ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Προμήθεια Χαλύβδινων Βανών» ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

2 ΓΕΝΙΚΑ Έχοντας υπόψη την από 05/01/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. (Μ01/022014), σας καλούμε να υποβάλετε Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη αυτής. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Χαλύβδινων Βανών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Ι (Αντικείμενο Προμήθειας Πίνακας Υλικών και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων) της παρούσας. 1.2 Αναλυτική περιγραφή της Προμήθειας και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στα κατωτέρω συνημμένα Τεύχη της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο του Διαγωνισμού: ΤΕΥΧΟΣ I: Αντικείμενο Προμήθειας Πίνακας Υλικών και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων ΤΕΥΧΟΣ II: Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς ΤΕΥΧΟΣ III: Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικοί όροι Προμήθειας ΤΕΥΧΟΣ IV: Υπόδειγμα Σύμβασης με τα Παραρτήματά της 1.3 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Προμήθειας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος I της παρούσας, δύναται να ανέλθει κατ ανώτατο όριο στο ποσό των Δέκα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ ( ,00) για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης που θα ανατεθεί και τυχόν χρονικής παράτασης της. Στον ως άνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΔΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να αναθέσει το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων της Προμήθειας και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να ακυρώσει, μειώσει ή αυξήσει αζημίως το τελικό αντικείμενο της προμήθειας ανά είδος υλικού χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των επιμέρους Συμβατικών Τιμών. Ειδικότερα, η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Ι Αντικείμενο Προμήθειας Πίνακας Υλικών και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων, ανεξαρτήτου ποσότητας κάθε είδους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεραστεί το κατ ανώτατο όριο του προϋπολογισμού (δηλαδή μέχρι του ποσού των ,00). 1.4 Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΔΑ Αττικής για χρονικό διάστημα έως και για έξι (6) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ 2.1 Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΔΑ Αττικής το αργότερο έως την 17/01/2017 και ώρα που είναι Σελίδα 2 από 4

3 η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Ο Φάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του Διαγωνιζόμενου και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ Για την Προμήθεια Χαλύβδινων Βανών ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: Οικονομική Προσφορά». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για το περιεχόμενο του φακέλου που τη συνοδεύουν. Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , Λυκόβρυση Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών, 1 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 2.2 Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ. 2.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») και ένα (1) αντίγραφο (με την ένδειξη «Αντίγραφο»), το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Τεύχος ΙΙ) του Υποψηφίου. 3.2 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού. 3.3 Κάθε Υποψήφιος μπορεί να καταθέσει Οικονομική Προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα ή/ και για το σύνολο των υλικών που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Προμήθειας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού κατάρτισης του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. (Μ01/022014). ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Οικονομικών Προσφορών, η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΔΑ Αττικής που τις παρέλαβε θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή την 17/01/2017 και ώρα Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές, θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτές έγγραφα και θα προβεί στην ανάγνωση των Οικονομικών Προσφορών. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό. Σελίδα 3 από 4

4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.1 Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την έκδοση της πράξης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΑ Αττικής. 5.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα στοιχεία και έγγραφα όπως αυτά είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η αναθέτουσα αρχή. Σελίδα 4 από 4

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

6 ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ 8" TEM , ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ 10" TEM , ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/4 1"1/4 TEM 2 640, ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΑΜΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 " TEM ,00 ΑΡΘΡΟ 4.5 & 4.15, ΦΕΚ 1552Β Έως 2 εντολές φόρτωσης για το σύνολο των υλικών που θα ανατεθούν σε κάθε μειοδότη. Χρόνος παράδοσης : 110 ημέρες από την ημερομηνία κάθε εντολής ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΤΕΥΧΟΣ II ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ 8" TEM ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟ 10" TEM ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/4 1"1/4 TEM ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΑΜΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 " TEM 3

9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ M15/ ΤΕΥΧΟΣ IIΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ α/α Kωδικός Προδιαγραφής Τίτλος Προδιαγραφής Ημερομηνία Έκδοσης 1 ΦΕΚ 1552Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19BAR 24/10/2006

11 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/ ) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα. 2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 3. Τον ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/ ) «Απελευθέ ρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου». 4. Το π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/ ) Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τε χνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφο ριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.), με το οποίο υποβλήθηκε το κείμενο του τεχνικού κανονισμού του θέματος. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου To από FAX του ΕΛ.Ο.Τ., με το οποίο ενη μερώθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι η δημόσια κρίση του υπόψη Σχεδίου Τεχνικού Κανονισμού στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 98/34/ΕΕ έληξε και μπορεί να προχωρήσει στη δημοσίευσή του. 7. Το π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο γίας». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε δια του παρόντος κανονισμού τις απαιτήσεις και τα κριτήρια, που αφορούν στα υλικά, τα εξαρτήματα και τις εργασίες κατασκευής χαλύβδι νων δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 α του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/ ) με μέγιστη πίεση λειτουργίας 19bar. 2. Ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας υπουργικής απόφασης ο Κανονισμός χα λύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και διατυπώθηκε στο τελικό κείμενο που ακολουθεί.

12 21076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να καθορίσει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια, που αφορούν στα υλικά, τα εξαρτήματα και τις εργασίες κατασκευής χαλύβδινων δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 α του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/ ) με μέγιστη πίεση λειτουργίας 19bar.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1 Πεδίο εφαρμογής 1.2 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 1.3 Ορολογία 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1 Διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στον Προμηθευτή υλικών και εξαρτημάτων, στον Ανάδοχο και στην Επίβλεψη του έργου 2.2 Διατάξεις που αφορούν στον Φορέα Διανομής Αερίου 2.3 Έκταση εφαρμογής 2.4 Αρμόδια αρχή 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 3.1 Γενικές διατάξεις Πεδίο εφαρμογής Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου 3.2 Εγκατάσταση σωληναγωγών Μεταφορά εγκατάσταση υλικών Τοποθέτηση του αγωγού κατά μήκος της τάφρου και κατά ομάδες Κατέβασμα του αγωγού Προετοιμασία των αγωγών πριν τη συγκόλληση Συγκόλληση των χαλύβδινων αγωγών και των εξαρτημάτων Δοκιμές έλεγχοι 3.3 Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση χαλυβδοσωλήνων Αντικείμενο Εξοπλισμός Φορτοεκφόρτωση χαλυβδοσωλήνων Μεταφορά χαλυβδοσωλήνων Αποθήκευση χαλυβδοσωλήνων 3.4 Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων Αντικείμενο Γενικά Εξοπλισμός Αναγνώριση ραδιογραφιών Εμφάνιση του φιλμ Κανόνες προστασίας από την ακτινοβολία Κώδικας για τη ραδιογραφική ανάγνωση Χρήση συσκευής ιριδίου Αξιολόγηση πιστοποίηση προσωπικού Έγγραφα και αποθήκευση 3.5 Υδραυλικές δοκιμές Σκοπός Μέθοδος διεξαγωγής δοκιμής Χρόνος διεξαγωγής της δοκιμής Γενικές απαιτήσεις Προετοιμασία υδραυλικής δοκιμής Διεξαγωγή υδραυλικής δοκιμής Τεκμηρίωση αποδοχή δοκιμής Υποχρεώσεις ανάδοχου Συμπίεση αγωγού 3.6 Διασταυρώσεις με εμπόδια Υλικά και εξοπλισμός Πρόγραμμα εργασιών Άδειες από τις αρμόδιες αρχές

14 21078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διασταύρωση με σιδηροδρομικές γραμμές ή οδούς μεγάλης κυκλοφορίας Κατασκευή χιτωνίου Διάβαση καναλιών ποταμών χειμάρρων Διέλευση άλλων εμποδίων Ελάχιστο βάθος αγωγού Τυπικά σχέδια 3.7 Διαδικασία έκπλυσης και πλήρωσης του δικτύου διανομής με αέριο Αντικείμενο Προετοιμασία καθαρισμός Ξήρανση σωληναγωγού Πλήρωση του αγωγού με άζωτο Έλεγχος του δικτύου Πλήρωση του αγωγού με αέριο 3.8 Εξαεριστικό σύστημα βανών Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική επιφάνεια εξαεριστικού δικτύου 3.9 Φρεάτιο βανών Αντικείμενο Φρεάτιο Εκκενωτικό δίκτυο (blow down valves) Αισθητήρια όργανα εντός του φρεατίου Εργασίες ολοκλήρωσης 3.10 Καταγραφή, απεικόνιση και συσχέτιση συγκολλήσεων και ραδιογραφιών Αντικείμενο Γενικά Απεικόνιση αρίθμηση συγκολλήσεων Καταγραφή συγκολλήσεων Αρίθμηση ραδιογραφιών Συσχέτιση συγκολλήσεων ραδιογραφιών 3.11 Τερματικό σημείο δικτύου διανομής Γενικά Υλικά Κατασκευή 3.12 Σύστημα αναμονής κινητής ξεστροπαγίδας Γενικά Κατασκευή συστήματος Φρεάτιο βανών Φρεάτιο αναμονής ξεστροπαγίδας Φρεάτιο βάνας by pass Μονωτικοί σύνδεσμοι Υλικά εργασίες 3.13 Προεργασίες Γενικά Εργασίες επαλήθευσης όδευσης Αξιολόγηση εμποδίων Πρόταση αλλαγής αρχικής όδευσης (όδευσης μελέτης) Δοκιμαστικές τομές Επαφές με αρχές Έκδοση αδειών εκσκαφής Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 3.14 Χωματουργικά Γενικά Εκσκαφή Υπόστρωμα Επικάλυψη αγωγού με άμμο και σήμανση Επιχώσεις Προστασία αγωγού σε μικρά βάθη εκσκαφής Αποκατάσταση διαμορφωμένων επιφανειών 3.15 Μέτρα ασφαλείας Γενικά Προδιαγραφή ΕΟ/0 για εργασίες σε οδούς Προδιαγραφή ΕΕ/0 για εκσκαφές Προδιαγραφή ΥΔ/0 για εργασίες κοντά σε υπόγεια δίκτυα Πυρασφάλεια ΠΑ/ Προδιαγραφές ΤΕ/0 για επισκέπτες

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τοπογραφικές εργασίες σχέδια Γενικά Σχέδια «προς κατασκευή» (issue for construction) Τοπογραφικές εργασίες Σχέδια «ως κατασκευάσθει» (as built) Εξασφαλίσεις Φωτογραφίες Ψηφιοποίηση χαρτών Διαστάσεις σχεδίων Πινακίδα σχεδίων Αρίθμηση σχεδίων «ως κατασκευάσθει» Παράδοση σχεδίων Διάγραμμα διανομής πινακίδων Γενικός χάρτης 3.17 Καθοδική προστασία χαλύβδινων αγωγών Γενικά Σχεδιαστικές απαιτήσεις Κριτήρια σχεδιασμού Σύστημα επιβαλλόμενου ρεύματος Σταθμοί συνεχούς ρεύματος Καλώδια Άνοδοι Μετρητικοί σταθμοί ρεύματος καθοδικής προστασίας Σταθμοί ηλεκτρικής εκτόνωσης Μονωτικοί σύνδεσμοι Ειδικά περάσματα Προσωρινή καθοδική προστασία Έλεγχοι και δοκιμές μετά την κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας Εκκίνηση συστήματος καθοδικής προστασίας 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 4.1 Γενικές διατάξεις Πεδίο εφαρμογής 4.2 Σήμανση αγωγού και εξαρτημάτων Αντικείμενο Είδος σήμανσης Σημείο τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης Αναγραφόμενες πληροφορίες Αποστάσεις ανάμεσα στις πινακίδες Τρόπος κατασκευής πινακίδων 4.3 Χαλυβδοσωλήνες δικτύου διανομής Γενικά Χαρακτηριστικά του χάλυβα Χαρακτηριστικά σωλήνων Δοκιμές Δοκιμές Σήμανση 4.4 Χαλύβδινα εξαρτήματα Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια Έλεγχοι και δοκιμές 4.5 Σφαιρικές βάνες δικτύου διανομής Πρότυπα αναφοράς Τύπος βανών Κωδικός σχεδίασης Υλικά κατασκευής Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Εγκατάσταση βανών Δοκιμές, έλεγχοι και κριτήρια αποδοχής Πιστοποιητικά Επιθεώρηση Σήμανση 4.6 Συγκολλητές φλάντζες με λαιμό Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις

16 21080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνθήκες λειτουργίας Εξωτερική επιφάνεια Τεχνικά έγγραφα Επιθεώρηση Έλεγχοι 4.7 Παρεμβύσματα, κοχλίες, περικόχλια Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική επιφάνεια Επιθεώρηση Έλεγχοι Τεχνικά έγγραφα 4.8 Ηλεκτροκινητήρες βανών Γενικά Ηλεκτρική παροχή Ηλεκτροκινητήρας Μετάδοση Έλεγχοι κίνησης Προστασία κινητήρα Σήματα Προγραμματισμός ψηφιακών εξόδων Πιστοποιητικά Τεκμηρίωση Υποστήριξη 4.9 Φρεάτιο χειρισμού θαμμένων βανών Γενικά Προστατευτικό χιτώνιο στελέχους Επιφανειακό φρεάτιο 4.10 Σταθμός αποστολής Παραλαβής ξέστρων Γενικές απαιτήσεις Ξεστροπαγίδα Έλεγχοι Δοκιμές Τυπικά σχέδια Τεκμηρίωση 4.11 Αντίβαρα 4.12 Μονωτικοί σύνδεσμοι Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια Έλεγχοι Δοκιμές Τεκμηρίωση 4.13 Αντιδιαβρωτική επικάλυψη χαλυβδοσωλήνων με πολυαιθυλένιο Σκοπός Γενικές απαιτήσεις Απαιτήσεις για την εφαρμοσμένη επικάλυψη Έλεγχοι Δοκιμές Επισκευή Επικάλυψης Διαχείριση Μεταφορά Αποθήκευση Επικάλυψη συγκολλήσεων και εξαρτημάτων 4.14 Καμπίνες Πίλλαρς Καμπίνα τηλεχειρισμού βανών Καμπίνα σταθμού συνεχούς ρεύματος για την καθοδική προστασία Καμπίνα για σταθμό ηλεκτρικής εκτόνωσης της καθοδικής προστασίας 4.15 Μόνωση για την προστασία των θαμμένων βανών Αντικείμενο Γενικές απαιτήσεις Έλεγχοι Δοκιμές τελικής αντιδιαβρωτικής προστασίας Επισκευές Πιστοποιητικά δοκιμών 4.16 Τηλεφωνικό καλώδιο σημάτων Γενικά Τύπος καλωδίου Τοποθέτηση καλωδίου Συνδέσεις καλωδίου Ειδικά περάσματα Μετρήσεις Έλεγχοι

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντικείμενο του Κανονισμού 1.1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει ορισμούς, απαι τήσεις και κριτήρια, που αφορούν στα υλικά, εξαρτήμα τα και εργασίες κατασκευής για τα χαλύβδινα δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας (πίεση σχεδιασμού) 19bar. Ο παρών δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές), οι οποίες θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών: Εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar και Εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέ γιστη πίεση λειτουργίας έως 16bar. Επίσης ο παρών δεν ισχύει για σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης, ούτε για σταθμούς συμπίεσης. Οι μετρητικοί σταθμοί ρεύματος καθοδικής προστα σίας, που αναφέρονται στο άρθρο του παρόντος διευκρινίζεται ότι είναι διατάξεις εξαρτημάτων για την μέτρηση του δυναμικού και της έντασης του ρεύματος του αγωγού Φυσικού Αερίου και δεν είναι σταθμοί μέ τρησης και ρύθμισης πίεσης Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για αέριο καύσιμο φυσικό αέριο που είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν Άρθρο 3 Παράγραφος 2α (ΦΕΚ 252 Α / ) Ο παρών Κανονισμός ισχύει για σωληνώσεις και σύνολα σωληνώσεων που προορίζονται για την μετα φορά του Φυσικού Αερίου μέσω δικτύων διανομής με πίεση σχεδιασμού 19bar, συμπεριλαμβάνοντας τον βοη θητικό εξοπλισμό που προβλέπεται για τις σωληνώσεις, και τα οποία (σωληνώσεις και βοηθητικός εξοπλισμός) εξαιρούνται από την Οδηγία 97/23/ΕΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του άρθρου 1 της ως άνω οδηγίας. Ο παρών Κανονισμός δεν καλύπτει τον συνήθη εξο πλισμό υπό πίεση σε σταθμούς μείωσης πίεσης, ούτε σε σταθμούς συμπίεσης, ο οποίος υπάγεται στην εφαρμογή της Οδηγίας 97/23/ΕΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του άρθρου 1 της ως άνω Οδηγίας Οι εργασίες κατασκευής καθώς επίσης τα υλικά και εξαρτήματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανο νισμό και χρησιμοποιούνται στα ως άνω δίκτυα θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και παράλληλα θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ και 98/37/ΕΚ η δε αναφορά σε πρότυπα ΕΝ ή εθνικά είναι ενδεικτική Η συμβατότητα των υλικών με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να συ νοδεύουν τα υλικά. Τα πιστοποιητικά αυτά όπου απαιτείται θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από Κοινοποιημένο Φορέα αναγνω ρισμένο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις βασικές αρχές της Απόφασης 93/465/ΕΕC. Υλικά που δεν καλύπτονται από εναρμονισμενη νομοθε σία σε κοινοτικό επίπεδο, όπως σωληνώσεις και βοηθητι κός εξοπλισμός που παράγονται και κυκλοφορούν νόμιμα στις αγορές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή παράγονται σε χώρα της ΕΖΕΣ η οποία έχει υπογράψει τη Συμφωνία ΕΟΧ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, εφόσον αποδεδειγμένα εγγυ ώνται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας, που κατ ελάχιστον ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό Για θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας εργα σίας ισχύει η κείμενη νομοθεσία εκτός εάν ο παρών Κανονισμός θέτει επιπρόσθετες απαιτήσεις Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θα εφαρ μόζονται εκ παραλλήλου ή και σε συνδυασμό και με άλ λους Κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν γιά δίκτυα Φυσικού Αερίου, τα οποία βρίσκονται σε γειτνίαση με χαλύβδινο δίκτυο με πίεση σχεδιασμού 19 bar Ο Φορέας Διανομής Αερίου (Φ.Δ.Α.) δύναται να θέτει επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις πέραν των δια τάξεων του Κανονισμού όπου κρίνει αυτό απαραίτητο για λόγους ασφαλείας Η εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότη τας και αντοχής των υλικών συνιστά γενική απαίτηση του Κανονισμού. 1.2 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Τα υλικά και τα εξαρτήματα θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και θα είναι κατάλληλα για την διανομή Φυσικού Αερίου μέσω χαλυβδίνων δικτύων με μέγιστη πίεση λειτουργίας 19 bar Η αποδοχή των ανωτέρω υλικών και εξαρτημάτων θα γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας Κοινο ποιημένων Φορέων. Για τις εργασίες κατασκευής των δικτύων θα εφαρμόζονται οι έλεγχοι και δοκιμές, όπως προβλέπεται στα οικεία κεφάλαια του παρόντος. 1.3 Ορολογία Αέριο Αέριο καύσιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2364 Άρθρο 3 Παράγραφος 2α (ΦΕΚ 252 Α / ) Φορέας Διανομής Αερίου (Φ.Δ.Α.) Φορέας Διανομής Αερίου εννοείται, όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, κάθε ανώ νυμη εταιρεία (ΔΕΠΑ, ΕΠΑ κ.α.) η οποία παρέχει νόμιμα αέριο σε τελικούς καταναλωτές και είναι σε συμφωνία με τα Άρθρα 3 και 4 του ν (ΦΕΚ 252 Α / ) Υλικά / Εξαρτήματα Με τον όρο αυτό νοείται ότι υλικό (π.χ. σωλήνες, βάν νες κλπ), εξάρτημα ή συσκευή που είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (παράγραφος 1.1.4) και πρόκειται να χρησι μοποιηθεί σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου Προμηθευτής υλικών Προμηθευτής Υλικών φυσικού αερίου νοείται το φυ σικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προμηθεύει υλικά που είναι σύμφωνα με το νόμο και είναι εγκεκριμένα βάσει των εδαφίων και του παρόντος Κανονισμού. Ο Προμηθευτής Υλικών είναι επίσης υπεύθυνος για τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα υλικά ώστε να είναι και αυτά σύμφωνα με τα εδάφια και του Κανονισμού Επίβλεψη έργου Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια βάσει του νόμου για την επίβλεψη έργων αυτής της κατηγορίας Ανάδοχος Με τον όρο αυτό νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δύναται να κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη και εκτέλεση έργων αυτής της κατηγορίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί ανάλογα εκ παιδευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο κατέχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια για τη εργασία που εκτελεί Γραφείο Επιθεώρησης Με τον όρο αυτό νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την συγκεκριμένη από τον νόμο άδεια για την επιθεώρηση έργων αυτής της κατηγορίας. Η διενέργεια της Επιθεώρησης μπορεί να γίνεται και από τον Φορέα Διανομής Αερίου, ο οποίος μπορεί να ορίζει τεχνικούς υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσό ντα, οι οποίοι θα συνιστούν το Γραφείο Επιθεώρησης. 2. Γενικές Διατάξεις 2.1 Διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στον Προμηθευ τή υλικών και εξαρτημάτων, στον Αναδόχο και στην Επιβλέψη του έργου Οι μελέτες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις δι ατάξεις του παρόντος Κανονισμού και θα υποβάλλονται και θα εγκρίνονται από τον Φορέα Διανομής Αερίου Οι εργασίες κατασκευής θα πρέπει να είναι σε

18 21082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και βάσει της μελέτης εγκεκριμένης από τον Φορέα Διανομής Αερίου Τα υλικά και τα εξαρτήματα αερίου που θα εν σωματωθούν στο δίκτυο διανομής καθώς επίσης και οι εργασίες κατασκευής του δικτύου διανομής θα εί ναι σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και θα συνο δεύονται από τα πιστοποιητικά τους ως ανωτέρω. Η διαστασιολόγηση των σωλήνων και εξαρτημάτων και η επιλογή τους θα είναι σύμφωνα με την μελέτη του δικτύου διανομής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος Οι εργασίες του έργου θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα με την απαιτούμενη άδεια (όπου απαιτείται) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή/και τις υποδείξεις του Φορέα Διανομής Αερίου, όπου αυτή (η νομοθεσία) δεν υφίσταται Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφω να με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και την κείμενη νομοθεσία και υπό την ευθύνη της Επίβλεψης του έργου Σε ενδιάμεσα στάδια και όπου αυτό προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες δοκιμές υπό τον έλεγχο και την έγκριση της Επίβλεψης του έργου Με την αποπεράτωση των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον Φορέα Διανομής Αερίου τεχνικό φάκελο που θα περιέχει : Πλήρη μελέτη και υπολογισμούς, όπου απαιτείται. Σχέδια κατασκευής. Πιστοποιητικά υλικών. Αναφορές ελέγχου και αποτελέσματα (π.χ. ραδιο γραφίες κ.λ.π.) των εκτελεσθεισώνδοκιμών και ελέγχων συμπεριλαμβανομένων και των υδραυλικών δοκιμών και δοκιμών στεγανότητας. Πιστοποιητικά διακρίβωσης διαφόρων οργάνων, όπου αυτό απαιτείται. Εγχειρίδιο με οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται. Προτεινόμενη λίστα ανταλλακτικών, όπου απαιτείται Οι όποιες απαραίτητες ρυθμίσεις εξαρτημάτων/συ σκευών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο δίκτυο διανο μής, θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες του Προμηθευτή υπό τον έλεγχο της Επίβλε ψης του έργου και κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα Διανομής Αερίου. 2.2 Διατάξεις που αφορούν στον Φορέα Διανομής Αερίου Οι δοκιμές χημικής σύστασης, υδραυλικές δοκιμές, δοκιμές μη καταστροφικού ελέγχου όπου απαιτείται, γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την Επίβλεψη του έρ γου και με τον Φορέα Διανομής Αερίου και παρουσία εκπροσώπου του, ο οποίος παρακολουθεί τη μέθοδο δοκιμών και τα αποτελέσματα αυτών Τα πιστοποιητικά, οι καταγραφές και τα απο τελέσματα θα πρέπει να παραδίδονται στον Φορέα Διανομής Αερίου Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Ο Φορέας Διανομής Αερίου ελέγχει και εγκρίνει τη μελέτη, τις μεθόδους και τις διαδικασίες κατασκευής (π.χ. διαδικασίες συγκόλλησης) όπου αυτό απαιτείται Ο Φορέας Διανομής Αερίου ελέγχει και εγκρίνει την τελική τεχνική αναφορά μετά την υποβολή της ότι δηλαδή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και προβαί νει και σε επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν εφαρμοσθεί τα αναφερόμενα στην τελική τεχνική αναφορά του έργου Το έργο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μετά την έκδοση και έγκριση του πιστοποιητικού Μηχανικής Αποπεράτωσης από τον Φορέα Διανομής Αερίου. 2.3 Έκταση εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν εφαρ μογή σε όλες τις περιοχές της χώρας, όπου υπάρχει δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λει τουργίας (πίεση σχεδιασμού) 19bar, ή όπου μελλοντικά πρόκειται να κατασκευαστεί τέτοιο. 2.4 Αρμόδια αρχή Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού είναι ο κατά τόπους Φορέας Δι ανομής Αερίου. 3. Εργασίες κατασκευής χαλύβδινου δικτύου διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19bar 3.1 Γενικές διατάξεις Πεδίο εφαρμογής Το κεφάλαιο αυτό προδιαγράφει τις εργασίες κα τασκευής του χαλύβδινου δικτύου διανομής αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar Εκτέλεση εργασιών του δικτύου διανομής Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου διανομής αερίου συμπεριλαμβανομένων και όποιων αλ λαγών ή τροποποιήσεων θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό που κατέχει την νόμιμη άδεια όπου αυτό απαιτείται Σε περίπτωση αλλαγών επεκτάσεων ή τροποποι ήσεων σε ήδη υπάρχον εγκαταστημένο δίκτυο θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 3.2 Εγκατάσταση σωληναγωγών Μεταφορά Εγκατάσταση υλικών Οι αγωγοί θα μεταφέρονται από τον τόπο απο θήκευσης στο εργοτάξιο με ανοικτό φορτηγό αυτοκί νητο. Τα υλικά κατασκευής μπορούν να μεταφέρονται κατ ευθείαν στο εργοτάξιο και να αποτίθενται παρα πλεύρως της τάφρου σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου Κατά τη μεταφορά και την φόρτωση / εκφόρτωση των αγωγών σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.3 του παρόντος τα άκρα τους πρέπει να είναι συνεχώς κλεισμένα με κατάλληλο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ξένων σωμάτων, νερού ή υγρασίας στο εσω τερικό των αγωγών Οι βάνες του αγωγού θα αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους ή τουλάχιστον θα είναι προφυλαγ μένες από καιρικές συνθήκες και θα μεταφέρονται στο εργοτάξιο μόνο κατά τον χρόνο της εγκατάστασής τους στο δίκτυο Κατά τη συγκόλληση, οι αγωγοί θα είναι τοπο θετημένοι σε ξύλινα στηρίγματα. Το μοντάρισμα και η ευθυγράμμιση των προς συγκόλληση αγωγών θα γίνεται με κατάλληλους σφικτήρες (clamps) Τοποθέτηση του αγωγού κατά μήκος της τάφρου και κατά ομάδες Οι αγωγοί μετά την εκφόρτωσή τους από το φορτηγό πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε ειδικούς ξύλινους τάκους ή πέλματα ώστε να προστατεύεται η επικάλυψη τους. Οι ξύλινοι τάκοι να φέρουν επικάλυψη από λάστιχο. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Ή ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΠΡΟ ΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (έστω και αν αυτά δεν περιέχουν πέτρες και άλλα υλικά που μπορούν να βλάψουν την επικάλυψη ). ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ Η ΕΛΞΗ ΚΑΙ Η ΦΟΡΤΩΣΗ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΣ Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάλ ληλη διασπορά των σωλήνων κατά μέγεθος και πάχος τοιχώματος.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει τους σωλήνες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση από / ή σε δρόμους, πεζοδρόμιο κλπ. Κατάλληλα δια στήματα πρέπει να αφήνονται σε κανονικές αποστάσεις για τον ως άνω σκοπό Ο μέγιστος αριθμός περιφερειακών συγκολ λήσεων πρέπει να είναι τρεις ανά δέκα μέτρα αγωγού (χωρίς εξαρτήματα) Οι σωλήνες μετά την εγκατάστασή τους θα πρέπει να είναι εσωτερικά καθαροί Κατέβασμα του αγωγού Όλες οι πέτρες, τα προστατευτικά υποστη ρίγματα του αγωγού, οι γρύλοι, καθώς και όλοι οι βο ηθητικοί εξοπλισμοί και όλες οι ανώμαλες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθούν από την τάφρο πριν το κατέβα σμα του αγωγού, ώστε να μην κινδυνεύει από τραύμα ή καταστροφή η επικάλυψη του αγωγού. Η κλίνη του χαντακιού θα επικαλυφθεί με άμμο λατομείου σε πάχος τουλάχιστον 15cm Ακριβώς πριν το κατέβασμα του αγωγού, πρέ πει να ελεγχθεί η επικάλυψη του με ανιχνευτή λαθών (holiday detector) και να επισκευασθεί, εάν αυτό είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος και τις οδηγίες της Επίβλεψης Πλατείς και λείοι αορτήρες ή ιμάντες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το κατέβασμα του αγωγού και πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να μην προ κληθεί η οποιαδήποτε βλάβη στον αγωγό. Οποιαδήποτε καταστροφή προκληθεί πρέπει να επισκευασθεί και να υπο βληθεί σε έλεγχο πριν αρχίσει η επίχωση του αγωγού Η διαδικασία κατεβάσματος πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οποι εσδήποτε συνεπαγόμενες τάσεις. Το τμήμα του αγωγού ανάμεσα στην τάφρο και στην επιφάνεια του εδάφους πρέπει να συγκρατείται σε κατάλληλες αποστάσεις με μπούμες, ώστε ο αγωγός να σχηματίζει μία «S καμπύ λη. Πρέπει να υπάρχει αρκετό μήκος του αγωγού στην επιφάνεια του εδάφους, ώστε να δημιουργηθούν στην S καμπύλη τάσεις ικανές να συγκρατήσουν τον αγω γό μέσα στην τάφρο. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην χρονική διάρκεια αυτών των εργασιών σε συνάρτηση με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει τρόπο κατεβάσματος του αγωγού, υπο λογίζοντας τις κατάλληλες αποστάσεις ανάρτησής του, ώστε να μην αναπτύσσονται ανεπιθύμητες τάσεις σε αυτόν. Η μέθοδος κατεβάσματος πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση στον Φορέα Διανομής Αερίου Η τάφρος πρέπει να διατηρείται στεγνή κατά τη διάρκεια κατεβάσματος του αγωγού και της επίχω σης του και ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να το πετύχει Οι αγωγοί μετά την εναπόθεσή τους στην κλίνη της τάφρου επιχώνονται με στρώση άμμου λατομεί ου σε πάχους 30cm πάνω από τη στέψη του αγωγού. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στην άριστη συμπίεση της άμμου στο πλευρικό χώρο μεταξύ αγωγού και τοιχώματος τάφρου Εάν απαιτείται ηλεκτροσυγκόλληση μέσα στην τάφρο, τότε το πλάτος της τάφρου μπορεί να διευρυν θεί έως 1,5m Προετοιμασία των αγωγών πριν τη συγκόλληση Έλεγχος των αγωγών Ο Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει κάθε αγωγό πριν από την εργασία της συγκόλλησης. Ο Ανάδοχος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα Πιστοποι ητικά Εργοστασίου των Σωλήνων (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ type 3.1 ) είναι διαθέσιμα στον χώρο του εργοταξίου για όλες τους σωλήνες που πρόκειται να συγκολληθούν και οι σωλήνες είναι ορθώς αναγνωρίσιμοι. Κάθε σωλήνας που παρουσιάζει ελαττώματα όπως : χτυπήματα στην επικάλυψη, χτυπημένα άκρα του σωλήνα, γδαρσίματα, συμπτώματα διάβρωσης κλπ. πρέπει να βγαί νει από τη σειρά για να ελεγχθεί από την Επίβλεψη. Η Επίβλεψη έχει δικαίωμα απόρριψης του σωλήνα, επισκευής ή κόψιμο μέρος του σωλήνα ώστε να εξα λειφθεί το ελάττωμα Εσωτερικός καθαρισμός Πριν την ηλεκτροσυγκόλληση οι αγωγοί πρέπει να καθαριστούν εσωτερικά με βούρτσα στην περιοχή που θα γίνει η συγκόλληση. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μη μπουν ξένα σώματα στον σωλήνα Καθαρισμός των άκρων Πριν γίνει η ευθυγράμμιση των σωλήνων, πρέπει να γίνει καθαρισμός των άκρων τους με περιστρεφόμενη συρματόβουρτσα ή τροχό μέχρι το μέταλλο. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει να γίνει εξωτερικά και εσωτερικά και σε μία απόσταση τουλάχιστον 5cm από τα άκρα Κόψιμο και φρεζάρισμα Το κόψιμο και το φρεζάρισμα των άκρων πρέπει να γίνουν με ειδικό μηχάνημα φλογοκοπής και φρεζαρίσμα τος (βαποράκι) ή με άλλο μηχάνημα που θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Η κοπή του σωλήνα πρέπει να γίνει με οδηγό κοπής και πάντα εγκάρσια ως προς τον άξονα του σωλήνα. Η κοπή του σωλήνα με κόφτη χεριού απαγορεύεται Καμπύλες Η μόρφωση καμπυλών στο εργοτάξιο απαγορεύεται. Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτούνται καμπύλες στον αγωγό τοποθετούνται κατασκευασμένες χαλύβδι νες καμπύλες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Μέγιστη γωνία : 45 ο (καμπύλες 90 ο μπορούν να χρη σιμοποιηθούν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις). Καμπύλες εν θερμώ : ελάχιστη ακτίνα 3 x D. Ελαστικές καμπύλες : ελάχιστη ακτίνα 3000 x D. Ελάχιστο μήκος ευθύγραμμου αγωγού μεταξύ δύο καμπυλών : 2D και τουλάχιστον 20cm Σωλήνες που έχουν απορριφθεί Στους σωλήνες που έχουν απορριφθεί πρέπει να ση μειωθεί με κόκκινο σπρέυ η λέξη ΑΚΥΡΟ. Όλοι αυτοί οι σωλήνες πρέπει να απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και να αποθη κευτούν σε ξεχωριστό μέρος που θα εγκρίνει ο Φορέας Διανομής Αερίου Συγκόλληση των χαλύβδινων αγωγών και των εξαρτημάτων Γενικά Το παρόν προδιαγράφει την ηλεκτροσυγκόλληση των χαλύβδινων αγωγών και των εξαρτημάτων Υλικά και εξοπλισμός Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό για τις παρακάτω διαδικασίες : Ηλεκτροσυγκόλληση των αγωγών και των εξαρτη μάτων. Έλεγχο των συγκολλήσεων ραδιογραφίες. Επισκευή των συγκολλήσεων. Φύλαξη και αποθήκευση των υλικών Διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης Οι συγκολλήσεις θα γίνονται χειροκίνητα με τη μέθο δο της ηλεκτροσυγκόλλησης με ηλεκτρόδια. Πριν την έναρξη των συγκολλήσεων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση και πιστοποίηση μεθοδολογία συγκόλλησης. Οι συγκολλήσεις θα γίνουν από ειδικευμένο προσωπι κό, το οποίο θα πιστοποιηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο νται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Η πιστοποίηση των συγκολλητών θα γίνει από το Γραφείο Επιθεώρησης και ελέγχου συγκολλήσεων. Οι μέθοδοι συγκόλλησης, δοκιμές, μηχανές ηλεκτρο συγκόλλησης, αξιολόγηση ηλεκτροσυγκολλητών και γενικά αποδοχή των κριτηρίων συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με τα πιο κάτω πρότυπα:

20 21084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα παροχής αερίου Συ γκολλήσεις χαλύβδινων σωληνώσεων Λειτουργικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ Βιομηχανικές μεταλλικές σωλη νώσεις Μέρος 4: Κατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΟΤ ΕΝ Δοκιμασία καταλληλότητας συγκολ λητών Συγκόλληση με τήξη Μέρος 1: Χάλυβες EΛΟΤ ΕΝ ISO15607 (αντικατέστησε το ΕΛΟΤ ΕΝ 288 1) «Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας δι αδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών Γενικοί κανόνες» ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (αντικατέστησε το ΕΛΟΤ ΕΝ 288 2) «Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλ λησης μεταλλικών υλικών Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου» EN Specification and approval of welding pro cedures of metallic materials Part 9: Welding procedures test for pipeline welding on land and offshore site butt welding of transmission pipelines Θα ισχύει κατά περίπτωση το πρότυπο με τις αυστη ρότερες απαιτήσεις Υλικό συγκολλήσεως Το υλικό συγκόλλησεως, ηλεκτρόδια, βέργες κλπ. θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 440 Αναλώσιμα συγκόλλησης Συρμάτινα ηλεκτρόδια και εναποθέσεις για συγκόλληση τόξου με μεταλλικό ηλεκτρόδιο και προστατευτικό αέριο μή κρα ματωμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων Ταξινόμηση ΕΛΟΤ ΕΝ 499 Αναλώσιμα συγκόλλησης Επενδε δυμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου με το χέρι μή κραματωμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων Ταξι νόμηση Καιρικές συνθήκες Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τις συγκολλήσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5 C. Εάν η ποιότητα της συγκόλλησης διακινδυνεύεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως παγετός, ομί χλη, βροχή ή ανεμοθύελα, τότε οι εργασίες συγκόλλη σης θα διακόπτονται έως ότου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας Έλεγχοι συγκολλήσεων Οι συγκολλήσεις που δεν έχουν υποβληθεί σε υδραυ λική δοκιμή (quarantee welds), θα υποβάλλονται σε 100% ραδιογραφικό έλεγχο και επιπλέον θα υποβληθούν σε έλεγχο με υπερήχους (U.I.). Εάν ο έλεγχος με υπερήχους δεν είναι εφικτός τότε μπορούν να υποβληθούν σε μα γνητικό έλεγχο (Μ.Ρ.Ι.), και έλεγχο με διεισδυτικά υγρά (F.P.I.) εφόσον έχει εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Φορέα Διανομής Αερίου. Πρότυπα εφαρμογής σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12732: ΕΛΟΤ EN 1714 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολ λήσεων Έλεγχος με υπέρηχους συγκολλημένων συν δέσμων ΕΛΟΤ ΕΝ Μη καταστροφικοί έλεγχοι Εξέταση με υπέρηχους Μέρος 1: Γενικές αρχές ΕΛΟΤ EN ANNEX F Manual ultrasonic testing of weld joints for wall thickness ΕΛΟΤ EN 1435 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολ λήσεων Ακτινογραφικός έλεγχος συγκολλημένων συνδέσμων ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά Μέρος 1: Γενικές αρχές ΕΛΟΤ EN 1290 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολ λήσεων Έλεγχος συγκολλήσεων με μαγνητικά σω ματίδια Ο αριθμός των συγκολλήσεων που δεν θα υποβληθούν σε υδραυλική δοκιμή πρέπει να είναι κατά το δυνατό μικρότερος. Οι περιφερειακές συγκολλήσεις θα ελέγχονται κατά ποσοστό 100% με ακτίνες Χ Έγκριση πιστοποιητικών Οι μέθοδοι εφαρμογής συγκολλήσεων, η πιστοποίηση του υλικού συγκολλήσεως, τα πιστοποιητικά ή πτυχία συγκολλητών καθώς και οι επιτυχείς μέθοδοι εφαρμο γής συγκολλήσεως θα υποβληθούν προς έγκριση στον Φορέα Διανομής Αερίου. Στις υποχρεώσεις του Αναδό χου είναι και οι εργασίες: Ακτινοπροστασία. Ραδιογράφηση των συγκολλήσεων. Εμφάνιση των φιλμ. Έλεγχος της ραδιογραφίας. Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου καταλληλότητας της συγκόλλησης. Πιστοποίηση καταλληλότητας ηλεκτροσυγκόλλητων. Λεπτομέρειες, για τα παραπάνω, αναφέρονται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Ο Φορέας Διανομής Αερίου διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις ραδιογραφίες με τη συνεργασία Γραφείου Επιθεώρησης Δοκιμές Έλεγχοι Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος θα χρησιμο ποιεί εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ο Φορέας Διανομής Αερίου διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει οποιονδήποτε Τεχνικό από το προσωπικό του Αναδόχου, να ζητήσει δείγματα ικανότητας και πείρας για το έργο που προορίζεται να εκτελέσει. Σε περίπτωση μη αποδεκτής ικανότητας του Τεχνι κού, ο Φορέας Διανομής Αερίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση του συγκεκριμένου Τεχνικού από το έργο. Οι δαπάνες των εργασιών ή της προμήθειας των υλι κών για τις δοκιμές που θα ζητήσει η Επίβλεψη βαρύ νουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 3.3 Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση χα λυβδοσωλήνων Αντικείμενο Το παρόν κεφάλαιο προδιαγράφει την εκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση επικαλυμμένων και μη χα λυβδοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των χαλύβδινων δικτύων διανομής Εξοπλισμός Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί με δικές του δα πάνες τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την εκφόρτωση και μεταφορά των σωλήνων όπου και όταν χρειασθεί κατά τη διάρκεια του έργου Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις οδι κές και κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο του έργου, στα χαρακτηριστικά των σωλήνων καθώς και στις απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει τον απαιτούμενο χώρο για την αποθήκευση των σωλήνων κατάλληλα διαμορφωμένο και περιφραγμένο, θα πρέπει δε να εγκριθεί από τον Φορέα Διανομής Αερίου Φορτοεκφόρτωση χαλυβδοσωλήνων Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι οι σωλή νες, επικαλυμμένοι ή γυμνοί, δεν θα πάθουν καμία βλάβη κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης Η χρήση γάντζων, λαβίδων, αλυσίδων και συρ ματόσχοινων για φορτοεκφόρτωση των σωλήνων απα γορεύεται. Τα εξαρτήματα που συνιστώνται είναι : κανναβόσχοι νο, συνθετικοί ή δερμάτινοι ιμάντες ελαχίστου πλάτους 100mm και μία αιωρούμενη μπάρα για να αποφεύγεται η κάμψη των σωλήνων. Οι ξύλινοι δοκοί που χρησιμοποιούνται σαν μοχλοί για τη μετατόπιση των σωλήνων πρέπει να είναι λείοι ή επικαλυμμένοι με πλαστικές ταινίες Όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός η φορτοεκ φόρτωση των επικαλυμμένων σωλήνων πρέπει να γί νεται τις ψυχρές ώρες της ημέρας.

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δεν επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση μονωμένων σω λήνων όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει κάτω από τους 0 C Μεταφορά χαλυβδοσωλήνων Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μεταφορά των χαλυβδοσω λήνων χωρίς να προξενήσει καμία βλάβη Μεταφορά χαλυβδοσωλήνων με πλωτά μέσα Οι παρακάτω γενικές οδηγίες αφορούν σε χαλυβδο σωλήνες με εξωτερική διάμετρο Φ 60,3mm. Για τη μεταφορά των χαλυβδοσωλήνων με πλωτά μέσα οι ακόλουθες γενικές αρχές θα πρέπει να τηρη θούν απαραίτητα. α) Οι χαλυβδοσωλήνες μπορούν να μεταφερθούν είτε μέσα στα αμπάρια του πλωτού μέσου είτε πάνω στο κατάστρωμα. Η χωροθέτησή τους μπορεί να είναι είτε εγκάρσια είτε διαμήκης εν σχέση με τον άξονα συμμε τρίας του πλωτού μέσου. β) Σε κάθε άκρο των χαλυβδοσωλήνων και από το τέλος τους έως τα τοιχώματα των αμπαριών ή μεταξύ άλλων φορτίων, για τη διευκόλυνση της φορτοεκφόρ τωσης θα πρέπει να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 30cm. γ) Το μέγεθος από τις μπουκαπόρτες των αμπαριών θα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τη διέλευση των χα λυβδοσωλήνων μέσα από αυτές σε οριζόντια θέση. δ) Εάν χρησιμοποιηθούν γάντζοι για την φορτοεκ φόρτωση των χαλυβδοσωλήνων αυτοί θα πρέπει να έχουν αρκετό μήκος και πλάτος ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε ζημιά στον χαλυβδοσωλήνα ή στα άκρα του φρέζες). Για το λόγο αυτό οι γάντζοι θα πρέπει να είναι επενδεδυμένοι με λάστιχο ή να χρησιμοποιούνται ειδικές για το σκοπό αυτό λαστιχένιες ποδιές. ε) Οι χαλυβδοσωλήνες μπορεί να αποθηκευθούν μέσα στο αμπάρι σε δέσμες με παραλληλεπίπεδη διατομή. Το ύψος κάθε δέσμης θα είναι τέτοιο που το συνολικό βάρος δεν θα επηρεάζει τους χαλυβδοσωλήνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της δέσμης. Οι χαλυβδοσωλήνες θα πρέπει να μην έρχονται σε κατ ευθείαν επαφή με τις μεταλλικές επιφάνειες των τοιχωμάτων των αμπαριών και γι αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξύλινοι τάκοι (αποστάτες). στ) Ο πάτος και το αμπάρι ή το κατάστρωμα του πλωτού στα σημεία εκείνα που θα τοποθετηθούν οι χαλυβδοσωλήνες θα πρέπει να είναι επενδεδυμένο με ξύλο ή να τοποθετηθούν ξύλινοι τάκοι για την αποφυγή ζημιών στους χαλυβδοσωλήνες καθώς επίσης και οριζο ντίωση (αλφάδιασμα) των επιφανειών εναπόθεσης. ζ) Μεταξύ των χαλυβδοσωλήνων και κατά την εγκάρ σια φορά τους θα τοποθετούνται ξύλινοι πήχες (απο στάτες) με ελάχιστες διαστάσεις 25mm x 50mm για το διαχωρισμό των στρώσεων. Η χρήση μεταλλικών αποστατών απαγορεύεται. Η μεγίστη απόσταση μετα ξύ τους θα είναι 1200mm. Η απόσταση αυτή μπορεί να μεταβληθεί αν κάτι τέτοιο προκύψει μετά από έλεγχο εντατικής στατικής φόρτισης. η) Οι χαλυβδοσωλήνες που έχουν στοιβαχτεί στο κα τάστρωμα θα σταθεροποιούνται (δένονται) με αλυσίδες ή συρματόσκοινα τα οποία όμως δεν θα έρχονται σε επαφή με τους σωλήνες. Η τάνυση (τέντωμα) των αλυσί δων ή των συρματόσκοινων θα ελέγχεται καθημερινά. θ) Κατά την εκφόρτωση όσοι χαλυβδοσωλήνες παρου σιάζουν σημεία κάκωσης / ζημιάς θα διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους και αφού μαρκαριστούν θα συντάσσε ται πρωτόκολλο καταστροφής τους από την Επίβλεψη. Αυτοί οι χαλυβδοσωλήνες δεν θα φορτωθούν Μεταφορά χαλυβδοσωλήνων με χερσαία μέσα (φορτηγά αυτοκίνητα ή τρένα) Οι παρακάτω γενικές οδηγίες αφορούν χαλυβδοσω λήνες με εξωτερική διάμετρο Φ>60,3mm. Για τη μεταφορά των χαλυβδοσωλήνων αυτών με χερσαία μέσα οι ακόλουθες γενικές αρχές θα πρέπει να τηρηθούν απαραίτητα. α) Το ύψος των χαλυβδοσωλήνων ορίζεται από την αντοχή τους σε φόρτιση από το ίδιον βάρος και από τους κανόνες μεταφοράς φορτίων με τρένα ή με οδι κά μέσα, όπως αυτοί επιβάλλονται από τις εθνικές ή τοπικές διατάξεις ή νόμους και οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται. β) Ένας ελάχιστος ελεύθερος χώρος ίσος με 30cm θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του τέλους των χαλυβδο σωλήνων και των εμπρόσθιων / οπίσθιων τοιχωμάτων ή πορτών των τρένων ή της καρότσας των φορτηγών αυτοκινήτων. γ) Τα βαγόνια των τρένων αλλά και οι καρότσες των φορτηγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χα λυβδοσωλήνων θα πρέπει να μην έχουν προεξέχοντα μέρη τα οποία πιθανών να προκαλέσουν ζημιές στους χαλυβδοσωλήνες από τις συνεχείς δονήσεις κατά τη μεταφορά. δ) Για την φορτοεκφόρτωση ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου δ. ε) Η χρήση ξύλινων τάκων για την εναπόθεση των χαλυβδοσωλήνων πάνω σ αυτούς επιβάλλεται. Οι απο στάσεις για τις διάφορες διαμέτρους χαλυβδοσωλήνων δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί με την προϋπόθε ση ότι η φόρτιση αυτή δεν υπερβαίνει το μέγιστο επι τρεπόμενο φορτίο πού προκύπτει λόγω ιδίου βάρους. Πίνακας αποστάσεων μεταξύ τέλους σωλήνας και τάκου Εξωτερική διάμετρος «D (mm) Ελάχιστη απόσταση (mm) Μέγιστη απόσταση (mm) < 406,4 (<16») 1,5 x «D» ,4 762 (16» 30») 1,5 x «D» 1820 > 762 (>30») στ) Οι χαλυβδοσωλήνες που έχουν φορτωθεί θα πρέ πει να δένονται με ιμάντες ή συρματόσκοινα ή αλυσίδες. Βασικός κανόνας είναι τα συρματόσκοινα και οι αλυ σίδες να μην έρχονται σε κατ ευθείαν επαφή με τους χαλυβδοσωλήνες. ζ) Για τον έλεγχο κατά την φόρτωση / εκφόρτωση ισχύει ότι και στην παράγραφο θ Αποθήκευση χαλυβδοσωλήνων Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε κατά την αποθήκευση και στοίβαξη των σωλήνων να μην επέλθουν καταστρο φές σε αυτούς Οι επικαλυμμένοι χαλυβδοσωλήνες δεν επιτρέ πεται να παραμείνουν εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτι νοβολία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Στην περίπτωση που οι επικαλυμμένοι σωλήνες θα πρέπει να παραμείνουν εκτεθειμένοι στην ύπαιθρο για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τους στοιβάξει κάτω από σκέπαστρα ή να τοποθετήσει πάνω από τους σωλήνες τεντόπανα ή να πάρει οποιοδήποτε μέτρο που να τους προστατεύει από τον ήλιο Η στοίβαξη των σωλήνων πρέπει να γίνει σύμ φωνα με τα συνημμένα Σχήματα 1, 2 και 3.

22 21086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21087

24 21088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων Αντικείμενο Το παρόν κεφάλαιο προδιαγράφει την διαδικασία ελέγχου των συγκολλήσεων των χαλύβδινων αγωγών και εξαρτημάτων με αγωγούς στο πεδίο κατά την διάρκεια κατασκευής του δικτύου διανομής Γενικά Ο μη καταστροφικός έλεγχος των συγκολλήσεων του χαλύβδινου αγωγού με ραδιογραφίες θα γίνεται χρησι μοποιώντας ακτίνες Χ. Οι ραδιογραφίες θα γίνονται επί τόπου του έργου. Η διαδικασία του ελέγχου των συγκολλήσεων ρα διογραφικά θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1435 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων Ακτινογραφικός έλεγχος συγκολλημένων συνδέσμων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα παροχής αερίου Συγκολλήσεις χαλύβδινων σωληνώσεων Λειτουργικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ η κατηγορία απαιτήσεων ποιότητας (Quality Requirement Category) θα είναι C που ισχύει για πιέσεις μεγαλύτερες των 5bar και μικρότερες ή ίσες των 16bar (Pressure range > 5bar < 16bar, gas distribution systems including pipework in stations) δηλ. για συστήματα διανο μής φυσικού αερίου και σωληνώσεις σε σταθμούς των συστημάτων αυτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του ΕΛΟΤ ΕΝ η ποιότητα της εικόνας της ραδιογραφίας θα είναι κλά σης Α (image quality class: A) για την κατηγορία C ως ανωτέρω (Category C). Σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ οι απαιτήσεις αποδοχής των ραδιογραφικών ελέγχων θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα G1 ή G2 του ΑΝΝEX G του ΕΛΟΤ ΕΝ Ο Ανάδοχος θα συντάσσει λεπτομερή διαδικασία για τον ραδιογραφικό έλεγχο των συγκολλήσεων και την υποβάλλει προς έγκριση του Φορέα Διανομής Αερίου. Η Επίβλεψη ανάλογα με την συχνότητα και το εί δος των σφαλμάτων θα καθορίζει την συχνότητα των καταστροφικών δοκιμών συγκολλήσεων παραγωγής (production weld tests) Εξοπλισμός Επιλογή πηγής Χρησιμοποιούνται πηγές που εκπέμπουν ακτινοβολία Χ Επιλογή φιλμ Το φιλμ που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι λεπτό κοκκο, σύμφωνα με την ποιότητα Agfa Gevaert, τύπου D5 ή καλύτερο Πυκνότητα φιλμ Η ραδιογραφική πυκνότητα του φιλμ, στην εικόνα της συγκόλλησης, πρέπει να είναι μεταξύ 2 και Πενετρόμετρα (ενδείκτες ποιότητας εικόνας IQI) Συνιστάται η χρήση πενετρομέτρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και 2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι Ποιότητα ακτινογραφικών εικόνων Μέρος 1: Ενδείκτες ποιότητας εικόνων (τύπου σύρματος) Προσ διορισμός της τιμής ποιότητας εικόνας και Μέρος 2: Ενδείκτες ποιότητας απεικόνισης (τύπου βαθμίδας/οπής) Προσδιορισμός του μέτρου ποιότητας απεικόνισης Το πενετρόμετρο πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του σωλήνα, που είναι και το φιλμ και μάλιστα σε ένα από τα δύο άκρα του. Η ευαισθησία του πενετρομέτρου υπολογίζεται με βάση το λόγο : (πάχος του λεπτότερου σύρματος, που είναι ευδιάκριτο / πάχος του σωλήνα στην ίδια περιοχή) x 100. Για σωλήνες η ευαισθησία πρέπει να είναι 2% ή με γαλύτερη. Για σωλήνες πάχους μεγαλύτερου από 6,35mm η ευ αισθησία μπορεί να είναι 4% ή καλύτερη Χρήση φίλτρων Μολύβδινα πετάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με το φιλμ, ώστε να ενισχυθεί η απορ ροφούμενη από αυτό ακτινοβολία και να απορροφηθεί η σκεδαζόμενη. Τα πετάσματα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα πάχη : Εμπρόσθιο : πάχος από 0,02mm έως 0,15mm Οπίσθιο : ελάχιστο πάχος 0,02mm Κασέτες Οι κασέτες, που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επιτευχθεί καλή επαφή μεταξύ του φιλμ και των πετασμάτων Μάσκες προστασίας από την ακτινοβολία Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν βοηθούν στη μεί ωση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας Αναγνώριση ραδιογραφιών Κάθε τμήμα της προς ραδιογράφηση συγκόλλησης πρέπει να φέρει κατάλληλο σύμβολο αναγνώρισης Εμφάνιση του φιλμ Το φιλμ θα επεξεργαστεί για την εμφάνιση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1435 και με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του Κανόνες προστασίας από την ακτινοβολία Το Γραφείο Ραδιογραφικού Ελέγχου είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ακτινοπρο στασίας κοντά στον χώρο της ραδιογραφικής πηγής, καθώς και για την εκτέλεση όλων των σχετικών μετρή σεων, που απαιτούν τα μέτρα προστασίας. Θα εφαρμοσθούν οι κανονισμοί ασφαλείας του Κ.Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κώδικας για τη ραδιογραφική ανάγνωση H ανάγνωση των φιλμ θα γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ Μη καταστροφικοί έλεγχοι Βιομηχανικά ακτινογραφικά διαφανοσκόπια Ελάχιστες απαιτήσεις (ISO 5580) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.8 του ΕΛΟΤ ΕΝ Η φωτεινότητα της οθόνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ικανοποιητική ανάγνωση των φιλμ Χρήση συσκευής ιριδίου 192 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία με την χρήση ιριδίου 192 και κατά περίπτωση, με τις παρακάτω προϋποθέσεις και εφ όσον υπάρχει η σύμ φωνη γνώμη της Επίβλεψης : Να χρησιμοποιηθεί ειδική συσκευή ραδιογράφησης μέσα στο σωλήνα (crawler). Η μέθοδος να έχει την άδεια του Κέντρου ΔΗΜΟ ΚΡΙΤΟΣ. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα που απαιτεί ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Το φιλμ που θα χρησιμοποιηθεί να είναι ποιότητας G2 (D4 ή ισοδύναμο). Για σωλήνες με μικρό πάχος η ευαισθησία πενετρο μέτρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 4%. Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στον Φορέα Διανομής Αερίου για έγκριση Αξιολόγηση Πιστοποίηση προσωπικού Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του προσωπικού που θα εφαρμόσει τη διαδικασία ελέγχου με ραδιογραφία θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 473 Μη καταστροφικοί έλεγχοι Καταλληλότητα και πιστοποί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ 17013 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ 17013 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/092016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Προμήθεια Πίλαρ και Μονωτικών Συνδέσμων» ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΤΑΙΡEΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ03/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ03/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ03/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την προμήθεια Χαλύβδινων Εξαρτημάτων» ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 69ΨΨ469Β7Θ-328 Πάτρα: 10/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 316/1494/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.883,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 126 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.000,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 7.020,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ 317/08-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A.M. : 66 / 2017 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 24-08-2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-03-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000094 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο:

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαδικασία εκτέλεσης Πνευματικών Δοκιμών σε Κεντρικούς αγωγούς ΡΕ με ΜΟΡ 4 Bar

Εναλλακτική Διαδικασία εκτέλεσης Πνευματικών Δοκιμών σε Κεντρικούς αγωγούς ΡΕ με ΜΟΡ 4 Bar Εναλλακτική Διαδικασία εκτέλεσης Πνευματικών Δοκιμών σε Κεντρικούς αγωγούς ΡΕ με ΜΟΡ 4 Bar ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 161/2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 161/2016 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ΣΥΚΙΕΣ 22/01/2016 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ». ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 161/2016 Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΕΞΕΛ/2017/143 Αθήνα,21/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια «Δύο (2) μονάδων οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα (ιονιστής-καθαριστής- UVC) για τους χώρους υποδοχής του ισογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. Δ/νση : Kαρόλου - Αθήνα Τ. Κ : Πληροφορίες : Ζαχαρίας Στουρνάρας Τηλ : 20-5297544 FAX : 20-5297594 e-mail: edis20@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 09/12/2015 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21../2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: 59.830,00 Φ.Π.Α. 23%: 13.760,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 73.590,90 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21../2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία :

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-4141211-17, FAX : 210-3223935 ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡΛΟ-0ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 16-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 211/16-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ EN ISO 9001:000 ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,5 ΕΩΣ 5 BAR ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 5 MBAR) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια ρουλεμάν για τη συντήρηση αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια ρουλεμάν για τη συντήρηση αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΡΤΕ469Β7Θ-Ρ2Υ Πάτρα: 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 144/908/12091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : 400 06 Συκούριο Αρ. Μελ. 1/2017 Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος. Τηλ. : 24953 50520 Τελεφαχ : 24950 52130 Ε-mail : deya@dimostempon.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα. ΑΠ. 236 Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα Αρ.Πρωτ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Λάρισα Αρ.Πρωτ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΤ/4500

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΤ/4500 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΤ/4500 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Α. ΝΑΑ 290609Ζ ΜΑΥ 15 / ΝΚ (ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος,

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος, Α.Π.: 374 Σίνδος, 11.12.2015 Έρευνα αγοράς για την «προμήθεια (1) ενός Μηχανήματος Βαφής και (1) ενός μηχανήματος κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα