R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List"

Transcript

1 The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide help in a note or, occasionally, if it is close to a meaning listed here, I use the alternative in the translation. Ἀβραάµ, ὁ ἀγαθός, ή, όν ἀγαπάω ἀγάπη, ης, ἡ ἀγαπητός, ή, όν ἄγγελος, ου, ὁ ἅγιος, α, ον ἄγω ἀδελφός, οῦ, ὁ αἷμα, -ματος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, αἰῶνος, ὁ αἰώνιος, ον ἀκολουθέω ἀκούω ἀλήθεια, ας, ἡ ἀλλά ἀλλήλων ἄλλος, η, ο ἁμαρτία, ας, ἡ ἀµήν ἄν ἀναβαίνω ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ Abraham good I love love beloved messenger, angel holy I lead, bring brother blood I raise, carry, take away I request age, period eternal I follow I hear truth but, except, yet, rather of one another other, another sin amen, truly, surely, indeed particle indicating contingency I go up, come up man, husband

2 2 ἄνθρωπος, ου, ὁ ἀνίστημι ἀνοίγω ἀπέρχομαι ἀπό ἀποθνῄσκω ἀποκρίνομαι ἀποκτείνω ἀπόλλυμι ἀπολύω ἀποστέλλω ἀπόστολος, ου, ὁ ἄρτος, ου, ὁ ἀρχή, ῆς, ἡ ἀρχιερεύς, έως, ὁ ἄρχω ἀσπάζομαι αὐτός, αὐτή, αὐτό ἀφίημι βάλλω βαπτίζω βασιλεία, ας, ἡ βασιλεύς, έως, ὁ βλέπω Γαλιλαία, ας, ἡ γάρ γεννάω γῆ, ῆς, ἡ γίνομαι γινώσκω γλῶσσα, ης, ἡ man, human being I raise, set up; 2 aor. and mid. forms: rise; pf. can be either trans. or intrans. I open I go away, depart gen.: from; because of; by I die I answer I kill I destroy; lose; mid.: I perish I release I commission, send messenger, apostle bread, loaf beginning; ruler high priest I rule; mid.: I begin I greet self; same; he, she, it I let go, leave, permit, forgive I throw, put I baptize, dip kingdom king I see, look at Galilee for, because, since I beget; pass.: be born earth, land, ground I become, come about, happen; be made/produced/created; I am I know, come to know tongue, language

3 3 γραμματεύς, έως, ὁ γραφή, ῆς, ἡ γράφω γυνή, γυναικός, ἡ δαιμόνιον, ου, τό Δαυίδ, ὁ δέ δεῖ (with acc. and inf.) δεξιός, ά, όν δέχομαι διά διδάσκαλος, ου, ὁ διδάσκω δίδωμι δίκαιος, α, ον δικαιοσύνη, ης, ἡ διό δοκέω δόξα, ης, ἡ δοξάζω δοῦλος, ου, ὁ δύναμαι δύναμις, έως, ἡ δύο δώδεκα ἐάν ἑαυτοῦ ἐγείρω ἐγώ ἔθνος, ους, τό εἰ εἶδον εἰµί scribe writing, Scripture I write woman, wife demon David but, and, now, then it is necessary, one must right (hand, side) I take; receive gen.: through, by; acc.: on account of teacher I teach I give righteous, just righteousness, justice therefore I think, seem glory, fame I praise, honor, glorify slave I am able, I can, I am powerful power, miracle two twelve if, when of himself, his own I raise up; rouse, wake I race, people, nation; pl.: Gentiles if I saw (aor. of ὁράω) I am

4 4 εἶπον εἰρήνη, ης, ἡ εἰς εἷς, μία, ἕν εἰσέρχομαι εἴτε ἐκ, ἐξ ἕκαστος, η, ον ἐκβάλλω ἐκεῖ ἐκεῖνος, η, ο ἐκκλησία, ας, ἡ ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ ἐµός, ή, όν ἐν ἐντολή, ῆς, ἡ ἐνώπιον ἐξέρχομαι ἐξουσία, ας, ἡ ἔξω ἐπαγγελία, ας, ἡ ἐπερωτάω ἐπί ἑπτά ἔργον, ου, τό ἔρχομαι ἐρωτάω ἐσθίω ἔσχατος, η, ον ἕτερος, α, ον ἔτι εὐαγγελίζω I said (aor. of λέγω) peace acc.: into, to, in, among, for, concerning one I come in, go in if, whether gen.: out of, from; by; because of each, every I throw out, drive out there that assembly, church hope my, mine dat.: in, among, on; with; by; because of commandment gen.: in the presence of, before I come out, go out authority, right; power gen.: out of; adv.: outside promise I ask for; question gen.: on, over; when; dat.: on the basis of; at; acc.: on, to, against seven work, deed I come, go I ask I eat last other, another, different still; even; yet I bring good news, preach

5 5 εὐαγγέλιον, ου, τό εὐθύς, εὐθεῖα, εὐθύ εὑρίσκω ἔχω ἕως ζάω ζητέω ζωή, ῆς, ἡ ἤ ἤδη ἡμεῖς ἡµέρα, ας, ἡ θάλασσα, ης, ἡ θάνατος, ου, ὁ θέλημα, -ματος, τό θέλω θεός, οῦ, ὁ θεωρέω θρόνος, ου, ὁ ἴδιος, α, ον ἰδού ἱερόν, οῦ, τό Ἰεροσόλυμα, τά or ἡ Ἰερουσαλήµ, ἡ Ἰησοῦς, οῦ, ὁ ἱµάτιον, ου, τό ἵνα Ἰουδαίος, α, ον Ἰσραήλ, ὁ ἵστημι Ἰωάννης, ου, ὁ κἀγώ κάθημαι good news, gospel immediately I find I have, hold gen.: as far as; conj.: until I live, come to life I seek life or, than; ἤ ἤ: either οr now, already we day sea, lake death will I will, wish, want, desire God I look at, behold, consider throne one s own Look! Behold! temple Jerusalem Jerusalem Jesus garment, cloak in order that, that Jewish, Jew; Judea, Judean Israel I make to stand, set up; stand John and I, but I I sit (down), I am seated; I stay

6 6 καθώς καί καιρός, οῦ, ὁ κακός, ή, όν καλέω καλός, ή, όν καρδία, ας, ἡ καρπός, οῦ, ὁ κατά καταβαίνω κεφαλή, ῆς, ἡ κηρύσσω κόσμος, ου, ὁ κράζω κρίνω κύριος, ου, ὁ λαλέω λαμβάνω λαός, οῦ, ὁ λέγω λίθος, ου, ὁ λόγος, ου, ὁ λοιπός, ή, όν μαθητής, οῦ, ὁ μακάριος, α, ον µᾶλλον μαρτυρέω µέγας, μεγάλη, μέγα µέλλω (with inf.) µέν µένω µέσος, η, ον just as and, also, even, indeed, and yet appointed time, season, opportunity evil, bad I call, invite beautiful, noble, good heart fruit gen.: down, against; by; acc.: according to; at; throughout; with I go down, come down head I preach world I cry out, call out I judge, condemn Lord, master, lord I speak, say I take, receive a people I say, speak stone word, message, matter remaining; noun: the rest; adv.: henceforth, further, finally student, disciple blessed more, rather I witness, testify, give evidence great, large I am about to, I am destined to, intend to on the one hand, indeed I remain, stay middle, in the midst

7 7 μετά gen.: with; acc.: after; among µή not, lest μηδέ but not, nor, not even μηδείς, μηδεμία, μηδέν no one, nothing µήτηρ, μητρός, ἡ mother µόνος, η, ον sole, only, alone; adv.: only, merely Μωϋσῆς, έως, ὁ Moses νεκρός, ά, όν dead; subst.: corpse νόμος, ου, ὁ law, principle νῦν now νύξ, νυκτός, ἡ night ὁ, ἡ, τό the ὁδός, οῦ, ἡ way, road, path, journey οἶδα I know, understand (pf. used as a pres.) οἰκία, ας, ἡ house, home οἶκος, ου, ὁ house, household ὅλος, η, ον whole, all; adv.: entirely ὄνομα, -ματος, τό name ὅπου where ὅπως how, that, in order that ὁράω I see, notice ὄρος, ους, τό mountain ὅς, ἥ, ὅ who, whom, which ὅσος, η, ον how great, how much; as much as; all that ὅστις, ἥτις, ὅτι whoever; such as; who, which ὅταν when, whenever ὅτε when ὅτι because, since, for; that; used to introduce a quotation οὗ where οὐ, οὐκ, οὐχ not οὐδέ and not, not even, neither, nor οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν no one, nothing οὖν therefore, then, accordingly

8 8 οὐρανός, οῦ, ὁ οὔτε οὗτος, αὕτη, τοῦτο οὕτως οὐχί ὀφθαλμός, οῦ, ὁ ὄχλος, ου, ὁ ὀψία, ας, ἡ παιδίον, ου, τό πάλιν παρά παραβολή, ῆς, ἡ παραδίδωμι παρακαλέω πᾶς, πᾶσα, πᾶν πατήρ, πατρός, ὁ Παῦλος, ου, ὁ πείθω πέμπω περί περιπατέω Πέτρος, ου, ὁ Πιλᾶτος, ου, ὁ πίνω πίπτω πιστεύω (with dat.) πίστις, εως, ἡ πλείων, πλεῖον πληρόω πλοῖον, ου, τό πνεῦμα, -ματος, τό ποιέω heaven, sky and not, neither, nor this; he, she, it thus, so, like this not eye crowd evening child, infant again gen.: from; dat.: with, beside; acc.: by, near; because of; than parable I hand over, hand down I exhort, urge; encourage all, each, every, the whole father Paul I persuade; 2 pf.: trust; pass. and mid.: believe; listen to, obey I send gen.: about; because; for; concerning; acc.: around, with I walk Peter Pilate I drink I fall I believe, entrust faith, belief, trust more, larger; much, many I fill, fulfill, complete boat spirit, the Spirit I do, make

9 9 πόλις, εως, ἡ πολύς, πολλή, πολύ πονηρός, ή, όν πορεύομαι ποῦς, ποδός, ὁ πρεσβύτερος, α, ον πρός προσέρχομαι προσεύχομαι προσκυνέω πρόσωπον, ου, τό προφήτης, ου, ὁ πρῶτος, η, ον πῦρ, πυρός, τό πῶς ῥῆμα, -ματος, τό σάββατον, ου, τό σάρξ, σαρκός, ἡ σημεῖον, ου, τό Σίμων, ος, ὁ σοφία, ας, ἡ σπείρω στόμα, -ματος, τό σύ σύν συνάγω συναγωγή, ῆς, ἡ σῷζω σῶμα, -ματος, τό τε τέκνον, ου, τό τηρέω τίθημι city much, many; adv.: often evil, bad I go, travel foot elder, presbyter gen.: from; dat.: near, at, by; acc.: to, towards, with I come/go to/towards I pray I worship face, presence prophet first fire how? word, saying sabbath, week flesh sign Simon wisdom sow, plant mouth you (sg.) dat.: with I gather together, invite synagogue, meeting I save, rescue body and child I keep I put, place

10 10 τίς, τί who?, what?, which?, why? τις, τι someone, something τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον such, of such a kind τόπος, ου, ὁ place τότε then τρεῖς, τρία three τρίτος, η, ον third τυφλός, ή, όν blind ὕδωρ, ὕδατος, τό water υἱός, οῦ, ὁ son ὑμεῖς you (pl.) ὑπάγω I depart, go ὑπάρχω I am, exist ὑπέρ gen.: for, on behalf of; because of; about; acc.: above, beyond ὑπό gen.: by; because of; acc.: under Φαρισαῖος, ου, ὁ Pharisee φέρω I carry, bear φημί I say φοβέομαι I fear φωνή, ῆς, ἡ sound, voice φῶς, φωτός, τό light χαίρω I rejoice χαρά, ᾶς, ἡ joy χάρις, χάριτος, ἡ grace, favor, kindness; gracious gift χείρ, χειρός, ἡ hand Χριστός, οῦ, ὁ Christ, Messiah, anointed one χρόνος, ου, ὁ time ψυχή, ῆς, ἡ soul, life, self ὧδε here ὥρα, ας, ἡ hour ὡς as, when, that, how, about, since ὥστε so that; and so; with inf.: so as to

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) N.B. ὁ and ὅς have been omitted Greek w ord English de finition frequency unusual f orms in rarity in part of speech in τ τ Homer

Διαβάστε περισσότερα

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν in 2 αρχη 3 ν 4, τ ν, τ, τ ν,, το, τ, beginning was the, this, that, these ο, το ς, τ ν, τ, τ, τ ς, το ς 5 λόγος 6 κα 7 πρ ς 8 Θεόν, Θε ς, Θεο 9 ο τος, α

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21

Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21 Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21 Day 521: Romans 14:13-18 Verses 13-23 In verses 13-23 Paul addresses the strong. His key concern is that 'strong' believers should avoid being

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE PLEASE PUT THIS COPY BACK IN THE BOX IN THE NARTHEX AS YOU LEAVE ( OR LEAVE IT IN THE PEW ). IF YOU WOULD LIKE A COPY, PLEASE SEE OUR WEBSITE AT www.stnickaa.org AND DOWNLOAD A COPY ON PDF. AKOLOUQEIA

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Day 1: General Introduction

Day 1: General Introduction Notes on the Greek New Testament Week 1 Luke 1:1-20 Day 1: General Introduction These notes were first produced for students to whom I taught New Testament Greek. Having worked our way to the end of our

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1-9

Vocabulary in Lessons 1-9 1 of 10 5/15/2011 1:28 PM Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1-9 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀδικία, ας, ἡ = injustice,

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 84 1 Corinthians 15:54-16:24

Notes on the Greek New Testament Week 84 1 Corinthians 15:54-16:24 Notes on the Greek New Testament Week 84 1 Corinthians 15:54-16:24 Day 416: 1 Corinthians 15:54-58 Verse 54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα