Α.Μ.:.1./ ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%"

Transcript

1 ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΑΜ: /203 Α/ Α 2 ΟΜΑ Α Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη υ Β 202 Β 204 Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ΟΙΚ 22 ΟΙΚ 222 m m3 50 ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) 5,5 * (2,5+3) 2 * (8+3) 34925,00 050, Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,0 m Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,0 m (ΠΤΠ Ο-55) Β 205 Β 206 Β 200 Β 2030 ΟΙΚ-Β 2042 (ΣΧΕΤ) Β 202 (ΣΧΕΤ) Β 2020 ΝΕΤ Ο Ο- Α Β-4 Β 20 ΝΕΤ Ο Ο- Α Γ-2 ΝΕΤ Ο Ο- Α Γ ΟΙΚ 224 ΟΙΚ 232 ΟΙΚ 262 ΟΙΚ 27 ΟΙΚ 280 ΟΙΚ 262 ΟΙΚ 262 Ο Ο 32Β ΟΙΚ 263 Ο Ο 3Β Ο Ο 32Β m * (4+3) 2800,00 m ,4 200,00 m ,00 m ,8 3400,00 m3k m m3 00 m3 00 m ,5 2250,00 4,5 (4,5+3) 7 * (4+3) 0 * (7+3) 750,00 700,00 500,00 m3 200,5 800,00 m m2 0250,5 * (+0,5),6 * (,+0,5 ) 5375, ,00 Σε µεταφορά: 50,00 0,00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα από 23

2 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 50,00 0, Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη ΟΜΑ Α Β : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Κατασκευές από σκυρόδεµα Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/0 Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/0 Κατασκευές από σκυρόδεµα Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C2/5 Κατασκευές από σκυρόδεµα Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C6/20 Κατασκευές από σκυρόδεµα Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι χυτών τοίχων Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Ξυλότυποι -Οπλισµοί Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων Ξυλότυποι -Οπλισµοί Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Ξυλότυποι -Οπλισµοί Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) Ξυλότυποι -Οπλισµοί Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος οµικά πλέγµατα B500C (S500s) Ξυλότυποι -Οπλισµοί Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατός) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΝΕΤ Ο Ο-Α - ΝΕΤ Ο Ο-Α Β ΟΙΚ 2269A m 52,6 0,9 47,34 OMA Α Α Αθροισµα Εργασιών : 97,34 97,34 Ο Ο 25 ΟΙΚ 323 ΟΙΚ 324 ΟΙΚ 325 ΟΙΚ 386 ΟΙΚ 380 ΟΙΚ 38 ΟΙΚ 384 ΟΙΚ 384 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 792 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 Kg , ,00 Kg ,9 0800,00 m ,00 Kg 500,2 600,00 Σε µεταφορά: ,00 97,34 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 2 από 23

3 Α/ Α υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: ,00 97, Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεµάτων ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά Nεο ΟΙΚ Β ΟΙΚ 7922 ΟΙΚ 7903 Kg , 890,00 Kg ,00 6 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) Β ΟΙΚ 792 m ,00 7 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα Β ΟΙΚ 7244 µµ 00 2,5 250,00 8 Σιδηρουργικά διάφορα Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης Β ΟΙΚ 68 Kg , ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους /2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους /2 πλίνθων (υπερµπατικές) ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Οπτοπλινθοδοµές Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x2x9 cm Πάχους /4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Β 4602 Β 4604 Β 4605 Β 49 Β 460 Β 492 Β 72 Β 73 Β ΟΜΑ Α Β Άθροισµα Εργασιών : , ,00 ΟΙΚ 4662 ΟΙΚ 4664 ΟΙΚ 4665 ΟΙΚ 323 ΟΙΚ 466 ΟΙΚ 323 ΟΙΚ 72 ΟΙΚ 73 Υ Ρ 6630 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m , ,00 m 800 7,5 3500,00 m ,00 m ,00 m ,3 50,00 Σε µεταφορά: 28250, ,34 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 3 από 23

4 Κωδικό ς υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώ ρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 28250, , Πλήρης κατασκευή βρύσης αυλείου χώρου, από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C6/20 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm ΝΕΟ οικ 042 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 7940 OMA Α ( υκτια - Ηλεκτροµηχανολογικα) Υ ΡΕΥΣΗ Σφαιρικος κρουνός ορειχαλκινος γωνιακος µε πεταλουδα /2'' ιαµέτρου /2 ins Σφαιρικος κρουνός ορειχάλκινος µε πεταλουδα 3/4'' ιαµέτρου 3/4 ins Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Ονοµ διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ πίεσης ΡΝ 20 atm Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Ονοµ διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ πίεσης ΡΝ 20 atm Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 220-2:20 Ονοµ διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ πίεσης ΡΝ 20 atm Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου /2 ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου 3/4 ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων,ενδτύπου MUPRO,χωρίς λάστιχο, διαµέτρου Φ ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου /2 ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου 2 ins Ν008 5 Ν Υ Ρ-Β 24 6 Υ Ρ-Β Υ Ρ-Β Ν ΟΙΚ ,00 ΟΙΚ 7940 m ,00 ΟΜΑ Α Γ Άθροισµα Εργασιών : , ,00 ΗΛΜ 2 ΗΛΜ 2 Υ Ρ 6622 Υ Ρ 6622 Υ Ρ 6622 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ0 ΗΛΜ 6 ΗΛΜ , ,5 408,00 m 22,2 3,3 700,00 m 00 4,80 480,00 m 3,42 6,30 828, ,02 523,6 25, 277,50 2,48 2,48 0,98 0,98 2,4 2,4 2 3,22 62,44 Σε µεταφορά: 3697,70 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 4 από 23

5 Κωδ Ποσ Α/Α Αρ Τιµ Αναθεώρ ό υ 50-'+ ( ) Μερική ησης Ολική ( ) ( ) Από µεταφορά: 3697, Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 5 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 8 mm πάχους τοιχώµατος mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας εξωτερ ιαµέτρου 42 mm πάχος τοιχώµατος 5 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος από 0,50 έως,00 m διαστάσ 40cm X 50cm Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου /2 ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 3/4 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου /2 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου /2 ins Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου 3/4 ins Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος - ιαµέτρου /2 ins Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ιαµέτρου /2 ins Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικός 40 l Ισχύος 2000 W Συλλέκτης µονοσωληνίου 0 αναχωρήσεων 27 Συλλέκτης Cu54 8 αναχωρήσεων Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος 3/8 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 5 atm Θερµική µόνωση σωλήνων ιαµέτρου σωλήνων µέχρι ins Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ8 mm Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ28 mm Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ25 mm για άρδευση Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ν Ν86036 Ν Ν9328 Ν93283 Ν93293 Ν ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 24 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ ΗΛΜ 40 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 m 325 7, ,25 m 245 0, ,25 m 8 3,6 244,98 m 65 9,46 264,90 m 5 25,37 380, ,54 34,48 3,6 3,6 3,66 3,66 8,86 8,86 0 8,86 88,60 5 2, 8, ,35 575, ,7 282, ,87 464, , , ,7 42,84 m 350 8, ,50 m 228 2,9 66,20 m 80 3,3 594,00 m 355 2, 745, ,00 Αθροισµα Εργασιών : 2757,8 3 Σε µεταφορά: 0,00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 5 από 23

6 Κωδικό ς υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ά δα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 0, Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων ή και ελαφρών λυµάτων Πλάτους 20cm και βάθους 30cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως,00 m Αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων παροχής 6,00 m3/h και µανοµετρικού ύψους 000 myσ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 00 mm Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται ΑΜΕΑ πλήρης µε δοχείο και κάθισµα 39 Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Σιφώνι πλαστικο δαπέδου µε εσχάρα ανοξειδωτη και κόφτρα διαµέτρου Φ 50 mm οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 4 Για σωλήνες ΡVC/4, Dεσ= 60 mm Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου επίσκεψης Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 20 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm οχείο πλύσεως αποχωρητηρίουυψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα Σιφώνι πλαστικο δαπέδου µε εσχάρα ανοξειδωτη και κόφτρα διαµέτρου Φ 70 mm Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων Νιπτήρας πορσελάνης µε βαλβίδα ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 Χ 55 cm 52 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 25 mm Ν8066 Ν Ν826 5 Ν Ν85 0 Ν852 Ν8049 Ν874 ΟΙΚ_ΝΕ Α 0208 ΟΙΚ_ΝΕ Α Υ Ρ-Β 223 Π Ν ΝΕΤ Υ Ρ-Β Ν ΟΙΚ_ΝΕ Α 04 Ν860 3 ΗΛΜ Ν Ν ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 2 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ 5 Υ Ρ6622 ΗΛΜ7 ΟΙΚ 242 ΟΙΚ 252 Υ Ρ 67 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 4 Υ Ρ 6557 ΗΛΜ 5 Υ Ρ6622 ΟΙΚ 404 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 Υ Ρ6622 m 20 32, , , , ,00 m ,2 4995, , , , ,6 88,00 m * (30+0) 4500,00 m ,00 µµ 25 8,9 2,50 Kg 450,52 684,00 9 5,4 036,26 µµ 3, , , , ,00 m , , ,08 553,92 m 56,9 56,9 m , ,00 m 2,8 2,80 Σε µεταφορά: 72550,04 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 6 από 23

7 Κωδ Αρ ά Α/Α Αναθεώρ υ 50-'+ Τιµ δα ( ) Μερική ( ησης Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 72550, Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 50 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 25 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 0 atm διαµέτρου Φ 75 mm Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 25 cm Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 00 mm 63 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 80cm X 90cm και βάθος έως 0,50 m 66 Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) χυτοσιδηρά Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως Νιπτήρας πορσελάνης ιαστ 42 Χ 56 cm Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm µιάς σκάφης ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 3 cm, µήκους,20 m Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ιαστάσεων 42 Χ 60 cm Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - µήκους 0,60 cm Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης ιαστάσεων 7,5 Χ 5 cm Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη µε καπάκι 3 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής:5 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής:5 Χ 6 mm2 Ν Ν8043 Ν Ν Ν Ν8053 Ν80545 Ν Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622, Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 Υ Ρ6622 ΗΛΜ ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ ΗΛΜ7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 4 m 27,8 27,80 m 2,8 2,80 m 3, 3,0 m 20 25,3 3036,00 m 85 9,5 657, , , ,00 06,04 06,04 225,00 225,00 Kg,5, , , , ,6 4525, ,2 350, ,49 70, ,86 25,6 25 2,22 530,50 6 5,23 9,38 5 2,8 92, ,8 358,40 2 Αθροισµα Εργασιών : 9034,40 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 m 20 9,67 60,40 m 30,8 354,00 Σε µεταφορά: 54,40 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 7 από 23

8 Κωδικό ς υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 8 από 23 Ποσ ό ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 54, Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 2,5 mm2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 6 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 25 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 95 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 85 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ mm2 ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α απλός µονοπολικός ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α απλός διπολικός ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 6 Α Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 6 Α - Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος ιαστάσεων 32 Χ 55 cm Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ιαστάσεων 82 Χ 75 cm Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ιαστάσεων 06 Χ 75 cm ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 52 m 20 4,84 580,80 m 227 6,23 44,2 m 75 7,96 393,00 m 9,48 9,48 m 2,7 2,7 m 35,97 35,97 m 25 7,9 79,75 m 23,97 23,97 m 29,56 29,56 m 25 38, ,75 m 20 76, , ,4 405,72 4 5,42 764,22 2 5,94 7, ,24 367, ,3 257, , , ,00 Σε µεταφορά: 24083,52 Ολική ( )

9 υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ά δα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 24083, ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 00 Α Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ- SIEMENS Εντάσεως έως 00 Α και σπειρώµατος R /4 ins Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 0 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 6 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 20 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 6 Α Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους 07 Φωτιστικό καµπανας Φ Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 20 επίµηκες γιά 2 λαµπτήρες Τ8 58 W Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, οροφής ή αναρτηµένο Προστασίας ΙΡ 55 κυκλικό Γιά λαµπτήρες Τ8 40 W Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ανταυγαστήρα απλό προστασίας ΙΡ 20 - Με λαµπτήρα 00 W πυρακτώσεως - Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρα 00 W πυρακτώσεως - Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (Αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 20 Με λαµπτήρες 00 W πυρακτώσεως - Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες Β ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ ,87 206,96 33,0 33,0 9,39 9,39 2,5 2, ,8 47, ,2 582,55 8 0,2 8,68 8 5,8 26, ,75 770, , , , ,8 387, ,9 389,00 25,6 25,60 m3 40 8,89 755,60 Σε µεταφορά: 70053,96 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 9 από 23

10 Κωδικό ς υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησ ης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 70053, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 2 ins Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 3 ins Ακροκιβώτιο ιστού για µονό βραχίονα Αυτοµατος διακοπτης διαρροης τετραπολικος ονοµαστικης εντασης 4x40 Αυτοµατος διακοπτης διαρροης τετραπολικος ονοµαστικης εντασης 4x63 Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 35 mm Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 6 mm Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 23 mm Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαµέτρου Φ 29 mm Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 µµ Πλάτους 200 mm Ρευµατοδότης στεγανός τριφασικός µε ουδέτερο και επαφή γείωσης 380/220 V έντασης 6 Α SCHUKO - Εντάσεως 6 Α - Ταινία θεµελιακής γείωσης 30χ4 Προβολέας ενδεικτικού τύπου JET-4C του Πετρίδη µε ένα λαµπτήρα αλογονιδίων µετάλλου 50 W Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό ΙΡ 65 µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων ενδτύπου 3F LINDA του ΠΕΤΡΙ Η µε 2 λυχνίες 36 W Ιστός χαλυβδινος γαλβανισµενος ηλεκτροφωτισµού ύψους 3,5 µ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 00 mm Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός Εντάσεως 63 Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός υψηλής ισχύος τριών ασφαλειών ΝΗ µέσα σε στεγανό κιβώτιο Εντάσεως 200 Α Πίλαρ ηλεκτροδότησης µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - Αυτόµατος διακόπτης ισχυος 3x60Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α N Ν Ν8044 Ν80442 Ν80443 Ν80444 Ν Ν88274 Ν88473 Ν Ν Ν93272 Ν Ο Ο-Β Ζ ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 04 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ0 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ59 ΗΛΜ0 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ 53 ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 m 25 9,84 496,00 m 65 29,5 97, ,34 268, , ,00 m 75 8,5 637,50 m 58 9,5 55,00 m 0,5 0,50 m,5,50 m ,00 35,9 35, , , ,5 5339, ,00 m ,2 6549,00 Kg 450,5 675, , , ,2 2879, , ,00 2 2,9 43,82 Σε µεταφορά: 09408,46 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 0 από 23

11 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησ ης Από µεταφορά: 09408, πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 3,5mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 23mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 36mm πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 3,5mm πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 6mm πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 23mm χαλύβδινος ευθύς ιαµέτρου Φ 29mm Κυτίο διακλαδώσεως Τύπου Μπέργκµαν - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 00 Χ 00mm - Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής:,5 mm2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής: 2,5 mm2 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ιατοµής: 6 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ,5 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ 4 mm2 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής:5 Χ 2,5 mm2 4 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Αγωγος συλλεκτηριος χαλυβδινος διαµέτρου Φ8 Χαλύβδινη γαλβανισµένη ράβδος, κυκλικής διατοµής, Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής διατοµής, γαλβανισµένη ιαµέτρου 0 mm Περιλαίµιο υδρορρόης Περιλαίµιο υδρορρόης τύπου C, κατα DΙΝ 4888 ιαµέτρου Φ 0 mm Σύνδεσµος γεφυρώσεων πάσης φύσης 5 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Ρευµατοδότης RJ 45 CAT6 UTP βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση Εντάσεως 0 Α Ν99999 Ν Ν Ν ΗΛΜ 42 ΗΛΜ 44 ΗΛΜ 44 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ 46 άδ α ( ) m 657 3,26 24,82 m 40 4,07 668,70 m 50 5,02 753,00 m 6,3 6,30 m 254 3,23 820,42 m 96 4,05 793,80 m 65 4,98 323,70 m 48 3,8 4 Μερική ( ) Ολική ( ) 664,32 8 4,76 85, ,92 236,6 m 2850, ,00 m 2650, ,50 m 320 3,99 276,80 m 250 5,29 322,50 m 480 5,66 276,80 m 5 7,06 8,90 m 7,9 7,90 3 Αθροισµα Εργασιών : 30589,76 ΗΛΜ63 ΗΛΜ0 ΗΛΜ0 ΗΛΜ0 m 220,8 2596,00 m 460 2, 5566, ,8 387, ,6 890,00 4 Αθροισµα Εργασιών : 9439,00 ΗΛΜ ,8 694,20 Σε µεταφορά: 694,20 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα από 23

12 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50- '+ Αρ Τιµ Αναθεώρη σης ( ) Μερική ( Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 694, Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό ιαµέτρου 0,6 mm Φ 4 Χ 2 Χ 0,6 mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 23mm πλαστικός θωρακισµένος από PVC ευθύς ιαµέτρου 6 mm χαλύβδινος ευθύς ιαµέτρου Φ 29mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 00, CATEG 5, 4 ζευγών Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ 35 mm2 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 0 µµ Πλάτους 300 mm Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 µµ Πλάτους 00 mm 69 Κεντρικος Κατανεµητής 70 Τηλεφωνικό κέντρο Ν ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κεντρο ελεγχου ήχου 5 εισόδων-5 εξόδων πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Μεγάφωνο εσωτερικου χωρου 40 W 75 Μικρόφωνο ασυρµατο µε δεκτη Μεγάφωνο οροφής ή ψευδοροφής 0 W Μεγαφωνο εξωτερικου χωρου 30 W Καλώδιο µεγαφωνικης εγκαταστασης 2x mm2 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 00, CATEG 5, 4 ζευγών Πληκτρολόγιο ελέγχου συστήµατος ασφαλείας 83 Κεντρικός πίνακας ασφαλείας Ν Ν Ν89935 Ν95026 Ν95625Σ Χ Ν95673 Ν9569 Ν956 Ν95652 Ν Ν8768 Ν9533 Ν ΗΛΜ 48 ΗΛΜ 42 ΗΛΜ6 ΗΛΜ0 ΗΛΜ0 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ62 ΗΛΜ62 ΗΛΜ62 ΗΛΜ60 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 2 από 23 Μο νά δα Ποσ ό m 45 4,5 202,50 m 45 4,07 83,5 m 485 5, ,70 m 0 5,00 50,00 m 59 3,84 86, ,92 65,00 m 250,5 875,00 m,53,53 m 25,3 25,30 m 20 22,5 2700, , ,00 5 Αθροισµα Εργασιών : 657, ,00 m 5 4,07 6, ,92 23, , , ,6 684, , ,5 875,00 6 Αθροισµα Εργασιών : 6865,85 m 50 4,07 60,50 0 4,92 49,20 m 679,5 08, , ,00

13 Σε µεταφορά: 4468,20 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 3 από 23

14 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50- '+ Αρ Τιµ Αναθεώρ ησης ( ) Μερική ( Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 4468,20 84 Μαγνητική επαφή 85 Σειρήνα συναγερµού Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων 8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ R-TV πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 89 Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω 90 Κεραία ΤV VΗF και UΗF 9 Ενισxυτής σήµατος κεραίας ΤV 92 ιακλαδωτήρας σήµατος 93 Πρίζα TV-SAT-RADIO 9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 94 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη 95 Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 2 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler γοµώσεως 2 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γοµώσεως 6 kg πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ιατοµής:2 Χ,5 mm2 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' 203 Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών 204 Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός 205 Φωτεινός επαναλήπτης 206 Πατητό κοµβίο συναγερµού µε κλειδι 207 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού εξωτερικη 0 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 200mm οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη Χωριτηκός 200 l Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 2,00 mm Ν96004 Ν96005 Ν Ν9605 Ν9730 Ν97302 Ν Ν97306 Ν8204 Ν9532ΣΧ Ν Ν89872 Ν9532 Ν95322 Ν95326 Ν9533 Ν Ν ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 ΗΛΜ 20 ΗΛΜ9 ΗΛΜ 9 ΗΛΜ 9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ 9 ΗΛΜ 46 ΗΛΜ46 ΗΛΜ46 ΗΛΜ9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ9 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ 23 ΗΛΜ ,8 270, , ,8 945,60 7 Αθροισµα Εργασιών : 693,80 m 30 4,07 22,0 0 4,92 49,20 µµ 420 5,3 2226, , , ,00 5 0,5 57,50 8 Αθροισµα Εργασιών : 3454, ,00 000, , 348, ,9 78,55 59,49 59, , ,09 420,54 m 30 4,07 22,0 m 368,74 4,28 578, , 2092, , ,3 634, ,8 789, ,6 569, ,00 9 Αθροισµα Εργασιών : 2684,38 m ,77 32, ,00 m ,00 Σε µεταφορά: 5272,60 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 4 από 23

15 υ Κωδ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 50- '+ Αρ Τιµ Αναθεώρησ ης ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 5272, Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Χαλκοσωλήνας εξωτερ ιαµέτρου 42 mm πάχος τοιχώµατος 5 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου /2 ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 3/4 ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου /2 ins Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανός καύσεως 5 έως 35 kg/h εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη 29 είκτης στάθµης πετρελαίου Καπναγωγός απο ευκαµπτο αεραγωγο απο ανοξειδωτο χαλυβα διαµετρου εως 500mm Καπνοδόχος ανοξειδωτη διπλου τοιχωµατος Φ450 ιατοµής από 600 έως 200 cm2 Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής ιαµέτρου 3/4 ins Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος /2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 2 atm πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 6mm Oριζόντιος συλλέκτης ή διανοµέας από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 6" ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ /2 ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ 3/4 ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ /4 ins ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων µε λάστιχο διαµέτρου Φ 2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 2 /2 ins N86026 Ν8038 Ν80382 Ν80383 Ν80384 Ν80386 Ν ΗΛΜ 7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ 7 ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ 28 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 34 ΗΛΜ 23 ΗΛΜ 2 ΗΛΜ ΗΛΜ 6 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 ΗΛΜ m 8 3,6 244,98 m 0 9,46 94,60 m 55 25,37 395, ,6 868,72 2 3,66 63, , ,00 Kg 420 6, , ,00 m 8 45,8 366,40 m , , ,23 567, ,00 m 20 4,07 8, ,00 0,2 2,00,5, , 73,50 2,4 2,40 85,6 36, ,00 Σε µεταφορά: 37935,5 Ολική ( ) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 5 από 23

16 υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 6 από 23 Ποσ ό ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 37935, Θερµαντικά σώµατα panel τυπου -900 εσωτερικου βρογχου Συλλέκτης µονοσωληνίου 0 αναχωρήσεων Θερµαντικά σώµατα panel τυπου εσωτερικου βρογχου Θερµαντικά σώµατα panel τυπου εσωτερικου βρογχου Θερµαντικά σώµατα panel τυπου εσωτερικου βρογχου Λέβητας χυτοσιδηρούς Νερού Θερµαντικής Ισχύος Kcal/h Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ιαµέτρου /4 ins Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm Τοπική κλιµατιστική µον ανεµιστήρα στοιχείου (FCU) δαπέδου Παροχής 600 CFM Τοπική κλιµατιστική µον ανεµιστήρα στοιχείου (FCU) δαπέδου Παροχής 800 CFM Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ /2 ins Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 2 ins Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 2 /2 ins 246 Καλώδιο LiYCY 2χ0,5 mm Πλαστικός σωλήνας απο δικτυοµενο πολυαιθυλένιο φραγης οξυγονου,φ20 mm για ενδοδαπεδια τοποθέτηση Αισθητήριο θερµοκρασίας, τύπου δωµατίου ΑΕΡΙΣΜΟΣ Αντλία θερµός διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ικανός 0000 BTU/H και θερµικής ικανός 2000 BTU/H Κλιµατιστική συσκευή διαιρούµενου τύπου ψυκτικής ικανός 4000 BTU/H Σιδηροκατασκευή απο µορφοσίδηρο 252 Ντίζα γαλβανισµένη Μ Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 200 mm Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 25 mm Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm Ν84335 Ν86036 Ν Ν Ν Ν8458 Ν84774 Ν9762 Ν85364 Ν85365 Ν85405 Ν85406 Ν85407 Ν87765 Ν Ν9638 Ν77778 Ν77776 Ν607 Ν ΗΛΜ 26 m 65 65,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ 26 m 33, ,00 ΗΛΜ 26 m, ,00 ΗΛΜ 26 m ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ , ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ0 m 25 2,9 72,50 ΗΛΜ0 m 25 3,2 400,00 ΗΛΜ0 m 98 4,2 83,60 ΗΛΜ 46 m 0,2 32,00 m 50 8,8 020, ,00 0 Αθροισµα Εργασιών : 089,25 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ5 Kg 85 4,5 382,50 ΗΛΜ5 m 25,5 37,50 ΗΛΜ 35 m 30 3, 393,30 ΗΛΜ 35 m 5 9,46 4,90 ΗΛΜ 35 m 5 0,8 52,70 Ολική ( ) Σε µεταφορά: 907,90

17 υ Κωδ ΕΤΕ Π 'ΕΛΟ Τ ΤΠ 50 -'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης Ποσ ό ( ) Μερική ( ) Από µεταφορά: 907, Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός απλής αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, Εως και 3000 m3/h Ανεµιστήρας αξονικός αεραγωγού Παροxής 900 m3/h 0 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ανελκυστήρας ηλεκτρουδραυλικός Ανελκυστήρας Ηλεκτροϋδραυλικός Α Ν8560 Ν8562 Ν ΗΛΜ ,00 ΗΛΜ ,00 Άθροισµα Εργασιών : 7736, ,00 2 Άθροισµα Εργασιών : 46000,00 Ολική ( ) ΟΜΑ Α Άθροισµα Εργασιών : ,9 Σε µεταφορά: ,25 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 7 από 23

18 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( Ολική ( ) ) Από µεταφορά: 0, , ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια Τεχνικά Έργα Πλακόστρωση µε κυβόλιθους Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαϊκά) Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο λευκό ή ηµίλευκο και ψηφίδες λευκές µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm Βότσαλα (κροκάλες) ποταµίσια επιλεγµένα ως προς το χρώµα και το µέγεθος, για την επικάλυψη δωµάτων του κτιρίου (ανεστραµµένη µόνωση) Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους έως 25 cm Λιθόστρωτα µέσου πάχους έως 25 cm Επιστρώσεις µε µάρµαρο Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο Επιστρώσεις δαπέδων µε αντιολισθηρά κεραµικά πλακάκια µε κοκώδη επιφάνεια, κολλητά, διαστάσεων 20Χ20 cm, τύπου ANTISLIP Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x20 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP, διαστάσεων 20x20 cm Σε µεταφορά: 7397 ΝΕΤ ΠΡΣ Β ΝΕΤ Ο Ο-Α Β-5 ΝΕΤ Ο Ο-Α Β Νέο - Οικ Νέο - Οικ ΟΙΚ 7397 Ο Ο 2922 ΟΙΚ 7373 Ο Ο 292 Ο Ο 2922 ΟΙΚ 7337 ΟΙΚ 406 ΟΙΚ 746 ΟΙΚ 733 ΟΙΚ 733 ΟΙΚ 7326 m ,5 3700,00 m ,00 m ,00 m 450 8,8 3960,00 m ,6 440,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m , , ,25 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 8 από 23

19 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 47870, , Επιστρώσεις µε µάρµαρο Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο Επιστρώσεις µε µάρµαρο Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm Λοιπά µαρµαρικά Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους - 30 cm Λοιπά µαρµαρικά Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 Λοιπά µαρµαρικά Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 3 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm Λοιπά µαρµαρικά Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) Λοιπά µαρµαρικά Σκαλοµέρια µαρµάρου Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων Επιστρώσεις - Επενδύσεις Περιθώρια δώµατος (λούκια) Ξύλινα δάπεδα άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους από 8,0 έως 2,0 cm ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΟΙΚ 745 ΟΙΚ 7493 ΟΙΚ 7508 ΟΙΚ 753 ΟΙΚ 7534 ΟΙΚ 7373 ΟΙΚ 754 ΟΙΚ 7559 ΟΙΚ 7396 ΟΙΚ 7347 ΟΙΚ 5322 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 9 από 23 m ,00 µµ ,00 m ,00 µµ ,00 m ,00 m ,00 µµ , ,00 µµ ,00 µµ ,00 m ,00 OMA Α Ε Αθροισµα Εργασιών : 24050, ,00 ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ 6224 m ,00 Kg ,00 Σε µεταφορά: 9500, ,25

20 υ Κωδ 50-'+ Αρ Τιµ Αναθεώρησης ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από µεταφορά: 9500, , Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min Κατασκευές από αλουµίνιο Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Κατασκευές από αλουµίνιο Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα ή πεντάφυλλα συρόµενα, µη χωνευτά Υαλουργικά ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 8 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) Κατασκευές από αλουµίνιο Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε καπάκι µεταξύ των υαλοπινάκων Προπετάσµατα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) εκ περσίδων αλουµινίου Εξωτερικά και Ηλεκτροκίνητα ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις Ηλεκτροκίνητο σύστηµα σκίασης υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες περσίδες Υαλουργικά Υαλοπίνακες πυράντοχοι Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 3 ins Νέο -ΟIK BR ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ 6502 ΟΙΚ 6508 ΟΙΚ 659 ΟΙΚ 6524 ΟΙΚ 6522 ΟΙΚ 6530 ΟΙΚ ΟΙΚ 650 ATOE % ΟΙΚ 783 ΟΙΚ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σελίδα 20 από 23 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m , ΗΛΜ 5 m 20 29,5 590,00

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα