ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί"

Transcript

1

2

3 ἔξω ἔξω ὑπέρ μεταξύπρό ἀντί

4 IV ἴδιοςοἰκεῖος

5 V ἀρετή η ιει Ἰωάννης Ἠσαίας διάδημα ω Ἰωσήφτὸ κώνειονμήκων ε

6 VI ἑλληνικόςἐδεμ εὐαγγέλιον ἡ αἰτία αἰτίαν ἡ οὐσία οὐσίαν τῇ ἐπικρατείᾳ τῇ ἐπικρατήσει ἡ ἐπικράτεια

7 VII ἄνθρωπον ἁμαρτωλός ἀναμοχλίζω ἀποθλίβω ἄναρχος γίνομαι εἰμί γίνομαι ἡ ὕλη

8 VIII βληχάομαι πτηνός ἀνεξέταστοςἀνεξετάστως ἄλογος τὸ ἄλογον τὸ λογικόν τὰ ἄλογα ὁ κῆπος ἡ σάρξ τὸ ἀπήχημα ὁ ὑπασπιστής ζωώδης, οἱ δεινοί ἀμετάβλητος ἀντιλέγω ἡ εὔχροια εὐ-χρεία φύσειφησί θεωρηθείςθεῷ ῥηθείς

9 IX ἐφελκόμενος ἡ ἄνοδος τὸ βόσκημα

10

11 α. ια. εὐθύς μονονουχί Ἀβραάμ ὁ ἀγγελοφόρος ὁ ἄγγελος ἀγγελικός τῶν ἀγγέλων τοῦ Ἀδάμ Ἀδάμ ὁ ᾅδης πεινάω ἀμήν ὁ ἀπόστολος ἀποστολικός ἡ ἀρτηρία ἀρχαγγέλου τοῦ ἀρχισυναγώγου Ἀσσύριος ἡ πορφυρίς ἡ ἁλουργίς τὸ βάλσαμον μυθολογέω μυθοποιέομαι ἡ μυθοποιΐα ἀμεγέθης ἀκέφαλος ἀναμάρτητος ἄψυχος ἄπνους τὸ ἄψυχον διὰ κακίας δι ἀκακίας ἡ ἡσυχία ἠρεμαῖος ἠρεμέω ἀτρεμέω ἡ ἀμετρία ἄπειρος τὸ ἀπειροπλασίων ἡ ἀτοπία ἄτοπος τὰ ἄτοπα ἄναρχος ἡ ἀμορφία ἄμορφος τὸ ἄσχημον ἄοπλος ἀτακτέω ἀτιμότερος ἄποσος ἡ ἀλογία ἄλογος

12 τὸ ἄλογον τὰ ἄλογα ἄλογος ἀλογώτερος ἀσώματος τὰ ἀσώματα ἀόριστος ἡ ἀπάθεια ἀπαθής ἀκήρατος τὸ ἀπαθές τὸ ἄσχημον ἀσώματος τὸ ἀσώματον ἡ ἀβουλία ἡ ἀθανασία ἡ ὁμιλία διαλέγομαι τὸ ἀγαθόν τὸ ὄντως ἀγαθόν τὸ ὂν ἀγαθόν εὔκαιρος ἡ χάρις εὔεικτος ἡ εὐπείθεια ἡ εὐμοιρία ἡ εὔχροια εὐ- χρεία ὁ εὐγνώμων ἡ εὐκρασία ἡ εὔχροια εὔλογος εὐπαθής ἡ ἀγαθότης εὐπρεπῆεὐπρεπήςεὐπρεπεῖ εὔπνους ἀγαθός τὸ ἀγαθόν τὰ ἀγαθά εὖ μακάριος μακαριστός ἡ μακαριότης ὁ μακαρισμός μακαρίζω ἡ φλυαρία ἡ εὑρεσιλογία γείτων προσεχής ἐχόμενος δίδυμος δίδυμος πλησίον σύνεγγυς

13 ἡ ἀκολασία ὁ ἀκόλαστος πλούσιος ὁ πλούσιος ἀφθόνως ὁ πλοῦτος θεοειδής θεόπνευστος θεοπρεπής θεοείκελος ἡ θεοφάνεια ὁ Θεός θεόθεν θεωρηθείς θεῷ ῥηθείς τοῦ Θεου ἡ θεότης θεῖος θειότερος τὸ Θεῖον τὸ κρεῖττον ἡ ὠδίς ὁ πόνος ἀπόνως ἐπίπονος ἀσθενέω νοσέω στομαχέω ἡ παλαίστρα ὁ πώγων οἱ ἴουλοι ἡ γένυς ὁ γάμος ὁ πόλεμος οἱ ἀδελφοί ὁ ἀδελφός τοῦ γάμου γαμικῶς ἡ βρῶσις τὸ σιτίον ὑλακτέω τὸ πλῆκτρον ὁ βόμβος ὁ χαλινός πήλινος ἡ ἀκτή ἀχθοφόρος τὰ ἀχθοφόρα ἡ μωρία

14 γίνομαιεἰμί ἔσομαι τὸ ἐσόμενον ἐγγίνομαι ἀποκτηνόομαι βόσκημα εἰμί γίνομαι πάρειμι ἐγγίνομαι τυγχάνω ἔχω πέφυκε, ἔφυ φύομαι τελέω ἐκ εἰς ὁ ὁ ὄντως ὁ ἐντυγχάνων ὁ ἔνδοθεν ἐν ὁ παρών συμπεφυκώς ἀντ οὐδενός τὸ ὄν τὸ ὑποκείμενον τὸ μὴ ὄν τὸ ὄντως ὄν τὰ ὄντα τὰ μὴ ὄντα τὸ μὴ ὄν μέλλων τὸ μέλλον, τὰ μέλλοντα οὐκ ἔστιν ἡ γένεσις ἡ ὕπαρξις τὸ εἶναι ἡ ἕξις ἡ ἀνθρωπογονία ἡ ἐγρήγορσις γρηγορέω φευκτός ὁ κίνδυνος κινδυνῶδες φεύγω λευκός β. ιβ. προάγω Βασίλειος ἡ μεγαλοφυΐα ἡ μεγαλοφροσύνη μέγας μέγιστος μεγαλοφυής μέγας μέγιστος ἡ ἐξοχή ἐξοχώτατος

15 τὸ κάρχαρον τῶν ὀδόντων μεγαλύνω τὸ μέγεθος ἡ μεγαλουργία αἱ ἐξοχαί τὸ μέγεθος τὸ δόγμα ὁ, ἡ σῦς εὐφραίνω εὐφραίνομαι ἡ εὐφροσύνη ἄγω παλαιός μείζων γεγωνότερος ἡ ὕλη τὸ πρᾶγμα τὸ χρῆμα ὑλικός ὑλώδης τῆς ὕλης τὸ ὑλικόν τὸ ὑλῶδες ὑλικός ὑλωδέστερος τὸ ὑλικόν τὸ ἄϋλον ὁ θεατής ὁρατικός τὸ εἶδος ἡ ἰδέα ἡ θεωρία τὸ θεώρημα ἡ ἰδέα τὸ εἶδος ἡ ὀπτασία ἡ ὄψις εἶδον ἐνεῖδον θεωρέω ἐπιθεωρέω ὁράω καθοράω βλέπω θεάομαι ἐνθεωρέωἐν φαίνομαι αἰσθανόμενος τὸ φαινόμενον τὰ φαινόμενα τὰ

16 ὁρατά τὰ αἰσθητικά ἡ αἰτία ἡ ἀφορμή ἡ ὑπόθεσις ὁ οἶνος αἴτιος αἰτιάομαι ἀφορμάομαι ἡ αἰτιολογία ἡ Βηθανία ἡ ἰκμάς ὁ Δεσπότης ἡ ἡγεμονία τὸ ἡγεμονικόν νοτερός ἡ ἐξουσία ἡ ἀρχή τριχοποιός ἡ θρίξ τῶν τριχῶν τὸ κῦμα τὸ ἔριον ὁ μάγος καταμαντεύομαι ἡ ὁλκή ἕλκω τὸ ὕδωρ ἄγω ἐνάγω νηκτός ἔνυδρος ἡ στρατιά ὁ, ἡ βοῦς ἑκούσιος τὸ θέλημα ἑκουσίως ἑκών ὁ κηρός κηροειδής ἡ μῆνις αἱ πύλαι οἱ αὐχένιοι σπόνδυλοι θεραπεύω ἰατρικώτερος ἡ ἰατρική τεχνή ὁ ἰατρός ὁ κῆπος ἡ ἀκρόπολις αἱ ἀκρώρειαι ὁ καιρός ὁ χρόνος ἡ ὥρα κατὰ τὸν χρόνον ὁ χρόνος τὸ πρόσκαιρον ὑψηλός γαῦρος τὰ μετέωρα μετάρσιον ὑψηλότερος ὑψηλότερος

17 τὸ ὕψος ἡ ῥαχία τὰ ἄνω ὁ αὐχήν οἱ σπόνδυλοι οἱ αὐχένιοι σπόνδυλοι εἰσάγω εἰσέλκω ἡ ὁλκή ἡ εἰσπνοή εἰσάγω ἀντεισάγω ἐπεισάγω εἰσοικίζομαι ἐπεισκρίνομαι καταβάλλω πιστεύω ἐγκοιλαίνω ἐμβαθύνω ἐνδίδωμι ἡ χήρα καθιδρύω πήγνυμι τὸ ἐμφύσημα κωλύω κωλύω περιείργω ἀπείργω ἐξείργω διείργομαι ἀφυπνίζω γηθέω ἐπανάγω ἀνακτέον εἶναι ἐπανακτέον ἐστίν ἀνάγω ἐπανάγω ἀναλαμβάνω ἐπιστρεπτέονἐστίν ἐπανέρχομαι ἐπιστρέφω ἐπανέλθωμεν ἐπανιτέονἐστίν ἐπαναλύω ἡ ἐπάνοδος μηνύω μηνύω ἀναζέω ἠχέω ὑπηχέω ἡ ἐκφώνησις ἡ ἠχή ἀναζέω ἐξατμίζω ἡ ἀνάδοσις ὑπερεθίζω ἀνεγείρω διεγείρω ἀναρριπίζω ὁ ἀήρ ἐναέριος ἀερώδης τὸ ἄσθμα ἡ ἀναπνοή ἡ διαπνοή ἀναπνευστικός πανταχοῦ λαμβάνω ἀποβλέπω ἡ ζήτησις ζητητικός ἐπιζητέω ἀναζητέω ἐναποτίθημι

18 ἀναπέτομαι ἀντέχω δύναμαι ἀναμοχλίζω ἀποθλίβω νομίζω ὑπολαμβάνω ὕπτιος ἀνυψόω οἶμαι καθυποπτεύω δοκέω ἀναφέρω ἡ ἀναφορά ὁ ἀναποτνιασμός ἡ ὄψις ἡ ὄσφρησις ἀνατρέπω ἡ ἀνατροπή ἀντιδιαιρέομαι αὔξομαι ἐπαύξω αὐξανόμενος αὔξομαι, αὐξάνομαι ἡ ἡλικία αὔξω φυόμενος ἡ αὔξησις ἡ ἐπαύξησις ἡ ἀκμή ἡ ἔκτασις ἀνωθέω ἀντιπαραδείκνυμι ὁμογενής τὸ ὁμοφυλόν ἅμα κατὰ ταὐτόν ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ τὸ ἀθρόον ἐν τῷ αὐτῷ γεύομαι ἡ γεῦσις γευόμενος ἐντίθημι ἐναποτίθεμαι ἐπεμβάλλω ἐντίθημι ἡ ἐπιβολή ἐντίθημι ἐναποτίθημι ἐπιτίθημι ἐμβάλλω καταβάλλω ἐπιβάλλω καταβάλλω λογίζομαι ἡγέομαι νομίζω λογίζομαι ἡγέομαι λογιστέονἐστίν χωρέω μεταχωρέω χωρητός χωρέω τὸ χώρημα ἀθρόως εἰσφέρομαι προσέχω εἰσάγω εἰσχέομαι ἐντός ἔνδοθεν ἔσωθεν τὸ ἔσω

19 ἐντίθημι ἐνδιαρρέω ἐναποκλείω ἐγκατακλείω ἐγκείμενος ἐγκείμενος ὁ ἔνδοθεν τὸ ἐντός τὸ ἔσω ἐπὶ τὰ ἔξω ἔξωθεν ἐκτός ἀπὸ τῶν ἔξω ἔξωθεν ὁ ἔξωθεν ὁ ἔξω ἀνακαινόομαι μορφόω διαμορφόω τυπόω ἀνατυπόω σχηματίζω συσχηματίζω ἀναμάσσομαι ἀναπλάττω ἀπεικονίζω τὸ σχῆμα ἡ τύπωσις τὸ ἀπεικόνισμα μορφόω διαμορφόω τυπόω ἐντυπόω προσεθίζω προσεθίζομαι καθοπλίζω ἐμπίπτω συμπίπτω πτερόομαι βοάω ἡ κραυγή πυνθάνομαι ὑποζεύγνυμι ἀντερωτάω φυτεύω ἐμφυτεύω πάντοτε διηνεκῶς διαπαντός ἀείδιαπαντός ἀδιαλείπτως διηνεκής παντελής ἡ οἰκουμένη εἰσοικίζω παντοδύναμος ὁλοτελής παντοδαπήςπαντο- δάπτω παντοδαπόςπαντο-δάπτω ἀνέχω ἡ ἀνάνευσις αὐτομάτως τάχα δι εὐθύτητα... ῥᾳδίως ἡ ἀνάστασις ὁ ἀτμός ἡ ἀναθυμίασις

20 λιγνυώδης κατόπιν τὸ ἔμπαλιν πρὸς τὸ ἔμπαλιν εἰς τὸ ἔμπαλιν παρεμποδίζω ἀναζωγραφέω τιθηνέομαι ἐπιμιμνῄσκομαι μιμνῄσκομαι μνημονεύω διαλαμβάνω ὁ ὑπομνηματογράφος ἀντακολουθέω ἀναλαμβάνω ἀναδέχομαι ἀπολαύω ἐπαναλαμβάνω ἀπολαμβάνω ἀποσῴζομαι ἐπαναληπτέον ἐστίν ἡ ἀπόλαυσις ἡ ὑποδοχή ἡ ἀνάληψις ἡ ἐπανάληψις ἀντιπαρέξειμι ἡ ἀντίφραξις ἀντιμεθίσταμαι ἀντιμεταλαμβάνω ἀνίστημι ἀνίσταμαι διανίστημι ἀναστήσομαι διανίστημι ἡ διανάστασις ἐγείρομαι ἀνίσταμαι ἐγείρομαι ἀνατρέχω ἀνατρέχω ἐπανατρέχω ἀνασπάω πανταχῆ πανταχόθεν ἐφάπτομαιπαντός ἐξ ἁπάντων μάτην ἡ ἐπάνοδος βούλομαι ἁρπάζω πᾶς ἅπας ὅλος τὸ πᾶν

21 τὸ ὅλον τὰ πάντα τὰ ἅπαντα τὸ πᾶν καθόλου πάντη παντάπασιν παντελῶς ὅλως δι ὅλου ἐπισπείρω πᾶς ἅπας παντοῖος παντοδαπός τὸ πᾶν πάντως παντοδαπός παντοῖος εἰστρέχω δεύτερος τὰ δεύτερα φερόμενος εἴσειμι ἡ εἴσοδος ἡ ἄνοδος ἡ εἴσοδος ἕωλος γνωστός οἶδα ἐπίσταμαι γινώσκω τὸ βλέφαρον ἡ ὀφρῦς τῶν ὀφρύων ὁ αἰών ὁ στέφανος καταστεφανόω ἡ πίστις πιστεύω πιστεύομαι πιθανός πιστός ὁ ὅρπηξ κωνοειδῶς ὁ κῶνος ὁ φθόγγος φθέγγομαι

22 γ. ιγ. τὸ αἴνιγμα ἡ ἔμφασις ἡ Γαλιλαία ὁ ἧλος ποῦ ἡ κεφαλή καρηβαρέω τὸ κεφάλαιον ἡ καρηβαρία λέγω λαλέω οἱ λέγοντες τὸ λεγόμενον τὰ λεγόμενα ὁ γαργαρεών τὸ ῥῆμα ὁ λιμός προσηνής ἠχέω ἡ φωνή ἡ ἠχή ὁ τόνος ἡ ἀκοή φωνητικός τὸ βάθος ἡ κοιλότης τὸ κοῖλον κοῖλος ὁ εὐρώς ἡ κόπρος ἡ ὥρα τὸ ὄρος αἱ ἀκρώρειαι τὸ χεῖρον ὁ ἄνω πικρῶς ἄνω ἡ ἀνάδοσις ἀνωφερής διάπυρος ἡ πικρότης ὁ κύριος ὁ Κύριος τοῦ Κυρίου ἡ εὐωχία

23 ὁ ἑστιάτωρ ὁ ἑστιώμενος ἑτοιμάζομαι ἕτοιμος πρόχειρος ἡ πόλις ἡ ἀκρόπολις κατὰ τὴν πόλιν Γρηγόριος ὁ τάφος ἡ σορός ὁ βότρυς ἡ ῥάχις ἡ ὑπερηφανία γαῦρος ὁ γαργαρεών τὸ χωνευτήριον ὁ ἀνθερεών ὁ φάρυγξ ἡ ἁμαρτία ἀναμάρτητος ὁ ἁμαρτωλός ἁμαρτωλός ὁ αὐλός τῆς λύρας αὐλητικός δ. ιδ. Δαυίδ πόρρω Δανιήλ χαρίζομαι δωρέομαι χαρίζομαι δωρέομαι δωροφορέω δορυφορέω ἡ δωροφορία τὸ δῶρον δίδωμι δίδωμι ἐνδίδωμι πορίζω χορηγέω ἡ δάφνη ἡ θύρα κινέομαι κινούμενος τὰ κινούμενα τὰ μὴ κινούμενα τὸ κινούμενον ἡ κίνησις τὸ κίνημα ἡ φορά ἡ κίνησις τὸ κίνημα

24 κινητικός κινούμενος ἡ αὐλή ἡ παχύτης τραχύς παχύς παχύτατος τὸ παχυμερέστερον ἡ παχυμέρεια παχυμερέστερος τὰ νεῦρα ἡ παχυμέρεια τὸ διάδημα θαυμάζω ἡ πάλαμη μακρός χρεωστούμενος τὸ καλόν τὸ ὂν καλόν τὸ ἀληθῶς καλόν ἡ ἀρετή τῆς ἀρετῆς ἡ εὔχροια εὐαφῶς τὸ κάλλος εὔσχολος εὐμήχανος ἡ εὐφυΐα καλός τὸ καλόν κάλλιστος ἀστειότερος καλῶς ἱκανός ἄρκῶν αὐτάρκης ἀρκέω τιθηνέομαι κατωφερής κατωφερής κατωφερής ὁ κάτω τὸ κάτω τὰ κατώτερα ὁ κάτωθεν κατώτερος ὁ οἶκος ἡ οἴκησις φθάνω ἀξιόπιστος ἄξιος τὸ εἰκός εἰκός ἐστίν ἀξίως εἰκότως ἡ ἀξία ἄξιος θαύματος ἀξιοθαύμαστος ἡ ἀξία τὸ εἰκός εἰκόςεἶναι καθικνέομαι ἀρχαῖος ἔξωρος λεπτός

25 ἡ ὑποστάθμη ὁ φίλος ἕτερος ἀλλήλους τοῦ φίλου τὸ κράτος κρατέω ἐγκρατέω παρακατέχω ἐναπολαμβάνω ἔχομαι κρατέω ἐπιτολμάω τὸ θράσος τολμηρός τὸ ξύλον τὸ δένδρον τοῦ ξύλου ξυλώδης ἡ δρῦς πνευματικός πνευματόδοχος τὸ πνεῦμα ἡ εἰσπνοή ἡ ψυχή τὸ καταθύμιον ψυχικός τῆς ψυχῆς ἔμψυχος ὁ πνεύμων ἡ διαπνοή καπνοειδῶς ὁ καπνός λιγνυώδης τὸ ἄσθμα ἡ αὔρα ἀναπνέω δύο ἡ δυάς

26 τὸ δίπηχυ ὁ διάλογος ὁ πίναξ ὁ πυθμήν ἡ ἡμέρα ἡ ἐνέργεια ἡ ἐνέργεια τὸ ἐνέργημα ἐνεργέω ἐνεργός εἶναι ἐνεργούμενος ἐνεργός διατεθείς διατίθεμαι ἐνεργός δραστικός ἡ ἐργασία ἡ γεωργία προσεργάζομαι τὸ ἔργον τὸ μειράκιον ἡ παιδοποιία πράττω διαταθείςδιατείνομαι ὁ βάτραχος διψάω ὁ διψώδης ἡ δίψα ἡ ἐπιθυμία ἡ ὄρεξις ἡ ἔφεσις αἱρετός ἐρωτικός τὸ ἐπιθυμητικόν ἐπιποθέω τὸ ποθούμενον τὸ κέντρον ὁ σίδηρος ἡ γυνή γαμέω τὸ θῆλυ σκληρός τοῦ θέρους ἀναζωγραφέω ὁ ζωγράφος ζωοποιός ἡ ζωή

27 τὸ ζῷον ζωτικός τῆς ζωῆς τὸ ζῷον ζῶν ζωώδης ζωωδέστερος ζάω ἡ ζωή ἡ σάρξ ζωωδέστερος τὸ νεῦρον ἡ νευρά ἡ φλέψ ἡ ἀρτηρία αἱ φλέβες τὰ νεῦρα ἡ καταγωγή ἡ οἴκησις τὸ οἰκητήριον νευρώδης διὰ τῶν νεύρων τὸ νευρῶδες τοῦ βίου ἡ πολιτεία βιοτεύω ὁ βίος ἡ πολιτεία ζάω ἐνοικέω ἐμφιλοχωρέω συζάω ἡ ζωή ἡ ἀποθήκη ἡ χορδή ἰκτερώδης χολήδοχος ἡ χολή τῆς χολῆς ἡ βακτηρία ς. ις. ζ. ιζ. ἀποπλανάομαι περιπλανώμενος λανθάνω ὁ φθόνος ἡ σύμπτωσις ὀπίσθιος

28 διαδύομαι ἡ κλείς ὁ νομοθέτης ὁ νομοθέτης ὁ νόμος ἡ ἐντολή ἐμπεδάω ἐπιτιμάω ἡ ἀπειλή ἡ ἐρήμωσις ἡ ἀκτίς ἡ αὐγή ἀντιληπτικός ἡ ἀντίληψις ἡ ἐπιστασία κατακλείω ἐγκατακλείω ἐναποκλείω καθείργνυμι ἀποκλείω ἀπαλείφω ὁ ἐγκέφαλος ἡ μῆνιγξ διαδύομαι ἡ ἀρχή ἡ σύλληψις ὁ λαγωός ὁ ἀστήρ θηριώδης τὸ θηρίον θηριώδης ἐνταῦθα ἐντεῦθεν ὁ τῇδε ἡ ὑγίεια ἔρρωμαιῥώννυμι ὑγιεινῶς τὸ λάχανον γήϊνος τῆς γῆς τὸ γήϊνον τὸ γεῶδες ἡ γῆ ἡ ἄρουρα ἡ βῶλος ὁ γεωργός γεωργέω ἡ γεωργία ὁ γεηπόνος κτίζω ὁ Πλάστης ὁ χόρτος τὸ χρυσίον ὁ ὄφις τὸ σημεῖον τὸ τεκμήριον ἡ σημασία τὸ σημαινόμενον τὰ γινωσκόμενα γνώριμος γνωριστικός γνωριμώτατος ἡμορφή

29 τὸ κάτοπτρον ὀδούς ὀδοντοφυέω τῶν ὀδόντων ἡ κλῆσις ἡ κλισία ἡ κλῆσις ἡ οἰκοδομή τὸ οἰκοδόμημα τὸ πλάσμα ὁ Πλάστης ἐπιπλάσσω ὁ τοῖχος τὸ κακόν ἡ κακία τὸ κακόν τῆς κακίας δυσώδης ἡ κακοήθεια ἡ κακηγορία ἡ δυσωδία τὸ κακόν τὰ κακά ἡ θεωρία βλέπω καθοράω θεωρέω τὸ βλεπόμενον τὸ ὁρώμενον τὰ βλεπόμενα σφοδρός ὁ ἄγαν σφοδρότερος σφοδρῶς ἡ κόρη η. ιη. παίζω διασκιρτάω τὸ εἴδωλον ἀναθλίβω τὸ ἀπήχημα ὑπερκείμενος ἐκφεύγω ἡ γλυφή ἐξέλκω προαιρέομαι ἡ αἵρεσις ἡ ἐπιρροή ὁ ἀποβληθείς ἐξαιρετέον ἐστίν βεβαιόω ἀκριβής ἀκριβέστερος τὸ ἀσφαλές διαβεβαιόομαι διατείνομαι ἡ βεβαιότης ὑπεξαιρέω ἐκβάλλω ἀποικίζω ὁ ὑπεξιών ἐκθλίβω συνθλίβω

30 πόρρωθεν ἐκπνέομαι ἀνιχνεύω ἐκβαίνω ἐξοιδέω ἐκτίθεμαι διαχέω ὁ χυμός ἡ χοάνη τὸ περιττεύον τὰ περιττά τὰ περιττώματα ἐναλλάσσω ἀλλοιόομαι ἀλλάσσομαι ἀπαλλάσσομαι ἀμείβομαι ἀλλοιόομαι ἐναμείβομαι παρασημαίνομαι τὸ ἀλλοιούμενον ἡ ἀλλοίωσις ἡ ἐναλλαγή ἡ παραλλαγή ἡ ἐναλλάξις τὸ ἀλλοιοῦσθαι ἡ τροπή ἡ παρατροπή ἡ ἀτονία ἀτονέω ἐξάγω ἀντιπαρεξάγω περιττεύω τὸ ἐκμαγεῖον ἐναπομάσσομαι ἐξευρίσκω ἐξευρίσκω ἐφευρίσκω συνεκπορίζω περιλείπομαι λείπω ὑπολείπομαι διαφύομαι ἀναβλαστάνω τὸ βλάστημα ὀδοντοφυέω ἐμφύω ἐκβλαστάνω ἐκφύω τὰ φυόμενα τὰ φυόμενα ἡ βλάστη ἡ ἐκφύσις ἡ προβολή ὁ Ἀριστοτέχνης διαφερόντως διαφερόντως ἐξωθέω ἐξωθέω ἡ παραφορά ἀποφαντικῶς διασαφηνίζω ἐκφαινόμενος τὸ ὄνομα ἡ ὀνομασία ὀνομάζω κατονομάζω καλέω

31 τὰ χρήματα τὰ πρόσοντα τὰ μὴ πρόσοντα ἔχω ἐπέχω κέκτημαικτάομαι ἀγαπάω ἀλλήλους ἄλλως ἀλλαχῆ τὰ ἑτερογενῆ ἑτέρωθι ἄλλος ἕτερος ἄλλως ἄλλῳ ἀλλ οἱ ἄλλοι Ἠσαίας ἡ ζήτησις ζητέω ἐπιζητέω τὸ ζητούμενον τὰ ζητούμενα ἐκλείπω ἐξάλλομαι δοκιμάζω ἡ πεῖρα ἔμπειρος δοκιμάζω διαπίπτω πληρόω κατάπλεως πλήρης συντελέω ὑποπιμπλάμενος τὰ παρακείμενα τὸ πλήρωμα τὸ πλῆρες ἡ ὁμολογία ὁμολογέω ἐκτραγῳδέω ὁμολογέω

32 ὁμολογέομαι ὁμολογέω ἐκδιηγέομαι ἡμιτελής κατορθόω τὸ κατόρθωμα παρὰ τὴν πρώτην ἀφίημι ἡ ἐξέτασις ἡ πραγματεία ἡ κρίσις διερευνητικός ἑτάζω ἐξετάζω διεξετάζω παρεξετάζω κατεξετάζω διερευνάω διερευνάομαι πραγματεύομαι γεγυμνασμένος ἐξεταστέονἐστίν ἀνιχνεύω περιεργάζομαι ἐκτήκω ἀπαιτέω ἡ ἐπιρροή ἐπιρρέομαι ἡ ἀλήθεια ἦ ὄντως κυρίως τάχα ἆρα ὅτιὄντως ἐτυμολογικός ἀληθής ἀληθινός τὸ ἀληθές τὸ ἀληθῶς καλόν τὸ ὄντως ὄν ἀληθεύω ναυαγέω ἡ πηγή ἡ γλυφή διάγλυφοςδιὰ γλυφῆς ὁ ἀνδριάς ἐξίσταμαι τὸ κυριώτατον ἐξυφαίνω ἡ διαφθορά ἐκλεπτύνομαι λεπτοποιέομαι ἀπολεπτύνομαι ἐκλεπτύνομαι τὸ κένωμα ἡ κένωσις ἡ κενότης βρύω ἐπιρρέομαι πηγάζω ἀποκρίνω ἐπίρρυτος κυρίως καταφρυγόμενος ἡ πέψις ἐκπορεύομαι ἀποκρίνομαι προάγω διεξοδεύομαι

33 ἡ πρόοδος ἡ ἔξοδος ἡ διέξοδος θεραπεύω σεαυτόν ἡ ἴασις ἐκλείπω ἀπαριθμέομαι καταριθμέομαι ἀριθμέω ἐπείγομαι ι. ὑακινθίνος Ἰσραηλίτης οἱ Ἰσραηλῖται Ἰησοῦς τῶν Ἰουδαίων ἡ Ἰουδαία γῆ Ἰωάννης Ἰωσήφ τῶν Ἱεροσολύμων Ἰεχονίας κ. κα., κβ., κγ., κδ., κε., κς., κζ., κη., κθ. ὁ κάδος πῶς ὅπως ὁ λιθογλύφος οἱ λίθοι ὁ λίθος Καπερναούμ ἡ σταγών ἡ πομφόλυξ ἅπτομαι ἐφάπτομαι ἐπιδράσσομαι ἔχομαι ἡ ποιότης ἡ ποιότης ποιός ποιός βληχάομαι ὁ Καῖσαρ Καίσαρος ὁ στάχυς ὁ ἄσταχυς ἡ ἐπιτέχνησις ἐπιτεχνάομαι τὸ χαλκεῖον ποτέ ὁ ὑμήν ἡ δορά τὸ δέρμα οἱ ὑμένες ὁ ὑμήν ἡ πηλικότης ἡ ποσότης ὁ κώνωψ ὁ ἵππος

34 τὸ πέρας τὸ τέλος ἄκρος ἡ ἄκρα τὸ τέλος τελευταῖος ἡ λόγχη ἡ αἰχμή ἡ ῥίζα οἱ Κορίνθιοι οἱ Κορίνθιοι ἅπτομαι τὸ οστέον τὰ κῶλα τῶν ὀστέων τὸ ἄκρον ἡ ὥρα ὁ κόσμος νοθεύω ὡραῖος μουσικός ἁβρότερος ἐκ παρόδου τὸ κρίνον ὁ ὄροφος κροκοδείλου ὁ κρόκος κυκλοειδής κυκλοφορούμενος ὁ κύκλος ὁ πόλος ἐν κύκλῳ ἡ αἱμόρροια τὸ αἷμα τοῦ αἵματος ἡ ἰσχύς ὁ τόνος ἡ ὁλκή ἰσχυρός εὐτονώτερος ἰσχυρότερος ἐπικρατέστερος συντόνως ἡ ὁλκή ἡ ἀγορά ὁμοῦ ἅμα τὸ κώνειον βρασμώδης ὁ μέδιμνος ὁ ἄρχων ἡ βίβλος ὁ γραμματεύς ὁ χρόνος βραδύς ἀργότερος λ. λα. Λάζαρος κολακεύω ἡ λαιμαργία κείμενος ἐγκείμενος ἐγκείμενος ὕπτιος κείμενος ἐγκείμενος

35 ἡ πλεονεξία πλεονεκτέω ἡ ὄψις τὸ πρόσωπον τὸ προσωπεῖον ἡ ὑπόκρισις τὸ προσωπεῖον λείπομαι ἀπολείπομαι λείπει τὸ λειπον ἡ ἀπουσία ἡ στέρησις ἐνδεως ἔχειν ἐλλειπής ἐνδεής θηρεύω τῆς ἀμπέλου ἡ λόχμη πονηρός πονηρός ἡ πονηρία τὸ τόξον κρείττων κρεῖττον κρεῖσσον τὸ κρεῖττον ὁ λέων ψεύδομαι τὸ κοῦφον ἐπιπόλαιος κουφίζω τὸ ψεῦδος ψευδής πλαστικός ἔχειν ψεύδους ἡ ὑπουλία ὁ δόλος ἡ ἀπάτη τὸ δέλεαρ εἰκότως πτηνός ὁ χρόνος τοῦ χρόνου χρονικός ἐτήσιος ἀγαπάω ἀγαπητικός ἡ φιλοσοφία φιλοσοφέω φιλόσαρκος ἐριστικός ἡ φιλοτιμία φιλοτεχνέω ἡ ἀγάπη ἡ στοργή ἀγαπάωἀλλήλου ς ὁ λαός δεινός χαλεπός δριμύς οἱ δεινοί ἡ μικροψυχία κατὰ τὸ πάρεργον τὸ μικροφυές μικροπρεπής μικρός ὀλίγος βραχύς ἀκαρής δι ὀλίγων

36 ἐν ὀλίγῳ ἐν βραχεῖ μικροῦ δεῖν κατ ὀλίγον ἠρέμα μετ ὀλίγον μικροῦ πρὸς ὀλίγον πρὸ βραχέος μικρῷ πρόσθεν οὐδαμοῦ ὁ κολοιός μικρότερος βραχύτερος ὁ μανιχαῖος τὸ χρῶμα ἡ χρόα τὸ ἐρύθημα μητρός μητρῷος ἡ μήτηρ τὸ μέλι ἡ μαλακότης ἁπαλός μαλακός ἁπαλώτερος τὸ κρέας μηκάζω ἡ μήκων ἐλεέομαι σπλαγχνίζομαι συγγνωστός ἡ συμπάθεια ἡ συγγνώμη ὁ κόσμος του κόσμου τῷ κόσμῳ τὰ οὖλα τὸ νήπιον νηπιωδέστερος τὰ τοῦ νηπίου θορυβέομαι σιωπάω σιγάω τὸ γάλα ὁ μυελός ἡ ὑγρασία ἡ ὑγρότης τὸ ὑγρόν ὑγρός διάβροχος τὸ ὑγρόν τὰ ὑγρά ὑγρός τὸ ὑγρόν ἐπεύχομαι ἀξιόω τῆς θαλάσσης θαλάσσιος θάλαττα δύναμαι ἰσχύω τὰ λείψανα δυνατός τὸ σύντονον δυνατόνἐστίν

37 ἔξεστι ἐνδέχεται ἡ νεκρότης νεκρός τὸ νεκρόν ὁ νεκρός οἱ νεκροί ὁ νεκρός τὸ φρόνημα ὁ σοφός φρονέω ὁ ἄνηρ ἀνδρώδης τὸ ἄρρεν, ἄρσεν ἡ ἀνδρία ὁ ἀνδρεῖος ὁ μουσικός μουσικός ἡ μουσική τέχνη οἱ μουσικοί ὁ τύραννος κολάζω Μωϋσῆς τοῦ Μωϋσέως ἡ διάνοια ἡ ἔννοια ὁ σκοπός νοητός νοερός διανοητικός τῆς διανοίας ὁ μῦς ὁμιχλώδης ἡ ῥιπή ὀφθαλμοῦ ἥττων ἐλάττων τὸ ὑποβεβηκόν ὑποβέβηκε πολλάκις πολύγαμος πολυειδής πολυειδῶς πολύχωρος πολυαρκής ἡ πολυπραγμοσύνη πολυπραγμονέω πολύτροπος πολυτρόπως πολυτρόπως πολύσαρκος ὁ πολύσαρκος ὁ πολυσαρκῶν πολύπορος πολυσχιδῶς πολυσχιδῶς τὰ πολυγονοῦντα

38 πολυσύνθετος πολλαπλασίων πολυτελής ἡ πολυμέρεια πολυμερής πολυμερῶς πολύς πολύχους οἱ πολλοί ἐπιπλεῖστον πολλαχῆ πολύ πλείων, πλέων πλεῖστος πλεῖον, πλέον μᾶλλον πληθύνομαι πολλάκις πληθυντικός τὸ πλῆθος ὁ κατάλογος ὁ σύλλογος ἡ ὑπόληψις οἶμαι νομίζω ἡγέομαι δοκέω δοκέω δοκέω ἐμοὶ δοκεῖ, δοκεῖ μοι ὡς μὴ δοκεῖν ὥς μοι δοκεῖ τὸ δοκοῦν τὸ δοκοῦν τὰ δοκοῦντα τὰ νομιζόμενα νομιστέον ἐστίν ἴσως ἴσως ἴσος ἡ φαντασία τὸ φάντασμα τὸ ἀπήχημα φαντασιώδης φαντάζομαι φαντασιόομαι οἰόμενος ὁ φανταζόμενος ὁ χαλκός ἡγέομαι τὸ μέτρον ἀναλόγως ἡ ὁλκή ὁ τόπος

39 τὸ χωρίον ἡ χῶρα ὁ χῶρος ἡ λόχμη τοπικός αἱ φύσαι ἐπάγω πλημμυρέω μανθάνω ἡ ἐπιβουλή ἡ γυμνότης γυμνός ἐπικυρτούμενος ἡ ἐλπίς πληθωρικός ἐπικείμενος τὸ ὑπερκείμενον ἡ πληθώρα ἀναλάμπω κατατρέχω ὑπερανίσταμαι -έστην, - έστηκα ἐλπίζω ἐπιβλέπω τὰ ἐπιθεωρούμενα σημαίνω ἐπισημαίνω ἀποσημαίνω διασημαίνω ἐνσημαίνομαι τεκμηριόω αἰνίσσομαι σημαίνομαι ἐπισημαίνω διασημαίνω παρασημαίνομαι ἐνσημαίνομαι ἀναστοιχειόω διαπλάττω ἡ ἀναστοιχείωσις ἡ διάπλασις Νάϊν ἐπιβαίνω ἡ παίδευσις παιδεύω παιδεύω καταβάλλομαι ἔγκειμαι ἐπιτίθημι ἐγκείμενος ἐπικείμενος παρακείμενος ἐπιτίθημι τὰ γεγραμμένα καταγράφω πληρόω πληρόω ἀναπληρόω καταπληρόω ἡ ἀναπλήρωσις εὐθύνω ἐκπονέω ἀθρόως

40 αἰφνίδιος ἡ προσηγορία ἐπιλέγω καλέομαι ὕπωχρος πρόχειρος δυναστεύω βιάζω τὸ ἀπολαυστικόν κατατρυφάω ἡ ἀπόλαυσις ἡ λῆξις κληρόομαι ὁδηγέομαι ὁ καθηγητής ὑφίσταμαι-έστην, -έστηκα ἐνστήσομαι ἐπιστήσομαι πάρειμι παρών τὸ παρόν τὸ ἐνεστώς τὰ παρόντα ἐμπίμπλαμαι ἐμφορέομαι μυέω διδάσκομαι μανθάνω διδάσκω μυέω ἐπέρχομαι ἡ ἀρχή ἐξ ἀρχῆς τὴν ἀρχὴν ἔχειν ἐκ ἡ ἐπανάληψις ἐξ ἀρχῆς ἐν ἀρχῇ ἐν ἀρχῇ ἀρχέτυπος τὸ ἀρχέτυπον ὁ ἀρχηγός ἀρχικός ἀρχηγικώτερος ἡ ἀρχή ἄρχομαι ἡ ἀρχή τὸ ἐπιχείρημα τὸ ἐπιτήδευμα ἐπιχειρέω ὑποχλοάζω ὁ χαρακτήρ διαχαράσσω οὐράνιος ἐπουράνιος τοῦ οὐρανοῦ τοῦ πόλου ὁ οὐρανός τὸ ἀγένητον τὸ μὴ ὄν ἡ ὑπερῷα ἄϋλος

41 ἀθεώρητος ἀπήμων ἀκωλύτως ἀδύνατονἐστίν ἀμήχανονἐστίν ἀχώρητος ἡ ἀγνοία ἀγνοέω ἄγνωστος ἄδηλος ἀγνοέομαι ἡ ἀπιστία ἀπιστέω ἀπιστέομαι ἄφθογγος ἀκίνητος τὸ ἀκίνητον τὸ ἀεικίνητον τὸ ἀκίνητον ἀκατανόητος τὸ λεῖπον ἐλλιπέστερος ἀνάξιος ἀπορέω ἐπαπορέω ἀμήχανος ἀμφίβολος ἀπορέω ἐπαπορέω νοσέω ἀρρωστέω ἡ νόσος ἡ ἀρρωστία ἀνενέργητος ἄπρακτος ἀπρακτέω ἄπρακτος Νεεμάν ἀναλλοίωτος ἀπαράλλακτος ἄρρητος ἀπόρρητος ἀπείρατος ὁ ἄπειρος ὁ ἀπείρατος ὁ ἀπειρότερος ἡ ἀπειρία ἀνεξέταστος ἀπραγματεύτως ἀνεξετάστως ἴσως τυχόν τάχα ἄποσος ἡ ἀδυναμία ἀδυνατέω ἡ ἀσθένεια ἡ ἀδυναμία ἀμήχανος ἄτονος ἀσθενῶν χαλεπός ὁ ἄναλκις ἀτονώτερος ἀτόνως ἀδυνατέω ἀσθενέω ἀπόβλητος τὸ μῖσος τὸ ἄγος ἄσημος ἀσήμαντος ἀδέσποτος

42 ἀγύμναστος ἀδιάλειπτος ἀδιάπνευστος ἀνόμοιος εἰδεχθής οἱ ἀνόμοιοι ἀνομοίως οὐδὲν ἀπεικός σταθερός ἀνόνητος ἀδούλωτος ἀκατάληπτος ἀνέφικτος ἀνενδεής ἄχρηστος ἀχρειόομαι ἡ ἀχρηστία ἄδικος ἀνακόλουθος ἄμοιρος ἀμοιρῶν ἀκοινώνητος ἀμοιρέω ἀκοινωνήτως ἀμοιρέω ἀμοιρέω ἀπροαίρετος ἀμήχανος ἄπεπτος τὸ ἄτρεπτον ἀμετάθετος ἄτρεπτος μὴ τρεπόμενος τὸ ἀμετάθετον ἀμετάβλητος ἄπαυστος τὸ ἀνένδοτον τὸ ἀνύπεικτον ἀδιαλείπτως τὸ ἄτομον ἡ ἀφορμή ἡ λαβή οἶμαι νομίζω ἡγέομαι ὑπολαμβάνω καθυποπτεύω δοκέω νομίζομαι οἶμαι δοκέω νομιστέον εἶναι νομιστέον ἐστίν νομιστέονεἶναι ἴσως τάχα ἄγονος τὸ ἀδιάλυτον ἀμερής ἀδιαίρετος ἀδιάστατος ἀγνοέω ἀνεπινόητος ἀδιασπάστως ἀδιάκριτος ἀγέννητος ἀγεννήτως ἡ ἀτέλεια ἄστατος τὸ ἄστατον μὴ ἀμφιβάλλειν

43 τὸ ἀνύπαρκτον ὁ ἄπληστος ἀτελής ἀνειμένος οἱ ἀνεπίσκεπτοι ἄκτιστος τὸ ἄκτιστον ἀκτίστως ἄφραστος ἀσύγχυτος ἀσύνθετος ἀνόητος ἄμικτος ἀμιγής ἀμίκτως ἀμίκτως τὸ ἀσυνάρτητον ἀδιάρθρωτος ἀσύντακτος ἄτριπτος ἀπροσδεής ἡ ἀφθαρσία ἄφθορος τὸ ἄφθαρτον ἀκαλλής δυσκίνητος δυσπαθέστερος δυσπαθής δυσάντητος δύσκολος ἄληπτος ἀκατάσκευος ἀσχολέω ἄσχολος πρός ἡ ἀναισθησία ἡ φρενίτις ἀναίσθητος ἀναισθήτως ἡ ἀσέβεια ἄδηλος κατασύρω ἡ κατάπτωσις ἡ καθαίρεσις οὐκέτι οὐδαμοῦ οὐ μὲν οὖν οὐ μήν μή... ποτε οὐδέποτε μηδέποτε καταπίπτω ἡ κατάπτωσις τὸ ὕπτιον χωρίον χαλάω ἡ ἀπορία ἡ πτωχεία πτωχεύω πτωχός ἡ κενότης ἡ καινότης νεοθαλής νεαρώτερος ὁ πούς οἱ μυκτῆρες ὁ ὄνυξ ἡ χηλή ὀνύχων φέρω βαστάζω συμφέρομαι τὰ δεύτερα

44 φερόμενος ἡ φορά ἡ ὁλκή ἡ γνώμη βιάζω ἡ ἀνάγκη ἀνάγκη ἐστίν κατ ἀνάγκην ἐξ ἀνάγκης ὑπ ἀνάγκης ἀναγκαίως ἀναγκαίος βιαιότερος ἐπάναγκες εἶναι ἀναγκαίως νῦν, νυνί ἄρτι οὐ γὰρ δή ἀρτιθανής ὁ νῦν που ὁ κόλπος πως τιςπως ποτέ ὁ ἐπαοιδός ἡ βαφή πλήν ὁμῶς ἐλλαμβάνω διαλαμβάνω ἡ στρέβλωσις ὁ ἑλιγμός διαχέομαι ἡ ἀφθονία ἡ εὐθηνία ἀμφιλαφής περιλαμβάνω περιπτύσσω περιπτύσσομαι περιέχω περιλαμβάνομαι περιπτύσσομαι ἄρχω ἡγέομαι καθηγέομαι ἡγεμονεύω καθηγέομαι ἡ νεφέλη τὸ νέφος ἡ ἡγεμονία ἡ ἀρχή ἐλέγχω διελέγχω δημοσιεύω διελέγχω ἀπελέγχω ἀσπάζομαι σφαιροειδής ἡ περιβολή περιφύω περιαρμόζω σφαιρόομαι ἀμφιέννυμι

45 ἐνδύομαι δριμύσσομαι ἀνακαινίζω γυμνόομαι γυμνόομαι ἀνακαινίζω πτωχεύω περιδονέω περιφερής ἡ περιφορά ἀμφότεροι ἑκάτεροι οἱ ἑκατέρωθεν ἐπαμφοτερίζω ἡ ὄσφρησις ἡ ὄψις ἑκατέρωθεν ἀντιτυπέω ἡ εἰκών τὸ σχῆμα ὁ τρόπος ὁ τύπος ἡ μορφή ἡ ὄψις ὑπόδειγμα ὁ χαρακτήρ δίκην ἡ ἐπιστροφή ἡ ἀχθηδών εὑρίσκω ὁ εὑρετής εὑρίσκω ἀσκέω ἡ γυνμασία προσεθίζω ἡ συνήθεια τὸ ἦθος ἡ κατάχρησις ἕξεως εἶναι πέφυκε συνήθης ὁ συνήθης περιεκτικός περιέχω ἐμπεριέχω περικρατέω περιέχων περιμετρέω ἡ περίστασις περικόπτω ἡ περιδρομή

46 περιελαύνω περιοδικός διαστηματικός ὁ περίοδος ἡ δίνησις τὸ διάστημα περισχίζω κοινῶς ἡ κοινωνία τὸ κοινόν κοινός καθολικός τὸ κοινόν ἡ κοινότης δημοσιεύω γυμνάζω παραδηλόω περιληπτικός τὸ περιεκτικόν ἐμπεριλαμβάνω περιλαμβάνω περιέχω περιδράσσομαι ἐπαγγέλλομαι τὸ ἐπάγγελμα ἡ ἐπαγγελία ἐπαγγέλλομαι τὸ πρόβατον τὸ βότον βληχάομαι περιηχέομαι τὸ πῦρ ὁ πυρετός πυρώδης τοῦ πυρός τὸ πυρῶδες τὸ πυρῶδες πυροειδής πυρώδης πικραίνομαι περιφράσσω ἡ περιβολή ἡ περιοχή παχύνομαι τὸ ἔνδυμα τὸ ἔσθημα ἡ περιβολή ἡ σορός ἡ ἐπικράτεια ἡ ἐπικράτησις περικρατέω ἐπικρατέω κατακρατέω περιέχω ἐμπνέω ψυχῶν ψυχόω ἡ μετεμψύχωσις ἔμψυχος τὸ ἔμψυχον αἱ μετεμψυχώσεις ἡ ἐπομβρία διάβροχος ἔμπνους ἡ περιβολή τὸ προκάλυμμα ὁ χίτων περικείμενος περιθέμενος

47 ζωογονέω ζωοποιέω ζωοποιέω ζωπυρέω ἀναζωπυρέω ἀναμένω ἐκδέχομαι ἐναγλαίζομαι κεκακωμένος κεκακωμένος ἐλεεινός ἡ ἀθλιότης κατοικτίζομαι ἡ κατηγορία ὁ ὀφθαλμός κυκλόω κυκλοτερής κατηγκυλωμένος κυκλοτερῶς ἡ ἐξαιμάτωσις διοικητικός διοικέω ἡνιοχέω διακυβερνάω ἐξευμαρίζω διοικέομαι ἐν κύκλῳ ἐν κύκλῳ περικάρδιος περικάρδιος μολύβδινος ἐκείνου ἀκριβής ἀκριβῶς ἡ ἀκρίβεια ἡ ἀκρίβεια ἡ περιγραφή ὡρισμένος περιορίζω τὸ ὅπλον τὸ ἅρμα ἡ μάχαιρα ὁ ὁπλίτης τοῦ ὀργάνου τὸ ὄργανον ὀργανικός τῶν ὀργάνων ἡ ἁφή ὑποθλίβω λυπέομαι οἱ λυποῦντες τὸ λυποῦν ἡ ἀηδία τὸ λεῖπον λείπω ἐπιλείπω διαλείπω τὸ κεχαυνωμένον ἐνδίδωμι ἡ βάσις ἡ ὑποβάθρα ὁ θεμέλιος ἴδιος ἰδιάζων

48 τὰ ἰδιάζοντα τὸ ἰδιάζον ἰδιαζόντως καταλείπω ὑπολείπω παραλείπω παρίημι ἀφίημι καταλείπω ἐάω ἀπολείπομαι παραληψόμεθα παραλείψωμεθα τὸ ἀπήχημα ἐναπολείπομαι παρίεμαι ἐναποληφθείς ἐναπολειφθείς τὸ ἐναπειλημμένον τὸ ἐναπολελειμμένον οὗ ἐπιλελοιπότοςἐπὶ λελοιπότος ἡ νῆσος ἡ ἀκμή τομώτερος κατακρίνω ὁ ἀνθέριξ ὁ ἀθήρ ὁ, ἡ ὄνος ἀποσκιαζόμενος ἀνοίγω ἀναστομόω καρηβαρέω ἡ καρηβαρία βαρέω ἀνταναιρέω ὑφαιρέω περιαιρέω ἀναλύομαι ἀναλύω ὁ κατοιχόμενος τὰ δηλητήρια τὸ δηλητήριον ἀποτινάσσω ἡ παῖς τὸ κοράσιον τὸ παιδίον ὁ παῖς τὸ παιδίον ἐκλύω ἀλλοτριόομαι ἡ ἀλλοτρίωσις ἀλλοτριόω ἀλλοτριόομαι ἀποξενόομαι φευκτός ἀναλύω ἀποστρέφομαι ἡ ἀποστροφή ἀπορρίπτω ἀπόβλητος πανταχόθεν ἁπανταχόθεν ἁπανταχῆ ἀποκρίνομαι ἀποκρίνομαι ἀποδίδωμι ἡ ἐκπνοή ἡ ἐκπνοή ἐκκαλύπτω ὅθεν ἡ ἀναβολή ἀποβάλλω ἀναβάλλομαι ἡ ἀναβολή

49 ὑπερτίθεμαι ἀφιερόω ὑποχωρέω ἀφίστημι ἀναχωρέω χωρίζω ἀθετέω ἐκκρίνω ἀποκρίνω ἀπόβλητος ἡ ἄμυνα ὅθεν ἀποπίπτω ἀπόρρυτος ἀποπίπτω ἐκπίπτω ἀππορρέω ἡ ἄνεσις ἀπηγορευμένος ἀποσείομαι ἀπωθέομαι παραιτέομαι τὰ ἔκγονα τὰ περιττώματα ἀπωστικός ἀπωθέομαι παρακρούομαι ἀφίσταμαι-έστην, - έστηκα ὑποχωρέω ἡ ἔκστασις ἡ ἀπόστασις ἐντεῦθεν ὑποτρέχω διασπάω διασπάω ἀποσπάω ἐκεῖθεν αὐτόθεν κἀκεῖθεν ἐκεῖθεν διαβαίνω ἀναλύομαι ὁ πατήρ ὁ Πατήρ οἱ κατεγνωσμένοι πάτριος ἡ πατρίς ἡ ὄχνη ἀπεγνωσμένος ὀφθαλμός καθαρεύω καθαρεύω καταφοινίσσω αἰσθανόμενος ἡ αἴσθησις ἡ συναίσθησις ἡ ἀνάλυσις τοῦ Παύλου Παῦλος ὁ ὄλεθρος διαπίπτω ἡ ὁπλή πάλιν

50 τὸ ἔμπαλιν πρὸς τὸ ἔμπαλιν εἰς τὸ ἔμπαλιν αὖ πάλιν πάλιν δ αὖ πάλιν δ αὖ τὸ ἔμπαλιν καταφλέγω ἡ μνήμη μνημονικός ὁ ἀτμός διαπίπτω οἱ πεπτωκότες τὸ βόσκημα τὸ πάσχα ὁ πατριάρχης μᾶλλον μάλιστα τὰ ὑπερτεινόμενα τὸ βόσκημα ἡ σπιθαμή ἡ ἄψινθος τὸ πτερόν τοῦ Σίμωνος Πέτρος ἡ συμφορά ἡ σφραγίς προσασχολέομαι ἀσχολέομαι ἡ γραφή τὸ γραφικόν τὰ γράμματα γράφω γραφικός τοῦ γραφικοῦ τὸ γράμμα ὁ γραφεύς ἡ τροφός θρεπτικός τρέφω τιθηνέομαι τρέφομαι τιθηνέομαι τρέφων τρεφόμενος τρεφόμενος τὰ σιτηρά τὰ τρεφόμενα τὰ τρεφόμενα πίνω ἡ πόσις τὸ ποτόν τιθασσός ἡ τροφή ἡ βρῶσις ἡ τρυφή τῆς τροφῆς ἡ μέθη ἡ φλόξ ὁ φλογμός ὁ πυρετός

51 γοερός ὁ θρῆνος ἡ ὠμοπλάτη κατὰ νώτου καρποφορέω ἡ καρποφορία ὁ καρπός ἡ πλήρωσις τὸ πλήρωμα πλήρης μεστός τὸ πλῆρες τὰ σαρκοβόρα σαρκοβόρος ἡ σάρξ σαρκικός τῆς σαρκός διὰ σαρκός σωματικός ὁ σαρκικός σάρκινος καταγωνίζομαι ἐγκελεύομαι διακελεύομαι τὸ πρόσταγμα τὸ κέλευσμα τὸ δόγμα προστακτικός πείθω ὑπαίτιος ὑπεύθυνος παραβλάπτω ἡ μετενσωμάτωσις ἡ ὑφήγησις διηγέομαι ὑφηγέομαι διηγέομαι διέξειμι ἡ διήγησις τὸ διήγημα ἡ ἱστορία ἡ κηδεία διαμαρτάνω παραστοχάζομαι τὸ πλημμέλημα ἡ διάπτωσις διεσφαλμένος ἐσφαλμένως ἁμαρτάνω τὸ διημαρτημένον ὁ ἀφανισμός ὁ εὐρώς φθείρω ἀπολλύμενος χράομαι ἡ χορηγία ὁ μεταδοτικός παρέχω παρέχω παρέχομαι πορίζω χορηγέω κινέομαι ὁ ἀγών ἡ κίνησις ἀνακινέω κινούμενος δεῖ χρή προσήκει

52 ὁμοιόομαι μιμέομαι ἐμπνέομαι μιμέομαι τὸ ὁμοιούμενον ἡ ὁμοιότης ἡ ὁμοίωσις τὸ ὁμοίωμα ἡ μίμησις τὸ μίμημα ἡ ἀναλογία τὸ εἴδωλον τὸ ἴνδαλμα ἡ ἀντιτυπία τὰ εἴδωλα κατάλληλος ὅμοιος προσφυής ἐπάλληλος τὸ εἰκός τὸ πρέπον τὸ κατάλληλον τὰ ὅμοια τὰ καθήκοντα καταλλήλως κατάλληλον καταλλήλως ὁμοίως παραπλήσιον προσφόρως εἰκος ἐστίν ὁμοιομερής ἡ μίμησις ὑποβαίνω ἡ ὑπώρεια ὑπεκκαίω ὑποβαίνω ὑποκοιλαίνομαι ὑποκρύπτω ὑποτίθεμαι ὑποβάλλω ὑποκείμαι ὑποκείμενος τὸ ὑποκείμενον τὰ ὑποκείμενα ἡ ὑπόθεσις ὑποτίθημι ὑποτίθεμαι ὑποβάλλω ὑπαλείφω ὑποχαράσσω μεθημερινός ὑπερείδω ἐρείδω ἡ ὑπογραφή ὑπογράφω ὑποτρέφω ὑποφθείρω ὑποχαλάω ὁ ὑποχείριος ὑποχείριος ὁ ὑποχείριος ὑποτέμνομαι ὑποκρίνομαι ὑποκρύπτομαι ὑποσκιάζω ἡ ὑποδοχή

53 ζάω βιοτεύω τὰ βεβιωμένα ἀναμένω φθονέω γνωρίζω γινώσκω τὸ γνώρισμα ἡ ἐπίγνωσις γινώσκω ἐπιγινώσκω γνωρίζω το θέατρον δείκνυμι ἀναδείκνυμι ἐνδείκνυμαι ὑποδείκνυμι ἀναφαίνομαι δείκνυμι ὑποδείκνυμι διαδείκνυμι ἀναδείκνυμι ἀποδείκνυμι ἐνδείκνυμι ἐνδείκνυμαι ἐπιδείκνυμι χαρακτηρίζομαι ἡ παῦλα ἀναπαύω τὸ σκέπασμα καλύπτω κατηρεφής ἐπιδράσσομαι τίθεμαι ἐναποτίθεμαι καταβρέχω ἡ θέσις ἐν συνθέσει ἑνοῦν θέσει τίθεμαι ἐναποτίθημι τὸ ἡμίσευμα λαγχάνω τυγχάνω τὸ ἄρρεν, ἄρσεν τὸ θηλυ λυσιτελέω λυσιτελής τὰ συντείνοντα πρός λυσιτελέω περιχρόω ἐπαλείφω ὑπαλείφω μνημονικός μνημονεύω ἡ ἐπικουρία ὁ ὑπασπιστής ἡ ἀντίληψις ἀμαυρόω ἐννοέω ὁ λογισμός ὁ λογισμός λογίζομαι ἐννοέω διανοέομαι ὀνειδίζω ἐρεσχελέω νεύω

54 τὸ κεκυφός ἐκβιάζομαι καταναγκάζω βιάζομαι ἡ ἐπιμέλεια ἡ σχολή ἡ ἀσχολία κατολισθαίνω κατολισθαίνω ἀπολισθαίνω δουλόω ἀποκυέω μέμφομαι νεμεσάω ἡ μέμψις ὁ μῶμος οἱ μωμοσκοποῦντες πορφύρεος γαμίσκομαι ὑπηρετέω ἡ ὑπηρεσία ὁ ἀκροατής ἐπακούω ἐπαΐω οἱ ἀκροώμενοι τελευταῖον ὕστερος ἐπιγίνομαι ἐπεισκρινόμενος ἡ ἀκολουθία ἐπακολουθέω ἕπομαι κατ ἴχνος ἕπομαι ἔχομαιἕπομαι τὸ ἀκόλουθον τὸ ἀκόλουθον ἀκολούθως ἀκολούθως ἀκόλουθον ἐστίν ἐφυστερίζω τελευταῖος ἔσχατος ὕστερος τὸ ἔσχατον ἔσχατος ἡ συμμαχία ἐπισπεύδω τὰ μεσιτεύοντα διὰ μέσου διὰ τοῦ μέσου μέσως ἐν μέσῳ ἐπὶ τοῦ μέσου μέσος διὰ τοῦ μέσου διὰ μέσου τὸ μέσον καταλαμβάνω ἐφικνέομαι ἡ κατάληψις ἡ κατάληψις καταλαμβάνω πάσχω ἀνακρίνω πέμπω διαπέμπω ἐπιπέμπω ἡ ἐπιστολή ἀποστέλλω ἐξαποστέλλω κατὰ τὴν ἡδονήν ἡ ἐπίσκεψις σωληνοειδῶς

55 ὁ ὀχετός ἔπειτα καθεξῆς ἡ χρεία ἡ χρῆσις τὸ χρῆμα δεῖ ἡ χρῆσις προσδέομαι δέομαι χράομαι χράω προσχράομαι ἐπιτήδειος χρήσιμος δέον οἱ ἐπιτήδειοι οἱ ἐπιτήδειοι ἐπιτηδείως ἔχειν ἐπιτηδείως ἔχειν χρησίμως ἔχειν ἡ χρεία ὁ ἱδρώς ἡ μελέτη ὁ ἔπαινος ἐπαινέω ἐπιφημίζω ἡ ὄρεξις τὸ ἐνδόσιμον τιμέω γεραίρω πρεσβεύω θαυμάζω ἡ τιμή ἡ ἀξία ἡ σεμνότης ἡ ζώνη ὁ ἡνίοχος ἡ εὐθεία εὐθύς εὐθυπορέω ἡ δικαιοσύνη θέμιςἐστίν ἀργέω ἡ ἀργία ἀπρακτέω κονιορτώδης ἡ κόνις ἐγγίζω γειτνιάω προσπίπτω πλησιάζω προσεγγίζω ἐμπελάζω ἐπιγίνομαι ἐγγίνομαι ἐπιγινόμενος ἐπιγεννηματικός ἐγγίνομαι ἐπιγίνομαι πρόσειμι παρυφίσταμαι παραμένω ἐμπέφυκε προσπέφυκε συμπεφυκώς ἐνδέω προσδεσμέω προσάγω παράγω περιφέρω τὸ παρενεχθέν ἡ φαντασία ἑλκτικός

56 ἕλκω καθέλκω ἐφέλκομαι ἐπισπάομαι ἐφελκόμενος ἡ ὅλκη ἐφέλκομαι καθέλκω σπάω ἄγω ἐπάγω ἐπεισάγω προσάγω παράγω ἐπιρρέομαι ἐπεισφέρω προσλαμβάνω προσφύομαι προσαυξάνομαι προσχωρέω ἐπεισέρχομαι συνεισέρχομαι τὸ ἐπεισαγόμενον παρεμπίπτω ἐπεισέρχομαι ἐνηχέω ἐπιθάλπω ἐπιδίδωμι προσεξευρίσκω δέχομαι εἰσδέχομαι παραδέχομαι ὑποδέχομαι προσδέχομαι ἐπιλαμβάνω ἐπιλαμβάνομαι προσίεμαι ἔρχομαιἦλθον παρέρχομαι ἀφικνέομαι ἐπιχωριάζω τὸ ἐπὶ νοῦν ἐλθόν προσάπτομαι ἐφάπτομαι ἐπιθιγγάνω κατάλληλος προσφυής τὸ ἀκόλουθον τὸ κατάλληλον ἀναλόγως προσφυῶς ἐνδέχεται ἀκόλουθον ἐστίν ἀκολούθωςἐστίν ἀναλόγως ἐστίν ἡ ἀναλογία ἅπτομαι προσάπτομαι προστίθημι διακείμενος προστίθημι ἐπιβάλλω παρασυμβάλλομαι διατεθῆναι προσεργάζομαι προτίθημι προστίθημι ἡ προσθήκη ἡ προσβολή ἐκ παρόδου καθ ὑπόθεσιν ἐπιτυγχάνω

57 τυγχάνω συμμίγνυμαι παραρριπτέω ἐμμίγνυμι ἐπιμερίζω προσάγω διαφέρω προσοικειόομαι προσφέρομαι προσάγω ἐπεισάγω φέρω προσφέρω προσκομίζω προσίεμαι ὁ προσφερόμενος κανηφορέω κανηφορέω πορίζω τὸ κέρδος ἡ κοινωνία ἐπιπέμπω ὑποζεύγνυμι προσαράσσομαι περιξαίνομαι οἰκειόομαι προσοικειόομαι προσοικειόω οἰκειόομαι προσοικειόομαι τὸ προσφυές ἡ οἰκειότης ἡ οἰκείωσις οἰκείως ἔχειν ἀεί ἀεικίνητος τὸ ἀεικίνητον ἀΐδιος τῆς ἀϊδιότητος τὸ ἀΐδιον ὁ λιμήν περιδεής ἐπαναβαίνω πρόσειμι προσέρχομαι-ῆλθον ἡ ἐπίκρισις προσμαρτυρέω ἐγκάθημαι κατασχηματίζω ὑποκρίνομαι ἀμβλύνω ἀμβλύνω ἡ παραβολή ἡ παρασκευή ἡ κατασκευή παρασκευάζω συμφοιτάω ἐπείγομαι ἡ μετουσία ἡ σχέσις ἡ κοινωνία μετέχων μέτοχος μετέχω μετέχω μεταλαμβάνω μετέχων μετέχων κοινωνῶν ἐπικοινωνῶν μεταλαγχάνων ὁ μετέχων

58 ἡ μετουσία ἡ παρουσία δεκτικός λαμβάνω προσλαμβάνω παραλαμβάνω ἔχω ἔχομαι δέχομαι παραδέχομαι καταδέχομαι ὑποδέχομαι τὸ δοχεῖον δεξιός διαπερονάω διαπείρω προοράω προεῖδον ἐνθεωρέω προμηνύω προαναφωνέω ἡ παράτασις προμηκής παρατείνω προμήκης τὰ αὐξάνοντα ἡ βλάστη τὸ βλάστημα διορατικώτερος εἰληκρινέστατος προβλέπομαι ἡ χάσμη ἡ χάσμη ἡ προβολή προάγω διεξάγω προάγω προαιρετικός προαιρετικός ἡ προαίρεσις προέρχομαι-ῆλθον διεξέρχομαι-ῆλθον προβάλλομαι προφέρω ὁ προφέρων τὸ προφερόμενον ἡ προβολή ἡ προβολή πρόειμι διέξειμι συμπρόειμι προέρχομαι προΐεμαι προΐεμαι τὸ προϊέμενον ἡ πρόοδος ἔρχομαιἦλθον διεξέρχομαι -ῆλθον προέρχομαι-ῆλθον πρόειμι διαχέω παρεγχέω προχέω ἡ προμήθεια κατασυρόμενος προοιμιάζομαι τὸ κήρυγμα ὁ κῆρυξ προγνωστικός

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. ΑΡΙΟΣΕΛΟΤ «ΠΟΛΙΣΙΚΑ» Κ ε ί μ ε ν ο Ενότητα 11η Επειδή ὁρῶμεν πᾶσαν πόλιν οὖσαν κοινωνίαν τινά και συνεστηκυῖαν ἕνεκα ἀγαθοῦ τινος (πάντες γάρ πράττουσι πάντα χάριν τοῦ δοκοῦντος εἶναι ἀγαθόν), δῆλον ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks)

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) Ἀβραάμ, ὁ Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) ἀγαθός, -ή, -όν ἀγαπάω ἀγάπη, -ης, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος, -α, -ον ἄγω ἀδελφός, -οῦ, ὁ αἷμα, -τος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, -ῶνος, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός. σοφώ-τερον. σοφώ-τατα ἀνδρεῖος. ἀνδρειό-τερον. ἀνδρειό-τατα ἁπλοῦς.

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός. σοφώ-τερον. σοφώ-τατα ἀνδρεῖος. ἀνδρειό-τερον. ἀνδρειό-τατα ἁπλοῦς. http://gennadeio.blogspot.com ΙΙ.. ΠΑΡΑΘΕΤΙΙΚΑ ΕΠΙΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Επίθετα Επιρρήματα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός σοφός σοφ-ῶς σοφώ-τερον σοφώ-τατα ἀνδρεῖος ἀνδρεί-ως ἀνδρειό-τερον ἀνδρειό-τατα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency)

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) ὁ, ἡ, τό the καί αὐτός, -ή, -ό σύ δέ ἐν ἐγώ εἰμί λέγω εἰς οὐ ὅς, ἥ, ὅ οὗτος, αὕτη, τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὅτι and, even, also himself, herself,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master Nominative ὁ κύριος ς Vocative (none) κύριε ε Accusative τόν κύριον ν Genitive τοῦ κυρίου υ Dative τῷ κυρίῳ ι Nominative οἱ κύριοι ι Accusative τούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ Contents ὁ πρόλογος (Ἀγγλικῇ) περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. περὶ ὀνόματος πρὸς τοῦ Διονυσίου

ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ Contents ὁ πρόλογος (Ἀγγλικῇ) περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. περὶ ὀνόματος πρὸς τοῦ Διονυσίου ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ πρὸς τοῦ Διονυσίου Contents περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν.... 1 περὶ ὀνόματος... 1 περὶ ἀντινυμίας... 2 περὶ ῥήματος... 3 περὶ ἐπιρρήματος... 5 περὶ μετοχῆς... 5 περὶ συνδέσμου... 5 περὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων.

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. De natura composita Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. 1 Μία φύσις σύνθετος ἐκ διαφόρων φύσεων γίνεται, ὅταν ἑνουμένων φύσεων ἕτερόν τι παρὰ τὰς ἑνωθείσας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Η ευθύνη μεταφοράς, διαφύλαξης, συντήρησης, συναρμολογήσεως και αποσυναρμολογήσεως της Σκηνής του Μαρτυρίου ανήκε στη φυλή α) Ρουβήν β) Συμεών γ) Λευί δ) Ιούδα 2. Σύμφωνα με το Γ Βασιλειών ( 6/37εξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω 1 Ἀκούω Τὰ Γράμματα Φωνήεντα Σύμφωνα Ὄνομα Ἤχος Α α Ε ε Η η Ι ι Ο ο Υ υ Ω ω Β β Γ γ δ Ζ ζ Θ θ Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ Φ φ Χ χ Ψ ψ ἄλφα álfa [α] βῆτα víta [v] γάμμα gámma [γ] δέλτα délta [ð]

Διαβάστε περισσότερα

De opificio hominis. ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τῷ ἀδελφῷ δούλῳ Θεοῦ Πέτρῳ Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσσης.

De opificio hominis. ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τῷ ἀδελφῷ δούλῳ Θεοῦ Πέτρῳ Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσσης. De opificio hominis ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τῷ ἀδελφῷ δούλῳ Θεοῦ Πέτρῳ Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσσης. Εἰ ταῖς διὰ τῶν χρημάτων τιμαῖς ἔδει γεραίρειν τοὺς κατ' ἀρετὴν διαφέροντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Alphabetical Order

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Alphabetical Order Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Alphabetical Order There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

Auswertung der Projektlistenstatistiken

Auswertung der Projektlistenstatistiken Auswertung der Projektlistenstatistiken im Hinblick auf die Jgst. 10-12 und mit Folgen für die Spracherwerbsphase, hier gezeigt an Wortschatz und Grammatik von Kairos neu, Band 1, Kapitel 43 50 Hinweise:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulari de freqüència

Vocabulari de freqüència Paraula Freqüència d aparició ἀγαθός, ή, όν 1 ἀγανακτέω 1 ἀγορά, ᾶς 3 ἀγρός, οῦ 5 ἄγω 2 ἀγών, ῶνος 1 ἄδεια, ας 2 ἀδελφός, οῦ 1 ἄδηλος, ον 1 10 ἀδικέω 8 ἀδίκημα, ατος 2 ἀδίκως 1 Ἀθηναῖος, α, ον 2 ἆθλον,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Contra Manichaeos Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου μοναχοῦ πρεσβυτέρου τοῦ αμασκηνοῦ κατὰ Μανιχαίων

Contra Manichaeos Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου μοναχοῦ πρεσβυτέρου τοῦ αμασκηνοῦ κατὰ Μανιχαίων Contra Manichaeos Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου μοναχοῦ πρεσβυτέρου τοῦ αμασκηνοῦ κατὰ Μανιχαίων 1 Ὀρθόδοξος Ἐπειδὴ συνεληλύθαμεν ἀλλήλοις λογικὴν συζήτησιν ποιήσασθαι, ἐρωτῶ σε Τί τὸ ζητούμενον; Ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (37)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (37) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

De virginitate ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ

De virginitate ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ De virginitate ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ Ἐπιστολὴ μηνύουσα τὰ ὑποτεταγμένα τῶν κγʹ κεφαλαίων ἅτινά ἐστι προτροπὴ εἰς τὸν κατ' ἀρετὴν βίον. p.1ὁ μὲν σκοπὸς τοῦ λόγου ἐστὶν ἐπιθυμίαν τῆς

Διαβάστε περισσότερα

GREEK WORDS, VOLUMES 37 (1996 )

GREEK WORDS, VOLUMES 37 (1996 ) GREEK WORDS, VOLUMES 37 (1996 ) ἀβαµβάκευτα 49.32ff ἁβρός 48.162 ἄγαλµα 42.266 ἄγαµαι 39.341 ἁγίασµα 53.565ff ἅγιος 53.577, 579ff Ἄγλαυρος 44.134 ἁγνός 54.262 ἀγορανόµος 46.308 Ἀγραία 43.223ff ἄγριος 45.59ff

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26: Exercises

Chapter 26: Exercises Chapter 26: Exercises I. Understanding the chapter: 1) Explain in your own words what a relative clause does. 2) Where will you find the relative pronoun in a relative clause? 3) What is meant by the term

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ

Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ Refutatio confessionis Eunomii ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΝ 1 Ἡ τῶν Χριστιανῶν πίστις ἡ εἰς πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου παρὰ τῶν μαθητῶν κηρυχθεῖσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:...

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:................................... ΟΝΟΜΑ:......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πλάτων, «Πρωταγόρας» Κείμενο «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΣ Εjercicios complementarios

Ο ΟΙΚΟΣ Εjercicios complementarios Ο ΟΙΚΟΣ Εjercicios complementarios Ἄσκησις A Ιdentifica ὁ στρατιώτης ὁ κεραµεύς ὁ ἀλλαντοπώλης ὁ ῥαψῳδός ζ ὁ ἀγαλµατοπώλης ὁ ἀθλητής ὁ ἱµατιοπώλης ὁ ναῦτης α ε κ ὁ γλύπτης ὁ στρατηγός β ζ ὁ κιθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ad Graecos ex communibus notionibus

Ad Graecos ex communibus notionibus Ad Graecos ex communibus notionibus ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὔ φαμεν τρεῖς θεούς πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν Εἰ τὸ θεὸς ὄνομα προσώπου δηλωτικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α 2 APr.24a.10 : Πρῶτον εἰπεῖν περὶ τί καὶ τίνος ἐστὶν ἡ σκέψις, ὅτι περὶ 3 APr.24a.11 : ἀπόδειξιν καὶ ἐπιστήμης ἀποδεικτικῆς εἶτα διορίσαι τί 4 APr.24a.12 : ἐστι πρότασις καὶ τί ὅρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

In illud: Tunc et ipse filius ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩΙ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΙ ΑΥΤΩΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

In illud: Tunc et ipse filius ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩΙ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΙ ΑΥΤΩΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ In illud: Tunc et ipse filius ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩΙ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΙ ΑΥΤΩΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Πάντα μὲν τὰ λόγια τοῦ κυρίου λόγιά ἐστιν ἁγνά τε καὶ καθαρά, καθώς φησιν

Διαβάστε περισσότερα

θ ἔνατον μάθημα 9 / αἱ τρίχες/ἡ κόμη τὸ σκέλος τέλος δ εἰσὶν οἱ πόδες ἐν οἷς καὶ δακτύλους ἔχομεν. ταῦτα οὖν τὰ μέρη τοῦ σώματος.

θ ἔνατον μάθημα 9 / αἱ τρίχες/ἡ κόμη τὸ σκέλος τέλος δ εἰσὶν οἱ πόδες ἐν οἷς καὶ δακτύλους ἔχομεν. ταῦτα οὖν τὰ μέρη τοῦ σώματος. θ ἔνατον μάθημα 9 θ α τὰ μέρη τοῦ σώματος 9α ἡ κεφαλή / αἱ τρίχες/ἡ κόμη τὸ σκέλος τὸ πρόσωπον ὁ ὀφθαλμός ἡ ῥίς τὸ οὔς ἡ γλῶττα τὸ στῆθος ὁ βραχίων ὁ δάκτυλος τὸ γόνυ τὸ στόμα ὁ ὀδούς ὁ τράχηλος ὁ ὤμος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words)

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) 1 APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) ὁ, ἡ, τό the (19,864) καί and, even, also, but (8,998) αὐτός, ή, ό he, she, it;

Διαβάστε περισσότερα

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 3 nouns: first declension ἀπορία, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ θάλαττᾰ, ἡ θεά, ἡ θύρα, ἡ θυσία, ἡ κελευστής, κυβερνήτης, ναυµαχία, ἡ ναύτης, νίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg The below document is a rough draft of the grammar material in the first 10 chapters of my translation of Ørberg s Lingua Latina, Familia Romana into Ancient

Διαβάστε περισσότερα

De moderatione in disputando ΛΟΓΟΣ ΛΒʹ. Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας, καὶ ὅτι οὐ παντὸς ἀνθρώπου, οὔτε παντὸς καιροῦ τὸ περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι.

De moderatione in disputando ΛΟΓΟΣ ΛΒʹ. Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας, καὶ ὅτι οὐ παντὸς ἀνθρώπου, οὔτε παντὸς καιροῦ τὸ περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι. De moderatione in disputando ΛΟΓΟΣ ΛΒʹ. Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας, καὶ ὅτι οὐ παντὸς ἀνθρώπου, οὔτε παντὸς καιροῦ τὸ περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι. Αʹ. Ἐπειδὴ συνεληλύθατε προθύμως, καὶ πολυάν θρωπος ἡ πανήγυρις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί Michèle TILLAR Lycée Montesquieu, 72000 LE MAS janvier 2011 LA 3 ème ÉCLIAISO Les radicaux à occlusives (γ, β, δ, κ, π, τ, χ, θ, φ) Ὁ κόραξ Κόραξ Τὸν κόρακα Τοῦ κόρακος Τῷ κόρακι Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα