Θεζζαινλίθε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεζζαινλίθε, 16-12-2011"

Transcript

1 Θεζζαινλίθε, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ -Δηζαγωγή ζηελ Οξγάλωζε ηεο Γηεζλνύο Κνηλωλίαο Για την ημέρα και ώρα σσνεννόηση με τον κ. Καθηγητή Σξίηε Δηδηθά Μαζήκαηα Δκβάζπλζεο ζην Πνηληθό Γίθαην θαη ζηελ Πνηληθή Γηθνλνκία 8 π.μ. 11 π.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» + Β αμυ+ αίθ. 1-8 Φνξνινγηθό Γίθαην (Γεληθό -Δηδηθό) 11π.μ.- 2 μ.μ. Αμυ.Γ.Δσρσγένης + Β αμυ. + αίθ Γίθαην ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (Γ.Δ.Κ.) 2 μ.μ. 5 μ.μ.τμήμα(1):αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + αιθ μ.μ. 5 μ.μ. Τμήμα(2): Β αμυ.+ αίθ μ.μ.-8μ.μ. Τμήμα (3): Αμυ «Γ. Δσρσγένης»+Β Αμυ Πέκπηε Δηδηθά Μαζήκαηα Δκβάζπλζεο ζην Δκπνξηθό Γίθαην 8 π.μ.- 11 π.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ.1-8 -Αζηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην (Γεληθό κέξνο- απόδεημε) 11 π.μ. 2 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ Δλνρηθό Γίθαην (Γεληθό Μέξνο) 2 μ.μ. 5μ.μ.Τμήμα(1): Αμυ.Γ.Δσρσγένης + αίθ μ.μ.-5μ.μ.τμήμα(2): + Β αμυ. +αίθ μμ-8μμ Τμήμα(3): Αμυ «Γ.Δσρσγένης»+Β.αμυ 1

2 άββαην Αζηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην (Έλδηθα Μέζα-Αλαγθαζηηθή Δθηέιεζε) 8 π.μ.-11 π.μ.αμυ. «Γ. Δσρσγένης» + Β αμυ+ αίθ Ιζηνξία Διιεληθνύ θαη Ρωκαϊθνύ Γηθαίνπ Τμήμα(2)Μ-Ω: 11π.μ-2μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. -Πνηληθό Γηθνλνκηθό Γίθαην Τμήμα(1)2.μ.μ. -5μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + αίθ.1-4 Τμήμα(2):2μ.μ. -5 μ.μ. Β αμυ+αίθ Ιζηνξία Διιεληθνύ θαη Ρωκαϊθνύ Γηθαίνπ Τμήμα(1)Α-Λ: 7μ.μ. 10μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» +Β αμυ. Σξίηε Δηδηθά Μαζήκαηα Δκβάζπλζεο ζην Αζηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην Τμήμα(1): 8 π.μ. 11 π.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» Τμήμα(2): 8 π.μ. 11 π.μ. Β Αμυ. Τμήμα(3): 8 π.μ.-11π.μ. αίθ 1-8 Γίθαην Αληαγωληζκνύ θαη Πξνζηαζία Καηαλαιωηή ζηα Πιαίζηα ηνπ Δκπνξηθνύ Γηθαίνπ 11 π.μ.-2 μ.μ. Αμυ.Γ.Δσρσγένης + Β αμυ. + αίθ. 1-8 Δκπνξηθό Γίθαην Ιδηνθηεζίαο) (Γεληθό Δκπνξηθό-Γίθαην Βηνκεραληθήο 5μ.μ. 8μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» + Β αμυ.+ αιθ 1-7 Δκπνξηθό Γίθαην ηνηρεία Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Δκπνξίνπ θαη Γίθαην Αληαγωληζκνύ 5 μ.μ. 8 μ.μ. αίθ. 8 2

3 Πέκπηε Δλνρηθό Γίθαην (Δηδηθό Μέξνο) 8 π.μ.-11 π.μ. Τμήμα(1):Αμυ.Δρσγένης+αίθ π.μ.-11 π.μ. Τμήμα(2):Β αμυ. + αίθ π.μ-2μμ Τμήμα(3):Αμυ.«Γ.Δσρσγένης»+Β αμυ πληαγκαηηθέο Διεπζεξίεο 2 μ.μ. - 5 μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» + Β. Γίθαην ηεο Γηθαηνπξαμίαο 5μ.μ. - 8 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. άββαην Κιεξνλνκηθό Γίθαην Τμήμα(1):8 π.μ. 11 π.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» Τμήμα(2): 8 π.μ. 11 π.μ. Β Αμυιθέατρο + αίθ. 5-8 Τμήμα(3): 11 π.μ. - 2 μ.μ. Αμυιθ. Α+Β Γεληθή Θεωξία ηεο Πνηλήο θαη ηνηρεία ωθξνληζηηθνύ Γηθαίνπ 2 μ.μ.-5 μ.μ. : «Αμυ.Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ+ αίθ. 1-8 Σξίηε Δηδηθά Μαζήκαηα Δκβάζπλζεο ζην Αζηηθό Γίθαην 8 π.μ. 11 π.μ.τμήμα(1): «Αμυ.Γ.Δσρσγένης» + αίθ π.μ.-11π.μ. Τμήμα(2): Β Αμυ+ αίθ. 5-8 Γηνηθεηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην 11 π.μ- 2μ.μ.: Αμυ «Γ. Δσρσγένης+ Β Αμυ+αίθ 1-8 Οπζηαζηηθό Πνηληθό Γίθαην (Γεληθό Μέξνο) 2 μ.μ.-5 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. +αίθ. 1-8 Οηθνγελεηαθό Γίθαην 5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. 3

4 Πέκπηε Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνύ Γηθαίνπ 8 π.μ. 11 π.μ.τμήμα(1): Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + αίθ π.μ. 11 π.μ.τμήμα(2):β αμυ. + αίθ π.μ.-2μ.μ.τμήμα(3):αμυ. «Γ.Δσρσγένης»+ Β αμυ. Οπζηαζηηθό Πνηληθό Γίθαην (Δηδηθό Μέξνο) Τμήμα(1): 2 μ.μ. 5 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + αίθ. 1-4 Τμήμα(2): 2 μ.μ. 5 μ.μ. Β αμυ. + αίθ. 5-8 Τμήμα(3): 5 μ.μ. - 8μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. άββαην Δκπξάγκαην Γίθαην Τμήμα(1): 8π.μ. 11π.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης»+Β αμυ. + αίθ. 1-8 Τμήμα(2): 11π.μ. - 2 μ.μ. Αμυ «Γ.Δσρσγένης»+Β αμυ.+ αίθ Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην Ι (Γεληθό Μέξνο) 2 μ.μ.-5 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. Σξίηε Δηδηθά Μαζήκαηα Δκβάζπλζεο ζην πληαγκαηηθό θαη Γηνηθεηηθό Γίθαην 8 π.μ. 11 π.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ.1-8 Γίθαην Δκπνξηθώλ Γηθαηνπξαμηώλ (Αμηόγξαθα- Αζθαιηζηηθό) 11 π.μ. 2 μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ. 1-8 Πέκπηε

5 πληαγκαηηθό Γίθαην 11 π. μ.-2 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ Ιδηωηηθό Γηεζλέο Γίθαην 2 μ.μ. - 5 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ.+αίθ Γίθαην Δκπνξηθώλ Δηαηξηώλ 5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ.+αιθ.1-8 άββαην Δξγαηηθό Γίθαην Τμήμα(1): 8 π. μ.- 11 π.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ. 1-8 Τμήμα(2): 11π.μ.- 2 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ. 1-8 Πηωρεπηηθό Γίθαην 2 μ.μ. 5 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ. 1-8 Γηνηθεηηθό Γίθαην (Γεληθό Μέξνο) 5μ.μ. 8 μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» + Β αμυ. + αίθ. 1-8 Β ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ Πέκπηε Κνηλωληνινγία ηνπ Γηθαίνπ 8 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» άββαην Φηινζνθία θαη Μεζνδνινγία ηνπ Γηθαίνπ 5-7 μ.μ. Β αμυ. Σξίηε

6 πιινγηθέο ρέζεηο Δξγαζίαο: πλδηθαιηζηηθέο Διεπζεξίεο, πιινγηθέο Γηαθνξέο 2-4 μ.μ. Β αμυ. -πιινγηθέο ρέζεηο Δξγαζίαο: πλδηθαιηζηηθέο Διεπζεξίεο, Γίθαην Δθκεηάιιεπζεο 2-4μ.μ.Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» -Τπαιιειηθό Γίθαην-Γίθαην Παηδείαο 8 μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» -Γίθαην Πεξηβάιινληνο-Υωξνηαμηθό θαη Πνιενδνκηθό Γίθαην 8 μ.μ. Β αμυ. -Γηνηθεηηθό Οηθνλνκηθό Γίθαην 8 μ.μ. αίθ.1-4 άββαην Νεώηεξε Διιεληθή Πνιηηηθή θαη πληαγκαηηθή Ιζηνξία ( ) 5-7 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + Β αμυ. Πνιηηηθή Δπηζηήκε 5-7 μ.μ. αίθ. 7,8 Πνιηηεηνινγία 5-7 μ.μ. αίθ. 5,6 άββαην Δθθιεζηαζηηθό Γίθαην 5-7μ.μ. Β αμυ. Δηζεγήζεηο Ρωκαϊθνύ Γηθαίνπ 5-7 μ.μ. αίθ.5 -Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην ΙΙ (Δηδηθό Μέξνο) 6

7 7.μ.μ. Β Αμυιθέατρο -Δηζαγωγή ζην πγθξηηηθό Γίθαην 7μ.μ. αίθ Δηδηθά Μαζήκαηα Γηθαίνπ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 7 μ.μ. αίθ Γηεζλέο Οηθνλνκηθό Γίθαην+Interntational Trade Law 7μ.μ. «Αμυ Γ. Δσρσγένης» Σξίηε Δηδηθνί Πνηληθνί Νόκνη 2-4 μ.μ. αίθ. 7,8 Οηθνλνκηθό Πνηληθό Γίθαην 2-4 μ.μ. αίθ. 5 Θέκαηα Δηδηθνύ Πνηληθνύ Γηθαίνπ 2-4 μ.μ. αίθ. 6 -ηνηρεία Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο 4-6 μ.μ. Αμυ. «Γ.Δσρσγένης» + αίθ. 1-4 Γεληθή Κνηλωληνινγία 4-6 μ.μ. αίθ. 8 -Γίθαην Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 6-8μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» -Ναπηηθό Γίθαην 6-8 μ.μ. αίθοσσες Γίθαην Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο 6-8 μ.μ. Β Αμυιθέατρο Γ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ 7

8 ύγρξνλα παγθόζκηα πξνβιήκαηα θαη ε επζύλε ηνπ επηζηήκνλα Σσνεννόηση με κ. καθηγητή Γεπηέξα Γίθαην Γηνηθεηηθώλ πκβάζεωλ 11 π.μ. γραυ. κ. Καθηγητή -Γεκνζηνλνκηθό Γίθαην 1μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή -Γίθαην Κξαηηθνύ Παξεκβαηηζκνύ 3μ. μ. αίθ. Τσπογραυείοσ -πγθξηηηθό Δθθιεζηαζηηθό Γίθαην 5 μ.μ. αιθ τσπογραυείοσ -Ηιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία ηνπ Γηθαίνπ 7 μ.μ. γραυείο κ. Καθηγητή Σξίηε ύγρξνλα ζέκαηα πγθξηηηθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ+ European Constitutional Law 19:00 μ.μ. γραυείο κ. Καθηγητή -Σξαπεδηθό Γίθαην 8 μ.μ. «Β Αμυιθέατρο» Γηπιωκαηηθή Ιζηνξία Σεηάξηε π.μ. αίθοσσα (αίθοσσα 109) -Γίθαην Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 12 μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. Τσπογραυείοσ) - Γίθαην Φύιν Ιζόηεηα 8

9 2 μ.μ. αίθ. Τσπογραυείοσ Λνγηζηηθή Δκπνξηθώλ Δηαηξηώλ 4μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή -Πνηληθή Γηθνλνκία - Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο 6 μ.μ. αίθ. Τσπογραυείοσ Παξαζθεπή Ιζηνξία θαη Δηζεγήζεηο Διιεληθνύ Γηθαίνπ Γραυείο κ. Καθηγητή (Για την ώρα, σσνεννόηση με τον Καθηγητή) Δμαζθάιηζε ηωλ Απαηηήζεωλ 10:00π.μ. τσπογραυείο -Δηδηθνί Θεζκνί Ναπηηθνύ Γηθαίνπ 12 π.μ. γραυ. κ. Καθηγητή Πξνζηαζία ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ ζηελ Δπξωπαϊθή Δλλνκε Σάμε (Jean Monnet) 2μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. Τσπογραυείοσ) Γηεζλείο Θεζκνί 4μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (τσπογραυείο) Σεηάξηε 1/2/2012 -Γίθαην ηνπ Κηεκαηνινγίνπ 10:00 π.μ.γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. 7,8) Γίθαην ηωλ Δμωη. ρέζεωλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 12 μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αιθ. 7,8) Πέκπηε Γηθαζηηθή Φπρνινγία 8μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης»+ Β Αμυιθ. 9

10 Γεπηέξα Θεζκνί Αγίνπ Όξνπο 4 μ. μ. (αίθ. 7,8) -Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Γηθαίνπ θαη ηωλ Θεζκώλ 6 μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. 5,6) -ύγρξνλα Γηεζλή Θέκαηα θαη Διιεληθή Δμωηεξηθή Πνιηηηθή 8 μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. 7,8) Σξίηε Κππξηαθό 8 μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» Πέκπηε Νέεο πκβαηηθέο Μνξθέο ηωλ ύγρξνλωλ πλαιιαγώλ 8 μ.μ.γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. 7,8) Παξαζθεπή Γηεζλείο ρέζεηο 4 μ. μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. 7,8) - Γίθαην Μέζωλ Μαδηθήο Δπηθνηλωλίαο 6 μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ.7,8) -Δηδηθά Μαζήκαηα Γεκνζίνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ (Γηεζλέο Αλζξωπηζηηθό Γίθαην) 8 μ.μ. γραυ. κ. Καθηγητή (αίθ. 7,8) άββαην Interntational Trade Law 7μ.μ. «Αμυ.Γ. Δσρσγένης»(μαζί με το Γιεθνές Οικονομικό Γίκαιο) 10

11 -ωθξνληζηηθή Σξίηε μ.μ. «Β Αμυιθέατρο» -Δγθιεκαηνινγία Πέκπηε μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» άββαην Γίθαην Καηαζηάζεωο Αιινδαπώλ 8 μ.μ. Αμυ. «Γ. Δσρσγένης» ΠΡΟΟΥΗ Αναλστικό Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τοσς κ.κ. Καθηγητές. Από τη Γραμματεία τοσ Τμήματος Νομικής 11

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΙΙ MASTER ACADEMY, πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME -

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME - EUROPEAN PUBLIC LAW CENTER ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟY Γηεζλέο πλέδξην / International Conference Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΠΟΥΗ: ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN TIMES: CHALLENGES

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟ Αριθ. Πρωτ.: 484 / 29.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΔΜΑ: «Καηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζπλόιωλ εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ ηεο Ο.ΣΥ. Α.Δ. (Οδηθέο Σπγθνηλωλίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ονομαηεπώνςμο Υξήζηνο Γεηζαξίδεο ηνπ Παλαγηψηε θαη ηεο Διέλεο, Ημεπομηνία Γέννηζηρ 15 Ννεκβξίνπ 1966, Σόπορ Γέννηζηρ Αιεμαλδξνχπνιε, Γιεύθςνζη Παηξ.Γξεγνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Θ Ρ ΑΚ ΧΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ Π. ΣΑΛΓΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα