[ 9 ] Προλογικ σημείωμα Εισαγωγικά δεδομένα ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση Εισαγωγικά δεδομένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οδοιπορικ Ευρωπαϊκής Παιδείας Παραδοσιακές αρχές α) Διαβαίνοντας μεταξ δ ο χιλιετιών β) Παιδεία, Ευρώπη και Αγορά γ) Δημ σιος χαρακτήρας και αναδιανεμητικ ς ρ λος της Παιδείας Τα θεμέλια της Παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση α) Γενικά δεδομένα και χαρακτηριστικά β) Υποχρεωτική εκπαίδευση γ) Το Λ κειο στις χώρες της Ε.Ε Ο χώρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης α) Οι παραδοσιακές συνιστώσες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκ χώρο: Πανεπιστήμια και Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές 37 β) Δομές της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη γ) Η αγοραία εκτροπή της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η νέα εποχή του κατά Μπολώνια Ευαγγελίου Απ τη Magna Charta στη διακήρυξη της Μπολώνια α) Η Magna Charta των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων β) Οι διακηρ ξεις της Σορβ ννης και της Μπολώνια γ) Οι αρχικές θέσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων Απ τη Σαλαμάγκα στην Πράγα α) Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (E.U.A.) στη Σαλαμάγκα β) Οι θέσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων στη Σαλαμάγκα γ) Το ανακοινωθέν της Πράγας Απ το Γκρατς στο Βερολίνο α) Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων στο Γκρατς [ 9 ]

2 β) Θέσεις του Ε.Μ.Π. και συστάσεις των CESAER και SEFI γ) Το ανακοινωθέν του Βερολίνου για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. 61 δ) Τελικά Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το Νεοελληνικ Εκπαιδευτικ Σ στημα Ιστορικ και σκιαγραφία α) Επανίδρυση και μεταρρυθμίσεις β) Συνταγματικ και νομοθετικ πλαίσιο γ) Το αποτ πωμα της Παιδείας μας με τη σκληρή γλώσσα των αριθμών Διοικητική Δομή α) Κεντρικά ργανα Διοίκησης: ΥΠΕΠΘ με δορυφ ρους Οργανισμο ς και Εισηγητικά ργανα β) Περιφερειακά ργανα Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γ) Πανεπιστήμια δ) Τ.Ε.Ι Οι μεγάλες αδυναμίες α) Νομοθετική ανωριμ τητα και οικονομική ασφυξία β) Εγκατάλειψη του Σχολείου και πανάκριβη Ιδιωτική Παιδεία και Παραπαιδεία γ) Αφαιρετικ ς πολλαπλασιασμ ς των Α.Ε.Ι. και ταξικές περιθωριοποιήσεις δ) Κωδικοποίηση των πληγών της Ελληνικής Παιδείας ΜΕΡΟΣ Β : Αρχές και προδιαγραφές της Εκπαιδευτικής Ανασυγκρ τησης Προοίμιον επί του εγχειρήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η αναβάθμιση των θεμελίων Η Ελληνική πρ ταση ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση α) Ευρωπαϊκ δίκαιο, η πρακτική των τριών μεγάλων και η ελληνική παρουσία β) Οι βάσεις της πρ τασης για την ευρωπαϊκή πολιτική γ) Εκπαίδευση, Έρευνα και Ανάπτυξη δ) Η πρ ταση πολιτικής για το Ευρωπαϊκ Πανεπιστήμιο Άξονες εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής α) Ενιαίος σχεδιασμ ς, επαρκής χρηματοδ τηση και διασφάλιση ποι τητας β) Πρ τυπη Δημ σια Εκπαίδευση, ουσιαστική αυτοδιοίκηση και αποτελεσματική κεντρική διοίκηση [ 10 ]

3 γ) Σ νδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δ) Οι δέκα κ ριοι στ χοι της εκπαιδευτικής ανασυγκρ τησης Η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση α) Αναγκαι τητα της επέκτασης β) Αναδιάταξη δομής και περιεχομένων της διδακτέας λης γ) Μελέτη, διάλογος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ριζικ ς εξορθολογισμ ς της εισαγωγής στα Α.Ε.Ι Υπάρχουσα κατάσταση α) Το μείζον πρ βλημα των εισαγωγικών εξετάσεων και η πολιτική του εκμετάλλευση β) Κριτική παρουσίαση των ελληνικών εμπειριών γ) Η διεθνής πρακτική Η θεμελίωση μιας νέας πρ τασης α) Αξιωματική θεώρηση και λογική ανάλυση β) Οι έξι στ χοι του εξορθολογισμο γ) Το τελικ δίλημμα: Βελτιωτικ ς συμβιβασμ ς ή ριζική ανατροπή των κακώς κειμένων; Η επιχειρησιακή προσέγγιση εν ς σ νθετου προβλήματος α) Επιλογή των δ ο κ ριων στ χων και αναλυτικ ς προσδιορισμ ς τους 142 β) Βέλτιστη προσέγγιση του δε τερου στ χου γ) Βέλτιστη προσέγγιση των στ χων 3, 4 και Βέλτιστη συνολική προσέγγιση του ριζικο εξορθολογισμο α) Βασική πρ ταση και δυνατές παραλλαγές β) Ισχυρά και ασθενή σημεία της πρ τασης Η προετοιμασία του νέου συστήματος α) Ενδεικτικ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης β) Μεταβατικ σ στημα εισαγωγικών εξετάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η Γνήσια, Δημ σια και Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Αρχικές και οριακές συνθήκες α) Διαφ λαξη γενετικο και συνταγματικο κώδικα και διοικητική πρακτική β) Σεβασμ ς στην καθαρ τητα του «ενιαίου» της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γ) Πανεπιστημιακή αποστολή δ) Διεθνείς ισοτιμίες σπουδών και τίτλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων 162 ε) Η ελάχιστη αναγκαία θεμελίωση εν ς Πανεπιστημιακο Τμήματος Αυτοδιοίκηση και οικονομική αυτοτέλεια: Μια ολιστική προσέγγιση α) Γενικές Αρχές β) Οι δέκα γενικοί στ χοι του αυτοδιοικο μενου Πανεπιστημίου [ 11 ]

4 γ) Η σοβαρή προσέγγιση των στ χων: Δεκαετής στρατηγικ ς σχεδιασμ ς και τετραετές επιχειρησιακ πρ γραμμα δ) Το συμβ λαιο της Πολιτείας με το Πανεπιστήμιο ε) Εκλογές Πρυτανικών Αρχών και συμβ λαιο με την Πανεπιστημιακή Κοιν τητα στ) Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Πανεπιστημιακ Άσυλο ζ) Η συλλογική διεκδίκηση της αυτοτέλειας: Σ νοδος των Πρυτάνεων Δομή και Προγράμματα Σπουδών α) Το αιτιολογικ της προστασίας και ενίσχυσης της ισχυρής ενιαίας δομής β) Αρχικές συνθήκες δομής και μετεξέλιξης. Η αποστολή των Τομέων γ) Γενικές προδιαγραφές των προγραμμάτων σπουδών δ) Μοναδιαία και συνολικά μεγέθη του εκπαιδευτικο έργου ε) Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στ) Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ζ) Οι Διδακτορικές διατριβές η) Συνεχής ανάδραση του συστήματος των σπουδών: Αξιολ γηση διδασκ ντων και μαθημάτων απ τους φοιτητές Πανεπιστημιακή Έρευνα α) Ορισμοί β) Δικαιώματα, περιορισμοί και υποχρεώσεις γ) Η διάσωση της Βασικής Έρευνας δ) Η δεοντολογία ανάληψης και διεξαγωγής της Εφαρμοσμένης Έρευνας Δάσκαλοι και Ερευνητές α) Δημ σιο λειτο ργημα και φυσική παρουσία β) Συγκροτημένη και συνολική ανανέωση γνωστικών αντικειμένων και μελών ΔΕΠ γ) Το έργο και οι ανάγκες των μη προνομιο χων δ) Διαπροσωπικές σχέσεις και δημ σια εικ να Οι ξεχασμένοι φοιτητές και η αληθής έννοια της μέριμνας α) Μεταξ προσδοκιών και πραγματικ τητας β) Η σημερινή δήθεν μέριμνα για τον φοιτητή γ) Η αληθής προσέγγιση της φοιτητικής μέριμνας: Εκπαιδευτικές υποδομές, ιατρεία, σίτιση, στέγαση, υποτροφίες, μετεγγραφές, καλές τέχνες δ) Απ το «μοναδικ σ γγραμμα» στην παγκ σμια φοιτητική βιβλιοθήκη Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Πανεπιστημιακο έργου α) Η ε ρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Συγκλήτου και του Πρυτανικο Συμβουλίου β) Η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών [ 12 ]

5 γ) Οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες δ) Οι υπηρεσίες των μετώπων: Γραμματείες και Πολυδ ναμες Μονάδες 245 ε) Ειδικές υπηρεσίες και κληροδοτήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η διασφάλιση της ποι τητας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Εισαγωγή και ελληνικ ιστορικ α) Γενικές αρχές β) Οι Προτάσεις, το Προσχέδιο και το Τελικ Σχέδιο Ν μου του ΥΠΕΠΘ 253 γ) Οι θέσεις και προτάσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων Τεκμηρίωση επί θεμάτων αξιολ γησης της ποι τητας στον ευρωπαϊκ πανεπιστημιακ χώρο α) ργανα και διαδικασίες αξιολ γησης στις χώρες της Ε.Ε β) Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (E.U.A.) γ) Το Ευρωπαϊκ Δίκτυο Διασφάλισης Ποι τητας (ENQA) Σ νοψη σημαντικών τοποθετήσεων και δημοσιε σεων α) Απ ψεις του Προέδρου του έργου της αποτίμησης-αξιολ γησης και του συλλ γου μελών ΔΕΠ του Ε.Μ.Π β) Οι θέσεις της Ομάδας Εργασίας του Ε.Μ.Π γ) Σημαντικά περί την αξιολ γηση δημοσιε ματα Η «αγοραία αξιολ γηση» ως μοχλ ς εκτροπής της Πανεπιστημιακής αποστολής α) Ερευνητικ Έργο β) Διδακτικ Έργο γ) Διοικητικ και Κοινωνικ Έργο Η θεμελίωση της έννοιας «Ακαδημαϊκή Αξιολ γηση» α) Γοητεία, αναγκαι τητα και καταχρήσεις της «Αξιολ γησης» β) Ορισμοί γ) Υπαρξιακ ς λ γος και στ χος της αξιολ γησης δ) Αναγνωρίσεις και Απορρίψεις Οι εταίροι της Ακαδημαϊκής Αξιολ γησης: Ευθ νες, δικαιώματα και υποχρεώσεις α) Ομ ρρυθμοι εταίροι: Τα μέλη Πανεπιστημιακής Κοιν τητας β) Ετερ ρρυθμοι εταίροι: Προϊσταμένη Αρχή, παραγωγικές τάξεις, ευρ τερο κοινωνικ σ νολο Φορέας, δομή και λειτουργικ πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Αξιολ γησης α) Κ ριες συνιστώσες και δομικοί άξονες β) Η εσωτερική αξιολ γηση, ή αυτοαξιολ γηση γ) Η εξωτερική αξιολ γηση δ) Οι δράσεις αναβάθμισης ε) Οι κ κλοι της Ακαδημαϊκής Αξιολ γησης [ 13 ]

6 7.8. Η αξιολ γηση διδασκ ντων και μαθημάτων απ τους φοιτητές α) Το περιεχ μενο και η διανομή των ερωτηματολογίων β) Επεξεργασία και διαχείριση αποτελεσμάτων γ) Η ολοκλήρωση της αξιοποίησης των ερωτηματολογίων Βιβλιογραφία Γενικά περί Παιδείας Τα σημερινά προβλήματα της Παιδείας Αρθρογραφία [ 14 ]

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα