ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Ν. Σκορδαράς Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου Πιστοποίησης : Συµβούλιο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Ηµεροµηνία σύνταξης/ τροποποίησης : Ηµεροµηνία έγκρισης:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 3. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 4. ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 5. ΑΙΤΗΣΗ 4 6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 7 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΠ Ε.01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/00/ Σελίδα 2 από 12

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτός ο Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Πιστοποίησης µε την υπ αριθµ / απόφασή του, εκδίδεται σε εφαρµογή της Υ.Α /509/ , ΦΕΚ 708/Β/ «ιαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε.» αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης στους Εξοπλισµούς Παιχνιδότοπων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α.. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Εξοπλισµός παιχνιδότοπων (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Εξοπλισµός και κατασκευές περιλαµβανοµένων µερών και κατασκευαστικών στοιχείων µε τα οποία ή πάνω στα οποία µπορεί να παίζουν παιδιά, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, είτε ατοµικά είτε οµαδικά σύµφωνα µε δικούς τους κανόνες ή επιλογές παιχνιδιού που µπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγµή Εγχειρίδιο Ποιότητας Η γραπτή τεκµηρίωση του παραγωγού που αφορά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα / προϊόν(η ύπαρξή του είναι προαιρετική) Πιστοποιητικό συµµόρφωσης Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται µε βάση τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού αλλά και των σχετικών Ελληνικών ή /και Ευρωπαϊκών Προτύπων και βεβαιώνει τη συµµόρφωση της επιχείρησης και του προϊόντος της µε τις απαιτήσεις αυτές Σήµα Προστατευόµενο σύµβολο που ισχύει µε βάση το πιστοποιητικό ελέγχου Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου Αµερόληπτος φορέας που διαθέτει την απαραίτητη αρµοδιότητα και υπευθυνότητα για την χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου, σύµφωνα µε τους καθορισµένους κανόνες Εσωτερικός έλεγχος Έλεγχοι και µετρήσεις που πραγµατοποιούνται από τον παραγωγό στις εγκαταστάσεις του Εξωτερικός έλεγχος Έλεγχοι και µετρήσεις που πραγµατοποιούνται από εξωτερικό ανεξάρτητο εργαστήριο. 3. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αυτός ο Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης στους Εξοπλισµούς Παιχνιδότοπων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 01/00/ Σελίδα 3 από 12

4 4. ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Όργανο διαχείρισης του Συστήµατος Πιστοποίησης των Εξοπλισµών Παιχνιδότοπων είναι το Συµβούλιο Πιστοποίησης ή ειδική κλαδική επιτροπή που αυτό θα συγκροτήσει, εάν κριθεί αναγκαίο(άρθρο 3 της Υ.Α /509/ ). 5. ΑΙΤΗΣΗ Η αίτηση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ, σε έντυπο που χορηγείται από τη ιεύθυνση Πιστοποίησης / Εργαστηρίων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από : Περιγραφή του(ων) προϊόντος(ων), την πιστοποίηση του(ων) οποίου(ων) ζητά ο παραγωγός (προέλευση και χαρακτηριστικά υλικών που συµµετέχουν στη σύνθεση του τελικού προϊόντος, χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του προϊόντος κλπ). Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της µονάδας παραγωγής, καταλόγους του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων, πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης χορηγείται µόνο για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στην αίτηση. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας ( ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) και Εγχειρίδιο Ποιότητας, (εάν ο ενδιαφερόµενος εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας). Αντίγραφα Βεβαιώσεων Ελέγχου του Τµήµατος Παιχνιδιών Παιχνιδότοπων ή άλλου αναγνωρισµένου από τον ΕΛΟΤ φορέα. Αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους. Συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία κατά περίπτωση µπορεί να ζητήσει ο ΕΛΟΤ, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση. 6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 6.1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει εξοπλισµούς παιχνιδότοπων σταθερής ποιότητας και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήµατος Α και στον παρόντα Κανονισµό. 6.2 ιαδικασία Ο αρχικός έλεγχος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) Αρχική επιθεώρηση β) Αρχικές δοκιµές Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται στη µονάδα παραγωγής. 01/00/ Σελίδα 4 από 12

5 Οι αρχικές δοκιµές διενεργούνται για κάθε προϊόν του οποίου ζητείται η πιστοποίηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήµατος Α. Για τις ανάγκες αυτού του Κανονισµού ισχύουν οι εξής ορισµοί: Τύπος(όργανο) : Εξοπλισµός παιχνιδότοπου συγκεκριµένης κατασκευής και προοριζόµενης χρήσης( π.χ. τσουλήθρα, τραµπάλα, µύλος, κούνια κ.λ.π. ) Ένας τύπος µπορεί επίσης να αποτελεί σύνθεση ενός ή περισσότερων οργάνων ( π.χ. σύνθετο όργανο από τσουλήθρα, εξέδρα, πύργο κ.λ.π.). Οικογένεια: συγκεκριµένο σύνολο συστατικών στοιχείων των Εξοπλισµών Παιχνιδότοπων, µε καθορισµένη µορφή και διαστάσεις, όπως π.χ. προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία, σκάλες, πατάρια, δικτυωτά αναρρίχησης κ.α Αρχική επιθεώρηση Η ιεύθυνση Εργαστηρίων, σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, αξιολογεί, αν υπάρχει, το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας του παραγωγού Εφόσον το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ ή άλλο φορέα µέλος του IQNET, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός δεν εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας τότε η επιθεώρηση γίνεται επιπλέον µε βάση το Ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Β, το οποίο βασίζεται σε µέρος των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αξιολόγηση αρχικής επιθεώρησης Η αξιολόγηση της αρχικής επιθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων (ΠΠ Ε.01) παράγραφος Αρχικές δοκιµές Αρχικές δοκιµές ελέγχου Οι δοκιµές / µετρήσεις / έλεγχοι εκτελούνται σε καινούργια δείγµατα προϊόντος από τους τεχνικούς του Τµήµατος Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων(ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ. Τα προς δοκιµή προϊόντα µπορούν να είναι εγκατεστηµένα στο χώρο παραγωγής ή σε παιχνιδότοπο, από τον ενδιαφερόµενο. Στα προϊόντα αυτά εκτελούνται όλες οι προβλεπόµενες παρακάτω δοκιµές. 01/00/ Σελίδα 5 από 12

6 Ελεγχόµενα χαρακτηριστικά α) Φυσικά και Χηµικά χαρακτηριστικά α.1 Αντοχή στη διάβρωση α.2 Αντοχή σε προσβολή από βακτήρια/µύκητες(σάπισµα) α.3 Απουσία τοξικών στοιχείων α.4 Ευφλεκτότητα β) Χαρακτηριστικά κατασκευής β.1 Ποιότητα επιφάνειας(σκλήθρες, προεξέχοντα εξαρτήµατα, καµπυλότητα ακµών κ.λ.π.) β.2 Χρησιµοποιούµενα υλικά β.3 ιαστασιακός έλεγχος β.4 Απουσία επικίνδυνων ανοιγµάτων ή εσφαλµένης συναρµολόγησης β.5 Καταλληλότητα υλικών σύνδεσης γ) Μηχανικά χαρακτηριστικά γ.1 οµική αρτιότητα(αντοχή σε στατικά φορτία ) γ.2 Επιφάνειες πρόσκρουσης(υλικά για την απορρόφηση των κρούσεων) Τα πρότυπα στα οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις καθώς και οι µέθοδοι δοκιµών που εφαρµόζονται αναφέρονται στο Παράρτηµα Α Έκταση δοκιµών ειγµατοληψία Από ένα σύνολο Τύπων(οργάνων) ή µιας Οικογένειας λαµβάνονται τα παρακάτω δείγµατα προϊόντος : οκιµές α.1 α.4 της παραγράφου Ένα (1) δείγµα από κάθε είδος υλικού (ξύλο, µέταλλο, πολυµερές) ή χρώµατος οκιµές β1 β5, γ1 γ2 της παραγράφου Ένα (1) δείγµα από κάθε τύπο, στο οποίο θα διενεργούνται οι δοκιµές που αντιστοιχούν σ αυτό. Μία σειρά δειγµάτων προορίζεται για τη διενέργεια των απαραίτητων δοκιµών από τους Τεχνικούς του Εργαστηρίου Παιχνιδιών & Παιχνιδότοπων (ΤΠΠ) του ΕΛΟΤ στο χώρο παραγωγής. ειγµατοληψία επίσης µπορεί να γίνει και κατά το στάδιο των δοκιµών του εγκαταστηµένου εξοπλισµού. Σε περιπτώσεις αστοχίας σε κάποια από τις δοκιµές αυτή διενεργείται εκ νέου παρουσία εκπροσώπων του παραγωγού και του ΕΛΟΤ σε νέο δείγµα. 01/00/ Σελίδα 6 από 12

7 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αρχικών δοκιµών Τα αποτελέσµατα δοκιµών που διενεργούνται από τεχνικούς εξωτερικού εργαστηρίου θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων (Παράρτηµα Α). Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις, τότε επαναλαµβάνεται η συγκεκριµένη δοκιµή σε νέο δείγµα. Αν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επανάληψη των δοκιµών αυτών δεν είναι ικανοποιητικά, τότε επαναλαµβάνονται όλες οι δοκιµές από την αρχή. Ο παραγωγός κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής του εξοπλισµού και οπωσδήποτε µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών καταρτίζει τεχνικό φάκελο µε περιεχόµενα τα αναφερόµενα στην 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ καθώς και µε όποια άλλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια απαιτείται Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου Εφόσον τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, τότε εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, για κάθε τύπο ή οικογένεια που παράγεται. 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 7.1 Σύνθεση προϊόντος Ο παραγωγός υποχρεούται να ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ κάθε φορά που αλλάζει τη σύνθεση (υλικά, µορφή) των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί. 7.2 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Είναι απαραίτητο ο παραγωγός των προϊόντων, για τα οποία ζητείται πιστοποίηση, ή να εφαρµόζει (αποδεκτό σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.1) σύστηµα διαχείρισης ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής τους ή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Β. 7.3 Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός Η σταθερότητα της συµµόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται µε τις δοκιµές που διενεργεί σύµφωνα µε τα παρακάτω : Φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά ( α1 α4) Ελέγχονται για κάθε τύπο ή οικογένεια. Ο έλεγχος αυτός γίνεται τουλάχιστον µία φορά το έτος για τους τύπους και δύο φορές το έτος για την οικογένεια όταν ο αριθµός αυτών υπερβαίνει τα 100 κοµµάτια. Χαρακτηριστικά κατασκευής ( β1 β5 ) Ελέγχονται για κάθε τύπο, τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο και δύο φορές το έτος για την οικογένεια όταν ο αριθµός αυτών υπερβαίνει τα 100 κοµµάτια. Μηχανικά χαρακτηριστικά ( γ1 ) 01/00/ Σελίδα 7 από 12

8 Ελέγχονται για κάθε τύπο ή οικογένεια µία φορά το έτος Οι δοκιµές που απαιτούνται από τους παραπάνω ελέγχους (α1 α4), (β1 β5) εκτελούνται εντός της εταιρίας από τον παραγωγό ή/και από το ΤΠΠ. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών καταχωρούνται οµαδοποιηµένα κατά χρονική περίοδο, παρτίδα και είδος δοκιµής σε έντυπα δοκιµών, τα οποία παραµένουν στο χώρο της εταιρίας για χρήση από τον ΕΛΟΤ και την εταιρία. Οι µέθοδοι δοκιµών καθώς και οι αποδεκτές τιµές των χαρακτηριστικών είναι σύµφωνες µε αυτές που ορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1 Αντικείµενο Αντικείµενο των ελέγχων είναι : α) η επιθεώρηση της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας (αν εφαρµόζει η εταιρία) ή των απαιτήσεων του Παραρτήµατος Β µία φορά το χρόνο, β) η συνεχής επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα αντίστοιχα πρότυπα ( Παράρτηµα Α )και τον παρόντα Κανονισµό, γ) η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης δ) έλεγχος στον χώρο παραγωγής ε) έλεγχος σε εγκαταστηµένο εξοπλισµό 8.2 Έλεγχοι Εγκατάσταση Πέραν των ελέγχων που πραγµατοποιούνται κατά την αρχή της διαδικασίας ή κατά την ετήσια επιθεώρηση έλεγχοι των πιστοποιηµένων προϊόντων πραγµατοποιούνται από τεχνικούς του Εργαστηρίου Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων του ΕΛΟΤ και κατά τη διάρκεια του έτους σε εγκαταστηµένα όργανα παιχνιδότοπων, τη θέση των οποίων είναι υποχρεωµένος ο παραγωγός να γνωστοποιεί στον ΕΛΟΤ κατά το στάδιο της παράδοσης εγκατάστασης. Οι έλεγχοι αυτοί µπορεί να περιλαµβάνουν έως και το σύνολο των προβλεπόµενων από τα πρότυπα δοκιµών εκτός εκείνων οι οποίες µπορεί να είναι καταστροφικές (π.χ. φορτία) Ο ΕΛΟΤ αποφασίζει ποιους εγκαταστηµένους εξοπλισµούς θα ελέγξει µε βάση κριτήρια που καθορίζονται από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας των δειγµάτων. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΟΤ να επιλέξει να γίνει ο έλεγχος κατά το στάδιο της εγκατάστασης ή αργότερα. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής της πιστοποίησης το ποσοστό ελέγχου των εγκαταστηµένων οργάνων ανέρχεται έως 60%. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξουν ευρήµατα κατά τον αρχικό χρόνο εφαρµογής το ποσοστό αυτό θα είναι έως 45% το δεύτερο χρόνο και αν εξακολουθεί η µη ύπαρξη ευρηµάτων θα 01/00/ Σελίδα 8 από 12

9 είναι έως 30% το οποίο θα είναι και το τελικό επαναλαµβανόµενο ποσοστό καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού. Έλεγχοι επίσης πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας Ετήσια επιθεώρηση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας ιενεργείται µία φορά το χρόνο. Αντικείµενο της επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας από τον παραγωγό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Έλεγχος της παραγωγής Συνεχής εσωτερικός έλεγχος Η εταιρία διενεργεί ελέγχους των προϊόντων της σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο Εξωτερικός έλεγχος ύο φορές το χρόνο, µία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας, οι τεχνικοί του ΤΠΠ πραγµατοποιούν το σύνολο των δοκιµών που προβλέπονται στα πρότυπα σε δείγµατα της παραγωγής µε σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων από το σύνολο των κωδικών που φέρουν το σήµα ποιότητας. Ο παραγωγός υποχρεούται, σε κάθε αλλαγή µορφής ή υλικών της κατασκευής, να ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ και να συνεργάζεται µε τους τεχνικούς του Εργαστηρίου Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων του ΕΛΟΤ προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση του νέου προϊόντος µε τις απαιτήσεις των προτύπων του Παραρτήµατος Α. 8.3 Αξιολόγηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται µετά την υπογραφή της σύµβασης Παραγωγή Τα αποτελέσµατα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων (Παράρτηµα Α). Ιδιαίτερα στην περίπτωση του εξωτερικού ελέγχου κατά τον οποίο δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις των προτύπων, τότε επαναλαµβάνονται οι συγκεκριµένες δοκιµές σε δείγµατα της παραγωγής από τους τεχνικούς του ΕΛΟΤ. Ο αριθµός των δειγµάτων που θα επιλεγεί εξαρτάται από το είδος του σφάλµατος Αν και τα αποτελέσµατα των επαναληπτικών αυτών δοκιµών δεν είναι ικανοποιητικά, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από τα πρότυπα, τότε διενεργείται εκ νέου δειγµατοληψία και εκτελούνται οι δοκιµές, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις των προτύπων. 01/00/ Σελίδα 9 από 12

10 Στην περίπτωση που και πάλι δεν ικανοποιείται κάποια απαίτηση αποσύρεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του προϊόντος και επαναλαµβάνεται όλη η διαδικασία από την αρχή Εγκατάσταση Στην περίπτωση ελέγχου εγκαταστηµένου εξοπλισµού κατά την οποία εντοπιστούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων, κατά τον έλεγχο του εξοπλισµού από τους τεχνικούς του ΤΠΠ, αυτές καταγράφονται και γνωστοποιούνται στον παραγωγό. Ο παραγωγός υποχρεούται σε συµφωνηµένο χρονικό διάστηµα (ανάλογα µε την κρισιµότητα της απόκλισης) µε την οµάδα των τεχνικών του ΤΠΠ να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις των προτύπων υλοποιώντας διορθωτικές ενέργειες για την άρση της απόκλισης. Όταν η επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών για δύο (2) συνεχόµενες φορές δεν έχει θετικό αποτέλεσµα τότε αποσύρεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης το οποίο καλύπτει το συγκεκριµένο τύπο ή οικογένεια 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο δικαιούχος του Σήµατος και του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή σήµανση όλης της παραγωγής των πιστοποιηµένων προϊόντων του που θα διαθέσει στην αγορά, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 10 του παρόντος Κανονισµού. 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 10.1 Περιγραφή του Σήµατος Το σήµα αποτελείται από το λογότυπο του ΕΛΟΤ και έχει την παρακάτω µορφή σε αναλογικές διαστάσεις: 10.2 Αναγραφή του Σήµατος Ο δικαιούχος µπορεί να αναγράφει το Σήµα που περιγράφεται στην παράγραφο στη συσκευασία και στα δελτία αποστολής τα οποία αφορούν τα πιστοποιηµένα προϊόντα, καθώς επίσης και σε υλικό προβολής. 01/00/ Σελίδα 10 από 12

11 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι οικονοµικοί όροι για την απονοµή του Σήµατος/Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, περιγράφονται στην παράγραφο 10 του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε Καθορισµός του γ ( ΜΕΚ ) Το (γ) ορίζεται για το πεδίο εφαρµογής αυτού του Κανονισµού ίσο µε 5 01/00/ Σελίδα 11 από 12

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Χηµικές Ιδιότητες ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3 (1995) Ασφάλεια Παιχνιδιών: Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων. 2. Μηχανικές και Κατασκευαστικές Ιδιότητες - ιαστάσεις ΕΛΟΤ EN : Εξοπλισµός παιχνιδότοπων Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής. ΕΛΟΤ ΕΝ : Εξοπλισµός παιχνιδότοπων Μέρος 2: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για τις κούνιες. ΕΛΟΤ ΕΝ : Εξοπλισµός παιχνιδότοπων Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για τις τσουλήθρες. ΕΛΟΤ ΕΝ : Εξοπλισµός παιχνιδότοπων Μέρος 4: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για τους αερόδροµους. ΕΛΟΤ ΕΝ : Εξοπλισµός παιχνιδότοπων Μέρος 5: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για τους µύλους. ΕΛΟΤ ΕΝ : Εξοπλισµός παιχνιδότοπων Μέρος 6: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για τους ταλαντευόµενους εξοπλισµούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Απαιτήσεις Ποιότητας σύµφωνα µε καθορισµένες παραγράφους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 9001: /00/ Σελίδα 12 από 12

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΡΑ 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα