Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά."

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008 (ΦΕΚ /τ ΑΣΕΠ 699 / ) Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, στην έδρα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (στην είσοδο και στον 2 ο όροφο), αναρτήθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες: Πίνακας 1 Προσληπτέων, ανά ειδικότητα. Πίνακας 2 Αναπληρωματικών, ανά ειδικότητα. Πίνακας 3 Κληθέντων σε συνέντευξη αλλά μη επιλεγέντων, ανά ειδικότητα. Πίνακας 4 Αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, ανά ειδικότητα. Πίνακας 5 Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, ανά ειδικότητα. της Προκήρυξης 1/2008 (ΦΕΚ τ/ασεπ 699/ ) για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

2 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 56 ΓΘΗΕΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ο ΔΚΞ, Γίπλυμα Eιδίκεςζηρ Ξαπαγυγή και Γιασείπιζη Δνέπγειαρ, 09/10/2006, 8,86 Ξανεπιζηήμιο Ξαηπών, Ξολςηεσνική Πσολή Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ και Ρεσνολογίαρ πολογιζηών, 08/11/2002, 7,79 60 Κ ΡΠΚΔΓΔ 25/02/ /12/2008 Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ: Γ.Δ.Π. (Κησανικόρ Κελεηών και Δπίβλετηρ Ζ/Κ έπγυν), ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (Κησανικόρ καηαζκεςήρ και λειηοςπγίαρ θεπμικού ζηαθμού), Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (Κησανικόρ Κελεηών), ΘΔΚΔΙΖ Α.Δ. (Κησανικόρ ανάπηςξηρ έπγυν ΑΞΔ), J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. (Κησανικόρ ανάπηςξηρ έπγυν ΑΞΔ)

3 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΠΡΑΙΗΓΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Π ΑΒ ) University of London, Κεηαπηςσιακό ζηην Κησανική Πςζηημάηυν Ξληποθοπικήρ 07/1998, 2) University of Reading, Κεηαπηςσιακό ζηιρ Γιεθνείρ Πποςδέρ 07/1998 ΑΞΘ, Ξηςσίο Φςζικήρ, 07/1996, 7,25 73 Κ 25/6/01-5/3/09 (Aegon Scottish Equitable - Friends Provident): 1. Merrill Lynch Commodities - Αναλςηήρ θςζικού αεπίος, 2. Statoil Limited - Αναλςηήρ θςζικού αεπίος, 3. RWEnpower - Ανώηεπορ Αναλςηήρ Θινδύνος Γεν απαιηείηαι

4 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΑΟΑΙΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΝΠ ΑΖ ΔΚΞ, Κεηαπηςσιακό ζηην Ξαπαγυγή και Γιασείπιζη Δνέπγειαρ, 07/2002, Ιίαν Θαλώρ ΔΚΞ, Γίπλυμα Κησανολόγος - Κησανικού, 03/1998, 6, Κ ΡΠΚΔΓΔ (2/98-3/09): 1. Ρεσνικό Δπιμεληηήπιο - Ανάλςζη ενεπγειακών ζηοισείυν 2. Δλληνική Δνέπγεια & Ανάπηςξη - Κησανικόρ Ανάπηςξηρ Έπγυν Ζλεκηποπαπαγυγήρ 3. ΔDISON HELLAS - ποζηήπιξη ζε θέμαηα λειηοςπγίαρ ηηρ σονδπεμποπικήρ αγοπάρ ηλ. ενέπγειαρ 4. LDK Πύμβοςλοι Κησανικοί - Ξαποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος ζε θέμαηα απελεςθέπυζηρ & πύθμιζηρ αγοπών ηλ. ενέπγειαρ και θςζικού αεπίος

5 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σ GRANFIELD UNIVERSITY, MSc in Process Systems Engineering Energy Systems & Thermal Processes, 10/06/2005 ΔΚΞ, Κησανολόγορ - Κησανικόρ, 26/11/2000, 7, Κ ΡΠΚΔΓΔ 3/2002-2/2009 Eλεύθεπορ Eπαγγελμαηίαρ: 1. ETMEΟ Α.Δ. - Κησανικόρ Έπγυν 2. ΔΞΗΠΔ - Δςπεςνηηήρ Κησανικόρ 3. ΘΑΞΔ - Κησανικόρ

6 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΣΡΕΙ (3) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 30 ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Σ Ξανεπιζηήμιο ηος Strathclyde - Αγγλία, PhD Tμήμαηορ Ζλεκηπονικών και Ζλεκηπολόγυν Κησανικών 10/07/1998 ΓΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ, 30/03/1994, 8, Κ Inland Revenue 3/00-9/04: Rolls Royce PLC, Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ - Πςζηήμαηα Ζλ. Δνέπγειαρ TΠΚΔΓΔ 3/05-2/09: ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ., Διδικόρ Δπιζηήμοναρ - Ζλ. Κησανικόρ - Πςζηήμαηα Ζλ. Δνέπγειαρ

7 2 122 ΓΘΝΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΑΟΑΠΣΝΠ ΡΔΙΙΗΓΝ ΑΘΖΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ Ο ΑΞΘ, Γιδάκηυπ Κησανικόρ ηος Ρμήμαηορ Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών πολογιζηών, 28/03/2005, Άπιζηα ΑΞΘ, Γιδάκηυπ Ρμήμαηορ Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών πολογιζηών, 29/11/2007, Άπιζηα ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΒΑΠΗΘΝΠ ΑΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ & Κησανικόρ πολογιζηών, 16/11/1999, 8,03 ΑΞΘ, Γιπλυμαηούσορ Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ & Κησανικόρ πολογιζηών, 18/07/2003, 7,23 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΛΥΠΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 108 Κ ΡΠΚΔΓΔ 3/2000-3/2009: 1.Eλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ - παποσή ηεσνικών ζςμβοςλών, επεςνηηικά ππογπάμμαηα, ηλεκηπομησανολογικέρ μελέηερ, πποζομοίυζη αγοπάρ ηλεκηπιζμού, ανάλςζη Π.Ζ.Δ., ηλεκηπική οικονομία, ενεπγειακέρ μεηπήζειρ 2. ΡΔΗ Γςηικήρ Κακεδονίαρ - Δπιζηημονικόρ Πςνεπγάηηρ ζηο μάθημα "Ζλεκηπικέρ Κησανέρ" 3. Απιζηοηέλειο Ξανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ - Γιδάζκυν Ξ.Γ. 407 ζε βαθμίδα Ιέκηοπα 63 Κ ΡΠΚΔΓΔ 10/2003-2/2009 Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ - Γιασείπιζη ζςζηημάηυν μεηαθοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, πποζομοίυζη αγοπάρ ηλεκηπιζμού, ανάλςζη Π.Ζ.Δ. Η & ΗΗ, επεςνηηικά ππογπάμμαηα

8 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΤΑΙΡΖ ΚΑΟΗΑ ΑΛΓΟΔΑΠ Φ Ξανεπιζηήμιο ηηρ Γενεύηρ, Γίπλυμα Κεηαπηςσιακών Πποςδών (LLΚ) ζηο Δςπυπαφκό και ζηο Γιεθνέρ Νικονομικό Γίκαιο, Ηούνιορ 2005, 7.6 Δ.Θ.Ξ.Α, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 15/12/2004, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ NAI

9 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΠΝΚΔΙΑ ΚΑΟΗΑ ΑΓΓΔΙΝΠ ΑΔ Ξάνηειο Ξανεπιζηήμιο, Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηην Δςπυπαφκή Γιοίκηζη, 3/2000, 7.83 Universite de Fribourg, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 30/6/1989, Κ ΗΘΑ 3/1995-3/2009 1) 3/95-7/98: ΗΘ - Πηέλεσορ Ρμήμαηορ Θοινοηικών Ξπογπαμμάηυν 2) 7/98-2/01: ΚΝΓ Α.Δ. - Πηέλεσορ Ξαπακολούθηζηρ Νμάδαρ Έπγος ΔΞΔΑΔΘ /ΞΔΞΘ 3) 2/01-9/04: ποςπγείο Δπγαζίαρ & Θοινυνικών Αζθαλίζευν - Πηέλεσορ Διδικήρ _ πηπεζίαρ 4) 9/04-2/06: ποςπγείο Νικονομίαρ & Νικονομικών - Πηέλεσορ Νμάδαρ Θπούζηρ 5) 2/06-10/07: ποςπγείο Νικονομίαρ & Νικονομικών - Πηέλεσορ Διδικήρ πηπεζίαρ 6) 10/07-3/09: Yποςπγείο Ανάπηςξηρ - Διδικόρ Πύμβοςλορ Γενικού Γπαμμαηέα

10 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΙΔΙΝΒΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝ Π ΙΑΚΞΟΝΠ ΑΔ University of Leicester, Master of Laws (L.L.M.) in International Commercial Laws, 05/02/2004 Α.Ξ.Θ, Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 15/09/1999, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ NAI

11 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 69 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Π University of London - King's College, Master of Laws (L.L.M.) with Merit in Public Law, 1/11/2005 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 1/10/2004, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη Δπαγγελμαηίαρ ΞΔΓΗΑΓΗΡΑΘΖ ΑΛΡΥΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Μ Δ.Θ.Ξ.Α, Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηο Γημόζιο Γίκαιο 25/6/2000, 8.71 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηςσιούσορ Λομικήρ, 16/11/1998, Κ Ραμείο Λομικών Δλεύθεπη επαγγελμαηίαρ και παπάλληλα: 1. Δμπειπογνώμυν ζηο Θολλέγιο ηηρ Δςπώπηρ, 2. Λομικόρ ζηην Δςπυπαφκή Δπιηποπή, 3. Λομικόρ Πύμβοςλορ ζηο ποςπγείο Νικονομίαρ και Νικονομικών

12 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΚΔΡΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΑΛΗΑΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ξ Δ.Θ.Ξ.Α., Κεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ ζηην Δθαπμοζμένη Νικονομική και Νικονομική Ξολιηική, 1/9/00, 8,46 Ξανεπιζηήμιο Ξειπαιά, Ξηςσίο Πηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ, 8/7/1997, 6,70 92 Κ ΗΘΑ 3/ / Ίδπςμα Νικονομικών και Βιομησανικών Δπεςνών - Δπεςνηηικόρ Πςνεπγάηηρ/Νικονομολόγορ 2. Δπιηποπή Ανηαγυνιζμού - Διδικόρ Δπιζηήμοναρ/ Νικονομολόγορ 3. Ίδπςμα Νικονομικών και Βιομησανικών Δπεςνών - πεύθςνορ Δπεςνών

13 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΥΕΕΙ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΛΗΠΣΕΩΝ 2εηήρ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήρ EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 50 ΚΔΙΙΗΝ ΘΑΙΔΗΑ ΑΟΓΟΗΝΠ Π Ξανεπιζηήμιο ηος Γοςόπικ, Κάζηεπ ζηην Νικονομική Δπιζηήμη, 25/1/2006, 6.07 Νικονομικό Ξανεπιζηήμιο Αθηνών, Ξηςσίο Γιεθνών και Δςπυπαφκών Πποςδών, 15/9/2003, Κ Αγγλικό Γημόζιο Ξπόγπαμμα Δθνικήρ Αζθάλιζηρ 10/05-12/07: Brattle Group Ltd - Δπεςνήηπια αναλύηπια ζε θέμαηα ενέπγειαρ και σπημαηοοικονομικών 12/07-2/09: Constellation Energy Commodities Ltd, Αποηίμηζη ζςμβολαίυν και επενδςηικών εςκαιπιών ζηον ηομέα ηος θ.α. και ηλ. ενέπγειαρ 02/09-03/09: Gazprom Marketing & Trading - Γιαππαγμάηεςζη, αποηίμηζη και διεκπεπαίυζη ζςμβολαίυν θ.α. με βιομησανικούρ πελάηερ

14 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 1 64 ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΑΒ ) London School of Economics and Political Science, MSc in Management, Distinction 2) University of Reading, MSc in Renewable Energy and the Environment, 15/12/2001, Pass Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 08/12/2000, 7,02 41 NAI 2 42 ΣΝΛΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΕΑΣΑΟΗΑΠ Μ Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 5/5/04 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 19/11/97, 7, ΙΑΚΞΑΓΗΡΝ ΔΡΔΟΞΖ ΚΑΟΘΝΠ Ο Imperial College of London, Ξεξηβαιινληηθή Ρερλνινγία - Δλεξγεηαθή Ξνιηηηθή, 11/2002 Γ.Ξ.Θ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ & Κεραληθνύ Ζ/ (θαηεύζπλζε Δλεξγεηαθή), 05/04/2001, 8, ΚΞΔΣΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Μ ) Γ.Ξ.Θ., Γίπισκα Κεραληθνύ, 09/04/2002, Άξηζηα 2) University College, Cork, Postdoctoral Studies, 30/10/2004 Γ.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 17/10/1997, 7,18 128

15 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 5 52 ΒΙΑΣΝΠ ΝΚΖΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΖ Θάξνινο ΗΗΗ ηεο Καδξίηεο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 9/2003, 7,77 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. Ζ/, 20/3/2002, 7, ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ ΒΑΠΗΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Σ Granfield University, Master in Process Systems Engineering Energy Systems & Thermal Processes, 10/06/2005 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 26/11/2000, 7, ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΖ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζπνπδώλ ζηελ Δπηζηήκε & Ρερλνινγία ιηθώλ, 09/2005, 8,74 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 11/2000, ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΔΙΗΕΑ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Ξ Ξεηξαηώο, Γίπισκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 07/06/2002, 8,10 Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 15/07/1999, 8, ΣΝΛΓΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΠΡΑΚΑΡΗΝΠ ΘΥΚΑΠ ΑΑ University of Manchester, PhD in Electrical Engineering, 31/10/2007 U.M.I.S.T., MSc in Power System Engineering & Economics, 26/11/2004 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. Ζ/, 23/11/2001, 7, ΚΞΑΟΘΝΡΑ ΓΖΚΖΡΟΑ ΠΞΟΗΓΥΛ Σ Loughborough University, Department of Electrical & Electronic Engineering (UK) Κεηαπηπρηαθό Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Ρερλνινγία Ππζηεκάησλ Αλαλ. Δλέξγεηαο, 15/12/2003, Β Ησαλλίλσλ, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ρκήκα Φπζηθήο, 24/11/2000, 5,91 36 NAI

16 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΕΑΟΑΦΗΓΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΕ University of Edinburgh, MSc in Sustainable Energy Systems, 28/11/06, 6,32 Ξνιπηερλείν Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Ρερλνινγίαο 29/3/04, 7, ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ Σ ΔΚΞ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 24/01/2003, 8, ΘΝΙΝΚΞΖΠ ΒΗΘΡΥΟ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΑ Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Έιεγρνο Ξνηόηεηαο θαη Mεραληθνύ Γηαρείξηζε Ξαξαγσγήο θαη Ξεξηβάιινληνο, Γηνίθεζεο, 04/05/2004, 9,08 18/12/2007 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 10/10/2002, 7, ΕΟΗΓΝ ΒΗΘΡΥΟΗΑ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΕ Νηθνλνκηθό Αζελώλ, Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Νηθνλνκηθέο Ππνπδέο, 12/2006, 5,5 Θεζζαιίαο, Κεραληθόο Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 15/07/2004, 8,55 43 NAI ΞΝΙΗΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΒ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 27/2/2002, 7,61 Α.Ξ.Θ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (Δλεξγεηαθήο Θαηεύζπλζεο), 23/3/2000, 7, ΡΠΗΘΑΙΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Γηδάθησξα Πρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ, 15/07/2008 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. πνινγηζηώλ, 16/07/2002, 8,78 72

17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΝΟΚΞΝΟΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΕ ) Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/10/2007, 7,98 2) Δ.Κ.Ξ., Ξεξηβάιινλ & Αλάπηπμε, 27/06/2006, 8,96 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή, Γηπισκα Κεραλνιόγνπ & Αεξνλαππεγνύ Κεραληθνύ, 30/07/2003, 7,09 29 NAI ΡΠΝΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ο University De Liege, Diploma d' Etudes Approfondies en reseaux d' energie electrique, 12/09/2003, 88 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 10/04/2001, 7, ΞΟΥΡΝΞΑΞΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο Ξαξαγσγήο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 26/01/2005, 8,25 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή Γίπισκα Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ, 20/11/1998, 8,06 69 NAI ΘΑΟΡΔΟΑΘΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΚΗΣΑΖΙ Σ ) Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Ξεξηβαιινληηθή & γηεηνλνκηθή Κεραληθή, 7/9/2005, 9.5, 2) University of Toronto, Environmental Engineering and Energy Systems, 14/11/2008, A Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, 22/10/2004, 8,57 64 NAI NAI NAI ΘΑΠΚΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΑΒ Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 20/07/2004, 8.1 Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο 26/03/2002, 7,2 62 NAI

18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΝΒΔΙΗΥΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ, 08/04/2003, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 10/11/1998, 7,13 86 NAI ΕΝΙΖ ΣΟΠΝΙΑ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Π Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα εηδίθεπζεο Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 23/11/2006, 7,62 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 23/01/2004, 7, ΘΑΡΠΝΟΝΠ ΚΗΣΑΖΙ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξ ) ηνπ Καληζεζηεξ, Κάζηεξ ζηελ Ζιεθηξηθή Κεραληθή θαη Ζιεθηξνληθή, 11/12/2001, 7,69 2) ηνπ Καληζεζηεξ, Κάζηεξ ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, 28/11/2002, 7,08 3) Ν.Ξ.Α., Ππνπδέο ζηε Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Γηεζλή Ξξνζαλαηνιηζκό, 05/12/2007, 7,98 ηνπ Νπώξηθ, Κπάηζεινξ κε δηάθξηζε Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 12/07/2000, 7, ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ, 26/06/2007, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Πρνιή Ζιεθηξ. Κερ. & Κερ. πνι. Δηδίθεπζε Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/11/2002, 8,57 Γ.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Ρκ. Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Κερ. πνι, Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κερ. & Κερ. 05/04/2001, 7,41 73

19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΣΑΛΗΥΡΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κερ. & Κερ. 08/05/2007 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 29/11/2001, 7, ΘΝΡΗΒΑ ΜΑΛΘΖ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΕ Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Ρερλ. 02/10/2007 Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κερ. & Ρερλ. 20/10/2000, 6, ΛΣΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 31/03/2006, 8,33 Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Σεκηθνύ Κεραληθνύ, 26/7/2004, 8,31 31 NAI ΑΡΠΑΒΔΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ University of Reading, Renewable Energy and the Environment, 15/12/ 2001, 8,75 Δ.Κ.Ξ., Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο πνινγηζηώλ θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο, 17/07/2000, 7,48 87 NAI ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ρ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, 02/10/2006, 8,29 Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Κεραληθόο Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγόο εηδίθεπζε Γεσηερλνινγία, 27/11/2003, 7,51 28

20 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΒΑΛΗΘΗΥΡΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΑΕ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 18/11/2002, 7.67 Ξαηξώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή Γηπισκαηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Ρερλνινγίαο 14/07/2000, 6, ΞΑΞΑΔΘΚΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΔ Ξνιπηερλείν Aachen, Γηδάθησξ Ρερληθώλ Δπηζηεκώλ, 24/5/2005, Ιίαλ Θαιώο Δ.Κ.Ξ., Κεραληθώλ Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγώλ Κεραληθώλ, 19/7/2000, 7, NAI NAI ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ο ΑΞΘ, Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Σεκεία, 30/09/2003, 9,29 Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 24/11/2000, 6,98 83 NAI ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΙΔΜΗΝΠ ΑΔ ηνπ Γθξελνπτηο, Ξξνζηαζία Ξεξηβάιινληνο, 22/10/2003 Pass Δ.Κ.Ξ., Ξνιηηηθόο Κεραληθόο, 16/05/2002, 6,71 43 NAI ΚΑΡΠΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΞΟΗΓΥΛ Λ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 10/07/2006, 9 Ξαηξώλ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Ρερλνινγίαο Ζ/, 14/10/1999, 6, ΞΗΙΑΙΑΠ ΙΝΘΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ CvO Universitat Oldenborg, Γεξκαλία, MSc ΑΞΔ, 26/11/2002, Άξηζηα Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ, 27/07/2001, 7,67 51 NAI

21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΔΦΑΙΑΠ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο), 13/2/2009, 9,50 Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ (θαηεύζπλζε Δλέξγεηαο), 29/3/2005, 7,78 Ιίαλ θαιώο ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΝΟΑΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 19/7/2007, Άξηζηα Imperial College University of London, MSc Environmental Technology, 01/11/2001, 63% Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Φπζηθήο, 20/12/1999, 7, ΘΝΟΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Σ University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 01/11/1998 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 14/11/1996, ΓΑΙΔΡΝ ΚΑΟΗΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΑΒ Ξαηξώλ, Γηδαθηνξηθό, 13/07/2007, Άξηζηα Ξαηξώλ, Γίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ πνιπκεξώλ, 15/07/2004, 8,43 Ξαηξώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 31/7/2002, 7, ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ ) University College London,Κηθξνθύκαηα θαη Νπην-ειεθηξνληθή, 01/11/2000, 2) The Fletcher School, Tufts University, Κεηαπηπρηαθό Λνκηθή & Γηπισκαηία Manchester Metropolitan University, Ξηπρίν Ζιεθηξνιόγσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, 17/06/1999, 2.1 Hons 46

22 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) 42 5 ΘΑΒΒΑΓΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΔ ηνπ Λόηηηγρακ - Αγγιία, Καζηεξ ζηε Κεραληθή Ξεξηβάιινληνο, 18/12/1998 ΔΚΞ, Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 04/04/1996, 7, ΡΑΒΝΙΑΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ξ Γεσπνληθό Αζελώλ, Θεηηθέο Δπηζηήκεο ζηε Γεσπνλία, 02/03/2006, 9,17 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Γεσινγίαο, 16/11/1999, 6, ΛΗΘΝΘΑΒΝΟΑ ΑΠΞΑΠΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Σεκείαο, 23/3/2005, 10 Essex, Ξηπρίν Σεκείαο, 15/7/1999, 7, ΕΖΡΟΗΓΖΠ ΑΙΔΜΗΝΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΑΔ University of Hull, Master of Business Administration (MBA), 29/01/1998 Δ.Θ.Ξ.Α., Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 17/07/1996, 6, NAI ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΝΓΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΒΟΑΑΚ ΑΕ Δ.Κ.Ξ., Πρνιή Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 26/7/2007 Ησαλλίλσλ, Πρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 23/11/2001, 7, ΛΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ Ξ Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, Άξηζηα Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, 08/11/2004, 9,59 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Σεκείαο, 29/3/2002, 7,68 71 NAI ΞΑΙΗΓΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΔ Queen Mary University of London, Γηαδαθηνξηθό ζηε Σεκεία, 29/02/2004, Άξηζηα Queen Mary University of London, Ξηπρίν Σεκείαο, 14/07/1999, 6,63 90

23 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ 4εηήο EMΞΔΗΟΗΑ ΠΡΝ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Κ Cranfield University - Αγγιία, Κάζηεξ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, 09/06/1995, Β Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ - Κεραληθνύ, 18/01/1993, 7, ΘΑΟΒΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΔΟΓΗΝΠ Σ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα - Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάησλ, 18/09/2007, 8,39 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 26/11/2003, 7, ΓΔΥΟΓΝΓΗΑΛΛΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΕ Ησαλλίλσλ, Ρκήκα Σεκείαο, 18/01/2008, Άξηζηα Ξαηξώλ, Βηνηερλνινγία Ρξνθίκσλ, 12/3/2003, Άξηζηα Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 23/11/2001, 7,01 54 NAI

24 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΔΤΟ (2) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΙΝΛΡΝ ΞΝΙΜΔΛΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Π Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή & Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 21/12/2005, 8,13 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 10/2003, 8,46 52 NAI 2 84 ΞΑΗΓΛΗΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΕ University Birmingham, Master of Science, Engineering and Management, 12/12/2002 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 03/10/2001, 7,89 57 NAI 3 58 ΘΝΡΟΝΚΞΝΠΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΔΟΘΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ Σ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 19/11/2003, 8,62 1 Δ.Κ.Ξ., Δλεξγεηαθόο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 29/11/1999, 7,92 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθσλ & Κεραληθώλ 12/11/2003, 7, ΡΟΗΒΕΑ ΕΑΦΟΑ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Δ.Θ.Ξ.Α. & Ξαλ/κην Ξεηξαηώο, Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 28/11/2003, 9,02 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 18/7/1996, 8,18 127

25 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΑΙΙΗΛΗΘΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ Μ Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 18/7/1996, 8, ΞΝΙΚΔΛΑΘΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΑ Ξεηξαηώο, MBA in Business Administration, 21/1/2000, 7,38 Δ.Κ.Ξ., Ρκήκα Σεκηθώλ Κεραληθώλ, 17/7/1997, 8, NAI 8 13 ΑΚΝΗΟΑΙΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Φ Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 23/09/2008 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα εηδίθεπζεο Κεραληθνύ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 01/11/2005, 8,79 Ξνιπηερλείν Θξήηεο, Γηπισκαηνύρνο Κεραληθόο Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 22/10/2004, 7, ΘΝΟΑΘΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Σ University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 01/11/1998 Α.Ξ.Θ., Γηπισκαηνύρνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 14/11/1996, ΕΝΙΖ ΣΟΠΝΙΑ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Π Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 23/11/2006, 7,62 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 23/01/2004, 7, ΕΑΟΑΦΗΓΖΠ ΓΑΒΟΗΖΙ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΕ University of Edinburgh, MSc in Sustainable Energy Systems, 28/11/06, 6,32 Ξνιπηερλείν Ξαηξώλ, Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Ρερλνινγίαο 29/3/04, 7,03 24

26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΘΝΒΔΙΗΥΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Κεραληθνύ, 08/04/2003, Άξηζηα Δ.Κ.Ξ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο θαη Κεραληθόο 10/11/1998, 7,13 86 NAI ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ρα ΔΚΞ, Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, 02/10/2006, 8,29 ΔΚΞ, Κεραληθόο Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγόο εηδίθεπζε Γεσηερλνινγία, 27/11/2003, 7,51 Ιίαλ θαιώο ΚΞΝΘΖ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΦΥΡΗΝΠ Σ Α.Ξ.Θ., Πρεδηαζκόο Νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ππζηεκάησλ Κεηαθνξώλ, 14/11/2005, 7,86 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή, Αγξνλόκνο Ρνπνγξάθνο Κεραληθόο, 02/04/2004, 7, ΞΑΞΑΔΘΚΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΔ Ξνιπηερλείν Aachen, Γηδάθησξ Ρερληθώλ Δπηζηεκώλ, 24/5/2005, ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ Δ.Κ.Ξ., Κεραληθώλ Κεηαιιείσλ - Κεηαιινπξγώλ Κεραληθώλ, 19/7/2000, 7, NAI ΚΗΣΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Π ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ο Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Ρνκέαο Θεξκόηεηαο, 02/2009 Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο - Κεραληθόο, 10/2003, 8, ΚΞΝΡΠΗΝΘΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ Ξ Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή Κεραλνιόγσλ - Κεραληθώλ, 23/03/2001, 6,94 67

27 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΓΟΖΓΝΟΗΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ο Α.Ξ.Θ., Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Σεκεία, 30/09/2003, 9,29 Ησαλλίλσλ, Ξηπρίν Σεκείαο, 24/11/2000, 6,98 83 NAI ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΝΟΑΛΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 19/7/2007, Άξηζηα Imperial College University of London, MSc Environmental Technology, 01/11/2001, 63% Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Φπζηθήο, 20/12/1999, 7, ΚΑΡΠΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΠΞΟΗΓΥΛ Λ Δ.Κ.Ξ.,Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα, 10/07/2006, 9 Ξαηξώλ, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Ρερλνινγίαο Ζ/, 14/10/1999, 6, ΛΣΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΔ Δ.Κ.Ξ., Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηελ Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 31/03/2006, 8,33 Δ.Κ.Ξ., Σεκηθόο Κεραληθόο, 26/7/2004, 8,31 31 NAI ΛΗΘΝΘΑΒΝΟΑ ΑΠΞΑΠΗΑ ΗΥΑΛΛΖΠ Π Δ.Κ.Ξ., Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Σεκείαο, 23/3/2005, 10 Έζζεμ, Ξηπρίν Σεκείαο, 15/7/1999, 7, ΛΑΠΝΞΝΙΝ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ ΠΥΡΖΟΗΝΠ Ξ Δζληθό θαη Θαπνδηζηξηαθό Αζελώλ, Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, Άξηζηα Δ.Θ.Ξ.Α., Γίπισκα ζηελ Νξγαληθή Σεκεία, 08/11/2004, 9,59 Δ.Θ.Ξ.Α., Ξηπρίν Σεκείαο, 29/3/2002, 7,68 71 NAI

28 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΑ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΚΞΑΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Κ Cranfield University - Aγγιία, Κάζηεξ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, 09/06/1995, Β Ξαηξώλ, Γίπισκα Κεραλνιόγνπ - Κεραληθνύ, 18/01/1993, 7, ΘΑΟΒΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΔΟΓΗΝΠ Σ Δ.Κ.Ξ., Ρερλννηθνλνκηθά Ππζηήκαηα - Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάησλ, 18/09/2007, 8,39 Α.Ξ.Θ., Ξνιπηερληθή Πρνιή, Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 26/11/2003, 7, ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΒ ) University College London Κεηαπηπρηαθό ζε Κηθξνθύκαηα θαη Νπην-ειεθηξνληθή, 01/11/2000, 2) The Fletcher School, Tufts University, Κεηαπηπρηαθό Λνκηθή & Γηπισκαηία Manchester Metropolitan University, Ξηπρίν Ζιεθηξνιόγσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, 17/06/1999, 2.1 Hons 46

29 ANΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΞΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1/2008 (ΦΕΚ 699/ Σεύσορ Πποκήπςξηρ ΑΕΠ) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΗ: ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΒΑΠΗΘΝΠ ΠΞΝΓΥΛ ΓΖΙΥΘΔΗΠΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (ΚΖΛΔΠ) ΓΘΝΛΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΑΟΑΠΣΝΠ Ο Α.Ξ.Θ., Γηδάθησξ Κεραληθόο ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/, 28/03/2005, Άξηζηα Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κεραληθόο 16/11/1999, 8, NAI ΘΑΟΑΙΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΛΓΟΝΛΗΘΝΠ ΑΖ Δ.Κ.Ξ., Ξαξαγσγή θαη Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, 07/2002, Ιίαλ Θαιώο Δ.Κ.Ξ., Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, 03/1998, 6, ΡΔΙΙΗΓΝ ΑΘΖΛΑ ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΔ Α.Ξ.Θ., Γηδάθησξ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/, 29/11/2007, Άξηζηα Α.Ξ.Θ., Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο & Κερ. 18/07/2003, 7,23 63

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 203-204 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 63, ΦΕΚ 49/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

109 Κ.Δ.Π. 16/2000. Αριθμός 16 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

109 Κ.Δ.Π. 16/2000. Αριθμός 16 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. III(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 109 Κ.Δ.Π. 16/2000 Αριθμός 16 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7(1 )(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 639 Κ.Δ.Π. 151/2000 Αρ. 3412,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 639 Κ.Δ.Π. 151/2000 Αρ. 3412, Ε.Ε. Παρ. III(I) 639 Κ.Δ.Π. 151/2000 Αρ. 3412, 9.6.2000 Αριθμός 151 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Πρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 34,10.1.97 97 Κ.Δ.Π. 4/97 Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, σκώντς τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 7(1)() του

Διαβάστε περισσότερα

5618 Κ.Α.Π. 876/2003

5618 Κ.Α.Π. 876/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3778, 5.12.2003 5618 Κ.Α.Π. 876/2003 Αριθμός 876 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους καθηγητές, εντεταλμένους διδασκαλίας και επισκέπτες διδάσκοντες του προγράμματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

1078 Κ.Δ.Π. 249/2000. Αριθμός 249 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

1078 Κ.Δ.Π. 249/2000. Αριθμός 249 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΪΪ(Ι) Αρ. 3432, 8.9.2000 1078 Κ.Δ.Π. 249/2000 Αριθμός 249 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

στημίων που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα, για σκοπούς εγγραφής των «m^lot» κατόχων τους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

στημίων που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα, για σκοπούς εγγραφής των «m^lot» κατόχων τους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 261 Κ.Λ.Π. 68/2000 AQ. 3391, 3.3.2000 Αριθμός 68 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους καθηγητές, εντεταλμένους διδασκαλίας και επισκέπτες διδάσκοντες του προγράμματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2017-18 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητική Λογιστική (Θεωρία) 1. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Με σύμβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "DISTANCE LEARNING "

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DISTANCE LEARNING ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "DISTANCE LEARNING " Για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται εξ αποστάσεως και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ισχύουν τα παρακάτω: Για να αναγνωριστεί ένας τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου Γεώργιος Μπατζόλης Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.920 University Of Cambridge (UK) Durham University (UK) Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.899 Γεώργιος Σύκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 389 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997)

Αριθμός 389 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2451 Κ.Δ.Π. 389/2003 Αρ. 3714, 16.5.2003 Αριθμός 389 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών. Υποβολής Αίτησης * Ιουλίου 2016 Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «Πανεπιστήμιο Frederick»

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών. Υποβολής Αίτησης * Ιουλίου 2016 Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «Πανεπιστήμιο Frederick» Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την 17 η μέχρι και την 19 η Σύνοδο του Συμβουλίου 17 η Σύνοδος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(l) Αρ. 3857, Αριθμός Κ.Δ.Π. 547/2004

Ε.Ε. Παρ. III(l) Αρ. 3857, Αριθμός Κ.Δ.Π. 547/2004 Ε.Ε. Παρ. III(l) Αρ. 3857, 7.5.2004 5327 Κ.Δ.Π. 547/2004 Αριθμός 547 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 7(1)(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 26/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3388 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 26 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

486 Κ.Δ.Π. 137/95. Αριθμός 137 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

486 Κ.Δ.Π. 137/95. Αριθμός 137 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2974,12.5.95 486 Κ.Δ.Π. 137/95 224 του 1990 106(1) του 1992 15(1) του 1993 31(1) του 1993 53(1) του 1993. Αριθμός 137 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πανεπιστήμιο ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43 BATH UNIVERSITY ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 IMPERIAL COLLEGE ΒΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 WARWICK UNIVERSITY ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της νώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16 η Σύνοδο του Συμβουλίου 11 η Σύνοδος του Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Η Αγγλία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περί αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τους πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας!

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας! Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας Οκτώβριος 2015 Φεβρουάριος 2016 Η Άννα Σοφοκλέους είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού πανεπιστηµίου Κύπρου. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας

Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας 0054/00011249/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Non

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015

MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015 ΜΑΡΣΙΟ 2015 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ _24/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια ςυνδζουν τον εορταςμό τθσ κρθςκευτικισ και εκνικισ εορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου με τθ μνιμθ του ιδρυτι τουσ Ευάγγελου Μαντουλίδθ. τισ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της νώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16 η Σύνοδο του Συμβουλίου 11 η Σύνοδος του Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών. Τηλ Φαξ: Ιστοσελίδα:

Τμήμα Οικονομικών. Τηλ Φαξ: Ιστοσελίδα: Τμήμα Οικονομικών Τηλ. 22893700-02 Φαξ: 22895028 E-mail: dept.econ@ucy.ac.cy Ιστοσελίδα: http://www.econ.ucy.ac.cy/ Πρόγραμμα παρουσίασης Τμήμα Οικονομικών Πρόγραμμα Οικονομικών Αντικείμενο, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΧΥΡΩΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Αναθεωρημένοι Πίνακες Προγραμμάτων Σπουδών που Έχουν Πιστοποιηθεί μέχρι και την 21 η Σύνοδο του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Το Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK)

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK) Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης μόρια 18.324 Columbia University (USA) (Δε ζητήθηκε οικονομική βοήθεια) Ιωάννης Κάουαρντ - Αμβροσιάδης Cambridge University (UK) Imperial College London (UK)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΕΚ.Α.Π. Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)

Σ.ΕΚ.Α.Π. Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Σ.ΕΚ.Α.Π Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Evaluated - Accredited Programmes of Study by the Council of Educational Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Αναθεωρημένοι Πίνακες Προγραμμάτων Σπουδών που Έχουν Πιστοποιηθεί μέχρι και 21 η Σύνοδο του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Το Συμβούλιο του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)

Αποφάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Ιουλίου 2016 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) Αναθεωρημένοι Πίνακες Προγραμμάτων Σπουδών που Έχουν Πιστοποιηθεί μέχρι και 21 η Σύνοδο του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Το Συμβούλιο του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Τ.Κ , 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ , Φαξ:

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Τ.Κ , 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ , Φαξ: Κατάλογος Πανεπιστημίων για το Μητρώο Διαιτολόγων για Διαιτολόγους και Κλινικούς Διαιτολόγους που έχουν εξεταστεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Αριστέα Γκόντρα Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (1) Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Δημόσιο ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614,

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, 21.6.2002 3181 Κ.Δ.Π. 305/2002 Αριθμός 305 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

Diploma Supplement Label: η εµπειρία του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

Diploma Supplement Label: η εµπειρία του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Diploma Supplement Label: η εµπειρία του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αριστέα Γκόντρα Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Μονάδα Διασφάλισης Πoιότητας (1)

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 αποφοίτησαν συνολικά 147 μαθητές από το Κολλέγιο Ψυχικού, εκ των οποίων 50 από το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ Α' Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 Α' Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Ph.D. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ E-mail: charouladaskalaki@yahoo.gr, charouladaskalaki@econ.soc.uoc.gr ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 02/2017-σήμερα 09/2012- σήμερα 02/2013-06/2017 02/2016-07/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς. http://www.febsociety.

6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς. http://www.febsociety. 6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς http://www.febsociety.org/febs2015gr Πρόσκληση Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ο Εξάμηνο Πανεπιζηήμιο Αθηνών σολή Ο. Π. Ε. Σμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018 1 ο Εξάμηνο 42501 Πνιηηηθή Δπηζηήκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης 15ος Μόρια Harvard University (USA) ($73.930) Princeton University (USA) ($55.

Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης 15ος Μόρια Harvard University (USA) ($73.930) Princeton University (USA) ($55. Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης 15ος Μόρια 19.000 Harvard University (USA) ($73.930) Princeton University (USA) ($55.090) Συτιλίδης Φίλιππος - Ιλαρίων Dartmouth College (USA) ($64.948) University

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης - 4.11.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS MUNDUS Σκοποί Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι.: Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α Τετράμηνο 2016. Added Value Provided

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α Τετράμηνο 2016. Added Value Provided Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Α Τετράμηνο 2016 Added Value Provided Editorial Editorial 2 3 Ο Φορέας 4 Εκπαίδευση 5 6 Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια 10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Νέα 12 Ποιότητα 22 Περιβάλλον Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ cover2:layout 1 1/11/10 11:25 AM Page 1 ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Γραφείο Επικοινωνίας, Τομέας Προώθησης και Προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης Ιστορική Αναδρομή (1) Το 1903 ο Θρακιώτης εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής αφήνει κληροδοτήματα για την ίδρυση στην Αθήνα Εμπορικής Ακαδημίας παρόμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management MSc in Financial Management

MSc in Management MSc in Financial Management Αξιολογική κατάταξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής κατά διοικητικό-οικονοµική ειδικότητα: Η περίπτωση των ΑΕΙ της Ευρώπης ΑπόστολοςΝ. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής «Ακαδηµαϊκές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕ ΗΠΕΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΤΕΧΝΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ ΠΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΓΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΚΗ ΣΕΡΑ A/A Ονοµατεπώνυµο Πτυχίο Μεταπτυχιακ

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ERASMUS 2010 Aνασκόπηση 2009 2010/Εντατικά Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων

Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων 603 Αλεξάκης Παναγιώτης: Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών στο Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1066 Κ ΑΠ. 98/2001 Αρ. 3477,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1066 Κ ΑΠ. 98/2001 Αρ. 3477, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1066 Κ ΑΠ. 98/2001 Αρ. 3477, 23.2.2001 Αριθμός 98 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη για επιχειρήσεις & οργανισμούς με ευελιξία, για πολλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, 36 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 71 ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος από το 1983 μέχρι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το μοναδικό MBA πλήρους φοίτησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.mba.aueb.gr Χαιρετισμός του Διευθυντή Κ αλωσορίζοντάς σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA Πλήρους Φοίτησης το οποίο υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege

για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege Foundation & GCE για αποφοίτους και μαθητές Λυκείου σπουδές στην Αγγλία foundationcollege καλωσορίσατε Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι τα Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών και διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα