Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ /017/ Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ -ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Π. ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Πιστωτικές ιασφαλίσεις ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (C.L.I.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Π.Σ.)...62 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...64 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ...77 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...81 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV - ΟΚΙΜΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ...93 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V - ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Basic S.L.A.)...97 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Εµπιστευτικότητα Υποχρεώσεις Ανωτέρα Βία Εθνική Ασφάλεια Τεχνικά Θέµατα Μεταβίβαση ικαιωµάτων Σε Τρίτο Μέρος Αναθεώρηση Ισχύς Σύµβασης / ιάρκεια Λύση / Λήξη της Σύµβασης απάνες Επίλυση ιαφορών Ισχύον ίκαιο Πνευµατικά ικαιώµατα ιασφάλιση Ακεραιότητας ικτύου / ιακοπή Παρεχόµενων Υπηρεσιών Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Προσωπικού

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείµενο Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης (εφεξής Προσφορά) αφορά στις υπηρεσίες διασύνδεσης τις οποίες προσφέρει ο ΟΤΕ στους δικαιούχους, σύµφωνα µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (Τ.Π.), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως επιχείρηση µε Σηµαντική Ισχύ (εφεξής ΣΙΑ) στις σχετικές χονδρικές αγορές διασύνδεσης δηµόσιων σταθερών δικτύων για: i) τον τερµατισµό κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυό του που παρέχεται σε σταθερή θέση ii) την εκκίνηση κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση iii) τις διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση, σε εφαρµογή της 573/017/ ΑΠ της ΕΕΤΤ(ΦΕΚ 1353/Β/ ). Ειδικότερα, η παρούσα Προσφορά εξειδικεύει την υποχρέωση του ΟΤΕ, να παρέχει όλες τις µορφές πρόσβασης που επιβάλλονται δυνάµει της ως άνω Απόφασης, στις ορισθείσες αγορές διασύνδεσης δηµόσιων σταθερών δικτύων στις οποίες µε την ως άνω Απόφαση κρίθηκε ότι κατέχει ΣΙΑ, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, αµεροληψίας και κοστοστρέφειας και συνιστά αναθεώρηση της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς ιασύνδεσης, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/ (ΦΕΚ 1014/Β/2007). Επισηµαίνεται ότι οι όροι ο οποίοι περιλαµβάνονται στην παρούσα προσφορά και αφορούν σε µη ρυθµιζόµενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης ΕΕΤΤ 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), είναι ενδεικτικοί και όχι υποχρεωτικοί. Σε κάθε περίπτωση οι όροι που διέπουν την παροχή µη ρυθµιζόµενων υπηρεσιών ορίζονται στο πλαίσιο εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των µερών, µε τη επιφύλαξη γενικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 1.2 Ορισµοί Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.3431/2006 (εφεξής ο Νόµος) και εν γένει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ελλείψει δε αυτών, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Οι κάτωθι λέξεις, φράσεις και συντµήσεις, όπου χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο: Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (C.L.I.P.) Απαγόρευση Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής (C.L.I.R.) Αριθµοί Ατελούς Κλήσης/Χρέωσης Αριθµοί Κινητής Τηλεφωνίας Αριθµοί Μεριζόµενου Κόστους Η υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα εµφάνισης στον καλούµενο του αριθµού του καλούντος Η υπηρεσία η οποία απαγορεύει την εµφάνιση στον καλούµενο, του αριθµού του καλούντος Ως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Ως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Ως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης 3

4 Αριθµοί Πρόσθετης Χρέωσης Γεωγραφικός Αριθµός ιασύνδεση ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Ως ορίζει ο Νόµος Ως ορίζει ο νόµος, άρθρο 2 περίπτωση ιβ. Ως ορίζει ο Νόµος E.T.S.I. European Telecommunications Standards Institute Ε.Ε.Τ.Τ. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) ΕΗ Ε.Κ.Π. Επιτυχής κλήση Ζεύξη διασύνδεσης ΗΗ I.S.D.N. I.T.U. Κίνηση διασύνδεσης Κόµβος ιασύνδεσης Κωδικός Επιλογής Φορέα (ΚΕΦ) ως ορίζεται από την σχετική Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Υ.Α /924 (ΦΕΚ 768/Β/ ), όπως εκάστοτε ισχύει Εργάσιµη Ηµέρα Εθνικός Κωδικός Προορισµού Ο καλών έχει λάβει απαντητικό σήµα όπως ορίζεται από τις διεθνείς συστάσεις Το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που απαιτείται για την υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ ενός κόµβου του δικτύου του ΟΤΕ (κέντρο µεταγωγής) και ενός κόµβου (κέντρο µεταγωγής) του δικτύου άλλου Παρόχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η οποία καθιστά δυνατή την διασύνδεση Ηµερολογιακή Ηµέρα Integrated Services Digital Network International Telecommunications Union Η κίνηση που διέρχεται από τις ζεύξεις διασύνδεσης Το κέντρο µεταγωγής (Digital Exchange) του Ο.Τ.Ε. ή του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κατά περίπτωση, µέσω των οποίων διασυνδέονται τα δίκτυα ΟΤΕ και Παρόχου. Κωδικός ο οποίος χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε εναλλακτικούς φορείς και χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση επιλογής φορέα 4

5 Κωδικός Προεπιλογής Φορέα (ΚΠΦ) Λογιστική Περίοδος Πάροχος ικτύου / Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Π ΥΗΕ) Περιοχή διασύνδεσης Προσάρτηµα S.L.A. S.T.P. Synchronous Transfer Mode-1 (STM-1) Σήµα απάντησης Σήµα απόλυσης Σηµείο διασύνδεσης Σηµείο Οριοθέτησης (ΣΟ) Κωδικός ο οποίος χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε εναλλακτικούς φορείς και χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση προεπιλογής φορέα Περίοδος Χρέωσης Ως ορίζει ο Νόµος, άρθρο 2 λα Μια από τις έντεκα (11) περιοχές διασύνδεσης στις οποίες χωρίζεται το δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών του ΟΤΕ για τις ανάγκες της χονδρικής παροχής των υπηρεσιών διασύνδεσης και οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τελών Μέρος του παρόντος υποδείγµατος προσφοράς διασύνδεσης Συµφωνίες επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement) Σηµείο ιαβίβασης της Σηµατοδοσίας (Signal Transfer Point) Σύγχρονος τρόπος µεταφοράς 155 Mbit/s Το σήµα, το οποίο στέλνεται από το κέντρο τερµατισµού για να δώσει την ένδειξη πως ο καλούµενος έχει απαντήσει στην κλήση Το σήµα αποσύνδεσης από τον καλούντα προς τον καλούµενο (εµπροσθαπόλυσης) σύµφωνα µε την Σύσταση D.150 της ITU-T Το φυσικό σηµείο επί της ζεύξης διασύνδεσης το οποίο αποτελεί το διαχωριστικό όριο µεταξύ των δύο δικτύων ΟΤΕ και Τ.Π. και εποµένως και των αρµοδιοτήτων των δύο αυτών µερών Το σηµείο σύνδεσης των δικτύων του Τ.Π. και του ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Τ.Π.) Ως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Κάθε Π..Υ.Η.Ε. ο οποίος έχει δικαίωµα διασύνδεσης µε το δίκτυο του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 5

6 Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (Φ.Υ.Π.) Υπηρεσία επιλογής φορέα (Carrier Selection) Τυποποιηµένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασµένο από τον ΟΤΕ βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ, το οποίο χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων και για τη σύνδεση των ΚΟΙ κατά την παροχή της υπηρεσίας Ηµι-Ζεύξης. Η υπηρεσία µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο συνδροµητή του ΟΤΕ, µέσω της πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα, να επιλέξει άλλον Τ.Π. για την διεκπεραίωση µιας ξεχωριστής κλήσης (επιλογή ανά κλήση) Υπηρεσία προ-επιλογής φορέα Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδροµητές του ΟΤΕ να επιλέγουν σε πάγια βάση ότι µία ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγµένο φορέα χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέµατος ή κωδικού Υπηρεσίες διασύνδεσης Οι Υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ σε νόµιµα αδειοδοτηµένους από την ΕΕΤΤ Παρόχους Ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως επιχείρηση κατέχουσα Σηµαντική Ισχύ στις σχετικές χονδρικές αγορές α) υπηρεσιών εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση β) υπηρεσιών τερµατισµού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του που παρέχονται σε σταθερή θέση γ) υπηρεσιών διαβίβασης κλήσεων στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, σε εφαρµογή της 573/017/ ΑΠ της ΕΕΤΤ(ΦΕΚ 1353/Β/ ). Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ως ορίζει ο Νόµος ΧΕΚ Χρόνος χρέωσης ΧΤΚ Χονδρική Εκκίνηση Κλήσεων Ο «χρόνος οµιλίας» που αρχίζει µε την λήψη ενός απαντητικού σήµατος (answer signal) και περατούται µε την λήψη ενός σήµατος απόλυσης (release signal) στο σηµείο καταγραφής, από το Συµβαλλόµενο µέρος που καταγράφει την σχετική πληροφορία χρέωσης Χονδρικός Τερµατισµός Κλήσεων 6

7 2. ΣΥΜΒΑΣΗ Για την εφαρµογή της Προσφοράς υπογράφεται σχετική σύµβαση διασύνδεσης την οποία συνάπτει ο ΟΤΕ µε τον Τ.Π. Οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών διασύνδεσης που αναφέρονται στο Προσάρτηµα VII, αποτελούν µέρος της σύµβασης διασύνδεσης. Η εν λόγω σύµβαση θα διέπεται εκ των γενικών αρχών του Προσαρτήµατος VII της Προσφοράς, (όπως τροποποιούνται µε την παρούσα). Η Προσφορά Αναφοράς µαζί µε τα συνηµµένα Παραρτήµατα αποτελεί µέρος της Σύµβασης ιασύνδεσης. 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την ΕΕΤΤ την τροποποίηση της παρούσας προσφοράς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3 Κανονιστικές Υποχρεώσεις, παράγραφο 2.2, και µε την επιφύλαξη των σηµείων και της ως άνω διάταξης, λόγω ενδεχοµένων νοµοθετικών και κανονιστικών µεταβολών, καθώς και µεταβολών λόγω επανασχεδιασµού της αρχιτεκτονικής του δικτύου, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην δοµή των προσφεροµένων υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ σε καµία περίπτωση δεν δύναται να προβεί σε µονοµερή τροποποίηση των όρων της Συµφωνίας ιασύνδεσης, η οποία υπογράφεται µε τους Τ.Π. µε βάση την παρούσα, η αναθεώρηση της οποίας γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του Προσαρτήµατος VII της παρούσας. 4. ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ 4.1 Το δίκτυο του ΟΤΕ έχει χωριστεί για τις ανάγκες της διασύνδεσης σε 11 περιοχές διασύνδεσης. 4.2 Σε κάθε περιοχή διασύνδεσης ο ΟΤΕ διαθέτει κόµβους διασύνδεσης (κέντρα µεταγωγής) οι οποίοι αποτελούν και τα σηµεία πρόσβασης στο πλαίσιο της διασύνδεσης του δικτύου του µε δίκτυα άλλων Τ.Π.. Οι κόµβοι διασύνδεσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: ιαβιβαστικοί Κόµβοι ιασύνδεσης ( Κο ) Κόµβοι µέσω των οποίων προσφέρεται πρόσβαση στην αντίστοιχη περιοχή διασύνδεσης ή/και σε άλλες περιοχές διασύνδεσης του ΟΤΕ Τοπικοί Κόµβοι ιασύνδεσης (ΤΚο ). Κόµβοι οι οποίοι διεκπεραιώνουν αποκλειστικά την κίνηση διασύνδεσης που εκκινεί ή τερµατίζει σε συνδροµητές της τοπικής περιοχής τους. Αναλυτικά οι περιοχές διασύνδεσης ΟΤΕ, οι κόµβοι διασύνδεσης, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στους κόµβους στη διασύνδεσης παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.7 και στους πίνακες & του Προσαρτήµατος Ι. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ -ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οι ζεύξεις διασύνδεσης υλοποιούνται µέσω γραµµών διασύνδεσης 2 Mbps, µεταξύ των δύο δικτύων. 5.1 Τοπολογία Σηµείων ιασύνδεσης Η διασύνδεση του δικτύου του Τ.Π. µε το δίκτυο του ΟΤΕ δύναται να υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε την τοποθεσία του φυσικού σηµείου διασύνδεσης µεταξύ των δύο δικτύων. Η επιλογή του τρόπου διασύνδεσης ανήκει αποκλειστικά στον Τ.Π, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12.7 (Επιµερισµός Κόστους Ζεύξεων ιασύνδεσης). 7

8 α. To σηµείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τ.Π. Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύνδεσης και οι απαιτούµενες διατάξεις τερµατισµού εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ µε επιβάρυνση του Τ.Π., µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12.7 (Επιµερισµός Κόστους Ζεύξεων ιασύνδεσης). Ανάλογα µε την επιλογή του Τ.Π., οι ζεύξεις διασύνδεσης µπορούν να υλοποιηθούν σε φορείς STM-1 που εγκαθίστανται στο χώρο του από τον ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι ζεύξεις διασύνδεσης παρέχονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες της υπο-ενότητας 11.3 και µε τους χρόνους παράδοσης του Προσαρτήµατος V (Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών), εκτός αν έχει συναφθεί µεταξύ των µερών συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών πέραν του βασικού (Advanced SLA). β. Το σηµείο διασύνδεσης βρίσκεται στην άµεση γειτνίαση µε τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ (απόσταση της τάξεως των ~50µέτρων). Στην περίπτωση αυτή παρέχεται από τον ΟΤΕ η υπηρεσία Ηµι-Ζεύξης σύµφωνα µε την οποία υλοποιούνται ζεύξεις διασύνδεσης 2 Mbps πάνω σε φορείς STM-1, µε επιβάρυνση του Τ.Π., µέσω του δικτύου οπτικών ινών του Τ.Π. Για την υλοποίηση των φορέων STM-1 ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του τον απαραίτητο τερµατικό εξοπλισµό και το καλώδιο οπτικών ινών που καταλήγει σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (Φ.Υ.Π.) στη άµεση γειτνίαση του κτιρίου του ΟΤΕ (~50µ.). Το φρεάτιο κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΤΕ και τους κανόνες ασφαλείας που τηρούνται στο Οπτικό ίκτυο Πρόσβασης του. Ο Τ.Π. εγκαθιστά το καλώδιο οπτικών ινών ιδιοκτησίας και ευθύνης του, από το σηµείο παρουσίας του στο ΦΥΠ. Η σύνδεση του ΚΟΙ του ΟΤΕ µε το ΚΟΙ του Τ.Π. θα πραγµατοποιείται από τον ΟΤΕ µε κατάλληλο οπτικό σύνδεσµο (fibre splice) στο ΦΥΠ, το οποίο θα αποτελεί και το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ των δικτύων ΟΤΕ και του Τ.Π. Η υπηρεσία Ηµι-Ζεύξης παρέχεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες της υπο-ενότητας 11.3 και µε τους χρόνους παράδοσης του Προσαρτήµατος V (Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών) εκτός αν έχει συναφθεί µεταξύ των µερών συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών πέραν του βασικού (Advanced SLA). γ. Το σηµείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύνδεσης εγκαθίσταται από τον Τ.Π., µε επιβάρυνση του ιδίου µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12.7 (Επιµερισµός Κόστους Ζεύξεων ιασύνδεσης), στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας συνεγκατάστασης. Οι υπηρεσίες συνεγκατάστασης παρέχονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των υπο-ενοτήτων 11.4 και 11.5 και µε τους χρόνους παράδοσης του Προσαρτήµατος V (Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών) εκτός αν έχει συναφθεί µεταξύ των µερών συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών πέραν του βασικού (Advanced SLA). 8

9 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ 6.1 Χονδρικός Τερµατισµός κλήσεων (ΧΤΚ) σε τελικούς χρήστες ΟΤΕ (Τερµατισµός σε Γεωγραφικούς Αριθµούς του ΟΤΕ) Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. σε γεωγραφικούς αριθµούς τελικών χρηστών του δικτύου του Η υπηρεσία Χονδρικού Τερµατισµού Κλήσεων παρέχεται σε επίπεδο ΤΚο ΟΤΕ και αφορά στον τερµατισµό κλήσεων που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π., αποκλειστικά σε τελικούς χρήστες ΟΤΕ (γεωγραφικούς αριθµούς) που ανήκουν στην τοπική περιοχή ευθύνης του ΤΚο Οι κόµβοι ΟΤΕ µέσω των οποίων παρέχεται η υπηρεσία ΧΤΚ αναφέρονται στο προσάρτηµα I Η τιµολόγηση της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. γίνεται µε το ισχύον τέλος Χονδρικού Τερµατισµού Κλήσεων, το οποίο οφείλει να είναι κοστοστρεφές και να ορίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3 - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4 και σηµεία & Η υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων σε τελικούς χρήστες ΟΤΕ παρέχεται, κατ επιλογή του αιτούντος Τ.Π. τόσο µεµονωµένα όσο και σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1 της παρούσας. 6.2 Τερµατισµός κλήσεων σε Σύντοµους Κωδικούς του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων από το δίκτυο του Τ.Π. σε 3ψήφιους, 4ψήφιους, 5ψήφιους και 6ψήφιους σύντοµους κωδικούς (ΣΚ) που ενεργοποιούνται στο δίκτυο του. Οι σύντοµοι κωδικοί διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: i. Σύντοµοι Κωδικοί µέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. ii. Σύντοµοι Κωδικοί µέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες ΟΤΕ ή τρίτων µερών, µη αυξηµένης χρέωσης. iii. Σύντοµοι Κωδικοί της σειράς 118ΧΧ µέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και της σειράς 14ΥΧΧ (Υ=5-9, Χ=0-9), µέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης Οι κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. και τερµατίζουν σε σύντοµους κωδικούς του δικτύου του ΟΤΕ, θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. στους Κο Tandem Αθήνας Για τις κλήσεις προς σύντοµους κωδικούς έκτακτης ανάγκης και µη αυξηµένης χρέωσης θα προτάσσεται στο B-number από τον Τ.Π. το πρόθεµα ΕΚΠ+0 πριν από το σύντοµο κωδικό, όπου Ε.Κ.Π. ο Εθνικός Κωδικός Προορισµού της Κοµβικής Περιοχής του ΟΤΕ από όπου προέρχεται η κλήση. Για τους σύντοµους κωδικούς που τερµατίζουν στην περιοχή Αθήνας ο Τ.Π. θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, να µην προτάσσει κανένα πρόθεµα αλλά να δροµολογεί την κλήση µε το αρχικό B- Number. Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τους Τ.Π. σχετικά µε τους σύντοµους κωδικούς που 9

10 τερµατίζουν στην περιοχή προσθήκη προθέµατος. Αθήνας και µπορούν να δροµολογηθούν χωρίς την Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τον Τ.Π. για τυχόν αλλαγές σχετικά µε τους σύντοµους κωδικούς του δικτύου του Για την ενεργοποίηση σύντοµων κωδικών αυξηµένης χρέωσης (σειρές 118ΧΧ & 14ΥΧΧ) απαιτείται ειδική συµφωνία µεταξύ των µερών. 6.3 Τερµατισµός κλήσεων σε αριθµούς Μεριζόµενου Κόστους (ONEPHONE) Ατελούς χρέωσης (FREEPHONE) του OTE Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. σε µη γεωγραφικούς αριθµούς της σειράς 800 (Freephone) και 801 (Onephone) του δικτύου του Οι κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. και τερµατίζουν σε µη γεωγραφικούς αριθµούς της σειράς 800 (Freephone) και 801 (Onephone) του ΟΤΕ θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. σε Κο δικτύου ΟΤΕ, ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εκκίνηση των κλήσεων σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου του ΟΤΕ Ο Τ.Π. δεν θα χρεώνει τον καλούντα συνδροµητή του δικτύου του για κλήσεις που τερµατίζουν σε αριθµούς της σειράς 800 (Freephone) του ΟΤΕ. Η κλήση θα χρεώνεται στον καλούµενο πελάτη Freephone του OTE από τον ΟΤΕ Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για τους αριθµούς Freephone / Onephone OTE των οποίων οι κάτοχοι επιθυµούν να παρέχεται η δυνατότητα κλήσης από το δίκτυο του Τ.Π Σε περίπτωση κινδύνου συµφόρησης στο δίκτυό του, ο ΟΤΕ θα εφαρµόζει µέτρα περιορισµού των κλήσεων, µε τους ίδιους όρους που εφαρµόζει για οµοειδείς κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυό του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του Προσαρτήµατος Ι, και το Προσάρτηµα ΙΙ της παρούσας προσφοράς Οι ηχητικές αναγγελίες της υπηρεσίας Freephone OTE που είναι γενικά για όλους (και όχι εξειδικευµένα ανά εταιρία) δεν χρεώνονται στον καλούντα αλλά ούτε και στον καλούµενο. Για το λόγο αυτό δεν θα καταβάλλονται µερίδια από κανένα µέρος για τις συγκεκριµένες κλήσεις και για τις συγκεκριµένες ηχητικές αναγγελίες Τερµατισµός κλήσεων σε αριθµούς 806, 812, 825, 850 και 875 του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. σε µη γεωγραφικούς αριθµούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 (αριθµοί παροχής υπηρεσιών µε ανώτατη χρέωση 6, 12, 25, 50 και 75 λεπτά/λεπτό, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το ΕΣΑ) που ενεργοποιούνται στο δίκτυο του ΟΤΕ Οι κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. και τερµατίζουν σε µη γεωγραφικούς αριθµούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 που ενεργοποιούνται στο δίκτυο του ΟΤΕ θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. σε ιαβιβαστικό Κόµβο ιασύνδεσης του δικτύου του ΟΤΕ, ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εκκίνηση των κλήσεων, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου του ΟΤΕ. 10

11 6.4.3 Για κάθε επιτυχή κλήση από το δίκτυο του Τ.Π. προς αριθµούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 του ΟΤΕ, ο Τ.Π. θα αποδίδει στον ΟΤΕ τα συµφωνηθέντα µεταξύ των µερών τέλη τερµατισµού Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π. σχετικά µε τους νέους αριθµούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 για τους οποίους επιθυµεί να παρέχεται η δυνατότητα κλήσης από το δίκτυο του Τ.Π 6.5 Τερµατισµός κλήσεων σε αριθµούς Καρτών Προπληρωµένου Χρόνου σειράς 807 του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων, που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. σε µη γεωγραφικούς αριθµούς της σειράς 807 (καρτών προπληρωµένου χρόνου) που ενεργοποιούνται στο δίκτυο του Οι κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. και τερµατίζουν σε µη γεωγραφικούς αριθµούς της σειράς 807 του ΟΤΕ θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. σε ιαβιβαστικό Κόµβο ιασύνδεσης του δικτύου του ΟΤΕ, ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εκκίνηση των κλήσεων, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των κλήσεων στα σηµεία παράδοσης και την περαιτέρω δροµολόγησή τους Ο Τ.Π. δεν θα χρεώνει τον καλούντα συνδροµητή του δικτύου του για κλήσεις που τερµατίζουν σε αριθµούς της σειράς 807 του ΟΤΕ Για κάθε επιτυχή κλήση από το δίκτυο του Τ.Π. προς αριθµούς της σειράς 807 του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ θα αποδίδει στον Τ.Π. τέλος διασύνδεσης κατόπιν εµπορικής συµφωνίας των µερών Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π. σχετικά µε τους νέους αριθµούς της σειράς 807 για τους οποίους επιθυµεί να παρέχεται η δυνατότητα κλήσης από το δίκτυο του Τ.Π 6.6 Τερµατισµός σε αριθµούς Πρόσθετης Χρέωσης σειράς Ο ΟΤΕ θα παρέχει την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων που προέρχονται από το δίκτυο του Τ.Π. σε αριθµούς πρόσθετης χρέωσης της σειράς 90 που ενεργοποιούνται στο δίκτυό του Ο Τ.Π. θα συλλέγει τις πληρωµές των συνδροµητών του και θα αποδίδει στον ΟΤΕ, για κάθε επιτυχή κλήση, το ποσό που ορίζεται σε συµφωνία µε τον ΟΤΕ και κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ Ο ΟΤΕ τηρεί την αρχή της αµεροληψίας, παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυο του σε άλλους Τ.Π., µε την ίδια ποιότητα και επιβάλλοντας παρόµοιες προϋποθέσεις (συµπεριλαµβανοµένου του διαχειριστικού µεριδίου το οποίο εισπράττει από τον Τ.Π.), υπό παρόµοιες περιστάσεις στους οργανισµούς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. Ο προσδιορισµός του διαχειριστικού µεριδίου πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις αρχές του ανταγωνισµού Η τιµολόγηση εκ µέρους του Τ.Π. των υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης θα συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων, λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων 11

12 των εκάστοτε παρόχων περιεχοµένου για τη δηµοσίευση των σχετικών λιανικών τιµολογίων προς τους αριθµούς αυτούς Σε περίπτωση κινδύνου συµφόρησης στο δίκτυο του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του Προσαρτήµατος Ι και το Προσάρτηµα ΙΙ της παρούσας προσφοράς, ο ΟΤΕ θα εφαρµόζει µέτρα περιορισµού των κλήσεων, µε τους ίδιους όρους που εφαρµόζει για τις κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυό του Οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. στα Tandem Αθηνών και στα ΑΥΚ Θεσσαλονίκης. Η δυνατότητα διασύνδεσης σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ θα παρέχεται στον Τ.Π. κατόπιν ειδικής συµφωνίας. 12

13 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ 7.1 Υπηρεσία Χονδρικής Εκκίνησης κλήσεων (ΧΕΚ) Τ.Π. µέσω Κωδικού Επιλογής Φορέα (ΚΕΦ) & Κωδικού Προεπιλογής Φορέα (ΚΠΦ) Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία εκκίνησης κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες του δικτύου του µέσω ΚΕΦ / ΚΠΦ του Τ.Π Η υπηρεσία παρέχεται σε επίπεδο ΤKο ΟΤΕ και αφορά στην εκκίνηση κλήσεων µε χρήση ΚΕΦ / ΚΠΦ, αποκλειστικά από τελικούς χρήστες που ανήκουν στη περιοχή ευθύνης του ΤΚο ΟΤΕ. Οι κλήσεις µεταφέρονται από το σηµείο του τελικού χρήστη ΟΤΕ µέχρι το ΤKο Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας ΧΕΚ, ο ΟΤΕ δεν χρεώνει τους τελικούς χρήστες του δικτύου του, από τους οποίους εκκινούν οι κλήσεις ΚΕΦ / ΚΠΦ Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των κλήσεων στα σηµεία παράδοσης και την περαιτέρω δροµολόγησή τους Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για τη λιανική τιµολόγηση των κλήσεων που πραγµατοποιούν οι πελάτες του, µέσω ΚΕΦ / ΚΠΦ, από τις σταθερές συνδέσεις τους µε τον ΟΤΕ, τη συλλογή των πληρωµών και τη διαχείριση των επισφαλειών Η τιµολόγηση της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. γίνεται µε το ισχύον τέλος Χονδρικής Εκκίνησης Κλήσεων, το οποίο οφείλει να είναι κοστοστρεφές και να ορίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3 - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4, σηµείο & Η υπηρεσία χονδρικής εκκίνησης κλήσεων Τ.Π. µέσω ΚΕΦ/ΚΠΦ παρέχεται, κατ επιλογή του αιτούντος Τ.Π. τόσο µεµονωµένα, όσο και σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2 της παρούσας. 7.2 Υπηρεσία Χονδρικής Εκκίνησης κλήσεων σε µη Γεωγραφικούς Αριθµούς των σειρών 807 & 800 του Τ.Π Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία εκκίνησης κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες του δικτύου του µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου 807 Τ.Π. και προς αριθµούς ατελούς χρέωσης της σειράς Η υπηρεσία παρέχεται σε επίπεδο ΤΚο ΟΤΕ και αφορά στην εκκίνηση κλήσεων αποκλειστικά από τελικούς χρήστες που ανήκουν στη περιοχή ευθύνης του ΤΚο ΟΤΕ. Οι κλήσεις µεταφέρονται από το σηµείο του τελικού χρήστη ΟΤΕ µέχρι το οικείο ΤΚο Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας ΧΕΚ, ο ΟΤΕ δεν χρεώνει τους τελικούς χρήστες του δικτύου του, από τους οποίους εκκινούν οι κλήσεις µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου 807 Τ.Π. και προς αριθµούς ατελούς χρέωσης της σειράς Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των κλήσεων στα σηµεία παράδοσης και την περαιτέρω δροµολόγηση τους Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για τη λιανική τιµολόγηση των κλήσεων που πραγµατοποιούν οι πελάτες του, µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου 807 Τ.Π. από τις σταθερές 13

14 συνδέσεις τους µε τον ΟΤΕ, τη συλλογή των πληρωµών και τη διαχείριση των επισφαλειών Η τιµολόγηση της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. γίνεται µε το ισχύον τέλος Χονδρικής Εκκίνησης Κλήσεων, το οποίο οφείλει να είναι κοστοστρεφές και να ορίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα ΙΙΙ - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4, σηµείο & Η υπηρεσία χονδρικής εκκίνησης κλήσεων µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου 807 Τ.Π. και µέσω αριθµών ατελούς χρέωσης της σειράς 800 παρέχεται, κατ επιλογή του αιτούντος παρόχου τόσο µεµονωµένα, όσο και σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2 της παρούσας. 7.3 Υπηρεσία Χονδρικής Εκκίνησης κλήσεων σε µη Γεωγραφικούς Αριθµούς για τους οποίους υπάρχει περιορισµός λιανικής χρέωσης από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (εκτός των σειρών 800 & 807) Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία εκκίνησης κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες του δικτύου του προς µη γεωγραφικούς αριθµούς για τους οποίους υπάρχει περιορισµός από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) ή τον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν, ώστε η ανώτατη λιανική χρέωση να µην είναι υψηλότερη από τη χρέωση για κλήση σε γεωγραφικό αριθµό εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (χρέωση αστικής κλήσης) ή να παρέχονται ατελώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλήσεις ατελούς χρέωσης, κλήσεις προς αριθµούς της σειράς 801, κλήσεις προς σύντοµους κωδικούς των σειρών 10 και 11 (πλην της 118 και 116) καθώς και των σειρών Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες αριθµοσειρών εκτός των 800 και 807 οι οποίες καλύπτονται από την παράγραφο Η υπηρεσία παρέχεται σε επίπεδο ΤΚο ΟΤΕ και αφορά στην εκκίνηση κλήσεων αποκλειστικά από τελικούς χρήστες που ανήκουν στη περιοχή ευθύνης του ΤΚο ΟΤΕ. Οι κλήσεις µεταφέρονται από το σηµείο του τελικού χρήστη ΟΤΕ µέχρι το οικείο ΤΚο Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των κλήσεων στα σηµεία παράδοσης και την περαιτέρω δροµολόγηση τους Η τιµολόγηση της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. γίνεται µε το ισχύον τέλος Χονδρικής Εκκίνησης Κλήσεων, το οποίο οφείλει να είναι κοστοστρεφές και να ορίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα ΙΙΙ - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4, σηµείο & Η υπηρεσία χονδρικής εκκίνησης κλήσεων προς µη γεωγραφικούς αριθµούς των σειρών 801 και σύντοµους κωδικούς των σειρών 10, 11 (πλην της 118), και του Τ.Π παρέχεται, κατ επιλογή του αιτούντος παρόχου τόσο µεµονωµένα, όσο και σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2 της παρούσας. 14

15 7.4 Υπηρεσία Εκκίνησης κλήσεων προς Γεωγραφικούς αριθµούς και προς συνδροµητικούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας Τ.Π Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσία εκκίνησης για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες του δικτύου του προς γεωγραφικούς αριθµούς Τ.Π. και προς συνδροµητικούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας Οι κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς ΤΠ δροµολογούνται εντός του δικτύου ΟΤΕ σύµφωνα µε το ισχύον ΕΣΑ και παραδίδονται στο δίκτυο του ΤΠ στο αντίστοιχο Κο της περιοχής τερµατισµού της κλήσης Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας εκκίνησης προς γεωγραφικούς αριθµούς Τ.Π. είναι ο Τ.Π. να έχει διασυνδεθεί µε το δίκτυο ΟΤΕ στους Κο των περιοχών διασύνδεσης που αντιστοιχούν οι γεωγραφικοί αριθµοί του Οι κλήσεις προς συνδροµητικούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας δροµολογούνται εντός του δικτύου ΟΤΕ σύµφωνα µε το ισχύον ΕΣΑ και παραδίδονται στο δίκτυο του παρόχου στο πλησιέστερο στην περιοχή εκκίνησης της κλήσης Κο που διασυνδέεται ο Τ.Π Ο ΟΤΕ αποδίδει στον Τ.Π. τα ισχύοντα τέλη τερµατισµού γεωγραφικών αριθµών ή αριθµών κινητής τηλεφωνίας του Τ.Π., ανάλογα µε την περίπτωση Ο Τ.Π. υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον ΟΤΕ τα τέλη τερµατισµού του δικτύου του, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Σε περίπτωση Τ.Π που εµπίπτει στο Παράρτηµα Ι της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), τα σχετικά τέλη τερµατισµού για κλήσεις προς τελικούς χρήστες υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου τιµών µε τη µορφή ανώτατης τιµής (τιµή οροφής), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3 - Κανονιστικές Υποχρεώσεις, παράγραφος 3.4, της ως άνω Απόφασης και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ Για κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς ή συνδροµητικούς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας ο ΟΤΕ ορίζει τέλος παρακράτησης το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση ελέγχου τιµών µε τη µορφή Ανώτατου Ορίου τιµής (price cap) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 412/021/ (ΦΕΚ 1900/Β/ ). Το εν λόγω τέλος παρακράτησης εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω Απόφασης. 7.5 Υπηρεσία Εκκίνησης κλήσεων προς αριθµούς DIAL-UP πρόσβασης στο ιαδίκτυο των σειρών 896 & 899 του Τ.Π Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσία εκκίνησης για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες του δικτύου του προς αριθµούς dial-up πρόσβασης στο ιαδίκτυο Οι κλήσεις που δροµολογούνται από το δίκτυο ΟΤΕ προς τους αριθµούς των σειρών 896 & 899 του Τ.Π., θα παραδίδονται µε ευθύνη του ΟΤΕ σε σηµείο διασύνδεσης µε τον Τ.Π., όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σηµείο εκκίνησης της εκάστοτε κλήσης, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου του ΟΤΕ, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνδέσεων µε τους ΤΚο. 15

16 7.5.3 Ο ΟΤΕ αποδίδει στον Τ.Π. τα ισχύοντα τέλη τερµατισµού αριθµών πρόσβασης στο ιαδίκτυο του δικτύου του Τ.Π.. Ο καθορισµός των τελών τερµατισµού εκ µέρους του Τ.Π. θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 7.5.4, καθώς και ότι η σειρά 896 έχει ανώτατο όριο λιανικής χρέωσης 0,02 /λεπτό, ενώ η σειρά 899 έχει λιανική χρέωση µεγαλύτερη από 0,02 /λεπτό (ΦΕΚ 805/Β/2010) Για κλήσεις προς αριθµούς πρόσβασης στο ιαδίκτυο ο ΟΤΕ ορίζει τέλος παρακράτησης το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση ελέγχου τιµών µε τη µορφή Ανώτατου Ορίου τιµής (price cap) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 412/021/ (ΦΕΚ 1900/Β/ ). Το εν λόγω τέλος παρακράτησης εγκρίνεται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω Απόφασης Η υπηρεσία χονδρικής εκκίνησης κλήσεων προς αριθµούς πρόσβασης σε υπηρεσίες ιαδικτύου παρέχεται, κατ επιλογή του αιτούντος παρόχου, τόσο µεµονωµένα, όσο και σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2 της παρούσας Ο Τ.Π. θα ενηµερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ σχετικά µε τους νέους αριθµούς πρόσβασης στο ιαδίκτυο που του έχουν εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ και επιθυµεί να παρέχεται η δυνατότητα κλήσης από το δίκτυο του ΟΤΕ. 7.6 Υπηρεσία Εκκίνησης κλήσεων σε άλλους µη Γεωγραφικούς αριθµούς Τ.Π Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσία εκκίνησης για τις κλήσεις που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες του δικτύου του προς µη γεωγραφικούς αριθµούς του Τ.Π. (εξαιρουµένων των σύντοµων κωδικών δικτύου και επιπλέον των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 7.2, 7.3, 7.4 και 7.5). Οι κλήσεις µεταφέρονται από το σηµείο των τελικών χρηστών ΟΤΕ σε κόµβους διασύνδεσης ΟΤΕ στους οποίους έχει διασυνδεθεί ο Τ.Π Οι κλήσεις θα παραδίδονται από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. µέσω ΤΚο ΟΤΕ, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου ΟΤΕ Ο ΟΤΕ αποδίδει στον Τ.Π. τα ισχύοντα τέλη τερµατισµού µη γεωγραφικών αριθµών του δικτύου του Τ.Π Το τέλος παρακράτησης για την εκκίνηση κλήσεων προς µη γεωγραφικούς αριθµούς του Τ.Π. της παρούσας ενότητας, είναι αντικείµενο εµπορικής συµφωνία µεταξύ των µερών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ΟΤΕ από την κείµενη νοµοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ιδίως ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/ ) και ανταγωνισµού Η υπηρεσία χονδρικής εκκίνησης κλήσεων προς άλλους µη Γεωγραφικούς αριθµούς Τ.Π., παρέχεται, κατ επιλογή του αιτούντος παρόχου, τόσο µεµονωµένα όσο και σε συνδυασµό µε υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2 της παρούσας. 16

17 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 8.1 ιαβίβαση κλήσεων σε συνδυασµό µε Χονδρικό Τερµατισµό Κλήσεων (ΧΤΚ) Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσία ιαβίβασης κλήσεων συνδυασµένη µε υπηρεσία Χονδρικού Τερµατισµού Κλήσεων ( Β & ΧΤΚ) στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει διασυνδεθεί στον οικείο ΤΚο του τελικού χρήστη που τερµατίζει η κλήση Η υπηρεσία συνίσταται στη συνδυασµένη παροχή των υπηρεσιών: α. ιαβίβασης της κλήσης από τον Κο ΟΤΕ στον οποίο παραδίδεται η κλήση από τον Τ.Π., µέχρι τον οικείο ΤΚο του τελικού χρήστη ΟΤΕ που τερµατίζει η κλήση. β. Χονδρικού τερµατισµού κλήσης στον τελικό χρήστη ΟΤΕ Στην περίπτωση που ο Τ.Π. παραδώσει τη κλήση σε Κο ΟΤΕ της περιοχής διασύνδεσης που βρίσκεται ο τελικός χρήστης ΟΤΕ, τότε θα χρεωθεί µε τα τέλη απλής διαβίβασης και χονδρικού τερµατισµού (ΤΑ + ΧΤΚ) Στην περίπτωση που ο Τ.Π. παραδώσει τη κλήση σε Κο ΟΤΕ περιοχής διασύνδεσης διαφορετικής από αυτή που βρίσκεται ο τελικός χρήστης ΟΤΕ, τότε θα χρεωθεί µε τα τέλη διπλής διαβίβασης και χονδρικού τερµατισµού (Τ + ΧΤΚ) Οι κλήσεις θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. σε Κο ΟΤΕ, ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στον ΤΚο του τελικού χρήστη του ΟΤΕ, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου ΟΤΕ Τα τέλη χονδρικού τερµατισµού κλήσης στον τελικό χρήστη και τα τέλη απλής και διπλής διαβίβασης κλήσεων είναι κοστοστρεφή και ορίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3 - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4, σηµείο & ιαβίβαση κλήσεων σε συνδυασµό µε Χονδρική Εκκίνηση Κλήσεων (ΧΕΚ) Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία ιαβίβασης κλήσεων συνδυασµένη µε την υπηρεσία Χονδρικής Εκκίνησης Κλήσεων ( Β & ΧΕΚ) στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει διασυνδεθεί απ ευθείας µε το ΤΚο στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει ο χρήστης από τον οποίο εκκινεί η κλήση Η υπηρεσία συνίσταται στη συνδυασµένη παροχή των υπηρεσιών: α. Χονδρικής Εκκίνησης Κλήσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ενότητες 7.1 έως και 7.5. β. ιαβίβασης της κλήσης από το οικείο ΤΚο του τελικού χρήστη ΟΤΕ µέχρι το Κο ΟΤΕ στον οποίο έχει διασυνδεθεί ο Τ.Π Στην περίπτωση εκκίνησης κλήσεων µέσω ΚΕΦ/ΚΠΦ ή µε χρήση αριθµών 807/800 ή κλήσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 7.3 (αριθµοί 801 και σύντοµων κωδικών των σειρών 10, 11 (πλήν της 118) και ) του Τ.Π. και εφόσον ο Τ.Π. έχει διασυνδεθεί σε Κο ΟΤΕ της περιοχής διασύνδεσης που βρίσκεται ο τελικός χρήστης ΟΤΕ, τότε ο Τ.Π. θα χρεωθεί µε τα τέλη απλής διαβίβασης και χονδρικής εκκίνησης (ΤΑ + ΧΕΚ) Στην περίπτωση, εκκίνησης κλήσεων µέσω ΚΕΦ/ΚΠΦ ή µε χρήση αριθµών 807/800 ή κλήσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 7.3 (αριθµοί 801 και 17

18 σύντοµων κωδικών των σειρών 10, 11 (πλήν της 118) και ) του Τ.Π. και εφόσον ο Τ.Π. δεν έχει διασυνδεθεί σε Κο ΟΤΕ της περιοχής διασύνδεσης που βρίσκεται ο τελικός χρήστης ΟΤΕ, τότε ο Τ.Π. θα χρεωθεί µε τα τέλη διπλής διαβίβασης και χονδρικής εκκίνησης (Τ + ΧΕΚ) Στην περίπτωση εκκίνησης κλήσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στις παραγράφους 7.4 έως και 7.6 της παρούσας, ο ΟΤΕ, ορίζει ανά περίπτωση το αντίστοιχο τέλος παρακράτησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα αντίστοιχα στις παραγράφους 7.4.7, και της παρούσας Τα τέλη απλής και διπλής διαβίβασης είναι κοστοστρεφή και ορίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 573/017/ (ΦΕΚ 1353./Β/ ), Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3 - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4, σηµείο & (αναρτώνται και στην ιστοσελίδα Οι κλήσεις θα παραδίδονται από τον ΟΤΕ στον Τ.Π. σε Κο ΟΤΕ, ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σηµείο εκκίνησης των κλήσεων, σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου ΟΤΕ. 8.3 ιαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα Η υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων µέσω του δικτύου ΟΤΕ αφορά τη µεταφορά κλήσεων από το δίκτυο του Τ.Π. σε δίκτυα τρίτων Τ.Π., εντός της εθνικής επικράτειας, µε τους οποίους ο ΟΤΕ έχει συνάψει συµφωνία διασύνδεσης Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας διαβίβασης κλήσεων (transit) µέσω του δικτύου του ΟΤΕ είναι η ύπαρξη συµφωνίας διασύνδεσης µεταξύ του ΟΤΕ και του τρίτου Τ.Π., στο δίκτυο του οποίου θα τερµατίζονται οι κλήσεις, στην οποία να προβλέπεται η δυνατότητα για τον ΟΤΕ να τερµατίζει στο δίκτυο του τρίτου Τ.Π. και κλήσεις άλλων δικτύων Ο Τ.Π. από το δίκτυο του οποίου εκκινούν οι κλήσεις και στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία θα είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη της κίνησης διαβίβασης κλήσεων µέσω του δικτύου του ΟΤΕ καθώς και για τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του και οι οποίες χρησιµοποιούν την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων µέσω του δικτύου ΟΤΕ Η υπηρεσία παρέχεται µέσω των Κο ΟΤΕ Οι κλήσεις που µεταφέρονται από το δίκτυο του Τ.Π., µέσω του δικτύου ΟΤΕ, προς γεωγραφικούς αριθµούς δικτύων τρίτων Τ.Π., θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. σε Κο ΟΤΕ, τα οποία βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον προορισµό τους και σύµφωνα µε την ιεραρχική δοµή του δικτύου του ΟΤΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο πλαίσιο σχετικής εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των µερών Οι κλήσεις θα δροµολογούνται εντός του δικτύου του ΟΤΕ σύµφωνα µε το ΕΣΑ και θα παραδίνονται στα δίκτυα τρίτων Τ.Π. µέσω Κο, σύµφωνα µε τους κανόνες δροµολόγησης απερχόµενης κίνησης από το δίκτυο ΟΤΕ Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει διασυνδεθεί σε Κο της περιοχής τερµατισµού της κλήσης, θα παραδίδει την κλήση σε Κο της περιοχής διασύνδεσης Θεσσαλονίκη & Υπόλοιπο Νοµού για κλήσεις προς αριθµούς των ΕΚΠ (Εθνικών Κωδικών Προορισµού) 23, 24, 25 και σε Κο της περιοχής διασύνδεσης Αθήνα & Υπόλοιπο Νοµού Αττικής προς αριθµούς των υπολοίπων ΕΚΠ σύµφωνα µε τον πίνακα 5.7 του προσαρτήµατος Ι, µε την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ των µερών. 18

19 8.3.8 Οι κλήσεις προς λοιπούς µη γεωγραφικούς αριθµούς που µεταφέρονται από το δίκτυο του Τ.Π., µέσω του δικτύου ΟΤΕ στα δίκτυα τρίτων Τ.Π., θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. στους Κο της περιοχής διασύνδεσης Θεσσαλονίκη & Υπόλοιπο Νοµού για κλήσεις που εκκινούν από περιοχές µε ΕΚΠ 23, 24, 25 και στους Κο της περιοχής διασύνδεσης Αθήνα & Υπόλοιπο Νοµού Αττικής για κλήσεις που εκκινούν από τις υπόλοιπες περιοχές Οι κλήσεις προς σύντοµους κωδικούς της σειράς 1ΧΧΧΧΧ (3-ψήφιους, 4-ψήφιους, 5- ψήφιους και 6-ψήφιους) που µεταφέρονται από το δίκτυο του Τ.Π., µέσω του δικτύου ΟΤΕ στα δίκτυα τρίτων Τ.Π., θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. στους Κο Tandem Αθήνας Οι κλήσεις προς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας που µεταφέρονται από το δίκτυο του Τ.Π., µέσω του δικτύου ΟΤΕ στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτων Τ.Π., θα παραδίδονται µε ευθύνη του Τ.Π. στους Κο ΟΤΕ των περιοχών διασύνδεσης στις οποίες διασυνδέονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριµένα: Αθήνα & Υπόλοιπο Νοµού Αττικής, Θεσσαλονίκη & Υπόλοιπο Νοµού, Θεσσαλία & υτ. Μακεδονία, υτική Ελλάδα, Κρήτη Ο Τ.Π. θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εγκυρότητας του καλούµενου αριθµού στο δίκτυο τρίτων Τ.Π., σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Στην περίπτωση διαβίβασης κλήσεων προς «φορητούς» αριθµούς (γεωγραφικούς και µη) ο Τ.Π. θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή δροµολόγηση της κλήσης Τα τέλη που θα αποδίδει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ για την παροχή της υπηρεσίας ιαβίβασης διακρίνονται σε: α. Τέλη ιαβίβασης Τέλη απλής διαβίβασης εφαρµόζονται στην περίπτωση που ο Τ.Π. παραδίδει την κίνηση διαβίβασης σε Κο του ΟΤΕ εντός της περιοχής διασύνδεσης που θα τερµατίζουν οι κλήσεις. Τέλη διπλής διαβίβασης εφαρµόζονται στην περίπτωση που ο Τ.Π. παραδίδει την κίνηση διαβίβασης σε Κο, περιοχής διασύνδεσης διαφορετικής από αυτή που τερµατίζει η κλήση. Τα τέλη διαβίβασης ορίζονται κοστοστρεφώς βάσει µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε βάση το τρέχον κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ (LRAIC / Current cost)) µε προσέγγιση top down, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ , Κεφάλαιο Α. Ενότητα 3 - Κανονιστικές υποχρεώσεις, παράγραφος 2.4 και τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. β. Τέλη τερµατισµού στα δίκτυα τρίτων Τ.Π. γ. ιαχειριστικό Τέλος Ο ΟΤΕ αναλαµβάνει να αποδώσει στους τρίτους Τ.Π. τα τέλη τερµατισµού του δικτύου τους για τις κλήσεις που προέρχονται από τη διαβίβαση κλήσεων από το δίκτυο του Τ.Π. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλει στον ΟΤΕ κοστοστρεφές διαχειριστικό τέλος Για τις κλήσεις που µεταφέρονται από το δίκτυο του Τ.Π., µέσω του δικτύου του ΟΤΕ, σε αριθµούς των σειρών 800 και 807 δικτύων τρίτων Τ.Π., ισχύουν τα παραπάνω, µε τη διαφορά ότι στο β) ο ΟΤΕ χρεώνει το δίκτυο τερµατισµού µε το εκάστοτε ισχύον τέλος Χονδρικής Εκκίνησης Κλήσεων σε συνδυασµό µε απλή διαβίβαση και αποδίδει το ποσό αυτό στον Τ.Π. από το δίκτυο του οποίου προέρχεται η κλήση και ο οποίος λαµβάνει την υπηρεσία διαβίβασης από τον ΟΤΕ. 19

20 Ο ΟΤΕ θα παρέχει στον Τ.Π. ανάλυση της κίνησης που διαβιβάζει από το δίκτυο του Τ.Π. προς τα δίκτυα τρίτων τηλεπικοινωνιακών Τ.Π., ανά Τ.Π και ανά κατηγορία τερµατισµού και διαβίβασης. 20

21 9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Π. ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ) 9.1. Οι υπηρεσίες ιεθνούς κίνησης είναι οι εξής: α. Τερµατισµός κίνησης από το δίκτυο του Τ.Π., σε δίκτυα άλλων χωρών, µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. β. Τερµατισµός κίνησης από τα δίκτυα άλλων χωρών, στο δίκτυο του Τ.Π., µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. Για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς κίνησης ο Τ.Π. υποχρεούται να διασυνδεθεί σε ένα τουλάχιστον από τα τρία (3) διεθνή κέντρα του ΟΤΕ ( ιεθνές Α ΝΥΜΑ, ιεθνές Β-Κωλέττη, ιεθνές Θεσ/κης) κατόπιν συνεννόησης µε τον ΟΤΕ Λεπτοµέρειες που αφορούν στην παροχή της υπηρεσίας διευθετούνται µε ειδική εµπορική συµφωνία µεταξύ των µερών. 21

22 10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ 10.1 Παροχή της υπηρεσίας Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία εκκίνησης κλήσεων από το δίκτυό του µέσω του κωδικού προεπιλογής φορέα 160ΧΧ του Τ.Π. για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις, για κλήσεις προς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καθώς και για κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς, εξαιρουµένων των κλήσεων σε αριθµούς της σειράς 807. Ο Τ.Π. παρέχει στους συνδροµητές του τις ακόλουθες δυνατότητες του σχήµατος προεπιλογής, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Προεπιλογής (ΑΠ ΕΕΤΤ 366/48/ (ΦΕΚ 22/Β/06), όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΑΠ ΕΕΤΤ 478/114/ (ΦΕΚ 1106/Β/08): i. υνατότητα 1 : ιεθνείς Κλήσεις ii. Ο συνδροµητής προεπιλέγει τη διεκπεραίωση όλων των διεθνών κλήσεών του και µόνο αυτών µέσω του δικτύου του Τ.Π. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις του συνδροµητή διεκπεραιώνονται µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. υνατότητα 2 : Υπεραστικές και Κλήσεις προς Κινητά Ο συνδροµητής προεπιλέγει τη διεκπεραίωση όλων των υπεραστικών κλήσεών του και των κλήσεών του προς κινητά και µόνο αυτών µέσω του δικτύου του Τ.Π. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις του συνδροµητή διεκπεραιώνονται µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. iii. υνατότητα 3 : Όλες οι Κλήσεις Ο συνδροµητής προεπιλέγει τη διεκπεραίωση όλων των κλήσεών του µέσω του δικτύου του Τ.Π. Ο όρος «όλες οι κλήσεις» για την περίπτωση της προεπιλογής φορέα περιλαµβάνει όλες τις διεθνείς, αστικές και υπεραστικές κλήσεις, καθώς και τις κλήσεις προς κινητά. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις του συνδροµητή διεκπεραιώνονται µέσω του δικτύου του ΟΤΕ. Οι υνατότητες 1 και 2 µπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε ο συνδροµητής του ΟΤΕ να έχει τη δυνατότητα προεπιλογής, µέσω του δικτύου του Τ.Π., τόσο για τις υπεραστικές κλήσεις και τις κλήσεις προς κινητά όσο και τις διεθνείς κλήσεις. Η επιλογή της υνατότητας 3 αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες επιλεχθείσες υνατότητες Ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την προεπιλογή του για µεµονωµένες κλήσεις πληκτρολογώντας ανά κλήση τον κωδικό επιλογής φορέα άλλου παρόχου, συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ Οι υπάρχουσες διευκολύνσεις στη γραµµή του συνδροµητή, όπως η Αναµονή Κλήσης, δεν επηρεάζονται από την παροχή προεπιλογής φορέα Ο συνδροµητής που κάνει χρήση της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα, µέσω του δικτύου του Τ.Π., δύναται να αιτηθεί τη διευκόλυνση επιλεκτικής φραγής εξερχόµενων κλήσεων για τις κατηγορίες κλήσεων που περιλαµβάνονται στις υνατότητες του σχήµατος προεπιλογής που έχει επιλέξει. Η αίτηση αυτή µπορεί να κατατεθεί από το συνδροµητή είτε στον προεπιλεγµένο Τ.Π. είτε στον ΟΤΕ. Κάθε δίκτυο παρέχει την δυνατότητα επιλεκτικής φραγής των εξερχόµενων κλήσεων µε τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις. Σε ότι αφορά το δίκτυο του ΟΤΕ η φραγή εξερχόµενων κλήσεων υπερισχύει της υπηρεσίας προεπιλογής Σε περίπτωση που στην τηλεφωνική σύνδεση λειτουργεί Ιδιωτικό Τηλεφωνικό Κέντρο (ΡΑΒΧ σε ISDN-PRA) θα εφαρµόζεται ένα ενιαίο σχήµα προεπιλογής για όλες τις γραµµές της σύνδεσης ISDN-PRA, καθώς δεν είναι τεχνικά εφικτή η υλοποίηση 22

23 διαφορετικού σχήµατος προεπιλογής για καθεµιά από τις γραµµές. Συνιστάται ο Τ.Π. να δηλώνει την προεπιλογή στον κεφαλικό αριθµό της ISDN-PRA. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται λόγω διεπιλογικής σύνδεσης. Τα παραπάνω ισχύουν και για συνδέσεις ISDN-BRA DDI καθώς και τις Cas2Bit που λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, σε συνδέσεις ISDN-BRA µε MSN είναι τεχνικά εφικτή η υλοποίηση διαφορετικού σχήµατος προεπιλογής για καθεµιά γραµµή Ο ΟΤΕ διαβιβάζει προς τον Τ.Π. την Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής (CLI: Calling Line Identification) ακόµη και αν αυτή είναι µη ανακοινώσιµη µε σχετική προς τούτο ένδειξη. Η Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής χρησιµοποιείται από τον Τ.Π. µόνο για την αναγνώριση, πιστοποίηση και τιµολόγηση της κλήσης και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία διασφάλισης του απορρήτου. Στην περίπτωση µη ανακοινώσιµης Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής, ο Τ.Π. δεσµεύεται να µην ανακοινώνει την ταυτότητα της Καλούσας Γραµµής Σε περίπτωση που στην τηλεφωνική γραµµή αποστέλλονται παλµοί χρέωσης 16kHz (π.χ. για χρέωση πελατών ξενοδοχείων κλπ.), αυτό δεν θα γίνεται από τον ΟΤΕ για εκείνες τις κλήσεις που δροµολογούνται στον Τ.Π. σύµφωνα µε τη δυνατότητα ή τις δυνατότητες προεπιλογής που έχουν επιλεγεί Η επιλογή της δυνατότητας 3 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση που ο Τ.Π. θέλει να αιτηθεί την υπηρεσία Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµής (Χ.Ε.Γ.). Ο Τ.Π. έχει την δυνατότητα να αιτηθεί ταυτόχρονα και τις δύο υπηρεσίες µέσω του συστήµατος WCRM/WLR. 23

24 11. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 11.1 Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Η παρούσα Προσφορά δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για τη δηµοσίευση και την τακτική ενηµέρωση γενικών και ειδικών πληροφοριών, σχετικά µε τις υπηρεσίες ιασύνδεσης στο δίκτυό του τις οποίες οφείλει να παρέχει σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά. O OTE αναρτά στην ιστοσελίδα του ( είτε αυτόνοµα, είτε ως τµήµα της Προσφοράς Αναφοράς ιασύνδεσης, πίνακες µε τις δηµοσίως διαθέσιµες γενικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαµβάνουν κατ ελάχιστο: Κατάλογο των κόµβων ιασύνδεσης µε αναφορά στο επίπεδο στην ιεραρχία στο δίκτυο του ΟΤΕ (Τοπικός, ιαβιβαστικός, κλπ.) Κατάλογο µε τα σηµεία και τα στοιχεία επικοινωνίας για θέµατα λειτουργίας, διαχείρισης σφαλµάτων, κλιµάκωσης προβληµάτων άρσης σφαλµάτων, προγραµµατισµένων εργασιών, κλιµάκωσης προβληµάτων για διαδικασίες ελέγχου κίνησης Λίστα µε σύντοµους κωδικούς που έχουν ενεργοποιηθεί στο δίκτυό του καθώς και το σηµείο τερµατισµού τους Επιπλέον ο ΟΤΕ παρέχει στους δικαιούχους Τ.Π. ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες διασύνδεσης. Οι πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήµατος το οποίο υποβάλλεται εγγράφως, ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς την αρµόδια Εµπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Οι απαντήσεις του ΟΤΕ στα ερωτήµατα δίνονται εντός προθεσµίας που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Για πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα Προσφορά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται : OTE.A.E. Γενική ιεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων /νση Εµπορικής Λειτουργίας Υποδ/νση Πωλήσεων.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι Τηλ. : Fax : Αίτηση Αρχικής ιασύνδεσης Ο Τ.Π. υποβάλει στη Γενική ιεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων υπογεγραµµένη και συµπληρωµένη έγγραφη αίτηση διασύνδεσης (προσάρτηµα VI), στην οποία πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Υπεύθυνη δήλωσή του για τις υπηρεσίες και τις γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες διαθέτει άδεια παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες διασύνδεσης που επιθυµεί να λάβει από τον ΟΤΕ. Ο τύπος και τα βασικά χαρακτηριστικά των τηλεφωνικών του κέντρων. Οι κόµβοι διασύνδεσης ΟΤΕ στους οποίους επιθυµεί να διασυνδεθεί. Η τοποθεσία των κόµβων του δικτύου του Τ.Π. Οι κωδικοί σηµατοδοσίας του δικτύου του Τ.Π. Πλήθος απαιτούµενων καναλιών σηµατοδοσίας 64 kbit/s. Εκτίµηση αρχικής χωρητικότητας σε γραµµές 2Mbps ανά σηµείο διασύνδεσης και τύπο ζεύξης. Επιθυµητή ηµεροµηνία ενεργοποίησης των αιτούµενων υπηρεσιών. 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Onephone Freephone ΟΤΕ

Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες ιασύνδεσης ικτύων Νοέµβριος 2009 Υπηρεσίες ιασύνδεσης Υπηρεσίες Τερµατισµού Κλήσεων Γεωγραφικοί Αριθµοί ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες Εκκίνησης Κλήσεων Κωδικός Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... 43 28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 44 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... 44 30. ΑΠΑΝΕΣ... 44 31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ... 45 32.

27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... 43 28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 44 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... 44 30. ΑΠΑΝΕΣ... 44 31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ... 45 32. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ... 8 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ... 8 2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ... 9 2.2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2002

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2002 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2002 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ... 10 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ... 10 2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cyta 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ»

Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ» Αθήνα 30.03.2007 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ» 1. Γενικές Παρατηρήσεις... 6 2. Παρατηρήσεις επί των άρθρων της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΛΛυΛΕΠ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΑΚΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΙΕΛΛυΛΕΠ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΑΚΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΕΛΛυΛΕΠ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΑΚΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ BUSINESS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 30 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ... - 2 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ... - 2 - ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης µε θέµα : «Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44293 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4385 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 791/03 Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Κωδικοποιημένο κείμενο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/20-2-2014 (ΦΕΚ 557/Β/2014) και ΑΠ. 735/006/9-10- 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 2. ΤΕΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Μαρούσι, 03/06/2010 Αριθ. ΑΠ.: 566/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα ίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προσφορά αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-7-2008 ΑΡΙΘ. AΠ: 491/026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) Μαρούσι, 28-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 442/068 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης Μαρούσι, 21-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 441/121 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.Ε. 6/2003 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς

Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/009/10-4-2014 (εφεξής, «Προσφορά Αναφοράς»). Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς Με

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ (TELEX) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλη συνήθων τηλεγραφημάτων ------------------------------------------------------------------------------- 2 Πρόσθετα τέλη τηλεγραφημάτων ------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Κλήσεις προς άλλα ίκτυα A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ» Μαρούσι, Μάιος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MTN 1.1 Η ΜΤΝ προσφέρει τις επιλογές διασύνδεσης στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό της και στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 -

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 8/1/2013 ΑΡΙΘ. AΠ: 677/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι:

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι: 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA 1.1. Η Cyta θα προσφέρει Διασύνδεση στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του δικτύου Λογισμικής Μεταγωγής και του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα