ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5"

Transcript

1 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ και τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING, με έδρα την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 86, Τ.Κ Νίκαια, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Νικαίας. Ως ΠΕΛΑΤΗΣ ορίζεται ο αποδέκτης των παραδοτέων (προϊόντων ή/και υπηρεσιών) από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στον οποίον τελικώς μεταβιβάζεται η κυριότητα και η ευθύνη των παραδοτέων και ο οποίος επιβαρύνεται με το κόστος των παραδοτέων. Άρθρο 2 Πνευματική ιδιοκτησία Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί κάθε δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας σε ότι αφορά στο λογισμικό εφαρμογής, στις κοστολογικές αναλύσεις, στα σχέδια και σε άλλα έγγραφα, τα οποία εφεξής αναφέρονται ως ΕΓΓΡΑΦΑ. Τα ΕΓΓΡΑΦΑ δεν θα διατίθενται σε τρίτους χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα επιστρέφονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ άμεσα σε περίπτωση τέτοιας επιθυμίας του τελευταίου. Άρθρο 3 Χρήση τρίτου λογισμικού Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης έτοιμου τυποποιημένου λογισμικού τρίτων οίκων στα παραδοτέα του. Άρθρο 4 Τιμή προσφοράς Όλες οι τιμές που δίνονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε απευθείας στον ΠΕΛΑΤΗ με γραπτή ή προφορική προσφορά, είτε είναι δημοσιευμένες σε μορφή τιμοκαταλόγου αναφέρονται στην καθαρή αξία και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, έξοδα συσκευασίας και έξοδα αποστολής. Άρθρο 5 Έξοδα εγκατάστασης Στην περίπτωση που συμφωνηθεί ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την ευθύνη για την συναρμολόγηση ή/και εγκατάσταση των παραδοτέων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής. Άρθρο 6 Πληρωμές Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς στα γραφεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που αναγράφονται στις εκάστοτε προσφορές ή/και συμβάσεις ή/και ιδιωτικά συμφωνητικά. σελ. 1 από 5

2 Άρθρο 7 Προσαρμογή ποσού τιμολογίου Στην περίπτωση μη καταβολής προβλεπόμενου από τους όρους προσφοράς ή σύμβασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού ποσού, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα της αύξησης του εν λόγω ποσού κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως επιπλέον του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), αύξηση η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής του τιμολογίου. Άρθρο 8 Κυριότητα παραδοτέων Η κυριότητα των παραδοτέων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ παραμένει στον τελευταίο μέχρι την χρηματική εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ΠΕΛΑΤΗ, δηλαδή μέχρι την έκδοση της απόδειξης πληρωμής από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΠΕΛΑΤΗ. Άρθρο 9 Ακύρωση συμβολαίου Στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν πληρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του απέναντι στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας πληρωμής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης του συμβολαίου και της επανάκτησης των παραδοτέων από τον ΠΕΛΑΤΗ. Άρθρο 10 Χρονοδιάγραμμα παραδόσεων Οι ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύουν μόνον εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ πληρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε ότι αφορά στις οικονομικές οφειλές απέναντι στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε ενδεχόμενες αδειοδοτήσεις που οφείλει να διεκπεραιώσει και σε κάθε είδους απαραίτητες ενέργειες που οφείλει να πραγματοποιήσει. Στην περίπτωση μην πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, οι ημερομηνίες των χρονοδιαγραμμάτων θα παρατείνονται αντιστοίχως. Στην περίπτωση μην τήρησης του χρονοδιαγράμματος λόγω ανωτέρας βίας όπως επιστράτευση, πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, θεομηνία, οι ημερομηνίες των χρονοδιαγραμμάτων θα παρατείνονται αντιστοίχως. Άρθρο 11 Καθυστέρηση παραδόσεων Σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του ΠΕΛΑΤΗ, η αποστολή των παραδοτέων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθυστερήσει παραπάνω από ένα μήνα από την ανακοινωμένη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με έξοδα αποθήκης της τάξης του 0.5% της αξίας των παραδοτέων για κάθε μήνα καθυστέρησης. Άρθρο 12 Υποδομές πελάτη Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την ευθύνη της παροχής των καταλλήλων υποδομών και της εγκατάστασης των παραδοτέων. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν ηλεκτρικές παροχές, κατάλληλες γειώσεις, απαραίτητα εργαλεία, και απαραίτητες δομικές κατασκευές. Για να πραγματοποιεί την εγκατάσταση των παραδοτέων ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα εκπαιδεύεται κατάλληλα από μηχανικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Άρθρο 13 Μικρές ατέλειες σελ. 2 από 5

3 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν δικαιούται την μη αποδοχή κάποιων παραδοτέων λόγω μικρών ατελειών αυτών, όταν οι ατέλειες δεν επηρεάζουν την άρτια λειτουργία του συστήματος. Άρθρο 14 Ορισμός συστήματος Ως ΣΥΣΤΗΜΑ ορίζεται το σύνολο του υλικού και λογισμικού το οποίο επιτελεί λειτουργίες αυτομάτου ελέγχου ή/και τηλεδιαχείρισης, και έχει παραδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Το ΣΥΣΤΗΜΑ αποτελείται από ηλεκτρονικά στοιχεία αυτοματισμού (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, controllers, RTU, dataloggers, κ.λ.π.), όργανα μέτρησης φυσικών μεγεθών (σταθμήμετρα, πιεσόμετρα, παροχόμετρα, μετρητές ποιοτικών μεγεθών υγρού, κ.λ.π.), μονάδες δικτύωσης (radiomodem για ασύρματη δικτύωση, modems για ενσύρματη δικτύωση, converters για δικτύωση με οπτική ίνα, κ.λ.π.), κέντρο ελέγχου από όπου πραγματοποιείται η τηλεδιαχείριση (δίκτυο H/Y SCADA server και clients, εκτυπωτές συναγερμών και συμβάντων, μιμικό διάγραμμα, κ.λ.π.) και εφαρμογές αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης. Το ΣΥΣΤΗΜΑ εγκαθίστανται σε βιομηχανικές ή κτηριακές μονάδες, και στην τελική του μορφή αποτελεί αναπόσπαστο και στενά συνδεδεμένο λειτουργικά μέρος ενός ευρύτερου ηλεκτρομηχανολογικού συνόλου, με αποτέλεσμα να υφίσταται συνεχή αλληλεπίδραση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και του ηλεκτρομηχανολογικού πλαισίου. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι το υπόλοιπο υφιστάμενο ηλεκτρομηχανολογικό υλικό. Επιπλέον, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού υλικού οι οποίες έχουν προκληθεί από το ΣΥΣΤΗΜΑ. Άρθρο 15 Εγγύηση ποιότητας συστήματος Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι το παραδοθέν ΣΥΣΤΗΜΑ αποτελείται από υλικά καινούργια ή ισοδύναμα με καινούργια. Επίσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι τα υλικά που αποτελούν το ΣΥΣΤΗΜΑ δεν είναι ελαττωματικά και ανταποκρίνονται στα δημοσιευμένα από τους κατασκευαστικούς οίκους τεχνικά χαρακτηριστικά. Όλα τα μέρη του συστήματος, υλικά και λογισμικά, παραδίνονται στον ΠΕΛΑΤΗ έχοντας περάσει όλες τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Άρθρο 16 Καλύψεις εγγύησης Το παραδοθέν ΣΥΣΤΗΜΑ καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει βλάβες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που οφείλονται είτε σε δυσλειτουργία υλικού είτε σε σφάλμα σχεδιασμού λογισμικού ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ στην περίπτωση που ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που οφείλονται σε λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 3. Άρθρο 17 Ισχύ εγγύησης Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το παραδοθέν ΣΥΣΤΗΜΑ ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Άρθρο 18 Εξαιρέσεις εγγύησης σελ. 3 από 5

4 Το παραδοθέν ΣΥΣΤΗΜΑ καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μόνον και εφόσον παραμείνει ακέραιο και αμετάβλητο όπως σχεδιάστηκε και παραδόθηκε από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κάθε μεταβολή στο ΣΥΣΤΗΜΑ (αλλαγή καλωδίωσης, αφαίρεση ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, πρόσθεση υλικού, μετατροπή λογισμικού, απόπειρα επισκευής) δίχως την γραπτή συγκατάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα σημαίνει την άμεση άρση της εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργία του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που οφείλεται σε εγκατάσταση ή χρήση του εξοπλισμού εκτός τεχνικών προδιαγραφών υλικού. Επίσης, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που οφείλονται σε εγκατάσταση του εξοπλισμού που δεν συνάδει με τον σχεδιασμό του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που προκαλούνται από υλικά που δεν αποτελούν μέρος του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (αντλίες, φυσητήρες, inverters, Η/Ζ, κ.λ.π.). Επιπλέον, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στον εξοπλισμό που προκαλούνται από υπερτάσεις ρευματοδότησης, κρουστικές υπερτάσεις λόγω κεραυνών, φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί), βανδαλισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες και κλοπή. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 5. Άρθρο 19 Υποχρεώσεις ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Σε περίπτωση που το ΣΥΣΤΗΜΑ παρουσιάσει βλάβη, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση ή επισκευή εξοπλισμού, μόνον και εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται σε λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 3. Η αποκατάσταση της λειτουργίας του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Άρθρο 20 Υποχρεώσεις ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις «Οδηγίες Λειτουργίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» που του έχουν παραδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Επιπλέον, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για κάθε δυσλειτουργία του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή βλάβη υλικού εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερών. Η ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ πραγματοποιείται γραπτώς με το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ» (έντυπο ISO ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ε-ΔΠ/Δ-4/1-7). Στο έντυπο αυτό ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία του υλικού (απαραίτητα το serial number) και την περιγραφή της βλάβης. Άρθρο 21 Επέκταση εγγύησης Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας του παραδοθέντος ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ μέσω των προγραμμάτων υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω συμβολαίων συντήρησης που δεσμεύουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην διατήρηση της αρτιότητας λειτουργίας των παραδοθέντων συστημάτων. Άρθρο 22 Επίλυση διαφορών Αρμόδια δικαστήρια Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού αυτών των διαφορών από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους. Σε σελ. 4 από 5

5 περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών των σχετικών με τις συμβάσεις, τις παραγγελίες, τα τιμολόγια, τις εκδοθείσες συναλλαγματικές κ.λ.π., αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, περιλαμβανομένων του κ. Ειρηνοδίκου και του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, της δε ειδικής διαδικασίας προσωρινών μέτρων προστασίας της νομής ενώπιων του κ. Ειρηνοδίκου. Άρθρο 23 Ισχύς των όρων Οι ως άνω όροι είναι δεσμευτικοί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς και της συμβάσεως σε όποιο σημείο αυτοί δεν τροποποιούνται. Συμπληρωματικές συνεννοήσεις ή παρεκκλίσεις των όρων αυτών έχουν ισχύ μόνον εφόσον επιβεβαιωθούν εγγράφως. σελ. 5 από 5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: EMAIL: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ./ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα