LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ"

Transcript

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број март године Цена 200 динара на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације локације Моравска део насеља Баташево у Младеновцу, градска општина Младеновац (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за дефинисање јавног интереса, изградњу објеката породичног становања и изградњу одговарајуће инфраструктуре уз обезбеђење оптималне диспозиције намена и рационално коришћење земљишта. Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћена је локација Моравска, коју сачињава простор између улица Вардарске, Ђуре Салаја и Моравске, део насеља Баташево у Младеновцу са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 7,0 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу AWA PLUS д.о.о. из Младеновца, у складу са уговором закљученим између ЈП ДИП Младеновац и обрађивача AWA PLUS д.о.о. из Младеновца (бр. 114/1 од 9. фебруара год.), који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Министарство животне средине и просторног планирања на основу Уговора о преузимању дуга склопљеног између Министарства животне средине и просторног планирања, градске општине Младеновац и ЈП ДИП Младеновац (бр / од 11. децембра год.) Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и просторијама градске општине Младеновац. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Младеновац. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Младеновац. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије) и ЈУП Урбанистички завод Београда, градске општине Младеновац и ЈП ДИП Младеновац (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Младеновац.

2 Број 7 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. март Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МАЛИ ПРОЛАЗ ДЕО НАСЕЉА МЕЂУЛУЖЈЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације локације Мали пролаз део насеља Међулужје у Младеновцу, градска општина Младеновац, (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за дефинисање јавног интереса, изградњу објеката породичног становања и изградњу одговарајуће инфраструктуре уз обезбеђење оптималне диспозиције намена и рационално коришћење земљишта. Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћена је локација Мали пролаз коју сачињава простор између улица Паје Јовановића и напуштене уско колосечне пруге Лајковац Београд, део насеља Међулужје у Младеновцу са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 30,0 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу AWA PLUS д.о.о. из Младеновца, ул. Дрварска 2, у складу са уговором, закљученим између ЈП ДИП Младеновац и обрађивача AWA PLUS д.о.о. из Младеновца (бр. 114/1 од 9. фебруара год.), који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Министарство животне средине и просторног планирања на основу Уговора о преузимању дуга склопљеног између Министарства животне средине и просторног планирања, градске општине Младеновац и ЈП ДИП Младеновац (бр / од 11. децембра год.) Члан 7. За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и просторијама градске општине Младеновац. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Младеновац. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Младеновац. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије) и ЈУП Урбанистички завод Београда, градске општине Младеновац и ЈП ДИП Младеновац (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Младеновац. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С 23. мартa године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је

3 23. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 7 3 ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕ- ВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА РИПАЊ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Члан 1. Приступа се изради плана генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ, градска општина Вождовац (у даљем тексту: план генералне регулације). Члан 2. Циљ израде плана генералне регулације је дефинисање начина уређења простора и коришћења грађевинског земљишта, дефинисање површина јавне намене, траса коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру, дефинисање услова за изградњу објеката у зонама за које није предвиђена израда плана детаљне регулације, дефинисање зона за које ће се обавезно доносити планови детаљне регулације са роковима за њихову израду, дефинисање локација за које ће се радити урбанистички пројекти. Члан 3. Границом плана генералне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац, грађевинско подручје насеља Рипањ, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око hа. Коначна граница плана генералне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта плана. Члан 4. План генералне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и целинама, регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације, нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења и правила грађења по зонама и целинама, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, локације за које се ради урбанистички пројекат, рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) до усвајања плана, мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина, инжењерско-геолошке услове, мере енергетске ефикасности изградње и графички део. План генералне регулације представљаће плански основ за израду планова детаљне регулације, издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичкотехничких докумената. Члан 5. Израда плана генералне регулације поверава се ЈУП Урбанистичком заводу Београда, Београд, Палмотићева 30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана генералне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84. Члан 7. За потребе израде плана генералне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана генералне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и информативним гласилима градске општинe Вождовац. Нацрт плана генералне регулације доставиће се на мишљење градској општини Вождовац. Члан 9. Елаборат плана генералне регулације израдиће се у три примерка оргинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пторебе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (две копије), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), ЈУП Урбанистички завод Београда и градске општине Вождовац (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана генералне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и информативним гласилима градске општине Вождовац. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЖИВКА ПЕТРОВИЋА, МИЛАНА УЗЕ- ЛЦА, МОЗЕРОВЕ И НОВОПЛАНИРАНИХ САОБРАЋАЈ- НИЦА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЖИВКА ПЕТРОВИ- ЋА И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације подручја између улица: Живка Петровића, Милана Узелца, Мозерове и новопланираних саобраћајница у блоку између улица Живка Петровића и Железничке, градска општина Земун (у даљем тексту: план детаљне регулације).

4 Број 7 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. март Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање услова за формирање парцеле јавне намене за предшколску установу, изградњу и реконструкцију објеката и изградњу потребне саобраћајне мреже и комуналне инфраструктуре. Члан 3. Границом плана детаљне регулације је обухваћен део територије градске општине Земун, који је Генералним планом Београда планиран за јавне службе, јавне објекте и комплексе и становање и стамбено ткиво. Површина обухваћена границом плана је око 14,6 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и осталих јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и осталих јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу Урбанистички центар Град из Београда, Владимира Радовановића бр. 2 (у складу са уговором закљученим са Надом Марковић, из Београда, Гаудијева 7, представником групе грађана, а који је заведен код обрађивача под бројем Р-1/ /08 од 19. септембра год.). Обрађивач је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће група грађана: Нада Марковић, Гаудијева 7, Београд; Бранислав Стојановић, Гаврила Принципа 48/9, Београд; Урош Чохаџић, Гаудијева 1, Београд; Васа Мунћан, Гаудијева 3, Београд; Саша Величковић, Браће Барух 6, Београд; Слободан Крсмановић, Гаудијева 5, Београд; Јово Микановић, Гаудијева 6, Београд; Жељко Стјепановић, Романијска 41, Београд и Стеван Недељковић, Милана Узелца 23, Београд. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градске општине Земун. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Земун. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП (по две копије), ЈУП Урбанистички завод Београда, Урбанистичког центра Град и градске општине Земун (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Земун. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА В), ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона В), градске општине Стари град и Палилула (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планских могућности за трансформацију привредне зоне дела комплекса Луке Београд у стамбене, комерцијалне и друге намене, односно проширење постојеће централне зоне на простор дунавског приобаља, дефинисање услова за просторну и функционалну интеграцију подручја у урбано ткиво, изградњу нове саобраћајнице и техничке инфраструктуре, дефинисање јавног интереса, развој интегрисаних намена градског центра, унапређење животне средине и обезбеђење високих еколошких стандарда новог градског приобаља кроз измештање неадекватних садржаја и активности (складишта, производни погони, итд.). Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Стари град и Палилула, између улице Дунавски кеј, обале Дунава, Панчевачког моста, улице

5 23. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 7 5 Дунавске и границе Одлуке о изради плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А) ( Службени лист града Београда, број 49/09), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 88 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације може да се по потреби доноси фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће се целине фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, из Београда, Палмотићева 30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Поједине фазе израде плана могу бити финансиране од других инвеститора. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градских општина Стари град и Палилула. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градским општинама Стари град и Палилула. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП (по две копије), ЈУП Урбанистички завод Београда и градским општинама Стари град и Палилула (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативним гласилима градских општина Стари град и Палилула. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ПРИВРЕДНИХ САДРЖАЈА ДУЖ АУТОПУТА БЕОГРАД НИШ, ЈУЖНО ОД НАПЛАТНЕ РАМПЕ БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДО- ВАЦ И ГРОЦКА Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планских могућности за активирање нове локације привредних и комерцијалних делатности дуж аутопута Београд Ниш, дефинисање јавног интереса, изградња примарне саобраћајне мреже, изградња примарне инфраструктурне мреже, санација постојећег становања и његова постепена трансформација у привредне и комерцијалне делатности. Члан 3. Границом плана обухваћен је потез између аутопутске и железничке обилазнице око Београда, аутопута Београд Ниш, стамбених блокова насеља Врчин и железничке пруге Београд Пожаревац, са везама до постојеће, односно планиране саобраћајне и инфраструктурне мреже, површине око 258 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе

6 Број 7 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. март линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Еуросалон д.о.о, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 12. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градских општина Вождовац и Гроцка. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градским општинама Вождовац и Гроцка. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП (по две копије), ЈУП Урбанистички завод Београда и градских општина Вождовац и Гроцка (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативним гласилима градских општина Вождовац и Гроцка. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НА- СЕЉА МИРИЈЕВО, ДЕО МАКРОГРАЂЕВИНСКОГ БЛО- КА Б, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, градска општина Звездара (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је унапређење појединих планско-техничких решења саобраћајница у делу важећег регулационог плана насеља Миријево ( Службени лист града Београда, број 20/02), са сврхом побољшања саобраћајних решења и усклађивања са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ( Службени гласник РС, број 8/95). Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Звездара, део макрограђевинског блока Б насеља Миријево, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верфикације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се Јавном урбанистичком предузећу Урбанистички завод Београда, који је дужан да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

7 23. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 7 7 Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Звездара. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Звездара. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда и градске општине Звездара (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Звездара. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НА- СЕЉА МИРИЈЕВО, ДЕЛОВИ МАКРОГРАЂЕВИНСКИХ БЛОКОВА З И И, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макрограђевинских блокова З и И, градска општина Звездара (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је унапређење појединих планско-техничких решења саобраћајница у делу важећег Регулационог плана насеља Миријево ( Службени лист града Београда, број 20/02), са сврхом побољшања саобраћајних решења и усклађивања са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ( Службени гласник РС, број 8/95). Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Звездара, делови макрограђевинских блокова З и И насеља Миријево, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верфикације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се Јавном урбанистичком предузећу Урбанистички завод Београда, који је дужан да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Звездара. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Звездара. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику

8 Број 7 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. март за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда и градске општине Звездара (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Звездара. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУС- ТРИЈСКЕ ЗОНЕ УШЋЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕ- НОВАЦ Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац. Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за квалитетну организацију и уређење индустријске зоне Ушће и могућности привођења намени простора у складу са Просторним планом градске општине Обреновац. Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије катастарске општине Ушће и то југозападно од комплекса ТЕНТ Б на Ушћу, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 144 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верфикације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавних набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Члан 7. За потребе израде Плана детаљне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и градске општине Обреновац. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Обреновац. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Обреновац. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда, обрађивача плана и градске општине Обрановац (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Обрановац. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године

9 23. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 7 9 на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈ- СКЕ ЗОНЕ СКЕЛА, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац. Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за квалитетну организацију и уређење индустријске зоне Скела и могућности привођења намени простора у складу са Просторним планом градске општине Обреновац. Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије катастарске општине Скела и то североисточно од комплекса ТЕНТ Б на Ушћу, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 156 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавних набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и градске општине Обреновац. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градске општине Обреновац. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Обреновац. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда, обрађивача плана и градске општине Обреновац (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативним гласилима градске општине Обреновац. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ- ГРАДЊУ ОБИЛАЗНИЦЕ ОД ПУТА ЗА ПОЉОПРИ- ВРЕДНИ КОМБИНАТ МЛАДОСТ ДО ПЕТЉЕ НА АУ- ТОПУТУ Е 763 У МИСЛОЂИНУ, СА МОСТОМ ПРЕКО КОЛУБАРЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат Младост до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац. Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат Младост до петље на аутопуту Јужни Јадран у Мислођину и изградњу моста преко реке Колубаре. Члан 3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије општине Обреновац и то од пута за Пољопри-

10 Број 7 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. март вредни комбинат Младост до магистралног пута Београд- Шабац М 19, даље до регионалног пута Београд-Ваљево Р 101, затим кроз насеље Бело Поље и Мислођин до петље на аутопуту Е 763 оријентационе дужине око 8,2 km, површине око 21 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део. План детаљне регулације може да се по потреби доноси фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће се целине фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавних набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од дванаест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и градске општине Обреновац. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градске општине Обреновац. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Обреновац. Члан 9. Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда, обрађивача плана и градске општине Обреновац (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативним гласилима градске општине Обреновац. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА СТАРО ЖАРКОВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планских могућности за унапређење коришћења простора у складу са иницијативама грађана и одредбама Генералног плана Београда ( Службени лист града Београда, бр. 27/03, 25/05 и 34/07). Члан 3. Границом плана обухваћен је простор између регулације улица: Илије Ђуричића, Поручника Спасића и Машере, Живка Настића Бабе, Михајла Валтровића, Бете Вукановић и Водоводске, са везама до постојеће односно планиране саобраћајне и инфраструктурне мреже, површине око 5,5 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

11 23. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 7 11 План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко техничких докумената. Члан 5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину. Члан 8. Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Чукарица. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Чукарица. Члан 9. Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу (по две копије), ЈУП Урбанистички завод Београда, и градске општине Чукарица (по једна копија). Члан 10. Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Чукарица. Члан 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. Број /10-С, 23. марта године на седници одржаној 23. марта године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09) и члана 31. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, број 39/08), донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТРГОВАЧКЕ, АЦЕ ЈОК- СИМОВИЋА, МАКИШКЕ И ДРАГЕ СПАСИЋ У ЖАР- КОВУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА Члан 1. Приступа се изради плана детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, градска општина Чукарица (у даљем тексту: план детаљне регулације). Члан 2. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање грађевинског земљишта јавне намене и преиспитивање саобраћајних и инфраструктурних решења. Члан 3. Границом плана обухваћен је простор између регулације улица: Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић са везама до постојеће односно планиране саобраћајне и инфраструктурне мреже, површине око 1,41 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно нацрта плана. Члан 4. План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта, композициони план, односно план партерног уређења и графички део. План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. Члан 5. Израда плана генералне регулације поверава се предузећу Урбанистички центар Град Београд, Београд, Владимира Радовановића бр. 2 (у складу са уговором бр. II-400/164 од 29. октобра године закљученим између предузећа Група супермаркета Веропулос д.о.о., предузеће Канеко д.о.о., Београд, Краљице Марије бр. 3. и обрађивача Урбанистички центар Град Београд, који је дужан да нацрт плана изради у року од осам месеци ода дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 6. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Група супермаркета Веропулос д.о.о.,београд, Булевар Милутина Миланковића бр. 85а и предузеће Канеко д.о.о., Београд, Краљице Марије бр. 3. Члан 7. За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину.

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 14 12. мај 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 4. маја 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 89 28. новембар 2014. године Цена 265 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. новембра 2014. године, на основу члана 3. Одлуке

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIX Број фебруар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIX Број фебруар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 11 26. фебруар 2015. године Цена 265 динара на седници одржаној 25. фебруара 2015. године, на основу члана 3. Одлуке о звању Почасни грађанин

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ул. Карађорђева бр.13 18 430 Куршумлија ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ - МАТЕРИЈАЛ

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Председник Скупштине Општине: Бранислав Дангубић Број: Дана: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ -

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 94 30. септембар 2016. године Цена 265 динара На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

LIST ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60.

LIST ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Дирекција за планирање и изградњу Краљево Краљево AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60. SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA GODINA XLV - BROJ 8 - KRAQEVO - 7. MAJ 2012. GODINE AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60. Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево 36000 Краљево, Хајдук Вељкова 61, тел.

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 12.07.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 Службени лист Општине Блаце број 7/17

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Правни основ за израду Плана генералне регулације садржан је у: Законом о планирању и изградњи ( Сл. гласник

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 1. 05. јануар 2016. године Година 33. 1. На основу члана 25. и 35. став 10. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука

Διαβάστε περισσότερα

4.5. ЗОНА В - КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗОНА ЗД ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА ЗОНА ЗШ РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У

4.5. ЗОНА В - КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗОНА ЗД ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА ЗОНА ЗШ РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 2 А) ОПШТИ ДЕО... 2 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 2 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Διαβάστε περισσότερα

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд НАЦРТ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 исправка, 64/10-УС и 24/11 ), члана 39. став 1. тачка 5. и члана 99. став 1.

Διαβάστε περισσότερα

Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: " " - 5,,,, Ђ НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Јелена Стојков,

Διαβάστε περισσότερα

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ 20.10.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 11/2015 207 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ УВОД

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У ИНФОПЛАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,

Διαβάστε περισσότερα

О Д Л У К У О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

О Д Л У К У О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 21. 19.12.2016. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана На основу члана 8. став 1. Закона о

Διαβάστε περισσότερα

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА ЧУКАРУ ПЕКИ У ОПШТИНИ БОР

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА ЧУКАРУ ПЕКИ У ОПШТИНИ БОР РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре RAKITA EXPLORATION D.O.O. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА ЧУКАРУ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 19 6. април 2015. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 2. априла 2015. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Διαβάστε περισσότερα

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I.

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 125 29. децембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 32. тачка

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Правни основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у: Закону о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 -

Διαβάστε περισσότερα

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и л и с т С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 1a Година: LI Бачки Петровац 21. марта 2015. год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ - Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ У ЧАЧКУ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ У ЧАЧКУ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА''

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА'' П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА'' П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА Сретен Јовановић Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе Краљево

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 90 28. новембар 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању

Διαβάστε περισσότερα

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550 ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КРАГУЈЕВАЦ 02. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНА XVIII БРОЈ 34 Скупштина града Крагујевца, на основу члана 54. став 1.Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.47/03), Одлуке о изради Плана детаљне рагулације

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације 2016 2025 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ФЕБРУАР 2016. www.beoland.com БЕОГРАДСКИ

Διαβάστε περισσότερα

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550 ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com,

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА КУЛПИН

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА КУЛПИН РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-24/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број октобар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број октобар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 79 24. октобар 2014. године Цена 265 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 24. октобра 2014. године, на основу члана 35. став

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXII ЗРЕЊАНИН 17. АПРИЛ 2014. БРОЈ: 11 57 На основу члана 97. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 104. ст. 1. и 4.

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ У ЧАЧКУ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ У ЧАЧКУ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LV Број мај године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LV Број мај године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 15 31. мај 2011. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 31. маја 2011. године, на основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

План генералне регулације Љубић-Коњевићи у Чачку

План генералне регулације Љубић-Коњевићи у Чачку На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/81/09- испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LXI Број јун године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LXI Број јун године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 39 16. јун 2017. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда, на седници одржаној 15. јуна 2017. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Διαβάστε περισσότερα

Прокупље 04. Aприл 2013.

Прокупље 04. Aприл 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 2 Прокупље 04. Aприл 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију: 10 дана 1 На основу

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 22, 10. мај 2017. примерак 60,00 динара Скупшина 302 На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78. ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ 77. ГРАДСКО ВЕЋЕ На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2011), члана 69. Закона о јавним предузећима

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА. Члан 4.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА. Члан 4. ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VII БРОЈ 2 СМЕДЕРЕВО, 24. АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДА Члан 4. 40. На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 06. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 18 Март 2016. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.738,00 На основу члана 135. Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09-

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ. Година LX Број јул године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ. Година LX Број јул године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 75 19. јул 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 2016. године, на основу члана 4. став 4. Закона

Διαβάστε περισσότερα

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ОБИЛИЋЕВО" У БАЊАЛУЦИ

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ОБИЛИЋЕВО У БАЊАЛУЦИ ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ОБИЛИЋЕВО" У БАЊАЛУЦИ ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ОБИЛИЋЕВО" У БАЊАЛУЦИ СА 30. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊАЛУКА, ОДРЖАНЕ 03.04., 06.04. И 16.04.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД Е 2441/1 РУКОВОДИЛАЦ

Διαβάστε περισσότερα

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНА ЗОНА "КАРАНОВАЦ" У ПЕТРОВУ

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНА ЗОНА КАРАНОВАЦ У ПЕТРОВУ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНА ЗОНА "КАРАНОВАЦ" У ПЕТРОВУ наручилац: ОПШТИНА ПЕТРОВО Бања Лука, јули 2010. г. ВРСТА ДОКУМЕНТА: РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ПЕТРОВО БРОЈ ДОКУМЕНТА: 742/01-10 ИЗРАДА: ГЕОПУТ

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН 2016. БРОЈ: 19 86 На основу члана 30.. и члана 39. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13,

Διαβάστε περισσότερα

НАПРЕДОВАЊЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ:

НАПРЕДОВАЊЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ: САЖЕТА БИОГРАФИЈА Др Саша Љ. Милијић је рођен 30. јула 1969. године у Зајечару, Република Србија. Основну школу "Радојка Лакић" и гимназију "Свети Сава" завршио је у Београду. Дипломирао је на одсеку за

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД 2016. 26. стручна конференција Издавач Градски завод за јавно здравље, Београд За издавача Проф. др Душанка Матијевић Уредник Др Славиша Младеновић Организациони

Διαβάστε περισσότερα

- нацрт Плана - БАЊАЛУКА, април 2013.год.

- нацрт Плана - БАЊАЛУКА, април 2013.год. ул. I крајишког корпуса 16, 78 000 Бања Лука,, тел./факс: 051/311-818, тел.: 051/301-202; e-mail: routing@teol.net, ж.р. НЛБ Развојна банка: 562-099-80703512-18, ПИБ: 402891600009 д. о. о. Б а њ а Л у

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Одсек за финансије и привреду Нови Бечеј Жарка Зрењанина бр. 8 Број: IV-04-433-274 Датум: 02.12.2016. године ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ Период реализације

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ Период реализације ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ Период реализације 2016 2025 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ФЕБРУАР 2016. www.beoland.com БЕОГРАДСКИ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 72 30. новембар 2015. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 68. акона

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ -надлежност Републичког геодетског завода Мр Стојанка Бранковић 1.03.2012. Београд КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Катастар непокретности је основни и јавни регистар

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LX Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LX Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 114 30. новембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 31. тачка

Διαβάστε περισσότερα

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11 000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.yu ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АУТОПУТ Е-763 - БЕОГРАД - ЉИГ - ПОЖЕГА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ На основу члана 39. Закона о слободном присутпу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС 120/04, 54/07, 104//09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државних органа ( Сл.

Διαβάστε περισσότερα

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 2 ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА (2016 2025) Ваљево, фебруар 2016. године Назив документа: Програм заштите животне средине града за период 2016. 2025. година НАРУЧИЛАЦ : ГРАДСКА

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ Број 32 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 24. децембар 2012. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XIII Број 32 Уб, 21. децембар 2012. године Бесплатан примерак 171. На основу

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 36/2015 мај 2015. године Страна1 од 51 На основу

Διαβάστε περισσότερα

Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности

Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности На основу члана 181. тач. 6) и 8) Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15), Директор Републичког геодетског завода доноси Правилник о катастарском

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09) Република Србија МИНИСТАРСТВО EКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Сектор за инфраструктуру квалитета ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА И ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДИРЕКТИВОМ 2006/42/ЕЗ ЕВРОПСКОГ

Διαβάστε περισσότερα

САДРЖАЈ УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА

САДРЖАЈ УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА САДРЖАЈ УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА Предмет, Метод рада, Оцена истражености подручја, Услови под којима се ради Стратегија, Институционалне и програмске одреднице, Закључак 1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 1.1. ПОЛОЖАЈ 1.2. ПЛАНСКИ

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ 213-223. Врање, септембар 212. Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 213-223. Врање, септембар 212. 2 С А Д

Διαβάστε περισσότερα

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЛЕАП 2012-2018. Назив документа: Координатор за израду ЛЕАП-а Радни тим: Извјештај о стању животне средине Радослава Филиповић Ранка Бјелоглав,

Διαβάστε περισσότερα

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О.

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Београд, децембар 2010. године ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Д

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Д Бр.рег.уписа Осн.суд Бањалука: 057-0-Рег-15-001924 Матични број: 01797743 ИД број: 400879150003 ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Д - НАЦРТ ПЛАНА - Бањалука, август 2017. године

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА Период реализације

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА Период реализације ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА Период реализације 2016 2025 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. МАРТ 2016. www.beoland.com БЕОГРАДСКИ

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. Максима Горког 30 Нови Сад

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. Максима Горког 30 Нови Сад ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО Максима Горког 30 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНА НАБАВКА бр. 95/2015 октобар, 2015 Страна1 од 58 На основу чл. 39.

Διαβάστε περισσότερα

др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж.

др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж. 1 Изводи из Правилника Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта Елаборат о уређењу

Διαβάστε περισσότερα

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА: "ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ "ТАМНАВА- ЗАПАДНО ПОЉЕ"

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА: ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ТАМНАВА- ЗАПАДНО ПОЉЕ E L E K T R O P R I V R E D A RUDARSKI BASEN K O L U B A R A d.o.o. OGRANAK P R O J E K T Ul. Kolubarski trg br. 8, 11 550 LAZAREVAC Tel. : + 381 11 8123 590 Faks : + 381 KOLUBARA PROJEKT Arh. broj : ИНВЕСТИТОР:

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ТИСЕ КОД ТИТЕЛА, НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II А РЕДА

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А В Л А Д А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А В Л А Д А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А В Л А Д А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: 15.04-96-50/16 Датум: 28.06.2016. године Министарство за просторно

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА MХЕ ХРЧАВКА 1(С-X-2), 2( С-Х-1 ), 3(С-X-3) (коначна студија) Бања Лука, јули год.

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА MХЕ ХРЧАВКА 1(С-X-2), 2( С-Х-1 ), 3(С-X-3) (коначна студија) Бања Лука, јули год. СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА MХЕ ХРЧАВКА 1(С-X-2), 2( С-Х-1 ), 3(С-X-3) (коначна студија) Бања Лука, јули 2013. год. Инвеститор DRINA HYDRO ENERGY д.о.о. Угљевик Документ Студија

Διαβάστε περισσότερα

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 4.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА 4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 4.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА 4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 4.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА Изградња ван граница грађевинских подручја могућа је у складу са Законом о пољопривредном земљишту (Сл. Гласник РС, 62/06,

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 129 СА ПУТНИМ ОБЈЕКТОМ

Διαβάστε περισσότερα

Нови Сад, година

Нови Сад, година Полазећи од Средњорочног програма рада Покрајинског завода за заштиту природе за период од 2011. до 2015. године, Програма рада за 2011. годину и члана 42. Закона о заштити природе ( Службени гласник РС,

Διαβάστε περισσότερα