ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή"

Transcript

1 Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή Το σύνολο των χωρών που είναι μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της γήρανσης των πληθυσμών τους. Γονιμότητα που μειώνεται, προσδόκιμο ζωής που αυξάνεται, έξαρση του αριθμού των συνταξιούχων η οποία θα κορυφωθεί σε 20 έτη περίπου, είναι παράγοντες πού συντελούν σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, με δυσμενή επίπτωση στα δημόσια χρηματοοικονομικά των χωρών. Οι επιδράσεις στα δημόσια χρηματοοικονομικά των κοινωνιών που γηράσκουν είναι αναμφισβήτητα σημαντικές αλλά είναι σφάλμα να περιορίζεται η μελέτη σε αυτό το επίπεδο και να παραβλέπονται οι παράγοντες που επιδρούν στη γήρανση του πληθυσμού και που αποτελούν μια από τις πραγματικές αιτίες της δυσμενούς εξέλιξης των χρηματοοικονομικών. Επιπλέον η εστίαση στα δημόσια χρηματοοικονομικά δείχνει ότι δεν έχει επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού. Ο αρχικός στόχος των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, η παρεμπόδιση της φτώχειας στους ηλικιωμένους, έχει διευρυνθεί ώστε οι εργαζόμενοι να διατηρούν το επίπεδο διαβίωσης και μετά την συνταξιοδότησή τους. Τούτο επιτυγχάνεται εν μέρει με τον καθορισμό κατωτάτων ορίων σύνταξης μέσω της αναδιανομής των συντάξεων. Σε πολλά κρατικά συστήματα το ύψος της σύνταξης εξαρτάται και από το φορολογητέο εισόδημα. 1

2 2. Κατηγοριοποίηση συνταξιοδοτικών ταμείων Γενικά τα συστήματα συνταξιοδότησης κατηγοριοποιούνται σε τρεις πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα ανήκουν τα κρατικά διαχειριζόμενα συνταξιοδοτικά συστήματα με υποχρεωτική συμμετοχή και βασικότερο στόχο την ικανοποιητική διαβίωση των συνταξιούχων. Στον δεύτερο πυλώνα ανήκουν τα ιδιωτικά υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα και στον τρίτο πυλώνα τα συστήματα των προαιρετικών αποταμιεύσεων. Στον πρώτο πυλώνα προσετέθη και η έννοια του «μηδενικού πυλώνα» δηλαδή προγράμματα χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, που αποσκοπούν στο να μετριάσουν τη φτώχεια ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Μια γενικότερη θεώρηση, κατατάσσει τα συστήματα σε αυτά των προκαθορισμένων παροχών και σε εκείνα των προκαθορισμένων εισφορών. Ένα σύστημα προκαθορισμένων παροχών εγγυάται τις εκάστοτε παροχές σε συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης και τις τελικές ή τις μέσες αποδοχές, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί και το κόστος της σχετικής δέσμευσης. Ένα σύστημα προκαθορισμένων εισφορών, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να εγγυηθεί τις εκάστοτε παροχές, αλλά μπορεί να εγγυηθεί το κόστος της σχετικής δέσμευσης (προκαθορισμένες εισφορές). 3. Σύγκριση συνταξιοδοτικών συστημάτων Η σύγκριση των συστημάτων συνταξιοδότησης, περιλαμβάνοντας τους οικονομικούς στόχους των προγραμμάτων αυτών (παρεμπόδιση της φτώχειας στους συνταξιούχους μέσω της επαρκούς αναπλήρωσης του εισοδήματος), δύναται να επιτευχθεί με την εισαγωγή κατάλληλων δεικτών. Οι παρακάτω τρεις δείκτες διευκολύνουν αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από το εάν τα συστήματα αυτά είναι κρατικά ή ιδιωτικά. Η διακύμανση των ποσών των συντάξεων. Η διακύμανση των ποσών των συντάξεων δείχνει την κατανομή των ποσών αυτών και διευκολύνει την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στα κρατικά συστήματα. 2

3 Η μέση τιμή αναπλήρωσης Ορίζεται ως η μέση τιμή των συντάξεων σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή των μισθών και καταδεικνύει σε ποιο βαθμό τα συνταξιοδοτικά συστήματα επιτυγχάνουν να διατηρήσουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και μετά την συνταξιοδότηση τους. Η συνταξιοδοτική αξία Ορίζεται ως η παρούσα αξία των συντάξεων που θα δικαιωθούν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι από την ηλικία συνταξιοδότησής τους μέχρι το θάνατο τους, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων που θα δικαιωθούν οι δικαιοδόχοι τους σύμφωνα με το καταστατικό του συνταξιοδοτικού ταμείου. Η εν λόγω αξία δείχνει την επάρκεια των υπαρχόντων αποθεματικών τα οποία πρέπει να καλύπτουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις σε ποσοστό 100% και επίσης ενσωματώνει την ηλικία συνταξιοδότησης, το προσδόκιμο όριο ζωής, τη σχέση εισφορών παροχών, την αύξηση των μισθών λόγω πληθωρισμού και Α.Ε.Π., την απόδοση των αποθεματικών και τον πληθωρισμό. Επειδή υπάρχει έντονη εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιοδοτικών ταμείων από το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, για να καταστεί δυνατή μια αντικειμενική αναλογιστική σύγκριση μεταξύ αυτών των ταμείων που λειτουργούν σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, απαιτείται ένα σύνολο παραδοχών βάσει των οποίων πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι αναλογιστικοί υπολογισμοί. Οι παραδοχές είναι: 1. πραγματική αύξηση μισθών (λόγω αύξησης του Α.Ε.Π. και μισθολογικής ωρίμανσης) 2% ετησίως 2. πληθωρισμός 2,5% ετησίως 3. απόδοση αποθεματικών 5,1% ετησίως 4. τεχνικό επιτόκιο 2,5 ετησίως (κατά προσέγγιση απόδοση αποθεματικών μείον πληθωρισμός) 5. ποσοστά θνησιμότητας όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Τράπεζα κάθε φορά. 3

4 4. Σύγκριση παροχών συνταξιοδοτικών συστημάτων Οι συντάξεις, ανεξάρτητα εάν είναι κρατικές ή ιδιωτικές, χρηματοδοτούμενες ή ανταποδοτικές, υποδηλώνουν μια μεταφορά πόρων από τους εργαζόμενους στους συνταξιούχους. Εύλογα, λοιπόν, γεννάται η ανάγκη στους ασφαλισμένους για σύγκριση των συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιοδοτικών ταμείων, κυρίως μεταξύ εκείνων που οι χρηματοδοτήσεις τους κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Για τη σύγκριση των συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιοδοτικών συστημάτων, δύο είναι οι βασικοί δείκτες Η μεσοσταθμική τιμή σύνταξης, δηλαδή το ατομικό ποσό σύνταξης του συνταξιούχου διαιρούμενο με τον μέσον όρο των αποδοχών των ασφαλισμένων του συστήματος. Αποτελεί, πράγματι, έναν δείκτη συνταξιοδοτικής επάρκειας, από τη στιγμή που δείχνει ποιο επίπεδο παροχής θα λάβει ο συνταξιούχος σε σχέση με τον μέσο μισθό. Ο συντελεστής αναπλήρωσης, δηλαδή το ατομικό ποσό σύνταξης του συνταξιούχου διαιρούμενο με τις ατομικές αποδοχές που είχε ο ίδιος κατά την συνταξιοδότηση. Ο δείκτης αυτός δείχνει το επίπεδο διαβίωσης που διατηρείται μετά την συνταξιοδότηση. 5. Αναδιανεμητικη ισχύς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων Στα ανταποδοτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (κεφαλαιοποιητικό σύστημα) η σχέση εισφορών παροχών καθορίζεται με αναλογιστική μελέτη και η σύνταξη εξαρτάται από τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που περιγράφονται στο καταστατικό του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις στα συστήματα αυτά προβλέπεται μια αναδιανομή των παροχών για ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και τούτο επιτυγχάνεται δια του καθορισμού κατωτάτων ορίων σύνταξης ή δια του μαθηματικού τύπου υπολογισμού των παροχών ή δια των ευνοϊκότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. 4

5 Επιπρόσθετα ο καθορισμός κατωτάτων ορίων συντάξεων στα συνταξιοδοτικά ταμεία σηματοδοτούν την οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Η ίδια αναδιανομή του εισοδήματος παρατηρείται και στα αναδιανεμητικά συστήματα σε εντονότερο βαθμό. Στα συστήματα αυτά τα ετήσια οργανικά έξοδα ισούνται με τα αντίστοιχα έσοδα. Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας των διανεμητικών συστημάτων, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι χαμηλές διότι ο λόγος συνταξιούχων προς ασφαλισμένους είναι μικρός, καθώς όμως το σύστημα ωριμάζει οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται λόγω της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων. Ανυπαρξία ανωτάτων ορίων ή πολύ υψηλά ανώτατα όρια σημαίνει ότι τα υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα είναι σχεδιασμένα να δίνουν τους ίδιους συντελεστές αναπλήρωσης ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών. Επομένως η αναδιανεμητική ισχύς των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι διττή: ένα είδος αναδιανομής μεταξύ των γενεών και ένα δεύτερο εντός των γενεών. 6. Δείκτης αναδιανομής Σε περίπτωση που η ανάλυση της σύγκρισης των Συνταξιοδοτικών Ταμείων επικεντρωθεί στην κατανομή των παροχών χρησιμοποιείται ο δείκτης αναδιανομής και η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Ένας δείκτης που τείνει στο μηδέν καταδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολύ στενός δεσμός μεταξύ μισθών και συντάξεων. Η ανωτέρω προσέγγιση έχει το μειονέκτημα ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές, αποτελεί όμως χρήσιμο ποσοτικό δείκτη για την απόκτηση βαθιάς γνώσης της δομής και της φιλοσοφίας των συνταξιοδοτικών στόχων των χωρών. Ο δείκτης όμως αυτός δεν εμπεριέχει ποιοτικές αντιλήψεις για κοινωνική επάρκεια και δικαιοσύνη. 7. Οικονομική ισορροπία συνταξιοδοτικών συστημάτων. Για να βρίσκεται ένα συνταξιοδοτικό σύστημα σε οικονομική ισορροπία πρέπει το υπάρχον αποθεματικό να ισούται με το μαθηματικό αποθεματικό. 5

6 Το μαθηματικό αποθεματικό ισούται με την τελική αξία των ασφαλιστικών εισφορών μείον την τελική αξία των παροχών που έχουν καταβληθεί από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου της οικονομικής κατάστασης (αναδρομική μέθοδος). Το μαθηματικό αποθεματικό υπολογίζεται επίσης και ως η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των παροχών που θα καταβληθούν στους ασφαλισμένους στο μέλλον και της παρούσας αξίας των μελλοντικών ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν από τους ασφαλισμένους στο ταμείο κατά την ίδια χρονική περίοδο (προοπτική μέθοδος). Η αναδρομική, όμως, μέθοδος εμφανίζει πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή της, για αυτό και στην πράξη χρησιμοποιείται συνήθως η προοπτική μέθοδος. Σε περιόδους πληθωριστικής έκρηξης, η οικονομική ισορροπία των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων διαταράσσεται, κυρίως, λόγω της μείωσης των απαιτούμενων αποθεματικών σε σταθερές τιμές, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους σταδιακά να στηρίζεται στο διανεμητικό σύστημα (pay as you go). Επομένως ένα διανεμητικό σύστημα δύναται να θεωρηθεί ως κεφαλαιοποιητικό στο οποίο το αποθεματικό είναι πρακτικά μηδέν. Η επιτυχής διαχείριση των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών ταμείων δύναται να μειώσει το κόστος και επομένως το μαθηματικό αποθεματικό που προκύπτει για τα συνταξιοδοτικά ταμεία από δυσμενείς παράγοντες, όπως από την επιδείνωση του δείκτη εξάρτησης (δηλ. του λόγου των συνταξιούχων προς τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, δια του οποίου μελετάται η δημογραφική διάρθρωση ενός πληθυσμού), να αυξήσει τις παροχές προς τα μέλη του ή να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές προς όφελος της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των επιχειρήσεων, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος δύναται να επέλθει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, στα συνταξιοδοτικά ταμεία ο κίνδυνος επέρχεται μετά τη συμπλήρωση ορισμένων χρονικών προϋποθέσεων και επομένως τα ταμεία δύνανται να επωφεληθούν από τις γενικά υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν οι μετοχές και οι 6

7 μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, αφού οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους προς τα μέλη τους είναι μακροπρόθεσμες (οι ασφαλιστικές παροχές λόγω επέλευσης του κινδύνου αναπηρίας και θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένων αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών παροχών). Ωστόσο οι μετοχές εμπεριέχουν υψηλότερο κίνδυνο από τα ομόλογα και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα βραχυχρόνια και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο επενδυτικός κίνδυνος. 8. Προεξοφλητικό επιτόκιο. Η παρούσα αξία των προβλεπόμενων μελλοντικών υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων υπολογίζεται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου επιτοκίου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος. Τα επιτόκια αυτά καλούνται προεξοφλητικά επιτόκια προσδιορίζονται με βάση την απόδοση ομολόγων υψηλής ποιότητος. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα κρατικά ομόλογα, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων συνιστούν άμεσα η έμμεσα κρατικό χρέος. Επιπλέον κάθε προβλεπόμενη μεταβολή σύνταξης δύναται να θεωρηθεί συγκρίσιμη με ένα ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο και επομένως το σύνολο των μελλοντικών υποχρεώσεων του συστήματος συνταξιοδότησης δύναται να αποτιμηθεί ως ένα αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων χωρίς τοκομερίδιο. Με τον τρόπο αυτό τα προεξοφλητικά επιτόκια αντανακλούν μόνο τη διαχρονική αξία του χρήματος και όχι τον επενδυτικό ή άλλο κίνδυνο. Στον υπολογισμό του κόστους ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος ιδιαίτερη προσοχή δίδεται εάν οι συντάξεις είναι ονομαστικές ή υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Οι προβλεπόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις των ονομαστικών συντάξεων εξομοιώνονται με ένα αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο ονομαστικών κρατικών ομολόγων και αποτιμάται βάσει των ονομαστικών προεξοφλητικών επιτοκίων. Οι προβλεπόμενες μελλοντικές συντάξεις που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή εξομοιώνονται με ένα χαρτοφυλάκιο τιμαριθμοποιημένων 7

8 κρατικών ομολόγων που αποτιμώνται βάσει των πραγματικών προεξοφλητικών επιτοκίων. 9. Επενδυτική πολιτική. Η χάραξη της επενδυτικής πολιτικής δεν δύναται να αγνοεί τον επενδυτικό κίνδυνο. Ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές και ομόλογα μακροπρόθεσμα έχει υψηλότερη απόδοση από ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται αποκλειστικά από κρατικά ομόλογα. Η χρησιμοποίηση στη πρώτη περίπτωση υψηλότερου προεξοφλητικού επιτοκίου έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του μαθηματικού αποθέματος και εξαγωγή ευνοϊκών παραπλανητικών συμπερασμάτων για την οικονομική εξέλιξη του συνταξιοδοτικού ταμείου αφού στους υπολογισμούς υπεισέρχεται ο επενδυτικός κίνδυνος. Η χρησιμοποίηση υψηλού προεξοφλητικού επιτοκίου έναντι της συντηρητικής επένδυσης (με μειωμένο κίνδυνο επένδυσης) πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από μελέτη του επενδυτικού κινδύνου αφού τούτο μειώνει το κόστος του προγράμματος που πρέπει για ασφάλεια να υπολογίζεται βάσει της απόδοσης των κρατικών ομολόγων. Κατά την εκτίμηση του κόστους, ενέχεται επίσης ο κίνδυνος οι παραδοχές της μελέτης να αποκλίνουν της μελλοντικής πραγματικότητας. Οι αναλογιστικές μελέτες όμως δεν συνοδεύονται από μελέτη πιθανών αποκλίσεων, κάτι που ανταποκρίνεται στην αρχή της ουδετερότητας του κινδύνου. Η επιτυχής διαχείριση των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών ταμείων αποτελεί πρωταρχικό καθήκον και είναι αναγκαία η προσφυγή σε εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι μάλιστα να δύναται να αναζητηθούν και σε άλλα κράτη, εφόσον αυτοί κριθούν ότι είναι καλλίτεροι γνώστες των αξιογράφων που διακινούνται τόσο εντός όσο και εκτός του κράτους ενώ νέα προϊόντα, όπως μεσοχρόνιες επενδύσεις με εγγυημένο το κεφάλαιο επένδυσης, πρέπει να μελετηθούν. 8

9 10. Ανάλυση ευαισθησίας των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική εξέλιξη συνταξιοδοτικών ταμείων. Βασικός παράγοντας για την ομαλή οικονομική εξέλιξη ενός συνταξιοδοτικού ταμείου υπό ομαλές οικονομικές συνθήκες αποτελεί η σχέση εισφορών παροχών. Στη μελέτη, όμως, του μακροπρόθεσμου κόστους των παροχών πρέπει να γίνεται ανάλυση ευαισθησίας και άλλων παραγόντων, οι οποίοι επίσης επηρεάζουν την οικονομική εξέλιξη των συνταξιοδοτικών ταμείων σε σημαντικό βαθμό. Για την ανάλυση ευαισθησίας, οι παράγοντες που διεξοδικά πρέπει να αναλυθούν είναι: Η αύξηση του μισθού λόγω της ικανότητας, της απόδοσης, προαγωγής και αρχαιότητας. ο πληθωρισμός Η ανάλυση γίνεται σε πραγματικούς όρους και το κόστος δεν επηρεάζεται από τον πληθωρισμό ο οποίος θεωρείται ότι επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο την αύξηση των μισθών και την αναπροσαρμογή των συντάξεων. η γενική αύξηση των συντάξεων Η συνήθης παραδοχή είναι ότι η αναπροσαρμογή των συντάξεων είναι ίση με τον πληθωρισμό και επομένως μηδενική σε πραγματικούς όρους. Η γενική αύξηση των συντάξεων κατά μία πλήρη εκατοστιαία μονάδα, θα έχει επίπτωση ίδιαν με εκείνη που θα είχε μία παρεμφερής εξέλιξη του πραγματικού προεξοφλητικού επιτοκίου, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. η ηλικία συνταξιοδότησης το πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο Όλες οι αναλογιστικές υποχρεώσεις και τα ποσοστά περί του κόστους των συντάξεων βασίζονται στην σημερινή διάρθρωση των επιτοκίων ιδίως στα πραγματικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτόκια που καταγράφονται σήμερα στην αγορά. Όλα αυτά τα επιτόκια υπόκεινται σε συνεχείς διακυμάνσεις, ανοδικές ή καθοδικές και ως επί το πλείστον απρόβλεπτες. Ιδιαίτερα, η μακροπρόθεσμη εξέλιξή τους εκφεύγει οποιασδήποτε πρόβλεψης. Ωστόσο, ζητείται ενίοτε από τους αναλογιστές να μελετήσουν το μεσο- 9

10 μακροπρόθεσμο κόστος των μελλοντικών συντάξεων χρησιμοποιώντας «μακροπρόθεσμες» παραδοχές πιθανώς βάσει της παραδοχής ότι ορισμένες παράμετροι, όπως τα επιτόκια, κυμαίνονται γύρω από προβλέψιμες αξίες ή συγκλίνουν προς αυτές. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξάρτηση της παρούσης αξίας των συνταξιοδοτικών παροχών από το τεχνικό επιτόκιο βάσει του οποίου γίνονται οι αναλογιστικοί υπολογισμοί. Παρούσα αξία ισόβιας σύνταξης λόγω γήρατος ανά τεχνικό επιτόκιο ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τεχνικό επιτόκιο παρούσα αξία ισόβιας σύνταξης λόγω γήρατος ίσης με 1ν.μ. ασφαλισμένου Ανδρός ηλικίας Γυναικός ηλικίας 60 Δείκτης 65 Δείκτης 60 Δείκτης 65 Δείκτης 5% 12, , , , % 13, , , , % 14, , , , % 16, , , , % 18, , , , Σημ: Οι βασικές πιθανότητες επιβίωσης και θανάτου έχουν ληφθεί από τους πίνακες Ε.Υ.Κ Οι ράντες είναι 12 μήνες. Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται φανερή η εξάρτηση του κόστους ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος από το επιτόκιο. Για παράδειγμα, το συνολικό κόστος συνταξιοδότησης ανδρός ηλικίας 65 ετών είναι αυξημένο κατά 41% εάν το επιτόκιο που επιτυγχάνεται είναι 1% αντί του 5%. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η οικονομική εξέλιξη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες η ανάλυση των οποίων καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό του σε μακροχρόνια βάση. 11. Συμπέρασμα Τα συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υφίστανται αναθεωρήσεις και αλλαγές.τούτο οφείλεται στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα 10

11 στις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Για τη διατήρηση του κόστους σε λογικά επίπεδα εάν η κρατική επιχορήγηση δεν υφίσταται ή δεν επαρκεί, σειρά δυσμενών μέτρων για τους ασφαλισμένων λαμβάνονται. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων σε ονομαστικές και πραγματικές τιμές, αυστηροποίηση διατάξεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είναι μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισμένων. Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών καταργούνται σταδιακά με σκοπό τη μείωση του κόστους των συντάξεων και η τάση αυτή επικουρείται και από την κοινοτική νομοθεσία περί μη εφαρμογής διακρίσεων ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αναγκαία εναρμόνιση επιτυγχάνεται εν γένει με την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών σε εκείνη που ισχύει στους άνδρες.τούτο παρουσιάζει οικονομικό πλεονέκτημα για τα συνταξιοδοτικά συστήματα, διότι οι εισφορές καταβάλλονται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι αντίστοιχες συντάξεις αρχίζουν να καταβάλλονται αργότερα και επί μικρότερο χρονικό διάστημα. Μια αξιοσημείωτη τάση που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία έτη στη βιομηχανία και στο εμπόριο, έγκειται στην αύξηση του αριθμού απασχολουμένων που αποσύρονται από τη ενεργό δράση σε ηλικία μικρότερη της προβλεπόμενης από τα στατιστικά στοιχεία. Τούτο φαίνεται να οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό των καταργουμένων θέσεων απασχόλησης, στην εκ μέρους των εργοδοτών μείωση της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως, δια μέσω της εθελουσίας εξόδου συνταξιοδότησης και των συνταξιοδοτήσεων λόγω αναπηρίας. Οι μαθηματικές αξιολογήσεις αποκαλύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση και το ύψος των μελλοντικών υποχρεώσεων. Οι υπολογισμοί αυτοί εξαρτώνται κυρίως από την πραγματική αύξηση των μισθών, τις ασφαλιστικές εισφορές, το πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο, τον τρόπο υπολογισμού των παροχών και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 11

12 Οι παράγοντες αυτοί, κατά τον υπολογισμό του κόστους, θεωρείται ότι παραμένουν αμετάβλητοι. Είναι, όμως σαφές ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη αλλά μόνο για υπόθεση. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να εξετασθεί ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των επιτοκίων της αγοράς και να γίνει ανάλυση ευαισθησίας όλων των ανωτέρω παραγόντων που συντελούν καθοριστικά στην εκτίμηση του κόστους. Η σύγκριση των Συνταξιοδοτικών Ταμείων συντελεί στη βαθιά γνώση του γενικού συνταξιοδοτικού συστήματος και καθίσταται πηγή πληροφοριών για τα Διοικητικά Συμβούλια για βελτίωση της λειτουργίας τους προς όφελος των μελών τους. Οι τρεις κύριοι δείκτες που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, της αναδιανεμητικής ισχύος, της μεσοσταθμικής τιμής σύνταξης και της συνταξιοδοτικής αξίας επιτρέπουν τη σύγκριση της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, περιλαμβάνοντας αναδιανεμητικά, χρηματοοικονομικά και δημογραφικά στοιχεία. Ο πρώτος δείκτης μετράει το βαθμό αναδιανομής του συστήματος, δηλαδή τη διασπορά των συντελεστών αναπλήρωσης σε σχέση με τη διασπορά μισθών. Ο δεύτερος δείκτης δείχνει το επίπεδο παροχής του συνταξιούχου σε σχέση με το μέσο μισθό και επομένως καθιστά γνωστό το επίπεδο διαβίωσης του συνταξιούχου σε σχέση με το μέσο επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων. Ο τρίτος δείκτης αναφέρεται στη βιωσιμότητα του συστήματος σε μακροχρόνια βάση και δια τούτου μετράται η γενναιοδωρία του συστήματος. Η γήρανση και η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού καθιστά επιβεβλημένη την αναγνώριση της προσφοράς εργασίας από τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας για βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η πρόωρη συνταξιοδότηση, βέβαια, αποτελεί ένα πρόσφορο μέτρο για την άμβλυνση του αρνητικού αντίκτυπου από τις μειώσεις στο εργατικό δυναμικό.το μέτρο όμως αυτό συντελεί αφενός μεν στην 12

13 επιδείνωση του οικονομικού κόστους σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, αφετέρου δε στην πρόωρη και μόνιμη απώλεια ανθρωπίνου κεφαλαίου.επομένως οι σχετικές πολιτικές είναι απαραίτητο να επικεντρωθούν στη διατήρηση της προσφοράς εργασίας και στην εξασφάλιση της δυνατότητας για απασχόληση και για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας ακόμα και σε περιόδους βραδείας συνολικής αύξησης της απασχόλησης. 13

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας Labor & Insurance Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών στην Κοινωνική Ασφάλιση ; Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 7 / 06 /06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ5-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Υπεύθυνοι Νίκος Φράγκος Καθηγητής Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Απριλίου, 2016 Κώστας Σταυράκης Αναλογιστής Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Κύριοι στόχοι αναλογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (09:00 :00) . Για

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Μάρτιος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Υπολογισμός της σύνταξης με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, δικηγόρος Ι. Εισαγωγικά Η πλειονότητα των πορισμάτων των επιτροπών που από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρώην Διοικητή του ΙΚΑ Το Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εργασιών για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης

Περιγραφή εργασιών για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης 620_ Οι λογιστικές επιπτώσεις για τους εργοδότες των διαφορετικών συστημάτων Κάτω από το σύστημα του 1 ου πυλώνα, οι εργοδότες καταβάλλουν τις υποχρεωτικές εισφορές που τους αναλογούν και που προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: () 1. Α. Με επιτόκιο i=3,5% και πίνακα θνησιμότητας με q 108 =1, υπολογίστε το A και το (), χρησιμοποιώντας την υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ. 12 µ.) Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

O συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση 1

O συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση 1 O συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση 1 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο

Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο aonhewitt.com contact us Nicosia 18 September 2014 Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο Η Aon Hewitt δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της 3ης Έρευνας Ταµείων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Πληθωρισμός Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος. 2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ» Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Νίκου Αναλυτή 21 και 22

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Βούλγαρη 1 104.37 ΤΗΛ. 210-5244908 210-5200367 FAX. 210-5244907 agsse2005@gmail.com site: www3gsse.gr ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Η χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων Καθηγητής Κώστας Συριόπουλος Αθήνα, 10.10.2013 1 Επιπτώσεις στα δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Μέμος Κωνσταντίνος Διδάσκων (ΕΔΙΠ), Υ/Δ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου Περίληψη: Η κεντρική επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες

Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη επίκουρη καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, δικηγόρος Όταν ψηφισθεί το νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09 Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία 2 July 09 Χρηματικές ροές Συνταξιοδοτικών Ταμείων Εισοδήματα από Επενδύσεις + Εισφορές Ενεργητικό Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο Υποχρεώσεις Παθητικό Λειτουργικά Συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα στοιχεία του ΣΕΒ «Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του (5.5.2016) για την ελληνική οικονομία, κάνοντας επιλεκτική χρήση ανόμοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Περιεχόμενα Interamerican Profile Παροχές του προγράμματος Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ρεβέκκα Τούτουζα Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΕΑΕΕ 28 Ιουνίου 2012

Ρεβέκκα Τούτουζα Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΕΑΕΕ 28 Ιουνίου 2012 Επισκόπηση ευρωπαϊκών εξελίξεων για ασφαλιστικά θέματα Ρεβέκκα Τούτουζα Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΕΑΕΕ 28 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα παρουσίασης 1 Ίση μεταχείριση προσώπων 2 Δέσμες Επενδυτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Δράσης ΑΔΥ: Κοινωνική Ασφάλιση. Μελέτη με θέμα: «Η επάρκεια των συντάξεων σήμερα και στο μέλλον στις μεγάλες. ηλικίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Τομέας Δράσης ΑΔΥ: Κοινωνική Ασφάλιση. Μελέτη με θέμα: «Η επάρκεια των συντάξεων σήμερα και στο μέλλον στις μεγάλες. ηλικίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Τομέας Δράσης ΑΔΥ: Κοινωνική Ασφάλιση Μελέτη με θέμα: «Η επάρκεια των συντάξεων σήμερα και στο μέλλον στις μεγάλες ηλικίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Επιμέλεια: Ιάσονας Τσουκαλάς, Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα