Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 6 Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας Σύνολο 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α\ Α\ Α\20.10 Α\20.20 Α\20.30 Α\ ΟΙΚ 2124 ΟΙΚ 2127 ΟΙΚ 2162 ΟΙΚ 2162 ΟΙΚ 2171 ΟΙΚ ton.k 60 6,70 402, , , ,00 108, ,20 63, ,40 126, ,50 324, , , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) 5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s) 6 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων Α\ Α\ Α\38.03 Α\ Α\ Σύνολο 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Α\ ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ ,30 297, , , , , , , ,10 330, ,80 158, , , ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 Α\ τσιμέντου μιάς ορατής όψεως 2 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 Α\ τσιμέντου δύο ορατών όψεων 3 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 Α\ τσιμέντου και 0,08 3 ασβέστου 4 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου 5 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 c, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α\ Α\ ΟΙΚ 4206 ΟΙΚ 4207 ΟΙΚ 4313 ΟΙΚ 4502 ΟΙΚ , , , , , , , , , ,40 Σε μεταφορά 9.665, ,30

2 Σελίδα 2 Από μεταφορά 9.665, ,30 6 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 c, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 7 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων 8 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων 9 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 10 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα Α\ Α\ Α\ Α\71.22 Α\71.31 Σύνολο 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους c 2 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 c 3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 c Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7131 ΟΙΚ 7503 ΟΙΚ 7533 ΟΙΚ ,30 40, ,30 484, ,20 424, ,30 904, ,60 324, ,70 370, ,00 488, , ,30 4 Περιθώρια δώματος (λούκια) Α\ ΟΙΚ 7347 μμ 29 8,70 252,30 5 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 c 6 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις χτενιστές πλάκες μαρμάρου Α\ Σύνολο 1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1.5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 1 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 c Α\74.35Ν Α\ ΟΙΚ ΟΙΚ 7487 ΟΙΚ , , , ,00 3,5 180,00 630,00 2 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές Α\ ΟΙΚ ,5 249, ,50 3 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 c 4 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22, (κρύσταλλο 5, κενό 12, κρύσταλλο 5 ) 5 Πρόσθετη αποζημίωση άρθρου για κατασκευή υαλοστασίων από ξυλεία "ΜΕΡΑΝΤΙ" 6 Πρόσθετη αποζημίωση άρθρου για κατασκευή θυρών από ξυλεία "ΜΕΡΑΝΤΙ" Σύνολο 1.5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 1.6. MΕTΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 1 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1&1/2" με ορθοστατες Φ 2 '' Σύνολο 1.6. MΕTΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 1.7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ Α\ Ν\ Ν\54.51 Ν\ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ , , ,30 162,90 3,5 272,00 952,00 8,5 249, ,50 4,6 16,50 75, , , , , , ,90 75,90 75,90 Σε μεταφορά ,80

3 Σελίδα 3 Από μεταφορά ,80 1 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 2 Γαρμπιλοδέματα των 200 τσιμέντου ανά 3 3 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 c Α\79.02 Α\ Α\ ΟΙΚ 7902 ΟΙΚ 3207 ΟΙΚ ,00 111,00 3,5 92,70 324, ,70 691,90 4 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο Α\ ΟΙΚ ,10 299,70 5 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης 6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s) 7 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c Σύνολο 1.7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1.8. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 3 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 4 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 c 5 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών Α\79.49 Α\ Α\ Α\77.54 Α\ Α\ Α\ Α\ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών Α\77.55 επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Σύνολο 1.8. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ 1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 πάχους τοιχώματος 0,75 2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 πάχους τοιχώματος 0,80 3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 πάχους τοιχώματος 0,90 4 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 πάχους τοιχώματος 0,90 5 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 πάχους τοιχώματος 1,00 6 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 πάχους τοιχώματος ΟΙΚ 7934 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 7316 ΟΙΚ 7754 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7577 ΟΙΚ 7744 ΟΙΚ ,70 444, ,10 99, ,90 696, ,00 350, ,80 294, ,60 11,60 2,7 108,00 291, ,90 145,00 5 7,00 35, ,60 217,80 6 8,04 48, ,52 10, ,64 12, ,30 195, ,44 183, , , , , ,05 Σε μεταφορά 668, ,05

4 Σελίδα 4 Από μεταφορά 668, ,05 7 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 ονομ. διαμέτρου DN 32 / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 at 8 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 ονομ. διαμέτρου DN 63 / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 at 9 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins ΥΔΡ ΥΔΡ μμ μμ 9 2,50 22, ,00 64, ,34 15,34 10 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ,84 15,84 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 11 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ,76 24,76 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 12 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ,08 53,08 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins 13 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ ΗΛΜ ,86 15,86 1/2 ins 14 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ ΗΛΜ ,51 17,51 3/4 ins 15 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Ν\ ,32 133,20 ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 1/2 ins 16 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Ν\ ,38 15,38 ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins 17 Κρουνός εκροής (βρύση) ,95 9,95 ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 18 Κρουνός εκροής (βρύση) ,40 13,40 ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins 19 Κρουνός εκροής (βρύση) Ν\ ,75 429,75 ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, πατητός, χρονοροής επί νιπτήρος διαμέτρου Φ 1/2 ins 20 Φλασσόμετρο πλύσεως Ν\ ΗΛΜ ,90 711,20 αποχωρητηρίου εντοιχισμένο πατητό Φ22 21 Μηχανισμός πλύσεως ουρητηρίου Ν\ ΗΛΜ ,44 289,32 εξωτερικό πατητό επιχρωμιωμένο 22 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από ΗΛΜ ,40 340,20 πορσελάνη 23 Λεκάνη αποχωρητηρίου από Τ 70 ΗΛΜ , ,58 πορσελάνη Υψηλής πιέσεως Επίτοιχη 24 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων ΗΛΜ , ,70 40 Χ 50 c 25 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων ΗΛΜ ,20 528,60 42 Χ 56 c 26 Σιφώνι νιπτήρα ΗΛΜ ,94 289,40 27 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 c 28 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 c 29 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15 c 30 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό ΗΛΜ 13 ΗΛΜ 13 ΗΛΜ 13 ΗΛΜ ,24 407, ,82 59, ,93 38, ,73 152,76 Σε μεταφορά 6.687, ,05

5 Σελίδα 5 Από μεταφορά 6.687, ,05 31 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης ΗΛΜ ,51 124,08 διαστάσεων 15 Χ 15 c 32 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Ν\ ,53 195,30 Επιχρωμιωμένο 33 Ηλεκτρικός μεταλλικός στεγνωτήρας Ν\8177 χεριών αυτόματος 80 ΗΛΜ ,15 860,60 34 ΝΙΠΤΉΡΑΣ ΑΜΕΑ από πορσελάνη Ν\8151.ΑΜΕ.1 81 ΗΛΜ ,15 546,15 35 Πλήρες σετ εξοπλισμού WC ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ 36 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη Σύνολο 2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ 2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 5 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 6 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 7 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Ν\8151.ΑΜΕΑ.1 Ν\8151.ΑΜ.1 Α\ Α\ Α\20.10 Α\20.30 Α\20.42 Α\ Α\ ΗΛΜ 14 ΗΛΜ 14 ΟΙΚ 2124 ΟΙΚ 2127 ΟΙΚ 2162 ΟΙΚ 2171 ΟΙΚ 2180 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ k ,55 749, ,35 817, ,70 837, , , ,00 810, ,40 98, ,50 140, ,30 99, , ,00 8 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α\ ΟΙΚ , ,00 9 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., γιά 60 βαθμούς Κελσίου, κατα ΕΛΟΤ 686 Πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., γιά 60 βαθμούς Κελσίου, κατα ΕΛΟΤ 686 Πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., γιά 60 βαθμούς Κελσίου, κατα ΕΛΟΤ 686 Πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., γιά 60 βαθμούς Κελσίου, κατα ΕΛΟΤ 686 Πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ 75 Β\71.22 Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΟΙΚ ,50 460, ,14 121, ,81 32, ,20 14, ,84 133, , ,53 Σε μεταφορά , ,58

6 Σελίδα 6 Από μεταφορά , ,58 14 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., γιά 60 βαθμούς Κελσίου, κατα ΕΛΟΤ 686 Πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Dεσ= Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Dεσ= Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Dεσ= Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Dεσ= Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Dεσ= Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Dεσ= Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 c 22 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 12 c 23 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 c 24 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές 25 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Σύνθετες 26 Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων Ν\ Α\ Α\ Β\ Α\ Α\ Α\ Ν\ Ν\ Ν\ Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής Α\ (τυποποιημένες) 27 Προκατασκευασμένο κανάλι Ν\8072.Κ ομβρίων ενδ. τύπου ΒΕΤΕΛ Κ C Προκατασκευασμένο κανάλι ομβρίων πλάτους 150 χιλ. ενδ. τύπου ΒΕΤΕΛ Κ C Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 30 Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Σύνολο 2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 2.3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins 3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins 4 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ γιά πάχος μόνωσης 13 χιλ.και εσωτερική διάμετρο μονωτικού σωλήνα σε χιλ 22 Ν\8072.Κ100 Α\ Α\ Β\ Ν\ Ν\ Ν\ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΗΛΜ 2 ΗΛΜ 2 ΥΔΡ 6752 ΗΛΜ 29 ΗΛΜ 29 ΥΔΡ 6752 ΥΔΡ 6752 ΟΙΚ ΗΛΜ 4 ΗΛΜ 4 ΗΛΜ 40 μ.μ. μ.μ. μμ 27 16,64 449, ,60 336,00 3 9,20 27, ,00 57, ,30 811, , , , , ,86 154, ,56 73,12 1 5,32 5, ,87 12, ,41 271, ,70 802, ,61 536, ,23 164, ,60 696, ,30 264, ,20 78, ,24 665, ,99 11, ,22 26, , ,42 Σε μεταφορά 782, ,00

7 Σελίδα 7 Από μεταφορά 782, ,00 5 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 6 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 7 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 8 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 5 at 9 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα βαμένα στο εργοστάσιο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου τύπου PANEL δίστηλα (22) αξονικού ύψους 600 μήκους Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα βαμένα στο εργοστάσιο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου τύπου PANEL δίστηλα (22) αξονικού ύψους 600 μήκους Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα βαμένα στο εργοστάσιο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου τύπου PANEL δίστηλα (22) αξονικού ύψους 600 μήκους Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα βαμένα στο εργοστάσιο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου τύπου PANEL δίστηλα (22) αξονικού ύψους 900 μήκους Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins 14 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins Σύνολο 2.3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5 2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16 3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23 4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 16 6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 21 7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 29 8 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70 9 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1, Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2, Ν\8431Π Ν\8431Π Ν\8431Π Ν\8431Π Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΗΛΜ 12 ΗΛΜ 26 ΗΛΜ 26 ΗΛΜ 26 ΗΛΜ 26 ΗΛΜ 44 ΗΛΜ ,34 61, ,84 15, ,86 15, ,81 67, ,36 156, ,42 204, ,48 252, ,54 164,54 8 6,68 53,44 4 3,25 13, ,67 146, ,61 92, ,63 56, ,66 36,60 5 5,44 27,20 5 5,60 28,00 1 6,64 6, ,56 68,40 1 5,58 5, ,44 216, ,54 92, , ,15 Σε μεταφορά 776, ,15

8 Σελίδα 8 Από μεταφορά 776, ,15 12 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ΗΛΜ ,00 450,00 Διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ΗΛΜ ,79 5,79 Διατομής 3 Χ 1,52 14 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ΗΛΜ ,20 124,00 Διατομής 3 Χ 2,52 15 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ΗΛΜ ,68 1,68 διατομής Αγωγός γυμνός χάλκινος ΗΛΜ ,74 11,22 Πολύκλωνος διατομής Ηλεκτρικός πίνακας από Ν\ ΗΛΜ ,24 91,24 χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ή πλαστικός τύπου hager Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 35 Χ 50 c 18 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο ΗΛΜ ,74 56,88 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός 19 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO ΗΛΜ ,89 11,89 εντάσεως 16 Α στεγανός 20 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού ΗΛΜ ,15 13,15 τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 25 Α 21 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού ΗΛΜ ,96 29,92 τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α 22 Διακόπτης αυτόματος διαρροής διππολικός 30A, εντάσεως 40 Α Ν\ ΗΛΜ ,51 53,51 23 Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΗΛΜ ,55 10,55 EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ΗΛΜ ,52 47,60 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α 25 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ΗΛΜ ,39 11,39 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α 26 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ΗΛΜ ,63 12,63 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α 27 Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού Ν\ ΗΛΜ ,68 73,40 τύπου Ε90S-10kA της AEG μονοπολική εντάσεως ως 25 Α 28 Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού Ν\ ΗΛΜ ,00 34,00 τύπου Ε90S-10kA της AEG μονοπολική εντάσεως 32 ως 40 Α 29 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο Ν\ ΗΛΜ ,10 96,10 30 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους 31 Χρονοδιακόπτης Ν\9346 ηλεκτρονικός,εβδομαδιαίου προγράμματος, δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΗΛΜ 52 ΗΛΜ ,02 44, ,91 133,91 Σε μεταφορά 2.089, ,15

9 Σελίδα 9 Από μεταφορά 2.089, ,15 32 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με Ν\ ΗΛΜ ,19 473,52 λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο Φωτιστικό φθορισμού με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό, πρισματικό ή γαλακτόχρωμο προστασίας ΙΡ 54, επίμηκες, διστάσεων 200* 600χιλ με 1 λαμπτήρ. 18 W 33 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με Ν\ ΗΛΜ ,89 291,56 λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο Φωτιστικό φθορισμού με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό, πρισματικό ή γαλακτόχρωμο προστασίας ΙΡ 54, επίμηκες, διστάσεων 200*1200χιλ με 1 λαμπτήρ. 36 W 34 Φωτιστικό σώμα τοίχου με ένα Ν\ ΗΛΜ ,31 453,93 λαμπτήρα 35 Κουδούνι δύο τόνων Ν\8207.5Κ 154 ΗΛΜ ,16 87,16 Σύνολο 2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2.5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ 1 Συλλεκτήριος αγωγός ή αγωγός καθόδου, χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος Διαμέτρου εις Φ 8 Ν\8838Α Συλλεκτήριος αγωγός ή αγωγός 156 καθόδου, χαλύβδινος, θερμά Ν\8838Α επιψευδαργυρωμένος Διαμέτρου εις Φ 10 3 Ταινωτός αγωγός ή αγωγός Ν\8838Τ 157 καθόδου, χαλύβδινος, θερμά γαλβανισμένος 30*3,5 χιλ 4 Στήριγμα τοίχου χαλύβδινο, θερμά Ν\8838Σ 158 γαλβανισμένος 20*3 χιλ 5 Στήριγμα οπλισμου χαλύβδινο, Ν\8838Σ θερμά γαλβανισμένος 20*3 χιλ 6 Σφικτήρας διαστάυρωσης ή Ν\8838Σ διακλάδωσης, βαρέως τύπου χαλύβδινος, θερμά γαλβανισμένος 7 Εξισωτής δυναμικού (ζυγός Ν\8838Ε 161 ισοδυναμικής προστασίας) κατά VDE 0190/0100, διαστάσεων 50*170*50 χιλ. από πλαστική βάση με ζυγό 15*15*140 χιλ. ορειχάλκινο επινικελωμένο από έλασμα χαλύβδινο κατά DIN D, χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρμένoς Σύνολο 2.5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 5,16 5,16 2 5,28 10, ,55 305, ,12 21,20 6 4,44 26,64 4 6,58 26, ,73 25, , ,19 421,21 421, ,50 Σε μεταφορά ,55

10 Σελίδα 10 Από μεταφορά ,55 Αθροισμα ,55 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % ,68 Αθροισμα Απρόβλεπτα 15,00 % Αθροισμα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 16,00 % , ,88 Αθροισμα ,11 Πρόβλεψη απολογιστικών 500,00 Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης , , , , ,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Νάξος 11/2/2011 Οι ελεγκτές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Νάξος 11/2/2011 Ο προϊστάμενος ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ μηχανολόγος μηχανικός ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός