίμηζη ζςμβολαίυν και επενδςηικών εςκαιπιών ζηον ηομέα ηος θ.α. και ηλ. ενέπγειαρ 02/09-03/09: Gazprom Marketing & Trading - Γιαππαγμάηεςζη, αποηίμηζη και διεκπεπαίυζη ζςμβολαίυν θ.α. με βιομησανικούρ πελάηερ

14 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 64 ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΑΒ ) London School of Economics and Political Science, MSc in Management, Distinction 2) University of Reading, MSc in Renewable Energy and the Environment, 15/12/2001, Pass Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 08/12/2000, 7,02 41 NAI 2 42 ΣΝΛΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΕΑΣΑΟΗΑΠ Μ Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 5/5/04 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 19/11/97, 7, ΙΑΚΞΑΓΗΡΝ ΔΡΔΟΞΖ ΚΑΟΘΝΠ Ο Imperial College of London, Ξεξηβαιινληηθή Ρερλνινγία - Δλεξγεηαθή Ξνιηηηθή, 11/2002 Γ.Ξ.Θ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ & Κεραληθνύ Ζ/ (θαηεύζπλζε Δλεξγεηαθή), 05/04/2001, 8, ΚΞΔΣΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Μ ) Γ.Ξ.Θ., Γίπισκα Κεραληθνύ, 09/04/2002, Άξηζηα 2) University College, Cork, Postdoctoral Studies, 30/10/2004 Γ.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 17/10/1997, 7,18 128

15 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 5 52 ΒΙΑΣΝΠ ΝΚΖΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΖ Θάξνινο ΗΗΗ ηεο Καδξίηεο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 9/2003, 7,77 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. Ζ/, 20/3/2002, 7, ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΒΑΠΗΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σ Granfield University, Master in Process Systems Engineering Energy Systems & Thermal Processes, 10/06/2005 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 26/11/2000, 7, ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΖ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζπνπδώλ ζηελ Δπηζηήκε & Ρερλνινγία ιηθώλ, 09/2005, 8,74 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 11/2000, ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΔΙΗΕΑ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Ξ Ξεηξαηώο, Γίπισκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 07/06/2002, 8,10 Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 15/07/1999, 8, ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΠΡΑΚΑΡΗΝΠ ΘΥΚΑΠ ΑΑ University of Manchester, PhD in Electrical Engineering, 31/10/2007 U.M.I.S.T., MSc in Power System Engineering & Economics, 26/11/2004 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. Ζ/, 23/11/2001, 7, ΚΞΑΟΘΝΡΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΠΞΟΗΓΥΛ Σ Loughborough University, Department of Electrical & Electronic Engineering (UK) Κεηαπηπρηαθό Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Ρερλνινγία Ππζηεκάησλ Αλαλ. Δλέξγεηαο, 15/12/2003, Β Ησαλλίλσλ, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ρκήκα Φπζηθήο, 24/11/2000, 5,91 36 NAI

16 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΕΑΟΑΦΗΓΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΕ University of Edinburgh, MSc in Sustainable Energy Systems, 28/11/06, 6,32 Ξνιπηερλείν Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Ρερλνινγίαο 29/3/04, 7, ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ Σ ΔΚΞ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 24/01/2003, 8, ΘΝΙΝΚΞΖΠ ΒΗΘΡΥΟ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΑ Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Έιεγρνο Ξνηόηεηαο θαη Mεραληθνύ Γηαρείξηζε Ξαξαγσγήο θαη Ξεξηβάιινληνο, Γηνίθεζεο, 04/05/2004, 9,08 18/12/2007 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 10/10/2002, 7, ΕΟΗΓΝ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΕ Νηθνλνκηθό Αζελώλ, Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Νηθνλνκηθέο Ππνπδέο, 12/2006, 5,5 Θεζζαιίαο, Κεραληθόο Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 15/07/2004, 8,55 43 NAI ΞΝΙΗΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΒ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 27/2/2002, 7,61 Α.Ξ.Θ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (Δλεξγεηαθήο Θαηεύζπλζεο), 23/3/2000, 7, ΡΠΗΘΑΙΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Γηδάθησξα Πρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ, 15/07/2008 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. πνινγηζηώλ, 16/07/2002, 8,78 72

17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΝΟΚΞΝΟΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΕ ) Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/10/2007, 7,98 2) Δ.Κ.Ξ., Ξεξηβάιινλ & Αλάπηπμε, 27/06/2006, 8,96 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή, Γηπισκα Κεραλνιόγνπ & Αεξνλαππεγνύ Κεραληθνύ, 30/07/2003, 7,09 29 NAI ΡΠΝΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ο University De Liege, Diploma d' Etudes Approfondies en reseaux d' energie electrique, 12/09/2003, 88 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 10/04/2001, 7, ΞΟΥΡΝΞΑΞΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο Ξαξαγσγήο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 26/01/2005, 8,25 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή Γίπισκα Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ, 20/11/1998, 8,06 69 NAI ΘΑΟΡΔΟΑΘΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΚΗΣΑΖΙ Σ ) Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Ξεξηβαιινληηθή & γηεηνλνκηθή Κεραληθή, 7/9/2005, 9.5, 2) University of Toronto, Environmental Engineering and Energy Systems, 14/11/2008, A Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, 22/10/2004, 8,57 64 NAI NAI NAI ΘΑΠΚΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΑΒ Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 20/07/2004, 8.1 Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο 26/03/2002, 7,2 62 NAI

18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΝΒΔΙΗΥΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ, 08/04/2003, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 10/11/1998, 7,13 86 NAI ΕΝΙΖ ΣΟΠΝΙΑ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Π Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα εηδίθεπζεο Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 23/11/2006, 7,62 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 23/01/2004, 7, ΘΑΡΠΝΟΝΠ ΚΗΣΑΖΙ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξ ) ηνπ Καληζεζηεξ, Κάζηεξ ζηελ Ζιεθηξηθή Κεραληθή θαη Ζιεθηξνληθή, 11/12/2001, 7,69 2) ηνπ Καληζεζηεξ, Κάζηεξ ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, 28/11/2002, 7,08 3) Ν.Ξ.Α., Ππνπδέο ζηε Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Γηεζλή Ξξνζαλαηνιηζκό, 05/12/2007, 7,98 ηνπ Νπώξηθ, Κπάηζεινξ κε δηάθξηζε Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 12/07/2000, 7, ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 26/06/2007, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Πρνιή Ζιεθηξ. Κερ. & Κερ. πνι. Δηδίθεπζε Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/11/2002, 8,57 Γ.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Ρκ. Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Κερ. πνι, Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κερ. & Κερ. 05/04/2001, 7,41 73

19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΣΑΛΗΥΡΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κερ. & Κερ. 08/05/2007 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 29/11/2001, 7, ΘΝΡΗΒΑ ΜΑΛΘΖ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΕ Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Ρερλ. 02/10/2007 Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Ρερλ. 20/10/2000, 6, ΛΣΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 31/03/2006, 8,33 Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Σεκηθνύ Κεραληθνύ, 26/7/2004, 8,31 31 NAI ΑΡΠΑΒΔΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ University of Reading, Renewable Energy and the Environment, 15/12/ 2001, 8,75 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο πνινγηζηώλ θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο, 17/07/2000, 7,48 87 NAI ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ρ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, 02/10/2006, 8,29 Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Κεραληθόο Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγόο εηδίθεπζε Γεσηερλνινγία, 27/11/2003, 7,51 28

20 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΒΑΛΗΘΗΥΡΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΕ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/11/2002, 7.67 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Ρερλνινγίαο 14/07/2000, 6, ΞΑΞΑΔΘΚΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΔ Ξνιπηερλείν Aachen, Γηδάθησξ Ρερληθώλ Δπηζηεκώλ, 24/5/2005, Ιίαλ Θαιώο Δ.Κ.Ξ., Κεραληθώλ Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγώλ Κεραληθώλ, 19/7/2000, 7, NAI NAI ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ο ΑΞΘ, Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Σεκεία, 30/09/2003, 9,29 Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 24/11/2000, 6,98 83 NAI ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΙΔΜΗΝΠ ΑΔ ηνπ Γθξελνπτηο, Ξξνζηαζία Ξεξηβάιινληνο, 22/10/2003 Pass Δ.Κ.Ξ., Ξνιηηηθόο Κεραληθόο, 16/05/2002, 6,71 43 NAI ΚΑΡΠΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΞΟΗΓΥΛ Λ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 10/07/2006, 9 Ξαηξώλ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Ρερλνινγίαο Ζ/, 14/10/1999, 6, ΞΗΙΑΙΑΠ ΙΝΘΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ CvO Universitat Oldenborg, Γεξκαλία, MSc ΑΞΔ, 26/11/2002, Άξηζηα Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ, 27/07/2001, 7,67 51 NAI

21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΔΦΑΙΑΠ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο), 13/2/2009, 9,50 Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο), 29/3/2005, 7,78 Ιίαλ θαιώο ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΝΟΑΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 19/7/2007, Άξηζηα Imperial College University of London, MSc Environmental Technology, 01/11/2001, 63% Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Φπζηθήο, 20/12/1999, 7, ΘΝΟΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Σ University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 01/11/1998 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 14/11/1996, ΓΑΙΔΡΝ ΚΑΟΗΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΑΒ Ξαηξώλ, Γηδαθηνξηθό, 13/07/2007, Άξηζηα Ξαηξώλ, Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ πνιπκεξώλ, 15/07/2004, 8,43 Ξαηξώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 31/7/2002, 7, ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ ) University College London,Κηθξνθύκαηα θαη Νπην-ειεθηξνληθή, 01/11/2000, 2) The Fletcher School, Tufts University, Κεηαπηπρηαθό Λνκηθή & Γηπισκαηία Manchester Metropolitan University, Ξηπρίν Ζιεθηξνιόγσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, 17/06/1999, 2.1 Hons 46

22 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 42 5 ΘΑΒΒΑΓΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΔ ηνπ Λόηηηγρακ - Αγγιία, Καζηεξ ζηε Κεραληθή Ξεξηβάιινληνο, 18/12/1998 ΔΚΞ, Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 04/04/1996, 7, ΡΑΒΝΙΑΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ξ Γεσπνληθό Αζελώλ, Θεηηθέο Δπηζηήκεο ζηε Γεσπνλία, 02/03/2006, 9,17 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Γεσινγίαο, 16/11/1999, 6, ΛΗΘΝΘΑΒΝΟΑ ΑΠΞΑΠΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Σεκείαο, 23/3/2005, 10 Essex, Ξηπρίν Σεκείαο, 15/7/1999, 7, ΕΖΡΟΗΓΖΠ ΑΙΔΜΗΝΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΑΔ University of Hull, Master of Business Administration (MBA), 29/01/1998 Δ.Θ.Ξ.Α., Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 17/07/1996, 6, NAI ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΝΓΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΒΟΑΑΚ ΑΕ Δ.Κ.Ξ., Πρνιή Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 26/7/2007 Ησαλλίλσλ, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 23/11/2001, 7, ΛΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ Ξ Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, Άξηζηα Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, 08/11/2004, 9,59 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Σεκείαο, 29/3/2002, 7,68 71 NAI ΞΑΙΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΔ Queen Mary University of London, Γηαδαθηνξηθό ζηε Σεκεία, 29/02/2004, Άξηζηα Queen Mary University of London, Ξηπρίν Σεκείαο, 14/07/1999, 6,63 90

23 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Κ Cranfield University - Αγγιία, Κάζηεξ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, 09/06/1995, Β Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ - Κεραληθνύ, 18/01/1993, 7, ΘΑΟΒΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΔΟΓΗΝΠ Σ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα - Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάησλ, 18/09/2007, 8,39 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 26/11/2003, 7, ΓΔΥΟΓΝΓΗΑΛΛΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΕ Ησαλλίλσλ, Ρκήκα Σεκείαο, 18/01/2008, Άξηζηα Ξαηξώλ, Βηνηερλνινγία Ρξνθίκσλ, 12/3/2003, Άξηζηα Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 23/11/2001, 7,01 54 NAI

24 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΙΝΛΡΝ ΞΝΙΜΔΛΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Π Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 21/12/2005, 8,13 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 10/2003, 8,46 52 NAI 2 84 ΞΑΗΓΛΗΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΕ University Birmingham, Master of Science, Engineering and Management, 12/12/2002 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 03/10/2001, 7,89 57 NAI 3 58 ΘΝΡΟΝΚΞΝΠΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΔΟΘΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ Σ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 19/11/2003, 8,62 1 Δ.Κ.Ξ., Δλεξγεηαθόο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 29/11/1999, 7,92 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθσλ & Κεραληθώλ 12/11/2003, 7, ΡΟΗΒΕΑ ΕΑΦΟΑ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Δ.Θ.Ξ.Α. & Ξαλ/κην Ξεηξαηώο, Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 28/11/2003, 9,02 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 18/7/1996, 8,18 127

25 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΑΙΙΗΛΗΘΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ Μ Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 18/7/1996, 8, ΞΝΙΚΔΛΑΘΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΑ Ξεηξαηώο, MBA in Business Administration, 21/1/2000, 7,38 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 17/7/1997, 8, NAI 8 13 ΑΚΝΗΟΑΙΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Φ Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 23/09/2008 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο Κεραληθνύ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 01/11/2005, 8,79 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 22/10/2004, 7, ΘΝΟΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Σ University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 01/11/1998 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 14/11/1996, ΕΝΙΖ ΣΟΠΝΙΑ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Π Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 23/11/2006, 7,62 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 23/01/2004, 7, ΕΑΟΑΦΗΓΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΕ University of Edinburgh, MSc in Sustainable Energy Systems, 28/11/06, 6,32 Ξνιπηερλείν Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Ρερλνινγίαο 29/3/04, 7,03 24

26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΝΒΔΙΗΥΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ, 08/04/2003, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 10/11/1998, 7,13 86 NAI ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ρα ΔΚΞ, Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, 02/10/2006, 8,29 ΔΚΞ, Κεραληθόο Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγόο εηδίθεπζε Γεσηερλνινγία, 27/11/2003, 7,51 Ιίαλ θαιώο ΚΞΝΘΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΦΥΡΗΝΠ Σ Α.Ξ.Θ., Πρεδηαζκόο Νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ππζηεκάησλ Κεηαθνξώλ, 14/11/2005, 7,86 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή, Αγξνλόκνο Ρνπνγξάθνο Κεραληθόο, 02/04/2004, 7, ΞΑΞΑΔΘΚΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΔ Ξνιπηερλείν Aachen, Γηδάθησξ Ρερληθώλ Δπηζηεκώλ, 24/5/2005, ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ Δ.Κ.Ξ., Κεραληθώλ Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγώλ Κεραληθώλ, 19/7/2000, 7, NAI ΚΗΣΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Π ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Ρνκέαο Θεξκόηεηαο, 02/2009 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 10/2003, 8, ΚΞΝΡΠΗΝΘΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ Ξ Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Κεραλνιόγσλ - Κεραληθώλ, 23/03/2001, 6,94 67

27 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ο Α.Ξ.Θ., Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Σεκεία, 30/09/2003, 9,29 Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 24/11/2000, 6,98 83 NAI ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΝΟΑΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 19/7/2007, Άξηζηα Imperial College University of London, MSc Environmental Technology, 01/11/2001, 63% Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Φπζηθήο, 20/12/1999, 7, ΚΑΡΠΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΞΟΗΓΥΛ Λ Δ.Κ.Ξ.,Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 10/07/2006, 9 Ξαηξώλ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Ρερλνινγίαο Ζ/, 14/10/1999, 6, ΛΣΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηελ Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 31/03/2006, 8,33 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 26/7/2004, 8,31 31 NAI ΛΗΘΝΘΑΒΝΟΑ ΑΠΞΑΠΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Σεκείαο, 23/3/2005, 10 Έζζεμ, Ξηπρίν Σεκείαο, 15/7/1999, 7, ΛΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ Ξ Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, Άξηζηα Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, 08/11/2004, 9,59 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Σεκείαο, 29/3/2002, 7,68 71 NAI

28 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Κ Cranfield University - Aγγιία, Κάζηεξ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, 09/06/1995, Β Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ - Κεραληθνύ, 18/01/1993, 7, ΘΑΟΒΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΔΟΓΗΝΠ Σ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα - Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάησλ, 18/09/2007, 8,39 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 26/11/2003, 7, ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ ) University College London Κεηαπηπρηαθό ζε Κηθξνθύκαηα θαη Νπην-ειεθηξνληθή, 01/11/2000, 2) The Fletcher School, Tufts University, Κεηαπηπρηαθό Λνκηθή & Γηπισκαηία Manchester Metropolitan University, Ξηπρίν Ζιεθηξνιόγσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, 17/06/1999, 2.1 Hons 46

29 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΓΘΝΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΑΟΑΠΣΝΠ Ο Α.Ξ.Θ., Γηδάθησξ Κεραληθόο ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/, 28/03/2005, Άξηζηα Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο 16/11/1999, 8, NAI ΘΑΟΑΙΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΝΠ ΑΖ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 07/2002, Ιίαλ Θαιώο Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 03/1998, 6, ΡΔΙΙΗΓΝ ΑΘΖΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ Α.Ξ.Θ., Γηδάθησξ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/, 29/11/2007, Άξηζηα Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 18/07/2003, 7,23 63

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 203-204 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 63, ΦΕΚ 49/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Πρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 34,10.1.97 97 Κ.Δ.Π. 4/97 Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, σκώντς τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 7(1)() του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους καθηγητές, εντεταλμένους διδασκαλίας και επισκέπτες διδάσκοντες του προγράμματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους καθηγητές, εντεταλμένους διδασκαλίας και επισκέπτες διδάσκοντες του προγράμματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου Γεώργιος Μπατζόλης Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.920 University Of Cambridge (UK) Durham University (UK) Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.899 Γεώργιος Σύκας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πανεπιστήμιο ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43 BATH UNIVERSITY ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 IMPERIAL COLLEGE ΒΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 WARWICK UNIVERSITY ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας

Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας 0054/00011249/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Non

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015

MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015 ΜΑΡΣΙΟ 2015 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ _24/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια ςυνδζουν τον εορταςμό τθσ κρθςκευτικισ και εκνικισ εορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου με τθ μνιμθ του ιδρυτι τουσ Ευάγγελου Μαντουλίδθ. τισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Η Αγγλία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περί αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τους πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας!

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας! Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας Οκτώβριος 2015 Φεβρουάριος 2016 Η Άννα Σοφοκλέους είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού πανεπιστηµίου Κύπρου. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK)

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK) Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης μόρια 18.324 Columbia University (USA) (Δε ζητήθηκε οικονομική βοήθεια) Ιωάννης Κάουαρντ - Αμβροσιάδης Cambridge University (UK) Imperial College London (UK)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614,

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, 21.6.2002 3181 Κ.Δ.Π. 305/2002 Αριθμός 305 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 αποφοίτησαν συνολικά 147 μαθητές από το Κολλέγιο Ψυχικού, εκ των οποίων 50 από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς. http://www.febsociety.

6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς. http://www.febsociety. 6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς http://www.febsociety.org/febs2015gr Πρόσκληση Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ cover2:layout 1 1/11/10 11:25 AM Page 1 ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Γραφείο Επικοινωνίας, Τομέας Προώθησης και Προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α Τετράμηνο 2016. Added Value Provided

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α Τετράμηνο 2016. Added Value Provided Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α Τετράμηνο 2016 Added Value Provided Editorial Editorial 2 3 Ο Φορέας 4 Εκπαίδευση 5 6 Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια 10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Νέα 12 Ποιότητα 22 Περιβάλλον Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης Ιστορική Αναδρομή (1) Το 1903 ο Θρακιώτης εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής αφήνει κληροδοτήματα για την ίδρυση στην Αθήνα Εμπορικής Ακαδημίας παρόμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕ ΗΠΕΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΤΕΧΝΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ ΠΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΓΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΚΗ ΣΕΡΑ A/A Ονοµατεπώνυµο Πτυχίο Μεταπτυχιακ

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management MSc in Financial Management

MSc in Management MSc in Financial Management Αξιολογική κατάταξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής κατά διοικητικό-οικονοµική ειδικότητα: Η περίπτωση των ΑΕΙ της Ευρώπης ΑπόστολοςΝ. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής «Ακαδηµαϊκές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων

Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων 603 Αλεξάκης Παναγιώτης: Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών στο Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.mba.aueb.gr Χαιρετισμός του Διευθυντή Κ αλωσορίζοντάς σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA Πλήρους Φοίτησης το οποίο υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege

για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege Foundation & GCE για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege καλωσορίσατε Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι τα Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών και διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΗΑ ΞΝΓΔΗΝ ΞΔΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΖΠΗΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, 36 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 71 ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος από το 1983 μέχρι το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΒΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ (* ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ CD ΚΑΙ ΌΧΙ 2 ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3857, Αριθμός 548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3857, Αριθμός 548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3857, 7.5.2004 5333 Κ.Α.Π. 548/2004 Αριθμός 548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η διοίκηση και διαχείριση έργων αφορά ποικίλες

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Science Festival: http://www.athens-science-festival.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Science Festival: http://www.athens-science-festival.gr/ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ» «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ», 30.04.2014-04.05.2014 Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είχε μια πολύπλευρη και

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σομέαρ:.. Μάθημα ή Δπγαζηήπιο:ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σομέαρ:.. Μάθημα ή Δπγαζηήπιο:ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σομέαρ:.. Μάθημα ή Δπγαζηήπιο: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ηήλερ: 1 2 3 4 5 6 7 Α/Α Ονομαηεπώνσμο Πηστία Διδακηορικό / Master Επαγγελμαηική Δραζηηριόηηηα Επιζηημονική Δραζηηριόηηηα σνεκηιμώμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο τεχνολόγος τροφίμων, ασχολείται με τη μελέτη, έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη,.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ:10001

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ:10001 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ:10001 Α/Α 1.03-06 έως σήμερα: 1 104 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6/2015 Οκτώβριος 2015 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ανδρέας Θεοφάνους Αλεξία Σακαδάκη 6/2015 Οκτώβριος 2015 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Πρεσβεία Ολλανδίας 9-11-2015 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

open to international minds

open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 20-1-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΒΑ Part Time. Προστιθέμενη αξία στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους. www.mba-parttime.aueb.gr

ΜΒΑ Part Time. Προστιθέμενη αξία στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους. www.mba-parttime.aueb.gr ΜΒΑ Part Time Προστιθέμενη αξία στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους www.mba-parttime.aueb.gr Χαιρετισμός του Διευθυντή Καλωσορίζοντάς σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα