Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ... και τον ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. (εφεξής καλούµενου ο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην Λεωφ. Μεσογείων , και εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ... Όπου Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 63Β παράγραφος 1γ) του ν.4001/2011, όπως τροποποιηµένος ισχύει, της οικείας νοµοθεσίας και του Καταστατικού του, δύναται να προσφέρει Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου στα δίκτυα που διαχειρίζεται ο αντισυµβαλλόµενος, σύµφωνα µε: τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7 των Ειδικών Όρων της παρούσης, όπως εκάστοτε επικαιροποιηµένο ισχύει, τις απαιτήσεις του Εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης ικτύων ιανοµής Μέσης Πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασµού 19 bar) και ικτύων Χαµηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου (µέγιστη πίεση 4 bar), σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 3/Α/20701 (ΦΕΚ Β 1712, ), τις ειδοποιήσεις του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ για αλλαγές συνθηκών παράδοσης ή καταναλωτικής συµπεριφοράς των Καταναλωτών, την τεχνογνωσία και την εµπειρία του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, τις οδηγίες του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης για ίκτυα Μέσης Πίεσης, και τις οδηγίες του Operation & Maintenance Manual για ίκτυα ιανοµής της SOFREGAZ (1995), και οι οποίες Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου περιλαµβάνουν: o Περιπολία: έλεγχο κατάστασης όδευσης δικτύου, διαχείριση εµπλοκών µε τρίτους, οπτικό έλεγχο µετρητικών/ρυθµιστικών (M/R) Σταθµών, Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

2 o o o o o o o o o o Έλεγχο καλής λειτουργίας - προληπτική συντήρηση βανοστασίων / Έλεγχο διαρροών βανοστασίων, Έλεγχο καλής λειτουργίας - προληπτική συντήρηση Σταθµών M/R / Έλεγχο διαρροών σταθµών M/R, Αποµάστευση δεδοµένων από τους διορθωτές όγκου των Σταθµών M/R - εισαγωγή επικαιροποιηµένων δεδοµένων υπολογισµού, Επεξεργασία δεδοµένων κατανάλωσης - καταχώρηση δεδοµένων σε λογισµικό, Έλεγχο - βαθµονόµηση µετρητικού συστήµατος Σταθµού M/R, Μετρήσεις σηµείων καθοδικής προστασίας, Υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης, Υπηρεσίες Κέντρου Ελέγχου Συστήµατος, Αξιολόγηση µετρήσεων καθοδικής προστασίας-τεχνική υποστήριξη καθοδικής προστασίας Τεχνική υποστήριξη µετρολογίας, o ιαθεσιµότητα υπηρεσιών επιθεώρησης (inspection), o Υπηρεσίες επιφυλακής επέµβαση προσωπικού επιφυλακής, διαθεσιµότητα προσωπικού επιφυλακής, λειτουργικοί χειρισµοί/διαχείριση του δικτύου (µόνο ως επέκταση του συνόλου των προαναφερθεισών προσφεροµένων υπηρεσιών). Ο δε Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ επιθυµεί να του παρασχεθεί το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης για τα ίκτυα ιανοµής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 των Ειδικών Όρων της παρούσας, Συµφωνούνται και συνοµολογούνται τα εξής: 1. Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ τις Υπηρεσίες που λεπτοµερώς κατ είδος, ποιότητα, συγκεκριµένες ιδιότητες, τόπο και χρόνο παροχής, και λοιπούς όρους περιγράφονται στην παρούσα Σύµβαση µετά των Παραρτηµάτων της, αντί του αµοιβαίως συµφωνηµένου και λεπτοµερώς επίσης αναφεροµένου στους «Γενικούς Όρους» ετησίου Συµβατικού Τιµήµατος, το οποίο αποτελείται από Συµβατικό Τίµηµα Υπηρεσιών ύψους ( ) πλέον ΦΠΑ για το Συµβατικό έτος (προσαυξανόµενο στην αρχή κάθε νέου Συµβατικού Έτους κατά τοις εκατό - %-), και από ετήσιο Συµβατικό Τίµηµα Αναλωσίµων ύψους ( ) πλέον ΦΠΑ για το Συµβατικό έτος (προσαυξανόµενο στην αρχή κάθε νέου Συµβατικού Έτους σύµφωνα µε τον είκτη Τιµών Καταναλωτή). 2. Ρητά συµφωνείται/συνοµολογείται/ δηλώνεται ότι η συµφωνία Παροχής Υπηρεσιών που συνάπτεται µε την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» που καθώς, επίσης, από τους «ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» και στα συνοδευτικά «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»: Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 2 από 29

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΟΙ - ΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υπογράφουν την Παρούσα Σύµβαση και µονογράφουν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που συνοδεύουν τους ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 3. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ των Συµβατικών Τευχών, κατισχύουν οι όροι των Τευχών σύµφωνα µε την εξής σειρά: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτών), ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 4. Η παρούσα συµφωνία θα υποβληθεί από τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, πριν την υπογραφή της, προς έγκριση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63Β παράγραφος 1γ) του ν.4001/2011, όπως τροποποιηµένος ισχύει. Η ισχύς της παρούσας συµφωνίας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ και µέχρι την έγκρισή της δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα για κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 3 από 29

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Ορισµοί Άρθρο 2: ίκτυα ιανοµής Άρθρο 3: Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Άρθρο 4: Ευθύνη Συµβαλλοµένων Άρθρο 5: Ανωτέρα Βία Άρθρο 6: Ασφαλίσεις Άρθρο 7: Αλλαγές Πρόσθετες Υπηρεσίες Άρθρο 8: Κυριότητα Αερίου και Εγκαταστάσεων Άρθρο 9: Εκχώρηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από τη ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτέλεση µέρους των Υπηρεσιών από τρίτους Άρθρο 10: Λύση Καταγγελία Άρθρο 11: Εµπιστευτικότητα Άρθρο 12: Νοµοθεσία Αντιδικίες Άρθρο 13: Εκπροσώπηση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Άρθρο 14: Εκπροσώπηση του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Άρθρο 15: Τελικοί Όροι Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 4 από 29

5 Οι παρακάτω Γενικοί Όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι δεν τους τροποποιούν οι Ειδικοί Όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1: Ορισµοί Για τις ανάγκες εφαρµογής και ερµηνείας της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: 1.1 Βιοµηχανικοί Σταθµοί ΜΡ: Οι σταθµοί µέτρησης και ρύθµισης βιοµηχανικών καταναλωτών που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο από ίκτυα Μέσης Πίεσης. 1.2 ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ): Ο κάτοχος άδειας κυριότητας και διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α 1.3 ίκτυα ιανοµής: Τα δίκτυα φυσικού αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης που ανήκουν στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ, στις περιοχές και εντός των ορίων που καθορίζονται στο Παράρτηµα 2 («Κατάσταση Παγίων ικτύων ιανοµής» της παρούσας. 1.4 ίκτυα Μέσης Πίεσης: Τα µέρη των ικτύων ιανοµής µε πίεση σχεδιασµού 19 bar. 1.5 ίκτυα Χαµηλής Πίεσης: Τα µέρη των ικτύων ιανοµής µε πίεση σχεδιασµού 4 bar. 1.6 Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ): Το Σύστηµα Φυσικού Αερίου που ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4001/ Ηµέρα: Χρονική περίοδος 24 ωρών που αρχίζει την 8 π.µ. οποιασδήποτε ηµερολογιακής ηµέρας και λήγει την 8 π.µ. της επόµενης ηµερολογιακής ηµέρας. 1.8 Καταναλωτές:. Καταναλωτές Φυσικού Αερίου συνδεδεµένοι σε ίκτυα ιανοµής. 1.9 Μ/Ρ: Οι Βιοµηχανικοί Σταθµοί ΜΡ, οι Μ/Ρ 19/4 και οι ΜΡΣ Μ/Ρ 19/4: Οι σταθµοί µέτρησης και ρύθµισης της µετάβασης του φυσικού αερίου από ίκτυα Μέσης Πίεσης σε ίκτυα Χαµηλής Πίεσης Μ/Ρ 70/19: Οι σταθµοί µέτρησης και ρύθµισης του ΕΣΦΑ ΜΡΣ: Οι σταθµοί µέτρησης και ρύθµισης βιοµηχανικών και εµπορικών καταναλωτών που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο από ίκτυα Χαµηλής Πίεσης Προδιαγραφές Ποιότητας: Είναι οι προδιαγραφές του φυσικού αερίου, όπως καθορίζονται στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ, ως ισχύει Συµβαλλόµενοι ή Συµβαλλόµενα Μέρη: Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ και ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Συµβατικό Έτος: Χρονική περίοδος δώδεκα µηνών εντός της Συµβατικής Περιόδου της παρούσας, µε αφετηρία την 1 η Ιανουαρίου, 08:00 κάθε ηµερολογιακού έτους Συνετός ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Νοείται ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ο οποίος εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις µε καλή πίστη και κατά την εκπλήρωση αυτών επιδεικνύει βαθµό επιδεξιότητας, επιµέλειας, σύνεσης και προνοητικότητας που εύλογα αναµένεται από έναν επιδέξιο και έµπειρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ που δραστηριοποιείται σε επιχείρηση αυτού του είδους και υπό τις αυτές ή παρόµοιες συνθήκες και επιδεικνύει τη δέουσα επιµέλεια για τα συµφέροντα του έτερου Συµβαλλόµενου. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 5 από 29

6 1.17 Υπεύθυνος Λειτουργίας: Ο οριζόµενος από τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, ως υπεύθυνος Λειτουργίας για κάθε ίκτυο ιανοµής, ο οποίος διαθέτει τα απαιτούµενα από το νόµο προσόντα και ανάλογη τεχνική και διοικητική εµπειρία. Άρθρο 2: ίκτυα ιανοµής Για τους σκοπούς της παρούσας, ίκτυα ιανοµής είναι διακεκριµένα συστήµατα διανοµής φυσικού αερίου µέσης ή/και χαµηλής πίεσης, καθένα από τα οποία είναι ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστηµάτων και αποτελείται από: 2.1 αγωγούς, σωληνώσεις και λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό παραλαβής, µεταφοράς και απευθείας παράδοσης σε βιοµηχανικούς καταναλωτές ή όδευσης σε ίκτυα Χαµηλής Πίεσης, φυσικού αερίου µέσης πίεσης (19 bar) {χαλύβδινο δίκτυο διανοµής, ξέστρα, σταθµοί Μ/Ρ 19/4, Βιοµηχανικοί σταθµοί ΜΡ, συστήµατα καθοδικής προστασίας, αγωγοί HDPE (όπου αυτοί υφίστανται) και τηλεφωνικά καλώδια (όπου αυτά υφίστανται)}, 2.2 αγωγούς, σωληνώσεις και λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό µεταφοράς, και παράδοσης σε βιοµηχανικούς καταναλωτές ή όδευσης σε ίκτυα Χαµηλής Πίεσης φυσικού αερίου πίεσης 4 bar (δίκτυο διανοµής πολυαιθυλενίου, σταθµοί ΜΡΣ), 2.3 τις ζώνες δουλείας των αγωγών και περιφραγµένους χώρους, γραφεία και φρεάτια για τα οποία ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ έχει δικαιώµατα χρήσεως, 2.4 ανταλλακτικά εξοπλισµού, υλικά και αναλώσιµα πάσης φύσεως του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ που αποθηκεύονται σε αποθήκες του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 2.5 καθώς και από το αντίστοιχο αρχείο του κάθε ικτύου ιανοµής (εγχειρίδια, τεχνικά έγγραφα και σχέδια), και οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» των Ειδικών Όρων της παρούσας. Άρθρο 3: Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 3.1 Ο εκπρόσωπος του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ θα έχει οποτεδήποτε ελεύθερη πρόσβαση. Το προσωπικό του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ θα έχει δικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των ικτύων ιανοµής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά από έγγραφη αίτηση στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ που θα υποβληθεί τουλάχιστον µια (1) ηµέρα πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία επίσκεψης. Η επίσκεψη αυτή θα πραγµατοποιείται απαραίτητα υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση προσωπικού του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ. 3.2 Κατά την παρουσία του στον χώρο των ικτύων ιανοµής, το προσωπικό του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης οιασδήποτε ζηµίας και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ. Το προσωπικό του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ δικαιούται να αρνηθεί την είσοδο ή να ζητήσει την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις των ικτύων ιανοµής, σε περίπτωση που κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ατόµων ή του εξοπλισµού που βρίσκονται στους συγκεκριµένους χώρους. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 6 από 29

7 Άρθρο 4: Ευθύνη Συµβαλλοµένων 4.1 Κατά την παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των ικτύων ιανοµής ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ υπέχει αστική ευθύνη, συµπεριλαµβανοµένης σε κάθε περίπτωση και της ευθύνης εξ εργατικού ατυχήµατος, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία. 4.2 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ διαπιστώσει ότι οποιεσδήποτε από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ είναι µη σύµφωνες προς την παρούσα, επιφυλασσόµενων των δικαιωµάτων του να καταγγείλει µερικώς ή ολικώς τη ΣΥΜΒΑΣΗ σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της παρούσας, θα γνωστοποιεί τούτο εγγράφως στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ και ο τελευταίος οφείλει να προβεί άµεσα στις απαιτούµενες σχετικές ενέργειες για τη συµµόρφωσή του µε την παρούσα σύµβαση, µε ευθύνη και δαπάνη του, µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 των Γενικών Όρων της παρούσας. 4.4 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ δεν ευθύνεται, εάν οιαδήποτε ζηµιά, βλάβη ή δυσλειτουργία προκλήθηκε εξαιτίας της απόρριψης από τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ προτάσεων επισκευαστικής συντήρησης που έχει υποβάλει ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, όπου και όποτε αυτές προβλέπονται, υπό τον όρο της προηγούµενης ενηµέρωσης του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ για την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µη εκτέλεσης της προτεινόµενης επισκευαστικής συντήρησης. 4.5 Συµφωνείται ότι η ευθύνη των Συµβαλλοµένων περιορίζεται στις τεκµηριωµένες θετικές ζηµίες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της αποζηµίωσης δεν θα υπερβαίνει το 50% του Συµβατικού Τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναπροσαρµογής του. Άρθρο 5: Ανωτέρα Βία 5.1 Συµφωνείται ρητώς ότι, τυχόν γεγονότα ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ γίνονται δεκτά µόνον ως λόγοι αναστολής εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για όσο χρόνο αποδεδειγµένα διαρκούν και δεν δίνουν το δικαίωµα σε κανένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση αποζηµιώσεώς του από το άλλο Μέρος. 5.2 Ως ανωτέρα βία νοείται το γεγονός εκείνο το οποίο, το επικαλούµενο την ανωτέρα βία Συµβαλλόµενο Μέρος δεν µπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το εµποδίσει, οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κατέβαλε. Ενδεικτικά, ως ανωτέρα βία θεωρούνται περιστατικά θεοµηνιών, πράξεων δηµοσίου εχθρού, πολέµων, εχθροπραξιών, επιδροµών, εξέγερσης, δολιοφθοράς, ανταρσίας, τροµοκρατικών πράξεων, πυρκαγιών ή εκρήξεων που δεν οφείλονται σε ενέργεια, παράλειψη ή αµέλεια του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, καθώς και γεγονότα που δεν επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, παρά την άσκηση εύλογου επιµέλειας και φροντίδας, το προαναφερθέν Συµβαλλόµενο Μέρος αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, και υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια γεγονότα καθιστούν πραγµατικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε όποιο µέρος και έκταση αφορά το υπόψη Συµβαλλόµενο Μέρος. 5.3 Σε περίπτωση που Συµβαλλόµενο Μέρος επικαλείται ανωτέρα βία, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον επικαλούµενο αυτή. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 7 από 29

8 5.4 Το Συµβαλλόµενο Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται το πολύ µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες, από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα που συνιστούν την επικαλούµενη από αυτόν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει στο έτερο Συµβαλλόµενο Μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5.5 Με το πέρας του γεγονότος ανωτέρας βίας, και εντός ενός (1) µήνα, το Συµβαλλόµενο Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται να θέσει υπόψη του άλλου Μέρους όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου να συµφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση του χρόνου εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 5.6 Σε περίπτωση που ο επικαλούµενος την ανωτέρα βία µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα γεγονότα και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 5.7 Καµία αποζηµίωση ή αναπροσαρµογή του Συµβατικού Τιµήµατος δεν µπορεί να απαιτηθεί από κανένα Συµβαλλόµενο Μέρος σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 5.8 Καµία καθυστέρηση ή αδυναµία για την εκτέλεση, από κάποιο από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, των υποχρεώσεων του δεν συνιστά υπερηµερία ούτε αποτελεί λόγο για απαίτηση αποζηµίωσης για απώλεια των προβλεπόµενων κερδών ή παράταση της καθυστέρησης ή της αδυναµίας, εφόσον αυτά προκαλούνται από γεγονότα ανωτέρας βίας. 5.9 Αν ένα γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από δύο (2) µήνες, τότε τα Συµβαλλόµενα Μέρη οφείλουν να επιλύσουν το πρόβληµα και να διευθετήσουν φιλικά τις συνέπειες που προέκυψαν. Για το σκοπό αυτό καθένα από τα Μέρη δικαιούται να αποστείλει έγγραφη πρόσκληση προς τον αντισυµβαλλόµενο, καλώντας τον σε φιλική διευθέτηση του προβλήµατος. Αν δεν βρεθεί καµία λύση εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση, από όποιο Μέρος και εάν αυτή εστάλη, τότε κάθε ένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ µε έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ δικαιούται να πληρωθεί µόνο για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία διακοπής, χωρίς οποιαδήποτε άλλη απαίτηση κατά του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. Άρθρο 6: Ασφάλιση 6.1 Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ οφείλει να ασφαλίζει, µε ίδιες δαπάνες, τις πάγιες εγκαταστάσεις, τον πάγιο εξοπλισµό και τα εκάστοτε υλικά που χορηγεί στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ για τις ανάγκες της παρούσας, κατά παντός κινδύνου, κινδύνων από τυχαία περιστατικά ή ανωτέρα βία, συµπεριλαµβανοµένων ζηµιών από περιβαλλοντική ή άλλη µόλυνση, καθώς και το προσωπικό του και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, που απορρέει από την ιδιοκτησία των ικτύων ιανοµής. 6.2 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ οφείλει να ασφαλίσει την επαγγελµατική του ευθύνη, την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για κινδύνους από την λειτουργία, χρήση και συντήρηση των ικτύων ιανοµής, την αστική ευθύνη έναντι των ιδιοκτητών των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την ευθύνη εξ εργατικού ατυχήµατος για το προσωπικό του που απασχολείται στα ίκτυα ιανοµής. Η ευθύνη εξ εργατικού ατυχήµατος αφορά αποκλειστικά την κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης και Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 8 από 29

9 περιορίζεται στο εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ µε το οποίο συνδέεται δυνάµει εννόµου σχέσεως. Ως επαγγελµατική Αστική Ευθύνη νοείται ευθύνη από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τα όρια αποζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου είναι τα ακόλουθα: Σωµατικές Βλάβες ή θάνατο τρίτων, κατ άτοµο και ζηµιογόνο γεγονός: Ευρώ Υλικές ζηµίες έναντι τρίτων κατά ζηµιογόνο γεγονός: Ευρώ Οµαδικό ατύχηµα: Ευρώ Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια της ασφαλίσεως: Ευρώ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ οφείλει να ακολουθεί τις διαδικασίες και να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, που του υποδεικνύει ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ, καθώς και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης πρόσβασης των επιθεωρητών των ασφαλιστικών εταιρειών στις εγκαταστάσεις των ικτύων ιανοµής, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποζηµίωση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην περίπτωση επέλευσης των ασφαλισµένων κινδύνων. 6.4 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ οφείλει να εφαρµόζει τις διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή των εργαζοµένων, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη την φύση των εκάστοτε δραστηριοτήτων. 6.5 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ υποχρεούται να µεριµνά ώστε να είναι ασφαλισµένο το πάσης φύσεως προσωπικό που εργάζεται στις εγκαταστάσεις των ικτύων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 7: Αλλαγές Πρόσθετες Υπηρεσίες Κάθε ένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη δύναται να υποβάλει στο άλλο µέρος πρόταση περαιτέρω συνεργασίας σχετικά µε την παροχή νέων ή συµπληρωµατικών υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο υπηρεσιών της παρούσας, παρέχοντας παράλληλα και εκτίµηση του σχετικού κόστους. Σε περίπτωση συµφωνίας ως προς το περιεχόµενο και το πρόσθετο οικονοµικό αντάλλαγµα, θα υπογραφεί από τα Συµβαλλόµενα Μέρη σχετικό προσάρτηµα/ παράρτηµα της παρούσης ή νέα Σύµβαση, ή ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ θα αποστείλει γραπτή εντολή («Εντολή Αλλαγών») στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, την οποία θα αποδέχεται ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ εγγράφως χωρίς επιφυλάξεις. εν µπορεί να θεωρηθούν ως Εντολές Αλλαγών οι εντολές που θα δίνονται από τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίες ενέργειες εκ µέρους του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ για την ορθή εφαρµογή της παρούσας και σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Άρθρο 8: Κυριότητα Αερίου και Εγκαταστάσεων Το σύνολο των εγκαταστάσεων και των περιεχοµένων των ικτύων ιανοµής, καθώς και η ποσότητα του αερίου που διακινείται ή βρίσκεται αποθηκευµένη στις εγκαταστάσεις αυτών, ευρίσκονται στη κυριότητα του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ σε κάθε περίπτωση. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 9 από 29

10 Άρθρο 9: Εκχώρηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από τη ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτέλεση µέρους των Υπηρεσιών από τρίτους 9.1 Απαγορεύεται ρητά στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ να εκχωρήσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν εξ αυτής, περιλαµβανοµένης της πιστώσεως για χρήµατα οφειλόµενα ή που θα καταστούν οφειλόµενα σε αυτήν σύµφωνα µε τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία o ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ θα συγχωνευθεί µε άλλη εταιρία ή θα απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη ΣΥΜΒΑΣΗ δικαιώµατα και όλες τις υποχρεώσεις του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ έναντι του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ και απόδειξη του γεγονότος. Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από µέρους όλων των ενδιαφεροµένων Μερών Συµπλήρωµα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 9.2 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ µπορεί να συµβάλλεται µε τρίτους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για την εκτέλεση µέρους του αντικειµένου των υπηρεσιών που παρέχει στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ, µετά από έγκριση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ, αφού γνωστοποιήσει στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ τουλάχιστον το αντικείµενο των υπηρεσιών αυτών, το κόστος και τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου αντισυµβαλλοµένου. Η σχετική σύµβαση οφείλει να περιέχει όρους εµπιστευτικότητας και υποχρεώσεις του αντισυµβαλλοµένου αντίστοιχες µε αυτές του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ κατά το Άρθρο 11 των Γενικών Όρων της παρούσας. 9.3 Σε κάθε περίπτωση ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ υπέχει την αποκλειστική ευθύνη, συµπεριλαµβανοµένης και της εξωσυµβατικής, έναντι του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προσώπων που χρησιµοποιεί ή για πληµµελή εκτέλεση ή αδυναµία εκτέλεσης κάθε µέρους ή του συνόλου των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή για παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας. 9.4 Ρητώς συνοµολογείται ότι ουδεµία σχέση εργασίας, απασχόλησης ή οιοσδήποτε άλλος νοµικός δεσµός δεν συνδέει τους τρίτους ή το προσωπικό αυτών µε τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. Άρθρο 10: Λύση Καταγγελία 10.1 Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ λύεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός: α) µε την παρέλευση της Ηµεροµηνίας Λήξης και εφόσον ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ έχει ενηµερωθεί προσηκόντως σύµφωνα µε τα οριζόµενα περί διάρκειας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στους Ειδικούς όρους της παρούσας β) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωµών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης οποιουδήποτε Συµβαλλόµενου Μέρους ή άλλης άδειας που απαιτείται για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς του. Το ίδιο συµβαίνει και σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας κατά το Άρθρο 5.9 των Γενικών Όρων της παρούσας Οι Συµβαλλόµενοι µπορούν να συµφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ρυθµίζοντας ταυτόχρονα και τις µεταξύ τους εκκρεµότητες. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 10 από 29

11 10.3 Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε κατά την κρίση του και χωρίς αιτιολογία την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην περίπτωση αυτή τα Συµβαλλόµενα Μέρη ρυθµίζουν οριστικά και µε καλή πίστη όλα τα θέµατα που προκύπτουν από την πρόωρη λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ θα υποχρεούται να εξοφλήσει τα τιµολόγια που εκκρεµούν για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας καθώς επίσης και τα υλικά που έχουν ήδη αγορασθεί ή έχουν παραγγελθεί από τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη στην οποία υποχρεωτικά και αποδεδειγµένα υποβάλλεται ή θα υποβληθεί ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ λόγω της πρόωρης καταγγελίας. Η κατά τα ως άνω άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας από την πλευρά του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ χωρεί µε προειδοποίηση τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών Επίσης ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται να καταγγείλει την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ χωρίς την τήρηση προθεσµίας µόνο για σπουδαίο λόγο Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ µπορεί να καταγγείλει την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ πριν την Ηµεροµηνία Λήξης, αποκλειστικώς και µόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστά και η µη εκπλήρωση ή η µη προσήκουσα εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεων του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. Σε αυτήν την περίπτωση ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ οφείλει προηγουµένως να αποστείλει στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ έγγραφη ειδοποίηση, καλώντας τον στην άρση του λόγου αυτού, εντός προθεσµίας που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσµατά της επέρχονται από την επίδοση αυτής στον αντισυµβαλλόµενο. Άρθρο 11: Εµπιστευτικότητα 11.1 Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και δεσµεύονται από τις υποχρεώσεις εχεµύθειας του άρθρου 62 παρ. 5 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Οι Συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν και δεσµεύονται, επίσης, από τον εµπιστευτικό χαρακτήρα: α) όλων τα έγγραφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της παρούσας και τα οποία σχετίζονται µε την παρούσα και την εκτέλεσή της και β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της παρούσας, αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιµοποιούν µόνο για τους σκοπούς της και να µην τα κοινοποιούν εν όλω ή εν µέρει σε τρίτα πρόσωπα Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει προηγούµενη, ειδική έγγραφη συναίνεση των Συµβαλλοµένων είναι δυνατή η διάθεση συγκεκριµένων πληροφοριών Οι Συµβαλλόµενοι εγγυώνται και λαµβάνουν κάθε µέτρο για την επιβολή στους εργαζόµενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες τους, καθώς και στις συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, και στους εργαζόµενους και στους κάθε φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω καθηκόντων πίστης, εχεµύθειας και προστασίας του επαγγελµατικού ή εµπορικού απορρήτου καθώς και απαγόρευση ανταγωνισµού. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 11 από 29

12 11.3 Οι Συµβαλλόµενοι έχουν τις προεκτιθέµενες υποχρεώσεις τόσο καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, όσο και µετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της. Άρθρο 12: Νοµοθεσία Αντιδικίες Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που µπορεί να προκύψει µεταξύ των Μερών κατά την ερµηνεία και εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και η οποία δεν µπορεί να ρυθµιστεί φιλικά, αρµόδια αποκλειστικά δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ή διένεξης ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 13: Εκπροσώπηση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ o Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ γνωστοποιεί στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ τον εκπρόσωπό της, ο οποίος είναι αρµόδιο όργανο του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στα καθήκοντά του περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και o έλεγχος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά η τήρηση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ. Άρθρο 14: Εκπροσώπηση του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ o ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ γνωστοποιεί στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ τον εκπρόσωπό του, o οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και να προβαίνει εξ ονόµατός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα προκύπτουν. Άρθρο 15: Τελικοί Όροι 15.1 Τα µέρη δηλώνουν ότι η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ µετά των Παραρτηµάτων της είναι απόλυτα δεσµευτική ως προς όλους τους όρους της, τους οποίους αναγνωρίζουν στο σύνολό τους ως ουσιώδεις Οι Συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να ενεργούν σύµφωνα µε την καλή πίστη, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και να λαµβάνουν όποια µέτρα είναι αναγκαία για την υλοποίησή της Η µη άσκηση εκ µέρους οιουδήποτε Μέρους οιουδήποτε εκ των παρεχόµενων µε την παρούσα δικαιωµάτων του σε καµία περίπτωση δεν θα ερµηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση του Συµβαλλόµενου από το αντίστοιχο δικαίωµα, του τελευταίου δικαιούµενου να αξιώσει ανά πάσα στιγµή την εκπλήρωση των όρων της παρούσας Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, ανίσχυρος ή αντικείµενος σε νοµοθετική διάταξη, η ακυρότητα αυτή σε καµία περίπτωση δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αλλά τα Μέρη υποχρεούνται να τροποποιήσουν αναλόγως την παρούσα, ώστε να εξασφαλίζεται η Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 12 από 29

13 συµµόρφωση του ως άνω όρου µε τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, προς τις οποίες αντιτίθεται αυτός Οποιαδήποτε αποστολή, επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού µε την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, κατά τη διάρκεια της ισχύος της, µετά τη λήξη ή τη µε οποιοδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται στις δηλωθείσες διευθύνσεις και τους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα περί γνωστοποιήσεων-επικοινωνίας των Ειδικών Όρων της παρούσας. Σε περίπτωση µεταβολής της διεύθυνσης οιουδήποτε Συµβαλλόµενου Μέρους, το τελευταίο υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος την εν λόγω αλλαγή της διευθύνσεώς του, άλλως η κατά τα ανωτέρω επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού µε την παρούσα γίνεται εγκύρως στην αναγραφόµενη στην αρχή της παρούσας διεύθυνση του οικείου Συµβαλλόµενου Μέρους. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο εκλείπει ή αντικαθίσταται εκπρόσωπος Συµβαλλόµενου Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος τον αντικαταστάτη του. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 13 από 29

14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: ίκτυα ιανοµής Άρθρο 2: Αντικείµενο Υπηρεσιών Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Άρθρο 5: Συµβατικό Τίµηµα Άρθρο 6: ιάρκεια ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 7: Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος Άρθρο 8: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 14 από 29

15 Άρθρο 1: ίκτυα ιανοµής 1.1 Για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ίκτυα ιανοµής, µε την έννοια ενιαίων συνόλων εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστηµάτων κατά το Άρθρο 2 των Γενικών Όρων αυτής και σύµφωνα µε τα αναλυτικότερα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 των Ειδικών Όρων αυτής, αποτελούν: Τα διακεκριµένα συστήµατα διανοµής φυσικού αερίου µέσης ή/και χαµηλής πίεσης που ευρίσκονται στις γεωγραφικές περιοχές: 1) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2) ΚΙΛΚΙΣ 3) ΞΑΝΘΗΣ 4) ΡΑΜΑΣ 5) ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6) ΛΑΜΙΑΣ 7) ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8) ΣΕΡΡΩΝ 9) ΚΑΒΑΛΑΣ 10) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12) ΘΗΒΑΣ 01.2 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, εκτός των λοιπών υπηρεσιών όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, αναλαµβάνει επιπροσθέτως την παροχή υπηρεσιών εποπτείας των ανενεργών ικτύων του κατωτέρω πίνακα: Α/Α ΙΚΤΥΟ ΜΗΚΟΣ ΙΚΤΥΟΥ (m) Μέση Πίεση ΜΗΚΟΣ ΙΚΤΥΟΥ (m) Χαµηλή Πίεση 1 ΛΑΜΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΟΙ ΘΗΒΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΟΛΗ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΙΚΟ Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 15 από 29

16 7 ΘΗΒΑ ΑΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙ Α ΑΣΤΙΚΟ Προς το σκοπό αυτό ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ δεσµεύεται ότι θα παράσχει αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ τρία (3) οχήµατα αναλαµβάνοντας εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας και συντήρησης αυτών, όπως ενδεικτικά επισκευαστικής συντήρησης (προληπτικής και µη), καυσίµων, πληρωµής τελών κυκλοφορίας, ασφαλίστρων κ.ά. Τα ανενεργά δίκτυα θα παραδοθούν στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ υπό πίεση αζώτου ή αέρος και θα υπογραφούν αντίστοιχα πρωτόκολλα, όπου θα απεικονίζεται η αρχική και η παρούσας κατάσταση. Τα εν λόγω δίκτυα θα ενεργοποιούνται κατόπιν προηγούµενης έγγραφης εντολής του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ αναθεωρώντας ταυτόχρονα το Συµβατικό Τίµηµα του άρθρου 5.2 των Ειδικών Όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ µε σχετική έγγραφη συµφωνία των Μερών, λόγω του ότι η εντολή αυτή απαιτεί για τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών / εργασιών. 1.3 Ως Σηµείο Εισόδου κάθε ικτύου ιανοµής, για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, νοείται η πρώτη συγκόλληση µετά την βαλβίδα εξόδου έκαστου εκ των σταθµών του ΕΣΦΑ του παρακάτω Πίνακα: α/α Σταθµοί Εισόδου ικτύων ιανοµής ΚΩ ΙΚΟΣ Τροφοδοτούµενο ίκτυο Μέσης Πίεσης 1 Μ/Ρ 70/19 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΜ3-C ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 Μ/Ρ 70/19 ΚΙΛΚΙΣ U-2060 ΚΙΛΚΙΣ 3 Μ/Ρ 70/19 ΞΑΝΘΗΣ U-3530 ΞΑΝΘΗΣ 4 Μ/Ρ 70/19 ΡΑΜΑΣ U-2140 ΡΑΜΑΣ 5 Μ/Ρ 70/19 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ U-2880 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6 Μ/Ρ 70/19 ΛΑΜΙΑΣ U-2620 ΛΑΜΙΑΣ 7 Μ/Ρ 70/19 ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ U-2410 ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 Μ/Ρ 70/19 ΣΕΡΡΩΝ U-2110 ΣΕΡΡΩΝ 9 Μ/Ρ 70/19 ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ4-Α ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ 10 Μ/Ρ 70/19 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ U-2340 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 16 από 29

17 11 Μ/Ρ 70/19 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ U-3630 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 Μ/Ρ 70/19 ΘΗΒΑΣ U-2740 ΘΗΒΑΣ Τυχόν µετονοµασία των σηµείων Εισόδου η οποία αποδεικνύεται µε τα αναγκαία πρωτόκολλα, δεν αποτελεί λόγο τροποποίησης της παρούσας. 1.4 Ως Σηµείο Εξόδου κάθε ικτύου ιανοµής, για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, νοείται η τελευταία συγκόλληση ή άλλης φύσης σύνδεση µετά την βαλβίδα εξόδου έκαστου εκ των Βιοµηχανικών σταθµών ΜΡ, των Μ/Ρ 19/4 και των ΜΡΣ, που καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «Κατάσταση Παγίων», της παρούσας. 1.5 Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2 και 3 της παρούσας καταγράφονται λεπτοµερώς τα επί µέρους περιεχόµενα των ικτύων ιανοµής κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας. Τα επί µέρους περιεχόµενα των ικτύων ιανοµής, για τα οποία έχει αναλάβει να παράσχει µε την παρούσα Σύµβαση Υπηρεσίες, µπορούν να τροποποιούνται, π.χ. να αυξάνονται λόγω προσθήκης νέων αγωγών, νέων Μ/Ρ, σύνδεσης νέων πελατών κ.λπ.. Σε κάθε τέτοια τροποποίηση τροποποιούνται αναλόγως τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2 και 3 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι προσωρινοί Σταθµοί υπό στοιχεία ΤΜx-x του ανωτέρω Πίνακα µπορούν να αντικατασταθούν χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο τροποποίησης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Κύριος όλων αυτών των περιεχοµένων των ικτύων ιανοµής είναι και παραµένει ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ. 1.6 Κάθε ίκτυο ιανοµής έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα σχέδια και εγχειρίδια του Άρθρου 3.3 της παρούσας. Κάθε ίκτυο ιανοµής έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο µε τις συνθήκες, τους τρόπους και τις µεθόδους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας. Άρθρο 2: Αντικείµενο Υπηρεσιών Με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ ανατίθεται στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ και αυτός αναλαµβάνει την έναντι αµοιβής παροχή προς τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ των Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης των ικτύων ιανοµής. Με την εξαίρεση των αναφεροµένων στο άρθρο 2.5 των Ειδικών Όρων της παρούσας, η υπόψη παροχή Υπηρεσιών και η ευθύνη του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ αφορά στα ίκτυα ιανοµής του άρθρου 1 των Ειδικών Όρων της παρούσας και περιορίζεται µεταξύ των Σηµείων Εισόδου και των Σηµείων Εξόδου κατά τα άρθρα 1.2 και 1.3 των Ειδικών Όρων της παρούσας, πραγµατοποιείται δε υπό τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις των αδειών διανοµής που περιέχονται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται σε εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 του νόµου 3428/2005 και σύµφωνα µε: i) τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7 (Εγχειρίδιο Ασφαλείας), όπως εκάστοτε επικαιροποιείται Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 17 από 29

18 ii) τις απαιτήσεις του εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης ικτύων ιανοµής µέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασµού 19 bar) και δικτύων χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου (µέγιστη πίεση 4 bar), σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 3/Α/20701 (ΦΕΚ Β 1712, ) iii) τις ειδοποιήσεις του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ για αλλαγές συνθηκών παράδοσης ή καταναλωτικής συµπεριφοράς των Καταναλωτών, iv) την τεχνογνωσία και την εµπειρία του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, v) τις οδηγίες του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης για ίκτυα Μέσης Πίεσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, vi) τις οδηγίες του Operation & Maintenance Manual, Rev.0 για ίκτυα ιανοµής της Sofregaz (1995) που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας. 2.1 Υπηρεσίες λειτουργίας των ικτύων ιανοµής Η, µε την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, ανάθεση των Υπηρεσιών Λειτουργίας από τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ αποσκοπεί στην αδιάλειπτη και εύρυθµη τροφοδοσία των Καταναλωτών. Οι υπηρεσίες λειτουργίας περιλαµβάνουν: α) τις λειτουργικές ρυθµίσεις στους Μ/Ρ, β) τον χειρισµό των βαλβίδων όποτε απαιτείται, γ) τον έλεγχο -για λογαριασµό του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ- των µηνιαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου που παραλαµβάνονται, δ) τον συντονισµό των χειρισµών και ρυθµίσεων µε τον ΕΣΦΑ, ε) την συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο των µετρήσεων παράδοσης αερίου στα Σηµεία Εξόδου του Άρθρου 2 της παρούσας, στ) την παρακολούθηση της λειτουργίας των συστηµάτων καθοδικής προστασίας, ζ) τις επιθεωρήσεις και περιπολίες κατά µήκος των αγωγών, η) την διακοπή της τροφοδοσίας πελατών σε περιπτώσεις που το φυσικό αέριο που παραδίδεται δεν ικανοποιεί τις Προδιαγραφές Ποιότητας, κατόπιν εγγραφής εντολής του εκπροσώπου του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. 2.2 Υπηρεσίες προγραµµατισµένης συντήρησης των ικτύων ιανοµής Η, µε την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, ανάθεση των Υπηρεσιών προγραµµατισµένης συντήρησης από τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ αποσκοπεί στην διατήρηση των εγκαταστάσεων, συστηµάτων, εξοπλισµού και υλικών των ικτύων ιανοµής σε κατάσταση λειτουργικότητας ανάλογη αυτής της αρχικής τους κατάστασης ώστε να εξυπηρετούν µε ασφάλεια τον προορισµό τους. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 18 από 29

19 Οι υπηρεσίες προγραµµατισµένης συντήρησης περιλαµβάνουν γενικές ρυθµίσεις και βαθµονοµήσεις των οργάνων των Μ/Ρ, επαληθεύσεις των ενδείξεων των µετρητών, επαναβαθµονοµήσεις και διορθώσεις των οργάνων, ελέγχους, επιθεωρήσεις και επεµβάσεις (π.χ. αντικαταστάσεις, επισκευές) στους αγωγούς, στις βαλβίδες και στον εξοπλισµό και στα υλικά των συστηµάτων καθοδικής προστασίας. Σε περίπτωση που η βαθµονόµηση, επαναβαθµονόµηση, διόρθωση κ.λπ. ενός οργάνου δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί από το προσωπικό του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και οι εν λόγω εργασίες απαιτείται να υλοποιηθούν από τρίτο µέρος εκτός της Ελλάδος, τα σχετικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µεταφοράς, βαρύνουν τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. 2.3 Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης των ικτύων ιανοµής Ως επισκευαστική συντήρηση νοείται οποιαδήποτε υπηρεσία ή/και εργασία που δεν περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 «Πίνακας Ενεργειών Προγραµµατισµένης Συντήρησης ικτύων ιανοµής» της παρούσας, και αποσκοπεί στην επαναφορά των ικτύων ιανοµής ή οποιουδήποτε µέρους αυτών στην προδιαγεγραµµένη κατάσταση ασφάλειας ή/και λειτουργικότητας µέσω επιδιόρθωσης µίας δυσλειτουργίας, την οποία ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ δεν ήταν σε θέση να προβλέψει, και η οποία έχει προκαλέσει υποβάθµιση της κατάστασης ασφάλειας ή/και λειτουργικότητας Κάθε επισκευαστική συντήρηση που αποσκοπεί στην επαναφορά της προδιαγεγραµµένης κατάστασης ασφάλειας γίνεται, σε κάθε περίπτωση, µε απόφαση του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ. Το περιστατικό γνωστοποιείται στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ αµέσως, και µετά την επαναφορά ως ανωτέρω, ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ υποβάλλει στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ειδική αναφορά στην οποία αναλύονται οι δυσλειτουργίες, οι αιτίες και οι ενδεχόµενες επιπτώσεις τους, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και τα σχετικά κόστη Κάθε επισκευαστική συντήρηση που αποσκοπεί στην επαναφορά της προδιαγεγραµµένης κατάστασης λειτουργικότητας και αφορά σε αναγκαίες και άµεσες µικροεπισκευές κόστους µέχρι πεντακοσίων Ευρώ ( 500,00) πλέον ΦΠΑ ανά υλικό ή υπηρεσία, µπορεί να γίνεται επίσης µε απόφαση του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, χωρίς την πρότερη έγκριση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. Αυτές οι αποφάσεις του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ γνωστοποιούνται στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ εκ των υστέρων µέσω των µηνιαίων αναφορών στις οποίες προσαρτώνται αντίγραφα των τιµολογίων. Το συνολικό ανώτατο µηνιαίο ποσό για τις περιπτώσεις αυτές ανέρχεται σε δυο χιλιάδες Ευρώ ( 2.000,00) για κάθε ένα από τα ίκτυα ιανοµής Τα τιµολόγια στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων και του Άρθρου 2.3 των Ειδικών Όρων της παρούσας εκδίδονται επ ονόµατι του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ. Το κόστος των σχετικών παραστατικών αγορών προσαυξάνει το σύνολο του µηνιαίου τιµολογίου, που αποστέλλει ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ στον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ακολούθως, αποζηµιώνει το ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ µε το συνολικό ισόποσο των τιµολογίων που κατατέθηκαν για τον εν λόγω µήνα Όλες οι άλλες επισκευαστικές συντηρήσεις πέραν των όσων αναφέρονται στις παραγράφους και των Ειδικών Όρων της παρούσας γίνονται µετά από Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 19 από 29

20 έγκριση του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ, η οποία δίδεται είτε επί των προγραµµάτων επισκευαστικής συντήρησης του Άρθρου 3.22 της παρούσας είτε µεµονωµένα από τον εκπρόσωπο του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Η επισκευαστική συντήρηση περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την ανίχνευση και τον εντοπισµό ανωµαλιών/διαρροών, εργασίες αποµόνωσης και αποσυµπίεσης, την απαγωγή του υπολειµµατικού αερίου, καθαρισµούς, δοκιµές, την επανέναρξη ροής, την προετοιµασία, τον συντονισµό, την εκτέλεση και την επίβλεψη εργολαβικών εργασιών συντήρησης (εκσκαφές, κοπές, συγκολλήσεις και εξειδικευµένες εργασίες), την αποκατάσταση της λειτουργίας Οι υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης θα προσφέρονται από τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και µε την ίδια σειρά προτεραιότητας µε την οποία ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ θα προσφέρει τις υπηρεσίες προγραµµατισµένης συντήρησης κατά το Άρθρο 2.2 των Ειδικών Όρων της παρούσας Ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις Οι υπηρεσίες ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις (συµπεριλαµβανοµένων των κρίσεων και ατυχηµάτων) οι οποίες, µε την παρούσα, ανατίθενται από τον Ι ΙΟΚΤΗΤΗ στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ περιλαµβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την αποµόνωση οποιουδήποτε ικτύου ιανοµής ή µέρους του, οποτεδήποτε ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ κρίνει τούτο απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, την ύπαρξη και διατήρηση µόνιµης επιφυλακής (on call). Ο χρόνος απόκρισης των εν λόγω οµάδων κυµαίνεται από µία (1) έως µία και µισή (1 ½) ώρα, ανάλογα µε την απόσταση από τη βάση της οµάδας, την κινητοποίηση του εργολάβου συντήρησης του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ, εφόσον αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, βάσει των οριζόµενων στην σχετική σύµβαση µεταξύ του Ι ΙΟΚΤΗΤΗ και του εργολάβου συντήρησης, οι σχετικοί όροι της οποίας θα κοινοποιηθούν στον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, την άµεση προσωρινή ή και άµεση µόνιµη, όπου αυτό είναι εφικτό- αποκατάσταση των βλαβών, την ειδοποίηση για την έκτακτη κατάσταση και τον συντονισµό και την διατήρηση επικοινωνιών κατά την διάρκειά της µε τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ και τους Καταναλωτές, την αντιµετώπιση και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, στα ίκτυα ιανοµής, τη διακοπή της παροχής αερίου µε άµεση αποµόνωση του M/Ρ του Καταναλωτή, στου οποίου την εσωτερική εγκατάσταση λαµβάνει χώρα το έκτακτο συµβάν Λοιπές Υπηρεσίες Επιπροσθέτως των υπηρεσιών που αναφέρονται στα Άρθρα 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 των Ειδικών Όρων της παρούσας, ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 20 από 29

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. μεταξύ της. και του

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. μεταξύ της. και του ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μεταξύ της.. και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Αθήνα, 2. 1 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤ ΜΕΤΡΗΤΙΚ ΣΤΑΘΜ ΣΗΜΕΙ ΕΙΣΟΔΟΥ.. ΤΟΥ ΕΣΜΦΑ. μεταξύ τ.

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤ ΜΕΤΡΗΤΙΚ ΣΤΑΘΜ ΣΗΜΕΙ ΕΙΣΟΔΟΥ.. ΤΟΥ ΕΣΜΦΑ. μεταξύ τ. ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤ ΜΕΤΡΗΤΙΚ ΣΤΑΘΜ ΣΗΜΕΙ ΕΙΣΟΔΟΥ.. ΤΟΥ ΕΣΜΦΑ μεταξύ τ. και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) μεταξύ τ. και του

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) μεταξύ τ. και του ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) μεταξύ τ. και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Αθήνα, 2. ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. μεταξύ τ. και του

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. μεταξύ τ. και του ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μεταξύ τ. και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Αθήνα,. Περιεχόμενα 1. Ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. μεταξύ τ. και του

ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. μεταξύ τ. και του ΣΥΜΒΑΣΗ SLA.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μεταξύ τ. και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Αθήνα, 2. ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Θεσσαλονίκη 09/01/2015 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 73 Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ Ι ΚΩ Ν ΛΕΙΤΟΥ ΡΓ ΙΩΝ ΒΕΡΤ Ι Σ ΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ Ι ΚΩ Ν ΛΕΙΤΟΥ ΡΓ ΙΩΝ ΒΕΡΤ Ι Σ ΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Μ ΕΛΕΤΗ 1/ 2016 Π Α ΡΟ ΧΗ Σ ΛΟ ΓΙΣΤ Ι ΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ο ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Υ ΠΗΡΕ Σ ΙΩΝ ΣΤ ΗΝ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Μύκονο σήμερα την 16/09/2014, μεταξύ : του ΠΑΚΟ Γ ΑΞΙΩΤΗΣ ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ειρήνη Ι. Γρυπάρη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προµηθευτεί σύστηµα Ποζιτρονικής Αξονικής Τοµογραφίας PET - CT του οίκου..., Μοντέλο...

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 12 /11/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 70014 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Ταχ. Κωδ.: 68100, Αλεξ/πολη Τηλ.: 25510 64141 Φαξ: 25510 80664 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.27 12:31:39 EEST Reason: Location: Athens Στην Καστοριά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ υλοποίησης έργου με τίτλο Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα