ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Η Digea, σύμφωνα με την υπ αρ. 707/2/ Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ Β 1676/ ), ως ισχύει, δημοσιεύει στον παρόντα δικτυακό της τόπο τις κατωτέρω πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Για την παροχή της υπηρεσίας η Digea συνάπτει με τον εκάστοτε πάροχο περιεχομένου (τηλεοπτικό σταθμό) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάδοσης Περιεχομένου Προγράμματος, οι προβλέψεις της οποίας είναι κοινές για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Ακολουθούν κατωτέρω εν περιλήψει οι βασικότερες προβλέψεις της Σύμβασης που συνάπτεται με τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας: Η Digea (στο εξής «Πάροχος Δικτύου») αναλαμβάνει την υποχρέωση να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει και να λειτουργεί ένα επίγειο δίκτυο εκπομπής στο σύνολο των Κέντρων Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων (στο εξής «το Δίκτυο Εκπομπής»), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Χάρτη Συχνοτήτων, την υπ αρ. 707/2/2014 Απόφαση Χορήγησης Ραδιοσυχνοτήτων και την από 07/02/2014 Σύμβαση Παραχώρησης, ως ισχύουν. Το Δίκτυο Εκπομπής θα αναπτυχθεί ενεργοποιώντας τις ψηφιακές εκπομπές στους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων του Παραρτήματος 5 της σύμβασης. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (στο εξής «Πάροχος Περιεχομένου») λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας με διακριτικό τίτλο «..» (εφεξής «ο Τηλεοπτικός Σταθμός»), ο οποίος λειτουργεί νόμιμα, και δύναται να συνάψει την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 4208/2013, ως εκάστοτε ισχύουν, για εκπομπή περιφερειακής εμβέλειας στην Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ). 1. Συμβατικό Αντικείμενο - Με την παρούσα σύμβαση, τους ειδικότερους όρους και τα παραρτήματά της (στο εξής εν συνόλω «η Σύμβαση»), ο Πάροχος Περιεχομένου αναθέτει στον Πάροχο Δικτύου και ο Πάροχος Δικτύου αναλαμβάνει να παρέχει στον Πάροχο Περιεχομένου τις προβλεπόμενες στις παρ. i, ii και iv του άρθρου

2 2 του Παραρτήματος της από 07/02/2014 Σύμβασης Παραχώρησης (ως ισχύει) υπηρεσίες και υπό την προϋπόθεση της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου. Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Δικτύου αναλαμβάνει: i. την παροχή υπηρεσιών κωδικοποίησης, πολυπλεξίας, μετάδοσης (διανομής) και ευρυεκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού Περιεχομένου (video και ήχος), μέσω του Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής. Η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή θα γίνεται από κάθε Κέντρο Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων και κατ εφαρμογή της Κ.Υ.Α /1375/Φ111Α/2013, του Ν. 4070/2012 (ως τροποποιηθέντα ισχύουν) και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας για την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, ii. την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης και iii. τη χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμματος (PSI), όπως έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες Αρχές, διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό. - Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ο Πάροχος Δικτύου προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, διανομή και ευρυεκπομπή του τηλεοπτικού σήματος με τους κατωτέρω υπό το άρθρο 2 συμφωνούμενους όρους και προϋποθέσεις. - Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει το τηλεοπτικό σήμα στις εγκαταστάσεις πολυπλεξίας του Παρόχου Δικτύου, με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης. 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ο Πάροχος Δικτύου, μετά την παραλαβή του τηλεοπτικού σήματος στις εγκαταστάσεις του, θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: - Βασικές Υπηρεσίες Εκπομπής Περιεχομένου - Ψηφιακή Κωδικοποίηση (Ψηφιοποίηση) Ο Πάροχος Δικτύου συμπιέζει το τηλεοπτικό σήμα με τη χρήση κωδικοποιητή (encoder) και του πρωτοκόλλου συμπίεσης MPEG4. Ο Πάροχος Περιεχομένου δύναται να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων προδιαγραφών κωδικοποίησης Περιεχομένου. - Πολυπλεξία

3 Ο Πάροχος Δικτύου πολυπλέκει εν συνεχεία το τηλεοπτικό σήμα με τη μέθοδο της στατιστικής πολυπλεξίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της Σύμβασης. - Διανομή στο σύνολο των Κέντρων Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων Ο Πάροχος Δικτύου διανέμει το πολυπλεγμένο σήμα στα Κέντρα Εκπομπής κάνοντας χρήση επίγειου IP δικτύου οπτικών ινών και ασύρματων ζεύξεων, καθώς και αναμετάδοση από αέρα, όπου αυτό είναι δυνατό (σε Κέντρα Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων ισχύος 22 dbw EIRP) («το Δίκτυο Διανομής»). - Ψηφιακή Ευρυεκπομπή Ο Πάροχος Δικτύου, μέσω του Δικτύου Εκπομπής, εκπέμπει το τηλεοπτικό σήμα σε ψηφιακή διαμόρφωση προς ένα ευρύ σύνολο αποδεκτών (ευρυεκπομπή - broadcast), ήτοι τον πληθυσμό που βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης, ο οποίος δύναται να πραγματοποιήσει λήψη του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. - Λοιπές Υπηρεσίες - Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (Electronic Program Guide - EPG) Ο Πάροχος Δικτύου παρέχει στον Πάροχο Περιεχομένου την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος του Περιεχομένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 6 της Σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι σε κάθε διαμορφωθείσα ζώνη των σταθμών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος, η θέση του Τηλεοπτικού Σταθμού θα καθορισθεί με κριτήριο τους Κανόνες Απόδοσης Αριθμού Προγράμματος (LCN), σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Σύμβασης. - Teletext Ο Πάροχος Δικτύου παρέχει στον Πάροχο Περιεχομένου την υπηρεσία Τeletext σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 6 της παρούσας. - Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ο Πάροχος Περιεχομένου δεν παραδίδει στον Πάροχο Δικτύου τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος και Teletext, αίρεται η σχετική υποχρέωση του Παρόχου Δικτύου να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες για όσο διάστημα οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται από τον Πάροχο Περιεχομένου. - Λοιπές Προβλέψεις -Ο Πάροχος Δικτύου υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 7 της Σύμβασης (Service Level Agreement).

4 3. Γενικές Υποχρεώσεις Παρόχου Δικτύου - Ο Πάροχος Δικτύου υποχρεούται να προβαίνει στην απαιτούμενη ενημέρωση του κοινού μέσω του δικτυακού του τόπου και του τηλεφωνικού του κέντρου. Ειδικώς δε, συμφωνείται ότι ο Πάροχος Δικτύου δύναται να αναθέτει την παροχή επιμέρους υπηρεσιών (ενδεικτικά της υπηρεσίας τηλεφωνικού κέντρου) σε τρίτους υπεργολάβους ή προστηθέντες αυτού. - Ο Πάροχος Δικτύου μεριμνά με έξοδα και δαπάνες του για τη λήψη και διατήρηση σε ισχύ όλων των διοικητικών αδειών που απαιτούνται κατά καιρούς εκ του νόμου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Δικτύου Εκπομπής. Ο Πάροχος Δικτύου θα είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του Δικτύου Εκπομπής. Ο Πάροχος Περιεχομένου, όπου απαιτείται από την πλευρά του, θα συμπράττει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 4. Έναρξη και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών - Υποχρεώσεις Παρόχου Περιεχομένου - Ως ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών της Σύμβασης ορίζεται η - Για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ευρυεκπομπής στον Πάροχο Περιεχομένου εκ μέρους του Παρόχου Δικτύου απαιτούνται σωρευτικά: i. το δικαίωμα του Παρόχου Περιεχομένου να συμβληθεί νομίμως με τον Πάροχο Δικτύου για την εκπομπή Περιεχομένου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ii. η παράδοση, εκ μέρους του Παρόχου Περιεχομένου, του σήματος του προς εκπομπή Περιεχομένου στις εγκαταστάσεις του Παρόχου Δικτύου. Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και πάντως πριν από την έναρξη παροχής των Υπηρεσιών εκ μέρους του Παρόχου Δικτύου, να γνωστοποιεί στον Πάροχο Δικτύου, υποβάλλοντας τα απαραίτητα αντίγραφα, το περιεχόμενο της αδείας του, καθώς και τα συνήθη νομιμοποιητικά του έγγραφα. - Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να καταβάλλει εμπροθέσμως και προσηκόντως το συμφωνούμενο συμβατικό αντάλλαγμα και να διατηρεί σε ισχύ την προβλεπόμενη στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προβλέψεις του κατωτέρω άρθρου 5. - Ο Πάροχος Περιεχομένου, περαιτέρω, υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Πάροχο Δικτύου παρέχοντας σε αυτόν κάθε δήλωση ή συναίνεση που απαιτείται κατά νόμο για την εξασφάλιση και λήψη από τον Πάροχο Δικτύου του συνόλου των αδειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παροχή

5 των υπηρεσιών, καθώς και κάθε εύλογη συνδρομή, πληροφορία, διευκόλυνση ή/και έγγραφο, που κατά αιτιολογημένη κρίση του Παρόχου Δικτύου απαιτείται για την από μέρους του καλή και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών με βάση τους όρους της παρούσας και των Παραρτημάτων της, περιλαμβανομένης της δικαστικής συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο Αμοιβή, Τιμολόγηση και Όροι Πληρωμής - Έναντι των κατά το άρθρο 2 παρεχομένων Υπηρεσιών, ο Πάροχος Περιεχομένου θα καταβάλλει στον Πάροχο Δικτύου μηνιαίως αμοιβή (στο εξής «η Αμοιβή»), το εκάστοτε ύψος της οποίας προσδιορίζεται με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα 8 της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπ όψιν την από 07/02/2014 Σύμβαση Παραχώρησης, ως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ αρ / Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ως εκάστοτε ισχύει. Διευκρινίζεται ότι η Αμοιβή αναπροσαρμόζεται ούτως ώστε το συνολικό έσοδο του Παρόχου Δικτύου, όπως προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων στα εκπεμπόμενα Περιεχόμενα, προ εκπτώσεων, να ισούται πάντα με το συνολικό ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου (ΚΑΛΠΔ) ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εκπεμπομένων Περιεχομένων στο σύνολο της Επικράτειας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα 8. - Για την οφειλόμενη συνολική Αμοιβή, ο Πάροχος Δικτύου θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το μήνα αυτό, το οποίο και θα αποστέλλεται στον Πάροχο Περιεχομένου. Η εξόφληση των εν λόγω τιμολογίων θα πραγματοποιείται τοις μετρητοίς κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους, η οποία αποτελεί δήλη ημέρα εξοφλήσεως, άνευ οιασδήποτε περαιτέρω οχλήσεως κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 341 Α.Κ. - Ως εξασφάλιση για την προσήκουσα εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του από την παρούσα Σύμβαση, ο Πάροχος Περιεχομένου παρέδωσε στον Πάροχο Δικτύου με την υπογραφή της παρούσης κυλιόμενη εγγυητική επιστολή διάρκειας έξι (6) μηνών, σε πρώτη ζήτηση, συνολικού ποσού ίσου με την Αμοιβή του Παρόχου Δικτύου για δύο (2) μήνες, όπως αυτή διαμορφώνεται τον μήνα έκδοσης της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 9 (στο εξής «η Εγγυητική Επιστολή»). - Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης εκ μέρους του Παρόχου Περιεχομένου οποιουδήποτε τιμολογίου, η Αμοιβή θα επιβαρύνεται αυτομάτως με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας σύμφωνα με τα εκάστοτε ποσοστά που ισχύουν με βάση την ελληνική νομοθεσία, από την πρώτη

6 ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την ημερομηνία της πλήρους εξόφλησής της. Στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπερημερίας προβλέπεται διαδικασία κλιμακούμενων κυρώσεων. - Επιπλέον δε των ανωτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης πλήρους εξόφλησης ή μη πλήρους εξόφλησης οποιουδήποτε τιμολογίου, ο Πάροχος Δικτύου θα δικαιούται να προβεί σε έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του Παρόχου Περιεχομένου, προκειμένου να διεκδικήσει κάθε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό δυνάμει της Σύμβασης. - Σε περίπτωση κατά την οποία, διαρκούσης της Συμβάσεως, διακόπτεται η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων Κέντρων Εκπομπής από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Πάροχος Δικτύου, τότε παρέχεται πίστωση του ανταλλάγματος λόγω μη διαθεσιμότητας υπηρεσιών στον Πάροχο Περιεχομένου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Διάρκεια, Λήξη και Λύση της Σύμβασης - Η Σύμβαση συμφωνείται ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια αυτής συμφωνείται για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της. 7. Λόγοι Λύσεως της Συμβάσεως - Προϋποθέσεις Καταγγελίας - Συνέπειες - Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση: i) λήξης ή ανάκλησης της διοικητικής άδειας λειτουργίας οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, ii) που οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος λυθεί ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή δηλώσει παύση ή αναστολή πληρωμών, ή τεθεί σε εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών, καθώς και εάν υπαχθεί σε οποιοδήποτε μέτρο ανάλογου σκοπού. - Καταγγελία της Σύμβασης είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται για σπουδαίο λόγο, ο οποίος προσδιορίζεται ειδικότερα στη Σύμβαση. 8. Ευθύνη - Με την επιφύλαξη όλων των επιμέρους περιορισμών ευθύνης που συμφωνούνται στην Σύμβαση, ο Πάροχος Δικτύου ευθύνεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Γενικών Αδειών και της υπ αρ. 707/2/ Αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνδυασμό με τις ειδικότερες προβλέψεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. - Ρητώς συμφωνείται ότι ο Πάροχος Δικτύου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού που εκπέμπει, για το οποίο αποκλειστικά

7 υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο και έναντι κάθε Αρχής (διοικητικής, δικαστικής, εποπτικής, ρυθμιστικής κ.λ.π.) και παντός τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλου φορέα) είναι ο Πάροχος Περιεχομένου. 9. Ανωτέρα Βία - Σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δύναται να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία, υποχρεούται να ενημερώσει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος το συντομότερο δυνατόν, ενώ οι σχετικές συμβατικές του υποχρεώσεις αναστέλλονται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας του γεγονότος ανωτέρας βίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 ανωτέρω. - Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει τα γεγονότα που αναφέρονται ειδικότερα στη Σύμβαση. 10. Επικοινωνία - Κοινοποιήσεις 11. Εμπιστευτικότητα - Δημοσίευση 12. Εκχώρηση - Μεταβίβαση 13. Ακυρότητα 14. Τροποποίηση - Σε περίπτωση που με αποφάσεις κάθε αρμόδιας ρυθμιστικής Αρχής και ιδίως της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβληθεί η υποχρέωση στον Πάροχο Δικτύου να τροποποιήσει όρους της Σύμβασης ή να υιοθετήσει διαφορετική διατύπωση σε οποιονδήποτε εξ αυτών, η απόφαση αυτή θα ισχύει αυτομάτως ως τροποποίηση των όρων της Σύμβασης και θα δεσμεύει τους εδώ συμβαλλόμενους από την δημοσίευσή της. 15. Συγκατάθεση - Εξουσιοδότηση Σε περίπτωση που χρειασθεί, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, η συγκατάθεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το μέρος αυτό δεν έχει δικαίωμα να την αρνηθεί αδικαιολόγητα. 16. Μη άσκηση δικαιώματος Η μη επιδίωξη εφαρμογής, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, διατάξεων της Σύμβασης ή η μη άσκηση οιουδήποτε συμβατικού δικαιώματος από τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμά του να επιδιώξει την εφαρμογή αυτών ή άλλων διατάξεων ή παραίτηση από αυτό ή άλλο δικαίωμα του.

8 17. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα Επίλυσης Διαφορών - Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις κατά καιρούς ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. - Για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών από την παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται το άρθρο 34 του ν. 4070/2012 και για την προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών. 18. Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις - Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις μεταβολές λόγω μελλοντικής τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού - ρυθμιστικού πλαισίου ή άλλως πως, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να αναμορφώσουν την Σύμβαση ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο ή/και στα νέα δεδομένα, με τους ίδιους ή τουλάχιστον ανάλογους οικονομικούς όρους με αυτούς που συνομολογούνται στην Σύμβαση, λαμβανομένων επίσης υπόψιν των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης. - Επισυνάπτονται στη Σύμβαση και αποτελούν ενιαίο κείμενο με αυτήν και αναπόσπαστο τμήμα της τα εξής Παραρτήματα: 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LOGICAL CHANNEL NUMBER - LCN) 5. ΔΙΑΥΛΟΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ 6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 10. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει το τηλεοπτικό σήμα στις εγκαταστάσεις πολυπλεξίας του Παρόχου Δικτύου, με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες και με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος. Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Περιεχομένου θα εξασφαλίζει την μεταφορά του σήματος του Τηλεοπτικού Σταθμού από τις εγκαταστάσεις του στις εγκαταστάσεις του Παρόχου Δικτύου και συγκεκριμένα στην οδό Σωρού 26 στο Μαρούσι Αττικής, με τη χρήση μισθωμένης γραμμής. Ειδικά, συμφωνείται ότι ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να επιθεωρεί την καλή κατάσταση και την αδιάλειπτη λειτουργία της γραμμής και φέρει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή υποβάθμιση του σήματος του Τηλεοπτικού Σταθμού, κατά το στάδιο της μεταφοράς του μέχρι τις εγκαταστάσεις πολυπλεξίας. Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LOGICAL CHANNEL NUMBER - LCN) Ο Πάροχος Δικτύου κατά την πολυπλεξία, μέσω κατάλληλης σηματοδοσίας του DVB-SΙ, ταξινομεί τα Περιεχόμενα σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά ανάλογα με την κατηγορία τηλεοπτικού περιεχομένου: Αριθμητικό Εύρος Κατηγορία Περιεχομένων Εθνικά ελεύθερα Ενημερωτικά Εθνικά ελεύθερα μη Ενημερωτικά

10 Περιφερειακά Ενημερωτικά Περιφερειακά μη Ενημερωτικά Εθνικά Συνδρομητικά Ενημερωτικά Εθνικά Συνδρομητικά μη Ενημερωτικά Άλλα Πίνακας 1: Προτεινόμενη απόδοση αριθμού προγράμματος Μεταξύ Περιεχομένων της ίδιας κατηγορίας η σειρά παρουσίασης καθορίζεται από τον Πάροχο Δικτύου, ακολουθώντας τις αρχές του Άρθρου 8 της υπ αρ. 707/2/2014 Απόφασης Χορήγησης Ραδιοσυχνοτήτων. Τα Περιεχόμενα εντός κάθε κατηγορίας τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά. Τα ανωτέρω ισχύουν, εκτός αν άλλως οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων και Ενημέρωσης ή το Φορέα που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα σύμφωνα με το ν. 3592/2007, άρθρο 13 παρ. 5, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4070/2012. Περαιτέρω, ο Πάροχος Δικτύου θα προβλέψει - στο μέτρο του δυνατού - τη δυνατότητα εισαγωγής ενδιάμεσων Περιεχομένων. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής - ένταξης νέου Περιεχομένου ή τροποποίησης υπάρχοντος λόγω μεταβολής του διακριτικού του τίτλου, ενδέχεται να πρέπει να γίνεται από μερίδα του τηλεοπτικού κοινού νέα αναζήτηση τηλεοπτικών σταθμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη του νέου Περιεχομένου. Ο Πάροχος Δικτύου δεν φέρει καμία ευθύνη ενημέρωσης του τηλεοπτικού κοινού ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε διακύμανση της τηλεθέασης προκύψει λόγω της συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις του παρόντος Παραρτήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΥΛΟΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ Ο Πάροχος Δικτύου χρησιμοποιεί τους ακόλουθους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη του Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Χάρτη Συχνοτήτων.

11 Αύξων Αριθμός Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακή Ζώνη Περιοχές Απονομής σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800/2012 Πλήθος Πολυπλεκτών Δίαυλοι ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ-7 7 ΠΖ

12 Αύξων Αριθμός Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακή Ζώνη Περιοχές Απονομής σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800/2012 Πλήθος Πολυπλεκτών Δίαυλοι ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ (SFN1) 31 (SFN2) ΠΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο Τιμής (ΑΟΤ) και Αμοιβή Παρόχου Δικτύου

13 Η Αμοιβή του άρθρου 5 ορίζεται με βάση το τεχνικοοικονομικό μοντέλο υπολογισμού Ανώτατου Ορίου Τιμής (ΑΟΤ) της Ε.Τ.Τ.Τ. και αποτελεί συνάρτηση του Συνολικού Ετήσιου Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου (ΚΑΛΠΔ) και της χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας από τα εκπεμπόμενα Περιεχόμενα, προκύπτει δε από τον τύπο: ΑΟΤ/Mbps ανά Πληθυσμιακό Παράγοντα = ΚΑΛΠΔ Το ΚΑΛΠΔ έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την υπ αρ / Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ αρ. 1587/ Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β ). Ως C i ορίζεται η συνολική χωρητικότητα σε Mbps ανά Περιφερειακή Ζώνη (i) που προκύπτει ως άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα στην εκάστοτε Περιφερειακή Ζώνη σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Ως μέσος ρυθμός μετάδοσης για τον υπολογισμό της Αμοιβής του Παρόχου Δικτύου θεωρείται ο κάτωθι (στο εξής «Ονομαστική Χωρητικότητα»): 2,0 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με έως 7 Περιεχόμενα, 1,9 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με 8 Περιεχόμενα, 1,8 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με 9 Περιεχόμενα και 1,7 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με 10 Περιεχόμενα. Ο Πάροχος Περιεχομένου θα λαμβάνει ανά Περιεχόμενο χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με την Ονομαστική Χωρητικότητα, ενώ δύναται να αιτηθεί υψηλότερη Ονομαστική Χωρητικότητα για τα Περιεχόμενά του, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, οπότε και αναπροσαρμόζεται ανάλογα η Αμοιβή του Παρόχου Δικτύου. Η υψηλότερη Ονομαστική Χωρητικότητα θα παρέχεται για ελάχιστη διάρκεια ενός (1) μήνα και το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως απόδοσης χωρητικότητας. Με βάση τα ανωτέρω, το ΑΟΤ ανά Περιεχόμενο (SD) για μια δεδομένη ΠΖ προκύπτει ως εξής:

14 ΑΟΤ ανά Περιεχόμενο (SD) = ΑΟΤ/Mbps/Πληθυσμιακό Παράγοντα x Ονομαστική Χωρητικότητα (Mbps) x Πληθυσμιακό Παράγοντα της ΠΖ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ή την ανωτέρω Σύμβαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Digea μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον παρόντα δικτυακό της τόπο, στην ενότητα «Επικοινωνία».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Η Digea, σύμφωνα με την υπ αρ. 707/2/13-02-2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ LIEBERT ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 13 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα Υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) Ανασχεδιασμός Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 1/3/2016 Αριθμ. Πρωτ:5905 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης δεύτερης μονάδας κλιματιστικού για το computer room της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, συνολικού ποσού εννέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10966 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για την προμήθεια SMS Credits για τις ανάγκες ενημέρωσης των συνδρομητών της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, ποσού οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ EKΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ EKΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ EKΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Στον Αγ. Ι. Ρέντη σήμερα την.. μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας συνάπτεται σήμερα την., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, στο εξής αποκαλουμένων στο παρόν «τα Μέρη» : 1) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υποστήριξης προωθητικών ενεργειών του ΤΕΕ σχετικά με τις θέσεις του για το Ασφαλιστικό. Στην Αθήνα σήμερα, 01/04/2016, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 815 23 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 984/2019 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Συνέντευξη Τύπου 12 Ιουλίου 2017 Η Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα σήμερα: Κάλυψη Ολοκλήρωση της μετάβασης στις 6/2/2015 βάσει του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ» Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα..., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: Αφ ένός της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (2.352,00 ). Στην Αθήνα σήμερα, 31 / 05 / 2016, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Συνεγκατάστασης Ιούλιος 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 30.03.2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.../.../201.., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, ήτοι : Αφενός μεν Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Λ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Λ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Λ.Ε. Η παρούσα Σύμβαση Αξιοποίησης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) συνάπτεται σήμερα την, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων μερών: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 14 OΥ ΚΑΙ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α

Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α Αθήνα, 03.04.2018 Αρ. Πρωτ. 9537 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α χιλιάδων Στην Αθήνα σήμερα, 03/04/2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σήμερα (ημερομηνία που αναγράφεται στο τέλος), αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19851 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη νομική υποστήριξη του ΤΕΕ σε διενεργούμενο έλεγχο από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:14927

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:14927 Αθήνα, 08.06.2018 Αρ. Πρωτ.:14927 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ποσού Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Οκτώ Ευρώ (3.648,00 ). Στην Αθήνα σήμερα, 08 / 06

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών από Παρόχους Δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα Μαρούσι, Νοέμβριος 2008 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα 14/12/2016 Αρ.Πρωτ. 31871 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για τη δημιουργία αρχείου εικόνων και γραφικών για τις εκδόσεις του ΤΕΕ, ποσού 5.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.21856 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων του ΤΕΕ ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (7.980,00 ) πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΕ στην 84 η ΔΕΘ

υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΕ στην 84 η ΔΕΘ Αθήνα, 5/8/2019 Αρ. Πρωτ.: 18586 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης για την υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΕ στην 84 η ΔΕΘ ποσού δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500 ) πλέον ΦΠΑ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής. ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας.

Σχέδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής. ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας. Σχέδιο Νόμου «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 695/52 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 695/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/301/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53509 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα 21-06-2016, ημέρα Τρίτη μεταξύ αφενός: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα,28 Ιουλίου 2017 ΔΙΕΥΘΥNΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. πρωτ.: 84495 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», (χάριν συντομίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV

18SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα