Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II») 1 και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 1904/2010 της 24ης Νοεμβρίου 2010 (εφεξής «κανονισμός EIOPA») 2 η EIOPA κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σχετίζονται με το άρθρο 36 της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Άλλες συναφείς διατάξεις είναι, ειδικότερα, τα άρθρα 27, 29, 34, 71, 213 παράγραφος 2, 248, 249, 250 και 255 της οδηγίας Φερεγγυότητα II Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μια προβλεπτική, αναλογική και επικεντρωμένη στους κινδύνους προσέγγιση για την εποπτεία στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η διαδικασία εποπτικής εξέτασης αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που διεξάγει η εποπτική αρχή προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 36 της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται η αξιολόγηση των στρατηγικών, των διεργασιών και των διαδικασιών υποβολής στοιχείων που έχουν καθιερωθεί από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμορφωθούν προς την οδηγία Φερεγγυότητα II Ως εκ τούτου,ο στόχος που επιδιώκεται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι να επιτευχθούν συνεκτικά αποτελέσματα μέσω της σύγκλισης των εποπτικών διεργασιών και πρακτικών στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, καθώς και να διασφαλίζεται παράλληλα επαρκής ευελιξία για τις εθνικές εποπτικές αρχές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν κατάλληλα τις ενέργειές τους κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και ομίλων, τις συγκεκριμένες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και άλλες εποπτικές προτεραιότητες Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συνοψίζονται στο διάγραμμα που παρατίθεται στο επεξηγηματικό κείμενο της κατευθυντήριας γραμμής 1 και στο έγγραφο με τίτλο «Διάγραμμα κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης», που δημοσιεύεται μαζί με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές Όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης των ασφαλιστικών ομίλων σε περιπτώσεις που έχει συγκροτηθεί σώμα εποπτών, στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ληφθεί υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών 4, οι ειδικές συμφωνίες 1 ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ /15

3 συντονισμού του σώματος και τυχόν άλλες διαδικασίες ή σχέδια που έχουν συμφωνηθεί από το σώμα εποπτών Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν περιορίζουν την αρχή εποπτείας ομίλου και το σώμα εποπτών όσον αφορά περαιτέρω επικοινωνίες ή ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών που συνάδουν με την οδηγία Φερεγγυότητα II, περιλαμβανομένης της αναλογικής και επικεντρωμένης στους κινδύνους προσέγγισης της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας Φερεγγυότητα II Οι εθνικές εποπτικές αρχές που μετέχουν σε σώμα εποπτών έχουν τη συνεχή ευθύνη της επικοινωνίας με το σώμα και της μέριμνας για τη συμμετοχή του σώματος στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, ιδίως όταν λαμβάνουν εποπτικά μέτρα ή όταν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή όμιλοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Όπου κρίνεται σκόπιμο, στο επεξηγηματικό κείμενο παρατίθενται παραδείγματα με παράλληλες παραπομπές σε διάφορες απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης που διενεργείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που υπόκεινται στην οδηγία Φερεγγυότητα II όσο και τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους που υπόκεινται σε εποπτεία ομίλου δυνάμει του άρθρου 213 παράγραφος 2 (εφεξής «ασφαλιστικοί όμιλοι»). Όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης των ασφαλιστικών ομίλων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής 5 : οι κατευθυντήριες γραμμές 10, 16, 18, 21, 35, 37 και 40 αφορούν ειδικά τους ομίλους και εφαρμόζονται μόνο στην αρχή εποπτείας του ομίλου, με εξαίρεση τις κατευθυντήριες γραμμές 37 και 40 που μπορούν να εφαρμόζονται τόσο στην αρχή εποπτείας του ομίλου όσο και στην εθνική εποπτική αρχή οι κατευθυντήριες γραμμές 15 και 17 εφαρμόζονται μόνο στις εποπτικές αρχές μεμονωμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και δεν εφαρμόζονται στις εποπτικές αρχές όταν ασκούν ρόλο αρχής εποπτείας ομίλου, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 16 και 18 που αφορούν ειδικά τους ομίλους οι κατευθυντήριες γραμμές 5, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 37, 39 και 40 περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που εφαρμόζονται μόνον εάν ο ασφαλιστικός όμιλος διαθέτει σώμα εποπτών που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 248 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Οι εν λόγω διατάξεις μπορεί να εφαρμόζονται τόσο στην αρχή εποπτείας ομίλου όσο και στις εθνικές εποπτικές αρχές των μεμονωμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 5 Στο προσάρτημα που δημοσιεύεται μαζί με το επεξηγηματικό κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης παρατίθεται πίνακας με τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων, σε επίπεδο ομίλων ή και στις δύο περιπτώσεις. 3/15

4 σώματος, με εξαίρεση την κατευθυντήρια γραμμή 21, η οποία εφαρμόζεται μόνο στην αρχή εποπτείας του ομίλου Εάν έχει καθιερωθεί εποπτεία ομίλου σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 216 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται κατ' αναλογία τόσο στην εποπτεία ομίλου που ασκείται σε εθνικό επίπεδο βάσει του άρθρου 216 της οδηγίας Φερεγγυότητα II όσο και στην εποπτεία ομίλου που ασκείται βάσει του άρθρου 213 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: όταν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στις αρχές εποπτείας ομίλου: o ο όρος «εθνική εποπτική αρχή» αναφέρεται στην εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 247 παράγραφος 1 της οδηγίας Φερεγγυότητα II όταν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στις αρχές εποπτείας ομίλου, ο όρος «ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις» αναφέρεται σε «ασφαλιστικούς ομίλους» (εξαιρουμένων των κατευθυντήριων γραμμών 12, 19, 33, 36 και 38, που αναφέρονται τόσο στους ομίλους όσο και στις επιχειρήσεις εντός του ομίλου) ο όρος «αρχή εποπτείας ομίλου» αναφέρεται στην εποπτική αρχή που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 247 παράγραφος 1 της οδηγίας Φερεγγυότητα II ο όρος «σώμα» αναφέρεται στο σώμα εποπτών όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας Φερεγγυότητα II οι όροι «μέλη» και «συμμετέχοντες» αναφέρονται στα μέλη και στους συμμετέχοντες όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών ο όρος «επιτόπιος έλεγχος» αναφέρεται σε οργανωμένη διαδικασία εκτίμησης ή επίσημης αξιολόγησης, η οποία διενεργείται στον τόπο εγκατάστασης της εποπτευόμενης επιχείρησης ή των παρόχων υπηρεσιών στους οποίους η εποπτευόμενη επιχείρηση έχει αναθέσει εξωτερικά ορισμένες αρμοδιότητες, και η οποία οδηγεί στην έκδοση εγγράφου που κοινοποιείται στην επιχείρηση Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου /15

5 Ενότητα I - Συνολική διαδικασία εποπτικής εξέτασης Κατευθυντήρια γραμμή 1 Διεξαγωγή της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, και χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη για ευελιξία και εποπτική κρίση, η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι διενεργούνται τρεις επιμέρους διαδικασίες κατά τα οριζόμενα στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές: το πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου, η αναλυτική εξέταση και τα εποπτικά μέτρα. Κατευθυντήρια γραμμή 2 Συνέπεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η διαδικασία εποπτικής εξέτασης εφαρμόζεται διαχρονικά με συνέπεια, σε όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και στο πλαίσιο της εθνικής εποπτικής αρχής. Κατευθυντήρια γραμμή 3 Αναλογικότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας τηρείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Εποπτική κρίση στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εποπτικές αρχές ακολουθούν την εποπτική τους κρίση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης. Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να μεριμνά ώστε η διαδικασία εποπτικής εξέτασης να παραμένει αρκούντως ευέλικτη προκειμένου να είναι δυνατή η δέουσα άσκηση εποπτικής κρίσης. Κατευθυντήρια γραμμή 5 Συνεχής επικοινωνία με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλου επιπέδου επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού της εθνικής εποπτικής αρχής και της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική εποπτεία Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, η επικοινωνία με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις πρέπει να συντονίζεται όπως περιγράφεται στην κατευθυντήρια γραμμή 15 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών. Κατευθυντήρια γραμμή 6 Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με άλλους επόπτες Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες σχετικές εθνικές εποπτικές αρχές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η επικοινωνία με εποπτικές αρχές τρίτων χωρών πρέπει να συνάδει με τυχόν συναφή μνημόνια συμφωνίας που είναι σε ισχύ Εάν υπάρχει σώμα εποπτών, η επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές. 5/15

6 Κατευθυντήρια γραμμή 7 Συνυπολογισμός κινδύνων που αφορούν το σύνολο της αγοράς στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναλύσεις που καλύπτουν όλο το εύρος της αγοράς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, η εποπτική αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα κάθε σχετικής ανάλυσης αγοράς που έχει κοινοποιηθεί στο πλαίσιο του σώματος εποπτών. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Τεκμηρίωση Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στις οποίες στηρίζονται τα συμπεράσματα που συνάγονται από τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης καταγράφονται και είναι άμεσα προσβάσιμες στο πλαίσιο της εθνικής εποπτικής αρχής, με παράλληλη τήρηση των ενδεδειγμένων προτύπων εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες. Κατευθυντήρια γραμμή 9 Διακυβέρνηση και τακτική επανεξέταση της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό διακυβέρνησης ώστε να παρακολουθεί επαρκώς τη διεξαγωγή της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τη μέθοδο που ακολουθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχή καταλληλότητά της. Κατευθυντήρια γραμμή 10 Πεδίο εφαρμογής και επίκεντρο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης σε επίπεδο ασφαλιστικού ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να εφαρμόζει τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης κατά τρόπο συνεπή προς το πεδίο και τις περιπτώσεις εφαρμογής της εποπτείας σε επίπεδο ομίλου που περιγράφεται στον τίτλο III, κεφάλαιο I της οδηγίας Φερεγγυότητα II, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της τελικής μητρικής επιχείρησης του ασφαλιστικού ομίλου, τη γεωγραφική θέση της έδρας της (ΕΟΧ ή τρίτη χώρα), το καθεστώς ισοδυναμίας της τρίτης χώρας, εάν υπάρχει, και τυχόν πτυχές χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων Κατά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να εξετάζει όλες τις σχετικές οντότητες στο πλαίσιο του ασφαλιστικού ομίλου, περιλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων και των μη ρυθμιζόμενων οντοτήτων, καθώς και των οντοτήτων εντός και εκτός ΕΟΧ Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να επικεντρώνεται στα θέματα που αφορούν ειδικά τους ομίλους, στα οποία περιλαμβάνονται: α) συναλλαγές εντός του ομίλου, πολυπλοκότητα και διασύνδεση του ασφαλιστικού ομίλου β) το προφίλ κινδύνου του ομίλου, περιλαμβανομένων τυχόν αποτελεσμάτων διαφοροποίησης, συγκεντρώσεων κινδύνου και μεταβίβασης κινδύνου σε όλο το εύρος του ασφαλιστικού ομίλου 6/15

7 γ) τυχόν άλλοι κίνδυνοι σε όλο το εύρος του ομίλου, περιλαμβανομένων των κινδύνων που προκύπτουν σε επίπεδο ομίλου, όπως οι κίνδυνοι από μη ασφαλιστικές οντότητες δ) πτυχές της διακυβέρνησης του ομίλου και της στρατηγικής του ομίλου, περιλαμβανομένης τυχόν σύγκρουσης ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ε) πτυχές της διαχείρισης κινδύνου σε επίπεδο ομίλου, περιλαμβανομένων τυχόν λειτουργιών κεντρικής διαχείρισης κινδύνου και στ) η διαχείριση που ασκεί ο όμιλος επί του κεφαλαίου του ομίλου, περιλαμβανομένης της δυνατότητας μεταβίβασης και της κατανομής κεφαλαίων στο εσωτερικό του ασφαλιστικού ομίλου. Ενότητα II- Παροχή στοιχείων στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης Κατευθυντήρια γραμμή 11 Παροχή στοιχείων στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης η εθνική εποπτική αρχή πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη σχετικές πληροφορίες που αντλούνται από διάφορες πηγές, όπως μεταξύ άλλων τις εξής: α) την ασφαλιστική και την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό όμιλο: υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων, τακτική εποπτική έκθεση, έκθεση για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση, έκθεση ίδιας αξιολόγησης κινδύνου και φερεγγυότητας, άλλες πληροφορίες των επιχειρήσεων ή του ομίλου ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ζητά η εθνική εποπτική αρχή από την ασφαλιστική και την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό όμιλο β) την εθνική εποπτική αρχή ή την ίδια την αρχή εποπτείας του ομίλου: ιστορικά στοιχεία, δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης, δείκτες κινδύνου, προηγούμενα πορίσματα σχετικά με ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ομίλους, θεματικές αξιολογήσεις ή αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων γ) το σώμα εποπτών: επιμέρους αποτελέσματα του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου, επιμέρους εποπτικά σχέδια που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του σώματος εποπτών, πρόγραμμα εργασίας του σώματος, οποιαδήποτε σχετική ανάλυση ή αξιολογήσεις ή εποπτικά μέτρα που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του σώματος δ) άλλες αρμόδιες αρχές ε) άλλους εξωτερικούς φορείς: πληροφορίες για την αγορά ή τον τομέα, πληροφορίες από φορείς ή ενώσεις καταναλωτών ή του κλάδου, τεχνικές ερευνητικές εργασίες ή πληροφορίες από τον Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης. 7/15

8 Ενότητα III - Πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου Κατευθυντήρια γραμμή 12 Δομή και χρήση του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου προκειμένου να εντοπίζει και να αξιολογεί τους τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της ικανότητας της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης όσον αφορά τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και αναφορά των εν λόγω κινδύνων Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να εφαρμόζει αυτήν την προσέγγιση για τους εξής σκοπούς: α) την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων β) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις εποπτικές δραστηριότητες γ) τον καθορισμό της συχνότητας της τακτικής εποπτικής αναφοράς δ) τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, του βαθμού λεπτομέρειας και της συχνότητας των αναλύσεων που πραγματοποιούνται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων καθώς και των επιτόπιων ελέγχων ή οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που είναι αναγκαία για την εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κατευθυντήρια γραμμή 13 Πεδίο εφαρμογής του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να εφαρμόζει μια μελλοντοστραφή και επικεντρωμένη στους κινδύνους προσέγγιση στην εποπτεία, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια: α) αξιολόγηση πληροφοριών β) προσδιορισμός της ταξινόμησης αντικτύπου της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης γ) προσδιορισμός της ταξινόμησης κινδύνου της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης δ) προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου ε) κατάρτιση εποπτικού σχεδίου και καθορισμός της έντασης της εποπτείας στ) στην περίπτωση των ασφαλιστικών ομίλων, εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 248 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η συμβολή των πτυχών του εποπτικού σχεδίου στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος, κατά περίπτωση. Κατευθυντήρια γραμμή 14 Αξιολόγηση πληροφοριών Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να προβαίνει τουλάχιστον σε υψηλού επιπέδου αξιολόγηση των πληροφοριών κατά τη λήψη της τακτικής αναφοράς και να 8/15

9 εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκτίμησης των συνιστωσών του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου. Κατευθυντήρια γραμμή 15 Προσδιορισμός της ταξινόμησης αντικτύπου των επιχειρήσεων Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου μια εκτίμηση του πιθανού αντικτύπου όλων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πιθανό αντίκτυπο που θα είχε η πτώχευση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους καθώς και στην αγορά Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να αποδίδει μια ταξινόμηση αντικτύπου σε κάθε επιχείρηση, βάσει κλίμακας τεσσάρων κατηγοριών, όπου η «κατηγορία αντικτύπου 1» αντιπροσωπεύει τον χαμηλότερο αντίκτυπο στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους καθώς και στην αγορά, ενώ η «κατηγορία αντικτύπου 4» αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο αντίκτυπο στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους καθώς και στην αγορά. Κατευθυντήρια γραμμή 16 Προσδιορισμός της ταξινόμησης αντικτύπου για τους ομίλους Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο ομίλου μια ταξινόμηση αντικτύπου για όλους τους ασφαλιστικούς ομίλους Η ταξινόμηση αντικτύπου σε επίπεδο ασφαλιστικού ομίλου πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πιθανό αντίκτυπο της πτώχευσης του ασφαλιστικού ομίλου, μέσω των οντοτήτων του, στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους του ομίλου καθώς και στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο ασφαλιστικός όμιλος Η αρχή εποπτείας του ομίλου, όταν αποδίδει μια ταξινόμηση αντικτύπου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα και τη διασύνδεση του ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αποδίδει μια ταξινόμηση αντικτύπου σε κάθε ασφαλιστικό όμιλο, βάσει κλίμακας τεσσάρων κατηγοριών, όπου η «κατηγορία αντικτύπου 1» αντιπροσωπεύει τον χαμηλότερο αντίκτυπο του ασφαλιστικού ομίλου στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους καθώς και στην αγορά, ενώ η «κατηγορία αντικτύπου 4» αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο αντίκτυπο του ασφαλιστικού ομίλου στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους καθώς και στην αγορά. Κατευθυντήρια γραμμή 17 Προσδιορισμός της ταξινόμησης κινδύνου των επιχειρήσεων Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να προσδιορίζει και να αξιολογεί τους τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της ικανότητας της επιχείρησης να αντεπεξέλθει σε πιθανά συμβάντα ή μελλοντικές μεταβολές των οικονομικών συνθηκών και στις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις τους στη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική θέση, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους εάν πράγματι επέλθουν οι κίνδυνοι. 9/15

10 1.43. Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διεξάγει αυτόν τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων για όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και μέτρα που αφορούν την εκάστοτε επιχείρηση Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να αποδίδει στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις μια ταξινόμηση κινδύνου, βάσει κλίμακας τεσσάρων κατηγοριών: από την «κατηγορία κινδύνου 1» που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη δυνατότητα αντοχής σε περίπτωση που πράγματι επέλθουν οι κίνδυνοι, έως την «κατηγορία κινδύνου 4» που αντιστοιχεί στη μικρότερη δυνατότητα αντοχής σε περίπτωση που πράγματι επέλθουν οι κίνδυνοι. Κατευθυντήρια γραμμή 18 Προσδιορισμός της ταξινόμησης κινδύνου ασφαλιστικού ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να προσδιορίζει και να αξιολογεί τους τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους σε επίπεδο ομίλου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ασφαλιστικό όμιλο, περιλαμβανομένης της ικανότητας του ομίλου να αντεπεξέλθει σε πιθανά συμβάντα ή μελλοντικές μεταβολές των οικονομικών συνθηκών και στις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις τους στη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική θέση, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ομίλου και την ικανότητα των μεμονωμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων του ομίλου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους εάν πράγματι επέλθουν οι κίνδυνοι Κατά την αξιολόγηση των κινδύνων του ασφαλιστικού ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που αφορούν ειδικά τους ομίλους και περιγράφονται στην κατευθυντήρια γραμμή Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να προβαίνει στον εν λόγω προσδιορισμό και την αξιολόγηση για όλους τους ασφαλιστικούς ομίλους, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και μέτρα που αφορούν τον ασφαλιστικό όμιλο Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αποδίδει μια ταξινόμηση κινδύνου σε κάθε ασφαλιστικό όμιλο βάσει κλίμακας τεσσάρων κατηγοριών: από την «κατηγορία κινδύνου 1» που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη δυνατότητα αντοχής σε περίπτωση που πράγματι επέλθουν οι κίνδυνοι, έως την «κατηγορία κινδύνου 4» που αντιστοιχεί στη μικρότερη δυνατότητα αντοχής σε περίπτωση που πράγματι επέλθουν οι κίνδυνοι. Κατευθυντήρια γραμμή 19 Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου για όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ομίλους περιλαμβάνουν ταξινόμηση αντικτύπου και ταξινόμηση κινδύνου, είτε συνδυαστικά είτε όχι, και ότι χρησιμοποιούνται μαζί με άλλες συναφείς εποπτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του καθορισμού του εποπτικού σχεδίου Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, κατά την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου (σε επίπεδο ομίλου και μεμονωμένων 10/15

11 επιχειρήσεων) η αρχή εποπτείας του ομίλου και οι λοιπές εποπτικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν το σκεπτικό του αποτελέσματος ούτως ώστε να παρέχεται στο σώμα εποπτών η δυνατότητα να διαμορφώσει κοινή άποψη για τους κινδύνους του ασφαλιστικού ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 20 Κατάρτιση του εποπτικού σχεδίου και καθορισμός της έντασης της εποπτείας Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να αξιοποιεί το αποτέλεσμα του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου σε συνδυασμό με τις λεπτομέρειες των εντοπισθέντων κινδύνων, τις διάφορες προτεραιότητες και τους περιορισμούς της εθνικής εποπτικής αρχής και άλλες συναφείς εποπτικές πληροφορίες για την κατάρτιση του εποπτικού σχεδίου Στο εποπτικό σχέδιο πρέπει να καθορίζεται η συχνότητα και η ένταση των εποπτικών δραστηριοτήτων για κάθε επιχείρηση. Το εποπτικό σχέδιο πρέπει να είναι ανάλογο προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Κατευθυντήρια γραμμή 21 Αλληλεπίδραση μεταξύ του εποπτικού σχεδίου του ομίλου και του προγράμματος εργασίας του σώματος εποπτών Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να περιλαμβάνει τις συναφείς πτυχές του εποπτικού σχεδίου του ομίλου στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος (όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή 12 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών) προς συζήτηση και ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του σώματος Όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης σε επίπεδο ομίλου, το πρόγραμμα εργασίας του σώματος πρέπει να περιλαμβάνει: α) περιγραφή των βασικών κινδύνων στους οποίους δίδεται έμφαση βάσει των αποτελεσμάτων του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο ομίλου β) περιγραφές και σκεπτικό των δραστηριοτήτων που πρέπει να διεξαχθούν στο πλαίσιο του σώματος βάσει του εποπτικού σχεδίου του ομίλου γ) προσδιορισμό των συναφών οντοτήτων εντός του ασφαλιστικού ομίλου και των εποπτικών αρχών τους, από τις οποίες είναι πιθανό να ζητήσει στοιχεία η αρχή εποπτείας του ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 22 Διακυβέρνηση όσον αφορά το εποπτικό σχέδιο Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η καταλληλότητα του εποπτικού σχεδίου αποτελεί αντικείμενο δέουσας επίβλεψης και εσωτερικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της εποπτικής αρχής. Κατευθυντήρια γραμμή 23 Κοινοποίηση της συχνότητας της τακτικής εποπτικής έκθεσης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να κοινοποιεί στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τη συχνότητα της τακτικής εποπτικής έκθεσης που απαιτείται, είτε είναι ετήσια, ανά διετία ή ανά τριετία, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή αυτής, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τρεις 11/15

12 μήνες πριν από το τέλος της χρήσης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Στην απόφαση περί συχνότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατ' ελάχιστον, το αποτέλεσμα του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου, άλλες εποπτικές πληροφορίες και η άσκηση εποπτικής κρίσης Εάν υπάρχει σώμα εποπτών, οι εποπτικές αρχές πρέπει να κοινοποιούν τις μεταβολές της συχνότητας της τακτικής εποπτικής έκθεσης στην αρχή εποπτείας του ομίλου πριν ειδοποιήσουν σχετικά τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εάν κρίνεται σκόπιμο. Κατευθυντήρια γραμμή 24 Επικαιροποίηση του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να εξετάζει αν είναι απαραίτητο να επικαιροποιήσει το αποτέλεσμα του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου. Ενότητα IV - Αναλυτική εξέταση Κατευθυντήρια γραμμή 25 Δραστηριότητες αναλυτικής εξέτασης Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες αναλυτικής εξέτασης, είτε αναλύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων είτε επιτόπιους ελέγχους, βάσει του εποπτικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες και εστιάζοντας στα πεδία κινδύνου που προσδιορίζονται στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, οι εποπτικές αρχές πρέπει επίσης να ανατρέχουν στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αναλυτικής εξέτασης όσον αφορά τυχόν συμμετοχή άλλων εθνικών εποπτικών αρχών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών. Κατευθυντήρια γραμμή 26 Αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών κατά την αναλυτική εξέταση Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει, κατά περίπτωση, να αξιολογεί την ανάγκη για υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών από την επιχείρηση, περιλαμβανομένων διαφόρων τύπων δεδομένων, αναλύσεων ή καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν από την επιχείρηση. Το χρονικό περιθώριο που παρέχει η εποπτική αρχή για την προσκόμιση συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να είναι κατάλληλο ούτως ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αίτημα. Κατευθυντήρια γραμμή 27 Συμπεράσματα από την αναλυτική εξέταση Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα βασικά πορίσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την αναλυτική εξέταση καταγράφονται και καθίστανται προσβάσιμα σε εσωτερικό επίπεδο για εποπτικούς σκοπούς. 12/15

13 Κατευθυντήρια γραμμή 28 Διεξοδικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων Όπως ορίζεται στο εποπτικό σχέδιο και, εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, λαμβανομένου υπόψη του προγράμματος εργασίας του σώματος, η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να χρησιμοποιεί αναλύσεις που διενεργούνται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή περαιτέρω δραστηριοτήτων πέραν της υψηλού επιπέδου αξιολόγησης πληροφοριών που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου, εστιάζοντας στα πεδία κινδύνου που έχουν προσδιοριστεί. Κατευθυντήρια γραμμή 29 Επιτόπιοι έλεγχοι Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διενεργεί τακτικούς επιτόπιους ελέγχους εάν προβλέπονται στο εποπτικό σχέδιο και, εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, να λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα εργασίας του σώματος, ή άλλους ειδικούς επιτόπιους ελέγχους κατά περίπτωση. Κατευθυντήρια γραμμή 30 Διακυβέρνηση όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης που να της παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί επαρκώς τους επιτόπιους ελέγχους. Κατευθυντήρια γραμμή 31 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τους επιτόπιους ελέγχους Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να καλύπτει, στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου, τα ακόλουθα στάδια: προετοιμασία, επιτόπιες εργασίες και γραπτά συμπεράσματα. Κατευθυντήρια γραμμή 32 Γραπτά συμπεράσματα από τους επιτόπιους ελέγχους Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να κοινοποιεί εγγράφως τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον επιτόπιο έλεγχο στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση και πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να απαντήσει στα εν λόγω συμπεράσματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από την εποπτική αρχή. Η εποπτική αρχή πρέπει να κοινοποιεί τα εν λόγω συμπεράσματα στα πρόσωπα που ουσιαστικά διοικούν την επιχείρηση και κρίνονται κατάλληλα εν προκειμένω Εάν υπάρχουν και άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στον επιτόπιο έλεγχο, οι επόπτες πρέπει να συζητούν τα συμπεράσματα που θα κοινοποιηθούν στις αντίστοιχες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ασφαλιστικό όμιλο πριν προχωρήσουν στην κοινοποίησή τους. Ενότητα V - Εποπτικά μέτρα Κατευθυντήρια γραμμή 33 Προσδιορισμός ζητημάτων που οδηγούν στη λήψη εποπτικών μέτρων Βάσει των συμπερασμάτων της αναλυτικής εξέτασης, η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να προσδιορίζει τυχόν αδυναμίες και πραγματικές ή πιθανές ελλείψεις ή 13/15

14 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή εποπτικών μέτρων. Κατευθυντήρια γραμμή 34 Αξιολόγηση της σοβαρότητας των αδυναμιών, των ελλείψεων ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης Η εθνική εποπτική αρχή, προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την επιβολή μέτρων, πρέπει να αξιολογεί τη σοβαρότητα των αδυναμιών και των πραγματικών ή πιθανών ελλείψεων ή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της αναλυτικής εξέτασης. Κατευθυντήρια γραμμή 35 Εντοπισμός και αξιολόγηση της σοβαρότητας των αδυναμιών, των ελλείψεων ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου προσδιορίζει και αξιολογεί τυχόν αδυναμίες και πραγματικές ή πιθανές ελλείψεις ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δομής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ασφαλιστικού ομίλου καθώς και τη διασύνδεση του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να εξετάζει κατά πόσον τα πορίσματα σχετικά με αδυναμίες και πραγματικές ή πιθανές ελλείψεις ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου αφορούν τον ασφαλιστικό όμιλο στο σύνολό του ή σχετίζονται με κάποιες συγκεκριμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Κατευθυντήρια γραμμή 36 Διαφοροποίηση των μέτρων ανάλογα με την περίπτωση Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να λαμβάνει μέτρα τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας των αδυναμιών και των πραγματικών ή πιθανών ελλείψεων ή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Κατευθυντήρια γραμμή 37 Απόφαση σχετικά με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ομίλου ή μεμονωμένης επιχείρησης Οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των σχετικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή η αρχή εποπτείας του ομίλου, σε περίπτωση λήψης μέτρων που αφορούν τον ασφαλιστικό όμιλο στο σύνολό του, πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα κατά της επιχείρησης που ενδείκνυται βάσει της ανάλυσής τους σχετικά με τα πορίσματα για τις αδυναμίες, ελλείψεις ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης Σε περίπτωση λήψης μέτρων τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων, η αρχή εποπτείας του ομίλου και οι εποπτικές αρχές πρέπει να συντονίζουν τα μέτρα, όπου κρίνεται σκόπιμο, ώστε να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Κατευθυντήρια γραμμή 38 Διακυβέρνηση όσον αφορά την επιβολή μέτρων Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διαθέτει κατάλληλη διαδικασία διακυβέρνησης σχετικά με την επιβολή εποπτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα μέτρα εφαρμόζονται με συνεκτικό, αναλογικό και αντικειμενικό τρόπο και ότι τεκμηριώνονται δεόντως. 14/15

15 Κατευθυντήρια γραμμή 39 Κοινοποίηση μέτρων Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να κοινοποιεί εγγράφως και εγκαίρως στην επιχείρηση τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόσει η επιχείρηση. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει προσδιορισμό του ενδεδειγμένου χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου η επιχείρηση πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθεί με τα μέτρα Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών και σε περιπτώσεις που λαμβάνουν μέτρα περισσότερες από μία εποπτικές αρχές, οι εποπτικές αρχές πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συντονισμού της επικοινωνιακής στρατηγικής τους. Κατευθυντήρια γραμμή 40 Επικοινωνία στο πλαίσιο του σώματος εποπτών Εφόσον υπάρχει σώμα εποπτών, η εθνική εποπτική αρχή πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να κοινοποιεί στην αρχή εποπτείας του ομίλου τα εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Κατευθυντήρια γραμμή 41 Παρακολούθηση της εφαρμογής από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να παρακολουθεί κατά πόσον τα μέτρα εφαρμόζονται ορθά από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Κατευθυντήρια γραμμή 42 Αξιολόγηση των εποπτικών μέτρων Η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να αξιολογεί τα μέτρα και να επικαιροποιεί το εποπτικό σχέδιο ανάλογα με τον βαθμό αποτελεσματικότητας των εποπτικών μέτρων όπως έχουν εφαρμοστεί από την επιχείρηση. Συμμόρφωση και κανόνες υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA. 15/15

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί τα οριζόμενα κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA-BoS-14/253 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ EIOPA-BS-14/182 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ EIOPA Westhafen Twer, Westhafenplatz

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές ΕSΑs 2016 72 07/04/2017 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA-BoS-14/173 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα