ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» Κύριοι Μέτοχοι, Οι διοικήσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «EUROBANK») και της ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφεξής «ΔΙΑΣ») αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγχώνευση των εν λόγω εταιριών. Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη συγχώνευση αυτή, οι ανωτέρω διοικήσεις ανακοίνωσαν αρχικά την 22α Οκτωβρίου 2010, η δε έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφασίστηκε την 1η Νοεμβρίου Στην απόφασή τους για συγχώνευση των εταιριών, οι ανωτέρω διοικήσεις κατέληξαν εκτιμώντας τις συνθήκες του κλάδου των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τις προοπτικές τους αλλά και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις έλαβαν υπόψη: Α) Τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, οι οποίες δεν διαφαίνεται ότι θα μεταβληθούν στο άμεσο μέλλον: Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη κατάσταση υψηλής αβεβαιότητας στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον έχει οδηγήσει σε συμπίεση των τιμών των μετοχών, αλλά και των λοιπών κινητών αξιών, η οποία διαπιστώνεται τόσο στο επίπεδο της ελληνικής αγοράς κινητών αξιών, όσο και στο επίπεδο των αλλοδαπών οργανωμένων αγορών, ασκώντας σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στον κλάδο των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τα διαθέσιμα των οποίων επενδύονται σε τέτοιες αξίες. Επιπρόσθετα, τον τελευταίο καιρό, σχεδόν το σύνολο των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διαπραγματεύεται σε σημαντική έκπτωση («discount») σε σχέση με την εσωτερική τους αξία. Ειδικά για την ΔΙΑΣ, που είχε discount περίπου 40% μέχρι την ημέρα πρώτης ανακοίνωσης της συγχώνευσης ( ), αυτό συμβαίνει παρά την ιδιαιτέρως καλή απόδοση των επενδύσεών της, που την έφερε μάλιστα πρώτη στην κατάταξη αποδόσεων εσωτερικής αξίας του κλάδου τα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της ΔΙΑΣ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της EUROBANK, που είναι μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρίες του Χ.Α. με σημαντικό βάρος στους σχετικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, υψηλή εμπορευσιμότητα και προοπτικές. Β) Τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν με το νέο σχήμα, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση: Με τη συγχώνευση αυτή, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και η επιτυχής, μέχρι σήμερα, επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε από την διοίκηση της ΔΙΑΣ ενσωματώνονται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της EUROBANK, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. Ειδικότερα, η EUROBANK θα συνεχίσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών της ΔΙΑΣ, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών που διαχειρίζεται για ίδιο λογαριασμό.

2 Γ) Την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της EUROBANK. Τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την συγχώνευση θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια της EUROBANK διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Επί του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, παρατηρούμε τα εξής: Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο εταιριών θα γίνει με απορρόφηση της ΔΙΑΣ από την EUROBANK με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στους δύο αντίστοιχους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 2 ας Νοεμβρίου 2010, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης. Οι πράξεις της απορροφούμενης ΔΙΑΣ που διενεργούνται από την 3 η Νοεμβρίου 2010 και εφεξής μέχρι την ημέρα ολοκληρώσεως της συγχώνευσης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ΔΙΑΣ θα λυθεί ως νομικό πρόσωπο χωρίς να εκκαθαρισθεί, το δε σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό, θα μεταβιβασθεί στην EUROBANK, η οποία θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ, περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ΔΙΑΣ, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας, ενώ οι μέτοχοι της ΔΙΑΣ θα γίνουν μέτοχοι της EUROBANK. Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση θα ισούται κατ αρχήν με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιριών, μετά την αφαίρεση της συνολικής ονομαστικής αξίας ορισμένων μετοχών, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα ανταλλαγούν με νέες μετοχές EUROBANK μετά τη συγχώνευση. Ειδικότερα : Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανέρχεται σε ,25 ευρώ, διαιρούμενο σε συνολικά μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων α) μετοχές κοινές με ψήφο και β) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ ανέρχεται σε ,32 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,92 ευρώ η καθεμία. Από το σύνολο των ανωτέρω μετοχών της ΔΙΑΣ δεν ανταλλάσσονται, σύμφωνα με τον νόμο, μετοχές της ΔΙΑΣ που ανήκουν στην EUROBANK και μετοχές της ΔΙΑΣ που ανήκουν στην ίδια την ΔΙΑΣ, δηλαδή δεν ανταλλάσσονται συνολικά μετοχές της ΔΙΑΣ, συνολικής ονομαστικής αξίας ,56 ευρώ. Συνεπώς, οι ανταλλάξιμες μετοχές της ΔΙΑΣ θα είναι , συνολικής ονομαστικής αξίας ,76 ευρώ. Κατόπιν τούτου, εισφερόμενο στην EUROBANK δεν θα είναι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΣ, αλλά το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση (από το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΣ) ποσού ίσου με την ανωτέρω συνολική ονομαστική αξία των μη ανταλλασσόμενων-ακυρούμενων μετοχών της ΔΙΑΣ. 2

3 Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση θα ισούται κατ αρχήν με το άθροισμα του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της EUROBANK και του εισφερόμενου κεφαλαίου της ΔΙΑΣ, δηλαδή ,25 + ( , ,56) = ευρώ. Για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της EUROBANK, κεφαλαιοποιείται ποσό ,55 ευρώ, προερχόμενο από μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της EUROBANK, και παραλλήλως μεταβάλλεται η ονομαστική αξία της μετοχής της από 2,75 ευρώ σε 2,82 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετά τη συγχώνευση μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK θα ανέρχεται στο ποσό των ,56 ευρώ (δηλαδή ,55 = ,56 ευρώ) και θα διαιρείται σε οκτακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα οκτώ ( ) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,82 η κάθε μία και β) προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 η κάθε μία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση του μετά τη συγχώνευση μετοχικού κεφαλαίου της EUROBANK, καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες αναλαμβάνει την υποχρέωση μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αφενός να μη μεταβιβάσει, τις ανωτέρω μη ανταλλασσόμενες ακυρούμενες μετοχές της ΔΙΑΣ και αφετέρου να μην αποκτήσει επιπλέον μετοχές της ΔΙΑΣ. Σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, ούτε ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους ή των τακτικών ελεγκτών τους προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχωνεύσεως εκτός των κάτωθι, συνοπτικά αναφερόμενων, περιπτώσεων: α) Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK, κατά ποσό ,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής έκδοσης στο άρτιον που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 3723/2008 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της EUROBANK της 12ης Ιανουαρίου β) Η EUROBANK έχει εκδώσει τμηματικά (στις και στις ) ομολογιακό δάνειο, διάρκειας 91 ετών, συνολικού ποσού ευρώ, εξαγοράσιμο, μετατρέψιμο σε κοινές μετοχές της EUROBANK, το οποίο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση, κατόπιν καταργήσεως του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, από τις θυγατρικές της EUROBANK εταιρίες «EFG HELLAS FUNDING LIMITED» και «Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.». γ) Μέλη του προσωπικού και του Δ.Σ. της EUROBANK καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών έχουν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάμει σχετικών αποφάσεων των από και Γενικών Συνελεύσεων της EUROBANK, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν εντός των ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και

4 Ως προς τη μέθοδο καθορισμού της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών, παρατηρούμε τα εξής: Για τον καθορισμό του εύρους αξιών και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των εταιριών, διενεργήθηκε αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών, ήτοι της απορροφούσας EUROBANK και της απορροφώμενης ΔΙΑΣ. Οι αποτιμήσεις αυτές έγιναν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσμα εξήχθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε μεθόδου. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας κάθε εταιρίας εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης : α) Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) β) Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης γ) Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρίας «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» που διενήργησαν τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, και συγκεκριμένα ο κ. Μιχάλης Χατζηπαύλου που ορίστηκε από την EUROBANK και ο κ. Δημήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος που ορίστηκε από την ΔΙΑΣοι οποίοι σημειωτέον δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις συγχωνευόμενες εταιρίες για την τελευταία πριν τη συγχώνευση πενταετία-, δήλωσαν ότι τόσο οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές, είναι οι ενδεδειγμένες και κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση. Δυσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εκτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών ή τον τρόπο προσδιορισμού του εύρους της σχέσης ανταλλαγής μετοχών δεν προέκυψαν. Ως προς τις επιμέρους μεθόδους αποτίμησης παρατηρούνται και επισημαίνονται τα ακόλουθα: Α. Μέθοδος Χρηματιστηριακής αξίας Στην περίπτωση αποτίμησης εισηγμένων σε χρηματιστήρια αξιών εταιριών, λαμβάνεται υπόψη και σε σημαντικό βαθμό κατά την αποτίμησή τους και η χρηματιστηριακή τους αξία (κεφαλαιοποίηση). Λόγω του γεγονότος ότι η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών διαστημάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκτός από την χρηματιστηριακή αξία που έχει μια εταιρία την ημερομηνία αποτίμησης και ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής της αξίας σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, πλησίον της ημερομηνίας αυτής, τα οποία μπορεί να είναι ένας, δύο ή και περισσότεροι μήνες. Παραδοχές για την Εφαρμογή της Μεθόδου Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της EUROBANK και ΔΙΑΣ σε διάφορα χρονικά διαστήματα: κατά την, καθώς και μία ημέρα πριν την, ημερομηνία ανακοίνωσης της προτεινόμενης συγχώνευσης ( ), και μέσος όρος των τιμών κλεισίματος έκαστης μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) 1, 3, 6, 9 και 12 μήνες πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία. 4

5 Για τον υπολογισμό των αντίστοιχων χρηματιστηριακών αξιών (κεφαλαιοποιήσεων) της EUROBANK και ΔΙΑΣ, λήφθηκε υπόψη ο αριθμός των εκδοθέντων μετοχών και οι αντίστοιχες τιμές κλεισίματος των μετοχών (ή μέσος όρος αυτών) στο Χ.Α. Οι κυριότερες παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τη χρήση της μεθόδου αυτής είναι ότι: α. υπάρχει επαρκής διασπορά των μετοχών των δύο εταιριών (free float), β. οι μετοχές των δύο εταιριών διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο για επαρκές χρονικό διάστημα, γ. την υπό εξέταση περίοδο πραγματοποιήθηκε επαρκής όγκος συναλλαγών των μετοχών των δύο εταιριών στο χρηματιστήριο (liquidity), δ. οι επενδυτές έχουν ίση και επαρκή πληροφόρηση για τις δύο εταιρίες, ε. δεν υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης των τιμών των μετοχών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο ότι μπορούμε να εξάγουμε ικανοποιητικά και αξιόπιστα συμπεράσματα από την εφαρμογής της μεθόδου αυτής. Με βάση τη μέθοδο αυτή, προκύπτει ότι η σχέση της αξίας της ΔΙΑΣ προς την αξία της EUROBANK είναι μεταξύ 1 προς 32,33 και 1 προς 51,17 Β. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης Η μέθοδος της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης αντικατοπτρίζει και αποτυπώνει τη χρηματοοικονική θέση μίας εταιρίας σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής βασίζεται στους Ισολογισμούς των υπό αποτίμηση εταιριών κατά την ημερομηνία αποτίμησης ή πλησίον αυτής, σε συνδυασμό με ορισμένες αναπροσαρμογές που κρίνονται απαραίτητες (π.χ. αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών σε τρέχουσες αξίες), κατά περίπτωση, κατά την κρίση του αποτιμητή, αλλά και βάσει των τυχόν σημειώσεων των Διοικήσεων των δύο εταιριών, καθώς επίσης και των τυχόν παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών επί των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων. Παραδοχές για την Εφαρμογή της Μεθόδου Για τον υπολογισμό της μεθόδου αυτής, λήφθηκαν υπόψη οι μη ελεγμένοι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού της EUROBANK και ΔΙΑΣ της 2 ας Νοεμβρίου 2010, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και οι δημοσιευμένοι επισκοπημένοι από τους αντίστοιχους τακτικούς τους ελεγκτές, ισολογισμοί των δύο εταιριών της 30 Ιουνίου 2010, με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Ειδικότερα για την αποτίμηση της EUROBANK χρησιμοποιήθηκε ο δημοσιευμένος, επισκοπημένος, ενοποιημένος ισολογισμός με βάση τα ΔΠΧΑ κατά την , ελλείψει ενοποιημένου Ισολογισμού Μετασχηματισμού. Επίσης, σε ότι αφορά την EUROBANK για τον προσδιορισμό της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης δεν λήφθηκαν υπόψη τα δικαιώματα μειοψηφίας καθώς και οι προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες δύναται να εξαγοραστούν καθώς και άλλα χρεόγραφα που δύναται υπό προϋποθέσεις στο μέλλον, να μετατραπούν σε μετοχές. Αντίστοιχα για την ΔΙΑΣ χρησιμοποιήθηκε ο μη ελεγμένος Ισολογισμός Μετασχηματισμού βάσει Δ.Π.Χ.Α., ο οποίος αντανακλά την τρέχουσα εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου των επενδύσεών της κατά την ημερομηνία αποτίμησης (2 Νοεμβρίου 2010). 5

6 Με βάση τη μέθοδο αυτή, προκύπτει ότι η σχέση της αξίας της ΔΙΑΣ προς την αξία της EUROBANK είναι 1 προς 35,81. Γ. Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία μίας εταιρίας συγκρίνοντάς την με ομοειδείς εταιρίες, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια συγκρισιμότητας. Παραδοχές για την Εφαρμογή της Μεθόδου Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε μόνο για την αποτίμηση της EUROBANK, καθώς δεν κρίθηκε δόκιμο να χρησιμοποιηθεί για την ΔΙΑΣ. Προκειμένου να προσδιορισθεί η σχέση αξιών, αντί της μεθόδου αυτής, για την ΔΙΑΣ χρησιμοποιήθηκε το τελικό εύρος αξιών της εταιρίας. Όσον αφορά τη χρήση της μεθόδου αυτής για την EUROBANK, βασιστήκαμε σε στοιχεία εισηγμένων Ελληνικών τραπεζών αντίστοιχου μεγέθους με την EUROBANK, που επίσης διαθέτουν σημαντική παρουσία σε χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης. Συνεπώς η EUROBANK και οι τράπεζες του δείγματος (Εθνική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) κρίνονται ως αρκετά συγκρίσιμες, αφενός εξαιτίας του ότι όλες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και συνεπώς επηρεάζονται από την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και αφετέρου εξαιτίας της έκθεσής τους σε διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω τοπικών θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, αντιμετωπίζουν έτσι αντίστοιχους κινδύνους και για το λόγο αυτό, το δείγμα αυτό θεωρείται το πλέον κατάλληλο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, υπολογίσθηκαν χρηματιστηριακοί πολλαπλασιαστές (δείκτες) όπως Χρηματιστηριακή Αξία προς Καθαρά Κέρδη, Χρηματιστηριακή Αξία προς Ίδια Κεφάλαια κ.α. Στη συνέχεια, οι πολλαπλασιαστές αυτοί εφαρμόστηκαν στα τελευταία διαθέσιμα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της EUROBANK. Με βάση τη μέθοδο αυτή, προκύπτει ότι η σχέση της αξίας της ΔΙΑΣ προς την αξία της EUROBANK είναι μεταξύ 1 προς 26,62 και 1 προς 35,24. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων των ανωτέρω μεθόδων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη ανάλογα με την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου, προέκυψε ότι η σχέση ανάμεσα στην αξία της EUROBANK και την αξία της ΔΙΑΣ είναι τριάντα ένα και εξήντα εννέα εκατοστά προς ένα (31,69 : 1), ως έγγιστα. Η σχέση ανταλλαγής των υφιστάμενων (προ της συγχωνεύσεως) ανταλλασσόμενων κοινών μετοχών της EUROBANK και της ΔΙΑΣ (περαιτέρω «Παλαιές Μετοχές») με τις νέες (μετά τη συγχώνευση) κοινές μετοχές της EUROBANK (περαιτέρω «Νέες Μετοχές») καθορίζεται με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών της EUROBANK και της ΔΙΑΣ (31,69 : 1). Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η σχέση ανταλλαγής των Νέων Μετοχών με τις Παλαιές Μετοχές, που προκρίνεται ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: α) Κάθε μία (1) από τις Παλαιές Μετοχές της EUROBANK θα αντιστοιχεί προς μία (1) Νέα Μετοχή. β) Κάθε έξι και δύο δέκατα (6,2) από τις Παλαιές Μετοχές της ΔΙΑΣ θα αντιστοιχούν προς μία (1) Νέα Μετοχή. 6

7 Οι ορκωτοί ελεγκτές που διενήργησαν τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών και έλεγξαν το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, σύμφωνα και με τις σχετικές εκθέσεις τους, συμπέραναν ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη, εύλογη και λογική. Τα κλασματικά δικαιώματα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. Τα τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών αθροίζονται για τον σχηματισμό ακέραιου αριθμού μετοχών, οι οποίες εκποιούνται, και το προϊόν της εκποιήσεως αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους. Η EUROBANK θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άϋλων τίτλων (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) για το σύνολο των Νέων Μετοχών, εις «ανταλλαγή» των Παλαιών Μετοχών. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 Για το Δ.Σ. της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Βύρων Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Η. Κολακίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 7

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10,, 10673, : 094284840,....: 21240/06/ /90/16 : 210-3392760 Fax: 210-3392470 Website: www.sciens.gr, E-mail: info@sciens.gr ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ - Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 α ΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ - Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 α ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ - Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 α ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920 ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ή «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Deals ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό Σημαντική Σημείωση H πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΗΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( AΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα