Άσκηση Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Παπασωτηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου"

Transcript

1 Άσκηση ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

2 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Οφειλόμενο κεφάλαιο Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος Μεταφορά στον

3 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Οφειλόμενο κεφάλαιο Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος Καταβολή κεφαλαίου

4 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Παπασωτηρίου Χρήστου Κάλτσιος Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο

5 Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι Μπορούν να δοθούν κατά τη σύσταση της εταιρίας, σε όλους ή σε μερικούς από τους ιδρυτές, ως ανταμοιβή για τις ενέργειές τους (για την ίδρυση της εταιρίας) Ο αριθμός των ιδρυτικών τίτλων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/10 του αριθμού των μετοχών που εκδίδονται Δεν έχουν ονομαστική αξία Δεν δίνουν δικαίωμα για συμμετοχή στη διοίκηση και στη διαχείριση της εταιρίας καθώς και στο τελικό προϊόν της εκκαθάρισης Δίνουν το δικαίωμα για απόληψη το πολύ του ¼ των καθαρών κερδών, ύστερα από την κράτηση για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του πρώτου μερίσματος 5

6 Κοινοί Ιδρυτικοί Τϊτλοι Η εταιρία έχει το δικαίωμα 10 χρόνια μετά την έκδοσή τους να τους εξαγοράσει και να τους ακυρώσει καταβάλλοντας ποσό που έχει οριστεί στο καταστατικό Το ποσό αυτό, όμως, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση του μέσου όρου των μερισμάτων των τριώντελευταίωνετώνπρος15% 6

7 Άσκηση Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί Υπηρεσίες των Ιδρυτών 08 Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί Δικαιούχοι κοινών ιδρυτικών τίτλων Έκδοση 200 ιδρυτικών τίτλων

8 Αποτελέσματα προς διάθεση Κέρδη προς διάθεση 53 Πιστωτές διάφοροι Μερίσματα πληρωτέα Χορήγηση μερισμάτων Μερίσματα πληρωτέα Ταμείο Καταβολή μερισμάτων

9 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ΧΧ Εξαγορά κοινών ιδρυτικών τίτλων Πιστωτές διάφοροι Λοιπές Β.Υ. σε ΧΧ Δικαιούχοι κοινών ιδρυτικών τίτλων Εξαγορά κοινών ιδρυτικών τίτλων ΧΧ Δικαιούχοι κοινών ιδρυτικών τίτλων Ταμείο Καταβολή αξίας εξαγοράς

10 08 Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί Δικαιούχοι κοινών ιδρυτικών τίτλων 04 Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί Υπηρεσίες των Ιδρυτών Εξίσωση 04 και Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΧΧ Εξαγορά κοινών ιδρυτικών τίτλων Μεταφορά 81 στον

11 Άσκηση Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Οφειλόμενο κεφάλαιο Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Μεταφορά στον

12 41 Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής Έκτακτα αποθεματικά Οφειλόμενο κεφάλαιο Κάλυψη κεφαλαίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο

13 Άσκηση 60 1Χ Κτίρια 1Χ Οικόπεδα 41 Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Αναπροσαρμογή κτιρίων και οικοπέδων

14 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Οφειλόμενο κεφάλαιο Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Μεταφορά στον Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Οφειλόμενο κεφάλαιο Κάλυψη κεφαλαίου

15 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο

16 Άσκηση ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακά δάνεια σε μη μετατρέψιμα σε μετοχές Έκδοση ομολογιακού δανείου

17 38.00 Ταμείο Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Είσπραξη τιμής διάθεσης ομολογιών Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων Ταμείο Έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου

18 Άσκηση ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακά δάνεια σε μη μετατρέψιμα σε μετοχές Έκδοση ομολογιακού δανείου

19 38.00 Ταμείο Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Είσπραξη τιμής διάθεσης ομολογιών Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων Ταμείο Έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου

20 Άσκηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Μέτοχοι αξίαμετοχώντουςπροςαπόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Μέτοχοι αξίαμετοχώντουςπροςαπόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Ταμείο Καταβολή ποσού στους μετόχους

21 Άσκηση ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Ίδιες μετοχές Ταμείο 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα Κέρδη Εξαγορά μετοχών Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Ίδιες μετοχές Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

22 Άσκηση Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Τακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων Απόσβεση ζημίας

23 Μερική Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε Όταν το κεφάλαιο είναι ίσο προς το ελάχιστο όριο που απαιτεί ο νόμος και όταν το κεφάλαιο αποτελείται από εισφορές σε είδος καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας Η μερική καταβολή του κεφαλαίου δεν αναφέρεται στην πλήρη εξόφληση ορισμένων μετοχών αλλά στην καταβολή τμήματος της αξίας κάθε μετοχής Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ¼ της ονομαστικής αξίας Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς εντός πέντε ετών από τη σύσταση της εταιρίας 23

24 Αδυναμία εταίρου να καταβάλλει κάποια δόση Όταν μία δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη ο μέτοχος έχει περιθώριο τριών μηνών να την καταβάλλει Αν ο μέτοχος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η εταιρία οφείλει μέσα σε ένα μήνα (από την πάροδο του άνω τριμήνου) να ακυρώσει τις μετοχές του και να εκδώσει στη θέση τους νέες, τιςοποίεςθαεπιχειρήσεινα πουλήσει μέσω του χρηματιστηρίου Αν η επιχείρηση δεν καταφέρει να εκποιήσει τις μετοχές οφείλει να προσπαθήσει και δεύτερη φορά εντός δέκα πέντε ημερών Αν η εκποίηση αποτύχει και για δεύτερη φορά, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των μετοχών που δεν εκποιήθηκαν (δηλ. κατά το κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε από το μέτοχο) 24

25 Αδυναμία εταίρου να καταβάλλει κάποια δόση Η εκποίηση πραγματοποιείται από την εταιρία για λογαριασμό του μετόχου. Οπότε, αν προκύψει πλεόνασμα από την εκποίηση θα καταβληθεί στο μέτοχο ενώ αν προκύψει ζημία θα απαιτηθεί από αυτόν. Τα έξοδα εκποίησης βαρύνουν το μέτοχο. 25

26 Άσκηση Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου Οφειλόμενο κεφάλαιο Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Οφειλόμενο κεφάλαιο Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου Μεταφορά σε και

27 38.00 Ταμείο Οφειλόμενο κεφάλαιο Καταβολή κεφαλαίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο Οφειλόμενο κεφάλαιο Οφειλόμενο κεφάλαιο Μεταφορά σε

28 38.00 Ταμείο Οφειλόμενο κεφάλαιο Καταβολή κεφαλαίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Χ Βουτσάς Οφειλόμενο κεφάλαιο Μεταφορά σε λόγω υπερημερίας

29 Περίπτωση Α Ταμείο Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Χ Βουτσάς Είσπραξη από Χαρίση Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Χ Βουτσάς Ταμείο Καταβολή εξόδων εκποίησης

30 33.05 Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Χ Βουτσάς Ταμείο Καταβολή στον Βουτσά Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βουτσάς Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Χαρίσης Μεταφορά οφειλ. κεφ. Βουτσά σε Χαρίση

31 40.00 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βουτσάς Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Χαρίσης Μεταφορά καταβεβλ. κεφ. Βουτσά σε Χαρίση Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Χαρίσης Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Χαρίσης Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο

32 18.12 Οφειλόμενο κεφάλαιο Χ Χαρίσης Οφειλόμενο κεφάλαιο Χ Βουτσάς Μεταφορά οφειλ. κεφ. Βουτσά σε Χαρίση

33 Περίπτωση Β Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βουτσάς Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βουτσάς Χ Έκτακτο αποθεματικό από υποχρεωτική ελάττωση κεφαλαίου Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Χ Βουτσάς Οφειλόμενο κεφάλαιο Χ Βουτσάς Μείωση κεφαλαίου

34 04 Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί 08 Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί Απαίτηση από πρώην μέτοχο Βουτσά

35 Άσκηση Οφειλόμενο κεφάλαιο Οφειλόμενο κεφάλαιο Ταμείο Οφειλόμενο κεφάλαιο Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε καταβεβλημένο

36 33.05 Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Αρσενίου Οφειλόμενο κεφάλαιο Ταμείο Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Αρσενίου Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Αρσενίου Ταμείο

37 33.05 Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Αρσενίου Ταμείο Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Αρσενίου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βασιλείου

38 40.00 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Αρσενίου Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βασιλείου Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βασιλείου Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ Βασιλείου

39 18.12 Οφειλόμενο κεφάλαιο Χ Βασιλείου Οφειλόμενο κεφάλαιο Χ Αρσενίου

40 Απόσβεση Κεφαλαίου Α.Ε. Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου: είναι η απόδοση στους μετόχους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, η οποία γίνεται είτε από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είτε από τα αποθεματικά της Με την απόσβεση δεν μειώνεται το κεφάλαιο της εταιρίας, μειώνεται όμως η καθαρή θέση της Σε αντικατάσταση των μετοχών που έχουν αποσβεστεί δίνονται οι «μετοχές επικαρπίας» Οι «μετοχές επικαρπίας» δίνουν όλα τα δικαιώματα των κοινών μετοχών στους κατόχους τους (π.χ. συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρίας, ψήφο στις γενικές συνελεύσεις) εκτός από: α) συμμετοχή στη διανομή του πρώτου μερίσματος β) συμμετοχή στη διανομή του μετοχικού κεφαλαίου κατά την εκκαθάριση 40

41 Απόσβεση Κεφαλαίου Α.Ε. Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει: α) Με ολοκληρωτική απόσβεση του συνόλου του κεφαλαίου - Επιστρέφετε η αξία των μετοχών σε όλους τους μετόχους β) Με τμηματική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου - Είτε αποσβένετε εξολοκλήρου ένας αριθμός μετοχών είτε αποσβένονται όλες οι μετοχές κατά ένα τμήμα της αξίας τους γ) Με εξαγορά ενός αριθμού μετοχών - Σε αυτή την περίπτωση η αξία των υπόλοιπων μετοχών αυξάνεται καθώς ο αριθμός των μετοχών μειώνεται ενώ το κεφάλαιο παραμένει σταθερό (Σε αυτή την περίπτωση δε δίνονται μετοχές επικαρπίας) 41

42 Άσκηση Κέρδη προς διάθεση Μέτοχοι αξίαμετοχώντουςπροςαπόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Διάθεση κερδών για απόσβεση κεφαλαίου Μέτοχοι αξίαμετοχώντουςπροςαπόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Ταμείο Καταβολή ποσού στους μετόχους

43 40.00 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Μεταφορά σε Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί Μετοχές επικαρπίας 08 Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί Κομιστές μετοχών επικαρπίας Διάθεση μετοχών επικαρπίας

44 Άσκηση Έκτακτα αποθεματικά Μέτοχοι αξίαμετοχώντουςπροςαπόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Διάθεση κερδών για απόσβεση κεφαλαίου Μέτοχοι αξίαμετοχώντουςπροςαπόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Ταμείο Καταβολή ποσού στους μετόχους

45 40.00 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Μεταφορά σε Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί Μετοχές επικαρπίας 08 Διάφοροι Λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί Κομιστές μετοχών επικαρπίας Διάθεση μετοχών επικαρπίας

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,02. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 396.572,90. Μείον: Αποσβέσεις 396.

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,02. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 396.572,90. Μείον: Αποσβέσεις 396. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα