ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα""

Transcript

1 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 30 Μαίου 1929, στη δωδέκατη σύνοδό της, Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται στη φορτοεκφόρτωση των πλοίων από τα ατυχήµατα, ζήτηµα που αποτελεί το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου και, Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ιεθνούς Σύµβασης, Αποδέχεται, σήµερα 21 Ιουνίου 1929, την παρακάτω σύµβαση που θα αποκαλείται Σύµβαση για την προστασία των φορτοεκφορτωτών από τα ατυχήµατα, 1929, µε σκοπό να επικυρωθεί αυτή από τα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Άρθρο 1. Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης : (1) ο όρος "χειρισµοί", σηµαίνει και περιλαµβάνει ολόκληρη ή µέρος της εργασίας που εκτελείται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, για την φορτοεκφόρτωση κάθε σκάφους που χρησιµοποιείται στη θαλάσσια ή την εσωτερική ναυσιπλοία, εκτός από τα πολεµικά, σε κάθε θαλάσσιο ή εσωτερικό λιµάνι, αποθήκη, αποβάθρα, προκυµαία ή άλλο παρόµοιο χώρο, όπου εκτελείται αυτή η εργασία, και (2) ο όρος "εργαζόµενος", σηµαίνει κάθε πρόσωπο που απασχολείται στους παραπάνω χειρισµούς. Άρθρο Όλα τα συνηθισµένα µέσα προσπέλασης που περνούν από δεξαµενή, αποβάθρα, προκυµαία ή άλλους παρόµοιους τόπους που χρησιµοποιούνται από τους εργαζο- µένους για τη µετάβαση ή την επιστροφή στο χώρο εργασίας όπου γίνονται οι χειρισµοί καθώς και κάθε χώρος εργασίας που βρίσκεται στην ξηρά πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζοµένων οι οποίοι τους χρησιµοποιούν. 2. Ειδικότερα: (1) Κάθε χώρος εργασίας που βρίσκεται στην ξηρά και όλα τα επικίνδυνα τµήµατα των παραπάνω µέσων προσπέλασης που οδηγούν σ' αυτό το χώρο από την πλησιέστερη δηµόσια οδό πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά και µε ασφαλή τρόπο. (2) Οι αποβάθρες και οι προκυµαίες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από εµπορεύµατα, σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να διατηρείται ελεύθερη η δίοδος προς τα µέσα προσπέλασης που αναφέρονται στο άρθρο 3. (3) Όταν αφήνεται δίοδος κατά µήκος του κρηπιδώµατος της προκυµαίας ή της αποβάθρας, θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 90 εκατοστών του µέτρου (3 πόδια) και να είναι ελεύθερη από κάθε άλλο εµπόδιο, εκτός από τις µόνιµες κατασκευές, 99

2 τις συσκευές και τα µηχανήµατα που είναι σε χρήση. (4) Στο µέτρο που αυτό είναι πρακτικά δυνατό, λαµβανοµένης υπόψη της κίνησης και της εργασίας, πρέπει: α) κάθε επικίνδυνο τµήµα των παραπάνω µέσων προσπέλασης, καθώς και των τόπων εργασίας (π.χ. επικίνδυνα ανοίγµατα, γωνίες και άκρα), να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο κιγκλίδωµα, ύψους τουλάχιστον 75 εκ. του µέτρου (2 ποδ. και 6 δακτ.) β) οι επικίνδυνες διαβάσεις που βρίσκονται πάνω σε γέφυρες, φατνώµατα κύτους, φράγµατα δεξαµενών (βάνες), να είναι εφοδιασµένες από όλες τις πλευρές µε προφυλακτήρα ύψους 75 εκατ. του µέτρου (2 ποδ. και 6 δακτ.), τουλάχιστον, και ο προφυλακτήρας αυτός να συνεχίζει να εκτείνεται προς κάθε άκρο σε επαρκές µήκος όχι µεγαλύτερο από 4,5 µέτρα (5 γυάρδες). Άρθρο Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πλοίο βρίσκεται ελλιµενισµένο κοντά σε προκυµαία ή άλλο σκάφος για την εκτέλεση χειρισµών, θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλή µέσα στη διάθεση των εργαζοµένων, για την επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το πλοίο, εκτός εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε αυτοί να µην εκτίθενται σε κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος, αν δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις. 2. Τα παραπάνω µέσα προσπέλασης θα πρέπει να είναι: α) όπου είναι πρακτικά δυνατό, η κλίµακα εξώστη του πλοίου, η εναέρια διάβαση ή άλλη παρόµοια κατασκευή. β) στις άλλες περιπτώσεις, µια σκάλα. 3. Τα µέσα που προσδιορίζονται στο εδάφιο (α) της παρ. (2) αυτού του άρθρου, θα πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 55 εκατ. (22 δακτύλων) και να είναι κατάλληλα στερεωµένα ώστε να µην επιτρέπεται µετατόπισή τους. εν πρέπει να έχουν µεγάλη κλίση, ενώ για την κατασκευή τους πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά άριστης ποιότητας και σε καλή κατάσταση. Και στις δύο πλευρές και σε όλο το µήκος τους θα πρέπει να έχουν κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 82 εκατ. (2 ποδ. και 9 δακτ.) ή εφόσον πρόκειται για κλίµακα εξώστη, κατάλληλο προφυλακτήρα του ίδιου ύψους από τη µια πλευρά, µε την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά προστατεύεται επαρκώς από τη πλευρά του σκάφους. Πάντως, όλα τα προφυλακτικά µέσα που χρησιµοποιούνται κατά την ηµεροµηνία κύρωσης της σύµβασης, θα µπορούν να παραµείνουν σε χρήση : α) αν φέρουν και από τις δύο πλευρές κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 80 εκατ. (2 ποδ. και 8 δακτ.), µέχρις ότου αντικατασταθεί το κιγκλίδωµα, β) αν φέρουν και από τις δύο πλευρές κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 75 εκ. (2 ποδ. και 6 δακτ.), για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία κύρωσης της σύµβασης. 4. Οι κλίµακες που αναφέρονται στο εδαφ.(β) της παραγρ. (2) αυτού του άρθρου πρέπει να έχουν επαρκές µήκος και αντοχή και να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες. 5. α) Οι αρµόδιες αρχές µπορεί να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτού του άρθρου όταν κρίνουν ότι οι προφυλάξεις που καθορίζονται σ' αυτό το άρθρο δεν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των εργαζοµένων. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δε θα εφαρµόζονται στα µεσοδώµατα εµπορευµάτων ή στις εναέριες διαβάσεις, όταν αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 100

3 τουςχειρισµούς. 6. Οι εργαζόµενοι δε θα πρέπει να χρησιµοποιούν ή να απαιτείται να χρησιµοποιούν άλλα µέσα προσπέλασης εκτός από εκείνα που καθορίζονται ή επιτρέπονται από αυτό το άρθρο. Άρθρο 4. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιήσουν, για την επιβίβαση ή αποβίβασή τους, για εκτέλεση χειρισµού, πλωτό µέσο, θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή τους µεταφορά, στα οποία θα περιλαµβάνεται και ο καθορισµός των όρων που πρέπει να πληρούν τα πλωτά ναυπηγήµατα που χρησιµοποιούνται γι' αυτό το σκοπό. Άρθρο Όταν οι εργαζόµενοι έχουν να πραγµατοποιήσουν εργασίες µέσα στο κύτος του οποίου το βάθος είναι 1,50 µ και πάνω (5 πόδια) από την επιφάνεια της γέφυρας, πρέπει να υπάρχουν στη διάθεσή τους µέσα πρόσβασης που να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας. 2. Τα µέσα αυτά πρόσβασης είναι συνήθως µια σκάλα η οποία θα θεωρείται ότι παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας: α) εάν υπάρχει αρκετός χώρος πίσω από τα σκαλοπάτια ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 11,5 εκ. (4,5 δάκτυλοι) στην περίπτωση που οι σκάλες στηρίζονται στα τοιχώµατα ή στα φατνώµατα ή αν όλα τα σκαλοπάτια έχουν φάρδος τέτοιο που να παρέχει σταθερή στήριξη στα πόδια και στα χέρια, β) εάν δεν στηρίζεται σε προεξοχή της γέφυρας, παρά µόνο αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο για να µην εµποδίζει τα φατνώµατα του κύτους, γ) εάν συνεχίζεται και βρίσκεται στην ίδια γραµµή µε τα µέσα που παρέχουν ασφαλή στήριξη στα πόδια και στα χέρια και βρίσκονται στα χείλη των ανοιγµάτων (π.χ. κάσεςή κουβούσια), δ) εάν τα µέσα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο προεξέχουν τουλάχιστον 11,5 εκατ. (4,5 δακτύλους) και έχουν πλάτος τουλάχιστον 25 εκατ. (10 πόδια), ε) σε περίπτωση που υπάρχουν χωριστές σκάλες µεταξύ των κατωτέρων γεφυρών, εάν οι σκάλες αυτές είναι, κατά το δυνατό, στην ίδια γραµµή µε τη σκάλα που αρχίζει από την ψηλότερη γέφυρα. Εντούτοις, όταν, λόγω της κατασκευής του πλοίου, δεν είναι δυνατό λογικά να απαιτηθεί η εγκατάσταση σκάλας, οι αρµόδιες αρχές θα έχουν την ευχέρεια να επιτρέψουν άλλα µέσα πρόσβασης, µε τον όρο ότι τα µέσα αυτά πληρούν, στο µέτρο που είναι δυνατό να εφαρµοστούν, τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο αυτό σχετικά µε τις σκάλες. 3. Κοντά στα χείλη του κάθε φατνώµατος του κύτους πρέπει να αφήνεται αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των µέσων πρόσβασης. 4. Οι διάδροµοι των αξόνων πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και από τις δύο πλευρές µε λαβές και κατάλληλα στηρίγµατα για τα πόδια. 5. Εφόσον πρέπει να χρησιµοποιηθεί σκάλα µέσα σε κύτος σκάφους που δεν έχει γέφυρα, ο εργολήπτης των εργασιών αυτών θα πρέπει να διαθέτει τη σκάλα αυτή. ΪΟΤ

4 Θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη στα πάνω άκρα της µε άγκιστρα ή µε άλλα µέσα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά της. 6. Οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ή να υποχρεωθούν να χρησιµοποιήσουν µέσα που δεν αναφέρονται ειδικά στο άρθρο αυτό. 7. Τα πλοία που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής της σύµβασης εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 [εδάφια α) και δ)] και από τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνάει τα τέσσερα χρόνια από την ηµεροµηνία της επικύρωσης αυτής. Άρθρο 6. Κατά το χρόνο που οι εργαζόµενοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο για την εκτέλεση των εργασιών δεν πρέπει να αφήνεται ανοικτό και χωρίς προστατευτικά µέσα οποιοδήποτε φάτνωµα κύτους που προορίζεται για εµπορεύµατα και έχει βάθος 1,50 µ. (5 πόδια) και είναι προσιτό στους εργαζοµένους. Καθένα από τα φατνώµατα αυτά που δεν προστατεύεται µέχρι ένα καθαρό ύψος 75 εκατ. τουλάχιστον (2 πόδια και 6 δάκτυλοι) από καλύµµατα, πρέπει να περιβάλλεται αποτελεσµατικά µε προφυλακτήρα ύψους 90 εκατ. (3 ποδιών) εφόσον αυτό δεν παρεµποδίζει τις εκτελούµενες εργασίες στο φάτνωµα, ή να είναι αποτελεσµατικά κλεισµένο. Σε περίπτωση ανάγκης θα λαµβάνονται παρόµοια µέτρα για να προστατεύονται οποιαδήποτε άλλα ανοίγµατα της γέφυρας που µπορούν να είναι επικίνδυνα για τους εργαζοµένους. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δε θα εφαρµόζονται όµως όταν υπάρχει κατάλληλη και επαρκής επίβλεψη. Άρθρο Όταν οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν πάνω στο πλοίο, τα µέσα πρόσβασης στο πλοίο καθώς και όλα τα µέρη του πλοίου όπου απασχολούνται οι εργαζό- µενοι ή είναι δυνατό να µεταβούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους πρέπει να φωτίζονται αποτελεσµατικά. 2. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα φωτισµού δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των εργαζοµένων ούτε να παρεµποδίζουν την πλεύση άλλων πλοίων. Άρθρο 8. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζοµένων όταν απασχολούνται µε την αφαίρεση ή τοποθέτηση καλυµµάτων στα φατνώµατα του κύτους, καθώς και δοκών ή δοκίδων που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των φατνωµάτων: 1) τα καλύµµατα των φατνωµάτων καθώς και οι δοκοί και δοκίδες που θα καλύπτουν τα φατνώµατα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 2) τα καλύµµατα των φατνωµάτων πρέπει να έχουν λαβές ανάλογες µε το βάρος και τις διαστάσεις τους, 3) οι δοκοί και οι δοκίδες που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των φατνωµάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένες για την αφαίρεση και την επανατοποθέτησή τους µε τέτοια µέσα ώστε οι εργαζόµενοι να µην έχουν ανάγκη να ανεβαίνουν στους 102

5 δοκούς ή στις δοκίδες για να τοποθετήσουν εκεί αυτά τα µέσα, 4) όλα τα καλύµµατα των φατνωµάτων, οι δοκοί και οι δοκίδες, πρέπει, εφόσον δεν είναι δυνατή η εναλλαγή τους, να φέρουν ευδιάκριτα σηµεία για τη γέφυρα και το φάτνωµα στο οποίο ανήκουν, καθώς και για τη θέση τους πάνω σ' αυτά, 5) τα καλύµµατα φατνωµάτων δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή πλατφόρµων που χρησιµεύουν στο χειρισµό του φορτίου ούτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που είναι δυνατό να τους προξενήσει βλάβες. Άρθρο Θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε τα ανυψωτικά µηχανήµατα καθώς και όλα τα βοηθητικά σταθερά ή κινητά µηχανήµατα να χρησιµοποιούνται για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο µόνο εφόσον είναι δυνατό να λειτουργούν ακίνδυνα. 2. Ιδίως: 1) πριν από τη λειτουργία τους, οι συσκευές αυτές και τα µηχανήµατα που είναι µόνι- µα εγκατεστηµένα στο πλοίο, καθώς και οι αλυσίδες ή τα µεταλλικά καλώδια που η χρησιµοποίησή τους συνδέεται µε τη λειτουργία τους, πρέπει, µε φροντίδα κάθε αρµόδιου προσώπου και σύµφωνα µε τις καθορισµένες προϋποθέσεις, να ελέγχονται και να δοκιµάζονται κατάλληλα, το δε ανώτατο φορτίο τους να βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό, 2) µετά τη λειτουργία τους, κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο και όλα τα προσαρµοσµένα στο πλοίο µηχανήµατα που θεωρούνται ως βοηθητικά του σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα εξετάζονται επιστα- µένως ή θα επιθεωρούνται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : (α) θα εξετάζονται λεπτοµερειακά κάθε 4 χρόνια και θα επιθεωρούνται κάθε 12 µήνες οι φορτωτήρες, οι τριβείς και τα στεφάνια ιστών και φορτωτήρων, τα ποντούζια, οι αναρτήρες και όλα τα µόνιµα εγκατεστηµένα µηχανήµατα των οποίων η αποσύνδεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, (β) θα εξετάζονται λεπτοµερειακά κάθε 12 µήνες : όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα (γερανοί, βαρούλκα), πολύσπαστα, σιδερένια άγκιστρα και κάθε άλλο βοηθητικό µηχάνηµα που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (α). Όλα τα κινητά µηχανήµατα (π.χ. αλυσίδες, µεταλλικά καλώδια, δακτύλιοι άγκιστρα) πρέπει να επιθεωρούνται, πριν από κάθε χρήση, εκτός εάν έχουν επιθεωρηθεί σε χρόνο λιγότερο από 3 µήνες. Οι αλυσίδες δεν πρέπει να µικραίνουν µε το σύστηµα των κόµπων και πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις για να µην µπορούν να φθείρονται τριβόµενες σε µυτερές ακµές. Τα σιδερένια ποντούζια ή οι συνδέσεις καλωδίων θα πρέπει να φέρουν τρεις στροφές µε το σχοινί και δύο στροφές µε το µισό των συρµάτων της κάθε πλευράς. Εντούτοις, η πιο πάνω προδιαγραφή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της χρήσης µιας άλλης µορφής θηλειάς που θα είχε την ίδια αποτελεσµατικότητα µε την καθοριζόµενη από την διάταξη αυτή. 3) Αλυσίδες και παρόµοιας µορφής µηχανισµοί που προσδιορίζονται από την εθνική νοµοθεσία (π.χ. άγκιστρα, δακτύλιοι, κρίκοι, αρπάγες) πρέπει, εκτός εάν έχουν 103

6 υποβληθεί σε άλλες κατάλληλες κατεργασίες που είναι δυνατό να περιγράφονται από την εθνική νοµοθεσία, να υποβάλλονται σε ανόπτηση, κάτω από τον έλεγχο ενός κατάλληλου προσώπου, σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : (α) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο: (1) αλυσίδες και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται τακτικά των 12,5 χιλιοστών (µισού δακτύλου) ή λιγότερο, µια φορά κάθε 6 µήνες. (2) οποιεσδήποτε άλλες αλυσίδες και µηχανήµατα (περιλαµβανοµένων και των αλυσίδων ανάρτησης, µε εξαίρεση εκείνες που είναι εξαρτηµένες στους φορτωτήρες ή τους ιστούς) που χρησιµοποιούνται τακτικά, µια φορά κάθε 12 µήνες. Εντούτοις, σε περίπτωση µηχανηµάτων τέτοιας µορφής που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε γερανούς και σε άλλες χειροκίνητες ανυψωτικές συσκευές το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1) θα είναι 12 µήνες αντί για 6, και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 2) θα είναι 24 µήνες αντί για 12. Επίσης, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή κρίνει, λόγω των διαστάσεων, της σύστασης των υλικών ή της σπάνιας χρησιµοποίησης όλων των παραπάνω µηχανηµάτων, µε εξαίρεση τις αλυσίδες, ότι η τήρηση των διατάξεων αυτής της παραγράφου που αναφέρεται στην ανόπτηση δεν είναι αναγκαία για την προστασία των εργαζοµένων, η αρχή αυτή µπορεί, µε έγγραφο πιστοποιητικό (το οποίο µπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε) να εξαιρεί τα µηχανήµατα αυτά από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων, µε την επιφύλαξη των όρων που µπορεί να καθορίζονται στο πιστοποιητικό. (β) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που δε βρίσκονται πάνω στο πλοίο : Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλίζεται η ανόπτηση των αλυσίδων και των µηχανηµάτων αυτών. (γ) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που βρίσκονται ή όχι πάνω στο πλοίο : Οι αλυσίδες και τα µηχανήµατα που έχουν επιµηκυνθεί, τροποποιηθεί ή επισκευασθεί µε συγκόλληση πρέπει να δοκιµάζονται και να ελέγχονται πάλι. 4. Θα τηρούνται επίσηµα πρακτικά στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, ανάλογα µε την περίπτωση, κατάλληλα ελεγµένα, που θα αποτελούν επαρκές τεκµήριο της ασφάλειας της λειτουργίας των συσκευών και των µηχανηµάτων, για τα οποία πρόκειται. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να αναφέρουν το ανώτατο βάρος του επιτρεπόµενου φορτίου, καθώς και την ηµεροµηνία και το αποτέλεσµα των δοκιµών και των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου και των ανοπτήσεων ή άλλων εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να παρουσιάζονται από το επιφορτισµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο µετά από αίτηση του αρµόδιου προσώπου. 5. Σε κάθε γερανό, ελαφράς ή βαριάς άρσης, αρτάνη και ελικοειδή αλυσίδα, καθώς και σε κάθε παρεµφερές ανυψωτικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στο πλοίο και αναφέρεται ειδικά από την εθνική νοµοθεσία, πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο βάρους. Το ανώτατο όριο φορτίου για τις ελικοειδείς αλυσίδες θα σηµειώνεται µε εµφανείς αριθµούς ή µε γράµµατα πάνω στις ίδιες τις αλυσίδες ή καλύτερα πάνω σε πλάκα ή δακτύλιο από ανθεκτική ουσία που θα είναι σταθερά προσαρτηµένος στις αλυσίδες. 6. Όλοι οι κινητήρες, οδοντωτοί τροχοί, συσκευές µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα ή 104

7 µε τριβή, ηλεκτρικοί αγωγοί µε τάση και σωλήνες ατµού πρέπει (εκτός εάν αποδειχθεί ότι λόγω της θέσης ή της κατασκευής τους εµφανίζουν από την άποψη της ασφάλειας όλων των απασχολούµενων εργαζοµένων τις ίδιες εγγυήσεις σα να ήταν αποτελεσµατικά προστατευµένοι) να είναι εφοδιασµένοι µε προστατευτικά µέσα στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς να παρεµποδίζεται η ασφάλεια χειρισµών του πλοίου. 7. Οι γερανοί και τα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αποτελεσµατικά µέσα προστασίας που να παρεµποδίζουν το φορτίο από κάθε τυχαία πτώση κατά την ανύψωση ή καταβίβασή του. 8. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε από τη διαφυγή ατµού και, στο µέτρο του δυνατού, από τον ατµό που εξέρχεται από κάθε βαρούλκο ή γερανό, να µην παρεµποδίζεται η ορατότητα σε κάθε χώρο εργασίας όπου απασχολείται εργαζόµενος. Άρθρο 10. Μόνο τα αρµόδια και εµπιστοσύνης πρόσωπα πρέπει να απασχολούνται στην οδήγηση των µηχανών ανύψωσης ή µεταφοράς µε µηχανική ή άλλη κίνηση ή να δίνουν σήµατα σ' αυτά τα µηχανήµατα ή να εποπτεύουν το κινούµενο αναρτηµένο φορτίο µε τύµπανα ή µε τα εξέλικτρα των βαρούλκων. Άρθρο Κανένα φορτίο δε θα παραµένει αιωρούµενο από ανυψωτικό µηχάνηµα που η λειτουργία του δε βρίσκεται κάτω από τον αποτελεσµατικό έλεγχο αρµόδιου προσώπου, κατά το χρόνο που το φορτίο παραµένει ανυψωµένο. 2. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να προβλέπονται ώστε να υπάρχει ένα άτοµο για να δίνει σήµατα αν η παρουσία του είναι αναγκαία για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 3. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να προβλέπονται για να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση µεθόδων εργασίας επικίνδυνων κατά τη στοίβαση ή αποστοίβαση, την τακτοποίηση ή τη µετατόπιση του φορτίου ή άλλο σχετικό χειρισµό του. 4. Πριν χρησιµοποιηθεί ένα φάτνωµα, πρέπει να αφαιρούνται οι δοκοί και οι δοκίδες, εκτός εάν αυτό έχει διαστάσεις επαρκείς για να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος που µπορεί να προηγηθεί από κτύπηµα του φορτίου στους δοκούς και στις δοκίδες. Σε περίπτωση που µπορούν να παραµείνουν στη θέση τους πρέπει να στερεώνονται σταθερά για να αποφεύγεται η µετατόπισή τους. 5. Όλες οι προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται ώστε να είναι σε θέση οι εργαζόµενοι να εγκαταλείπουν εύκολα τα κύτη ή τις ενδιάµεσες γέφυρες, όταν ασχολούνται µε τη φόρτωση ή την εκφόρτωση άνθρακα ή άλλων χύδην φορτίων. 6. ε θα χρησιµοποιείται οποιοδήποτε ικρίωµα για εργασίες αν δεν είναι καλά και στερεά κατασκευασµένο, κατάλληλα υποβασταζόµενο και, όπου είναι αναγκαίο, σταθερά προσαρµοσµένο. Για τη µεταφορά του φορτίου µεταξύ του πλοίου και της ξηράς δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση χειράµαξας σε περίπτωση που το δάπεδο εργασίας έχει κλίση σε τέτοιο σηµείο που να εµφανίζει κίνδυνο. Τα δάπεδα εργασίας θα πρέπει, αν αυτό είναι αναγκαίο, να καλύπτονται κατάλληλα 105

8 ώστε να παρεµποδίζουν το γλίστρηµα των εργαζοµένων. 7. Όταν ο χώρος εργασίας σ' ένα κύτος περιορίζεται στις διαστάσεις του φατνώµατος, δε θα πρέπει να στερεώνονται άγκιστρα στα σχοινιά ή άλλα σηµεία πρόσδεσης που περιβάλλουν δέµατα βάµβακος, µαλλιού, φελλού, σάκους ινδικής κάνναβης ή άλλα παρόµοια εµπορεύµατα ούτε να προσαρµόζονται ειδικές αρπάγες σε βαρέλια εκτός αν πρόκειται να διευθετηθεί ή να συγκεντρωθεί το φορτίο στην αρτάνη. 8. Κανένα ανυψωτικό µηχάνηµα, όποιο και νάναι, δε θα πρέπει να φορτώνεται πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό βάρος φορτίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, που χρειάζονται από την πλευρά του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου του ρητή άδεια για την οποία θα τηρείται πρακτικό. 9. Οι γερανοί που χρησιµοποιούνται στην ξηρά και έχουν ισχύ που µεταβάλλεται (π.χ. µε την ανύψωση ή την κατάβαση του τόξου, γιατί η ικανότητα φόρτωσης ποικίλλει ανάλογα µε τη γωνία του τόξου) πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατο δείκτη ή πίνακα που θα αναφέρει τα ανώτατα όρια φόρτωσης που αντιστοιχούν στις διάφορες κλίσεις του τόξου. Άρθρο 12. Οι εθνικές νοµοθεσίες πρέπει να προβλέπουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε περίπτωσης, για να εξασφαλιστεί κατάλληλη προστασία των εργαζοµένων όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι είναι δίπλα ή κοντά σε υλικά που λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους εκείνη τη στιγµή εµφανίζουν κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία τους, ή αν πρόκειται να εργαστούν σε χώρους που έχουν εναποτεθεί τέτοια υλικά. Άρθρο Σε αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και άλλους παρόµοιους χώρους που συχνά χρησιµοποιούνται για εργασίες, η εθνική νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να προβλέπει µέσα πρώτων βοηθειών διευθετηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πρώτες βοήθειες να εξασφαλίζονται ταχύτατα και σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος να µπορεί ο ενδιαφερόµενος να µεταφέρεται γρήγορα στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για υλικό πρώτων βοηθειών που θα βρίσκεται στους χώρους αυτούς σε κατάσταση και θέση τέτοια ώστε να είναι προσιτό και να χρησιµοποιείται αµέσως κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το υλικό αυτό πρώτων βοηθειών πρέπει να βρίσκεται κάτω από την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων υπευθύνων προσώπων στα οποία θα περιλαµβάνονται και πρόσωπα που θα είναι σε θέση να παρέχουν πρώτες βοήθειες και να προσφέρουν πρόθυµα και άµεσα τις υπηρεσίες τους κατά το ωράριο της εργασίας. 2. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να λαµβάνονται επίσης στις αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και άλλους παρόµοιους χώρους για να παρέχεται βοήθεια στους εργαζο- µένους που πέφτουν στο νερό. 106

9 Άρθρο 14. Κανείς δε θα έχει το δικαίωµα να αφαιρεί ή να µετατοπίζει τα κιγκλιδώµατα, περάσµατα, προστατευτικά µέτρα ή φωτιστικά µέσα, φώτα, επιγραφές, ικριώµατα συντήρησης ή άλλα αντικείµενα από εκείνα που προβλέπονται σ' αυτή τη σύµβαση, εκτός εάν υπάρχει άδεια ή σε περίπτωση ανάγκης. Τα πιο πάνω αντικείµενα θα πρέπει να επανέρχονται στη θέση τους µε την εκπνοή της προθεσµίας για την οποία υπήρξε αναγκαία η αφαίρεσή τους. Άρθρο Κάθε Μέλος µπορεί να επιτρέπει ολικές ή µερικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις αυτής της σύµβασης όσον αφορά στις αποθήκες, προκυµαίες, αποβάθρες και άλλους παρόµοιους χώρους όπου εκτελούνται ευκαιριακές µόνο εργασίες ή στους οποίους η κίνηση είναι µικρή και περιορισµένη στα µικρά πλοία, ή όσον αφορά σε ορισµένα ειδικά πλοία ή ορισµένες ειδικές κατηγορίες πλοίων, ή πλοία κάτω από µία ορισµένη χωρητικότητα, καθώς και στην περίπτωση που λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών, δεν είναι πρακτικά δυνατό να απαιτηθεί η τήρηση των διατάξεων αυτής της σύµβασης. 2. Το ιεθνές Γραφείο Εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται για τις διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα εγκρίνονται οι ολικές ή µερικές εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν. Άρθρο 16. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, τα µέτρα που προβλέπονται από τη σύµβαση αυτή και επιδρούν στην κατασκευή ή στο µόνιµο εξοπλισµό του πλοίου πρέπει να εφαρµόζονται αµέσως στα πλοία των οποίων η κατασκευή θα έχει αρχίσει µετά την ηµεροµηνία επικύρωσης και σε όλα τα πλοία µέσα σε χρονικό διάστηµα 4 ετών από την παραπάνω ηµεροµηνία. Εντούτοις, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται στα άλλα πλοία εφόσον αυτό είναι λογικό και πρακτικά πραγµατοποιήσιµο. ΆρθροΠ. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή όλων των κανονισµών για την προστασία των εργαζοµένων από τα ατυχήµατα : 1) οι κανονισµοί αυτοί πρέπει να καθορίζουν σαφώς τα πρόσωπα ή τους οργανισµούς στους οποίους ανήκει η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων. 2) θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την καθιέρωση αποτελεσµατικού συστήµατος επιθεώρησης και για τον καθορισµό των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των κανονισµών. 3) τα κείµενα ή περιλήψεις των κανονισµών πρέπει να αναρτώνται σε πολύ εµφανή σηµεία στις αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και σε άλλους παρόµοιους χώρους που συχνά χρησιµοποιούνται για εργασίες. σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον Άρθρο 18. Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της 107

10 Καταστατικό Χάρτη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα κοινοποιούνται στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Άρθρο Η Σύµβαση αυτή θα δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που η επικύρωσή τους θα έχει καταχωριστεί από το Γενικό ιευθυντή. 2. Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 3. Στη συνέχεια, η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της απ' αυτό. Άρθρο20. Μόλις καταχωριστούν στο ιεθνές Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα άλλα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Θα τους γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του κοινοποιούνται µεταγενέστερα από κάθε άλλο Μέλος της Οργάνωσης. Άρθρο Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει τη σύµβαση αυτή θα µπορεί να την καταγγείλει µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της, µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η καταχώρισή της. 2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σ' ένα χρόνο από τη λήξη της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια καινούργια πενταετία και στη συνέχεια θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµβαση στο τέλος κάθε πενταετίας και µε τους όρους που προβλέπονται σ' αυτό το άρθρο. Άρθρο22. Κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο, το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα πρέπει να υποβάλλει στη Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρµογή αυτής της Σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. Άρθρο Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη θα ψήφιζε νέα σύµβαση που θα αναθεωρούσε ολικά ή µερικά αυτή τη σύµβαση, η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθε-ωρητικής σύµβασης θα επέφερε αυτοδίκαια και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 21 την άµεση καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύµβαση. 108

11 2. Από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 3. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ µε την σηµερινή µορφή και το περιεχόµενό της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα επικυρώσουν τη νέα αναθεωρητική σύµβαση. αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο24. Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο 109

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82)

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1302/82 Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Π..395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ Σχήµα 7.1: Γερανοφόρα οχήµατα Σχήµα 7.2: Εφαρµογή στην αεροναυπηγική Σχήµα 7.3: Εφαρµογή στην αεροναυπηγική Σχήµα 7.4: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121 "Για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 20 322 e-mail: epsne@culture.gr 2013». LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε».

FAX: 210-92 20 322 e-mail: epsne@culture.gr 2013». LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Ακριβής διεύθυνση του έργου: Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015 ΕΡΓΟ : Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2015 ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος ρβ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999 "Tροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων

Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ 1. Εισαγωγή. Η ασφαλής µεταφορά όλων των φορτίων και όχι αποκλειστικά των επικίνδυνων - αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς».

«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 Οι οδηγίες αυτές βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε ανθρώπους και παιδιά που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8 Βοηθητικά στοιχεία Υπολογιστικού Θέµατος 1 Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται µία τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων, καθώς και µία τυπική µορφή φρέατος διαδροµής. (α) Σχήµα 1: (α) τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

air_berth.qxd 5/27/2008 4:23 PM Page 158 το σύστημα boatliftτης Airberth

air_berth.qxd 5/27/2008 4:23 PM Page 158 το σύστημα boatliftτης Airberth 4:23 PM Page 158 το σύστημα boatlift της Airberth Page 159 Λιγότερες ώρες συντήρησης Περισσότερη διασκέδαση με το σκάφος σας γ ια όλους τους κατόχους σκαφών είναι συνηθισμένο το γεγονός να το παρκάρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 00958 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα