sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10,, 10673, : ,....: 21240/06/ /90/16 : Fax: Website: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20/05/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ και ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρείας «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «SCIENS» ή «Εταιρεία»), συντάσσεται σύμφωνα με τις παραγράφους και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προτίθεται να προβεί η Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί την 20 η Μαίου Ειδικώτερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις καλείται να αποφασίσει σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής «Αύξηση») με εισφορά σε είδος και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να συμμετέχουν μέσω εισφοράς σε είδος (μετοχών τρίτων εταιρειών) που έχουν στην κατοχή τους οι ακόλουθες εταιρείες (εφεξής «εισφέρουσες εταιρείες»): η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Ελλάδα), η S.C.P. Share Exchange Co. (Delaware, Η.Π.Α.), η Plainfield Direct Inc. (Delaware, Η.Π.Α.), η Plainfield Special Situation Master Fund Ltd. (Νήσοι Κέυμαν), και η Plainfield Luxembourg S.ar.L (Λουξεμβούργο). Οι παραπάνω εισφέρουσες εταιρείες θα εισφέρουν μετοχές ή εταιρικά μερίδια εταιρειών τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

2 Εισφέρουσα Εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. SCP Share Exchange Co Plainfield Direct Inc. Plainfield Special Situation Master Fund Ltd. Plainfield Luxembourg Sar.L. Μετοχές / Εταιρικά Μερίδια Εισφερόμενης Εταιρείας Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Πειραιώς Developer Κτηματική Τουριστική Αναπτυξιακή A.E. Πειραιώς Property Κτηματική Τουριστική και Ξενοδοχειακή A.Ε. Έδρα Εισφερόμενης Εταιρείας Εισφερόμενο Ποσοστό Μετοχών Ελλάδα 1,038% Ελλάδα 100% Ελλάδα 100% Sciens DE Holdings LLC Delaware, ΗΠΑ 100% Plainfield Finance Corporation Plainfield SP SECS Holdco I SECS Plainfield SP SECS Holdco III SECS Delaware, ΗΠΑ 100% Νήσοι Κέυμαν 100% Λουξεμβούργο 100% Δραστηριότητα Εταιρεία που συμμετέχει με 86% περίπου και διαχειρίζεται την Κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το Καζίνο & Ξενοδοχείο Club Hotel Loutraki, κατέχει το 90% του Καζίνο Βελιγραδίου, ενώ κατέχει και μετοχές τρίτων εταιρειών Εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στη Θεσσαλονίκη Εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στη Ν. Φιλαδέλφεια, Αττικής Εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχή κατά 18,6% στην εταιρεία Advance Interactive Systems (AIS) (Η.Π.Α.) και 6,8% στην Colt Defence LLC (Η.Π.Α.) Εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχή κατά 7,9% στην εταιρεία Colt Defence LLC (Η.Π.Α.) Εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχή κατά 14,5% στο Sciens Special Situation Master Fund Ltd. (Η.Π.Α.) Εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχή κατά 11,4% στην εταιρεία Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. (Ελλάδα) Η παρούσα έκθεση, η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την , αποστέλλεται στο Χ.Α. για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Η επιχειρηματική αυτή κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Διοίκησης για ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού στο χώρο των άμεσων και έμμεσων ιδιωτικών συμμετοχών (Private Equity). Με την ολοκλήρωση της Αύξησης, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας θα ενισχυθεί και θα διαφοροποιηθεί ενώ τα καθαρά ίδια κεφάλαια αναμένεται να προσεγγίσουν τα Ευρώ 300 εκατ. περίπου και το σύνολο του ενεργητικού τα Ευρώ 400 εκατ. περίπου. Οι νέες επενδύσεις έχουν επικεντρωθεί σε εταιρείες που συνδυάζουν ισχυρές ταμειακές ροές, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία με την προσθήκη των νέων επενδύσεων ισχυροποιεί τον αμυντικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου της, με γεωγραφική διασπορά, καθώς δημιουργεί και ενισχύει την παρουσία της σε τομείς όπως τα Αμυντικά Συστήματα, η Ενέργεια, τα Καζίνο & Ψυχαγωγία, το Asset Management και το Real Estate, γεγονός απολύτως αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών. Σελίδα 2

3 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η Εταιρεία όρισε ως ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για τη διενέργεια αποτίμησης με σκοπό την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών των εισφερόμενων εταιρειών (όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα) σε είδος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, τους κ.κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου και Δημήτριο Κουτσό Κουτσόπουλο της ελεγκτικής εταιρεία "Deloitte - Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." (εφεξής "Deloitte"). Κατόπιν, οι ως άνω ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές συνέταξαν σχετική "Έκθεση Εξακρίβωσης της Αξίας Εταιρικών Εισφορών σε Είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 (εφεξής "Έκθεση"). Ειδικότερα, η εξακρίβωση της αξίας των εισφερόμενων εταιρειών πραγματοποιήθηκε από τους ως άνω ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές της Deloitte, ανά εισφερόμενη εταιρεία (καθώς και για τις θυγατρικές ή συμμετοχές αυτών) με τις ακόλουθες κοινώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Εισφερόμενη Εταιρεία (Υποκείμενη Συμμετοχή) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Μέθοδος Αναπ/μένης Καθαρής Θέσης Μέθοδος Χρημ/κής Αξίας 1. Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι 2. Πειραιώς Developer 3. Πειραιώς Property 4. Sciens DE Holdings LLC α. AIS β. Colt 5. Plainfield Finance Corporation LLC Colt 6. Plainfield SP SECS Holdco I SECS SSSMF 7. Plainfield SP SECS Holdco III SECS α. Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. β. Ηλιόσφαιρα Α.Ε. Η εξακρίβωση της αξίας της Sciens, ως αποδέκτριας των μετοχών και εταιρικών μεριδίων των εισφερομένων εταιρειών, πραγματοποιήθηκε με τις ακόλουθες κοινώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης: Εισφερόμενη Εταιρεία (Υποκείμενη Συμμετοχή) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Μέθοδος Αναπ/μένης Καθαρής Θέσης Μέθοδος Χρημ/κής Αξίας Sciens Σελίδα 3

4 Αποτίμηση Κλάμπ Οτέλ Λουτράκι Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Για τον προσδιορισμό της αξίας με βάση αυτή τη μέθοδο εξετάστηκαν χρηματοοικονομικοί και χρηματιστηριακοί δείκτες ομοειδών εταιρειών. Οι τιμές που προκύπτουν από τον κάθε δείκτη σταθμίστηκαν, ανάλογα με την καταλληλότητα του κάθε δείκτη για την εκτίμηση της αξίας της εταιρείας. Με βάση το δείγμα 22 συγκρίσιμων (ομοειδών) εταιρειών που επιλέχθηκαν, υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες κεφαλαιαγοράς. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών Η αποτίμηση μιας εταιρείας με τη μέθοδο συγκρίσιμων συναλλαγών βασίζεται στη χρήση δεικτών οι οποίοι προκύπτουν από την αξία εξαγοράς συγκρίσιμων εταιρειών και τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία. Για το σκοπό της παρούσας ανάλυσης, συλλέχθηκαν στοιχεία για 5 εξαγορές συγκρίσιμων της εταιρείας επιχειρήσεων στον Ελληνικό χώρο και 19 συγκρίσιμες συναλλαγές στο διεθνή χώρο. Στις περιπτώσεις όπου μία συναλλαγή του δείγματος αφορούσε εταιρεία εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών, εφαρμόστηκε αναπροσαρμογή στους δείκτες που προκύπτουν, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη απομείωση λόγω χαμηλής εμπορευσιμότητας (marketability discount) των μετοχών της Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι, έτσι ώστε οι εξαγοραζόμενες εταιρείες να είναι συγκρίσιμες με την Εταιρεία, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά. Στις συναλλαγές που αφορούσαν μειοψηφικό πακέτο μετοχών, εφαρμόστηκε προσαύξηση για να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ασκήσεως ελέγχου στη διοίκηση της εταιρείας (control premium). Τα ποσοστά των αναπροσαρμογών αυτών προκύπτουν από διεθνείς στατιστικές μελέτες. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών Η εκτιμώμενη αξία επιχείρησης (enterprise value) υπολογίζεται ως εξής: Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο και προσδιορίζεται η παρούσα αξία τους. Επίσης, υπολογίζεται η υπολειμματική αξία της εταιρείας στο τέλος του χρονικού διαστήματος (για το οποίο γίνονται αναλυτικές προβλέψεις) και προεξοφλείται και αυτή για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της. H παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών προστίθεται στην παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της κάθε εταιρείας. Τέλος, στην αξία προστίθεται και η τυχόν αξία συμμετοχών ή μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Για τον προσδιορισμό της αξίας της Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι και της κατά 90% θυγατρικής της Καζίνο Βελιγραδίου με βάση τη μέθοδο αυτή, αναπτύχθηκε χρηματοοικονομικό μοντέλο πρόβλεψης των κύριων οικονομικών μεγεθών τους για περίοδο 10ετίας. Αναπτύχθηκαν τα εξής δύο σενάρια: Σενάριο Διοίκησης, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γενικές παραδοχές που συζητήθηκαν με τη διοίκηση της εταιρείας, όσον αφορά τις πωλήσεις, το κόστος πωληθέντων και τα Σελίδα 4

5 διοικητικά έξοδα της εταιρείας, ενώ έγιναν και κάποιες αναπροσαρμογές που κρίθηκαν απαραίτητες. Εναλλακτικό Σενάριο, όπου υιοθετούνται κατά βάση συντηρητικότερες παραδοχές σε σχέση με αυτές του Σεναρίου Διοίκησης αναφορικά με παραμέτρους όπως η αξία στοιχημάτων, ο ανταγωνισμός κ.α. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της εταιρικής εισφοράς χρησιμοποιήθηκε τελικά η ενδιάμεση αξία μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης αξίας του εύρους αποτίμησης που προκύπτει από την ανάπτυξη των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης, ήτοι 702,9, για το 100% των μετοχών της Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι ή 7,3 εκ. για το 1,038% των μετοχών της Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι. Αποτίμηση Πειραιώς Developer Α.Ε. και Πειραιώς Property Α.Ε. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης Με βάση την μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριοτέρων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εκτιμώνται και προστίθενται. Η αξία καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της Διοίκησης της εταιρείας καθώς και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι κυριότερες από τις παραπάνω αναπροσαρμογές πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν θα πρέπει να γίνουν άλλες αναπροσαρμογές. Για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρειών με βάση την μέθοδο αυτή, λήφθηκε υπόψη ο Ελεγμένος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2009 με βάση κατάρτισης τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Πειραιώς Developer A.E. Οι αναπροσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας της Πειραιώς Developer Α.Ε. με βάση αυτή την μέθοδο εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, και αφορούν: στην αξία του οικοπέδου της Πειραιώς Developer Α.Ε. όπως προέκυψε στην από τεχνοοικονομική έκθεση αποτίμησης μηχανικού της ανεξάρτητης εκτιμητικής εταιρείας CB Richard Ellis Χατζητσόλης & Συνεργάτες, στην από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4,5 εκατ., της Πειραιώς Developer Α.Ε. με καταβολή μετρητών μέσω της οποίας η τελευταία προέβη σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του υφιστάμενου μέχρι τότε δανεισμού της. Σελίδα 5

6 (Ποσά σε 000) Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,7 Πλέον: Δίκαιη αξία Οικοπέδου βάσει Τεχνοοικονομικής Έκθεσης Αποτίμησης μηχανικού της CB Richard Ellis Χατζητσόλης & Συνεργάτες ,1 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4.500,0 Μείον: Λογιστική αξία Οικοπέδου στις οικονομικές καταστάσεις στις της Πειραιώς Developer Α.Ε ,7 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,1 Πειραιώς Property A.E. Οι αναπροσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας της Πειραιώς Property Α.Ε. με βάση αυτή την μέθοδο εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, και αφορούν: στην αξία του οικοπέδου της Πειραιώς Property Α.Ε. όπως προέκυψε στην από τεχνοοικονομική έκθεση αποτίμησης μηχανικού της ανεξάρτητης εκτιμητικής εταιρείας CB Richard Ellis Χατζητσόλης & Συνεργάτες, στην από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,5 εκατ. της Πειραιώς Property Α.Ε. με καταβολή μετρητών, μέσω της οποίας η τελευταία προέβη σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του υφιστάμενου μέχρι τότε δανεισμού της. (Ποσά σε 000) Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,2 Πλέον: Δίκαιη αξία Οικοπέδου βάσει Τεχνοοικονομικής Έκθεσης Αποτίμησης μηχανικού της CB Richard Ellis Χατζητσόλης & Συνεργάτες 8.460,0 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 3.500,0 Μείον: Λογιστική αξία Οικοπέδου στις οικονομικές καταστάσεις στις της Πειραιώς Property Α.Ε ,2 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,0 Αποτίμηση Sciens DE Holding LLC Δεδομένου ότι η Sciens DE Holding LLC είναι εταιρεία συμμετοχών, χωρίς παραγωγικές ή άλλες λειτουργικές δραστηριότητες, σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική, η αποτίμηση της πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης. Στα πλαίσια αυτά αποτιμήθηκαν όλες οι συμμετοχές της μεμονωμένα και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής της Sciens DE Holdings LLC σε κάθε μία από αυτές, αναπροσαρμόσθηκε αντίστοιχα η αξία του λογαριασμού «Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς & Κοινοπραξίες» των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων με ημερομηνία Η Sciens DE Holding LLC κατέχει τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία (συμμετοχές): 63,791% των εταιρικών μεριδίων της SP Colt Co- Investment LLC Σελίδα 6

7 3.959,551 ή 6,576% των εταιρικών μεριδίων της Colt Defence Holding LLC, ,60 κοινές μετοχές της εταιρείας παροχής υπηρεσιών και συστημάτων εκπαίδευσης για τον τομέα της ασφάλειας Advanced Interactive Systems, Inc. (εφεξής ως AIS ), 2.753,62 προνομιούχες μετοχές κλάσης Α της AIS, 6.543,78 προνομιούχες μετοχές κλάσης της AIS, 5.087,24 προνομιούχες μετοχές κλάσης C της AIS. Η SP Colt Co-Investment LLC διαθέτει το 13,048% (ή 7.856,694 εταιρικά μερίδια) της Colt Defence Holding LLC. Με τη σειρά της, η Colt Defence Holding LLC διαθέτει το 45,556% (ή ,137 εταιρικά μερίδια) της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας αμυντικών συστημάτων Colt Defence LLC. Επομένως η Sciens DE Holding LLC κατέχει έμμεσα το 6,8% της Colt Defence LLC. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκτιμώμενη αξία της Sciens DE Holdings LLC σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε USD 000 Ποσά σε 000* Καθαρή Θέση Εταιρείας στις , ,3 Πλέον Δίκαιη αξία: Συμμετοχής στην SP Colt Co-Investment LLC , ,9 Συμμετοχής στην Colt Defence Holding LLC , ,9 Συμμετοχής στην AIS 7.429, ,2 Μείον Λογιστική αξία: Συμμετοχής στην SP Colt Co-Investment LLC , ,1 Συμμετοχής στην Colt Defence Holding LLC , ,9 Συμμετοχής στην AIS 8.105, ,3 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις , ,1 *Ισοτιμία μετατροπής USD / - 1,4406:1 Αποτίμηση της Advanced Interactive Systems (εταιρεία στην οποία συμμετέχει η Sciens DE Holdings LLC) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ο προσδιορισμός της αξίας με βάση αυτή τη μέθοδο, βασίζεται αφενός μεν στους χρηματιστηριακούς δείκτες ομοειδών εταιρειών, αφετέρου δε σε παραμέτρους που προκύπτουν από τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της εταιρείας. Οι τιμές που προκύπτουν από τον κάθε δείκτη σταθμίστηκαν, ανάλογα με την καταλληλότητα του κάθε δείκτη για την εκτίμηση της αξίας της εταιρείας. Με βάση δείγμα 10 συγκρίσιμων (ομοειδών) εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία που επιλέχθηκε, υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες κεφαλαιαγοράς. Συγκρίσιμες Συναλλαγές Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 4 εξαγορές συγκρίσιμων της εταιρείας επιχειρήσεων στον διεθνή χώρο. Στις περιπτώσεις όπου μία συναλλαγή του δείγματος αφορούσε εταιρεία μη εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών, εφαρμόστηκε απομείωση στους δείκτες που προκύπτουν, ούτως ώστε να Σελίδα 7

8 λαμβάνεται υπόψη η περιορισμένη εμπορευσιμότητα (marketability discount) των μετοχών της και να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς των εισηγμένων εταιρειών του δείγματος. Στις συναλλαγές που αφορούσαν μειοψηφικό πακέτο μετοχών, εφαρμόστηκε προσαύξηση για να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ελέγχου στη διοίκηση της εταιρείας (control premium). Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών Για τον προσδιορισμό της αξίας της AIS αναπτύχθηκε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο πρόβλεψης των κύριων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας για την περίοδο Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού βασίστηκε στις παραδοχές και προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας για την περίοδο , σε ορισμένες προβολές και εκτιμήσεις για την περίοδο , καθώς και σε πρόσθετες αναπροσαρμογές που κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθούν. Αναπτύχθηκαν τα εξής τρία σενάρια: Σενάριο Διοίκησης, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γενικές παραδοχές που συζητήθηκαν με τη διοίκηση της εταιρείας, όσον αφορά τις πωλήσεις, το κόστος πωληθέντων και τα διοικητικά έξοδα της εταιρείας, ενώ έγιναν και κάποιες αναπροσαρμογές που κρίθηκαν απαραίτητες. Εναλλακτικό Σενάριο Α, όπου οι περισσότερες παραδοχές είναι αντίστοιχες με αυτές του Σεναρίου Διοίκησης, υιοθετούνται όμως ορισμένες διαφορετικές (πιο συντηρητικές) παραδοχές σε ό,τι αφορά το ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων και το περιθώριο κερδοφορίας της εταιρείας, για την περίοδο Εναλλακτικό Σενάριο Β, όπου οι περισσότερες παραδοχές είναι αντίστοιχες με αυτές του Σεναρίου Διοίκησης, υιοθετούνται όμως ορισμένες διαφορετικές (πιο συντηρητικές) παραδοχές σε ό,τι αφορά το ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων και το περιθώριο κερδοφορίας της εταιρείας, για την περίοδο Σταθμίζοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν ανάλογα με την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου, η συνολική αξία του 100% της AIS ανέρχεται σε $ 40 εκ. ενώ η αξία των μετοχών της AIS, που κατέχει η Sciens DE Holding LLC ανέρχεται σε $ 7.429,5 χιλ. ή 5.157,2 χιλ. (ισοτιμία μετατροπής USD / - 1,4406:1), όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα: Αριθμός Μετοχών ανά Κλάση % επί του Συνόλου Αριθμός Εισφερόμενων Μετοχών % επί του Συνόλου Κατανομή Αξίας ανά Κλάση Μετοχής (USD 000) Αξία ανά Μετοχή (USD 000) Αξία Εισφερόμενων Μετοχών (USD 000) Κοινές μετοχές ,0 96,4% ,6 76,8% Προνομιούχες μετοχές κλάσης Α ,0 0,9% 2.753,6 4,4% Προνομιούχες μετοχές κλάσης Β ,0 0,9% 6.543,8 10,6% 1.342,1 0,1 601,9 Προνομιούχες μετοχές κλάσης Γ ,0 1,8% 5.087,2 8,2% ,6 1, ,6 Σύνολο ,0 100% ,2 100% , ,5 Σελίδα 8

9 Αποτίμηση Colt Defense LLC (εταιρεία στην οποία συμμετέχει η Sciens DE Holdings LLC) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ο προσδιορισμός της αξίας με βάση αυτή τη μέθοδο, βασίζεται αφενός μεν στους χρηματιστηριακούς δείκτες ομοειδών εταιρειών, αφετέρου δε σε παραμέτρους που προκύπτουν από τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της εταιρείας. Οι τιμές που προκύπτουν από τον κάθε δείκτη σταθμίστηκαν, ανάλογα με την καταλληλότητα του κάθε δείκτη για την εκτίμηση της αξίας της εταιρείας. Με βάση δείγμα 9 συγκρίσιμων (ομοειδών) εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ που επιλέχθηκε, υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες κεφαλαιαγοράς. Συγκρίσιμες Συναλλαγές Η αποτίμηση μιας εταιρείας με τη μέθοδο συγκρίσιμων συναλλαγών βασίζεται στη χρήση δεικτών οι οποίοι προκύπτουν από την αξία εξαγοράς συγκρίσιμων εταιρειών και τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία. Για το σκοπό της παρούσας ανάλυσης, συλλέχθηκαν στοιχεία για 6 εξαγορές συγκρίσιμων της εταιρείας επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις όπου μία συναλλαγή του δείγματος αφορούσε εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών, εφαρμόστηκε απομείωση στους δείκτες που προκύπτουν, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μειωμένη αξία λόγω περιορισμένης εμπορευσιμότητας των μετοχών της και να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς των εισηγμένων εταιρειών του δείγματος. Στις συναλλαγές που αφορούσαν μειοψηφικό πακέτο μετοχών προσαύξηση μετοχών, εφαρμόστηκε για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αποτιμάται το σύνολο των μετοχών μιας εταιρείας που δίνει τη δυνατότητα ελέγχου (control premium). Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών Για τον προσδιορισμό της αξίας της Colt με βάση τη μέθοδο αυτή, αναπτύχθηκε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο πρόβλεψης των κύριων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας για την περίοδο Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού βασίστηκε στις παραδοχές και προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας για την περίοδο και σε ορισμένες προβολές και εκτιμήσεις για την περίοδο , καθώς και σε πρόσθετες αναπροσαρμογές που κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθούν. Aναπτύχθηκαν τα εξής τρία σενάρια: Σενάριο Διοίκησης, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γενικές παραδοχές που συζητήθηκαν με τη διοίκηση της εταιρείας, όσον αφορά τις πωλήσεις, το κόστος πωληθέντων και τα διοικητικά έξοδα της εταιρείας, ενώ έγιναν και κάποιες αναπροσαρμογές που κρίθηκαν απαραίτητες. Εναλλακτικό Σενάριο Α, όπου οι περισσότερες παραδοχές είναι αντίστοιχες με αυτές του Σεναρίου Διοίκησης, υιοθετούνται όμως ορισμένες διαφορετικές (πιο αισιόδοξες) Σελίδα 9

10 παραδοχές σε ό,τι αφορά το ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων και το περιθώριο κερδοφορίας της εταιρείας, για την περίοδο Εναλλακτικό Σενάριο Β, όπου οι περισσότερες παραδοχές είναι αντίστοιχες με αυτές του Σεναρίου της Διοίκησης, υιοθετούνται όμως ορισμένες διαφορετικές (πιο συντηρητικές) παραδοχές σε ό,τι αφορά το ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων και το περιθώριο κερδοφορίας της εταιρείας, για την περίοδο Σταθμίζοντας τα αποτελέσματα αποτίμησης που προέκυψαν ανάλογα με την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου η αξία του 100% της Colt Defense LLC εκτιμήθηκε στα $ χιλ. Συνακόλουθα, η αξία των μετοχών της Colt Defense LLC, που κατέχει η Sciens DE Holding LLC, μέσω των SP Colt Co-Investment και Colt Defense Holding LLC, ανέρχεται σε $ ,3 χιλ. ή χιλ. (ισοτιμία μετατροπής USD / - 1,4406:1), όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Αποτίμηση Plainfield Finance Corporation Δεδομένου ότι η Plainfield Finance Corporation είναι εταιρεία συμμετοχών χωρίς παραγωγικές ή άλλες λειτουργικές δραστηριότητες, σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική, η αποτίμηση της πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης. Πιο συγκεκριμένα, αποτιμήθηκε η συμμετοχή της στην CDH II LLC μεμονωμένα και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής της Plainfield Finance Corporation σε αυτή, αναπροσαρμόσθηκε η αξία του λογαριασμού «Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς & Κοινοπραξίες» του ελεγμένου ισολογισμού της με ημερομηνία Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Plainfield Finance Corporation είναι η συμμετοχή της (100%) στην εταιρεία συμμετοχών CDH II LLC. Με τη σειρά της η CDH II LLC διαθέτει το 7,95% περίπου (ή εταιρικά μερίδια) της Colt Defence LLC. Με αξία του 100% της Colt Defense LLC στα $ χιλ., όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω, η αξία των μετοχών της Colt Defense LLC, που κατέχει η Plainfield Finance Corporation, μέσω της CDH II LLC, ανέρχεται σε $ ,6 χιλ. ή χιλ. (ισοτιμία μετατροπής USD / - 1,4406:1). Σελίδα 10

11 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκτιμώμενη αξία της Plainfield Finance Corporation σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης προσδιορίζεται ως εξής: Ποσά σε USD 000 Ποσά σε 000* Καθαρή Θέση Εταιρείας την , ,0 Πλέον Δίκαιη αξία: Συμμετοχής στην CDH II LLC , ,0 Μείον Λογιστική αξία: Συμμετοχής στην CDH II LLC , ,5 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις , ,5 *Ισοτιμία μετατροπής USD / - 1,4406:1 Αποτίμηση Plainfield SP SECS Holdco I SECS Δεδομένου ότι η Plainfield SP SECS Holdco I SECS (εφεξής «Plainfield Holdco I») είναι εταιρεία συμμετοχών χωρίς παραγωγικές ή άλλες λειτουργικές δραστηριότητες, σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική, η αποτίμηση της πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει η Plainfield Holdco I, είναι ,87 μετοχές κλάσης C του επενδυτικού κεφαλαίου ανοιχτού τύπου Sciens Special Situation Master Fund (SSSMF). Στο τελευταίο, την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει η Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε. Το SSSMF επενδύει με ίδια κεφάλαια σε μετοχικούς και δανειακούς τίτλους ιδιωτικών συμμετοχών κατέχοντας στις , 18 διαφορετικές επενδυτικές θέσεις σε εταιρείες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η επενδυτική στρατηγική του SSSMF, που βασίζεται στη διασπορά επενδύσεων σε διαφορετικές ιδιωτικές συμμετοχές και σε ποικιλία επενδυτικών τίτλων (μετοχικών, δανειακών κ.ά), αποσκοπεί στην κατά το δυνατό προστασία του από τις διακυμάνσεις που μπορεί να παρουσιάζουν οι διαφορετικοί κλάδοι των εταιρειών στις οποίες επενδύει. Επομένως κατά την αποτίμηση, λήφθηκε υπόψη η αξία του SSSMF μεμονωμένα και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής της Plainfield Holdco I σε αυτό, προέκυψε η αξία της τελευταίας κατά την Με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Plainfield Holdco I και του SSSMF η αξία των ,87 μετοχών κλάσης C του SSSMF που κατέχει η εταιρεία ανέρχεται σε $ χιλ. Σελίδα 11

12 Σημειώνεται ότι η αξία της συμμετοχής στο SSSMF κατά την προέκυψε με βάση την εύλογη αξία του SSSMF κατά την ίδια ημερομηνία και συνεπώς δεν απαιτείται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή. Σύμφωνα με τα παραπάνω η εκτιμώμενη αξία της Plainfield Holdco I με την εφαρμογή της μεθόδου της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης προσδιορίζεται ως εξής: Ποσά σε USD χιλ. Ποσά σε χιλ.* Καθαρή Θέση Εταιρείας στις , ,7 Εύλογη Αξία Συμμετοχής στη Sciens Special Situation Master Fund , ,7 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις , ,7 *Ισοτιμία μετατροπής USD / - 1,4406:1 Αποτίμηση Plainfield SP SECS Holdco III SECS Δεδομένου ότι η Plainfield SP SECS Holdco III SECS (εφεξής «Plainfield Holdco III») είναι εταιρεία συμμετοχών χωρίς παραγωγικές, εμπορικές ή άλλες λειτουργικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, η αποτίμησή της πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης. Tα περιουσιακά στοιχεία της Plainfield Holdco ΙΙΙ αποτελούνται από εταιρικά μερίδια (ή 16,48%) της Solarfield Ventures S.ar.L, καθώς και δάνεια (16,48% του συνόλου των δανείων) που έχει λάβει η Solarfield Ventures S.ar.L.. Η Solarfield Ventures S.ar.L. συμμετέχει κατά 69% στην Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών A.E., η οποία και κατέχει το 99,98% της Ηλιόσφαιρα A.E. Η Ηλιόσφαιρα A.E.η οποία ιδρύθηκε το 2008 και έχει αναπτύξει το πρώτο εργοστάσιο στην Ελλάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία Λεπτού Υμενίου (Thin Film) της ελβετικής εταιρείας Oerlikon Solar, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 60 MW που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγή πάνελ περίπου. Η συνολική επένδυση ύψους 185 εκατ. ευρώ, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και έχει επιδοτηθεί. Η Ηλιόσφαιρα A.E. έχει ξεκινήσει την παραγωγή των πάνελ στα τέλη του Στο πλαίσιο αποτίμησης της Plainfield Holdco III, αποτιμήθηκε αναλυτικά η Ηλιόσφαιρα Α.Ε. και η Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. και στη συνέχεια η Solarfield Ventures S.ar.L., μεμονωμένα. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής της Plainfield Holdco III στην τελευταία, αναπροσαρμόσθηκε η αξία του λογαριασμού Συμμετοχές σε Θυγατρικές Συγγενείς & Κοινοπραξίες των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων με ημερομηνία Σε ό,τι αφορά τα δάνεια εισπρακτέα ύψους 3,3 εκατ. που παρουσιάζονται στον ισολογισμό, θεωρείται ότι η δίκαιη αξία τους αντικατοπτρίζεται στην λογιστική αξία που παρουσιάζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Plainfield Holdco III στις Σελίδα 12

13 (ποσά σε 000) Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,3 Πλέον: Δίκαιη αξία 16,48% Συμμετοχής στην Solarfield Ventures S.ar.L ,9 Μείον: Λογιστική αξία 16,48% Συμμετοχής στην Solarfield Ventures S.ar.L. στις οικονομικές καταστάσεις της Plainfield Holdco III ,1 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,2 Αποτίμηση Solarfield Ventures S.ar.L (εταιρεία στην οποία συμμετέχει κατά 16,48% η Plainfield Holdco III) Δεδομένου ότι η Solarfield Ventures S.ar.L. είναι εταιρεία συμμετοχών χωρίς παραγωγικές, εμπορικές ή άλλες λειτουργικές δραστηριότητες, και σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, η αποτίμησή της πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης. Πιο συγκεκριμένα, αποτιμήθηκε η συμμετοχή της Solarfield Ventures S.ar.L. στην Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. μεμονωμένα και στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής της Solarfield Ventures S.ar.L στην τελευταία, αναπροσαρμόσθηκε η αξία του λογαριασμού «Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς & Κοινοπραξίες» του ισολογισμού της με ημερομηνία (ποσά σε 000) Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,6 Πλέον: Δίκαιη αξία 69% Συμμετοχής στην Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε ,8 Μείον: Λογιστική αξία 69% Συμμετοχής στην Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. στις οικονομικές καταστάσεις της Solarfield Ventures S.ar.L ,8 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,3 Επομένως η αξία του 16,48% της Solarfield Ventures S.ar.L., που κατέχει η Plainfield Holdco III, ανέρχεται σε ,9 χιλ.. Αποτίμηση Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. (εταιρεία στην οποία συμμετέχει κατά 69% η Solarfield Ventures S.ar.L.) Η Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών που κατέχει το 99,98% στην Ηλιόσφαιρα Α.Ε. και πέραν αυτής της συμμετοχής της δεν διαθέτει λοιπές συμμετοχές, παραγωγικές, εμπορικές ή άλλες λειτουργικές δραστηριότητες. Η αποτίμηση της Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. έχει πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους: Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ο προσδιορισμός της αξίας με βάση αυτή τη μέθοδο, βασίζεται αφενός μεν στους χρηματιστηριακούς δείκτες ομοειδών εταιρειών, αφετέρου δε σε παραμέτρους που προκύπτουν από τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της εταιρείας. Οι τιμές που προκύπτουν από τον κάθε δείκτη σταθμίστηκαν, ανάλογα με την καταλληλότητα του κάθε δείκτη για την εκτίμηση της αξίας της εταιρείας. Σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική αντίστοιχων αποτιμήσεων, η τελική αξία της Σελίδα 13

14 εταιρείας αναπροσαρμόστηκε / προσαυξήθηκε λόγω του ότι η παρούσα αποτίμηση αφορά σε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών με δυνατότητα ασκήσεως ελέγχου της διοίκησης της εταιρείας (control premium) σε αντίθεση με τις εταιρείες του δείγματος που αντικατοπτρίζουν την αξία μεμονωμένων μετοχών. Επιπλέον, η τελική αξία της εταιρείας έχει μειωθεί λόγω μειωμένης εμπορευσιμότητας των μετοχών της επειδή η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο. Με βάση δείγμα των 27 συγκρίσιμων (ομοειδών) διεθνών εταιρειών που επιλέχθηκαν υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες, κεφαλαιαγοράς. Συγκρίσιμες Συναλλαγές Η αποτίμηση μιας εταιρείας με τη μέθοδο των συγκρίσιμων συναλλαγών βασίζεται στη χρήση δεικτών οι οποίοι προκύπτουν από την αξία εξαγοράς συγκρίσιμων εταιρειών και τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία. Για το σκοπό της παρούσας ανάλυσης, συλλέχθηκαν στοιχεία για 19 εξαγορές συγκρίσιμων της εταιρείας επιχειρήσεων από διάφορες χώρες. Στις περιπτώσεις όπου μία συναλλαγή του δείγματος αφορούσε εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο, εφαρμόστηκε μείωση στους δείκτες που προκύπτουν, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη απομείωση λόγω χαμηλής εμπορευσιμότητας μετοχών (marketability discount). Στις συναλλαγές που αφορούσαν μειοψηφικό πακέτο μετοχών, εφαρμόστηκε προσαύξηση για τη δυνατότητα ελέγχου (control premium). Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης Για την εφαρμογή της μεθόδου της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης αποτιμήθηκε η μόνη συμμετοχή της εταιρείας στην Ηλιόσφαιρα Α.Ε. μεμονωμένα και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτή, αναπροσαρμόσθηκε αντίστοιχα η αξία του λογαριασμού «Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς & Κοινοπραξίες» του ισολογισμού με ημερομηνία Για την εκτίμηση της εύλογης αξίας του 99,98% συμμετοχής που κατέχει η Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. στην Ηλιόσφαιρα Α.Ε., χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών ως ακολούθως: Η εκτιμώμενη αξία της εταιρείας υπολογίζεται ως το άθροισμα των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρεία και της υπολειμματικής αξίας της εταιρείας, δηλαδή την αξία της εταιρείας στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (στην παρούσα περίπτωση μετά το 2018). Στη συνέχεια για να υπολογισθεί το 100% της εμπορικής αξίας της εταιρείας, αφαιρείται η παρούσα αξία του καθαρού δανεισμού της εταιρείας (δάνεια μείον πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα) και προστίθεται η αξία τυχόν μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων. Για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας με βάση τη Μέθοδο των Προεξοφλημένων Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, αναπτύχθηκαν τα εξής τρία σενάρια: Σελίδα 14

15 Σενάριο Διοίκησης, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γενικές παραδοχές που συζητήθηκαν με τη διοίκηση της εταιρείας, όσον αφορά τις πωλήσεις, το κόστος πωληθέντων, λειτουργικά / χρηματοοικονομικά έξοδα και κεφαλαιουχικές επενδύσεις της εταιρείας, ενώ έγιναν και κάποιες αναπροσαρμογές που κρίθηκαν απαραίτητες. Εναλλακτικό Σενάριο Α, όπου οι περισσότερες παραδοχές είναι αντίστοιχες με αυτές του Σεναρίου διοίκησης, υιοθετούνται όμως ορισμένες πιο συντηρητικές παραδοχές σε ότι αφορά την τιμή πώλησης ανά Wp, απόδοσης των πάνελ, κόστος πρώτων υλών (αερίων) της εταιρείας, για την περίοδο Εναλλακτικό Σενάριο Β, όπου οι περισσότερες παραδοχές είναι αντίστοιχες με αυτές του Σεναρίου διοίκησης, υιοθετούνται όμως ορισμένες πιο απαισιόδοξες παραδοχές σε ότι αφορά την τιμή πώλησης ανά Wp, απόδοσης των πάνελ, κόστος πρώτων υλών (αερίων) της εταιρείας, για την περίοδο Mε βάση τη μέθοδο των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών η εύλογη αξία της Ηλιόσφαιρα Α.Ε. ανέρχεται σε χιλ. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εύλογη αξία και σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, η αξία του 100% των μετοχών της Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών A.E. προσδιορίζεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: (Ποσά σε 000) Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,7 Πλέον: Εύλογη αξία 99,98% Συμμετοχής στην Ηλιόσφαιρα Α.Ε ,8 Μείον: Λογιστική αξία συμμετοχής στην Ηλιόσφαιρα Α.Ε. στις οικονομικές καταστάσεις της Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε ,0 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,5 Τελικώς και με βάση τις κατάλληλες σταθμίσεις των αποτελεσμάτων αποτίμησης από τις μεθόδους των Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, των Συγκρίσιμων Συναλλαγών και της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης προέκυψε ότι η τελική αξία για το 100% της Ηλιόσφαιρα Συμμετοχών Α.Ε. είναι χιλ.. και άρα η αξία του 69% που κατέχει η Solarfield Ventures S.ar.L. ανέρχεται σε ,8 χιλ. Αποτίμηση Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε. Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας Κεφαλαιοποίησης Στην περίπτωση αποτίμησης εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήρια αξιών, λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση και η χρηματιστηριακή αξία των ίδιων αυτών εταιρειών. Λόγω του γεγονότος ότι η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές Σελίδα 15

16 διακυμάνσεις, ακόμα και μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκτός από την χρηματιστηριακή αξία που έχει μια εταιρεία την ημέρα αποτίμησης και ο μέσος όρος της αξίας της ίδιας εταιρείας σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η αποτίμηση έγινε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31/12/2009, καθώς και χρονικών διαστημάτων μηνός, τριμήνου, εξαμήνου και δωδεκαμήνου λήγοντα την 31/12/2009. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η αξία καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της διοίκησης της εταιρείας καθώς και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι κυριότερες από τις παραπάνω αναπροσαρμογές πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν θα πρέπει να γίνουν άλλες αναπροσαρμογές. Για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας με βάση την μέθοδο αυτή, λήφθηκε υπόψη ο Ελεγμένος Ενοποιημένος Ισολογισμός της με βάση κατάρτισης τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. (ποσά σε χιλ.) (Ποσά σε 000) Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,2 Πλέον: Δίκαιη αξία 19,00% Συμμετοχής στην Sciens Fund of Funds Management ,4 Μείον: Λογιστική αξία 19,00% Συμμετοχής στην Sciens Fund of Funds Management 8.205,9 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση Εταιρείας στις ,7 Σταθμίζοντας τα αποτελέσματα αποτίμησης που προέκυψαν ανάλογα με την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση της Εταιρείας, η τελική αξία για το 100% της Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε. προσδιορίσθηκε σε χιλ. Σελίδα 16

17 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Με βάση τις παραδοχές, τις προβλέψεις και τις αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν οι αξίες εισφοράς που προκύπτουν ανά εισφερόμενη εταιρεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Εισφερόμενη Εταιρεία Εισφερόμενο Ποσοστό Μετοχών / Εταιρικών Μεριδίων Αξία Εισφερόμενων Περιουσιακών Στοιχείων Αριθμός Μετοχών της Sciens που θα Εκδοθούν Έναντι των Εισφορών 1. Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Α.Ε. 1,038% Πειραιώς Developer A.E. 100% Πειραιώς Property A.Ε. 100% Sciens DE Holdings LLC 100% Plainfield Finance Corporation LLC 100% Plainfield SP SECS Holdco I SECS 100% Plainfield SP SECS Holdco III SECS 100% Σύνολο Εισφερόμενων Περιουσιακών Στοιχείων Η αξία αποτίμησης της Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε., καθώς επίσης και ο αριθμός των απαιτούμενων νέων μετοχών που θα πρέπει να εκδώσει η Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε., για να ανταλλαγούν με τις μετοχές των εισφερόμενων εταιρειών παρουσιάζεται παρακάτω: Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε. Αξία Αποτίμησης Αριθμός εν Κυκλοφορία Μετοχών πριν την Αύξηση Αξία ανά Μετοχή Αξία Εισφερομένων Περιουσιακών Στοιχείων Απαιτούμενος Αριθμός Νέων Μετοχών (1) (2) (3)=(1)/(2) (4) (5)=(4)/(3) , Επομένως, σύμφωνα με τις αποτιμήσεις των εισφερόμενων εταιρειών και της Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε., οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , για να αποφασίσουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών: (α) "Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο - Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Α.Ε.", (β) "ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER Α.Ε.", (γ) "ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY Α.Ε.", (δ) SCIENS DE HOLDINGS LLC, (ε) Plainfield Finance Corporation, Σελίδα 17

18 (στ) Plainfield SP SECS Holdco I SECS, (ζ) Plainfield SP SECS Holdco III SECS, σύμφωνα με την αποτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920 και εως του ποσού των αξιών εισφοράς που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία αποτίμησης, με την έκδοση μέχρι νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης και τιμή έκδοσης 1,08 Ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες αποτιμήσεις, οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές της Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε., που τις διενήργησαν αναφέρουν στην Έκθεσή τους: «Θεωρούμε ότι οι ανωτέρες τιμές και η σχέση ανταλλαγής που προέκυψε είναι δίκαιες και εύλογες και αντικατοπτρίζουν τις αξίες των μετοχών και εταιρειών μεριδίου των εισφερόμενων εταιρειών με βάση τις προβλέψεις και παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στη κάθε περίπτωση. Επίσης, οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόσθηκαν για να καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ κατά την εφαρμογή των μεθόδων αυτών δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσχέρειες ή δυσκολίες.» Σελίδα 18

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΤΤ κατά την 31 η Μαρτίου 2011, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού,

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΤΤ κατά την 31 η Μαρτίου 2011, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, 7 Ιουλίου 2011 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.Ε.» 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.Ε.» 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 30 Ιουλίου 2004 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

β) ελέγξαµε το από 19 Ιουλίου 2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΠΡΟΟ ΟΣ από την EFG EUROBANK,

β) ελέγξαµε το από 19 Ιουλίου 2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΠΡΟΟ ΟΣ από την EFG EUROBANK, Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 250-254 152 31 Χαλάνδρι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax: +30 (210) 6776.190 www.deloitte.gr 20 Ιουλίου 2005 Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της EFG EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί του Σχεδίου όρων συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από 2-10-2014 σχετικές εκθέσεις τους.

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από 2-10-2014 σχετικές εκθέσεις τους. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρία Ελαφρών Μετάλλων» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το.Σ. της Εταιρίας θεωρεί ότι η προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συµφέρον της Εταιρίας και των µετόχων της επειδή:

Το.Σ. της Εταιρίας θεωρεί ότι η προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συµφέρον της Εταιρίας και των µετόχων της επειδή: ΕΚΘΕΣΗ ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» που έχει συγκληθεί για την 23 Απριλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» κατ άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατά το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

Έκθεση κατά το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Έκθεση κατά το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από σχετικές εκθέσεις τους.

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από σχετικές εκθέσεις τους. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4..4..3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 από 1η Ιανουαρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο 175 64 Αθήνα Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επί του από 15.07.2015 Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ιοικητικό Συµβούλιο ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φιλελλήνων Χαλάνδρι Αττικής. 11 Νοεµβρίου 2005

Προς το ιοικητικό Συµβούλιο ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φιλελλήνων Χαλάνδρι Αττικής. 11 Νοεµβρίου 2005 KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Αποτίμηση Επιχειρήσεων 08.04.2019 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών Παραδοχές Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι παραγωγικοί συντελεστές Η επιχείρηση αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9M /11/2015

Αποτελέσµατα 9M /11/2015 Αποτελέσµατα 9M 2015 30/11/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το Εννεάµηνο 2015 Τα αποτελέσµατα του Οµίλου στο 9Μ2015 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την αυξηµένη οικονοµική κρίση - ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π /08/2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π /08/2017). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382244 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 14/08/2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ... 5 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.2. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΆΘΡΟΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 8 3.3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2014 30/5/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 3Μ2014 Το 1 ο τρίµηνο 2014 σηµατοδοτεί βελτίωση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου - τα ενοποιηµένα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα