ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα""

Transcript

1 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32 "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 12 Απριλίου 1932, στη δέκατη έκτη σύνοδό της, Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται στη φορτοεκφόρτωση των πλοίων από τα ατυχήµατα, ζήτηµα που αποτελεί το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου και, Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ιεθνούς Σύµβασης, Αποδέχεται, σήµερα 27 Απριλίου 1932, την παρακάτω σύµβαση που θα αποκαλείται Σύµβαση για την προστασία των φορτοεκφορτωτών από τα ατυχήµατα (αναθεωρητική), 1932, µε σκοπό να επικυρωθεί αυτή από τα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Άρθρο 1. Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης : (1) ο όρος "χειρισµοί", σηµαίνει και περιλαµβάνει ολόκληρη ή µέρος της εργασίας που εκτελείται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, για την φορτοεκφόρτωση κάθε σκάφους που χρησιµοποιείται στη θαλάσσια ή εσωτερική ναυσιπλοία, εκτός από τα πολεµικά, σε κάθε θαλάσσιο ή εσωτερικό λιµάνι, αποθήκη, αποβάθρα, προκυµαία ή άλλο παρόµοιο χώρο, όπου εκτελείται αυτή η εργασία, και (2) ο όρος "εργαζόµενος", σηµαίνει κάθε πρόσωπο που απασχολείται στους παραπάνω χειρισµούς. Άρθρο Όλα τα συνηθισµένα µέσα προσπέλασης που περνούν από δεξαµενή, αποβάθρα, προκυµαία, ή άλλους παρόµοιους τόπους που χρησιµοποιούνται από τους εργαζο- µένους για τη µετάβαση στο χώρο εργασίας όπου εκτελούνται οι χειρισµοί ή για την επιστροφή τους, καθώς και όλες οι θέσεις εργασίας που βρίσκονται στην ξηρά, πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζοµένων οι οποίοι τους χρησιµοποιούν. 2. Ειδικότερα: (1) Κάθε χώρος εργασίας που βρίσκεται στην ξηρά και όλα τα επικίνδυνα τµήµατα των παραπάνω µέσων προσπέλασης που οδηγούν σ' αυτό το χώρο, από την πλησιέστερη δηµόσια οδό, πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά και µε ασφαλή τρόπο. (2) Οι αποβάθρες και οι προκυµαίες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από εµπορεύµατα, σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να διατηρείται ελεύθερη η δίοδος προς τα µέσα προσπέλασης που αναφέρονται στο άρθρο 3. (3) Όταν αφήνεται δίοδος κατά µήκος του κρηπιδώµατος της προκυµαίας ή της αποβάθρας πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 90 εκατοστών του µέτρου (3 πόδια) και 133

2 να είναι ελεύθερη από κάθε άλλο εµπόδιο, εκτός από τις µόνιµες κατασκευές, ή τις συσκευές και τα µηχανήµατα που είναι σε χρήση. (4) Στο µέτρο που αυτό είναι πρακτικά δυνατό, λαµβανοµένης υπόψη της κίνησης και της εργασίας, πρέπει: α) κάθε επικίνδυνο τµήµα των παραπάνω µέσων προσπέλασης, καθώς και των τόπων εργασίας (π.χ. επικίνδυνα ανοίγµατα, γωνίες και άκρα), να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο κιγκλίδωµα, ύψους τουλάχιστον 75 εκ. του µέτρου (2 ποδ. και 6 δακτ.) β) οι επικίνδυνες διαβάσεις που βρίσκονται πάνω σε γέφυρες, φατνώµατα κύτους, φράγµατα δεξαµενών (βάνες), να είναι εφοδιασµένες από όλες τις πλευρές µε προφυλακτήρα ύψους 75 εκατ. του µέτρου (2 ποδ. και 6 δακτ.), τουλάχιστον, και ο προφυλακτήρας αυτός να συνεχίζει να εκτείνεται προς κάθε άκρο σε επαρκές µήκος όχι µεγαλύτερο από 4,5 µέτρα (5 γυάρδες). (5) Οι απαιτήσεις των διαστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (4) αυτού του άρθρου θα θεωρούνται ότι ικανοποιούνται, αναφορικά µε τα µηχανήµατα που βρίσκονται σε χρήση κατά την ηµεροµηνία της επικύρωσης αυτής της σύµβασης, αν οι αριθµοί των µέτρων που στην πραγµατικότητα υπάρχουν δεν υπολείπονται περισσότερο από 10% εκείνων που αναφέρονται σ' αυτή την παράγραφο 4. Άρθρο Στην περίπτωση που ένα πλοίο βρίσκεται ελλιµενισµένο κοντά σε προκυµαία ή σε άλλο κτίριο για την εκτέλεση χειρισµών, πρέπει να υπάρχουν ασφαλή µέσα στη διάθεση των εργαζοµένων για την επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το πλοίο, εκτός εάν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν και δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις, χωρίς να εκτίθενται άσκοπα σε κινδύνους ατυχήµατος. 2. Τα παραπάνω µέσα προσπέλασης θα πρέπει να είναι: α) όπου είναι πρακτικά δυνατό, µια σκάλα εξώστη του πλοίου, εναέρια διάβαση ή άλλη παρόµοια κατασκευή. β) στις άλλες περιπτώσεις, µια σκάλα. 3. Τα µέσα που προσδιορίζονται στο εδάφιο (α) της παρ. (2) αυτού του άρθρου, πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 55 εκατ. (22 δακτύλων) και να είναι κατάλληλα στερεωµένα ώστε να µην επιτρέπεται µετατόπισή τους. εν πρέπει να έχουν µεγάλη κλίση, ενώ για την κατασκευή τους πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά άριστης ποιότητας και σε καλή κατάσταση. Και στις δύο πλευρές και σε όλο το µήκος τους πρέπει να έχουν κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 82 εκατ. (2 ποδ. και 9 δακτ.) ή εφόσον πρόκειται για κλίµακα εξώστη, κατάλληλο προφυλακτήρα του ίδιου ύψους από τη µια πλευρά, µε την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά προστατεύεται επαρκώς από την πλευρά του σκάφους. Πάντως, όλα τα προφυλακτικά µέσα που χρησιµοποιούνται κατά την ηµεροµηνία κύρωσης της σύµβασης, θα µπορούν να παραµείνουν σε χρήση : α) αν φέρουν και από τις δύο πλευρές κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 80 εκατ. (2 ποδ. και 8 δακτ.), µέχρις ότου αντικατασταθεί το κιγκλίδωµα, β) αν φέρουν και από τις δύο πλευρές κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 75 εκ. (2 ποδ. και 6 δακτ.), για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία κύρωσης της σύµβασης. 4. Οι κλίµακες που αναφέρονται στο εδαφ.(β) της παραγρ. (2) αυτού του άρθρου πρέ- 134

3 πει να έχουν επαρκές µήκος και αντοχή και να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες. 5. α) Οι αρµόδιες αρχές µπορεί να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτού του άρθρου όταν κρίνουν ότι οι προφυλάξεις που καθορίζονται σ' αυτό το άρθρο δεν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των εργαζοµένων. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θα εφαρµόζονται στα µεσοδώµατα εµπορευ- µάτων ή στις εναέριες διαβάσεις, όταν αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους χειρισµούς. 6. Οι εργαζόµενοι δε θα πρέπει να χρησιµοποιούν ή να απαιτείται να χρησιµοποιούν άλλα µέσα προσπέλασης, εκτός από εκείνα που καθορίζονται ή επιτρέπονται από αυτό το άρθρο. Άρθρο 4. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιήσουν, για την επιβίβαση ή αποβίβασή τους, για εκτέλεση χειρισµού, πλωτό µέσο, θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή τους µεταφορά, στα οποία θα περιλαµβάνεται και ο καθορισµός των όρων που πρέπει να πληρούν τα πλωτά ναυπηγήµατα που χρησιµοποιούνται γι' αυτό το σκοπό. Άρθρο Όταν οι εργαζόµενοι έχουν να πραγµατοποιήσουν εργασίες µέσα στο κύτος του οποίου το βάθος είναι 1,50 µ και πάνω (5 πόδια) από την επιφάνεια της γέφυρας, πρέπει να υπάρχουν στη διάθεσή τους µέσα πρόσβασης που να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας. 2. Τα µέσα αυτά πρόσβασης είναι συνήθως µια σκάλα η οποία θα θεωρείται ότι παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας: α) εάν παρέχει στα πόδια στήριγµα του οποίου το βάθος µαζί µε το χώρο πίσω από τη σκάλα θα είναι τουλάχιστον 11,5 εκ. (4,5 δάκτυλοι) µε πλάτος τουλάχιστον 25 εκατ. (10 δάκτυλοι) και σταθερή στήριξη στα πόδια. β) εάν δε στηρίζεται σε προεξοχή της γέφυρας, παρά µόνο εάν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο για να µην εµποδίζει τα φατνώµατα του κύτους, γ) εάν συνεχίζεται και βρίσκεται στην ίδια γραµµή µε τα µέσα που παρέχουν ασφαλή στήριξη στα πόδια και στα χέρια και βρίσκονται στα χείλη των ανοιγµάτων (π.χ. κάσεςή κουβούσια), δ) εάν τα µέσα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο παρέχουν στα πόδια στήριγµα του οποίου το βάθος µαζί µε το χώρο πίσω από τα µέσα είναι τουλάχιστον 11,5 εκατ. (4,5 δάκτυλοι) για ένα πλάτος τουλάχιστον 25 εκατ. (10 πόδια), ε) σε περίπτωση που υπάρχουν χωριστές σκάλες µεταξύ των κατωτέρων γεφυρών, εάν οι σκάλες αυτές είναι, κατά το δυνατό, στην ίδια γραµµή µε τη σκάλα που αρχίζει από την ψηλότερη γέφυρα. Εντούτοις, όταν, λόγω της κατασκευής του πλοίου, δεν είναι δυνατό λογικά να απαιτηθεί η εγκατάσταση σκάλας, οι αρµόδιες αρχές θα έχουν την ευχέρεια να επιτρέψουν άλλα µέσα πρόσβασης, µε τον όρο ότι τα µέσα αυτά πληρούν, στο µέτρο που είναι δυνατό να εφαρµοστούν, τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο αυτό σχετικά µε τις σκάλες. 135

4 Στην περίπτωση των πλοίων που υπάρχουν κατά το χρόνο της επικύρωσης αυτής της σύµβασης και µέχρι να αντικατασταθούν οι σκάλες και τα προστατευτικά µέσα, οι απαιτήσεις των διαστάσεων που προβλέπονται στα εδάφια α) και δ) αυτής της παραγράφου θα θεωρούνται ότι ικανοποιούνται εάν οι αριθµοί των πραγµατικών µέτρων δεν υπολείπονται περισσότερο από το 10% των αριθµών που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια α) και δ). 3. Κοντά στα χείλη του κάθε φατνώµατος του κύτους θα πρέπει να αφήνεται αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των µέσων πρόσβασης. 4. Οι διάδροµοι των αξόνων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και από τις δύο πλευρές µε λαβές και κατάλληλα στηρίγµατα για τα πόδια. 5. Εφόσον πρέπει να χρησιµοποιηθεί σκάλα µέσα σε κύτος ενός σκάφους που δεν έχει γέφυρα, ο εργολήπτης των εργασιών αυτών θα πρέπει να φέρει τη σκάλα αυτή. Θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη στα πάνω άκρα της µε άγκιστρα ή µε άλλα µέσα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά της. 6. Οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ούτε να υποχρεωθούν να χρησι- µοποιήσουν µέσα που δεν αναφέρονται ειδικά στο άρθρο αυτό. 7. Τα πλοία που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής της σύµβασης θα εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 [εδάφια α) και δ)] και από τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνάει τα τέσσερα χρόνια από την ηµεροµηνία της επικύρωσης αυτής. Άρθρο Κατά το χρόνο που οι εργαζόµενοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο για την εκτέλεση των εργασιών, κάθε φάτνωµα κύτους που προορίζεται για εµπορεύµατα και έχει βάθος που ξεπερνάει το 1,50 µ. (5 πόδια), µετρηµένο από το επίπεδο της γέφυρας µέχρι το βάθος του κύτους και δεν προστατεύεται µέχρι ένα καθαρό ύψος 75 εκατ. τουλάχιστον (2 πόδια και 6 δάκτυλοι) από καλύµµατα πρέπει, όταν δεν χρησιµοποιείται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, άνθρακος και άλλων υλικών, να περιβάλλεται αποτελεσµατικά µε προφυλακτήρα ύψους 90 εκατ. (3 ποδιών) και να είναι αποτελεσµατικά κλειστό. Η εθνική νοµοθεσία θα αποφασίζει αν οι διατάξεις αυτής της παραγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται στη διάρκεια των γευµάτων και άλλων σύντοµων διακοπών της εργασίας. 2. Παρόµοια µέτρα θα λαµβάνονται, σε περίπτωση ανάγκης για να προστατεύονται όλα τα άλλα ανοίγµατα στη γέφυρα που θα µπορούσαν να εµφανίσουν κίνδυνο για τους εργαζοµένους. Άρθρο Όταν οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν πάνω στο πλοίο, τα µέσα πρόσβασης στο πλοίο καθώς και όλα τα µέρη του πλοίου όπου απασχολούνται οι εργαζό- µενοι ή είναι δυνατό να µεταβούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους πρέπει να φωτίζονται αποτελεσµατικά. 2. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα φωτισµού δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των εργαζοµένων ούτε να παρεµποδίζουν την πλεύση άλλων πλοίων. 136

5 Άρθρο 8. ΣΕ32 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζοµένων, όταν απασχολούνται µε την αφαίρεση ή τοποθέτηση καλυµµάτων στα φατνώµατα του κύτους, καθώς και δοκών ή δοκίδων που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των φατνωµάτων: 1) τα καλύµµατα των φατνωµάτων καθώς και οι δοκοί και δοκίδες που θα καλύπτουν τα φατνώµατα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 2) τα καλύµµατα των φατνωµάτων πρέπει να έχουν λαβές ανάλογες µε το βάρος και τις διαστάσεις τους, εκτός εάν η κατασκευή του φατνώµατος ή των καλυµµάτων των φατνωµάτων είναι τέτοια ώστε η ύπαρξη της λαβής αυτής να είναι περιττή, 3) οι δοκοί και οι δοκίδες που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των φατνωµάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένες για την αφαίρεση και την επανατοποθέτησή τους µε τέτοια µέσα ώστε οι εργαζόµενοι να µην έχουν ανάγκη να ανεβαίνουν στους δοκούς ή στις δοκίδες για να τοποθετήσουν εκεί αυτά τα µέσα, 4) όλα τα καλύµµατα των φατνωµάτων, οι δοκοί και οι δοκίδες, πρέπει, εφόσον δεν είναι δυνατή η εναλλαγή τους, να φέρουν ευδιάκριτα σηµεία για τη γέφυρα και το φάτνωµα στο οποίο ανήκουν, καθώς και για τη θέση τους πάνω σ' αυτά, 5) τα καλύµµατα φατνωµάτων δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή πλατφόρµων που χρησιµεύουν στο χειρισµό του φορτίου ούτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που είναι δυνατό να τους προξενήσει βλάβες. Άρθρο Θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε τα ανυψωτικά µηχανήµατα, καθώς και όλα τα βοηθητικά σταθερά ή κινητά µηχανήµατα να χρησιµοποιούνται για τους χειρισµούς που πραγµατοποιούνται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, µόνον εφόσον είναι δυνατό να λειτουργούν ακίνδυνα. 2. Ειδικότερα: 1) πριν από τη λειτουργία τους, οι συσκευές αυτές και τα µηχανήµατα που θεωρούνται ως εξαρτήµατά τους από την εθνική νοµοθεσία και είναι µόνιµα εγκατεστηµένα στο πλοίο, καθώς και οι αλυσίδες ή τα µεταλλικά καλώδια που η χρησιµοποίησή τους συνδέεται µε τη λειτουργία τους, πρέπει, µε φροντίδα κάθε αρµόδιου προσώπου και σύµφωνα µε τις καθορισµένες προϋποθέσεις, να ελέγχονται και να δοκιµάζονται κατάλληλα, το δε ανώτατο φορτίο τους να βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό, 2) µετά τη λειτουργία τους, κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο και όλα τα προσαρµοσµένα στο πλοίο µηχανήµατα που θεωρούνται ως βοηθητικά του, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα εξετάζονται επιστα- µένως ή θα επιθεωρούνται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : (α) θα εξετάζονται λεπτοµερειακά κάθε 4 χρόνια και θα επιθεωρούνται κάθε 12 µήνες : οι φορτωτήρες, οι τριβείς και τα στεφάνια ιστών και φορτωτήρων, τα ποντούζια, οι αναρτήρες και όλα τα µόνιµα εγκατεστηµένα µηχανήµατα των οποίων η αποσύν-δεση είναι εξαιρετικά δύσκολη, (β) θα εξετάζονται λεπτοµερειακά κάθε 12 µήνες : όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα (γερανοί, βαρούλκα), πολύσπαστα, σιδερένια άγκιστρα και κάθε άλλο βοηθητικό µηχάνηµα που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (α). Όλα τα κινητά µηχανήµατα (π.χ. αλυσίδες, µεταλλικά καλώδια, δακτύλιοι, άγκι- 137

6 στρα) πρέπει να επιθεωρούνται, πριν από κάθε χρήση, εκτός εάν έχουν επιθεωρηθεί σε χρόνο λιγότερο από 3 µήνες. Οι αλυσίδες δεν πρέπει να µικραίνουν µε το σύστηµα των κόµπων και πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις για να µην µπορούν να φθείρονται τριβόµενες σε µυτερές ακµές. Τα σιδερένια ποντούζια ή οι συνδέσεις καλωδίων θα πρέπει να φέρουν τρεις στροφές µε το σχοινί και δύο στροφές µε το µισό των συρµάτων της κάθε πλευράς. Εντούτοις, η πιο πάνω προδιαγραφή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της χρήσης µιας άλλης µορφής θηλειάς που θα είχε την ίδια αποτελεσµατικότητα µε την καθοριζόµενη από την διάταξη αυτή. 3) Αλυσίδες και παρόµοιας µορφής µηχανισµοί που προσδιορίζονται από την εθνική νοµοθεσία (π.χ. άγκιστρα, δακτύλιοι, κρίκοι, αρπάγες) πρέπει, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε άλλες κατάλληλες κατεργασίες που είναι δυνατό να περιγράφονται από την εθνική νοµοθεσία, να υποβάλλονται σε ανόπτηση, κάτω από τον έλεγχο ενός κατάλληλου προσώπου, σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : (α) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο: (1) αλυσίδες και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται τακτικά των 12,5 χιλιοστών (µισού δακτύλου) ή λιγότερο, µια φορά κάθε 6 µήνες. (2) οποιεσδήποτε άλλες αλυσίδες και µηχανήµατα (περιλαµβανοµένων και των αλυσίδων ανάρτησης, µε εξαίρεση εκείνες που είναι εξαρτηµένες στους φορτωτήρες ή τους ιστούς) που χρησιµοποιούνται τακτικά, µια φορά κάθε 12 µήνες. Εντούτοις, σε περίπτωση µηχανηµάτων τέτοιας µορφής που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε γερανούς και σε άλλες χειροκίνητες ανυψωτικές συσκευές το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1) θα είναι 12 µήνες αντί για 6, και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 2) θα είναι 24 µήνες αντί για 12. Επίσης, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή κρίνει, λόγω των διαστάσεων, της σύστασης, των υλικών ή της σπάνιας χρησιµοποίησης όλων των παραπάνω µηχανηµάτων, ότι η τήρηση των διατάξεων αυτής της παραγράφου που αναφέρεται στην ανόπτηση δεν είναι αναγκαία για την προστασία των εργαζοµένων, η αρχή αυτή µπορεί, µε έγγραφο πιστοποιητικό (το οποίο µπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε) να εξαιρεί τα µηχανήµατα αυτά από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων, µε την επιφύλαξη των όρων που µπορεί να καθορίζονται στο πιστοποιητικό. (β) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που δε βρίσκονται πάνω στο πλοίο : Πρέπει να προβλέπονται µέτρα για να εξασφαλίζεται η ανόπτηση των αλυσίδων και των µηχανηµάτων αυτών. (γ) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που βρίσκονται ή όχι πάνω στο πλοίο : Οι αλυσίδες και τα µηχανήµατα που έχουν επιµηκυνθεί, τροποποιηθεί ή επισκευασθεί µε συγκόλληση πρέπει να δοκιµάζονται και να ελέγχονται πάλι. 4. Θα τηρούνται επίσηµα πρακτικά στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, ανάλογα µε την περίπτωση, κατάλληλα ελεγµένα, που θα αποτελούν επαρκές τεκµήριο της ασφαλείας της λειτουργίας των συσκευών και των µηχανηµάτων, για τα οποία πρόκειται. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να αναφέρουν το ανώτατο βάρος του επιτρεποµένου φορτίου, καθώς και την ηµεροµηνία και το αποτέλεσµα των δοκιµών και των ελέγχων 138

7 που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου και των ανοπτήσεων ή άλλων εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να παρουσιάζονται από το επιφορτισµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο µετά από αίτηση του αρµόδιου προσώπου. 5. Σε κάθε γερανό, ελαφράς ή βαριάς άρσης, αρτάνη και ελικοειδή αλυσίδα, καθώς και σε κάθε παρεµφερές ανυψωτικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στο πλοίο και αναφέρεται ειδικά από την εθνική νοµοθεσία, πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο βάρους. Το ανώτατο όριο φορτίου για τις ελικοειδείς αλυσίδες θα σηµειώνεται µε εµφανείς αριθµούς ή µε γράµµατα πάνω στις ίδιες τις αλυσίδες ή καλύτερα πάνω σε πλάκα ή δακτύλιο από ανθεκτική ουσία που θα είναι σταθερά προσαρτηµένος στις αλυσίδες. 6. Όλοι οι κινητήρες, οδοντωτοί τροχοί, συσκευές µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα ή µε τριβή, ηλεκτρικοί αγωγοί υπό τάση και σωλήνες ατµού θα πρέπει (εκτός εάν αποδειχθεί ότι, λόγω της θέσης ή της κατασκευής τους, εµφανίζουν από την άποψη της ασφάλειας όλων των απασχολουµένων εργαζοµένων τις ίδιες εγγυήσεις σα να ήταν αποτελεσµατικά προστατευµένοι) να είναι εφοδιασµένοι µε προστατευτικά µέσα, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς να παρεµποδίζεται η ασφάλεια χειρισµών του πλοίου. 7. Οι γερανοί και τα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αποτελεσµατικά µέσα προστασίας που να περιορίζουν στο ελάχιστο τους κινδύνους από κάθε τυχαία πτώση του φορτίου κατά την ανύψωση ή καταβίβασή του. 8. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε από τη διαφυγή ατµού και, στο µέτρο του δυνατού, από τον ατµό που εξέρχεται, από κάθε βαρούλκο ή γερανό, να µην παρεµποδίζεται η ορατότητα σε κάθε χώρο εργασίας όπου απασχολείται εργαζόµενος. 9. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε η βάση του φορτίου να µην µπορεί να εγκαταλείψει τυχαία το υποστήριγµά της. Άρθρο 10. Μόνο τα αρµόδια και εµπιστοσύνης άτοµα πρέπει να απασχολούνται µε την οδήγηση των µηχανών ανύψωσης ή µεταφοράς που κινούνται µε µηχανική ή άλλη κίνηση ή να δίνουν σήµατα στους οδηγούς αυτών των µηχανηµάτων ή ακόµα να εποπτεύουν το κινούµενο αναρτηµένο φορτίο µε τα τύµπανα ή µε τα εξέλικτρα των βαρούλκων. Άρθρο Κανένα φορτίο δε θα παραµένει αιωρούµενο από ανυψωτικό µηχάνηµα εάν η λειτουργία του δε βρίσκεται κάτω από τον αποτελεσµατικό έλεγχο αρµόδιου ατόµου, κατά το χρόνο που το φορτίο παραµένει ανυψωµένο. 2. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να προβλέπονται ώστε να υπάρχει ένα άτοµο για να δίνει σήµατα εφόσον η παρουσία του είναι αναγκαία για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 3. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να προβλέπονται για να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση µεθόδων εργασίας επικίνδυνων κατά την στοίβαση ή αποστοίβαση, την τακτοποίηση ή τη µετατόπιση του φορτίου ή άλλο σχετικό χειρισµό του. 139

8 4. Πριν χρησιµοποιηθεί ένα φάτνωµα, πρέπει να αφαιρούνται οι δοκοί και οι δοκίδες, ή να στερεώνονται σταθερά για να αποφεύγεται η µετατόπισή τους. 5. Όλες οι προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται ώστε να είναι σε θέση οι εργαζόµενοι να εγκαταλείπουν εύκολα τα κύτη ή τις ενδιάµεσες γέφυρες, όταν ασχολούνται µε τη φόρτωση ή την εκφόρτωση άνθρακα ή άλλων χύδην φορτίων. 6. ε θα χρησιµοποιείται οποιοδήποτε ικρίωµα για εργασίες αν δεν είναι καλά και στερεά κατασκευασµένο, κατάλληλα υποβασταζόµενο και, όπου είναι αναγκαίο, σταθερά προσαρµοσµένο. Για τη µεταφορά του φορτίου µεταξύ του πλοίου και της ξηράς δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση χειράµαξας σε περίπτωση που το δάπεδο εργασίας έχει κλίση σε τέτοιο σηµείο που να εµφανίζει κίνδυνο. Τα δάπεδα εργασίας θα πρέπει, αν αυτό είναι αναγκαίο, να καλύπτονται κατάλληλα ώστε να παρεµποδίζουν το γλίστρηµα των εργαζοµένων. 7. Όταν ο χώρος εργασίας σ' ένα κύτος περιορίζεται στις διαστάσεις του φατνώµατος, δεν πρέπει, εκτός εάν πρόκειται να αποστοιβαχτεί ή να συγκεντρωθεί το φορτίο στην αρτάνη : α) να στερεώνονται άγκιστρα στα σχοινιά ή άλλα σηµεία πρόσδεσης που περιβάλλουν δέµατα βάµβακος, µαλλιού, φελλού, σάκους κάνναβης ή άλλα παρόµοια εµπορεύ- µατα, β) να χρησιµοποιείται ειδική αρπάγη για βαρέλια κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση βαρελιών, εκτός εάν η κατασκευή και η φύση των βαρελιών, καθώς και η διάταξη και κατάσταση των αρπαγών επιτρέπουν να γίνει αυτό χωρίς πιθανό κίνδυνο. 8. Κανένα ανυψωτικό µηχάνηµα, όποιο και νάναι, δε θα πρέπει να φορτώνεται πάνω από το ανώτατο επιτρεπόµενο βάρος φορτίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και µόνο στο µέτρο που η εθνική νοµοθεσία το επιτρέπει. 9. Οι γερανοί που χρησιµοποιούνται στην ξηρά και έχουν ισχύ που µεταβάλλεται (π.χ. µε την ανύψωση ή την κατάβαση του τόξου, γιατί η ικανότητα φόρτωσης ποικίλλει ανάλογα µε τη γωνία του τόξου) πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατο δείκτη ή πίνακα που να αναφέρει τα ανώτατα όρια φόρτωσης που αντιστοιχούν στις διάφορες κλίσεις του τόξου. Άρθρο 12. Οι εθνικές νοµοθεσίες πρέπει να προβλέπουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε ειδικής περίπτωσης, για να εξασφαλιστεί κατάλληλη προστασία των εργαζοµένων όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι είναι δίπλα ή κοντά σε υλικά που λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους εκείνη τη στιγµή εµφανίζουν κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία τους, ή εάν πρόκειται να εργαστούν σε χώρους που έχουν εναποτεθεί τέτοια υλικά. Άρθρο Σε αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και άλλους παρόµοιους χώρους που συχνά χρησιµοποιούνται για εργασίες, η εθνική νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να προβλέπει µέσα πρώτων βοηθειών διευθετηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πρώτες βοήθειες να εξασφαλίζονται ταχύτατα και σε περί- 140

9 πτωση σοβαρού ατυχήµατος να µπορεί ο ενδιαφερόµενος να µεταφέρεται γρήγορα στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για υλικό πρώτων βοηθειών που θα βρίσκεται στους χώρους αυτούς σε κατάσταση και θέση τέτοια ώστε να είναι προσιτό και να χρησιµοποιείται αµέσως κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα υλικά αυτά πρώτων βοηθειών πρέπει να βρίσκονται κάτω από την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων υπευθύνων προσώπων στα οποία θα περιλαµβάνονται και πρόσω-πα που θα είναι σε θέση να παρέχουν πρώτες βοήθειες και να είναι έτοιµα να προσφέρουν πρόθυµα και άµεσα τις υπηρεσίες τους κατά το ωράριο της εργασίας. 2. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να λαµβάνονται επίσης στις αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και άλλους παρόµοιους χώρους για να παρέχεται βοήθεια στους εργαζο- µένους που πέφτουν στο νερό. Άρθρο 14. Κανείς δε θα έχει το δικαίωµα να αφαιρεί ή να µετατοπίζει τα κιγκλιδώµατα, περάσµατα, προστατευτικά µέτρα ή φωτιστικά µέσα, φώτα, επιγραφές, ικριώµατα συντήρησης ή άλλα αντικείµενα από εκείνα που προβλέπονται σ' αυτή τη σύµβαση, εκτός εάν υπάρχει άδεια ή σε περίπτωση ανάγκης. Τα πιο πάνω αντικείµενα θα πρέπει να επανέρχονται στη θέση τους µε την εκπνοή της προθεσµίας για την οποία υπήρξε αναγκαία η αφαίρεσή τους. Άρθρο Κάθε Μέλος µπορεί να επιτρέπει ολικές ή µερικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις αυτής της σύµβασης όσον αφορά στις αποθήκες, προκυµαίες, αποβάθρες και άλλους παρόµοιους χώρους όπου εκτελούνται ευκαιριακές µόνο εργασίες ή στους οποίους η κίνηση είναι µικρή και περιορισµένη στα µικρά πλοία, ή όσον αφορά σε ορισµένα ειδικά πλοία ή ορισµένες ειδικές κατηγορίες πλοίων, ή πλοία που δεν έχουν µία ορισµένη χωρητικότητα, καθώς και στην περίπτωση που λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών, δεν είναι πρακτικά δυνατό να απαιτηθεί η τήρηση των διατάξεων αυτής της σύµβασης. 2. Το ιεθνές Γραφείο Εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται για τις διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα εγκρίνονται οι ολικές ή µερικές εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν. Άρθρο 16. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, τα µέτρα που προβλέπονται από τη σύµβαση αυτή και τα οποία επιδρούν στην κατασκευή ή στο µόνιµο εξοπλισµό του πλοίου πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς προθεσµία στα πλοία των οποίων η κατασκευή θα έχει αρχίσει µετά την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής της σύµβασης και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα πλοία µέσα σε χρονικό διάστηµα 4 ετών από την παραπάνω ηµεροµηνία. Εντούτοις, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται σ' αυτά τα άλλα πλοία εφόσον αυτό είναι λογικό και πρακτικά πραγµατοποιήσιµο. 141

10 ΆρθροΠ. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή όλων των κανονισµών για την προστασία των εργαζοµένων από τα ατυχήµατα : 1) οι κανονισµοί αυτοί πρέπει να καθορίζουν σαφώς τα πρόσωπα ή τους οργανισµούς στους οποίους ανήκει η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων. 2) πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την καθιέρωση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος επιθεώρησης και για τον καθορισµό των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των κανονισµών. 3) τα κείµενα ή περιλήψεις των κανονισµών πρέπει να αναρτώνται σε πολύ εµφανή σηµεία στις αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και σε άλλους παρόµοιους χώρους που συχνά χρησιµοποιούνται για εργασίες. Άρθρο Κάθε Μέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάψει συµφωνία αµοιβαιότητας µε τα υπόλοιπα Μέλη που έχουν επικυρώσει αυτή τη σύµβαση, που θάχει ως βάση αυτή τη σύµβαση. Η συµφωνία θα περιλαµβάνει αµοιβαία αναγνώριση των µέτρων που έχουν ληφθεί στις αντίστοιχες χώρες για τις δοκιµές, τους ελέγχους, τις ανοπτήσεις και την αµοιβαία παροχή πιστοποιητικών και σχετικών πρακτικών. 2. Η αµοιβαία αυτή υποχρέωση αναλαµβάνεται µε την προϋπόθεση ότι, προκειµένου για ναυπήγηση πλοίου ή για εργαλεία που χρησιµοποιούνται πάνω στο πλοίο, καθώς επίσης και για πρακτικά ή διάφορες διατάξεις που τηρούνται πάνω στα πλοία, σύµφωνα µε τη σύµβαση, αυτή, κάθε Μέλος πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι διατάξεις που έγιναν αποδεκτές από κάποιο άλλο Μέλος, παρέχουν στους εργαζοµένους ασφάλεια ίση µ' αυτήν που πραγµατικά επιβάλλεται από την οικεία νοµοθεσία. 3. Εξάλλου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις Κυβερνήσεις οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του Καταστατικού Χάρτη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Άρθρο 19. Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον Καταστατικό Χάρτη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα κοινοποιούνται στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Άρθρο Η Σύµβαση αυτή θα δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που η επικύρωσή τους θα έχει καταχωριστεί από το Γενικό ιευθυντή. 2. Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 3. Στη συνέχεια, η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της απ' αυτό. Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της 142 Άρθρο21. Μόλις καταχωριστούν στο ιεθνές

11 ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα άλλα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Θα γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του κοινοποιούνται µεταγενέστερα από κάθε άλλο Μέλος της Οργάνωσης. Άρθρο Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει τη σύµβαση αυτή θα µπορεί να την καταγγείλει µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της, µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η καταχώρισή της. 2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σ' ένα χρόνο από τη λήξη της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια καινούργια πενταετία και στη συνέχεια θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµβαση στο τέλος κάθε πενταετίας και µε τους όρους που προβλέπονται σ' αυτό το άρθρο. Άρθρο23. Κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο, το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρ- µογή αυτής της Σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. Άρθρο Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει µια νέα σύµβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή µερικά αυτή τη σύµβαση, η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρητικής σύµβασης θα επιφέρει αυτοδίκαια και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 22 την άµεση καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύµβαση. 2. Από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 3. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ µε τη σηµερινή µορφή και το περιεχόµενό της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα επικυρώσουν τη νέα αναθεωρητική σύµβαση. αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο25. Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο 143

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28. "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28. Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 "Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυχήµατα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 "Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153. "Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153. Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 153 "Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30. "Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30. Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 "Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62* "Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62* Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 62* "Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό)

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό) ΝΟΜΟΣ 1430/1984 "Κύρωση της 62 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ αυτή" (Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31. "Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31. Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31 "Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148 "Για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους που οφείλονται στη µόλυνση τους αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασµούς µέσα στους χώρους εργασίας" Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 51. "Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 51. Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 51 "Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συνήλθε στη Γενεύη στις 4 Ιουνίου 1936, στην εικοστή σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή: ΝΟΜΟΣ: 1576/85 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57 "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ: 1855/89 Κύρωση διεθνούς σύµβασης εργασίας υπ'αριθ. 141/1975 «για τις οργανώσεις των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη» (ΦΕΚ 141/Α/1-06-89) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 152

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 152 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 152 "Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιµενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση. (ΦΕΚ 94/Α/ )

Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση. (ΦΕΚ 94/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1546/85 Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση. (ΦΕΚ 94/Α/22-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Αφού συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* Για την προστασία της µητρότητας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Υιοθετήθηκε την 20η Ιουνίου 1936 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 20η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 32 : Φόρτωση οχημάτων ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. 2. Το φορτίο ταυ οχήματος πρέπει να τακτοποιείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σύμβαση για την προστασία και ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων νομαδικών και ημινομαδικών πληθυσμών στις ανεξάρτητες χώρες, 1957, Νο. 107 1 Υιοθετήθηκε την 26η Ιουνίου 1957 από τη Γενική Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 184 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ» Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82)

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1302/82 Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 10/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης εκεµβρίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρου

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Π..395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

1393 ΚΛ.Π. 349/91. Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2659,

1393 ΚΛ.Π. 349/91. Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2659, Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2659,13.12.91 1393 ΚΛ.Π. 349/91 Αριθμός 349 Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων Κανονισμοί του 1991 που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Υιοθετήθηκε την 1η Ιουλίου 1949 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 32η σύνοδό της Έναρξη ισχύος: 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ α. Η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Ναυστάθμου Κρήτης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή. Εργαστήριο 1 ο

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή. Εργαστήριο 1 ο Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή Εργαστήριο 1 ο Τι είναι οι Ανυψωτικές και Μεταφορ. Μηχανές Μηχανικά συγκροτήματα για τη μεταφορά βάρους με κατακόρυφο, οριζόντιο ή ενδιάμεσο τρόπο. Κ. Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1973L0361 EL 01.01.1986 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-02-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 02 Σκυρογραµµή µε αρµούς 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσης Γραµµής µε Αρµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ Σχήµα 7.1: Γερανοφόρα οχήµατα Σχήµα 7.2: Εφαρµογή στην αεροναυπηγική Σχήµα 7.3: Εφαρµογή στην αεροναυπηγική Σχήµα 7.4: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121 "Για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 340 της , σ. 21)

(EE L 340 της , σ. 21) 1993L0119 EL 01.01.2013 003.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 93/119/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙSOPA. «Walk the Talk» Υποδοχή, εκφόρτωση και αναχώρηση φορτηγών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙSOPA. «Walk the Talk» Υποδοχή, εκφόρτωση και αναχώρηση φορτηγών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙSOPA «Walk the Talk» Υποδοχή, εκφόρτωση και αναχώρηση φορτηγών 1 Ευθύνες της εγκατάστασης Εκφόρτωση χημικών ουσιών Επεξεργασία Συντήρηση Αποθήκευση των προϊόντων Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-7 Εκτύλιξη - ρύθμιση - πρόσδεση αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα