ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Η Digea, σύμφωνα με την υπ αρ. 707/2/ Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ Β 1676/ ), ως ισχύει, δημοσιεύει στον παρόντα δικτυακό της τόπο τις κατωτέρω πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Για την παροχή της υπηρεσίας η Digea συνάπτει με τον εκάστοτε πάροχο περιεχομένου (τηλεοπτικό σταθμό) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάδοσης Περιεχομένου Προγράμματος, οι προβλέψεις της οποίας είναι κοινές για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Ακολουθούν κατωτέρω εν περιλήψει οι βασικότερες προβλέψεις της Σύμβασης που συνάπτεται με τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας: Η Digea (στο εξής «Πάροχος Δικτύου») αναλαμβάνει την υποχρέωση να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει και να λειτουργεί ένα επίγειο δίκτυο εκπομπής στο σύνολο των Κέντρων Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων (στο εξής «το Δίκτυο Εκπομπής»), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Χάρτη Συχνοτήτων, την υπ αρ. 707/2/2014 Απόφαση Χορήγησης Ραδιοσυχνοτήτων και την από 07/02/2014 Σύμβαση Παραχώρησης, ως ισχύουν. Το Δίκτυο Εκπομπής θα αναπτυχθεί ενεργοποιώντας τις ψηφιακές εκπομπές στους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων του Παραρτήματος 5 της σύμβασης. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (στο εξής «Πάροχος Περιεχομένου») λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας με διακριτικό τίτλο «..» (εφεξής «ο Τηλεοπτικός Σταθμός»), ο οποίος λειτουργεί νόμιμα, και δύναται να συνάψει την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 4208/2013, ως εκάστοτε ισχύουν, για εκπομπή περιφερειακής εμβέλειας στην Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ). 1. Συμβατικό Αντικείμενο - Με την παρούσα σύμβαση, τους ειδικότερους όρους και τα παραρτήματά της (στο εξής εν συνόλω «η Σύμβαση»), ο Πάροχος Περιεχομένου αναθέτει στον Πάροχο Δικτύου και ο Πάροχος Δικτύου αναλαμβάνει να παρέχει στον Πάροχο Περιεχομένου τις προβλεπόμενες στις παρ. i, ii και iv του άρθρου

2 2 του Παραρτήματος της από 07/02/2014 Σύμβασης Παραχώρησης (ως ισχύει) υπηρεσίες και υπό την προϋπόθεση της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου. Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Δικτύου αναλαμβάνει: i. την παροχή υπηρεσιών κωδικοποίησης, πολυπλεξίας, μετάδοσης (διανομής) και ευρυεκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού Περιεχομένου (video και ήχος), μέσω του Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής. Η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή θα γίνεται από κάθε Κέντρο Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων και κατ εφαρμογή της Κ.Υ.Α /1375/Φ111Α/2013, του Ν. 4070/2012 (ως τροποποιηθέντα ισχύουν) και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας για την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, ii. την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης και iii. τη χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμματος (PSI), όπως έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες Αρχές, διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό. - Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ο Πάροχος Δικτύου προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, διανομή και ευρυεκπομπή του τηλεοπτικού σήματος με τους κατωτέρω υπό το άρθρο 2 συμφωνούμενους όρους και προϋποθέσεις. - Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει το τηλεοπτικό σήμα στις εγκαταστάσεις πολυπλεξίας του Παρόχου Δικτύου, με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης. 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ο Πάροχος Δικτύου, μετά την παραλαβή του τηλεοπτικού σήματος στις εγκαταστάσεις του, θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: - Βασικές Υπηρεσίες Εκπομπής Περιεχομένου - Ψηφιακή Κωδικοποίηση (Ψηφιοποίηση) Ο Πάροχος Δικτύου συμπιέζει το τηλεοπτικό σήμα με τη χρήση κωδικοποιητή (encoder) και του πρωτοκόλλου συμπίεσης MPEG4. Ο Πάροχος Περιεχομένου δύναται να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων προδιαγραφών κωδικοποίησης Περιεχομένου. - Πολυπλεξία

3 Ο Πάροχος Δικτύου πολυπλέκει εν συνεχεία το τηλεοπτικό σήμα με τη μέθοδο της στατιστικής πολυπλεξίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της Σύμβασης. - Διανομή στο σύνολο των Κέντρων Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων Ο Πάροχος Δικτύου διανέμει το πολυπλεγμένο σήμα στα Κέντρα Εκπομπής κάνοντας χρήση επίγειου IP δικτύου οπτικών ινών και ασύρματων ζεύξεων, καθώς και αναμετάδοση από αέρα, όπου αυτό είναι δυνατό (σε Κέντρα Εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων ισχύος 22 dbw EIRP) («το Δίκτυο Διανομής»). - Ψηφιακή Ευρυεκπομπή Ο Πάροχος Δικτύου, μέσω του Δικτύου Εκπομπής, εκπέμπει το τηλεοπτικό σήμα σε ψηφιακή διαμόρφωση προς ένα ευρύ σύνολο αποδεκτών (ευρυεκπομπή - broadcast), ήτοι τον πληθυσμό που βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης, ο οποίος δύναται να πραγματοποιήσει λήψη του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. - Λοιπές Υπηρεσίες - Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (Electronic Program Guide - EPG) Ο Πάροχος Δικτύου παρέχει στον Πάροχο Περιεχομένου την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος του Περιεχομένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 6 της Σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι σε κάθε διαμορφωθείσα ζώνη των σταθμών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος, η θέση του Τηλεοπτικού Σταθμού θα καθορισθεί με κριτήριο τους Κανόνες Απόδοσης Αριθμού Προγράμματος (LCN), σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Σύμβασης. - Teletext Ο Πάροχος Δικτύου παρέχει στον Πάροχο Περιεχομένου την υπηρεσία Τeletext σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 6 της παρούσας. - Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ο Πάροχος Περιεχομένου δεν παραδίδει στον Πάροχο Δικτύου τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος και Teletext, αίρεται η σχετική υποχρέωση του Παρόχου Δικτύου να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες για όσο διάστημα οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται από τον Πάροχο Περιεχομένου. - Λοιπές Προβλέψεις -Ο Πάροχος Δικτύου υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 7 της Σύμβασης (Service Level Agreement).

4 3. Γενικές Υποχρεώσεις Παρόχου Δικτύου - Ο Πάροχος Δικτύου υποχρεούται να προβαίνει στην απαιτούμενη ενημέρωση του κοινού μέσω του δικτυακού του τόπου και του τηλεφωνικού του κέντρου. Ειδικώς δε, συμφωνείται ότι ο Πάροχος Δικτύου δύναται να αναθέτει την παροχή επιμέρους υπηρεσιών (ενδεικτικά της υπηρεσίας τηλεφωνικού κέντρου) σε τρίτους υπεργολάβους ή προστηθέντες αυτού. - Ο Πάροχος Δικτύου μεριμνά με έξοδα και δαπάνες του για τη λήψη και διατήρηση σε ισχύ όλων των διοικητικών αδειών που απαιτούνται κατά καιρούς εκ του νόμου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Δικτύου Εκπομπής. Ο Πάροχος Δικτύου θα είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του Δικτύου Εκπομπής. Ο Πάροχος Περιεχομένου, όπου απαιτείται από την πλευρά του, θα συμπράττει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 4. Έναρξη και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών - Υποχρεώσεις Παρόχου Περιεχομένου - Ως ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών της Σύμβασης ορίζεται η - Για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ευρυεκπομπής στον Πάροχο Περιεχομένου εκ μέρους του Παρόχου Δικτύου απαιτούνται σωρευτικά: i. το δικαίωμα του Παρόχου Περιεχομένου να συμβληθεί νομίμως με τον Πάροχο Δικτύου για την εκπομπή Περιεχομένου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ii. η παράδοση, εκ μέρους του Παρόχου Περιεχομένου, του σήματος του προς εκπομπή Περιεχομένου στις εγκαταστάσεις του Παρόχου Δικτύου. Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και πάντως πριν από την έναρξη παροχής των Υπηρεσιών εκ μέρους του Παρόχου Δικτύου, να γνωστοποιεί στον Πάροχο Δικτύου, υποβάλλοντας τα απαραίτητα αντίγραφα, το περιεχόμενο της αδείας του, καθώς και τα συνήθη νομιμοποιητικά του έγγραφα. - Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να καταβάλλει εμπροθέσμως και προσηκόντως το συμφωνούμενο συμβατικό αντάλλαγμα και να διατηρεί σε ισχύ την προβλεπόμενη στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προβλέψεις του κατωτέρω άρθρου 5. - Ο Πάροχος Περιεχομένου, περαιτέρω, υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Πάροχο Δικτύου παρέχοντας σε αυτόν κάθε δήλωση ή συναίνεση που απαιτείται κατά νόμο για την εξασφάλιση και λήψη από τον Πάροχο Δικτύου του συνόλου των αδειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παροχή

5 των υπηρεσιών, καθώς και κάθε εύλογη συνδρομή, πληροφορία, διευκόλυνση ή/και έγγραφο, που κατά αιτιολογημένη κρίση του Παρόχου Δικτύου απαιτείται για την από μέρους του καλή και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών με βάση τους όρους της παρούσας και των Παραρτημάτων της, περιλαμβανομένης της δικαστικής συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο Αμοιβή, Τιμολόγηση και Όροι Πληρωμής - Έναντι των κατά το άρθρο 2 παρεχομένων Υπηρεσιών, ο Πάροχος Περιεχομένου θα καταβάλλει στον Πάροχο Δικτύου μηνιαίως αμοιβή (στο εξής «η Αμοιβή»), το εκάστοτε ύψος της οποίας προσδιορίζεται με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα 8 της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπ όψιν την από 07/02/2014 Σύμβαση Παραχώρησης, ως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ αρ / Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ως εκάστοτε ισχύει. Διευκρινίζεται ότι η Αμοιβή αναπροσαρμόζεται ούτως ώστε το συνολικό έσοδο του Παρόχου Δικτύου, όπως προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων στα εκπεμπόμενα Περιεχόμενα, προ εκπτώσεων, να ισούται πάντα με το συνολικό ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου (ΚΑΛΠΔ) ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εκπεμπομένων Περιεχομένων στο σύνολο της Επικράτειας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα 8. - Για την οφειλόμενη συνολική Αμοιβή, ο Πάροχος Δικτύου θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το μήνα αυτό, το οποίο και θα αποστέλλεται στον Πάροχο Περιεχομένου. Η εξόφληση των εν λόγω τιμολογίων θα πραγματοποιείται τοις μετρητοίς κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους, η οποία αποτελεί δήλη ημέρα εξοφλήσεως, άνευ οιασδήποτε περαιτέρω οχλήσεως κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 341 Α.Κ. - Ως εξασφάλιση για την προσήκουσα εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του από την παρούσα Σύμβαση, ο Πάροχος Περιεχομένου παρέδωσε στον Πάροχο Δικτύου με την υπογραφή της παρούσης κυλιόμενη εγγυητική επιστολή διάρκειας έξι (6) μηνών, σε πρώτη ζήτηση, συνολικού ποσού ίσου με την Αμοιβή του Παρόχου Δικτύου για δύο (2) μήνες, όπως αυτή διαμορφώνεται τον μήνα έκδοσης της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 9 (στο εξής «η Εγγυητική Επιστολή»). - Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης εκ μέρους του Παρόχου Περιεχομένου οποιουδήποτε τιμολογίου, η Αμοιβή θα επιβαρύνεται αυτομάτως με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας σύμφωνα με τα εκάστοτε ποσοστά που ισχύουν με βάση την ελληνική νομοθεσία, από την πρώτη

6 ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την ημερομηνία της πλήρους εξόφλησής της. Στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπερημερίας προβλέπεται διαδικασία κλιμακούμενων κυρώσεων. - Επιπλέον δε των ανωτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης πλήρους εξόφλησης ή μη πλήρους εξόφλησης οποιουδήποτε τιμολογίου, ο Πάροχος Δικτύου θα δικαιούται να προβεί σε έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του Παρόχου Περιεχομένου, προκειμένου να διεκδικήσει κάθε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό δυνάμει της Σύμβασης. - Σε περίπτωση κατά την οποία, διαρκούσης της Συμβάσεως, διακόπτεται η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων Κέντρων Εκπομπής από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Πάροχος Δικτύου, τότε παρέχεται πίστωση του ανταλλάγματος λόγω μη διαθεσιμότητας υπηρεσιών στον Πάροχο Περιεχομένου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Διάρκεια, Λήξη και Λύση της Σύμβασης - Η Σύμβαση συμφωνείται ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια αυτής συμφωνείται για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της. 7. Λόγοι Λύσεως της Συμβάσεως - Προϋποθέσεις Καταγγελίας - Συνέπειες - Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση: i) λήξης ή ανάκλησης της διοικητικής άδειας λειτουργίας οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, ii) που οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος λυθεί ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή δηλώσει παύση ή αναστολή πληρωμών, ή τεθεί σε εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών, καθώς και εάν υπαχθεί σε οποιοδήποτε μέτρο ανάλογου σκοπού. - Καταγγελία της Σύμβασης είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται για σπουδαίο λόγο, ο οποίος προσδιορίζεται ειδικότερα στη Σύμβαση. 8. Ευθύνη - Με την επιφύλαξη όλων των επιμέρους περιορισμών ευθύνης που συμφωνούνται στην Σύμβαση, ο Πάροχος Δικτύου ευθύνεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Γενικών Αδειών και της υπ αρ. 707/2/ Αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνδυασμό με τις ειδικότερες προβλέψεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. - Ρητώς συμφωνείται ότι ο Πάροχος Δικτύου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού που εκπέμπει, για το οποίο αποκλειστικά

7 υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο και έναντι κάθε Αρχής (διοικητικής, δικαστικής, εποπτικής, ρυθμιστικής κ.λ.π.) και παντός τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλου φορέα) είναι ο Πάροχος Περιεχομένου. 9. Ανωτέρα Βία - Σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δύναται να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία, υποχρεούται να ενημερώσει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος το συντομότερο δυνατόν, ενώ οι σχετικές συμβατικές του υποχρεώσεις αναστέλλονται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας του γεγονότος ανωτέρας βίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 ανωτέρω. - Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει τα γεγονότα που αναφέρονται ειδικότερα στη Σύμβαση. 10. Επικοινωνία - Κοινοποιήσεις 11. Εμπιστευτικότητα - Δημοσίευση 12. Εκχώρηση - Μεταβίβαση 13. Ακυρότητα 14. Τροποποίηση - Σε περίπτωση που με αποφάσεις κάθε αρμόδιας ρυθμιστικής Αρχής και ιδίως της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβληθεί η υποχρέωση στον Πάροχο Δικτύου να τροποποιήσει όρους της Σύμβασης ή να υιοθετήσει διαφορετική διατύπωση σε οποιονδήποτε εξ αυτών, η απόφαση αυτή θα ισχύει αυτομάτως ως τροποποίηση των όρων της Σύμβασης και θα δεσμεύει τους εδώ συμβαλλόμενους από την δημοσίευσή της. 15. Συγκατάθεση - Εξουσιοδότηση Σε περίπτωση που χρειασθεί, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, η συγκατάθεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το μέρος αυτό δεν έχει δικαίωμα να την αρνηθεί αδικαιολόγητα. 16. Μη άσκηση δικαιώματος Η μη επιδίωξη εφαρμογής, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, διατάξεων της Σύμβασης ή η μη άσκηση οιουδήποτε συμβατικού δικαιώματος από τα συμβαλλόμενα μέρη, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμά του να επιδιώξει την εφαρμογή αυτών ή άλλων διατάξεων ή παραίτηση από αυτό ή άλλο δικαίωμα του.

8 17. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα Επίλυσης Διαφορών - Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις κατά καιρούς ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. - Για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών από την παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται το άρθρο 34 του ν. 4070/2012 και για την προσφυγή στα πολιτικά Δικαστήρια ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών. 18. Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις - Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις μεταβολές λόγω μελλοντικής τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού - ρυθμιστικού πλαισίου ή άλλως πως, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να αναμορφώσουν την Σύμβαση ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο ή/και στα νέα δεδομένα, με τους ίδιους ή τουλάχιστον ανάλογους οικονομικούς όρους με αυτούς που συνομολογούνται στην Σύμβαση, λαμβανομένων επίσης υπόψιν των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης. - Επισυνάπτονται στη Σύμβαση και αποτελούν ενιαίο κείμενο με αυτήν και αναπόσπαστο τμήμα της τα εξής Παραρτήματα: 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LOGICAL CHANNEL NUMBER - LCN) 5. ΔΙΑΥΛΟΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ 6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 10. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει το τηλεοπτικό σήμα στις εγκαταστάσεις πολυπλεξίας του Παρόχου Δικτύου, με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες και με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος. Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Περιεχομένου θα εξασφαλίζει την μεταφορά του σήματος του Τηλεοπτικού Σταθμού από τις εγκαταστάσεις του στις εγκαταστάσεις του Παρόχου Δικτύου και συγκεκριμένα στην οδό Σωρού 26 στο Μαρούσι Αττικής, με τη χρήση μισθωμένης γραμμής. Ειδικά, συμφωνείται ότι ο Πάροχος Περιεχομένου υποχρεούται να επιθεωρεί την καλή κατάσταση και την αδιάλειπτη λειτουργία της γραμμής και φέρει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή υποβάθμιση του σήματος του Τηλεοπτικού Σταθμού, κατά το στάδιο της μεταφοράς του μέχρι τις εγκαταστάσεις πολυπλεξίας. Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LOGICAL CHANNEL NUMBER - LCN) Ο Πάροχος Δικτύου κατά την πολυπλεξία, μέσω κατάλληλης σηματοδοσίας του DVB-SΙ, ταξινομεί τα Περιεχόμενα σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά ανάλογα με την κατηγορία τηλεοπτικού περιεχομένου: Αριθμητικό Εύρος Κατηγορία Περιεχομένων Εθνικά ελεύθερα Ενημερωτικά Εθνικά ελεύθερα μη Ενημερωτικά

10 Περιφερειακά Ενημερωτικά Περιφερειακά μη Ενημερωτικά Εθνικά Συνδρομητικά Ενημερωτικά Εθνικά Συνδρομητικά μη Ενημερωτικά Άλλα Πίνακας 1: Προτεινόμενη απόδοση αριθμού προγράμματος Μεταξύ Περιεχομένων της ίδιας κατηγορίας η σειρά παρουσίασης καθορίζεται από τον Πάροχο Δικτύου, ακολουθώντας τις αρχές του Άρθρου 8 της υπ αρ. 707/2/2014 Απόφασης Χορήγησης Ραδιοσυχνοτήτων. Τα Περιεχόμενα εντός κάθε κατηγορίας τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά. Τα ανωτέρω ισχύουν, εκτός αν άλλως οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων και Ενημέρωσης ή το Φορέα που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα σύμφωνα με το ν. 3592/2007, άρθρο 13 παρ. 5, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4070/2012. Περαιτέρω, ο Πάροχος Δικτύου θα προβλέψει - στο μέτρο του δυνατού - τη δυνατότητα εισαγωγής ενδιάμεσων Περιεχομένων. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής - ένταξης νέου Περιεχομένου ή τροποποίησης υπάρχοντος λόγω μεταβολής του διακριτικού του τίτλου, ενδέχεται να πρέπει να γίνεται από μερίδα του τηλεοπτικού κοινού νέα αναζήτηση τηλεοπτικών σταθμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη του νέου Περιεχομένου. Ο Πάροχος Δικτύου δεν φέρει καμία ευθύνη ενημέρωσης του τηλεοπτικού κοινού ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε διακύμανση της τηλεθέασης προκύψει λόγω της συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις του παρόντος Παραρτήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΥΛΟΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ Ο Πάροχος Δικτύου χρησιμοποιεί τους ακόλουθους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη του Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Χάρτη Συχνοτήτων.

11 Αύξων Αριθμός Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακή Ζώνη Περιοχές Απονομής σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800/2012 Πλήθος Πολυπλεκτών Δίαυλοι ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ-7 7 ΠΖ

12 Αύξων Αριθμός Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακή Ζώνη Περιοχές Απονομής σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800/2012 Πλήθος Πολυπλεκτών Δίαυλοι ΠΖ ΠΖ ΠΖ ΠΖ (SFN1) 31 (SFN2) ΠΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο Τιμής (ΑΟΤ) και Αμοιβή Παρόχου Δικτύου

13 Η Αμοιβή του άρθρου 5 ορίζεται με βάση το τεχνικοοικονομικό μοντέλο υπολογισμού Ανώτατου Ορίου Τιμής (ΑΟΤ) της Ε.Τ.Τ.Τ. και αποτελεί συνάρτηση του Συνολικού Ετήσιου Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου (ΚΑΛΠΔ) και της χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας από τα εκπεμπόμενα Περιεχόμενα, προκύπτει δε από τον τύπο: ΑΟΤ/Mbps ανά Πληθυσμιακό Παράγοντα = ΚΑΛΠΔ Το ΚΑΛΠΔ έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την υπ αρ / Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ αρ. 1587/ Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β ). Ως C i ορίζεται η συνολική χωρητικότητα σε Mbps ανά Περιφερειακή Ζώνη (i) που προκύπτει ως άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα στην εκάστοτε Περιφερειακή Ζώνη σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Ως μέσος ρυθμός μετάδοσης για τον υπολογισμό της Αμοιβής του Παρόχου Δικτύου θεωρείται ο κάτωθι (στο εξής «Ονομαστική Χωρητικότητα»): 2,0 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με έως 7 Περιεχόμενα, 1,9 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με 8 Περιεχόμενα, 1,8 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με 9 Περιεχόμενα και 1,7 Mbps για τα περιεχόμενα τυπικής ευκρίνειας (SD) στους Πολυπλέκτες με 10 Περιεχόμενα. Ο Πάροχος Περιεχομένου θα λαμβάνει ανά Περιεχόμενο χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με την Ονομαστική Χωρητικότητα, ενώ δύναται να αιτηθεί υψηλότερη Ονομαστική Χωρητικότητα για τα Περιεχόμενά του, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, οπότε και αναπροσαρμόζεται ανάλογα η Αμοιβή του Παρόχου Δικτύου. Η υψηλότερη Ονομαστική Χωρητικότητα θα παρέχεται για ελάχιστη διάρκεια ενός (1) μήνα και το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως απόδοσης χωρητικότητας. Με βάση τα ανωτέρω, το ΑΟΤ ανά Περιεχόμενο (SD) για μια δεδομένη ΠΖ προκύπτει ως εξής:

14 ΑΟΤ ανά Περιεχόμενο (SD) = ΑΟΤ/Mbps/Πληθυσμιακό Παράγοντα x Ονομαστική Χωρητικότητα (Mbps) x Πληθυσμιακό Παράγοντα της ΠΖ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ή την ανωτέρω Σύμβαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Digea μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον παρόντα δικτυακό της τόπο, στην ενότητα «Επικοινωνία».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Η Digea, σύμφωνα με την υπ αρ. 707/2/13-02-2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 13 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα Υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) Ανασχεδιασμός Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.../.../201.., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, ήτοι : Αφενός μεν Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Συνέντευξη Τύπου 12 Ιουλίου 2017 Η Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα σήμερα: Κάλυψη Ολοκλήρωση της μετάβασης στις 6/2/2015 βάσει του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών από Παρόχους Δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα Μαρούσι, Νοέμβριος 2008 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΉΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΈΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ( ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ( ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-07-2017 Α. Π.:819/16 ΑΠΟΦΑΣΗ «Σχετικά με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ στην υλοποίηση της δράσης: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Ηράκλειο, σήμερα, την 30/9/2014, μεταξύ των αφ ενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με Α.Φ.Μ. 090101655 και ΔΥΟ Ηρακλείου και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Παράρτημα Α - Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Παράρτημα Α - Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Παράρτημα Α - Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια 4 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα