Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014"

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1136-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την , σε συνέχεια των από , και συνεδριάσεων, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση του αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος, Π. Χριστόφορος και τα τακτικά µέλη της Αρχής Λ. Κοτσαλής, Α.-Ι. Μεταξάς,. Μπριόλας, Α. Συµβώνης, ως εισηγητής, Κ. Χριστοδούλου, ως εισηγητής, και Π. Τσαντίλας. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, παρέστησαν επίσης, µε εντολή του Προέδρου, οι Κ. Λωσταράκου, Γ. Ρουσόπουλος και Θ. Τουτζιαράκη, ειδικοί επιστήµονες ελεγκτές, ως βοηθοί εισηγητή, και η Γ. Παλαιολόγου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Με το υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/1136/ έγγραφό της, η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στην Αρχή τη λειτουργία του συστήµατος µε την ονοµασία «Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ). Σκοπός του συστήµατος αυτού είναι η παροχή πληροφοριών οικονοµικής συµπεριφοράς για την διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας πάσης φύσεως επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, σύµφωνα πάντα µε την ως άνω αίτηση, η λειτουργία του γνωστοποιηθέντος αρχείου έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο 2013 αναφορικά µε δεδοµένα αποκλειστικά και µόνο νοµικών προσώπων, τα οποία, κατά την άποψη της εταιρείας, δεν συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η 1

2 διάθεσή τους δεν εµπίπτει στις διατάξεις του ν. 2472/1997. Περαιτέρω, σύµφωνα πάντα µε την ως άνω αίτηση, δεδοµένου ότι οι µεταξύ νοµικών προσώπων συναλλαγές αποτελούν ένα µικρό µέρος του συνόλου της εµπορικής δραστηριότητας στη χώρα, στην οποία µεγάλο τµήµα του συνόλου των επιχειρήσεων είναι ατοµικές, η αιτούσα προχώρησε στο επόµενο βήµα και, από την αρχή του τρέχοντος έτους, παρέχει σε επιχειρηµατίες φυσικά και νοµικά πρόσωπα (αποδέκτες), την κατά τα προαναφερθέντα δυνατότητα πρόσβασης σε δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς φυσικών και νοµικών προσώπων. Συγκεκριµένα, κατά την αιτούσα, τα δεδοµένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση είναι εκείνα που προβλέπονται στην Απόφαση 26/2004 της Αρχής πλέον αυτών που αφορούν στο ν. 3869/2010 «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», υποκείµενα δε αυτών των δεδοµένων είναι µόνο τα επί πιστώσει συναλλασσόµενα µε τους ανωτέρω αποδέκτες νοµικά και φυσικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα ως άνω δεδοµένα µπορούν πλέον να έχουν, κατά δήλωση της αιτούσας, εκτός των νοµικών προσώπων, και φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων του Αστικού Κώδικα που ασκούν εµπορική, βιοµηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή άλλη επιχείρηση στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και την Ελβετία, προκειµένου να αντλούν δεδοµένα για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τα οποία συναλλάσσονται µε πίστωση και, συνεπώς, αναλαµβάνουν σχετικό πιστωτικό κίνδυνο, ώστε αφενός καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των αντισυµβαλλοµένων τους και αφετέρου είναι προφανές το έννοµο συµφέρον πρόσβασης στην συγκεκριµένη υπηρεσία. Σηµειωτέον ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες αντλούνται από το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, το οποίο λειτουργεί νοµίµως σύµφωνα µε την Απόφαση 24/2004 της Αρχής για την προστασία των τραπεζών και των θυγατρικών τους εταιρειών από αφερέγγυους πελάτες. Στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υπόθεσης, η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. κλήθηκε νοµίµως σε ακρόαση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Αρχής στις µε την υπ' αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/1768/ κλήση και παρέστη. Κατά τη συνεδρίαση, η κληθείσα εξέθεσε προφορικά τις απόψεις της, τις οποίες ανέπτυξε κατόπιν διεξοδικώς µε σχετικό υπόµνηµά της και συµπληρωµατικά στοιχεία (βλ. υπόµνηµα υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/6547/ ) και συµπληρωµατικά στοιχεία υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/2144/ της εταιρείας σε απάντηση του υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/1136-1/ διευκρινιστικού εγγράφου της Αρχής). Με τις 2

3 συµπληρωµατικές αυτές διευκρινίσεις, η εταιρεία δηλώνει, µεταξύ άλλων, ότι η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων θα πραγµατοποιείται πλέον µε τη χρήση συγκεκριµένου χωριστού εντύπου (βλ. σχετικό 16 του υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/6547/ υποµνήµατος, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/2144/ συµπληρωµατικά στοιχεία), το οποίο πρέπει να υπογράψει το υποκείµενο και να τηρεί ο αποδέκτης για λογαριασµό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ A.E.. Η πρακτική αυτή θα συµβάλει, κατά την άποψη της εταιρείας, στην ουσιαστική ενηµέρωση του υποκειµένου, καθώς, κατά τους ισχυρισµούς της, ο αποδέκτης είναι εκείνος που συνδέεται µε το υποκείµενο ενόψει της εµπορικής-συναλλακτικής µεταξύ τους σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας το υποκείµενο ενηµερώνεται για την πρόσβαση του συναλλασσοµένου του στα δεδοµένα που το αφορούν, ενώ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δεν συνδέεται κατά οποιοδήποτε τρόπο συναλλακτικά µε το υποκείµενο και, συνεπώς, τυχόν ενηµέρωσή του από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δεν θα είχε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (ήτοι την ουσιαστική ενηµέρωση). Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου και αναφορά στα διαµειφθέντα των συνεδριάσεων των , και , αφού άκουσε τον εισηγητή και τους βοηθούς εισηγητές, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α του ν. 2472/1997, «τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών». Σύµφωνα δε µε την κανονιστική απόφαση 26/2004 της Αρχής (ΦΕΚ Β 684/2004, πρώην υπ αριθµ. 050/ ), η οποία θέτει τους όρους για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άµεσης εµπορίας ή διαφήµισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, «Η εξ επαγγέλµατος συλλογή πληροφοριών για τα υπό 1 δεδοµένα χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου είναι νόµιµη µε βάση την εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε του Ν.2472/97 γιατί πρώτον είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόµου 3

4 συµφέροντος το οποίο επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο τρίτος αποδέκτης των δεδοµένων. Το συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον συνίσταται στην άσκηση του δικαιώµατος οικονοµικής ελευθερίας µε βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εµπορική πίστη, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών. Είναι εύλογο ότι χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των συναλλασσόµενων η ικανοποίηση του εν λόγω εννόµου συµφέροντος δυσχεραίνεται σηµαντικά. εύτερον το συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον υπερέχει προφανώς των συµφερόντων του υποκειµένων που δεν θίγονται ουσιωδώς και πάντως η ικανοποίησή τους δεν θίγει τις θεµελιώδεις ελευθερίες των υποκειµένων.». Τα δεδοµένα που οι εταιρείες µε σκοπό τη διαπίστωση πιστοληπτικής ικανότητας δικαιούνται να συλλέγουν νόµιµα ενόψει του ως άνω σκοπού είναι τα ακόλουθα: α) Αιτήσεις κατασχέσεων β) Αποφάσεις επί αιτήσεων πτωχεύσεων γ) ιαταγές πληρωµής δ) Προγράµµατα πλειστηριασµού ακινήτων ε) Προγράµµατα πλειστηριασµού κινητών στ) Μεταβολές προσωπικών εταιριών ζ) Μεταβολές Α.Ε., ΕΠΕ και Κοινοπραξιών η) Υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών θ) Κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν ι) Ακάλυπτες επιταγές ια) ιαµαρτυρηµένες συναλλαγµατικές και γραµµάτια εις διαταγήν 2. Εξάλλου, µε τις κανονιστικές αποφάσεις 24/2004 και 25/2004 της Αρχής, ορίζονται οι προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Σκοπός τήρησης και λειτουργίας του εν λόγω αρχείου είναι «η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συµβάσεων µε αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δηµιουργία επισφαλών απαιτήσεων και τελικά η προστασία της εµπορικής πίστης και η εξυγίανση των οικονοµικών συναλλαγών», ενώ η σχετική επεξεργασία επιτρέπεται ως επεξεργασία απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννοµου συµφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας και των νοµίµων αποδεκτών των δεδοµένων, δηλαδή κατά κύριο λόγο των µοναδικών µετόχων του τραπεζικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε του ν. 2472/1997 (βλ. παρ. 1 της 4

5 απόφασης 24/2004). Όπως δε διαπιστώθηκε από την Αρχή (Απόφαση 185/2014), ο σκοπός δηµιουργίας των ανωτέρω αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι σαφής, περιορισµένος και προσδιορισµένος από τη νοµοθεσία, από τις αποφάσεις της Αρχής, αλλά και από τις δηµόσιες ανακοινώσεις της εταιρείας. Σκοπός όµως του ΤΣΕΚ, όπως αναφέρεται και στο υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/6547/ υπόµνηµα, είναι η παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονοµικής συµπεριφοράς των υποκειµένων για την εξασφάλιση γενικά της εµπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώµατος οικονοµικής ελευθερίας των επιχειρηµατιών. Συνεπώς ο σκοπός αυτός διαφέρει του αναφερόµενου στην απόφαση 24/2004 της Αρχής και προσοµοιάζει απολύτως, αν δεν ταυτίζεται, προς τον σκοπό των εταιρειών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας της απόφασης 26/2004 της Αρχής. Υπό την έννοια αυτή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. επιτρέπεται να τηρεί και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα για το νέο σκοπό, υπό τους αυτούς όρους όπως και οι άλλες εταιρείες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας. Όπως έχει αναφερθεί, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. κατέχει αρχεία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν, δηλαδή, σε φυσικά πρόσωπα, νοµίµως για την προστασία της τραπεζικής πίστης βάσει των υπ αριθµ. 24 και 25/2004 Αποφάσεων της Αρχής. Των αρχείων αυτών (αρχεία ΣΑΥ και ΣΥΠ) έκανε, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2472/1997, χρήση από τον Ιανουάριο του 2014 παρέχοντας πληροφορίες που αφορούσαν στην πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων σε επιχειρηµατίες. Για το λόγο αυτό, επεβλήθη σε αυτήν πρόστιµο ύψους Ευρώ µε την προγενέστερη υπ αριθµ. 185/2014 Απόφαση της Αρχής. Όµως, για να µπορεί νοµίµως πλέον η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. να χρησιµοποιήσει µερικώς δεδοµένα του ανωτέρω αρχείου, πρέπει να συντρέξουν και ως προς αυτά οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για την παροχή πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι, προσαρµοζόµενοι στην συγκεκριµένη περίπτωση, είναι οι εξής: Α. Νοµιµότητα συλλογής και ελέγχου της ακρίβειας των δεδοµένων α) Αναφορικά µε τα δεδοµένα που περιγράφονται στην Απόφαση 26/2004 και προέρχονται αποκλειστικά από τις Τράπεζες (ι-ια της Απόφασης 26/2004, ήτοι ακάλυπτες επιταγές και διαµαρτυρηµένες συναλλαγµατικές), η Αρχή έχει ήδη κρίνει ότι οι Τράπεζες δύνανται νοµίµως να παρέχουν στις εταιρείες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας τις σχετικές πληροφορίες τις οποίες έχουν οι ίδιες εισαγάγει στο διατραπεζικό σύστηµα πληροφοριών και όχι αυτές για τις οποίες είναι 5

6 αποκλειστικοί αποδέκτες (βλ. Απόφαση 71/2001 της Αρχής). Το ίδιο, συνεπώς, πρέπει να ισχύει και στην υπό εξέταση περίπτωση. Προς τούτο θα πρέπει να καταρτισθεί σύµβαση µεταξύ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και της εκάστοτε Τράπεζας όπου να προβλέπεται ενηµέρωση των υποκειµένων για τη διαβίβαση στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε των ήδη συλλεχθέντων δεδοµένων τους για το δεύτερο διακριτό σκοπό του συστήµατος ΤΣΕΚ. β) Αναφορικά µε τα δεδοµένα που περιγράφονται στην Απόφαση 26/2004 και προέρχονται από δικαστήρια (π.χ. αιτήσεις πτωχεύσεων και αποφάσεις επί αιτήσεων πτωχεύσεων, διαταγές πληρωµής, προγράµµατα πλειστηριασµού ακινήτων και κινητών, µεταβολές προσωπικών εταιρειών), υποθηκοφυλακεία (π.χ. υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών, κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν ) και άλλες δηµόσια προσβάσιµες πηγές (ιδίως για τις µεταβολές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών), όπως, ενδεικτικά, το Γενικό Εµπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης 1, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (βλ. και Γνωµοδότηση 1/2011 της Αρχής, ιδίως παρ. 26 και 27 αυτής για τον σκοπό της επαλήθευσης στοιχείων µητρώου) 2 και το Εθνικό Τυπογραφείο (δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ) 3, οπότε και η συλλογή τους γίνεται απευθείας από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία τους υπό τους όρους της απόφασης 26/2004 της Αρχής. γ) Για την ακριβέστερη ταύτιση των καταχωρηµένων στο αρχείο της εταιρείας υποκειµένων των δεδοµένων, δύναται να γίνει διασταύρωση µε τα τηρούµενα στη Γ.Γ.Π.Σ. αρχεία, υπό τους όρους της υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/351ΓΝ/ άδειας της Αρχής, όπως αυτή έχει ανανεωθεί. Β. Ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων µέσω του αποδέκτη και άσκηση του δικαιώµατος αντίρρησης Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. προτείνει ένα νέο τρόπο ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τον οποίο ο αποδέκτης των δεδοµένων είναι εντολοδόχος για την ενηµέρωση που η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει προς τα φυσικά πρόσωπα και, παράλληλα, εκτελών την επεξεργασία για την τήρηση αρχείου µε τις ενυπόγραφες δηλώσεις των φυσικών 1 Βλ. σύνδεσµο 2 Βλ. σύνδεσµο 3 Βλ. σύνδεσµο 6

7 προσώπων ότι έχουν ενηµερωθεί για την επεξεργασία που η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διενεργεί. Η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων κρίνεται ότι µπορεί να πραγµατοποιείται µε τον τρόπο που προτείνει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., λαµβανοµένου υπόψη ότι οι αποδέκτες είναι αυτοί που έχουν συναλλακτική σχέση µε τα υποκείµενα 4. Αυτονόητο είναι ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα παραµείνει, σε κάθε περίπτωση, τελικά υπεύθυνη και υπόλογος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεών της, η δε υποχρέωση του αποδέκτη για ενηµέρωση δεν υποκαθίσταται, αλλά παραµένει αυτοτελής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 26/2004. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. οφείλει: α) Να πραγµατοποιήσει επιπλέον σχετικές ενηµερώσεις δια του Τύπου και µέσω της ιστοσελίδας της. β) Να τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο σύµβασης µε το αποδέκτη, κατά τρόπο ώστε να προβλέπεται µε σαφήνεια ότι ο αποδέκτης ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία κατ εντολή και για λογαριασµό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (ενδεχοµένως σε ξεχωριστό προς τούτο κεφάλαιο της ίδιας σύµβασης, αντί των σχετικών διάσπαρτων όρων που υπάρχουν τώρα, ήτοι ιδίως οι όροι 5.7 και 7.6) ή να συνάψει ξεχωριστή προς τούτο σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2472/1997. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον ότι οι ενυπόγραφες δηλώσεις ατοµικής ενηµέρωσης τηρούνται από τον αποδέκτη σε σχετικό αρχείο µε ευθύνη της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., καθώς και ότι ο αποδέκτης εκτελών την επεξεργασία βαρύνεται αναλόγως µε τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 του ν. 2472/1997 για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας. Γ. Άσκηση δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της υποχρέωσης ενηµέρωσης µε τον ως άνω τρόπο, ανακύπτει και το ειδικότερο ζήτηµα της ικανοποιητικής άσκησης των δικαιωµάτων των υποκειµένων µέσω, ιδίως, της εξασφάλισης ικανού χρόνου προς άσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειµένου, ενόψει του ότι η πρόσβαση του αποδέκτη - επιχειρηµατία στα δεδοµένα του συστήµατος ΤΣΕΚ παρέχεται άµεσα ηλεκτρονικά (online). Κατά τούτο, η άσκηση των δικαιωµάτων 4 Βλ. και Γνώµη 1/2010 της Οµάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά µε τις έννοιες του «υπευθύνου της επεξεργασίας» και του «εκτελούντος την επεξεργασία», σελ

8 πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειµένων θα πρέπει να γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους: α) Το υποκείµενο των δεδοµένων να µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης τόσο απευθυνόµενο άµεσα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. όσο και µέσω του επιχειρηµατία-αποδέκτη που ενεργεί ως εντολοδόχος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για την ενηµέρωση του υποκειµένου. β) Όταν το υποκείµενο των δεδοµένων, µετά την υπογραφή του εντύπου ενηµέρωσης, ασκήσει εγγράφως το δικαίωµα αντίρρησης µέσω της αντισυµβαλλόµενης επιχείρησης-αποδέκτη, η τελευταία υποχρεούται να µην αποκτήσει οποιαδήποτε πρόσβαση στο σύστηµα ΤΣΕΚ και να αποστείλει το σχετικό έγγραφο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. Προς τούτο πρέπει να δεσµεύεται συµβατικά µε την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. γ) Η άσκηση των κατά το άρθρο 13 του ν. 2472/1997 αντιρρήσεων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τη διαγραφή των δεδοµένων (βλ. Απόφαση 26/2004, Κεφ. Β, παρ. Ι2) δεν σηµαίνει διαγραφή, αλλά, λόγω του διαχωρισµού των αρχείων, απόλυτη απαγόρευση µετάδοσης, κι αυτό διότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. καλώς τηρεί τα εν λόγω στοιχεία για τον άλλο διακριτό σκοπό που επιδιώκει. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. µπορεί να ενηµερώνει τον εκάστοτε αποδέκτη ότι το υποκείµενο των δεδοµένων δεν επιθυµεί τη µετάδοση των πληροφοριών του. Λοιπά αιτήµατα κατά το ίδιο άρθρο που αφορούν στη διόρθωση, προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση και µη διαβίβαση δεδοµένων εξετάζονται εντός των προβλεπόµενων από το νόµο προθεσµιών κανονικά.. Μέτρα ασφάλειας Τεχνικά µέτρα διαχωρισµού εφαρµογών α) Ουσιώδες στοιχείο της νόµιµης λειτουργίας είναι η λήψη των κατάλληλων µέτρων ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 2472/1997, βασικό στοιχείο των οποίων αποτελεί ο λογικός διαχωρισµός των δεδοµένων που τηρούνται για κάθε ένα από τους διακριτούς σκοπούς που επιδιώκει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά χρησιµοποιούνται µόνον για τον εκάστοτε επιδιωκόµενο σκοπό. Λογικός διαχωρισµός υπάρχει όταν το λογισµικό, όλων των επιπέδων, που χρησιµοποιείται για πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται για την ικανοποίηση ενός συγκεκριµένου σκοπού είναι διακριτό και λογικά αποµονωµένο από το λογισµικό που χρησιµοποιείται για πρόσβαση σε δεδοµένα που τηρούνται για άλλους σκοπούς. Τούτο χωρίς να απαιτείται η υλική υποδοµή που 8

9 χρησιµοποιείται για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ενός συγκεκριµένου σκοπού να είναι φυσικά διαχωρισµένη από τα υπόλοιπα δεδοµένα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. β) Όσον αφορά στα µέτρα ασφάλειας, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. οφείλει να έχει σε λειτουργία σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί διεθνή πρότυπα. Οι προβλεπόµενες ενέργειες και τα αποτελέσµατά τους, καθώς και οι ακολουθούµενες διαδικασίες, τεκµηριώνονται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή. Το ανωτέρω σύστηµα περιλαµβάνει τουλάχιστον µελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και ειδικά (τεχνικά και οργανωτικά) µέτρα ασφάλειας σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση και τη διαχείριση των αγαθών, το εµπλεκόµενο ανθρώπινο δυναµικό, το φυσικό περιβάλλον λειτουργίας, τον κύκλο ζωής των δεδοµένων, συστηµάτων και υπηρεσιών (διαχείριση δεδοµένων και διαχείριση λειτουργίας συστηµάτων και υπηρεσιών, προµήθεια ή/και ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση), τον έλεγχο πρόσβασης, τη διαχείριση συνέχισης λειτουργίας (business continuity management) και τη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας. Η αποτελεσµατική λειτουργία των καθορισµένων οργανωτικών και τεχνικών µέτρων ελέγχεται περιοδικά. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ενεργειών, ως µέτρα για την αποφυγή, ανίχνευση και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να προβλεφθούν και εφαρµοστούν τα εξής: i) Μέτρα καταγραφής ενεργειών πρόσβασης στα δεδοµένα για χρόνο ίσο µε τους χρόνους τήρησης των δεδοµένων στο σύστηµα, από τα οποία θα προκύπτει κατ ελάχιστο η έκταση, ο χρόνος και η αιτία της πρόσβασης στα δεδοµένα σαφώς καθορισµένη (πχ. αριθµός αιτήµατος για πίστωση, αριθµός σύµβασης αποδέκτη µε το υποκείµενο των δεδοµένων, κλπ), ii) Mέτρα για την προστασία της ακεραιότητας των αρχείων καταγραφής. γ) Με τη γνωστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος ΤΣΕΚ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. οφείλει να προσκοµίσει στην Αρχή αντίγραφα των ανωτέρω περιγραφόµενων εγγράφων και ανάλυση της εφαρµοσθείσας λύσης για το λογικό διαχωρισµό των δεδοµένων. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Πέτρος Χριστόφορος Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-03-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/19-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 22-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/22-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 185 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 185 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1136-2/18-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 185 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Αθήνα, 02-05-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3168/02-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8283/27-12-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/471/24-01-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1861/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6826/30-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2332-1/18-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/27-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64/ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64/ 2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12.06.2015 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/3414/12.06.2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64/ 2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2410/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-08-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4922/08-08-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 111/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 111/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-08-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4931/08-08-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 111/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20/7/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5070/20.07.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του προεδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 Αθήνα, 29-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2264/29-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6987/04-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1203-3/13-09-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/426-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 / 2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/426-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-11-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/426-4/14-11-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 / 2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/28-09-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5582-1/01-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2015 Αθήνα, 12-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5921/12-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/28-09-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/08-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 113 /2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 113 /2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3725-1/28-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 113 /2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2088-1/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1668/09-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6225/15-10-2014 Ταχ. /νση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδ. : 115 23 Τηλ. : 210 64 75 601 Fax : 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 148/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 148/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/865-1/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 148/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/3413/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 63/ 2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/3413/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 63/ 2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12.06.2015 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/3413/12.06.2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 63/ 2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5991-1/08-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/15-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7854-1/21-12-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/24-07-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 173/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 173/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20-11-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7094/20-11-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 173/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 141/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 141/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4785-1/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 141/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1// Αθήνα, 01.06.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//01.06.20.2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 2 / 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 2 / 2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-01-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/52/08-01-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 2 / 2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/22-06-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αθήνα, 16-10-2015 Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/16-10-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 106 2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2760/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2760/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2760/13-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 51/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 05/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 05/2015 Αθήνα, 14-01-2015 ΑΠ: Γ/ΕΞ/188/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 69/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 69/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2424-1/01-06-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 69/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013 Αθήνα, 24-09-2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/6040/24-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/315-1/26-07-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/22-03-2012 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5630/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 99/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5630/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 99/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-09-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5630/03-09-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 99/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27/ 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1595/04-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27/ 2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2547/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2547/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2547/04-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4240-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4240-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2017 Αθήνα, 29-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4240-1/29-06-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4241-1/07-07-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα