Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά."

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008 (ΦΕΚ /τ ΑΣΕΠ 699 / ) Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, στην έδρα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (στην είσοδο και στον 2 ο όροφο), αναρτήθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες: Πίνακας 1 Προσληπτέων, ανά ειδικότητα. Πίνακας 2 Αναπληρωματικών, ανά ειδικότητα. Πίνακας 3 Κληθέντων σε συνέντευξη αλλά μη επιλεγέντων, ανά ειδικότητα. Πίνακας 4 Αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, ανά ειδικότητα. Πίνακας 5 Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, ανά ειδικότητα. της Προκήρυξης 1/2008 (ΦΕΚ τ/ασεπ 699/ ) για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

2 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 56 ΓΘΗΕΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ο ΔΚΞ, Γίπλυμα Eιδίκεςζηρ Ξαπαγυγή και Γιασείπιζη Δνέπγειαρ, 09/10/2006, 8,86 Ξανεπιζηήμιο Ξαηπών, Ξολςηεσνική Πσολή Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ και Ρεσνολογίαρ πολογιζηών, 08/11/2002, 7,79 60 Κ ΡΠΚΔΓΔ 25/02/ /12/2008 Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ: Γ.Δ.Π. (Κησανικόρ Κελεηών και Δπίβλετηρ Ζ/Κ έπγυν), ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (Κησανικόρ καηαζκεςήρ και λειηοςπγίαρ θεπμικού ζηαθμού), Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (Κησανικόρ Κελεηών), ΘΔΚΔΙΖ Α.Δ. (Κησανικόρ ανάπηςξηρ έπγυν ΑΞΔ), J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. (Κησανικόρ ανάπηςξηρ έπγυν ΑΞΔ)

3 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΠΡΑΙΗΓΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Π ΑΒ ) University of London, Κεηαπηςσιακό ζηην Κησανική Πςζηημάηυν Ξληποθοπικήρ 07/1998, 2) University of Reading, Κεηαπηςσιακό ζηιρ Γιεθνείρ Πποςδέρ 07/1998 ΑΞΘ, Ξηςσίο Φςζικήρ, 07/1996, 7,25 73 Κ 25/6/01-5/3/09 (Aegon Scottish Equitable - Friends Provident): 1. Merrill Lynch Commodities - Αναλςηήρ θςζικού αεπίος, 2. Statoil Limited - Αναλςηήρ θςζικού αεπίος, 3. RWEnpower - Ανώηεπορ Αναλςηήρ Θινδύνος Γεν απαιηείηαι

4 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΑΟΑΙΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΝΠ ΑΖ ΔΚΞ, Κεηαπηςσιακό ζηην Ξαπαγυγή και Γιασείπιζη Δνέπγειαρ, 07/2002, Ιίαν Θαλώρ ΔΚΞ, Γίπλυμα Κησανολόγος - Κησανικού, 03/1998, 6, Κ ΡΠΚΔΓΔ (2/98-3/09): 1. Ρεσνικό Δπιμεληηήπιο - Ανάλςζη ενεπγειακών ζηοισείυν 2. Δλληνική Δνέπγεια & Ανάπηςξη - Κησανικόρ Ανάπηςξηρ Έπγυν Ζλεκηποπαπαγυγήρ 3. ΔDISON HELLAS - ποζηήπιξη ζε θέμαηα λειηοςπγίαρ ηηρ σονδπεμποπικήρ αγοπάρ ηλ. ενέπγειαρ 4. LDK Πύμβοςλοι Κησανικοί - Ξαποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος ζε θέμαηα απελεςθέπυζηρ & πύθμιζηρ αγοπών ηλ. ενέπγειαρ και θςζικού αεπίος

5 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σ GRANFIELD UNIVERSITY, MSc in Process Systems Engineering Energy Systems & Thermal Processes, 10/06/2005 ΔΚΞ, Κησανολόγορ - Κησανικόρ, 26/11/2000, 7, Κ ΡΠΚΔΓΔ 3/2002-2/2009 Eλεύθεπορ Eπαγγελμαηίαρ: 1. ETMEΟ Α.Δ. - Κησανικόρ Έπγυν 2. ΔΞΗΠΔ - Δςπεςνηηήρ Κησανικόρ 3. ΘΑΞΔ - Κησανικόρ

6 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΣΡΕΙ (3) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 30 ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Σ Ξανεπιζηήμιο ηος Strathclyde - Αγγλία, PhD Tμήμαηορ Ζλεκηπονικών και Ζλεκηπολόγυν Κησανικών 10/07/1998 ΓΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ, 30/03/1994, 8, Κ Inland Revenue 3/00-9/04: Rolls Royce PLC, Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ - Πςζηήμαηα Ζλ. Δνέπγειαρ TΠΚΔΓΔ 3/05-2/09: ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ., Διδικόρ Δπιζηήμοναρ - Ζλ. Κησανικόρ - Πςζηήμαηα Ζλ. Δνέπγειαρ

7 2 122 ΓΘΝΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΑΟΑΠΣΝΠ ΡΔΙΙΗΓΝ ΑΘΖΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ Ο ΑΞΘ, Γιδάκηυπ Κησανικόρ ηος Ρμήμαηορ Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών πολογιζηών, 28/03/2005, Άπιζηα ΑΞΘ, Γιδάκηυπ Ρμήμαηορ Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών πολογιζηών, 29/11/2007, Άπιζηα ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΒΑΠΗΘΝΠ ΑΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ & Κησανικόρ πολογιζηών, 16/11/1999, 8,03 ΑΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ & Κησανικόρ πολογιζηών, 18/07/2003, 7,23 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 108 Κ ΡΠΚΔΓΔ 3/2000-3/2009: 1.Eλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ - παποσή ηεσνικών ζςμβοςλών, επεςνηηικά ππογπάμμαηα, ηλεκηπομησανολογικέρ μελέηερ, πποζομοίυζη αγοπάρ ηλεκηπιζμού, ανάλςζη Π.Ζ.Δ., ηλεκηπική οικονομία, ενεπγειακέρ μεηπήζειρ 2. ΡΔΗ Γςηικήρ Κακεδονίαρ - Δπιζηημονικόρ Πςνεπγάηηρ ζηο μάθημα "Ζλεκηπικέρ Κησανέρ" 3. Απιζηοηέλειο Ξανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ - Γιδάζκυν Ξ.Γ. 407 ζε βαθμίδα Ιέκηοπα 63 Κ ΡΠΚΔΓΔ 10/2003-2/2009 Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ - Γιασείπιζη ζςζηημάηυν μεηαθοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, πποζομοίυζη αγοπάρ ηλεκηπιζμού, ανάλςζη Π.Ζ.Δ. Η & ΗΗ, επεςνηηικά ππογπάμμαηα

8 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΤΑΙΡΖ ΚΑΟΗΑ ΑΛΓΟΔΑΠ Φ Ξανεπιζηήμιο ηηρ Γενεύηρ, Γίπλυμα Κεηαπηςσιακών Πποςδών (LLΚ) ζηο Δςπυπαφκό και ζηο Γιεθνέρ Νικονομικό Γίκαιο, Ηούνιορ 2005, 7.6 Δ.Θ.Ξ.Α, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 15/12/2004, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ NAI

9 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΠΝΚΔΙΑ ΚΑΟΗΑ ΑΓΓΔΙΝΠ ΑΔ Ξάνηειο Ξανεπιζηήμιο, Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηην Δςπυπαφκή Γιοίκηζη, 3/2000, 7.83 Universite de Fribourg, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 30/6/1989, Κ ΗΘΑ 3/1995-3/2009 1) 3/95-7/98: ΗΘ - Πηέλεσορ Ρμήμαηορ Θοινοηικών Ξπογπαμμάηυν 2) 7/98-2/01: ΚΝΓ Α.Δ. - Πηέλεσορ Ξαπακολούθηζηρ Νμάδαρ Έπγος ΔΞΔΑΔΘ /ΞΔΞΘ 3) 2/01-9/04: ποςπγείο Δπγαζίαρ & Θοινυνικών Αζθαλίζευν - Πηέλεσορ Διδικήρ _ πηπεζίαρ 4) 9/04-2/06: ποςπγείο Νικονομίαρ & Νικονομικών - Πηέλεσορ Νμάδαρ Θπούζηρ 5) 2/06-10/07: ποςπγείο Νικονομίαρ & Νικονομικών - Πηέλεσορ Διδικήρ πηπεζίαρ 6) 10/07-3/09: Yποςπγείο Ανάπηςξηρ - Διδικόρ Πύμβοςλορ Γενικού Γπαμμαηέα

10 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΙΔΙΝΒΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝ Π ΙΑΚΞΟΝΠ ΑΔ University of Leicester, Master of Laws (L.L.M.) in International Commercial Laws, 05/02/2004 Α.Ξ.Θ, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 15/09/1999, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ NAI

11 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 69 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Π University of London - King's College, Master of Laws (L.L.M.) with Merit in Public Law, 1/11/2005 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 1/10/2004, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ ΞΔΓΗΑΓΗΡΑΘΖ ΑΛΡΥΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Μ Δ.Θ.Ξ.Α, Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηο Γημόζιο Γίκαιο 25/6/2000, 8.71 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 16/11/1998, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη επαγγελμαηίαρ και παπάλληλα: 1. Δμπειπογνώμυν ζηο Θολλέγιο ηηρ Δςπώπηρ, 2. Λομικόρ ζηην Δςπυπαφκή Δπιηποπή, 3. Λομικόρ Πύμβοςλορ ζηο ποςπγείο Νικονομίαρ και Νικονομικών

12 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΑΛΗΑΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ξ Δ.Θ.Ξ.Α., Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηην Δθαπμοζμένη Νικονομική και Νικονομική Ξολιηική, 1/9/00, 8,46 Ξανεπιζηήμιο Ξειπαιά, Ξηςσίο Πηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ, 8/7/1997, 6,70 92 Κ ΗΘΑ 3/ / Ίδπςμα Νικονομικών και Βιομησανικών Δπεςνών - Δπεςνηηικόρ Πςνεπγάηηρ/Νικονομολόγορ 2. Δπιηποπή Ανηαγυνιζμού - Διδικόρ Δπιζηήμοναρ/ Νικονομολόγορ 3. Ίδπςμα Νικονομικών και Βιομησανικών Δπεςνών - πεύθςνορ Δπεςνών

13 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΥΕΕΙ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 50 ΚΔΙΙΗΝ ΘΑΙΔΗΑ ΑΟΓΟΗΝΠ Π Ξανεπιζηήμιο ηος Γοςόπικ, Κάζηεπ ζηην Νικονομική Δπιζηήμη, 25/1/2006, 6.07 Νικονομικό Ξανεπιζηήμιο Αθηνών, Ξηςσίο Γιεθνών και Δςπυπαφκών Πποςδών, 15/9/2003, Κ Αγγλικό Γημόζιο Ξπόγπαμμα Δθνικήρ Αζθάλιζηρ 10/05-12/07: Brattle Group Ltd - Δπεςνήηπια αναλύηπια ζε θέμαηα ενέπγειαρ και σπημαηοοικονομικών 12/07-2/09: Constellation Energy Commodities Ltd, Αποηίμηζη ζςμβολαίυν και επενδςηικών εςκαιπιών ζηον ηομέα ηος θ.α. και ηλ. ενέπγειαρ 02/09-03/09: Gazprom Marketing & Trading - Γιαππαγμάηεςζη, αποηίμηζη και διεκπεπαίυζη ζςμβολαίυν θ.α. με βιομησανικούρ πελάηερ

14 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 64 ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΑΒ ) London School of Economics and Political Science, MSc in Management, Distinction 2) University of Reading, MSc in Renewable Energy and the Environment, 15/12/2001, Pass Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 08/12/2000, 7,02 41 NAI 2 42 ΣΝΛΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΕΑΣΑΟΗΑΠ Μ Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 5/5/04 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 19/11/97, 7, ΙΑΚΞΑΓΗΡΝ ΔΡΔΟΞΖ ΚΑΟΘΝΠ Ο Imperial College of London, Ξεξηβαιινληηθή Ρερλνινγία - Δλεξγεηαθή Ξνιηηηθή, 11/2002 Γ.Ξ.Θ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ & Κεραληθνύ Ζ/ (θαηεύζπλζε Δλεξγεηαθή), 05/04/2001, 8, ΚΞΔΣΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Μ ) Γ.Ξ.Θ., Γίπισκα Κεραληθνύ, 09/04/2002, Άξηζηα 2) University College, Cork, Postdoctoral Studies, 30/10/2004 Γ.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 17/10/1997, 7,18 128

15 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 5 52 ΒΙΑΣΝΠ ΝΚΖΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΖ Θάξνινο ΗΗΗ ηεο Καδξίηεο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 9/2003, 7,77 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. Ζ/, 20/3/2002, 7, ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΒΑΠΗΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σ Granfield University, Master in Process Systems Engineering Energy Systems & Thermal Processes, 10/06/2005 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 26/11/2000, 7, ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΖ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζπνπδώλ ζηελ Δπηζηήκε & Ρερλνινγία ιηθώλ, 09/2005, 8,74 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 11/2000, ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΔΙΗΕΑ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Ξ Ξεηξαηώο, Γίπισκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 07/06/2002, 8,10 Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 15/07/1999, 8, ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΠΡΑΚΑΡΗΝΠ ΘΥΚΑΠ ΑΑ University of Manchester, PhD in Electrical Engineering, 31/10/2007 U.M.I.S.T., MSc in Power System Engineering & Economics, 26/11/2004 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. Ζ/, 23/11/2001, 7, ΚΞΑΟΘΝΡΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΠΞΟΗΓΥΛ Σ Loughborough University, Department of Electrical & Electronic Engineering (UK) Κεηαπηπρηαθό Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Ρερλνινγία Ππζηεκάησλ Αλαλ. Δλέξγεηαο, 15/12/2003, Β Ησαλλίλσλ, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ρκήκα Φπζηθήο, 24/11/2000, 5,91 36 NAI

16 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΕΑΟΑΦΗΓΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΕ University of Edinburgh, MSc in Sustainable Energy Systems, 28/11/06, 6,32 Ξνιπηερλείν Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Ρερλνινγίαο 29/3/04, 7, ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ Σ ΔΚΞ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 24/01/2003, 8, ΘΝΙΝΚΞΖΠ ΒΗΘΡΥΟ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΑ Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Έιεγρνο Ξνηόηεηαο θαη Mεραληθνύ Γηαρείξηζε Ξαξαγσγήο θαη Ξεξηβάιινληνο, Γηνίθεζεο, 04/05/2004, 9,08 18/12/2007 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 10/10/2002, 7, ΕΟΗΓΝ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΕ Νηθνλνκηθό Αζελώλ, Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Νηθνλνκηθέο Ππνπδέο, 12/2006, 5,5 Θεζζαιίαο, Κεραληθόο Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 15/07/2004, 8,55 43 NAI ΞΝΙΗΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΒ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 27/2/2002, 7,61 Α.Ξ.Θ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (Δλεξγεηαθήο Θαηεύζπλζεο), 23/3/2000, 7, ΡΠΗΘΑΙΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Γηδάθησξα Πρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ, 15/07/2008 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. πνινγηζηώλ, 16/07/2002, 8,78 72

17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΝΟΚΞΝΟΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΕ ) Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/10/2007, 7,98 2) Δ.Κ.Ξ., Ξεξηβάιινλ & Αλάπηπμε, 27/06/2006, 8,96 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή, Γηπισκα Κεραλνιόγνπ & Αεξνλαππεγνύ Κεραληθνύ, 30/07/2003, 7,09 29 NAI ΡΠΝΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ο University De Liege, Diploma d' Etudes Approfondies en reseaux d' energie electrique, 12/09/2003, 88 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 10/04/2001, 7, ΞΟΥΡΝΞΑΞΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο Ξαξαγσγήο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 26/01/2005, 8,25 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή Γίπισκα Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ, 20/11/1998, 8,06 69 NAI ΘΑΟΡΔΟΑΘΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΚΗΣΑΖΙ Σ ) Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Ξεξηβαιινληηθή & γηεηνλνκηθή Κεραληθή, 7/9/2005, 9.5, 2) University of Toronto, Environmental Engineering and Energy Systems, 14/11/2008, A Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, 22/10/2004, 8,57 64 NAI NAI NAI ΘΑΠΚΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΑΒ Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 20/07/2004, 8.1 Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο 26/03/2002, 7,2 62 NAI

18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΝΒΔΙΗΥΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ, 08/04/2003, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 10/11/1998, 7,13 86 NAI ΕΝΙΖ ΣΟΠΝΙΑ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Π Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα εηδίθεπζεο Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 23/11/2006, 7,62 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 23/01/2004, 7, ΘΑΡΠΝΟΝΠ ΚΗΣΑΖΙ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξ ) ηνπ Καληζεζηεξ, Κάζηεξ ζηελ Ζιεθηξηθή Κεραληθή θαη Ζιεθηξνληθή, 11/12/2001, 7,69 2) ηνπ Καληζεζηεξ, Κάζηεξ ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, 28/11/2002, 7,08 3) Ν.Ξ.Α., Ππνπδέο ζηε Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Γηεζλή Ξξνζαλαηνιηζκό, 05/12/2007, 7,98 ηνπ Νπώξηθ, Κπάηζεινξ κε δηάθξηζε Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 12/07/2000, 7, ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 26/06/2007, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Πρνιή Ζιεθηξ. Κερ. & Κερ. πνι. Δηδίθεπζε Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/11/2002, 8,57 Γ.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Ρκ. Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Κερ. πνι, Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κερ. & Κερ. 05/04/2001, 7,41 73

19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΣΑΛΗΥΡΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κερ. & Κερ. 08/05/2007 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 29/11/2001, 7, ΘΝΡΗΒΑ ΜΑΛΘΖ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΕ Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Ρερλ. 02/10/2007 Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Ρερλ. 20/10/2000, 6, ΛΣΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 31/03/2006, 8,33 Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Σεκηθνύ Κεραληθνύ, 26/7/2004, 8,31 31 NAI ΑΡΠΑΒΔΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ University of Reading, Renewable Energy and the Environment, 15/12/ 2001, 8,75 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο πνινγηζηώλ θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο, 17/07/2000, 7,48 87 NAI ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ρ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, 02/10/2006, 8,29 Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Κεραληθόο Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγόο εηδίθεπζε Γεσηερλνινγία, 27/11/2003, 7,51 28

20 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΒΑΛΗΘΗΥΡΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΕ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/11/2002, 7.67 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Ρερλνινγίαο 14/07/2000, 6, ΞΑΞΑΔΘΚΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΔ Ξνιπηερλείν Aachen, Γηδάθησξ Ρερληθώλ Δπηζηεκώλ, 24/5/2005, Ιίαλ Θαιώο Δ.Κ.Ξ., Κεραληθώλ Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγώλ Κεραληθώλ, 19/7/2000, 7, NAI NAI ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ο ΑΞΘ, Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Σεκεία, 30/09/2003, 9,29 Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 24/11/2000, 6,98 83 NAI ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΙΔΜΗΝΠ ΑΔ ηνπ Γθξελνπτηο, Ξξνζηαζία Ξεξηβάιινληνο, 22/10/2003 Pass Δ.Κ.Ξ., Ξνιηηηθόο Κεραληθόο, 16/05/2002, 6,71 43 NAI ΚΑΡΠΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΞΟΗΓΥΛ Λ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 10/07/2006, 9 Ξαηξώλ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Ρερλνινγίαο Ζ/, 14/10/1999, 6, ΞΗΙΑΙΑΠ ΙΝΘΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ CvO Universitat Oldenborg, Γεξκαλία, MSc ΑΞΔ, 26/11/2002, Άξηζηα Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ, 27/07/2001, 7,67 51 NAI

21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΔΦΑΙΑΠ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο), 13/2/2009, 9,50 Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο), 29/3/2005, 7,78 Ιίαλ θαιώο ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΝΟΑΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 19/7/2007, Άξηζηα Imperial College University of London, MSc Environmental Technology, 01/11/2001, 63% Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Φπζηθήο, 20/12/1999, 7, ΘΝΟΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Σ University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 01/11/1998 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 14/11/1996, ΓΑΙΔΡΝ ΚΑΟΗΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΑΒ Ξαηξώλ, Γηδαθηνξηθό, 13/07/2007, Άξηζηα Ξαηξώλ, Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ πνιπκεξώλ, 15/07/2004, 8,43 Ξαηξώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 31/7/2002, 7, ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ ) University College London,Κηθξνθύκαηα θαη Νπην-ειεθηξνληθή, 01/11/2000, 2) The Fletcher School, Tufts University, Κεηαπηπρηαθό Λνκηθή & Γηπισκαηία Manchester Metropolitan University, Ξηπρίν Ζιεθηξνιόγσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, 17/06/1999, 2.1 Hons 46

22 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 42 5 ΘΑΒΒΑΓΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΔ ηνπ Λόηηηγρακ - Αγγιία, Καζηεξ ζηε Κεραληθή Ξεξηβάιινληνο, 18/12/1998 ΔΚΞ, Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 04/04/1996, 7, ΡΑΒΝΙΑΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ξ Γεσπνληθό Αζελώλ, Θεηηθέο Δπηζηήκεο ζηε Γεσπνλία, 02/03/2006, 9,17 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Γεσινγίαο, 16/11/1999, 6, ΛΗΘΝΘΑΒΝΟΑ ΑΠΞΑΠΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Σεκείαο, 23/3/2005, 10 Essex, Ξηπρίν Σεκείαο, 15/7/1999, 7, ΕΖΡΟΗΓΖΠ ΑΙΔΜΗΝΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΑΔ University of Hull, Master of Business Administration (MBA), 29/01/1998 Δ.Θ.Ξ.Α., Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 17/07/1996, 6, NAI ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΝΓΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΒΟΑΑΚ ΑΕ Δ.Κ.Ξ., Πρνιή Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 26/7/2007 Ησαλλίλσλ, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 23/11/2001, 7, ΛΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ Ξ Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, Άξηζηα Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, 08/11/2004, 9,59 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Σεκείαο, 29/3/2002, 7,68 71 NAI ΞΑΙΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΔ Queen Mary University of London, Γηαδαθηνξηθό ζηε Σεκεία, 29/02/2004, Άξηζηα Queen Mary University of London, Ξηπρίν Σεκείαο, 14/07/1999, 6,63 90

23 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Κ Cranfield University - Αγγιία, Κάζηεξ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, 09/06/1995, Β Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ - Κεραληθνύ, 18/01/1993, 7, ΘΑΟΒΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΔΟΓΗΝΠ Σ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα - Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάησλ, 18/09/2007, 8,39 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 26/11/2003, 7, ΓΔΥΟΓΝΓΗΑΛΛΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΕ Ησαλλίλσλ, Ρκήκα Σεκείαο, 18/01/2008, Άξηζηα Ξαηξώλ, Βηνηερλνινγία Ρξνθίκσλ, 12/3/2003, Άξηζηα Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 23/11/2001, 7,01 54 NAI

24 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΙΝΛΡΝ ΞΝΙΜΔΛΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Π Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 21/12/2005, 8,13 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 10/2003, 8,46 52 NAI 2 84 ΞΑΗΓΛΗΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΕ University Birmingham, Master of Science, Engineering and Management, 12/12/2002 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 03/10/2001, 7,89 57 NAI 3 58 ΘΝΡΟΝΚΞΝΠΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΔΟΘΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ Σ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 19/11/2003, 8,62 1 Δ.Κ.Ξ., Δλεξγεηαθόο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 29/11/1999, 7,92 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθσλ & Κεραληθώλ 12/11/2003, 7, ΡΟΗΒΕΑ ΕΑΦΟΑ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Δ.Θ.Ξ.Α. & Ξαλ/κην Ξεηξαηώο, Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 28/11/2003, 9,02 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 18/7/1996, 8,18 127

25 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΑΙΙΗΛΗΘΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ Μ Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 18/7/1996, 8, ΞΝΙΚΔΛΑΘΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΑ Ξεηξαηώο, MBA in Business Administration, 21/1/2000, 7,38 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 17/7/1997, 8, NAI 8 13 ΑΚΝΗΟΑΙΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Φ Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 23/09/2008 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο Κεραληθνύ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 01/11/2005, 8,79 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 22/10/2004, 7, ΘΝΟΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Σ University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 01/11/1998 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 14/11/1996, ΕΝΙΖ ΣΟΠΝΙΑ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Π Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 23/11/2006, 7,62 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 23/01/2004, 7, ΕΑΟΑΦΗΓΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΕ University of Edinburgh, MSc in Sustainable Energy Systems, 28/11/06, 6,32 Ξνιπηερλείν Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Ρερλνινγίαο 29/3/04, 7,03 24

26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΝΒΔΙΗΥΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ, 08/04/2003, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 10/11/1998, 7,13 86 NAI ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ρα ΔΚΞ, Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, 02/10/2006, 8,29 ΔΚΞ, Κεραληθόο Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγόο εηδίθεπζε Γεσηερλνινγία, 27/11/2003, 7,51 Ιίαλ θαιώο ΚΞΝΘΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΦΥΡΗΝΠ Σ Α.Ξ.Θ., Πρεδηαζκόο Νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ππζηεκάησλ Κεηαθνξώλ, 14/11/2005, 7,86 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή, Αγξνλόκνο Ρνπνγξάθνο Κεραληθόο, 02/04/2004, 7, ΞΑΞΑΔΘΚΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΔ Ξνιπηερλείν Aachen, Γηδάθησξ Ρερληθώλ Δπηζηεκώλ, 24/5/2005, ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ Δ.Κ.Ξ., Κεραληθώλ Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγώλ Κεραληθώλ, 19/7/2000, 7, NAI ΚΗΣΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Π ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Ρνκέαο Θεξκόηεηαο, 02/2009 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 10/2003, 8, ΚΞΝΡΠΗΝΘΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ Ξ Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Κεραλνιόγσλ - Κεραληθώλ, 23/03/2001, 6,94 67

27 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ο Α.Ξ.Θ., Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Σεκεία, 30/09/2003, 9,29 Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 24/11/2000, 6,98 83 NAI ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΝΟΑΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 19/7/2007, Άξηζηα Imperial College University of London, MSc Environmental Technology, 01/11/2001, 63% Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Φπζηθήο, 20/12/1999, 7, ΚΑΡΠΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΞΟΗΓΥΛ Λ Δ.Κ.Ξ.,Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 10/07/2006, 9 Ξαηξώλ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Ρερλνινγίαο Ζ/, 14/10/1999, 6, ΛΣΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηελ Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 31/03/2006, 8,33 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 26/7/2004, 8,31 31 NAI ΛΗΘΝΘΑΒΝΟΑ ΑΠΞΑΠΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Σεκείαο, 23/3/2005, 10 Έζζεμ, Ξηπρίν Σεκείαο, 15/7/1999, 7, ΛΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ Ξ Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, Άξηζηα Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, 08/11/2004, 9,59 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Σεκείαο, 29/3/2002, 7,68 71 NAI

28 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Κ Cranfield University - Aγγιία, Κάζηεξ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, 09/06/1995, Β Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ - Κεραληθνύ, 18/01/1993, 7, ΘΑΟΒΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΔΟΓΗΝΠ Σ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα - Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάησλ, 18/09/2007, 8,39 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 26/11/2003, 7, ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ ) University College London Κεηαπηπρηαθό ζε Κηθξνθύκαηα θαη Νπην-ειεθηξνληθή, 01/11/2000, 2) The Fletcher School, Tufts University, Κεηαπηπρηαθό Λνκηθή & Γηπισκαηία Manchester Metropolitan University, Ξηπρίν Ζιεθηξνιόγσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, 17/06/1999, 2.1 Hons 46

29 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΓΘΝΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΑΟΑΠΣΝΠ Ο Α.Ξ.Θ., Γηδάθησξ Κεραληθόο ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/, 28/03/2005, Άξηζηα Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο 16/11/1999, 8, NAI ΘΑΟΑΙΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΝΠ ΑΖ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 07/2002, Ιίαλ Θαιώο Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 03/1998, 6, ΡΔΙΙΗΓΝ ΑΘΖΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ Α.Ξ.Θ., Γηδάθησξ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/, 29/11/2007, Άξηζηα Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 18/07/2003, 7,23 63

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management MSc in Financial Management

MSc in Management MSc in Financial Management Αξιολογική κατάταξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής κατά διοικητικό-οικονοµική ειδικότητα: Η περίπτωση των ΑΕΙ της Ευρώπης ΑπόστολοςΝ. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής «Ακαδηµαϊκές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις εφαρμογών Cloud Computing στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Επιπτώσεις εφαρμογών Cloud Computing στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάςςου 11, 117 42 Αιθνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής 3o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα 127 Κολλέγια Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως κολλέγια έχουν οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GAYRAUD NATHALIE- THERESE-ELENE (*Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά σύμφωνα 1 με την προκήρυξη) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γαλλικά,, Ιταλικά 1)SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Ε) 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 13 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα