ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Περίληψη (EL)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Περίληψη (EL)

2 Περίληψη Περίληψη Το 2011 σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) ως ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής (ΕΕΑ). Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΑΑΕΣ για το 2011 εστίασαν στους ακόλουθους τομείς: 1. Φερεγγυότητα II 2. Επαγγελματικές συντάξεις 3. Προστασία του καταναλωτή και χρηματοπιστωτική καινοτομία 4. Επιτροπές εποπτικών αρχών, διαχείριση και επίλυση κρίσεων διασυνοριακού χαρακτήρα 5. Χρηματοοικονομική σταθερότητα 3 4

3 Περίληψη 1. Φερεγγυότητα II Το 2011, η ΕΑΑΕΣ εστίασε τη δράση της στην προετοιμασία της τελικής δέσμης κανονιστικών μέτρων που προβλεπόταν στο πλαίσιο της οδηγίας Φερεγγυότητα II, του σχεδίου προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών. Ένα από τα κύρια επιτεύγματα της ΕΑΑΕΣ το 2011 ήταν η έκθεσή της σχετικά με την Πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS 5), η οποία συνόψιζε τις πιθανές επιπτώσεις των αναλυτικών εκτελεστικών μέτρων που επρόκειτο να θεσπισθούν ως συμπλήρωμα του κανονιστικού πλαισίου της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Η QIS 5 αποτέλεσε την πλέον φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων που διεξήχθη ποτέ στον χρηματοπιστωτικό τομέα, υπήρξε δε αποτέλεσμα της άμεσης συμμετοχής και της συνεργασίας περισσότερων από 2500 φορέων και 100 αξιωματούχων εποπτικών αρχών κρατών μελών και της ΕΑΑΕΣ για σχεδόν ένα χρόνο. Η ΕΑΑΕΣ εγκαινίασε επίσημη δημόσια διαβούλευση το 2011 σε δύο πεδία ενδιαφέροντος. Βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχία της διαβούλευσης αποτελούσε η διεξαγωγή προκαταρκτικών συζητήσεων με εκπροσώπους του κλάδου και η προετοιμασία του ίδιου του κλάδου. Οι διαβουλεύσεις αυτές αφορούσαν το σχέδιο προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την πληροφόρηση και τη δημοσιοποίηση, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA). Στα τέλη του 2011, η ΕΑΑΕΣ υπέβαλε πρόσθετα σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον υπολογισμό της ενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ζημιών. Σε ό,τι αφορά τον καταστροφικό κίνδυνο, η ΕΑΑΕΣ υπέβαλε την τελική της σύσταση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων επί σειράς σοβαρών ζητημάτων καταστροφικού κινδύνου ασφάλισης ζημιών και ασθένειας. Αρκετές ομάδες δράσης ολοκλήρωσαν το έργο τους το 2011, με αποτέλεσμα να δημοσιευθούν οι ακόλουθες εκθέσεις: «Calibration of the Premium and Reserve Risk Factors in the Standard Formula of Solvency II» (Υπολογισμός των παραγόντων κινδύνου ασφαλίστρου και τεχνικών προβλέψεων στο πλαίσιο της τυποποιημένης μεθόδου της οδηγίας Φερεγγυότητα II) και «Report of the Task Force on Expected Profits arising from Future Premiums» (Έκθεση της ομάδας δράσης σχετικά με τα αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα). Εξάλλου, η ΕΑΑΕΣ επωφελήθηκε της τεχνογνωσίας και του ευρέος φάσματος αντιλήψεων και συμφερόντων που εξέφραζαν τα μέλη της ιδρυθείσας με δική της πρωτοβουλία ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, διασφάλισε δε την ενεργό συμμετοχή των 5 μελών της ομάδας στη διαδικασία ρύθμισης σοβαρών πτυχών της οδηγίας Φερεγγυότητα II. 6

4 2. Επαγγελματικές συντάξεις Το κύριο μέλημα της δράσης της ΕΑΑΕΣ στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων το 2011 υπήρξε η απόκρισή της στην πρόσκληση υποβολής σχολίων που της απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υπό αναθεώρηση οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (στο εξής «οδηγία IORP»). Το έργο της ΕΑΑΕΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχολίων κατανεμήθηκε σε τέσσερις υποομάδες, οι οποίες εργάζονταν εκ παραλλήλου και υπέβαλλαν τις σχετικές εκθέσεις τους στην ευρωπαϊκή επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων (ΕΕΑΕΣ). Το 2011, η ΕΑΑΕΣ ολοκλήρωσε επίσης μια σειρά από εκθέσεις που βασίζονταν στα πορίσματα ερευνών σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης, τους κινδύνους που συνδέονται με τα συστήματα καθορισμένων εισφορών και τις πληροφορίες προεγγραφής. Οι έρευνες αυτές διενεργήθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή τεχνική βάση που θα συνέδραμε την ΕΑΑΕΣ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απέρρεαν από την πρόσκληση υποβολής σχολίων. Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΕΑΑΕΣ διεξήγαγε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις επί του σχεδίου των σχολίων της. Η πρώτη εξ αυτών πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 8ης Ιουλίου 2011 και 15ης Αυγούστου 2011 με θέμα επιλεγμένα ζητήματα της πρόσκλησης υποβολής σχολίων. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 25ης Οκτωβρίου 2011 και 2ας Ιανουαρίου 2012 και αφορούσε το σύνολο του σχεδίου σχολίων. Εντός του 2011, η ΕΑΑΕΣ υπέβαλε επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) την έκθεσή της επί των απαιτήσεων δεδομένων της οδηγίας IORP και δημοσίευσε την περιοδική έκθεσή της σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς. 3. Προστασία του καταναλωτή και χρηματοπιστωτική καινοτομία Η ΕΑΑΕΣ αντιμετώπισε εξαρχής την προστασία του καταναλωτή ως τον ακρογωνιαίο λίθο του έργου της και ταυτόχρονα ως έναν τομέα που έχρηζε ουσιαστικής αναμόρφωσης. Ως εκ τούτου, η ΕΑΑΕΣ υιοθέτησε προορατική προσέγγιση στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια του 2011, η Αρχή εξέδωσε το έγγραφο «The Proposal for Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings» (Πρόταση για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις) και την έκθεση «Report on Best Practices by Insurance Undertakings in handling complaints» (Έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την αντιμετώπιση αιτιάσεων), ενώ ολοκλήρωσε την έκθεση «Report on Financial Literacy and Education Initiatives by Competent Authorities» (Έκθεση σχετικά με τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων αρχών στον τομέα των χρηματοοικονομικών γνώσεων και της συναφούς εκπαίδευσης). Η ΕΑΑΕΣ συνέλεξε επίσης στοιχεία σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις μεταξύ των μελών της, προκειμένου να προετοιμάσει μια αρχική επισκόπηση που θα ανέλυε και θα περιέγραφε αυτές τις τάσεις. Η Αρχή παρέσχε επίσης συναφή στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (στο εξής «οδηγία IMD») διεξάγοντας ενδελεχή έρευνα σχετικά με τις κυρώσεις (τόσο τις ποινικές όσο και τις διοικητικές) που προβλέπονται από τα εθνικά δίκαια για παραβιάσεις διατάξεων της οδηγίας IMD. Οι δεσμεύσεις έναντι τρίτων, περιλαμβανομένου του οφέλους που προέκυψε από την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε τρίτους από τις δύο ομάδες συμφεροντούχων της ΕΑΑΕΣ καθώς και από τη διοργάνωση της πρώτης «Ημερίδας καταναλωτικής στρατηγικής» της ΕΑΑΕΣ, υπήρξαν επίσης ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των στόχων της ΕΑΑΕΣ το Μπορείτε να διαβάσετε τη συγκεκριμένη και άλλες δημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο της ΕΑΑΕΣ επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Publications».

5 4. Επιτροπές εποπτικών αρχών, διαχείριση και επίλυση κρίσεων διασυνοριακού χαρακτήρα Τα καθήκοντα της ΕΑΑΕΣ δεν έχουν αποκλειστικά κανονιστικό χαρακτήρα, αλλά περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εποπτικές αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων τον ενισχυμένο ρόλο των μελών της στο πλαίσιο των διάφορων επιτροπών εποπτικών αρχών. Ο συνολικός στρατηγικός στόχος της δράσης της ΕΑΑΕΣ στο πλαίσιο των επιτροπών εποπτικών αρχών είναι η προώθηση μιας ενιαίας θέσης της εποπτικής κοινότητας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έναντι ασφαλιστικών ομίλων διασυνοριακού χαρακτήρα με θετικές συνέπειες για την εποπτεία τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης. Το 2011, περίπου 89 ασφαλιστικοί όμιλοι με επιχειρήσεις διασυνοριακού χαρακτήρα ενεγράφησαν στα σχετικά μητρώα του ΕΟΧ. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, συστάθηκαν επιτροπές εποπτικών αρχών για 69 ομίλους, οι οποίες συνεδρίασαν ή πραγματοποίησαν τις εργασίες τους στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον μία φορά. Συνολικά 14 εθνικές εποπτικές αρχές εργάστηκαν στο πλαίσιο επιτροπών εποπτικών αρχών που συνεδρίασαν για ανάλογους λόγους. Στο στάδιο έναρξης της λειτουργίας της, κατά το πρώτο έτος μετά την ίδρυσή της, η ΕΑΑΕΣ παρέστη σε συνεδριάσεις ή/και τηλεδιασκέψεις επιτροπών εποπτικών αρχών για 55 ομίλους. Στις αρχές του 2011, η ΕΑΑΕΣ, από κοινού με άλλες ΕΕΑ, ανέπτυξε μία δέσμη έκτακτων διαδικασιών για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. Τον Μάρτιο του 2011 ορίσθηκε αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες που άρχισαν για την κατάρτιση ενός μόνιμου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων από την ΕΑΑΕΣ. Ζωτικής σημασίας ζήτημα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αυτού υπήρξε η ανάπτυξη πολιτικής για τη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων. Στα τέλη του 2011, η ομάδα εργασίας για τη διαχείριση κρίσεων παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. 5. Χρηματοοικονομική σταθερότητα Ο κοινός τόπος των πρωτοβουλιών χρηματοοικονομικής σταθερότητας που ανέλαβε η ΕΑΑΕΣ το 2011 ήταν ο εντοπισμός, σε πρώιμο στάδιο, τάσεων, πιθανών κινδύνων και ευπαθειών που οφείλονται σε μικροοικονομικές ή μακροοικονομικές εξελίξεις και η ενημέρωση, όπου θα κρινόταν αναγκαίο, των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω ειδικής και τακτικής παρακολούθησης της αγοράς, ανταλλαγής πληροφοριών και συζητήσεων για τη λήψη μέτρων μετριασμού των κινδύνων στο πλαίσιο της επιτροπής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΧΣ). Ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο αυτόν, η ΕΧΣ της ΕΑΑΕΣ κατάρτισε τον πρώτο (πιλοτικό) της πίνακα κινδύνου τον Οκτώβριο του Ο πίνακας αυτός περιείχε μια κοινή δέσμη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που βοηθούν στον εντοπισμό και στη μέτρηση του συστημικού κινδύνου, αναμένεται δε να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο σχετικής κοινής προσπάθειας των ΕΕΑ και του ΕΣΣΚ. Στη διάρκεια του 2011, η ΕΑΑΕΣ ορίστηκε ενεργό μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του ΕΣΣΚ, η οποία συστήθηκε για να συνδράμει το ΕΣΣΚ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΕΑΑΕΣ συμμετείχε επίσης στη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή (ΣΤΕ) του ΕΣΣΚ, καθώς και στις τεχνικές υποεπιτροπές της, με κύριο μέλημα τον προσδιορισμό πιθανών συστημικώς σημαντικών ζητημάτων στους τομείς της ασφάλισης και των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών και Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ). Επιπλέον, η ΕΑΑΕΣ συμμετείχε στην κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΣΤΕ και της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ) που επελήφθη της κανονιστικής αντιμετώπισης των εκθέσεων στο δημόσιο χρέος. Το 2011, οι τρεις ΕΕΑ και το ΕΣΣΚ υπέγραψαν μια κοινή συμφωνία με τίτλο «Συμφωνία για τη σύσταση Γραμματείας του ΕΣΣΚ η οποία θα εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες προστασίας της εμπιστευτικότητας προκειμένου να διασφαλίζει τη μη διάδοση πληροφοριών που αφορούν μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πληροφορίες μέσω των οποίων είναι δυνατή η ταυτοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων». 9 10

6 Η ΕΑΑΕΣ επιδόθηκε επίσης στον σχεδιασμό βάσης δεδομένων με τρέχοντα και ιστορικά στοιχεία σχετικά με την οδηγία IORP και τις επιχειρήσεις ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΕΑΑΕΣ διενήργησε εναρμονισμένους, πανευρωπαϊκούς ελέγχους κοπώσεως υψηλής και χαμηλής απόδοσης στον τομέα των ασφαλίσεων σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2011, η ΕΑΑΕΣ δημοσίευσε τις δύο εξαμηνιαίες της «Εκθέσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», οι οποίες περιείχαν εκτίμηση της οικονομικής ευρωστίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και των ΙΕΣΠ. Τον Δεκέμβριο του 2011, η ΕΑΑΕΣ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μία δέσμη υποδειγμάτων αναφοράς δεδομένων που κρίθηκαν αναγκαία για την τακτική αξιολόγηση του τομεακού κινδύνου και της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών εξελίξεων μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Επικοινωνία με τρίτους Ένα από τα νέα καθήκοντα της ΕΑΑΕΣ είναι η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με εποπτικούς φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΕΑΑΕΣ κατάφερε να ενισχύσει τις υφιστάμενες σχέσεις, να εγκαινιάσει νέους κύκλους διαλόγου και επαφών σε θέματα εποπτείας με επίκεντρο την ίδια, να συμμετάσχει ενεργά στο έργο της θέσπισης διεθνών προτύπων και να προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την υποδοχή, εντός του 2012, ενός νέου παρατηρητή των εργασιών της του Κροατικού Οργανισμού Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΚΟΕΧΥ). Επιπλέον, παρέδωσε εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρώτα σχέδια εκθέσεων που περιείχαν αξιολογήσεις ισοδυναμίας τριών εθνικών δικαιοδοσιών (Ελβετία, Βερμούδα και Ιαπωνία). Η ΕΑΑΕΣ συνέχισε επίσης τις δραστηριότητές της όσον αφορά την εποπτική σύγκλιση και την εποπτική νοοτροπία παρέχοντας ένα πλήρως τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το 2011, η ΕΑΑΕΣ και άλλες εποπτικές αρχές διοργάνωσαν 21 διατομεακά και τομεακά σεμινάρια. Εξάλλου, η ΕΑΑΕΣ διοργάνωσε 3 δημόσιες εκδηλώσεις, ήτοι την «Ετήσια Διάσκεψη της ΕΑΑΕΣ», τη «Διεθνή διάσκεψη σχετικά με τη διατλαντική εποπτεία των ασφαλιστικών ομίλων» και την «Ημερίδα Καταναλωτικής Στρατηγικής» της ΕΑΑΕΣ, οι οποίες ήταν ανοιχτές στους συμμετέχοντες στον κλάδο και σε ενώσεις συμφεροντούχων. Περισσότεροι από εκπρόσωποι εποπτικών αρχών και εν γένει εκπρόσωποι του κλάδου παρέστησαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΕΣ και στις δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων επικοινωνίας με το κοινό, η ΕΑΑΕΣ εστίασε τις δράσεις της στην επεξήγηση ποικίλων τεχνικών και νομικών θεμάτων που σχετίζονται με τα βασικά πεδία δραστηριότητάς της: την ασφάλιση, την οδηγία Φερεγγυότητα II, τα ΙΕΣΠ, την προστασία του καταναλωτή, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική καινοτομία και τη διασαφήνιση του ρόλου των νέων ΕΕΑ. Στα τέλη του 2011, η ΕΑΑΕΣ έθεσε σε λειτουργία ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή ερωτημάτων από το κοινό. Το 2011, εκπρόσωποι της διοίκησης της ΕΑΑΕΣ παρέστησαν σε 42 συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις και πραγματοποίησαν 28 ομιλίες και παρουσιάσεις. Πραγματοποίησαν επίσης 34 συναντήσεις με εκπροσώπους του κλάδου και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές. Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης επιδεικνύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), ειδικότερα δε για τις δραστηριότητες της ΕΑΑΕΣ. Η διοίκηση της ΕΑΑΕΣ παραχώρησε 35 συνεντεύξεις σε εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, ενώ το Γραφείο Τύπου της ΕΑΑΕΣ διεκπεραίωσε 248 ερωτήσεις εκ μέρους μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, η ΕΑΑΕΣ διοργάνωσε τέσσερις συνεντεύξεις τύπου και ενημερώσεις και εξέδωσε 32 δελτία τύπου και διαδικτυακά δελτία. Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΕΑΑΕΣ συνέταξε 20 εκθέσεις και κείμενα προτάσεων για επίκαιρα θέματα που απευθύνονταν στο επαγγελματικό κοινό και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το 2011, ο δικτυακός τόπος της ΕΑΑΕΣ δέχθηκε επισκέπτες, ενώ ανοίχθηκαν σελίδες και στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 40 ηλεκτρονικές ενημερώσεις στους συνδρομητές. Οργανωτικές εξελίξεις Σε ό,τι αφορά στα οργανωτικά ζητήματα, οι προσλήψεις προσωπικού αποτέλεσαν έναν από τους κύριους τομείς δραστηριοποίησης της ΕΑΑΕΣ κατά τη διάρκεια του Την 1η Ιανουαρίου 2011, η ΕΑΑΕΣ απασχολούσε 27 άτομα. Στο τέλος του έτους, απασχολούσε 56 άτομα, περιλαμβανομένων ορισμένων αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων. Η διοίκηση ενισχύθηκε επίσης με δύο επικεφαλής ομάδας. Η εφαρμογή των κανόνων που συνδέονται με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΑΑΕΣ ως ευρωπαϊκής αρχής υπήρξε ένα ακόμη ορόσημο, προωθήθηκε δε παράλληλα με όλες τις προαναφερθείσες τεχνικής φύσεως εργασίες και χωρίς ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις

7 Στρατηγικοί στόχοι για τα προσεχή χρόνια Το 2011, η ΕΑΑΕΣ καθόρισε τις ακόλουθες στρατηγικές επιλογές στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας. Σε ό,τι αφορά στην άσκηση των ρυθμιστικών της αρμοδιοτήτων, η Αρχή: θα συμβάλει στη διαδικασία θέσπισης προτύπων στον τομέα της εποπτείας των ασφαλίσεων και των ΙΕΣΠ θα καταρτίσει σχέδιο δεσμευτικού χαρακτήρα ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που θα βασίζεται στις νομοθετικές πράξεις στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΑΑΕΣ θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με στόχο να διασφαλίσει την κοινή, ενιαία και συνεπή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να θεσπίσει συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές θα παρέχει συμβουλές για την ανάπτυξη πλαισίου της ΕΕ που θα βασίζεται στον κίνδυνο στο πεδίο των ΙΕΣΠ θα παρέχει συμβουλές για την ανάπτυξη πλαισίου της ΕΕ για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση κρίσεων που θα συνάδει με τη φύση του ασφαλιστικού επιχειρηματικού μοντέλου θα παρέχει συμβουλές σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα παρέχει γνωμοδοτήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς του στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τόσο κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος όσο και ιδία πρωτοβουλία θα συμβάλει στη βελτίωση του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ με τη χρήση πρόσφορων μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων κατά την κατάρτιση ρυθμιστικών κανόνων

8 Σε ό,τι αφορά στα εποπτικά της καθήκοντα, η Αρχή: θα διευκολύνει και θα προωθεί την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο των επιτροπών εποπτικών αρχών θα ελέγχει και θα ενισχύει τη λειτουργία των επιτροπών εποπτικών αρχών θα καθορίζει το περιεχόμενο του συνολικού ετήσιου σχεδίου δράσης των επιτροπών εποπτικών αρχών και θα παρακολουθεί την εφαρμογή του θα θεσπίσει κοινό πλαίσιο εφαρμογής της προβλεπόμενης από την οδηγία Φερεγγυότητα II διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης για την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης θα αναπτύξει επιχειρησιακό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΑΕΣ και των εθνικών εποπτικών αρχών προκειμένου να συμβάλει στην ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβαίνει σε ανασκοπήσεις της εφαρμογής των συναφών ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων από τις εθνικές εποπτικές αρχές, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων που εκδίδει η ΕΑΑΕΣ θα διοργανώνει και θα διεξάγει ανασκοπήσεις των δραστηριοτήτων των εθνικών εποπτικών αρχών στους τομείς των ασφαλίσεων και των ΙΕΣΠ από ειδικούς, προκειμένου να παγιωθεί ο συνεκτικός χαρακτήρας των εποπτικών αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά στην προστασία του καταναλωτή, η Αρχή: θα προωθήσει την προστασία των αντισυμβαλλόμενων των ασφαλιστών, των συστημάτων συνταξιοδότησης και των δικαιούχων μέσω της προώθησης της διαφάνειας, της απλότητας και της δικαιοσύνης με τη χρήση μιας πιο τυποποιημένης και συγκρίσιμης πληροφόρησης σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος των προϊόντων, τις συναφείς ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες αντιμετώπισης αιτιάσεων θα ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή με την ανάπτυξη κοινών μεθόδων αξιολόγησης των συνεπειών που συνεπάγονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων και οι διαδικασίες διανομής δεδομένων όχι μονο σε ό,τι αφορά στην προστασία του καταναλωτή, αλλά και σε ό,τι αφορά στη χρηματοοικονομική θέση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα εκδίδει προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή θα απαγορεύει ή θα περιορίζει προσωρινά την άσκησή τους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα συλλέγει στοιχεία, θα τα αναλύει και θα συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις προσδιορίζοντας και παρακολουθώντας κινδύνους για την προστασία του καταναλωτή προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη δεόντως τους κινδύνους για την προστασία του καταναλωτή θα συμβάλει στην περαιτέρω ενεργοποίηση του κλάδου σχετικά με τις πωλήσεις και την εμπορία ασφαλιστικών προϊόντων, ενώ στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, θα προωθήσει σχετικές δράσεις σε διατομεακό επίπεδο σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, διασφαλίζοντας ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού κλάδου λαμβάνονται δεόντως υπόψη θα αναπτύξει ελάχιστα πρότυπα εκπαίδευσης και απόκτησης ικανοτήτων του προσωπικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές και θα διασφαλίσει την αποφυγή ή τον μετριασμό φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων θα συμβάλει στην απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων και στην εκπαίδευση των καταναλωτών παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες των εθνικών εποπτικών αρχών και κατευθύνοντας τους καταναλωτές σε χρήσιμο για τους ίδιους εκπαιδευτικό υλικό στο πεδίο των χρηματοοικονομικών γνώσεων θα επιδιώξει να διασφαλίσει επαρκώς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών στηρίζοντας τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών αποζημίωσης των καταναλωτών τόσο σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και σε σχέση με την πρόσβαση σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών θα συμβάλει στην αξιολόγηση της ανάγκης για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών συστημάτων εγγύησης των ασφαλίσεων που θα χρηματοδοτείται δεόντως και θα είναι επαρκώς εναρμονισμένο

9 Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις με τρίτους, η Αρχή: Σε ό,τι αφορά στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, η Αρχή: θα εντοπίζει τάσεις, πιθανούς κινδύνους και ευπάθειες βασιζόμενη σε πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της μικροπροληπτικής εποπτείας των αγορών ασφαλίσεων και ΙΕΣΠ θα αναπτύξει πλαίσια ελέγχων αντοχής και διεξαγωγής ασκήσεων αυτού του τύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τον εντοπισμό ευπαθειών, τον έλεγχο της σταθερότητας της αγοράς και την ανάλυση και τον μετριασμό γεγονότων συστημικού κινδύνου θα συμβάλει στον εντοπισμό, σε διατομεακό επίπεδο, κινδύνων και ευπαθειών του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο των εργασιών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, θα αναπτύσσει επαφές και θα συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και τις διοικήσεις τρίτων χωρών εντός του νομικού πλαισίου του κανονισμού ΕΑΑΕΣ θα αξιολογεί τα εποπτικά καθεστώτα τρίτων χωρών προκειμένου να προετοιμάσει τις αποφάσεις περί ισοδυναμίας που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει στην κατάρτιση πρόσφορων διεθνών προτύπων στους κλάδους των ασφαλίσεων και των ΙΕΣΠ θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες, ιδίως όσες εξ αυτών υπόκεινται σε αξιολογήσεις ισοδυναμίας. θα καταρτίσει, στο πλαίσιο διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ, πρόσφορα κριτήρια εντοπισμού και παρακολούθησης συστημικών κινδύνων θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και θα συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, χρησιμοποιώντας τόσο πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό όσο και πληροφορίες από εθνικές εποπτικές αρχές θα συμμετέχει στις εργασίες του ΕΣΣΚ προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου των ασφαλίσεων και των ΙΕΣΠ θα συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του και διασφαλίζοντας την έκδοση των κατάλληλων προειδοποιήσεων και συστάσεων παρακολούθησης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Περίληψη (EL) Περίληψη Περίληψη Το 2013, η EIOPA συνέχισε να αναπτύσσει το ρόλο και το προφίλ της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εποπτικού τοπίου. Η Ετήσια Έκθεση 2013 σκιαγραφεί τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (EL) Η ασφάλιση και οι επαγγελματικές συντάξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Με στοιχεία ενεργητικού αξίας άνω των δύο τρίτων του ΑΕγχΠ της ΕΕ 1, η ασφάλιση είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το EIOPA-MB-16/016 11 Ιανουαρίου 2016 Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Καθορισμένες προτεραιότητες για το 2016... 3 Το πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 13/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 8ης Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA/11/ Ιανουαρίου 2012

EIOPA/11/ Ιανουαρίου 2012 EIOPA/11/133 23 Ιανουαρίου 2012 EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 2. Πολιτική... 6 2.1. Φερεγγυότητα II... 6 2.1.1. Αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-13/ Σεπτεμβρίου EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2014

EIOPA-13/ Σεπτεμβρίου EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2014 EIOPA-13/108 27 Σεπτεμβρίου 2013 EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2014 1 Πίνακας περιεχομένων 2. Ρυθμιστικά καθήκοντα... 4 2.1. Ασφαλίσεις... 4 2.2. Επαγγελματικές συντάξεις... 5 2.3. Αξιολόγηση αντικτύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το 2011

Ετήσια Έκθεση για το 2011 Ετήσια Έκθεση για το 2011 Περίληψη Πρόλογος από τον Πρόεδρο Περίληψη Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ) για το 2011 περιέχει απολογισμό πεπραγμένων της Αρχής κατά το πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση Ημερομηνία: 14 Ιούνιος 2013 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ετήσια έκθεση 2012 Πρόλογος του Προέδρου Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 24.2.2009 C 45/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με σχέδιο απόφασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 3 Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Οκτώβριος 2008 Αποτελέσµατα του QIS 4 εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/5 29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2014 COM(2014) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014 Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρήσιμοι & κρίσιμοι δείκτες Β. Θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 3 Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) (2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2013

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2013 EBA BS 2012 163 ΤΕΛΙΚΟ 28 Σεπτεμβρίου 2012 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2013 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2014

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2014 30 Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2014 Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση 2013 Πρόλογος του προέδρου Το τρίτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως ρυθμιστικού φορέα των αγορών κινητών

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 331/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 331/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα