Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)"

Transcript

1 Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας οι αποδόσεις ήταν ανά έτος 1%, 2%, 6% και -7%; 1) 5,33% 2) 0,67% 3) 0,50% 4) 4,00% 2. Πότε η διάμεσος ταυτίζεται με τον μέσο αριθμητικό; 1) Όταν αναφερόμαστε σε δείγμα και όχι σε πληθυσμό 2) Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό 3) Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο 4) Όταν οι τιμές ακολουθούν την κανονική κατανομή 3. Ποια από τα παρακάτω μέτρα απόδοσης λαμβάνουν υπόψη τους τη χρονική αξία του χρήματος; 1) Η απόδοση περιόδου διακράτησης 2) Η ετησιοποιημένη απόδοση περιόδου διακράτησης 3) Η καθαρή παρούσα αξία 4) Κανένα από τα παραπάνω 4. Η τρέχουσα απόδοση μιας επένδυσης διαφέρει από την απόδοση περιόδου διακράτησης στο εξής: 1) Η τρέχουσα απόδοση δε λαμβάνει υπόψη τα κεφαλαιακά κέρδη ή ζημιές 2) Η τρέχουσα απόδοση δε λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος 3) Η τρέχουσα απόδοση χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της το μέρισμα που εισπράττεται μέσα στο τρέχον έτος ενώ η απόδοση περιόδου διακράτησης το μέρισμα που εισπράττεται κατά την περίοδο διακράτησης 4) 1 και 3 5. Η διακύμανση / τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: 1) Αποδοτικότητας 2) Ρευστότητας 3) Κινδύνου ή διασποράς 4) Κανένα από τα παραπάνω 6. Αναλυτής έχει συλλέξει τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις της μετοχής Α για 10 διαφορετικά έτη. Ποια είναι η διάμεσος των αποδόσεων της μετοχής Α; 1) 5% 2) 6% 3) 5,5% 4) 8% % 3% 7% 2% 11% 4% 8% 6% -4% -2% 7. Ένας ερευνητής έχει συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις της μετοχής ΑΒΓ για 10 διαφορετικά έτη και έχει υπολογίσει ότι η τυπική απόκλιση είναι 2,87%, αυτό σημαίνει: 1) Η μέση απόδοση της μετοχής είναι 2,87% 2) Οι αποδόσεις διαφέρουν από το μέσο κατά μέσο όρο 2,87%

2 3) Οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από το μέσο κατά 2,87% 4) Τίποτα από τα παραπάνω 8. Η ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή μιας μετοχής σε ένα 10ημερο ήταν: -0,50% 1,20% -0,80% -0,60% 0,70% 0,40% 0,40% 0,90% 1% -1% Η διάμεσος του δείγματος ισούται με: 1) 0,50% 2) 0,40% 3) 1% 4) 1% 9. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μέτρο διασποράς; 1) Ο γεωμετρικός μέσος. 2) Η επικρατούσα τιμή (τύπος). 3) Ο αριθμητικός μέσος. 4) Η τυπική απόκλιση. 10. Ποιο / ποια από τα παρακάτω αποτελούν μέτρα διασποράς; 1) Το εύρος μεταβολής 2) Η διακύμανση ή η τυπική απόκλιση 3) Η μεταβλητότητα 4) Όλα τα παραπάνω 11. Επιλέξτε το συνδυασμό των σωστών προτάσεων. Η τυπική απόκλιση: I. εξάγεται από την διακύμανση II. είναι το πιο συνηθισμένο μέγεθος υπολογισμού της διασποράς των αποδόσεων διότι εκφράζεται σε μονάδες απόδοσης III. αποτελεί μέτρο υπολογισμού της απόδοσης IV. αναφέρεται στη χρηματοοικονομική θεωρία και ως μεταβλητότητα 1) Τα I, II και III 2) Τα I, II και IV 3) Τα II, III και IV 4) Τα I, II, III και IV 12. Ένας ερευνητής έχει συλλέξει τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις της μετοχής ΑΒΓ για 6 διαφορετικά έτη. Η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή είναι: 1) 7,3%, 8 % 2) 7,3%, 11% 3) 8%, 11% 4) 8%, -7% 22% 5% -7% 11% 2% 11% 13. Ένας ερευνητής έχει συλλέξει τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις της μετοχής ΑΒΓ για 11 διαφορετικά έτη % % %

3 2002 4% % % % % % % % Η διάμεσος, ο μέσος όρος και η επικρατούσα τιμή αντίστοιχα είναι: 1) 5%, 5,54%, 2% 2) 6%, 6,45%, 4% 3) 7%, 7,34%, 7% 4) 8%, 8%, 12% 14. Aν σε ένα δείγμα παρατηρήσεων υπάρχουν ακραίες θετικές τιμές τότε: 1) H διάμεσος είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή 2) Η διάμεσος είναι μικρότερη από τη μέση τιμή 3) Η διάμεσος είναι ίση με τη μέση τιμή 4) Τίποτε από τα παραπάνω 15. Ποιο από τα κατωτέρω αποτελεί μέτρο διασποράς; 1) Επικρατούσα τιμή (τύπος) 2) Διάμεσος 3) Διακύμανση 4) Αριθμητικός μέσος 16. Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Πιθανότητα να συμβεί η κατάσταση Απόδοση 0,3 40% 0,4 15% 0,3-10% Βάση τον ανωτέρω πίνακα να υπολογίσετε την μέση αριθμητική τιμή. 1) 11,67% 2) 8,2% 3) 6,8% 4) 15% 17. Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι ετήσιες αποδόσεις μιας επένδυσης: ΕΤΟΣ 1 10% 2-6% 3 6% ΑΠΟΔΟΣΗ

4 4 12% 5 20% Με τα δεδομένα του ανώτερου πίνακα να υπολογίσετε τη μέση αριθμητική απόδοση της επένδυσης. 1) 7,5% 2) 6,8% 3) 8,2% 4) 8,4% 18. Aν σε ένα δείγμα παρατηρήσεων υπάρχουν ακραίες αρνητικές τιμές τότε: 1) H διάμεσος είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή 2) Η διάμεσος είναι μικρότερη από τη μέση τιμή 3) Η διάμεσος είναι ίση με τη μέση τιμή 4) Τίποτε από τα παραπάνω 19. Τύπος (mode) μιας σειράς τιμών είναι: 1) Η τιμή που κατέχει την κεντρική θέση όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 2) Ο αριθμός που διαιρεί τη σειρά των τιμών σε δύο ισοπληθείς ομάδες 3) Η τιμή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 4) Η διαφορά μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου της σειράς των τιμών 20. Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις. 1) Η επικρατούσα τιμή δείγματος ως μέτρο τάσης, όταν είναι μοναδική, είναι πάντοτε ίση με τη διάμεσο. 2) Ο σταθμικός μέσος όρος είναι προτιμότερος από τον αριθμητικό, όταν οι παρατηρήσεις μας έχουν την ίδια βαρύτητα. 3) Ο αριθμητικός μέσος όρος ως μέτρο τάσης είναι πάντοτε ακριβές και αξιόπιστο. 4) Η διάμεσος σε σχέση με τον απλό αριθμητικό μέσο όρο έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές του δείγματος. 21. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις η διάμεσος είναι χρήσιμο υποκατάστατο του αριθμητικού μέσου; 1) Όταν οι παρατηρήσεις κατανέμονται κανονικά 2) Όταν υπάρχουν ακραίες τιμές 3) Όταν η διακύμανση είναι πολύ μικρή 4) Όταν η κατανομή δεν είναι συμμετρική 22. Το βασικό μειονέκτημα του αριθμητικού μέσου όρου είναι ότι: 1) Επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές του δείγματος 2) Είναι ένα μέτρο που δείχνει τη μεταβολή, αλλά όχι και την κεντρική τάση των στοιχείων του δείγματος 3) Μετρά τον κίνδυνο, αλλά όχι και την απόδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου 4) Ισχύουν όλα τα παραπάνω 23. Η διάμεσος (median) μιας σειράς τιμών είναι: 1) Η τιμή που κατέχει την κεντρική θέση όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 2) Ο αριθμός που διαιρεί τη σειρά των τιμών σε δύο ανισοπληθείς ομάδες 3) Η τιμή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 4) Η διαφορά μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου της σειράς των τιμών

5 24. Οι προβλέψεις του επενδυτή Α σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και τις πιθανές αποδόσεις του χρηματοοικονομικού στοιχείου Χ δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα: Κατάσταση στην Οικονομία Πιθανότητα Απόδοση μετοχής Χ Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 0,2 0,34 Κανονικός ρυθμός ανάπτυξης 0,5 0,12 Ύφεση 0,3-0,2 Χρησιμοποιώντας τον τύπο του σταθμικού μέσου όρου, υπολογίστε την αναμενόμενη απόδοση του Χ. 1) 6,8% 2) 7,2% 3) 5% 4) 12% 25. Τι είναι το τεταρτημόριο Q1; 1) To Q1 είναι η τιμή που κατέχει τη θέση όπου το πολύ 25% να είναι μικρότερες και το πολύ 75% να είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή, όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 2) Το Q1 είναι η τιμή που κατέχει τη θέση όπου το πολύ 75%να είναι μικρότερες και το πολύ 25% να είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή, όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 3) To Q1 είναι η τιμή που κατέχει τη θέση όπου το πολύ 50% να είναι μικρότερες και το πολύ 50% να είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή, όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 4) Κανένα από τα παραπάνω 26. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέτρο κεντρικής τάσης; 1) O αριθμητικός μέσος. 2) H επικρατούσα τιμή. 3) O γεωμετρικός μέσος. 4) H διακύμανση. 27. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέτρο κεντρικής τάσης; 1) Ο αριθμητικός μέσος. 2) Ο γεωμετρικός μέσος. 3) Η τυπική απόκλιση. 4) Η διάμεσος. 28. Ένας ερευνητής έχει συλλέξει τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις της μετοχής ΑΒΓ για 10 διαφορετικά έτη. Η διάμεσος είναι: 1) 5 2) 6 3) 7 4) Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι ετήσιες αποδόσεις μιας επένδυσης.

6 ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 1 10% 2-6% 3 6% 4 12% 5 20% Με τα δεδομένα του ανώτερου πίνακα να υπολογίσετε τη διάμεσο των αποδόσεων. 1) 9,5% 2) 12,5% 3) 10,5% 4) 10% 30. Έστω οι εξής ημερήσιες αποδόσεις μιας μετοχής: 0,05, 0,004, 0,02, -0,025, 0,04, -0,005. Ο μέσος όρος των αποδόσεων είναι: 1) 0,0035 2) 0,0042 3) 0,014 4) 0, Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέτρο διασποράς; 1) Τυπική απόκλιση. 2) Συντελεστής μεταβλητότητας. 3) Εύρος μεταβολής. 4) Γεωμετρικός μέσος. 32. Ποιο από τα παρακάτω είναι μέτρο διασποράς; 1) Αριθμητικός μέσος 2) Εύρος μεταβολής 3) Τεταρτημόριο 4) Διάμεσος 33. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μέτρο θέσης (κεντρικής τάσης); 1) Η τυπική απόκλιση. 2) Ο συντελεστής μεταβλητότητας. 3) Ο γεωμετρικός μέσος. 4) Το εύρος μεταβολής. 34. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέτρο θέσης (κεντρικής τάσης); 1) Αριθμητικός μέσος 2) Τυπική απόκλιση 3) Γεωμετρικός μέσος 4) Διάμεσος 35. Ποιο από τα παρακάτω είναι μέτρο θέσης; 1) Ο σταθμικός μέσος όρος 2) Τα τεταρτημόρια 3) Η διακύμανση 4) Ο γεωμετρικός μέσος όρος 36. Ποιο / ποια από τα παρακάτω αποτελούν μέτρα κεντρικής τάσης;

7 1) Ο αριθμητικός μέσος και σταθμικός μέσος όρος 2) Η διάμεσος και το τεταρτημόριο 3) Ο τύπος ή επικρατούσα τιμή 4) Όλα τα παραπάνω 37. Oι αποδόσεις ενός Α/Κ τα τελευταία 5 χρόνια φαίνονται στο παρακάτω δείγμα: -5%, -2%, 0%, 1,5%, 0,5% Να υπολογιστούν: Ο μέσος όρος, η διάμεσος, η επικρατούσα τιμή και το εύρος του δείγματος. 1) -1%, 0%, δεν υπάρχει, -3,5% 2) -1%, 0%, δεν υπάρχει, 6,5% 3) -1%, -0,5%, 0%, 6,5% 4) 1%, -0,5%, δεν υπάρχει, 6,5% 38. Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι ένα μέτρο που δείχνει: 1) Τη διαχρονική μεταβολή της απόδοσης 2) Τη διαχρονική μεταβολή του κινδύνου 3) Τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση 4) Την αναμενόμενη απόδοση σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο 39. Η απαιτούμενη απόδοση μιας επένδυσης είναι: 1) Η απόδοση της επένδυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 2) Η απόδοση που συγκρίνεται με την απόδοση των κρατικών ομολόγων 3) Η ελάχιστη απόδοση την οποία οι επενδυτές απαιτούν να έχει μια επένδυση για να την αναλάβουν 4) Η απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων 40. Ο συντελεστής μεταβλητότητας ορίζεται ως: 1) Το πηλίκο της αναμενόμενης απόδοσης προς την τυπική απόκλιση των αποδόσεων 2) Το πηλίκο της τυπικής απόκλισης της απόδοσης προς την αναμενόμενη απόδοση 3) Το πηλίκο της αναμενόμενης απόδοσης προς τη διακύμανση των αποδόσεων 4) Το πηλίκο της διακύμανσης των αποδόσεων προς την αναμενόμενη απόδοση 41. Αν η επένδυση Α έχει αναμενόμενη απόδοση 10% και τυπική απόκλιση 0,06 ενώ η επένδυση Β έχει αναμενόμενη απόδοση 15% και τυπική απόκλιση 0,08, τότε (με βάση τον συντελεστή μεταβλητότητας): 1) Η επένδυση Α ενέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο / ανά μονάδα απόδοσης 2) Η επένδυση Β ενέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο / ανά μονάδα απόδοσης 3) Ο κίνδυνος είναι ο ίδιος και για τις δύο επενδύσεις. 4) Δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπέρασμα με βάση τα δεδομένα που μας δίνονται. 42. Έστω τα παρακάτω δεδομένα για την δυνητική απόδοση της μετοχής Α σε χρονικό διάστημα από σήμερα και για διακράτηση ενός έτους: Πιθανότητα Απόδοση της μετοχής Α (%) 0, ,15-12

8 0, ,15 18 Ποια είναι η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής Α; 1) 0,4% 2) 2% 3) 5% 4) 4% 43. Έστω τα παρακάτω δεδομένα για την δυνητική απόδοση της μετοχής Α σε χρονικό διάστημα από σήμερα και για διακράτηση ενός έτους: Πιθανότητα Απόδοση της μετοχής Α (%) 0, , , ,15 18 Ποια είναι η τυπική απόκλιση της απόδοσης της μετοχής Α; 5) 13,32% 6) 12,25% 7) 7,92% 8) 14,32% 44. Μια επένδυση έχει 50% πιθανότητα να πραγματοποιήσει 20% απόδοση, 25% πιθανότητα να πραγματοποιήσει 10% απόδοση και 25% πιθανότητα να πραγματοποιήσει -10% απόδοση. Ποια είναι η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης; 1) 15% 2) 1% 3) 10% 4) 12,5% 45. Με ποιο τεταρτημόριο ταυτίζεται η διάμεσος; 1) Με το Q1 2) Με το Q2 3) Με το Q3 4) Με το Q4 46. Μία ασφαλιστική εταιρεία προσφέρεται να πληρώσει ευρώ εφάπαξ μετά από 20 χρόνια αν καταβάλλουμε σήμερα το ποσό των ευρώ. Πότε συμφέρει η επένδυση αυτή ; 1) Αν τα επιτόκια σήμερα είναι 4%. 2) Αν τα επιτόκια σήμερα είναι 3% 3) Και στις δύο περιπτώσεις 4) Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες

9 47. Ο συντελεστής μεταβλητότητας: I. υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την τυπική απόκλιση με την αναμενόμενη απόδοση II. αποτελεί τρόπο σχετικής μέτρησης του κινδύνου III. είναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά τη σύγκριση του κινδύνου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΚ) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1) II 2) I και II 3) II και III 4) Ι, ΙΙ και III 48. Να υπολογίσετε τον σταθμισμένο αριθμητικό μέσο της τιμής κτήσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) βάσει των παρακάτω δεδομένων. Αγορές Τιμή Αριθμός Κόστος Επένδυσης Μεριδίων 1 3, , Επιλέξτε με στρογγυλοποίηση στο 2ο δεκαδικό στοιχείο 1) 4,03 2) 4,14 3) 4,21 4) 4, Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για το συντελεστή συσχέτισης δεν είναι αληθής; 1) Είναι ένα στατιστικό μέτρο 2) Μετράει τη σχέση μεταξύ των αποδόσεων δύο αξιογράφων 3) Προσδιορίζει τις αιτίες της σχέσης μεταξύ των αποδόσεων δύο αξιογράφων 4) Όλα τα παραπάνω είναι αληθή 50. Ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει τιμές μεταξύ: 1) 0 και 1 2) -100 και 100 3) -1 και 1 4) -1 και Η διακύμανση ενός δείγματος 100 παρατηρήσεων ισούται με 36. Η τυπική απόκλιση ισούται με: 1) ) 10 3) 6 4) Ένας ερευνητής έχει συλλέξει τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις της μετοχής ΑΒΓ για 6 διαφορετικά έτη. Η διακύμανση είναι: 1) 0,0096 2) 0,0068 3) 0,0077 4) 0, % 5% -7% 11% 2% 11%

10 53. Ένας ερευνητής έχει συλλέξει τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου BETA Μικτό για τα τελευταία 11 έτη. -5% 7% 4% -12% 8% 5% 5% 9% 12% 8% 14% Με βάση τα παραπάνω στοιχεία: 1) Η διάμεσος είναι 5% και η μέση απόδοση 7% 2) Η διάμεσος είναι 5% και η μέση απόδοση 8% 3) Η διάμεσος είναι 7% και η μέση απόδοση 5% 4) Η διάμεσος είναι 8% και η μέση απόδοση 5% 54. Η προκαταβλητέα ράντα είναι: 1) Μια σειρά ισόποσων χρηματικών ροών με την πρώτη ροή να πραγματοποιείται σήμερα 2) Μια σειρά ισόποσων χρηματικών ροών με την πρώτη ροή να πραγματοποιείται μία περίοδο μετά από τη σημερινή 3) Μια σειρά ισόποσων χρηματικών ροών από τις οποίες ειδικά η πρώτη πραγματοποιείται σήμερα και μπορεί να είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες 4) Μια σειρά ισόποσων χρηματικών ροών από τις οποίες ειδικά η πρώτη πραγματοποιείται μία περίοδο μετά από τη σημερινή και μπορεί να είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες 55. Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας (ληξιπρόθεσμης) σταθερού ποσού ευρώ και επιτοκίου 10% είναι: 1) ευρώ 2) ευρώ 3) Μικρότερη από την παρούσα αξία μιας ληξιπρόθεσμης ράντας 10 περιόδων του σταθερού ποσού ευρώ ανά περίοδο και επιτοκίου 10% 4) Μεγαλύτερη από την παρούσα αξία μιας ληξιπρόθεσμης ράντας 10 περιόδων του σταθερού ποσού ευρώ ανά περίοδο και επιτοκίου10% 56. Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας σταθερού ποσού 50 ευρώ και επιτοκίου 5% είναι: 1) ευρώ 2) Μεγαλύτερη από την παρούσα αξία μιας ράντας 5 περιόδων σταθερού ποσού 50 ευρώ και επιτοκίου 5%. 3) Μικρότερη από την παρούσα αξία μιας ράντας 5 περιόδων του σταθερού ποσού 50 ευρώ και επιτοκίου 5%. 4) ευρώ 57. Η επένδυση Α υπόσχεται απόδοση 85 ευρώ σε 1 έτος από σήμερα, 125 ευρώ σε 2 έτη από σήμερα και 150 ευρώ σε 3 έτη από σήμερα. Εάν το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης είναι 11,5%, ποια είναι η αξία της επένδυσης σήμερα; 1) 386 ευρώ 2) 245 ευρώ 3) 325 ευρώ 4) 285 ευρώ 58. Μια επένδυση των ευρώ θα έχει αξία ευρώ σε πέντε χρόνια. Η ετήσια απόδοση θα είναι περίπου: 1) 47% 2) 8% 3) 6% 4) 10% 59. Επενδυτής τοποθετεί ευρώ σε λογαριασμό με ετήσιο επιτόκιο 4,75%. Υπολογίστε τον τόκο που θα εισπράξει ο επενδυτής αν αποσύρει τα χρήματά του

11 από τον λογαριασμό μετά από δύο μήνες (χρησιμοποιήστε 360 ημέρες τον χρόνο και 30 ημέρες τον μήνα). 1) 65,20 ευρώ 2) 79,17 ευρώ 3) 82,13 ευρώ 4) 60,15 ευρώ 60. Ο επενδυτής Χ έχει ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με την εξής σύνθεση: Μετοχή Α 20%, μετοχή Β 10% και μετοχή Γ 70%. Αν η απόδοση των μετοχών Α, Β και Γ ήταν αντιστοίχως 4,5%, -2% και 3%, ποια είναι η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου; 1) 1% 2) 1,25% 3) 2,8% 4) 4% 61. Επενδυτής σχεδιάζει την αγορά κοινής μετοχής την οποία θα διακρατήσει για 1 έτος. Ο επενδυτής αναμένει να λάβει μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή και 26 ευρώ από την πώληση της μετοχής στο τέλος του έτους. Εάν ο επενδυτής επιθυμεί την πραγματοποίηση απόδοσης 15% από την διακράτηση της μετοχής, η μέγιστη τιμή την οποία ο επενδυτής πρέπει να πληρώσει την μετοχή σήμερα είναι: 1) 22,61 ευρώ 2) 23,91 ευρώ 3) 24,50 ευρώ 4) 27,50 ευρώ 62. Επενδυτής τοποθετεί ευρώ σε λογαριασμό με ετήσιο επιτόκιο 3,25%. Υπολογίστε τον τόκο που θα εισπράξει ο επενδυτής αν αποσύρει τα χρήματά του από τον λογαριασμό μετά από ένα μήνα (χρησιμοποιήστε 360 ημέρες τον χρόνο και 30 ημέρες τον μήνα). 1) 25,60 ευρώ 2) 27,08 ευρώ 3) 24,38 ευρώ 4) 29,57 ευρώ 63. Ένας επενδυτής τοποθετεί το κεφάλαιό του ευρώ σε μια τράπεζα με ετήσιο επιτόκιο 5%. Αν το κεφάλαιό του ανατοκίζεται ετησίως, ποιο θα είναι το τελικό του κεφάλαιο μετά από 3 χρόνια; 1) 1.157,62 ευρώ 2) ευρώ 3) 1.426,75 ευρώ 4) 1.212,85 ευρώ 64. Ιδιώτης καταθέτει ευρώ στην αρχή κάθε έτους για τα επόμενα 10 έτη από σήμερα, σε λογαριασμό που πληρώνει απόδοση 9% κεφαλαιοποιημένη ετησίως. Το συνολικό ποσό στο λογαριασμό μετά από 10 έτη είναι περίπου: 1) ευρώ 2) ευρώ 3) ευρώ 4) ευρώ 65. Ένας επενδυτής καταθέτει ευρώ σε μία ετήσια προθεσμιακή κατάθεση την οποία ανανεώνει στη λήξη της, χωρίς να κάνει ανάληψη των τόκων. Το επιτόκιο του πρώτου έτους ήταν 6,25%, του δεύτερου 4,50% και του τρίτου 7,30% Το συνολικό κεφάλαιο στο τέλος της 3ετιας ανέρχεται σε: 1) ευρώ 2) ευρώ

12 3) ευρώ 4) ευρώ 66. Σε πόσα χρόνια επένδυση 300 ευρώ θα γίνει 774 ευρώ αν το επιτόκιο επένδυσης είναι 9%; 1) 11 χρόνια 2) 15 χρόνια 3) 20 χρόνια 4) 22 χρόνια 67. Αγοράσατε μια μετοχή στην τιμή των 20 ευρώ και μετά παρέλευση τριμήνου την πωλήσατε προς 20,40 ευρώ. Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοσή σας (έτος 360 ημέρες και ο μήνας 30 ημέρες); 1) 2% 2) 1,71% 3) 8,24% 4) 10% 68. Η μελλοντική αξία μιας κατάθεσης ταμιευτηρίου ευρώ με επιτόκιο 6%, με εξαμηνιαίο υπολογισμό τόκων και με επανατοποθέτηση των τόκων, μετά από ένα έτος θα είναι: 1) ευρώ 2) ευρώ 3) ευρώ 4) ευρώ 69. Ποια η μελλοντική αξία ευρώ μετά από 90 ημέρες αν το επιτόκιο σήμερα είναι 4,5% ετησίως. (Έτος βάσης υπολογισμού 365 ημέρες και ετήσιος ανατοκισμός). 1) ευρώ 2) ευρώ 3) ευρώ 4) ευρώ 70. Ποια από τις παρακάτω σειρές χρηματικών ροών θα προτιμούσατε για τα 3 επόμενα έτη; 1) ευρώ, ευρώ, ευρώ 2) ευρώ, ευρώ, ευρώ 3) 800 ευρώ, ευρώ, ευρώ 4) Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αφού είναι ισοδύναμες 71. Η αξία μιας κατάθεσης 100 ευρώ σε δύο έτη από σήμερα, με επιτόκιο 5%, καταβολή τόκων κάθε εξάμηνο και επανατοποθέτηση αυτών, είναι: 1) 110 ευρώ 2) 105 ευρώ 3) 110,38 ευρώ 4) 116 ευρώ 72. Ένας επενδυτής έχει δύο επιλογές: Να εισπράξει 200 ευρώ σήμερα ή να εισπράξει 90 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Τι τον συμφέρει περισσότερο να επιλέξει εάν υποθέσουμε απόδοση 10%; 1) Οι δύο επιλογές είναι ισοδύναμες. 2) Η επιλογή των 200 ευρώ 3) Η επιλογή των 90 ευρώ 4) Δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για να απαντηθεί το ερώτημα.

13 73. Ποια θα είναι η αξία ευρώ μετά από 6 χρόνια αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 9% και ο ανατοκισμός γίνεται ανά εξάμηνο; 1) 1.677,10 ευρώ 2) 2.812,66 ευρώ 3) 1.302,26 ευρώ 4) 1.695,88 ευρώ 74. Ποια είναι η αξία ευρώ μετά από 10 χρόνια αν το επιτόκιο είναι 5% και ο ανατοκισμός γίνεται ανά έτος; 1) 7.772,72 ευρώ 2) 8.144,47 ευρώ 3) 8.456,32 ευρώ 4) 8.985,58 ευρώ 75. Αν τα επιτόκια είναι θετικά, ποια από τις παρακάτω εισπράξεις θα προτιμούσατε; (Οι εισπράξεις παρατίθενται κατά σειρά Έτος 1, Έτος 2, Έτος 3, αντίστοιχα). 1) 700 ευρώ, 500 ευρώ, 300 ευρώ 2) 300 ευρώ, 500 ευρώ, 700 ευρώ 3) 500 ευρώ, 500 ευρώ, 500 ευρώ 4) Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αφού αθροίζουν στα ευρώ 76. Η τιμή ενός χρεωστικού τίτλου είναι ίση με: 1) Την καθαρή παρούσα αξία των χρηματικών του ροών. 2) Το συντελεστή εσωτερικής απόδοσης της ονομαστικής του τιμής. 3) Το άθροισμα των παρουσών αξιών των χρηματικών του ροών. 4) Καμία απάντηση δεν είναι σωστή. 77. Η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας : 1) Μετατρέπει όλες τις ροές τις επένδυσης σε παρούσες αξίες 2) Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επενδύσεων 3) Χρησιμοποιεί ως προεξοφλητικό επιτόκιο το ποσοστό απόδοσης που αναμένει ο επενδυτής από τη συγκεκριμένη επένδυση 4) Όλα τα παραπάνω 78. Για μια κατάθεση 100 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4% και εξαμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : 1) 4% 2) 4,04% 3) 4,09% 4) Κανένα από τα παραπάνω 79. Για μια κατάθεση 100 ευρώ με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι: 1) 3,95% 2) 4,22% 3) 6,35% 4) 4,06% 80. Για μια κατάθεση 100 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι: 1) 12,42% 2) 12,55% 3) 13,02% 4) Κανένα από τα παραπάνω 81. Η παρούσα αξία μιας χρηματικής ροής ύψους 100 ευρώ που λαμβάνεται σε ετήσια βάση για 5 χρόνια, με το σημερινό επίπεδο επιτοκίων, είναι: 1) 500 ευρώ

14 2) 610 ευρώ 3) 225 ευρώ 4) Κανένα από τα παραπάνω 82. Μόλις αγοράσατε ένα οικόπεδο αξίας ευρώ. Εάν επιθυμείτε να κερδίσετε 12% ετησίως στην επένδυσή σας αυτή, σε ποια τιμή θα πρέπει να πουλήσετε το οικόπεδο σε 4 χρόνια; 1) ευρώ 2) ευρώ 3) ευρώ 4) Καμία δεν είναι σωστή 83. Πόσα θα πρέπει να καταθέσει ένας επενδυτής σήμερα με επιτόκιο 10% για να αποκομίσει ευρώ στο τέλος του δέκατου έτους; 1) ευρώ 2) ευρώ 3) ευρώ 4) ευρώ 84. Ποια είναι η αξία ευρώ μετά από 10 χρόνια αν το επιτόκιο είναι 5% και ο ανατοκισμός γίνεται ανά τρίμηνο; 1) 1.772,72 ευρώ 2) 1.643,62 ευρώ 3) 1.456,32 ευρώ 4) 1.985,58 ευρώ 85. Οι πωλήσεις μιας εταιρείας αυξήθηκαν κατά την τελευταία τριετία από σε Ποια είναι η ετήσια αύξηση των πωλήσεων; 1) 11,33% 2) 11,50% 3) 10,90% 4) 10,25% 86. Ποια είναι η παρούσα αξία 100 ευρώ τα οποία εισπράττονται στο τέλος κάθε έτους εις το διηνεκές με ετήσιο επιτόκιο 7%; 1) 1.472,71 2) 1.428,57 3) ) 1.589, Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοση που αντιστοιχεί σε ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο 6% με τριμηνιαίο ανατοκισμό; 1) 5,90% 2) 6,14% 3) 6% 4) 5,89% 88. Να βρεθεί η παρούσα αξία 1000 ευρώ τα οποία θα εισπραχθούν μετά από 3 έτη αν το επιτόκιο είναι 9% και ο ανατοκισμός μηνιαίος. 1) 764,15 ευρώ 2) 897,45 ευρώ 3) 723,45 ευρώ 4) 754,65 ευρώ 89. Με ποιο ετήσιο επιτόκιο μπορούμε να διπλασιάσουμε ένα χρηματικό ποσό σε 10 χρόνια; 1) 9,25%

15 2) 7,18% 3) 7,82% 4) 7,23% 90. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί ώστε 600 ευρώ να γίνουν 900 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 8% και 3-μηνιαίο ανατοκισμό; 1) 3,2 έτη 2) 7 έτη 3) 6,8 έτη 4) 5,1 έτη 91. Η επένδυση Α υπόσχεται απόδοση 85 ευρώ σε 1 έτος από σήμερα, 125 ευρώ σε 2 έτη από σήμερα και 150 ευρώ σε 3 έτη από σήμερα. Εάν το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης είναι 11,5%, το οποίο κεφαλαιοποιείται ετησίως, ποια είναι η αξία της επένδυσης σήμερα; 1) 315 ευρώ 2) 375 ευρώ 3) 235 ευρώ 4) 285 ευρώ 92. Μια επένδυση πραγματοποιεί το πρώτο έτος απόδοση 100% και το δεύτερο έτος απόδοση -50%. Ο γεωμετρικός μέσος και η μέση ετήσια απόδοση είναι: 1) 0%, 25% 2) 25%,0% 3) 25%, 25%. 4) 25%, 50% 93. Όταν οι αποδόσεις μεταβάλλονται από έτος σε έτος ισχύει ότι: 1) Ο γεωμετρικός μέσος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητικό μέσο 2) Ο γεωμετρικός μέσος είναι μικρότερος από τον αριθμητικό μέσο 3) Ο γεωμετρικός μέσος ισούται με τον αριθμητικό μέσο 4) Τίποτα από τα παραπάνω 94. Τι είναι το τεταρτημόριο Q3: 1) To Q3 είναι η τιμή που κατέχει τη θέση όπου το πολύ 25% να είναι μικρότερες και το πολύ 75% να είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή, όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 2) Το Q3 είναι η τιμή που κατέχει τη θέση όπου το πολύ 75%να είναι μικρότερες και το πολύ 25% να είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή, όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 3) To Q3 είναι η τιμή που κατέχει τη θέση όπου το πολύ 50% να είναι μικρότερες και το πολύ 50% να είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή, όταν οι σειρές τιμών τεθούν σε αύξουσα τάξη μεγέθους 4) Κανένα από τα παραπάνω 95. Με ποιο ετήσιο επιτόκιο μπορούμε να τριπλασιάσουμε ένα χρηματικό ποσό σε 5 χρόνια; 1) 24,57% 2) 27,18% 3) 25,82% 4) 24,23% 96. Ποια είναι η παρούσα αξία 100 ευρώ τα οποία εισπράττονται στην αρχή κάθε έτους εις το διηνεκές με ετήσιο επιτόκιο 8%; 5) ευρώ 6) ευρώ 7) ευρώ

16 8) ευρώ 97. Όταν οι αποδόσεις είναι ίδιες για όλα τα έτη ισχύει ότι: 1) Ο γεωμετρικός μέσος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητικό μέσο 2) Ο γεωμετρικός μέσος είναι μικρότερος από τον αριθμητικό μέσο 3) Ο γεωμετρικός μέσος ισούται με τον αριθμητικό μέσο 4) Τίποτα από τα παραπάνω 98. Το Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος είναι η διαφορά μεταξύ: 1) Του 3ου (Q3) και του 1ου (Q1) τεταρτημορίου 2) Του 4ου (Q4) και του 3ου (Q3) τεταρτημορίου 3) Του 2ου (Q2) και του 1ου (Q1) τεταρτημορίου 4) Τίποτα από τα παραπάνω 99. Το βάρος 10 φοιτητριών σε κιλά είναι: 52, 50, 57, 52, 61, 50, 50, 52, 57, 50 Να υπολογίσετε (σε κιλά) α) τη μέση τιμή β) τη διάμεσο γ) το εύρος 1) α) 53,1 β) 52 γ) 11 2) α) 52 β) 51 γ) 10 3) α) 51,5 β) 52,5, γ) 11,5 4) α) 53 β) 51,5 γ) 10, Η μέση τιμή και η διάμεσος επτά αριθμών είναι 8. Οι πέντε από αυτούς είναι: 2, 5, 10, 11, 14 Να βρεθούν οι άλλοι δυο. 1) 7, 9 2) 4, 12 3) 8, 13 4) 6, 8

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α / Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α / Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α / Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ι ς ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς - σ υ ν ο π τ ι κ ά Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ι Σ Ε Κ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου. Ακαδημαϊκό έτος:

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου. Ακαδημαϊκό έτος: Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδημαϊκό έτος: 2017 2018 Ασκήσεις 3 ης ΟΣΣ Άσκηση 1 η. Έστω οι προσδοκώμενες αποδόσεις και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 03 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) .

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση Θεωρείστε ένα αξιόγραϕο το οποίο υπόσχεται τις κάτωθι χρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης)

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) 1. Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής: 1) Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 4//07 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 / FW.PR09. Δίνεται ένταση ανατοκισμού t = την ράντα s 0.0t για 0

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

, όταν ο χρόνος αντιστοιχεί σε ακέραιες περιόδους

, όταν ο χρόνος αντιστοιχεί σε ακέραιες περιόδους Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Οικονομικά Μαθηματικά Καλογηράτου Ζ. Μονοβασίλης Θ. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 4.. Εισαγωγή Στον σύνθετο τόκο (ή ανατοκισμό), στο τέλος κάθε περιόδου, ο τόκος και το κεφάλαιο αθροίζονται και το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

1.Μια εταιρία αναμένεται να αποδώσει μέρισμα στο τέλος του έτους ίσο με D 1=2

1.Μια εταιρία αναμένεται να αποδώσει μέρισμα στο τέλος του έτους ίσο με D 1=2 ΔΕΟ31 - Επαναληπτικές Ερωτήσεις τόμου Δ 1.Μια εταιρία αναμένεται να αποδώσει μέρισμα στο τέλος του έτους ίσο με D 1= Καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, το

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη προ φόρων ή Φορολογητέα Κέρδη = Πωλήσεις Μεταβλητό κόστος Έξοδα διοίκησης και διάθεσης Έξοδα συντήρησης εξοπλισμού Τόκοι - Αποσβέσεις

Κέρδη προ φόρων ή Φορολογητέα Κέρδη = Πωλήσεις Μεταβλητό κόστος Έξοδα διοίκησης και διάθεσης Έξοδα συντήρησης εξοπλισμού Τόκοι - Αποσβέσεις ΔΕΟ31 Λύση 1 ης γραπτής εργασίας 016_17 Προσοχή! Αποτελεί ενδεικτική λύση. Μελετήστε προσεκτικά και δώστε τη δική σας λύση. Όλες οι εργασίες ελέγχονται για αντιγραφή ΘΕΜΑ 1 Ο Α) Η δαπάνη για την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές ονομάζονται τα μερίδια (άυλοι τίτλοι) στα οποία διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Ο κάτοχος μιας μετοχής ονομάζεται μέτοχος και έχει συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημιές της

Διαβάστε περισσότερα

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς Διασπορά Μέτρηση Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς ομάδες έχουν μέση βαθμολογία 6. συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

+ = 7,58 + 7, ,10 = 186,76

+ = 7,58 + 7, ,10 = 186,76 Θέμα ο () Ένα ομόλογο εκδόθηκε στις 0..08, με επιτόκιο έκδοσης %, ονομαστική αξία 00, διάρκεια έτη, με καταβολή ίσων ετήσιων τοκομεριδίων και ισχύον προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την έκδοση 7%. Να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (12

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ. π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Διεθνώς ονομάζεται internal rate of return, και συμβολίζεται με IRR. Με τη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιούμε επιτόκιο υπολογισμού της αξίας της επένδυσης, αλλά υπολογίζουμε το επιτόκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) . Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογο καλείται η μορφή επένδυσης μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων μελών όπου ο ένας «δανείζεται» χρήματα και καλείται εκδότης (πχ. κράτος ή εταιρίες) και ο άλλος «δανείζει» χρήματα και καλείται κάτοχος (πχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στατιστικά περιγραφικά μέτρα Τα στατιστικά περιγραφικά μέτρα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές οι οποίες περιγράφουν με τρόπο ποσοτικό την κατανομή μιας μεταβλητής. Λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 004 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ.) . Αν δ t,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 9: Διηνεκείς Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Ανασκόπηση βασικών εννοιών Στατιστικής και Πιθανοτήτων Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , 05. Τέλος το ποσό της τελευταίας κατάθεσης (συμπλήρωση του 17 ου έτους) θα τοκισθεί μόνο για 1 έτος

Κεφάλαιο , 05. Τέλος το ποσό της τελευταίας κατάθεσης (συμπλήρωση του 17 ου έτους) θα τοκισθεί μόνο για 1 έτος Κεφάλαιο 5 5. Ράντες 5.. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί Είναι σύνηθες στις μέρες μας να καταθέτουν οι γονείς κάποιο ποσό για τα παιδιά τους σε μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση έτσι ώστε να συσσωρευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Άσκηση : ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Α ΜΕΤΟΧΗ Β Απόδοση Πιθανότητα Απόδοση Πιθανότητα -0,0 0,50-0,0 0,50 0,50

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Το βήτα (beta) της μετοχής Α είναι 1,62 ενώ το βήτα (beta) της μετοχής Β είναι -1,62. Αν το ακίνδυνο επιτόκιο είναι 0,6%, η απόδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδ. Έτος: 1-1 Θέμα 1 α) Ο επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τέσσερα Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

Κεφάλαιο Τέσσερα Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής Κεφάλαιο Τέσσερα Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής Copyright 2009 Cengage Learning 4.1 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής Δείκτες Κεντρικής Θέσης [Αριθμητικός] Μέσος, Διάμεσος, Επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφικοί παράµετροι ή περιγραφικά µέτρα Τα περιγραφικά µέτρα διακρίνονται σε: µέτρα θέσης των στατιστικών δεδο- µένων ή παράµετροι κεντρικής τάσης µέτρα διασποράς µέτρα ή συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: x Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 /6 FW.PR09 Θέμα ο α) Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος Στο προηγούμενο κεφάλαιο μάθατε τα βασικά χαρακτηριστικά των αξιο γράφων σταθερού εισοδήματος. Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες για την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Χρονολογικά δεδομένα. Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανά έτος για το διάστημα (σε χιλιάδες $)

Παράδειγμα. Χρονολογικά δεδομένα. Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανά έτος για το διάστημα (σε χιλιάδες $) Χρονολογικά δεδομένα Ένα διάγραμμα που παριστάνει την εξέλιξη των τιμών μιας μεταβλητής στο χρόνο χρονόγραμμα (ή χρονοδιάγραμμα). Κύρια μέθοδος παρουσίασης χρονολογικών δεδομένων είναι η πολυγωνική γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!!

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!! Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία:12Φεβρουαρίου 2018 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Αα Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!! 1/10 Ερώτηση 1. Αν η προεξοφλημένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα.

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Α.Δράκος 2015-2016 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 1 ο ΣΕΤ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ράντες. Χρήση ραντών. Ορισμοί ράντας Κατάταξη ραντών Εύρεση αρχικής αξίας ράντας

Ράντες. Χρήση ραντών. Ορισμοί ράντας Κατάταξη ραντών Εύρεση αρχικής αξίας ράντας Ράντες Χρήση ραντών Έννοια ράντας Ορισμοί ράντας Κατάταξη ραντών Εύρεση αρχικής αξίας ράντας Χρήση περιοδικών κεφαλαίων (ράντες) Σχηματισμός κεφαλαίου με ισόποσες καταθέσεις Εξόφληση χρέους με δόσεις Μηνιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 1 ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 2015-16 Προσοχή! Όλες οι εργασίες ελέγχονται για αντιγραφή. Μελετήστε προσεκτικά και δώστε τη δική σας λύση ΘΕΜΑ 1 ο Α) Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μηνιαία πραγματοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. μιας και αντιστοιχεί στην περίοδο μηδέν, είναι δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο. Όμοια έχουμε τα κεφάλαια K1, K2, K

Κεφάλαιο 4. μιας και αντιστοιχεί στην περίοδο μηδέν, είναι δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο. Όμοια έχουμε τα κεφάλαια K1, K2, K Κεφάλαιο. Ανατοκισμός. Εισαγωγή Στη διαδικασία με την οποία ένα κεφάλαιο κατατίθεται στον απλό τόκο, στο τέλος κάθε περιόδου παίρνουμε τον τόκο και αφήνουμε το αρχικό κεφάλαιο να τοκιστεί. Έτσι το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ν.) Εισαγωγή στη Στατιστική ΜΕΡΟΣ ΙΙ-ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΡΟΠΕΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ΚΥΡΤΩΣΗ II.1

Διαβάστε περισσότερα

Τάση συγκέντρωσης. Μέτρα Κεντρικής Τάσης και Θέσης. Μέτρα Διασποράς. Τάση διασποράς. Σχήμα της κατανομής

Τάση συγκέντρωσης. Μέτρα Κεντρικής Τάσης και Θέσης. Μέτρα Διασποράς. Τάση διασποράς. Σχήμα της κατανομής Τάση συγκέντρωσης Μέτρα Κεντρικής Τάσης και Θέσης Τάση διασποράς Μέτρα Διασποράς Σχήμα Σχήμα της κατανομής Αριθμητικός Μέσος Γεωμετρικός Μέσος Μέτρα Κεντρικής Τάσης Αρμονικός Μέσος Διάμεσος ή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!! Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 Πρωί: Απόγευμα: x Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Αα Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!! 1/6 Θέμα 1 ο α) (2 Βαθμοί)Ομόλογο με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 2 Θεωρία Χαρτοφυλακίου

KEΦΑΛΑΙΟ 2 Θεωρία Χαρτοφυλακίου KEΦΑΛΑΙΟ Θεωρία Χαρτοφυλακίου.1 Απόδοση και κίνδυνος Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να υπολογίζουμε την απόδοση και τον κίνδυνο κάθε αξιόγραφου. Ειδικότερα θα διαχωρίσουμε τον υπολογισμό ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να βρούμε τη παρούσα αξία των 3 επιλογών και να επιλέξουμε την επιλογή με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία

Θα πρέπει να βρούμε τη παρούσα αξία των 3 επιλογών και να επιλέξουμε την επιλογή με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία ΠΔΕ25 Λύση ης γραπτής εργασίας 205-6. Θα πρέπει να βρούμε τη παρούσα αξία των 3 επιλογών και να επιλέξουμε την επιλογή με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία Επιλογή (α) Η παρούσα αξία μιας σειρά πληρωμών 50,000

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μετράμε την διασπορά;

Γιατί μετράμε την διασπορά; Γιατί μετράμε την διασπορά; Παράδειγμα Δίνεται το ετήσιο ποσοστό κέρδους δύο επιχειρήσεων για 6 χρόνια. Αν έπρεπε να επιλέξετε την μετοχή μιας εκ των 2 με κριτήριο το ποσοστό κέρδους αυτά τα 6 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Στατιστική II Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών Εβδομάδα 1 η : ,

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Στατιστική II Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών Εβδομάδα 1 η : , Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Στατιστική II Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών Εβδομάδα 1 η :1-0-017, 3-0-017 Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Σκοπός του μαθήματος Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 013 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων)

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων) Ανατοκισμός Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Αρχικό κεφάλαιο ή παρούσα αξία (συμβολισμός Κ ο ή PV) -Τελικό κεφάλαιο ή μελλοντική αξία (συμβολισμός Κ n ή FV) -Επιτόκιο (συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Απλός Τόκος Εφαρμόζεται στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις, συνήθως μέχρι τριών μηνών ή το πολύ μέχρι ενός έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Δανάη Διακουλάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ diak@chemeng.ntua.gr Άγγελος Τσακανίκας, Επ. καθηγητής ΕΜΠ atsaka@central.ntua.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Προεξοφλητικό επιτόκιο Η χρονική αξία του χρήματος είναι το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου της επιχείρησης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο ή επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέτρα θέσης και διασποράς (Εισαγωγή) Μέση τιμή Διάμεσος Σταθμικός μέσος Επικρατούσα τιμή Εύρος Διακύμανση Τυπική απόκλιση Συντελεστής μεταβολής Κοζαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ν 1 + ν ν κ = v (1) Για τη σχετική συχνότητα ισχύουν οι ιδιότητες:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ν 1 + ν ν κ = v (1) Για τη σχετική συχνότητα ισχύουν οι ιδιότητες: Συχνότητα v i O φυσικός αριθμός που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή x i της εξεταζόμενης μεταβλητής Χ στο σύνολο των παρατηρήσεων. Είναι φανερό ότι το άθροισμα όλων των συχνοτήτων είναι ίσο με το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Οτιδήποτε δύναται να μετρηθεί, δύναται και

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Κάθε έργο αποτελεί ένα οικονομικό μηχανισμό, ο οποίος αναλώνει, αλλά και παράγει χρήμα. Οι εμπλεκόμενοι στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 2: Ράντες Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα