ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ, ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ επξσπατθνύ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάδεημε θαη αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηβιέπσλ : Υάιαξεο Ησάλλεο πνπδαζηήο : Παπαζαλαζίνπ Βαζίιεηνο ΑΘΖΝΑ

2 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί νπζηαζηηθά ζηελ αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο σο ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ πινπνηήζεσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. ηελ αξρή παξαηίζεληαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ πεξηζζφηεξν ηερληθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα. Ζ ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ πηπρψλ ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ IDA (Interchange of Data between Administrations- Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ κεηαμχ Γηνηθήζεσλ) θαη IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens-Γηαιεηηνπξγηθή Παξνρή Παλεπξσπατθψλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο, Δπηρεηξήζεηο θαη Πνιίηεο) δίλεη ην ζηίγκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Παξάιιεια παξέρνληαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη θαηά ηελ ζρεδίαζε ησλ πιαηζίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο ρσξψλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ επξσπατθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νθειψλ, πνπ απνξξένπλ απφ απηά, γηα δεκφζηεο δηνηθήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε θαη αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Απφ ηελ άιιε, ε απνηχπσζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζπαζεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αλαδεηθλχεη ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηα κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο πνπ ππάξρνπλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, ψζηε νη θνξείο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, κέζσ επηηπρεκέλσλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, θπξίσο κε αμηνπνίεζε ηφζν ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ) φζν θαη ηνπ ζρεηηθνχ επίζεκνπ ηζηνρψξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 2

3 εκαληηθή πεγή απνηέιεζαλ νη θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη απνθάζεηο, πνπ ζέηνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη πεξηγξάθνπλ ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή, φζνλ αθνξά ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Μειεηήζεθαλ επίζεο θείκελα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο, φπσο θαη ειεθηξνληθά βηβιία θαη άξζξα / δεκνζηεχζεηο ηερληθήο θχζεσο, γξακκέλα απφ εηδηθνχο. ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζπλέβαιε ε κειέηε δηάθνξσλ έγθξηησλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ, ηφζν δηεζλψλ φζν θαη εγρψξησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ πξφνδν πνπ ζπληειείηαη. Σέινο αμηνπνηήζεθε ην πεξηερφκελν δηάθνξσλ, ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, ηζηνρψξσλ. Ζ εξγαζία νξγαλψλεηαη ζε δεθαηξία θεθάιαηα, ηα νπνία αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηηο λέεο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ακνηβαία κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη πειαηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA, ην νπνίν είρε δχν θάζεηο (Α θάζε : θαη Β θάζε : ) θαη έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην θαζεζηψο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC, ην νπνίν έρεη δηάξθεηα απφ ην 2005 έσο ην 2009 θαη δίλεη έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθή παξνρή παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε δεκφζηεο δηνηθήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη νη νξγαληζκνί, ψζηε λα ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. ην έθην θεθάιαην παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο σο δηαζπλνξηαθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν μεθάζαξε ε ινγηθή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 3

4 ην έβδνκν θεθάιαην αλαιχνληαη ηξία απφ ηα πην ζεκαληηθά ρέδηα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο (ηα ρέδηα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο απνηεινχλ θξίζηκε παξάκεηξν ηνπ IDABC) : ην Ploteus (δηαδηθηπαθή πχιε γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ), ην Cowebs (δηαδηθηπαθή πχιε γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ) θαη ην Solvit (γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο). ην φγδνν θεθάιαην αλαιχνληαη νη νξηδφληηεο παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο Your Europe (δηαδηθηπαθή πχιε γηα δηάζεζε πιεξνθνξηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ), IPM (δξάζε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κνληέξλσλ ηερλνινγηψλ) θαη eprocurement (δξάζε γηα ηελ εηζαγσγή απνδνηηθψλ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απφ ηα θξάηε-κέιε). ην έλαην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκβάιιεη ην πξφγξακκα IDABC ζηελ αλάδεημε θαη αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο, Παξαηεξεηήξην γηα ην Λνγηζκηθφ Αλνηθηήο Πεγήο θαη Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε). Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ 15 κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ έιαβαλ δηάθξηζε ζηα βξαβεία eeurope γηα ην έηνο ην δέθαην θεθάιαην απνηππψλεηαη κε ιεπηνκέξεηα ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ην ελδέθαην θεθάιαην γίλεηαη ε παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο. ην δσδέθαην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Σέινο, ζην δέθαην ηξίην θεθάιαην ππάξρνπλ ηα παξαξηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Λέμεηο-θιεηδηά : ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ρέδην Γξάζεο eeurope, πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC, ρέδηα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο, Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαιέο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, Παξαηεξεηήξηα γηα ην Λνγηζκηθφ Αλνηθηήο Πεγήο θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 4

5 Abstract This paper aims, in fact, at the emergence of the meaning of interoperability as an element of vital importance in the context of the effectuations of e-government. At first, theoretical data are arrayed for better understanding of the meaning of interoperability and then, more technical and practical issues follow. The detailed analysis of the folds of the Community Programmes IDA (Interchange of Data between Administrations) and IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) gives the blot of the efforts, that are carried out on a european level, so as the interoroperability between the e-government systems of different states to be achieved. In parallel the directions that shall be adopted during the designing of the interoperability contexts of member states are provided. Through the analysis of specific examples, the analysis of the contribution, of the above programmes, to the modernisation of the european public sector and the allocation of the advantages, that are arise from them, for public administrations, business and citizens, are attempted. Especial emphasis is given to the exploration of the extent in which these programmes contribute to the eminence and exchange of e-government good practices. On the other hand, the tracing of the greek reality, through the record of the present situation and the description of the on-going efforts in the sector og interoperability, brings out the soft spots of the greek public administration, but also the great rooms for improvement, that exist. Ultimate goal is the drop of suggestions, in order for the bodies of the greek public sector to turn to account the new reality and hold on the new challenges, through successful and interoperable e-government practices. For the composition of the paper material that came up through browsing on the Internet by the utilization of search engines (use of key-words) and of the relevant official website of the European Commission, as well. Considerable source were the Directives and decisions of the Community, that pose the institutional context and describe the european strategy, as far as the interoperability is concerned. In addition, texts of a theoretical approach to the subject were red, and e-books and articles / publications of a technical nature, written by experts, as well. The reading of different approved studies and researches, both international and domestic, showing the advantages of e-government and 5

6 the on-going progress, contributed to the extraction of the conclusions. Finally, the content of different, related to the subject, websites was turned to advantage. The paper is organised to thirteen chapters, that follow the, above mentioned, development procedure. In the first chapter, an introduction is made, in connection with the new needs in the area of egovernment, that come up in the context of E.U. In the second chapter, the importance of interoperability is being analysed. Interoperability means, in fact, the ability of the systems of information and communication technologies to exchange data and render the mutual transmission of information and knowledge, with the provision of integrated and customer-centric services, possible. In the third chapter, the folds of IDA program are described. IDA had two phases (phase A : and phase B : ) and posed the basis for the exchange of data between public administrations of memer-states. In the fourth chapter, the status quo of IDABC program is analysed. IDABC has a five year duration, 2005 to 2009, and it focuses on the interoperable delivery of european egovernment services to public administrations, business and citizens. In the fifth chapter, the European Interoperability Framework (EIF) is being analysed. EIF is the set of standards and directions, that describe the agrred, by organisations, way in order to make deals with each other. In the sixth chapter, an example of job search as cross-border service is set out, in order for the logic of interoperability to become more well-defined. In the seventh chapter, three of the most important Projects of Common Interest (Projects of Common Interest are critial parameter of IDABC) are being displayed : Ploteus (portal for studying abroad), Cowebs (portal for social insurance issues across E.U countries) and Solvit (for resolution of problems, concerning the Internal Market). In the eighth chapter, the horizontal paneuropean services Your Europe (portal with information and interactive services, available to E.U citizens and business), IPM (action for the better understanding of citizens and business needs, through the use of modern technologies) and eprocurement (action for the introduction of efficient eprocurement solutions by member-states). 6

7 In the nineth chapter, the way, by which, IDABC program contributes to the eminence and exchange of good practices, in the area of egovernment, is being described (dissemination activities, Open Source and egovernment Observatories). Then, an analysis of the 15 case studies that were awarded in the competition of eeurope 2005 awards, follows. In the tenth chapter, the greek reality is being traced, in detail. In the eleventh chapter, the conclusions of this paper are put forward. In the twelfth chapter, the sources, that were used for the composition of this paper, are set forth. In the thirteenth chapter, finally, there are the addendums of the paper. Key-words : egovernment, Information and Communication Technologies, interoperability, eeurope Action Plan, IDA and IDABC programs, Projects of Common Interest, European Interoperability Framework, paneuropean egovernment services, egovernment good practices, Open Source and egovernment Observatories. 7

8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. Δηζαγσγή Ζ ζεκαζία ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο Οη πηπρέο ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο IDA Σν θαζεζηώο ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο IDABC Δπξσπατθό Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο β. Αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ΔΠΓ γ. Πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ην ΔΠΓ δ. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο Ζ ινγηθή ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κέζα από έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο σο δηαζπλνξηαθή ππεξεζία Σα ρέδηα Κνηλνύ Δλδηαθέξνληνο (PCIs) Ploteus, Cowebs θαη Solvit.. 35 α. Σν δίθηπν Ploteus β. Σν portal Cowebs γ. Σν δίθηπν Solvit Οη νξηδόληηεο Παλεπξσπατθέο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (PEGS) Your Europe, IPM θαη eprocurement α. Σν portal Your Europe β. Ζ δξάζε IPM γ. Ζ δξάζε eprocurement Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC ζηελ αλάδεημε θαη αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Γξαζηεξηόηεηεο δηάρπζεο (Dissemination activities) Σν Παξαηεξεηήξην γηα ην Λνγηζκηθό Αλνηθηήο Πεγήο (Open Source Observatory-OSO ή ΠΑΠ) Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε-ΠΖΓ (egovernment Observatory) Παξαδείγκαηα θαιώλ πξαθηηθώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα πκπεξάζκαηα Πεγέο Παξαξηήκαηα

9 1. Δηζαγσγή Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), ηδηαίηεξα ηνπ Internet, θαζηζηά δπλαηνχο λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηησκέλε παξνρή πιεξνθνξίαο θαη δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζβάζηκσλ απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα, απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 1. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (ή egovernment) απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ ζην ζρέδην δξάζεο eeurope Απνηειεί νπζηαζηηθφ κνριφ γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ ρξεζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. ε ιίγα ρξφληα, νη πνιίηεο ζα ζεσξνχλ δεδνκέλε ηελ παξνρή on-line ππεξεζηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, φπσο, ζήκεξα, ζε έλα πιήξσο αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη δεδνκέλε ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ on-line ππεξεζηψλ απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ. γηα ηελ αγνξά αγαζψλ (έξεπλα αγνξάο - παξαγγειία πιεξσκή - παξαιαβή ζην ζπίηη), γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ (αλαδήηεζε θξάηεζε πιεξσκή - παξαιαβή), ηηο ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο (πιήξεο δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ) θιπ. Ζ πινπνίεζε on-line ππεξεζηψλ δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηνλ πνιίηε, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ζήκεξα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θξάηνο, επηηξέπνληαο ηαρχηεξεο, απινχζηεξεο θαη πιήξσο ειεθηξνληθέο δνζνιεςίεο. Απηφ ζα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο έλα πην απιφ, ζηαζεξφ θαη γξήγνξν πεξηβάιινλ, άξα επλντθφηεξν γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπεξεζίεο πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, φπσο ε δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο, ε πιεξσκή δαλείσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θφξσλ, νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην, ε ζπκκεηνρή ζε πξνκήζεηεο θαη δηαγσληζκνχο, ε θαηάζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε δήισζε πξντφλησλ ζηα ηεισλεία, ε απφθηεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θιπ είλαη κεξηθέο ηππηθέο ππεξεζίεο. 1 Ηλεκηπονική διακςβέπνεζε είναι ε μοπθή διακςβέπνεζερ όπος εθαπμόδονηαι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies, ICT) για να μεηαζσεμαηίζοςν ηιρ εζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ηερ ζςζσεηίζειρ με ζκοπό ηεν βεληιζηοποίεζε ηων λειηοςπγιών ηερ. Με ηεν εθαπμογή ηων ηεσνολογιών αςηών ε διακςβέπνεζε δεν μεηαβάλλει ηιρ λειηοςπγίερ και ηιρ ςποσπεώζειρ ηερ να παπαμείνει σπήζιμε, νόμιμε, διαθανήρ και ζςνεπήρ. DPADM/UNDESA, Electronic and Knowledge Governments: Definitions 9

10 Απηφ ζεκαίλεη φρη κφλν φηη νη δηνηθήζεηο πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, αιιά επίζεο φηη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο νθείινπλ λα αλαδηνξγαλσζνχλ θαη λα είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγαζηνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο γίλεηαη νινέλα θαη πην θαλεξφ, ε κεγάιε πξφθιεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πψο ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθά, αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πνιίηεο-πειάηεο ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε ιέμε-θιεηδί ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ακνηβαία κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη πειαηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο είλαη φηη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δελ ζηακαηνχλ νχηε ζε δηνηθεηηθά νχηε ζε εζληθά φξηα. ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εληαία αγνξά, πνπ έρεη δηακνξθσζεί, φπσο επίζεο θαη ηηο ηέζζεξηο ζρεηηδφκελεο ειεπζεξίεο ηεο (εκπνξεπκάησλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίνπ). Έηζη, ινηπφλ, ρξεηάδεηαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα φρη κφλν κέζα θαη πέξα απφ ηα νξγαλσζηαθά θαη δηνηθεηηθά φξηα, αιιά θαη πέξα απφ ηα εζληθά φξηα κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζε άιια θξάηε-κέιε. Πνιίηεο πνπ εξγάδνληαη θαη κεηαηίζεληαη κέζα ζηελ Έλσζε θαη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ εκπφξην ζηελ επηθξάηεηά ηεο, πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ ειεθηξνληθά κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζε πνιιά θξάηε-κέιε. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ην θάλνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία φπσο νη ηζαγελείο πνιίηεο θαη νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη φρη κφλν νη εζληθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε δηαζπλνξηαθνχο ρξήζηεο, αιιά επηπιένλ ηα ππνζηεξηθηηθά εζσηεξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (back office) ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα είλαη δηαιεηηνπξγηθά, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ νπνηαδήπνηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε επίηεπμεο ζπληνληζκνχ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ, εληάζζνληαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα IDA (Interchange of Data between Administrations-Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ κεηαμχ Γηνηθήζεσλ, ) θαη ελ ζπλερεία IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens-Γηαιεηηνπξγηθή 10

11 Παξνρή Παλεπξσπατθψλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο, Δπηρεηξήζεηο θαη Πνιίηεο, ). Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, κε επηθέληξσζε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξείραλ θαη παξέρνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο επξσπατθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηειηθά ηε κεηαηξνπή ηεο Δπξψπεο ζε έλαλ ειθπζηηθφ ηφπν γηα δηαβίσζε, εξγαζία θαη επέλδπζε. Σειηθή επηδίσμε είλαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ θαη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία, ψζηε νη θνξείο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο επίζεο κέζα απφ ηελ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ / βέιηηζησλ πξαθηηθψλ λα νδεγεζνχκε ζε ηδέεο γηα αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο. 2. Ζ ζεκαζία ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο 2 (Μάξηηνο 2000) ζπκθσλήζεθε έλαο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δ.Δ λα γίλεη απηή, κέρξη ην 2010, ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή, βαζηζκέλε ζηε γλψζε, νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ, ηθαλή γηα δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή. Κιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο απνηειεί ε πξσηνβνπιία eeurope, ε νπνία απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηνρεχεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ παξνρή δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, φπσο απηά εγθξίζεθαλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο εβίιιεο (Ηνχληνο 2002). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Ληζζαβφλαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα 3, κε ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί ην κέζν κε 2 Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο γηα Οηθνλνκηθή, Κνηλσληθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αλαλέσζε ζην site 3 είηε πξφθεηηαη γηα ηνπηθά είηε γηα πεξηθεξεηαθά είηε γηα εζληθά / νκνζπνλδηαθά επίπεδα 11

12 ην νπνίν είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο, εληφο ή κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ, εζληθά ή επξσπατθά, ή κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο 4 : ηελ νξγαλσζηαθή, ηελ ελλνηνινγηθή θαη ηελ ηερληθή, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζε άιιν ζεκείν ηεο εξγαζίαο. Έλα παξάδεηγκα πνπ δηαζαθελίδεη ηνλ ξφιν θιεηδί ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ε νπνία, ηδσκέλε απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ πειάηε, ζρεηίδεηαη κε έλα θαη κφλν επηρεηξεκαηηθφ γεγνλφο, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο κε μερσξηζηνχο δηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ αθφκε θαη απιέο ζπλαιιαγέο, νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο επσκίδνληαη θφζηε θαη κπνξεί λα ζπαηαιήζνπλ ρξφλν έρνληαο λα ζπλδηαιερζνχλ κε δηαθνξεηηθά ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο. Γηα λα θέξνπλ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, πνιιά θξάηε κέιε ζπγθεληξψλνπλ γη απηφ ηνλ ιφγν ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γχξσ απφ γεγνλφηα δσήο 5 θαη επηρεηξεκαηηθά επεηζφδηα 6. Ζ ζπκθσλία γηα θνηλά πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Απαηηείηαη επίζεο ε ελνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπρλά ρξεηάδεηαη λα ζπλδέζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ πεξηερφκελν απφ πνιιέο θαη πνηθίιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο απαίηεζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζηψλ θαη γηα δηαζπλνξηαθέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο. Όκσο, αλ απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ δελ είλαη δηαιεηηνπξγηθέο θαη δελ ζπκθσλεζνχλ πξφηππνη θαλφλεο γηα ηελ ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 5 Ο φξνο γεγνλφηα δσήο αλαθέξεηαη ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Σππηθά παξαδείγκαηα γεγνλφησλ δσήο είλαη : ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ, ε έλαξμε ή ιήμε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο, ε αιιαγή ζηέγεο, ε ζπληαμηνδφηεζε, ε απψιεηα ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ θιπ. 6 Ο φξνο επηρεηξεκαηηθά επεηζφδηα αλαθέξεηαη ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θχθινπ δσήο κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη, θαη αλαινγία, γεγνλφηα δσήο γηα επηρεηξήζεηο. Σππηθά παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθψλ επεηζνδίσλ είλαη : ε έλαξμε επηρείξεζεο, ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ε αδεηνδφηεζε, ε θνξνιφγεζε, ην θιείζηκν ή ε πψιεζε κηαο επηρείξεζεο. 12

13 πεξηγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο, ζα είλαη αδχλαην λα ζπλδπαζηνχλ πεγέο πεξηερνκέλνπ ζε εζληθφ επίπεδν, πφζν κάιινλ ζε επξσπατθφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε θνηλή ρξήζε θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε δηεπζέηεζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα απνθηήζνπλ απνδνρή θαη ρξεζηκφηεηα. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ε νπνία νθείιεη λα εμαζθαιίζεη φηη ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ ηδησηηθφηεηα, φηαλ παξέρνληαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα αλνηρηά πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηα θνηλά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Απηά πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, αλνηρηά πξφηππα εγγξάθνπ, ηξφπνπο ηαμηλφκεζεο, ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο, ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θ.α. Όζνλ αθνξά ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, απηή απαηηεί κία πνιηηηθή πνπ λα θαηαπηάλεηαη εηδηθφηεξα κε ηελ επξσπατθή δηάζηαζε. Ζ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Δ.Δ, ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεπάγεηαη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή απφ ηηο δηνηθήζεηο ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξψπεο 7. Ζ δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο θάλεη αθφκα πην επηηαθηηθή απηή ηελ αλάγθε. Οη ζπλέξγηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, (δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη ππεξεζίεο) κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο επίζεο ν ζπληνληζκφο ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηνηρεία. Δίλαη γλσζηφ, ηέινο, φηη ε πξνζρψξεζε ζηελ Δ.Δ πξνυπνζέηεη, εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ θξάηνπο-κέινπο, ηελ πιήξε πηνζέηεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. Απηφ ζπρλά εκπεξηέρεη ηελ αληαιιαγή δηνηθεηηθήο ή άιιεο θχζεο δεδνκέλσλ κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή ζχγθιηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 7 ηελ έθζεζε Γεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κέζα ζηελ Δ.Δ ζήκεξα, πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ νπεδηθή πξνεδξία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζην 36 ν ζπλέδξην Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ, ζηελ Οππζάια ηεο νπεδίαο, 17 θαη 18 Μαΐνπ 2001, δηαπηζηψζεθε φηη νη εζληθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ήηαλ θησρέο, αλ φρη θαζφινπ αλεπηπγκέλεο. 13

14 ππνςήθηνπ γηα πξνζρψξεζε θξάηνπο, κε απηά ηεο Δπηηξνπήο, ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ απνηπρία λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα είρε ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη θνηλσληθά θφζηε. Απηά πεξηιακβάλνπλ: ζηαηηθέο θαη απαζείο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο θνζηίδεη αθξηβά θαη νη νπνίεο δελ είλαη ηθαλέο λα εθαξκφζνπλ κία πνιηηηθή κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη έγθαηξν ηελ αδπλακία γηα αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηψλ, πξνεξρφκελεο απφ πνιιαπιέο εηεξνγελείο πεγέο ηέινο πςειφηεξα θφζηε θαη κεγαιχηεξα δηνηθεηηθά εκπφδηα γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ψζηε νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ρακειφηεξν θφζηνο, πεξηζζφηεξε επειημία λα πηνζεηνχλ λέεο απαηηήζεηο, λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη λα παξέρνληαη νινθιεξσκέλα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επξσπατθήο επηθξάηεηαο. 3. Οη πηπρέο ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο IDA Σν πξφγξακκα IDA είλαη έλα θνηλνηηθφ πξφγξακκα ηελ επνπηεία ηνπ νπνίνπ, φπσο επίζεο θαη απηνχ πνπ ην δηαδέρζεθε (IDABC), έρεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο 8 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν IDA ππνζηεξίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο έσο ηηο πνιηηηθέο πγείαο θαη θαηαλαισηή, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην IDA πξσηνπφξεζε φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, δηεπθνιχλνληαο ηελ κεηάβαζε απφ ηηο βαζηζκέλεο ζην ραξηί ζπλαιιαγέο, ζε απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά. Όληαο πξφγξακκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηαδηαθά, θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ, ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε απφ ηα δίθηπα 8 14

15 ζηηο ππεξεζίεο, ζέηνληαο ηα νθέιε ησλ παλεπξσπατθψλ δηνηθεηηθψλ δηθηχσλ ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξψπεο. Ξεθηλψληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην IDA έζεηε σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ηειεκαηηθήο 9 γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη / ή ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Ζ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA (IDA I) άξρηζε ην 1995 (απφθαζε 95/468/ΔΚ) θαη ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ δηθηχσλ ηειεκαηηθήο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε εζσηεξηθή αγνξά, ε πγεία, ε γεσξγία, ε ζηαηηζηηθή θαη νη κεηαθνξέο 10. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (IDA II) μεθίλεζε ην 1999, κε ηελ έθδνζε δχν απνθάζεσλ 11. Σν πξφγξακκα επαλαπξνζαλαηνιίζζεθε πξνο ηελ αγνξά θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Οη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο δφζεθε έκθαζε ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε (ΟΝΔ), ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ε πγεία, νη κεηαθνξέο. ηα πιαίζηα ηνπ IDA ε Δπηηξνπή, κέζσ ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζήο ηεο ζπλεπηθνπξνχληαλ απφ κηα επηηξνπή ε νπνία απνηεινχληαλ απφ αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ, κε πξνεδξεχνληα έλαλ αληηπξφζσπν ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή απηή (Δπηηξνπή Σειεκαηηθήο κεηαμχ Γηνηθήζεσλ ή TAC-Telematics between Administrations Committee), φπσο θαη κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, εμαζθάιηδε ηνλ ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ θαζηέξσζε εηήζησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, θαη ηελ κεηά απφ ζπκθσλία θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA ε Κνηλφηεηα επηδίσθε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ παξνρή ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο, ηνπο αθφινπζνπο επηκέξνπο ζηφρνπο: 1. επίηεπμε ελφο πςεινχ βαζκνχ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ηειεκαηηθήο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηα θξάηε-κέιε, κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη 9 «Γίθηπν ηειεκαηηθήο» : νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θνηλνπνίεζεο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πιηθή ππνδνκή θαη ηηο ζπλδέζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά ζηξψκαηα ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ, νχησο ψζηε λα θαζηζηά δπλαηή ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θαη εληφο ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ, θαζψο θαη κεηαμχ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ 10 Antonio Alabau (2004) : THE EUROPEAN UNION AND ITS EGOVERNMENT DEVELOPMENT POLICY, Following the Lisbon Strategy Objectives, ζει Απνθάζεηο 1719/1999/ΔΚ θαη 1720/1999/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 15

16 ησλ θξαηψλ-κειψλ, παξέρνληαο θνηλά εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίεο ηειεκαηηθήο 2. πινπνίεζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ δηθηχσλ απηψλ πξνο κία θνηλή δηαζχλδεζε ηειεκαηηθήο κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ 3. λα σθειεζνχλ ε Κνηλφηεηα θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ, ηδίσο, απφ έλαλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ, κείσζε ηεο ζπληήξεζεο, επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο λέσλ δηθηχσλ θαη εγγχεζε αληαιιαγψλ ζηνηρείσλ γεληθά αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ 4. επέθηαζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ 5. πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο ησλ θαιπηέξσλ πξαθηηθψλ θαη ελζάξξπλζε ηεο εθπφλεζεο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ηειεκαηηθήο ζηηο δηνηθήζεηο, θαζψο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηηο εζληθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο λα ζπλαληηνχληαη ηαθηηθά, λα ζπδεηνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ηηο ακνηβαίεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Σν θφζηνο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ IDA αλαιακβαλφηαλ απφ ηελ Κνηλφηεηα ζε πνζνζηφ αλάινγν πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζίαδαλ γη' απηήλ. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πεξίνδν πξνζέγγηδε ηα 24 εθαη. εηεζίσο 12. Οη θπξηφηεξνη δηθαηνχρνη ήηαλ νη εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα. Σα ζρέδηα ζα έπξεπε λα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 13. Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηα ζρέδηα πνπ βειηίσλαλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ, ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ησλ θξαηψλκειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηα νπνία, κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ αλάπηπμή ελφο ηνκεαθνχ δηθηχνπ ζπλέβαιαλ: ζηελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA, ε Δπηηξνπή εγθαηέζηεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε κηα ππνδνκή αζθαινχο επηθνηλσλίαο ζε δίθηπν γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (TESTA - Γηεπξσπατθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ηειεκαηηθή κεηαμχ δηνηθήζεσλ), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ. Με ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ην δίθηπν TESTA ζα κπνξεί λα θαηαζηεί ην κέζν ππνζηήξημεο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ απεπζπλφκελσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σν IDA ρξεκαηνδνηεί επίζεο ην πξφγξακκα TESS γηα ηελ Σειεκαηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 16

17 ζηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο ΟΝΔ ζηε δηαθχιαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλκειψλ ή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηελ πξνπαξαζθεπή ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ θαη επλννχζαλ : ηε ζεζκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ηε βηνκεραληθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο θαη, εηδηθφηεξα, ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζρέδηα IDA πεξηειάκβαλαλ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θάζεηο: i) κία πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε πνπ νδεγνχζε ζηελ ζχληαμε κηαο πξνθαηαξθηηθήο έθζεζεο επί ησλ ζηφρσλ, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνπ ιφγνπ χπαξμεο ηνπ ζρεδίνπ 14 ii) κία θάζε ζθνπηκφηεηαο πνπ θαηέιεγε ζηελ εθπφλεζε ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ πινπνίεζεο iii) κία θάζε ηειεηνπνίεζεο θαη επηθχξσζεο πνπ κπνξνχζε, αλ ρξεηαζηεί, λα ζπλίζηαηαη ζηελ εθπφλεζε, δνθηκή, αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ζε κηθξή θιίκαθα ηεο πξνηεηλφκελεο γηα ηα ππφςε δίθηπα ιχζεο iv) κία θάζε πινπνίεζεο πνπ νδεγνχζε ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππφςε δηθηχσλ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ IDA θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ ηεο πξσηνβνπιίαο eeurope. Σν ζρέδην δξάζεο eeurope απνηειεί κηαο επξείαο θιίκαθαο πξσηνβνπιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηηζάζεπζε ηεο δχλακεο ησλ ΣΠΔ, ψζηε νη ηειεπηαίεο λα παξάζρνπλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ηδησηηθή επέλδπζε, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε, παξάιιεια κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηάζεζε ζηνλ θαζέλα ηεο επθαηξίαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15. Σν πξφγξακκα IDA, παίδνληαο έλαλ ξφιν θιεηδί, θαηέζηε ην κέζν εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government) ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eeurope 2005 θαη ησλ επηδηψμεψλ ηνπ ζε απηφ ην πεδίν. Οη επηδηψμεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ : ηελ παξνρή δηαδξαζηηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηε 14 ζπγθεθξηκέλα πξνβιεπφκελν θφζηνο θαη πιενλεθηήκαηα

18 δηαζεζηκφηεηα επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα φιεο ηηο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηε δηελέξγεηα ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξάδνζεο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν πξφγξακκα IDA ζπλεηζέθεξε ζηα πιαίζηα πνιηηηθήο, ηα ειεθηξνληθά δίθηπα θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζε επίπεδν Δ.Δ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα ειεθηξνληθά, ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθέο, ζπκκεηέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε δεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο ππνδνκήο. πλερίδνληαο, ε απμαλφκελε ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο θαη ε φιν θαη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηελ εληαία αγνξά νδήγεζαλ ην πξφγξακκα ζην λα κεηαηνπίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνο ηελ παξνρή παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο δηνηθήζεηο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα επηβεβαηψζεθε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA απφ ην IDABC, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 4. Σν θαζεζηώο ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο IDABC Σν IDABC είλαη έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζεζπίζηεθε γηα ηελ πεξίνδν Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA, κε επξχηεξν πεδίν δξάζεο. Καιχπηεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA αιιά απνζθνπεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη παλεπξσπατθέο ειεθηξνληθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 17 (Pan- European egovernment Services ή PEGS) γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. ηφρνο 16 Απφθαζε 2004/387/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, πεξί ηεο δηαιεηηνπξγηθήο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο (IDABC) [Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 144 ηεο 30ήο Απξηιίνπ 2004]. 17 Παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: δηαζπλνξηαθέο δηαινγηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξέρνληαη απφ επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζε επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε πνιίηεο, κέζσ δηαιεηηνπξγηθψλ δηεπξσπατθψλ ηειεκαηηθψλ δηθηχσλ. 18

19 είλαη λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Σν IDABC εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ eeurope 2005 θαη i2010. Γηα ηελ πξσηνβνπιία eeurope έρεη ήδε γίλεη ιφγνο. Σν i2010 εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αλαζεσξεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη είλαη νπζηαζηηθά ην λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ θαζνξίδεη ηηο γεληθέο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 18. Απνηειεί νπζηαζηηθά ην εξγαιείν κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε ηελ έληαμε. Πξνβιέπεη ηελ ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 19. Γηα ην IDABC ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα αλνηθηά πξφηππα παξακέλνπλ πεδία δξάζεο κε πξνηεξαηφηεηα, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη νη λέεο παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζδηνξίδεη, λα ππνζηεξίδεη θαη λα πξνσζεί ηε δεκηνπξγία παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαθψλ δηαιεηηνπξγηθψλ ηειεκαηηθψλ δηθηχσλ, ππνβνεζψληαο ηα θξάηε-κέιε θαη ηελ Κνηλφηεηα λα εθαξκφδνπλ, ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, νχησο ψζηε λα απνθνκίδνληαη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηδξπηηθή ηνπ πξάμε ην πξφγξακκα επηδηψθεη επίζεο: Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη θπξίσο ηα εμήο: δηάδνζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή πξφζβαζε (ει-πξφζβαζε) θαη επέθηαζε ηεο εδαθηθήο θάιπςεο κε επξπδσληθά δίθηπα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ΣΠΔ απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ (2005) πξφηαζε επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ειεθηξνληθνχ απνθιεηζκνχ (ειεθηξνληθή έληαμε) πνπ λα θαιχπηεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ, ηηο δεμηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ θαη ηα ράζκα κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ (2008) έγθξηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ελζάξξπλζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ (2006). Ζ Δπηηξνπή ζα δξνκνινγήζεη έξγα επίδεημεο γηα λα δνθηκαζηνχλ, ζε επηρεηξεζηαθή θιίκαθα, ηερληθέο, λνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο ιχζεηο ζην ηνκέα ησλ δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (2007) σο αξρηθφ βήκα, ζπγθξφηεζε ηξηψλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ φζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ γηα ηελ «πνηφηεηα δσήο»: ηελ πεξίζαιςε γηα άηνκα ζε κηα γεξάζθνπζα θνηλσλία, ηηο αζθαιείο θαη θαζαξέο κεηαθνξέο, ηδίσο ην επθπέο απηνθίλεην θαη ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο (2007). 19

20 λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ζε φια ηα πξνζήθνληα επίπεδα, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ ή άιισλ θνξέσλ, θαηά πεξίπησζε, λα επεθηείλεη ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, ιακβαλνκέλσλ ππ φςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, λα ππνζηεξίμεη ηελ θνηλνηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ κε αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, λα επηηχρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηφζν εληφο φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ πνιηηηθήο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, θπξίσο βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, λα ζπκβάιιεη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο απφ απφςεσο εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ, επηηάρπλζεο ησλ εθαξκνγψλ, αζθάιεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο, αλάπηπμεο θηινζνθίαο εμππεξέηεζεο θαη ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο, λα πξνσζήζεη ηε δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ ηειεκαηηθψλ ιχζεσλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. Μία πνιχ ζεκαληηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα IDABC είλαη νη Οδεγηψλ Αξρηηεθηνληθήο (Architecture Guidelines), νη νπνίεο πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ εγθαηάζηαζε άιισλ ππεξεζηψλ θαη γηα ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαιεηηνπξγήζνπλ κε ηα δίθηπα IDAθαη IDABC. Οη νδεγίεο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (European Interoperability Framework θαη ΔΠΓ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο), ην νπνίν αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλέρεηα, ζε ηερληθφ επίπεδν. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ Οδεγηψλ Αξρηηεθηνληθήο είλαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηερληθή ζχγθιηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ γηα ηηο δηνηθήζεηο θαη λα επηηχρνπλ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κέζσ ελαξκφληζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ 20. Οπζηαζηηθά πεξηγξάθνπλ έλλνηεο θαη αλαθνξέο ζε πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο γηα κία δηεπξσπατθή ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ρηηζκέλε ζε κηα θαιά νξηζκέλε 20 IDA Architecture Guidelines : 20

21 θνηλή αξρηηεθηνληθή. Απηή ε αξρηηεθηνληθή απνηειεί ηε βάζε γηα κηα δηεπξσπατθή ππνδνκή πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αμηφπηζηε αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ζα επηηχρεη πςειή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κέζα θαη πέξα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο δηνηθεηηθνχο ηνκείο, θαζψο επίζεο, κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνπο πνιίηεο. Σν IDABC πεξηιακβάλεη ζρέδηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο 21 πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηνξγαληθήο ζπλεξγαζίαο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη επίζεο νξηδφληηα κέηξα 22 πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία παλεπξσπατθψλ νξηδφληησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ππεξεζηψλ ππνδνκήο, ηδίσο ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ νξηδφληησλ κέηξσλ πξέπεη λα ηεξεί νξηζκέλεο αξρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηηο εμήο : λα ζηεξίδεηαη ζε κηα ηνκεαθή λνκηθή βάζε (γηα ηα ζρέδηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο) λα ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ θξαηψλ κειψλ λα πεξηιακβάλεη, ελδερνκέλσο, έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην, έλα ζηάδην κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, έλα ζηάδην αλάπηπμεο θαη επηθχξσζεο, θαζψο θαη έλα ζηάδην εθηέιεζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηα άιια θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη ηαπηφζεκεο εξγαζίεο λα ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ην επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα IDABC λα ρξεζηκνπνηεί, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο παλεπξσπατθέο νξηδφληηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ππνδνκήο (γηα ηα ζρέδηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο) λα πξαγκαηνπνηεί κηα εμέηαζε κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ κέηξσλ εληφο ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ γηα επξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο απνηεινχλ ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, νη άδεηεο παξακνλήο 21 «ζρέδην θνηλνχ ελδηαθέξνληνο»: ζρέδην ζηνπο ηνκείο πνιηηηθήο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Η, ην νπνίν αλαιακβάλεηαη ή ζπλερίδεηαη βάζεη ηεο απφθαζεο 2004/387/ΔΚ θαη ην νπνίν αθνξά ηε ζέζπηζε ή ηελ ελίζρπζε παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 22 «νξηδφληην κέηξν»: φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα II, πνπ αλαιακβάλεηαη ή ζπλερίδεηαη βάζεη ηεο απφθαζεο 2004/387/ΔΚ θαη ε νπνία αθνξά ηε ζέζπηζε ή ηελ ελίζρπζε νξηδφληησλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ππεξεζηψλ ππνδνκήο ή ζηξαηεγηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 21

22 (γηα ηνπο πνιίηεο) θαη ε εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. Πξσηεχνληα ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία παίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηελεξγεί ηηο επαθέο κε ηα θξάηε-κέιε, ελψ δσηηθφ εξγαιείν απνηεινχλ νη κειέηεο εθηθηφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ λνκηθά, ηερληθά θαη νξγαλσζηαθά δεηήκαηα. Σα ζρέδηα πξνηείλνληαη απφ ηνπο ηνκείο, δειαδή ηηο ζρεηηθέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζπκπεξίιεςε ζην πξφγξακκα IDABC, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνδνκέο, ελψ παξέρεη θαη ζπκβνπιέο. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο απφ επηηξνπή, πνπ νλνκάδεηαη Δπηηξνπή Παλεπξσπατθψλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Paneuropean egovernment Services Committee). ηελ PEGSCO, φπσο θαη ζηηο δηάθνξεο νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ. Έηζη, ινηπφλ, ην πξφγξακκα κεηαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ζε έλα forum γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ Κνηλφηεηα αλαιακβάλεη ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ νξηδφληησλ κέηξσλ, ζε αλαινγία πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ γηα ηελ ίδηα. Γηα ζρέδην θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ή νξηδφληην κέηξν πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή απφ ηελ Κνηλφηεηα, απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ζηαδίνπ, κε ζαθή αλάζεζε ξφισλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ζηα θξάηε-κέιε ή ζε άιινπο θνξείο. Καηά ην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην θαη ην ζηάδην ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ε θνηλνηηθή ζπκβνιή κπνξεί λα θαιχπηεη ην πιήξεο θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ. Καηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη επηθχξσζεο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο, ε Κνηλφηεηα αλαιακβάλεη ην θφζηνο φζσλ εξγαζηψλ ηεο αλαηίζεληαη ζην ζπλνιηθφ ζρέδην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ή νξηδφληηνπ κέηξνπ. Ζ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίνπ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ή νξηδφληηνπ κέηξνπ πνπ αθνξά ηελ παξνρή θαη ηε ζπληήξεζε ππεξεζηψλ ππνδνκήο παχεη, θαη αξρήλ, κεηά απφ κέγηζηε πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ 23. Σν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2005 έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009, θαζνξίδεηαη ζε 148,7 εθαηνκκχξηα, εθ 23 Οη δεκνζηνλνκηθνί πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ δηαηίζεληαη γηα ζρέδηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη νξηδφληηα κέηξα ή ζηάδηα ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη νξηδφληησλ κέηξσλ πνπ επσθεινχληαη απφ άιιεο πεγέο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 22

23 ησλ νπνίσλ 59,1 εθαηνκκχξηα δηαηίζεληαη γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Σν πξφγξακκα IDABC κπνξεί λα επεθηαζεί ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο, ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ ζπκθσληψλ ηνπο κε ηελ Κνηλφηεηα. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ νξηδφληησλ κέηξσλ, ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηξίηεο ρψξεο, θπξίσο κε ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη επίζεο ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα IDABC. Σέινο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί ή άιινη δηεζλείο θνξείο δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη νξηδφληησλ κέηξσλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο. 5. Δπξσπατθό Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Έλα πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, ην πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ είλαη έλα ζηαηηθφ έγγξαθν θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, θαζψο νη ηερλνινγίεο, ηα πξφηππα θαη νη δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο κεηαβάιινληαη. Οη δηνηθήζεηο πνπ παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (e-services) αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε. Υξεηάδεηαη λα εθπνλήζνπλ έλα ζχλνιν απφ ζπκθσλίεο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ νξγαλσζηαθέο, ελλνηνινγηθέο θαη ηερληθέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δχν νξγαληζκνί αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη θάζε ζπκβαιιφκελνο απνδίδεη ην ίδην λφεκα ζε απηά ηα δεδνκέλα (ελλνηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα). Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηεπζεηεί απηά ηα 24 Ζ αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρή εγθξίλεη ηηο εηήζηεο πηζηψζεηο γηα ηελ πεξίνδν κέζα ζηα φξηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ. 23

24 δεηήκαηα, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Σν ΔΠΓ βαζίδεηαη ζηνλ ζπιινγηζκφ φηη θάζε θξάηνο-κέινο έρεη (ή βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο) ην δηθφ ηνπ εζληθφ Κπβεξλεηηθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Government Interoperability Framework ή ΚΠΓ). Καηά ζπλέπεηα, ην ΔΠΓ εζηηάδεη ζηελ ζπκπιήξσζε παξά ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ΚΠΓ, κε ηελ πξνζζήθε ηεο παλεπξσπατθήο δηάζηαζεο. Οπζηαζηηθά παξέρεη έλα θαηαλνεηφ ζχλνιν απφ αξρέο γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ξαγδαίν ξπζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ηα ΚΠΓ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο θαη ηαθηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ΔΠΓ θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξέπεη επίζεο λα αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά κέζα απφ κηα ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηα θξάηε-κέιε. Σν ΔΠΓ πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε κηα νκάδα εηδηθψλ απφ ηα θξάηε-κέιε. Ζ ηειηθή ηνπ έθδνζε 1.0 εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Σειεκαηηθήο κεηαμχ Γηνηθήζεσλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 θαη δεκνζηεχζεθε γηα πξψηε θνξά ζην site ηνλ Ννέκβξην ηνπ Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΓ μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ Σν ΔΠΓ θαιχπηεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν αλάκεζα ζε : νξγαληζκνχο, πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, θαη νξγαληζκνχο κε άιινπο νξγαληζκνχο. Σα θξάηε-κέιε πνπ επηζπκνχλ λα δηαιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα πνιπκεξέο, παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη λα θάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δηαζέζηκεο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ζε άιια θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο, πνπ παξέρνληαη απφ ην ΔΠΓ, φπσο επίζεο λα ελζσκαηψζνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην εζληθφ ΚΠΓ. Χο άκεζν επαθφινπζν, νη ηειηθνί επσθεινχκελνη ζα είλαη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ παξνρή ηέηνησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. β. Αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ΔΠΓ Οη ζπζηάζεηο ηνπ ΔΠΓ βαζίδνληαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο, πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. 24

25 i) Πξνζβαζηκόηεηα Τπάξρεη ε αλάγθε δηαζθαιηζηεί ην γεγνλφο φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δεκηνπξγεί ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο κέζσ αλνηθηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ θαζίζηαληαη δεκφζηα πξνζβάζηκεο ρσξίο δηαθξίζεηο. Γεληθά απνδεθηέο αξρέο ζρεδίαζεο δηεπαθψλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα παξέρεηαη ππνζηήξημε ζε κηα γιψζζα θαηαλνεηή απφ ην ρξήζηε. Οη νδεγίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Web Accessibility Guidelines) πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ηελ πξσηνβνπιία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Web Access Initiative) ηεο θνηλνπξαμίαο World Wide Web ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Εεηήκαηα φπσο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο αληζφηεηεο κεηαμχ πεξηνρψλ θαη νκάδσλ πνιηηψλ ζα πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζηνχλ. Μία πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ρξήζηκε, ψζηε λα θαηαζηνχλ νη ππεξεζίεο δηαζέζηκεο ζε πνιίηεο θαη ππεξεζίεο κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (θηφζθηα, web-ηειεφξαζε, θηλεηή ζπλδεζηκφηεηα θ.α.). ii) Πνιπγισζζία ηελ Δπξψπε, κηα κεγάιε πνηθηιία γισζζψλ ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα ζηηο ππεξεζίεο ζήκεξα. ην επίπεδν παξνπζίαζεο (front-office θαη ζειίδεο ζην Internet-ην επίπεδν ζην νπνίν πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο δηνηθήζεηο), ε γιψζζα απνηειεί μεθάζαξα έλαλ κείδνλα παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξάδνζε ησλ δηεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. ην επίπεδν ηνπ back-office, νη ππνθείκελεο πιεξνθνξηαθέο αξρηηεθηνληθέο ζα πξέπεη λα είλαη γισζζηθά νπδέηεξεο, έηζη ψζηε ε πνιπγισζζία λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε εκπφδην γηα ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δάλ ε νπδεηεξφηεηα δελ είλαη εθηθηή (π.ρ. XML-απεηθνλίζεηο), ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα κεραληζκνχο κεηάθξαζεο. iii) Αζθάιεηα Γεληθά, ε αμηφπηζηε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ιακβάλεη ρψξα ζε ζπκθσλία κε κηα εγθαηεζηεκέλε πνιηηηθή αζθάιεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη δηεμάγνληαο δξαζηεξηφηεηεο 25

26 θαηάιιειεο γηα εθηίκεζε θηλδχλνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ζ αξρή απηή εθαξκφδεηαη εμίζνπ θαιά ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ππφςε δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία γηα κηα θνηλή πνιηηηθή αζθάιεηαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα (ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο, ε απζεληηθφηεηα, ε κε απνπνίεζε, ε εκπηζηεπηηθφηεηα) νθείινπλ λα έρνπλ έλα κέγηζην επίπεδν δηαθάλεηαο, λα εκπεξηέρνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη λα παξέρνπλ ην ζπκθσλεκέλν επίπεδν αζθάιεηαο. iv) Ηδησηηθόηεηα (πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ) Οη παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ νκνηφκνξθα επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ηα άηνκα ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ εάλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ηα παξείραλ. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ αθνινπζνχληαη. Ζ πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηελ ππάξρνπζα επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 25. Ζ εξγαζία πνπ αθνξά ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία, αθνινπζψληαο ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ 26 (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 29). v) Γηνηθεηηθή απνθέληξσζε (επηθνπξηθόηεηα) Ζ νδεγία πνπ παξέρεηαη απφ ην ΔΠΓ ζρεηίδεηαη κε ην παλεπξσπατθφ επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ. ε ζπκθσλία κε ηελ αξρή ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, ε θαζνδήγεζε δελ 25 Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12 εο Ηνπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 26 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ, φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλσλ. 26

27 παξεκβαίλεη ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. Αθήλεηαη ζε θάζε θξάηνο-κέινο θαη επξσπατθφ ζεζκηθφ φξγαλν ε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίζεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. vi) Υξήζε αλνηθηώλ πξνηύπσλ Γηα ηελ πξαγκάησζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ησλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε θαζνδήγεζε νθείιεη λα εζηηάδεη ζηα αλνηθηά πξφηππα. Σα αθφινπζα είλαη ηα ιηγφηεξα δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κία πξνδηαγξαθή θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηεο έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ γηα λα ζεσξεζνχλ αλνηθηφ πξφηππν : Σν πξφηππν πηνζεηείηαη θαη δηαηεξείηαη απφ έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, θαη ε ηξέρνπζα εμέιημή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε κηαο αλνηθηήο κεζφδνπ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, δηαζέζηκε ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (νκνθσλία ή απφθαζε βάζεη πιεηνςεθίαο θιπ) Σν πξφηππν είλαη δεκνζηεπκέλν θαη ην έγγξαθν γηα ηελ πξφηππε πξνδηαγξαθή είλαη δηαζέζηκε είηε δσξεάλ είηε κε ζπκβνιηθή ρξέσζε. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε φινπο ε αλαπαξαγσγή, ε δηαλνκή θαη ε ρξήζε ηνπ, δσξεάλ ή κε ζπκβνιηθή ρξέσζε. Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία- π.ρ. παηέληεο- ηνπ πξνηχπνπ γίλεηαη ακεηάθιεηα δηαζέζηκε ζε κία βάζε απαιιαγκέλε απφ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ. vii) Αμηνιόγεζε ησλ νθειώλ ηνπ ινγηζκηθνύ αλνηθηήο πεγήο Σν ινγηζκηθφ αλνηθηήο πεγήο (Open Source Software-OSS) ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα βνεζάεη λα νξηζηνχλ ηα αλνηθηά πξφηππα θαη ηηο δεκφζηα δηαζέζηκεο πξνδηαγξαθέο. Σα πξντφληα OSS είλαη, απφ ηε θχζε ηνπο, δεκφζηα δηαζέζηκεο πξνδηαγξαθέο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θψδηθα πεγήο ηνπο πξνάγεη ηνλ αλνηθηφ, δεκνθξαηηθφ δηάινγν γχξσ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο, θάλνληάο ηα πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά θαη δηαιεηηνπξγηθά. αλ ηέηνηα, ηα πξντφληα OSS αληαπνθξίλνληαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ΔΠΓ θαη ζα πξέπεη λα εθηηκνχληαη θαη λα πξνηηκψληαη έλαληη ησλ κνλνπσιηαθψλ ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ. 27

28 viii) Υξήζε πνιπκεξώλ ιύζεσλ ε έλα πεξηβάιινλ κε πνιινχο δξψληεο, έλαο ηξφπνο γηα επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ε κειέηε δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ αλάινγα κε ηνλ εηαίξν, κε ηνλ νπνίν πξέπεη θαλείο λα επηθνηλσλήζεη, νδεγψληαο ζε δηκεξείο ιχζεηο θαη ζπκθσλία. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα (θαη ζπγρξφλσο κεηνλέθηεκα) κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη φηη απαηηεί ηφζεο ζπλδέζεηο φζνη θαη νη εμσηεξηθνί εηαίξνη, έρνληαο σο απνηέιεζκα κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη πςειφηεξα θφζηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ θαζέλαο απφ ηνπο εηαίξνπο πηνζεηεί ην ίδην ζχλνιν ζπκθσληψλ γηα ηηο δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο, ηφηε θαζέλαο μερσξηζηά κπνξεί λα απνθνκίζεη ηα νθέιε κηαο κνλαδηθήο ιχζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κία θνξά θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ. γ. Πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ην ΔΠΓ Ζ παξαθάησ εηθφλα παξέρεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ θχξησλ πιεπξψλ, ησλ δξψλησλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ΔΠΓ. Σν ΔΠΓ ζρεκαηίδεη κέξνο ελφο ζπλφινπ εγγξάθσλ θαη κειεηψλ, πξννξηζκέλσλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δλψ ην ΔΠΓ έρεη ηελ πξφζεζε λα δψζεη έλα πεξίγξακκα θαη λα ζέζεη γεληθέο αξρέο ηεο παλεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, νη νδεγίεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC- θαζψο θαη ηα άιια έγγξαθα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ IDABC- απνζθνπνχλ ζε πξαθηηθή θαζνδήγεζε θαη ζην ρηίζηκν θνηλψλ πξνηχπσλ θαη ππνδνκψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη δηάθνξνη δξψληεο θαη εηαίξνη (IDABC, θξάηε-κέιε, ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ θαη άιινη νξγαληζκνί κε δηαθχβεπκα, φπσο νξγαληζκνί πνιηηψλ) έρνπλ εκπιαθεί ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ νδεγηψλ θαη ζα ζπλερίζνπλ θαη ζην κέιινλ. Οκάδεο-ζηφρνπο απνηεινχλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη γεληθά φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηελ παξάδνζε ησλ παλεπξσπατθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Σν ΔΠΓ ζα βειηησζεί θαη αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ην ρηίζηκν ησλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζε απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο εμέιημεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν πιαίζην ζα ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία ζπλερνχο δηαβνχιεπζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ κε ηνπο ππφινηπνπο δξψληεο, πνπ ζα παξάγεη κηα λέα έθδνζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 28

29 ρέδην δξάζεο eeurope Πξφγξακκα IDABC Πνιηηηθά εξεζίζκαηα Οληφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ IDABC Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Θεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ Κξάηε - κέιε Αλάπηπμε / δηαηήξεζε Οδεγίεο αξρηηεθηνληθήο ηξαηεγηθή ελλνηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηφρνο Γεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ Άιινη παξάγνληεο κε δηαθχβεπκα θαη εηδηθνί Τπνδνκή γηα PEGS Άιια έγγξαθα Άιινη εκπιεθφκελνη ζηελ παξάδνζε παλεπξσπατθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ Δηθφλα 1. Πιαίζην θαη δξψληεο δ. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 27 ε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο αλαθέξζεθαλ νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (νξγαλσζηαθή, ελλνηνινγηθή, ηερληθή). ε απηφ ην ζεκείν αλαιχνληαη θαη παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ΔΠΓ. Οξγαλσζηαθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα Απηή ε δηάζηαζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αζρνιείηαη κε ηε κνληεινπνίεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, επζπγξάκκηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αξρηηεθηνληθψλ κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη ππνβνήζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ θάλνληαο ηηο ππεξεζίεο δηαζέζηκεο, εχθνια αλαγλσξίζηκεο, πξνζβάζηκεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην ρξήζηε. 27 Βι. εηθφλα 2 29

30 Ζ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ γηα παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο κέζσ κηαο πξνζέγγηζεο, θαζνδεγνχκελεο απφ ηελ δήηεζε 28. Απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, φζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, ε πξνζζήθε παλεπξσπατθήο δηάζηαζεο ζηηο εζληθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απαηηεί αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξψλησλ πνπ εκπιέθνληαη. Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ νθείινπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο δηεπαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαιεηηνπξγήζνπλ, θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ νξηζκφ θνηλψλ πξνηχπσλ. Σέινο, ε ζπκθσλία γηα κία θνηλή πνιηηηθή αζθάιεηαο θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Δλλνηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα Ζ κεηαθίλεζε απφ ηελ απιή παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο ζε κία θαηάζηαζε φπνπ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζα κπνξνχλ λα ηελ αληαιιάζζνπλ, λα ηελ ζπλδπάδνπλ κε άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ηειηθά λα ηελ επεμεξγάδνληαη κε έλαλ ηξφπν πιήξσο θαηαλνεηφ, απαηηεί ηελ ζπκθσλία γηα κία ζεηξά δεηεκάησλ. Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ελλνηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη ην λφεκα ηεο αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ νπνηαδήπνηε εκπιεθφκελε εθαξκνγή. Απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία ζα είλαη ζε ζέζε λα κνηξάδνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλεμάξηεηα, κε απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα γηα επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ παξαγσγή ηνπο 29. Αλαγθαία απαίηεζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο είλαη κία θαη κνλαδηθή ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απηφ ζα επέηξεπε, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ ελφο θξάηνπο-κέινπο λα έρεη πξφζβαζε ζε κία πεγή πιεξνθνξηψλ ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα άιιν θξάηνο-κέινο, ψζηε λα αμηνινγήζεη ηελ θνξνινγηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, πξνεξρφκελε απφ ην 2 ν θξάηνο-κέινο, ή λα εμεηάζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θνηλσληθή πξφλνηα ελφο πνιίηε απφ έλα άιιν θξάηνο-κέινο. Θα κπνξνχζε λα ην θάλεη απηφ κε ηελ ίδηα επθνιία, ζαλ λα επξφθεηην γηα εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ή ηζαγελείο πνιίηεο, ρσξίο θακία πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ ηξφπνπ πνπ παξήρζε ε πιεξνθνξία ή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ άιιν εζληθφ νξγαληζκφ. 30

31 γιψζζα πνπ λα επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο θαη ηεο δνκήο ησλ ππνθείκελσλ δεδνκέλσλ. ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ απηή ε γιψζζα είλαη ε XML. Όκσο ε XML, απφ κφλε ηεο, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ελλνηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πξσηνβνπιηψλ γηα αλάπηπμε θνηλψλ ελλνηψλ κε βάζε ηελ XML, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ ελνπνίεζε ππεξεζηψλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ κε δηαθνξεηηθά ιεμηθά θαη δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ζηα δεδνκέλα. Ζ φιε δηαδηθαζία απαηηεί ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ κε ηνπο ππάξρνληεο νξγαληζκνχο πξνηππνπνίεζεο. Σερληθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα Οη βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, είλαη δηαζέζηκεο ζε κηα πιεηάδα κνξθψλ θαη εκθαλίζεσλ θαη πξνζθέξνπλ πνηθηιία ηχπσλ δηάδξαζεο, πνπ θπκαίλνληαη απφ απιά websites ζε δηαδξαζηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Ζ ηερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα αζρνιείηαη κε ηα ηερληθά δεηήκαηα ζχλδεζεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηνλ νξηζκφ ησλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ εκθάληζεο ηεο πιεξνθνξίαο (open interfaces), ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα πξσηφθνιια. ην επίπεδν ηνπ front-office πξέπεη λα κειεηεζνχλ δεηήκαηα, φπσο : ε παξνπζίαζε θαη ε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη νη αξρέο ζρεδίαζεο ησλ δηεπαθψλ, ε πνιπθαλαιηθή πξφζβαζε, ν ηχπνο ησλ αξρείσλ θαη ε δηάηαμε ησλ εγγξάθσλ, ε ζπκπίεζε ησλ αξρείσλ θ.α. ην επίπεδν ηνπ back-office πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηερληθά δεηήκαηα, φπσο : ε ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα XML θαη EDI πξφηππα, νη δηαδηθηπαθέο (web) ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο θαη δηθηχνπ, ηα πξσηφθνιια κεηαθνξάο αξρείσλ θαη κελπκάησλ, ε αζθάιεηα ησλ κελπκάησλ, νη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο κελπκάησλ, ε πξφζβαζε ζην mailbox θ.α. Σν Internet απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα ηερλνινγίαο, βαζηζκέλεο ζε αλνηθηά πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο, κε πςειφ βαζκφ ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Υάξε ζην Internet ππνινγηζηέο θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ, λα παξνπζηάζνπλ δεδνκέλα ζε κηα παγθνζκίσο θαηαλνεηή κνξθή θαη λα αληαιιάμνπλ s, δείρλνληαο ζεβαζκφ ζε πξσηφθνιια, φπσο ηα TCP/IP, HTTP θαη S/MIME. 31

32 Απμαλφκελε πνιππινθφηεηα Κνξπθαίν δήηεκα, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηερληθψλ ιχζεσλ γηα παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί ε πνιπγισζζία. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα ζηέιλνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο ζηε δηθή ηνπο γιψζζα, φηαλ είλαη απηφ δπλαηφ 31. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ portal (δηαδηθηπαθήο πχιεο), ε δηεπαθή ζην αλψηεξν επίπεδν ηνπ portal ηεο Δ.Δ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πνιπγισζζηθφ, νη ζειίδεο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ (εηζαγσγηθά θείκελα θαη πεξηγξαθέο ησλ links-ζπλδέζκσλ) ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δ.Δ θαη ηα εμσηεξηθά links θαη νη ζρεηηθέο ζειίδεο ζηα εζληθά websites ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε ηνπιάρηζηνλ κία αθφκα γιψζζα (π.ρ. Αγγιηθά) εθηφο απφ ηελ εζληθή. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα είλαη δπλαηή ε δηάζεζε ινγηζκηθνχ κεηάθξαζεο γηα ηελ κεηάθξαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο website ζηελ επηζπκεηή γιψζζα 32. Οξγαληζκόο Α Οξγαληζκόο Β Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο Γξψληεο Δπηρεηξεζηαθέο δηεπαθέο Οξγαλσζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο Γξψληεο Δπηρεηξεζηαθέο δηεπαθέο Λεμηθά XML ιεμηιφγηα Πίλαθεο ραξηνγξάθεζεο Δλλνηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα Λεμηθά XML ιεμηιφγηα Πίλαθεο ραξηνγξάθεζεο Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ XML πξφηππα ρήκαηα εγγξάθνπ Σερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ XML πξφηππα ρήκαηα εγγξάθνπ Δηθφλα 2. Σα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 31 Δλαιιαθηηθή ιχζε απνηειεί ε απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ζε επίπεδν Δ.Δ κφλν ζε πεξηνξηζκέλν ζχλνιν γισζζψλ (π.ρ. Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά). 32 Αλ θαη απηή ε κεηάθξαζε δελ ζα είλαη ηέιεηα θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ινγηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε, ην απνηέιεζκά ηεο ζα δίλεη ηνπιάρηζηνλ κηα εληχπσζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ site θαη ζα ζπλέβαιιε,έηζη, ζηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα αίηεζε ή παξαγσγή επαγγεικαηηθήο κεηάθξαζεο. 32

33 6. Ζ ινγηθή ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κέζα από έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο σο δηαζπλνξηαθή ππεξεζία Ζ ζπκθσλία ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ πάλσ ζηελ έλλνηα ησλ φξσλ θαη ησλ δνκψλ απνηειεί κηα εξγαζία, πνπ κε ηελ πξψηε καηηά πξνθαιεί δένο. Γηα λα γίλνπλ πην μεθάζαξεο ε ινγηθή θαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ην ΔΠΓ πξνηείλεη ηελ αλάιπζε ηεο ππεξεζίαο αλαδήηεζεο εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε, σο κειέηε πεξίπησζεο. Μία ππεξεζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο, βαζηζκέλεο ζην Internet, πνπ παξέρεηαη απφ έλα πξαθηνξείν εχξεζεο εξγαζίαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα πεξηνρή εληφο ηεο Δπξψπεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ή απφ εξγνδφηεο πξνθεηκέλνπ λα ζηείινπλ πιεξνθνξίεο γηα θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα αλαδεηήζνπλ θαηάιιεια βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Σν ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχεη κηα ππεξεζία πνπ εηδνπνηεί έλαλ αηηνχληα εξγαζία, κέζσ , φηαλ πξνθχπηνπλ επθαηξίεο, ή έλαλ εξγνδφηε φηαλ έλα θαηάιιειν γηα ηνλ ίδην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη δηαζέζηκν. ρεδηαζκέλε γηα λα εμππεξεηεί κηα εζληθή θνηλφηεηα, απηή ε ππεξεζία ελδηαθέξεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ επξχηεξε επξσπατθή θνηλφηεηα., δειαδή νπνηνδήπνηε άηνκν επηζπκεί λα εξγαζηεί ή νπνηαδήπνηε επηρείξεζε επηζπκεί λα εγθαηαζηαζεί ζε απηή ηελ πεξηνρή. Μηα παλεπξσπατθή ππεξεζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο είλαη πηζαλφ λα πξνηείλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ( εθαηφ ρηιηάδεο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ινγηθφ λνχκεξν), ζρεηηδφκελεο κε θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηέο νη ζέζεηο εξγαζίαο πξνηείλνληαη απφ ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο, εγθαηεζηεκέλεο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σν πξαθηνξείν εχξεζεο εξγαζίαο (παξνρέο ππεξεζίαο-service provider) έρεη πξαθηνξεία ή ππνθαηαζηήκαηα ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ. Απηά ηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ζπγθεληξψλνπλ πξνζθνξέο γηα εξγαζία απφ επηρεηξήζεηο. Μία πξνζθνξά εξγαζίαο, επνκέλσο, πεξλάεη κέζα απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία ζηάδηα επεμεξγαζίαο πξνηνχ θάπνηνο πνπ αλαδεηάεη εξγαζία κπνξέζεη λα ηελ δεη. Απηφ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 33

34 Αλάπηπμε ζε java, ηθαλφηεηα ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ θαη ζηελ κέζνδν UML, πξνυπεξεζία ζε ινγηζκηθφ γξαθηθψλ Πξνθίι: αλάπηπμε ινγηζκηθνχ Πξνζφληα : Π.Λ. Δκπεηξία : 3 ρξφληα Σερλνινγίεο : Java, UML, γξαθηθά Category : software development Training : software engineer Background : >=2Y Specific : Java, UML, graphic arts Well, after my degree in software engineering, I worked one year for XXX, where I was in a team in charge of developing an online game Δπηρείξεζε (εξγνδφηεο) Σνπηθφ ππνθαηάζηεκα ηνπ πξαθηνξείνπ εχξεζεο εξγαζίαο Παλεπξσπατθή ππεξεζία εξγαζίαο Άηνκν πνπ αλαδεηάεη εξγαζία Ση έρεη ν επηρεηξεκαηίαο ζην κπαιφ ηνπ Πσο θσδηθνπνηείηαη ζηε ΒΓ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πξαθηνξείνπ εχξεζεο εξγαζίαο Πσο θσδηθνπνηείηαη θαη κεηαθξάδεηαη ζε ηέζζεξηο γιψζζεο γηα λα δεκνζηεπζεί ζηελ παλεπξσπατθή ππεξεζία (αγγιηθφ παξάδεηγκα) Πσο πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ απηφο πνπ αλαδεηάεη εξγαζία Δηθφλα 3. Αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε σο δηαζπλνξηαθή ππεξεζία Ο θφζκνο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ εχθνινο εάλ ε αλαδήηεζε εξγαζίαο ππνζηεξηδφηαλ απφ έλα θνηλφ πξφηππν γηα πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη ζηα 25 θξάηε-κέιε, θαη αλ ε αληίιεςε γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ επηδεθηηθή ζχγθξηζεο. Ζ ελαξκφληζε είλαη ελ ηέιεη ν ππέξηαηνο ζηφρνο ζηελ Δ.Δ, αιιά ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Ο εξγνδφηεο, πνπ θάλεη γλσζηή ηελ πξνζθνξά κηαο ζέζεο εξγαζίαο, έρεη πηζαλφηαηα ζπκπιεξψζεη κηα εηαηξηθή θφξκα γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ζέζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο θαη ην ιεμηιφγην, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε αξρηθή πεξηγξαθή πξέπεη λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ΒΓ (Βάζε Γεδνκέλσλ) ηνπ ηνπηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ πξαθηνξείνπ εχξεζεο εξγαζίαο. 34

35 Τπάξρεη κηα κνξθή ραξηνγξάθεζεο πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζηελ πξσηφηππε πεξηγξαθή θαη απηή πνπ ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή απφ ην ηνπηθφ πξαθηνξείν εχξεζεο εξγαζίαο. Έλαο δεχηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο θαη κηα δεχηεξε κεηάθξαζε ρξεηάδνληαη φηαλ ε πξνζθνξά ζπιιέγεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζην portal ηεο παλεπξσπατθήο ππεξεζίαο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη πξνζθνξέο γηα ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ θηάλνπλ απφ ηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα πνπ είλαη δηαζθνξπηζκέλα αλά ηελ επξσπατθή επηθξάηεηα, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηελ ίδηα ΒΓ, ρξεηάδεηαη ραξηνγξάθεζε αλάκεζα ζηελ πεξηγξαθή πνπ ζπιιέγεηαη απφ ην ηνπηθφ ππνθαηάζηεκα θαη ηελ δνκή θαη νξνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ παλεπξσπατθή ππεξεζία. Δπηπξφζζεηα, ε πξσηφηππε πεξηγξαθή ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα κεηαθξαζηεί ζε έλα αξθεηφ ζχλνιν γισζζψλ ηεο Δ.Δ. Απηφο πνπ αλαδεηάεη εξγαζία γλσξίδεη, βεβαίσο, πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη ηη επαγγεικαηηθή εκπεηξία δηαζέηεη. Απηή ε γλψζε πξέπεη λα ραξηνγξαθεζεί πάλσ ζηελ δνκή θαη νξνινγία ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, πνπ επηβάιινληαη απφ ην portal ηεο ππεξεζίαο. Ζ ελλνηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε αληηζηνηρία κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αξρηθή πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι πνπ απηφο ν νπνίνο αλαδεηάεη εξγαζία κπνξεί λα παξέρεη, δελ γίλεηαη λεθειψδεο, εμαηηίαο εζθαικέλσλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ραξηνγξαθήζεσλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ν φξνο εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γξαθηθψλ λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε γλψζε γξαθηθψλ ηερλψλ. Ο κφλνο ηξφπνο γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ελλνηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε αξθεηή αμηνπηζηία είλαη ε ρξήζε ειεγρφκελσλ νξνινγηψλ ζε θάζε ζηάδην γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνθίι ηεο εξγαζίαο (πξνζφληα), θαζψο θαη ειεγρφκελσλ πηλάθσλ θαη θαλφλσλ ραξηνγξάθεζεο γηα νπνηνλδήπνηε κεηαζρεκαηηζκφ κπνξεί λα ρξεηαζηεί, θαηά ηελ ή αληαιιαγή κηαο πεξηγξαθήο ζέζεο εξγαζίαο απφ ην έλα ππνζχζηεκα ζην άιιν. 7. Σα ρέδηα Κνηλνύ Δλδηαθέξνληνο (PCIs) Ploteus, Cowebs θαη Solvit Σα PCIs αλαιακβάλνληαη ζε πεξηνρέο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα δεκηνπξγήζνπλ παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ή λα 35

36 αλαβαζκίζνπλ ήδε ππάξρνπζεο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ ηα PCIs : Ploteus (A Portal on Learning Opportunities Throughout Europe), Cowebs (Coordination of Websites) θαη Solvit (Effective problem SOLVing in the Internal Market), πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε ηξεηο πνιχ ζεκαληηθνχο ηνκείο γηα ηελ Δ.Δ: ηελ παηδεία, ηελ εξγαζία θαη ηελ εζσηεξηθή αγνξά αληίζηνηρα. Σα πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC έρνπλ παξάζρεη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ηφζν γηα ηελ ηερληθή αλάπηπμε φισλ απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ φζν θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ εληφο ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ. α. Σν δίθηπν Ploteus 33 Σν Ploteus είλαη έλα δηαδηθηπαθφ portal πνπ παξέρεη απαληήζεηο ζε νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθφ. Μαζεηέο, άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, εξγάηεο, γνλείο, θαζεγεηέο θαη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα βξνπλ ζην Ploteus δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα επθαηξίεο κάζεζεο ζηελ Δπξψπε ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί ζαλ κεραλή αλαδήηεζεο θαη δνκείηαη ζε πέληε θχξηνπο ηνκείο πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πιεξνθνξίαο 34 : Δπθαηξίεο Μάζεζεο : ζπλδέζκνπο κε site παλεπηζηεκίσλ θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ΒΓ κε ζρνιεία θαη ηκήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πζηήκαηα εθπαίδεπζεο : πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο γηα ηα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε, αλά ρψξα Αληαιιαγή θαη παξνρέο : ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο παξνρέο θαη ππνηξνθίεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο θαη θαηάζεζεο αίηεζεο θιπ, π.ρ. Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus Μεηαθίλεζε ζε κηα ρώξα : θφζηνο δσήο, δίδαθηξα, εχξεζε θαηνηθίαο, αλαγλψξηζε μέλσλ πηπρίσλ θαη πξνζφλησλ, λνκηθφ πιαίζην θαη άιιεο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ κεηαθίλεζε ζε κηα άιιε επξσπατθή ρψξα Δπηθνηλσλία : ιίζηα κε ηηο επαθέο αλά ρψξα/ πεξηνρή θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σν Ploteus είλαη δηαζέζηκν ζε 24 γιψζζεο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα 31 ρψξεο θαη 32 γιψζζεο, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα European portal on learning opportunities Global Implementation Plan v1.0 (EN) : 36

37 Σν Ploteus κνηξάδεηαη ηνλ ίδην ζηφρν κε ην PCI Eures (European Employment Services) ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξγαηψλ θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ, παξέρνληαο εμαληιεηηθή θαη κεγάιεο αθξηβείαο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο κε έλα ηξφπν έγθαηξν θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Μπνξεί λα ηδσζεί σο κηα επξσπατθήο εκβέιεηαο ππεξεζία πιεξνθφξεζεο, κε ηελ κνξθή κηαο ΒΓ ζην Internet πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 7000 ζπλδέζκνπο κε ππάξρνπζεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. ηελ ησξηλή ηνπ κνξθή, ην Ploteus παξέρεη ιίζηα κε ζπλδέζκνπο πξνο websites ή ΒΓ γηα πξφζβαζε, ψζηε λα βξεζεί ε ηειηθή πιεξνθνξία. Ζ πιεξνθνξία, επνκέλσο, δελ είλαη επζέσο δηαζέζηκε πξνο ηνπο ρξήζηεο αιιά επηιέγεηαη, παξέρεηαη θαη αλαλεψλεηαη απφ ην δίθηπν ησλ 65 Δζληθψλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΚΔΠ), ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπηηξνπήο Leonardo da Vinci θαη ηηο εζληθέο αξρέο. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ, ην Ploteus II νξακαηίδεηαη λα δηαζπλδέζεη φιεο ηηο εζληθέο ΒΓ επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα αλαθηνχλ ηα εζληθά δεδνκέλα κέζσ ηεο δηεπαθήο ηνπ Ploteus. Ζ θάζε εθαξκνγήο ζρεδηάδεηαη λα μεθηλήζεη ην 2006, επηηξέπνληαο επζεία εξσηήκαηα πξνο ηηο εζληθέο ΒΓ. Γηα λα επηηεπρζεί ε αλάθηεζε ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, είλαη αλαγθαία ε εγθαζίδξπζε ελφο θνηλνχ πξσηνθφιινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ήδε ζπκθσλήζεη πάλσ ζε έλα θνηλφ πξσηφθνιιν γηα ην Ploteus πνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αλαθνξά γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα απηά ηα θξάηε-κέιε πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο ΒΓ θαη επηζπκνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ξνή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ΒΓ ηνπο θαη ηνπ Ploteus. Σν Ploteus ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηηο 5 Μαξηίνπ 2003 κε αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο, ζθνπεχνληαο ζηελ εθπιήξσζε κέξνπο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο, πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα πξφζιεςε θαη ηελ κείσζε ησλ δηαθνξψλ ζηελ θαηάξηηζε, παξέρνληαο ζπγθεθξηκέλα ππεξεζίεο απαζρφιεζεο κε κηα επξσπατθνχ εχξνπο ΒΓ γηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη επθαηξίεο κάζεζεο. Σν Ploteus portal ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, πξνζεγγίδνληαο πεξίπνπ ηνπο ηξεηο ρηιηάδεο επηζθέπηεο ηελ εκέξα. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξηαθφζηεο αλαδξάζεηο απφ ρξήζηεο θάζε κήλα. Απηνί πνπ 37

38 επσθεινχληαη, θαηά θχξην ιφγν, είλαη νη πνιίηεο, θαζψο απνθηνχλ απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξφζβαζε ζε πεγέο κε επθαηξίεο κάζεζεο ζηελ Δπξψπε. Όθεινο απνθνκίδνπλ, επίζεο, νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, αθνχ κπνξνχλ εχθνια λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο κε ηα ΔΚΔΠ, λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο ησλ παξνρψλ κάζεζεο ζε θάζε ρψξα θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο παηδείαο. Σέινο κπνξνχλ λα κάζνπλ έλα θνηλφ πξσηφθνιιν γηα ηε δεκηνπξγία ΒΓ γηα επθαηξίεο κάζεζεο. β. Σν portal Cowebs 35 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα εξγάηεο πνπ πξφθεηηαη λα δήζνπλ ζε έλα άιιν θξάηνο-κέινο θαη ε δεκηνπξγία θνξεηψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο-θιεηδηά ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ Καζψο ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, ε πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο εξγάηεο, πνπ κεηαλαζηεχνπλ. Σν portal Cowebs, κε αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απνηειεί απάληεζε ζηελ παξαπάλσ αλάγθε. Δίλαη έλα πνιπγισζζηθφ web portal πνπ παξέρεη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο πάλσ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ, πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ηφζν απφ εζληθέο φζν θαη επξσπατθέο πεγέο. Σν ζπγθεθξηκέλν PCI παξέρεη, αθφκα, βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζπζηάζεηο γηα αλάπηπμε website κε πεξηερφκελν γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Οη αληηθεηκεληθνί ηνπ ζηφρνη είλαη ε παξνρή ελφο κνλαδηθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο ζην Internet γηα ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο, πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θαη ν γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν Cowebs είλαη ηδαληθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο ζα εξγαζηνχλ ή έρνπλ εξγαζηεί ζε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, «From Interchange of Data between Administrations to Pan-European egovernment Services : the way forward» 38

39 πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ θαη επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηη ηζρχεη γηα δηάθνξα δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θπξίσο γηα ην θαζεζηψο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζην ηειεπηαίν, κέζσ ηνπ Cowebs, παξέρνληαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πνπ νθείιεη θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο λα θάλεη αίηεζε γηα ζχληαμε, πσο ζα ιάβεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, απφ πνηα ειηθία δηθαηνχηαη ζχληαμε ζε θαζεκία απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο έρεη εξγαζηεί, εάλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ράλνληαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εξγαζηεί ζε έλα άιιν θξάηνο-κέινο, αλ ππάξρνπλ πξφζζεηεο παξνρέο ζε πεξίπησζε γάκνπ θαη απφθηεζεο παηδηψλ. Σν Cowebs βνεζάεη φινπο ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο : λα εληνπίζνπλ φια ηα αξκφδηα ηδξχκαηα, ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθήζνπλ ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δηθαηψκαηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε online ππεξεζίεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ζε εζληθά websites λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα ιίζηα ζπλδέζκσλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, φπσο websites εζληθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηδξπκάησλ πγείαο, επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ πνιπγισζζηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεη απηφ ην portal απμάλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο-πνιίηεο πνπ ηπρφλ ελδηαθέξνληαη. Απφ ηελ άιιε νη εζληθέο δηνηθήζεηο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξην εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγνληαη ε αλαδήηεζε ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο, ε παξνρή απάληεζεο ζην ρξήζηε, ε κεηάθξαζε ηεο απάληεζεο θιπ, ζπλεηζθέξνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Πνιχ ζεκαληηθή, ηέινο, ζεσξείηαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ εζληθψλ / πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ. γ. Σν δίθηπν Solvit 37 Ζ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δ.Δ πξνζθέξεη πνιιέο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο επθαηξίεο ζε πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε έλα άιιν θξάηνο-κέινο θαη ζε εηαηξίεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ επέθηαζε ησλ αγνξψλ ηνπο. Δλψ ε εζσηεξηθή αγνξά ζε γεληθέο γξακκέο ιεηηνπξγεί ζσζηά, κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα, νξηζκέλεο θνξέο, εμαηηίαο θαθήο εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο. Σν Solvit

40 απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή, ψζηε λα βνεζήζεη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ, πνπ ηνπο έρεη απαγνξεπζεί ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, επεηδή ε δεκφζηα δηνίθεζε ελφο άιινπ κέινπο-θξάηνπο δελ έρεη εθαξκφζεη θαιψο ηελ λνκνζεζία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 38. Οπζηαζηηθά παξέρεη ηα κέζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιχζνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζηελ αλάιεςε λνκηθήο δξάζεο. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ θέληξσλ Solvit, πνπ ππάξρνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ αξρηθά κε ην ηνπηθφ ηνπο θέληξν Solvit 39, φπνπ ζα γίλεη πιήξεο αλάιπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο θαηαγγειίαο ηνπο. Σν ηνπηθφ θέληξν Solvit ζηελ ζπλέρεηα ζα εηζάγεη ηελ ππφζεζε ζε έλα online ζχζηεκα ΒΓ, επηηξέπνληαο ηελ απηφκαηε πξνψζεζή ηεο ζην επηθεθαιήο θέληξν Solvit ηνπ θξάηνπο-κέινπο. Σν επηθεθαιήο θέληξν Solvit πξέπεη ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο λα επηβεβαηψζεη θαηά πφζν απνδέρεηαη ή φρη ηελ ππφζεζε. Ζ πξνζεζκία ηειηθή πξνζεζκία γηα ηελ εχξεζε ιχζεο ζην πξφβιεκα είλαη δέθα εβδνκάδεο. Σα δχν θέληξα Solvit δηακεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, θαη ην ηνπηθφ θέληξν θξαηάεη ηνλ θαηαγγέινληα ελήκεξν γηα νπνηαδήπνηε πξφνδν ή πξνηεηλφκελε ιχζε. Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αηηνχληα θαη δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. Δάλ, φκσο, έλα πξφβιεκα παξακέλεη ρσξίο επίιπζε ή θάπνηνο θαηαγγέισλ ζεσξεί κηα πξνηεηλφκελε ιχζε απαξάδεθηε, είλαη πάληα δπλαηή ε θίλεζε επίζεκσλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν ζχζηεκα ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 2002 θαη αξκφδηα είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ αξρηθή επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ αμηνζεκείσηε. Μέζα ζηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηεο χπαξμήο ηνπ, 90% ησλ ππνζέζεσλ είραλ επηιπζεί κε επηηπρία. Γχν ππνζέζεηο αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηχπν ηεο επηηπρίαο πνπ ην Solvit έρεη 40. ηελ πξψηε πεξίπησζε, κηα εηαηξία πψιεζεο ππξνζβεζηήξσλ απφ ηελ ρψξα Α είρε απνθιεηζηεί απφ ηελ αγνξά ηεο ρψξαο Β, παξφιν πνπ ην πξντφλ ηεο ζπκβάδηδε κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Σν θέληξν Solvit ζηε ρψξα Β θαηάθεξε λα άξεη ηνλ απνθιεηζκφ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, έλαο πνιίηεο απφ ηε ρψξα Γ 38 Communication COM (2001) 702 final, Effective Problem Solving in the Internal Market ( SOLVIT ), δεο ην ηκήκα κε ηηο ηζηνξίεο επηηπρίαο ζην Solvit website 40

41 πνπ είρε εξγαζηεί ζηε ρψξα Γ θαη απνζχξζεθε απφ ηελ ελεξγφ δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ παξαθσιχζεθε, εμαηηίαο γξαθεηνθξαηίαο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο ρψξαο Γ, ζηελ απφθηεζε ησλ πιήξσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Solvit, ν πνιίηεο είρε απνθηήζεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ην Solvit απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Μπνξεί λα βξεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ : ηεο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ησλ δηθαησκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο θεθαιαίνπ θαη ηεο έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 8. Οη νξηδόληηεο Παλεπξσπατθέο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (PEGS) Your Europe, IPM θαη eprocurement Όπσο έρεη αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο πξνεγνπκέλσο, νη πνιίηεο ηεο Δπξψπεο, ζήκεξα, είλαη ειεχζεξνη λα κεηαθηλνχληαη θαη λα εξγάδνληαη εληφο ηεο Δ.Δ θαη νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ εκπφξην θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νπνπδήπνηε ζηελ Δπξψπε. Δπνκέλσο, νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο πηζαλνί ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα επίπεδα, επξσπατθφ, εζληθφ ή ηνπηθφ. Οη παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο Your Europe, IPM (Interactive Policy Making) θαη eprocurement εληάζζνληαη ζην παξαπάλσ πιαίζην. α. Σν portal Your Europe 41 Ζ βαζηθή επηδίσμε ηνπ Your Europe είλαη λα παξάζρεη έλα παλεπξσπατθφ portal γηα ηε δηάζεζε online παλεπξσπατθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ. Σν portal απνζθνπεί λα απνηειέζεη ην δεκφζην portalαλαθνξά γηα νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη γηα δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηε δηεπξπκέλε Δ.Δ. ηελ εηθφλα 4 θαίλεηαη ε ζειίδα ππνδνρήο ηνπ portal Your Europe

42 Δηθφλα 4. Ζ ζειίδα ππνδνρήο ηνπ portal Your Europe Σν άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε δελ ππνλνεί πσο φ,ηη εκπνδίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα έρεη εμαιεηθζεί. Οη δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ θαη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ πνιχ ζπρλά δπζθνιεχνπλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Δπηπξφζζεηα, ε απμαλφκελε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ζρεδηάδνληαη γηα ηνπο εζληθνχο ρξήζηεο, εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα νξζψζεη θαηλνχξγηα εκπφδηα, γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο. Έρνληαο επίγλσζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ θαη απνθαζίδνληαο λα ζέζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ ππεξεζία ησλ Δπξσπαίσλ, ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ θαη νη εζληθέο δηνηθήζεηο ζπλεξγάδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηεπθφιπλζεο ηεο απμαλφκελεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζπλεηζθέξνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζηελ θαιχηεξε νινθιήξσζε ηεο Δ.Δ. 42

43 Μεηά απφ κηα πεξηνξηζκέλε πηινηηθή θάζε θαηά ηε δηεηία , ην portal μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην Φεβξνπάξην ηνπ Σν portal είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν ελφηεηεο : κία γηα ηνπο πνιίηεο (βιέπε εηθφλα 5) θαη ε άιιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Κάησ απφ ηελ ελφηεηα γηα ηνπο πνιίηεο, νη ρξήζηεο βξίζθνπλ γεληθνχο νδεγνχο θαη πιεξνθνξηαθά δειηία (fact sheets), κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά θαηά ηελ κεηαθίλεζε απφ κία ρψξα ζε κηα άιιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θνξνινγίαο, ησλ δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Δπίζεο ππάξρνπλ ρξήζηκεο δηεπζχλζεηο θαη ζχλδεζκνη. Κάησ απφ ηελ ελφηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη ρξήζηεο βξίζθνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο δεηήκαηα ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο θιπ. Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη ρξήζηεο λα βξνπλ φ,ηη ρξεηάδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα, ην portal πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, απνηεινχκελεο απφ δχν κέξε. Απφ ηε κηα, νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο επξσπατθήο θχζεο απφ ηελ άιιε, έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα ζηα κεκνλσκέλα θξάηε-κέιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην portal φρη κφλν κεηαηξέπεηαη ζε ππεξεζία κηαο ζηάζεο (one-stop shop) γηα πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηα εζληθά sites θαη portals, αιιά επίζεο γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη παξέρνληαη απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη αξρέο. Πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ππεξεζίεο, φπσο ην δίθηπν Solvit, είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ portal. 43

44 Δηθφλα 5. Ζ αξρηθή ζειίδα «Πνιίηεο» ηνπ portal Your Europe Σν portal Your Europe είλαη γεγνλφο φηη θέξλεη ηελ Δπξψπε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σφζν νη κελ φζν θαη νη δε έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κηα πεγή πιεξνθφξεζεο, πνπ θαζίζηαηαη πνιχηηκε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε έλα άιιν θξάηνοκέινο ή ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε παλεπξσπατθφ πιαίζην. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη εζληθέο δηνηθήζεηο, έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα, δηαπηζηψλνπλ φηη κεηψλεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππνρξέσζε λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα θαη αηηήκαηα γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, αθνχ παξέρεηαη πξφζβαζε ζε απηέο κέζσ ηνπ portal θαη κάιηζηα κεηαθξαζκέλεο ζηηο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο γιψζζεο ηεο Δ.Δ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα ζρεηηθά νξφζεκα. 44

45 Πίλαθαο 1. Καηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ θαη νξφζεκα γηα ην portal Your Europe Πεξηγξαθή νξφζεκσλ Κφζηνο ( ) Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο Ζκεξνκελία έλαξμεο (ηεηξάκελν/έηνο) Ζκεξνκελία ιήμεο (ηεηξάκελν/έηνο) Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή IDA Πξνψζεζε γηα ην IDABC 2/2005 4/2005 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πξνεηνηκαζία IDABC 3/2005 1/2006 πεξηερνκέλνπ Πξνψζεζε γηα ην IDABC 1/2006 4/2006 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πξνεηνηκαζία IDABC 2/2006 4/2006 πεξηερνκέλνπ γηα ην 2006 Πξνψζεζε γηα ην IDABC 1/2007 4/2007 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πξνεηνηκαζία IDABC 1/2007 4/2007 πεξηερνκέλνπ γηα ην 2007 χλνιν Πεγή : IDABC Work Programm, Second revision, ζει. 122 β. Ζ δξάζε IPM Σν νξηδφληην κέηξν IPM ζηνρεχεη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κνληέξλσλ ηερλνινγηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ Internet, ψζηε λα κπνξέζνπλ ηφζν νη δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (κέζσ δεκνζθνπήζεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ). Δπίζεο ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη δηάρπζε κηαο εχθνιεο ζηε ρξήζε OSS (Open Source Software-Λνγηζκηθφ Αλνηθηήο Πεγήο) έθδνζεο ηνπ εξγαιείνπ γηα γεληθέο δηαβνπιεχζεηο κε ην θνηλφ. Σν IPM απφ ηερληθήο πιεπξάο είλαη έλα πιήξσο OSS (MySQL/Tomcat/Cocoon- XML) νινθιεξσκέλν παθέην ινγηζκηθνχ γηα δηελέξγεηα βαζηζκέλσλ ζην Internet online δεκνζθνπήζεσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πνιηηηθήο, αλάιπζε δεδνκέλσλ, εμαγσγή θαη δεκνζίεπζε πιεξνθνξίαο. Μία ζπλζήθε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ είλαη ην θαζαξφ ελδηαθέξνλ, πνπ ζα δείμνπλ ηα θξάηε-κέιε, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ γχξσ απφ ην εξγαιείν. Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο : απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 45

46 εγθαηάζηαζεο, παξαγσγή θνξκψλ απηφκαηεο δηεμαγσγήο δεκνζθνπήζεσλ, αλάπηπμε δηεπαθήο ζε πεξηβάιινλ απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ, απηφκαηε δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ / πιεξνθνξηψλ. Έλα παξάδεηγκα δεκνζθφπεζεο πνπ δηεμήρζε κε ην εξγαιείν IMP, ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, είλαη ε δεκνζθφπεζε Made in κε πνιίηεο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηή. Οπζηαζηηθά ηέζεθε ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ε εηηθέηα Made in (θξάηνο-κέινο, Δπξψπε ή άιιε ρψξα) ζηα πξντφληα ζεσξείηαη ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηνπο θαηαλαισηέο, δήηεκα γηα ην νπνίν ε Δπηηξνπή εμέηαδε ην ελδερφκελν λα εθδφζεη θαλνληζκφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν νξηδφληην κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηεο Kαιχηεξεο Ννκνζέηεζεο (Better Regulation) θαη ηεο Αλάιπζεο Δπηπηψζεσλ (Impact Analysis). Ζ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ IPM έγθεηηαη ζηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Ζ έθθξαζε γλψκεο θαη ην feedback ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λέεο πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, απνηεινχλ δεδνκέλα-θιεηδηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ εηαίξσλ κε ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα ζρεηηθά νξφζεκα. Πίλαθαο 2. Καηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ θαη νξφζεκα γηα ην εξγαιείν IMP Πεξηγξαθή Φνξέαο Κφζηνο ( ) νξφζεκσλ ρξεκαηνδφηεζεο Αλάπηπμε ηνπ IDA εξγαιείνπ IMP Κφζηνο ππεξεζίαο (ππνζηήξημε, ζπληήξεζε θαη IDABC εμέιημε) (απφ ην έσο ην 2009) Οξγάλσζε ζπλεδξίνπ χλνιν Πεγή : IDABC Work Programm, Second revision, ζει. 127 Ζκεξνκελία έλαξμεο (ηεηξάκελν/έηνο) 4/2005 1/2006 1/2007 1/2008 Ζκεξνκελία ιήμεο (ηεηξάκελν/έηνο) 4/2005 4/2006 4/2007 3/ IDABC 2/2005 3/

47 γ. Ζ δξάζε eprocurement Ζ δηελέξγεηα δεκφζησλ πξνκεζεηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα βειηηψζεη θαη λα απινπνηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη θξαηηθέο πξνκήζεηεο. Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εληνπίδνπλ επθαηξίεο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δπξψπεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ηειεπηαίαο. Τπνινγίδεηαη φηη ε επξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ λα εμνηθνλνκήζεη 5% ησλ δαπαλψλ θάζε ρξφλν, κέρξη ην Ζ δξάζε eprocurement ζπλεηζθέξεη ζην ρέδην Γξάζεο γηα ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, πνπ πηνζεηήζεθε ην 2004 απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην Σν IDABC, κέζσ ηεο δξάζεο eprocurement ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή απνδνηηθψλ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ απφ ηα θξάηε-κέιε, πνπ ζα πηνζεηνχλ ηηο λέεο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ) 44. Πην ζπγθεθξηκέλα : ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά παξέρεη θνηλέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, θνηλά εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ππνδνκήο γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε επθαηξίεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζηα δηάθνξα θξάηε-κέιε ζπλεηζθέξεη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ηνπο, απηνκαηνπνηψληαο ην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηελεξγνχληαη απηέο, ζχκθσλα κε ζπλεθηηθέο θαη θνηλέο αξρέο 42 Πεξηνδηθφ SYNERGY ηνπ IDABC, ζει. 4, Απξίιηνο What is IDABC eprocurement : 44 Τπνινγίδεηαη φηη νη δχν απηέο θνηλνηηθέο νδεγίεο εμνηθνλνκνχλ ήδε 130 δηο θάζε ρξφλν, ζηελ Δπξψπε. 47

48 πξνσζεί ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζε ζπκθσλία κε ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηε δξάζε eprocurement ζηελ Δπξψπε, θάλνληαο γλσζηά ηα νθέιε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. Οη δξάζεηο ηνπ κέηξνπ eprocurement είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ αλαγθψλ πξνηππνπνίεζεο θαη εμνκάιπλζεο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ. Δπίζεο δηελεξγνχληαη κειέηεο φζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο πξνηππνπνίεζεο θαη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη εγγξάθσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 45. Ζ πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ε αλαγλψξηζε ιχζεσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε απηέο απνηεινχλ άιιε κία δξάζε. Σν κέηξν eprocurement, ηέινο, ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε άιια νξηδφληηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηελ ειεθηξνληθή αλαγλψξηζε, θαζψο απηά είλαη ζεκειηψδε πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθψλ, δηαζπλνξηαθψλ δηαδηθαζηψλ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ αζθαιψο θαη κπνξεί λα βειηηψζεη θαη λα απινπνηήζεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη θξαηηθέο πξνκήζεηεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ ειάηησζε ή απνηξνπή ησλ εκπνδίσλ πνπ νξζψλνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δηεπξπκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζπλεπψο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο. Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ζε ρξφλν θαη ρξήκα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε ειεθηξνληθή νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη επηρεηξήζεηο (ηδηαίηεξα νη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο) θαη νη πξνκεζεπηέο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, αλακέλεηαη επίζεο λα σθειεζνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ιφγσ κηθξφηεξσλ ζπλαιιαθηηθψλ θνζηψλ θαη ιηγφηεξεο γξαθεηνθξαηίαο. Δπηπξφζζεηα, ζα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν εχθνιε ε αλαγλψξηζε θαη εθκεηάιιεπζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεηψλ ζε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ ζα επηηξέςεη ζην δεκφζην ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 45 Άμηα αλαθνξάο είλαη ε κειέηε εθηθηφηεηαο γηα ηελ αλάιπζε ηεο γελίθεπζεο ππαξρφλησλ ιχζεσλ, φπσο ε Γεξκαληθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ: 48

49 Έηζη, ινηπφλ, νη θνξνινγνχκελνη πνπ ηειηθά ρξεκαηνδνηνχλ ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ζα είλαη εμαζθαιηζκέλνη, κέζα απφ πεξηζζφηεξν δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, φηη ηα ρξήκαηά ηνπο δαπαλψληαη κε έλαλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα ζρεηηθά νξφζεκα. Πίλαθαο 3. Καηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ θαη νξφζεκα γηα ηε δξάζε eprocurement Πεξηγξαθή νξφζεκσλ Κφζηνο ( ) Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο Ζκεξνκελία έλαξμεο (ηεηξάκελν/έηνο) Ζκεξνκελία ιήμεο (ηεηξάκελν/έηνο) Κνηλέο πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θαη απεηθνλίζεηο IDA Μειέηε γηα ηελ πξνζζήθε θαη πξνζαξκνγή λέσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ, θαη ηελ IDABC 3/2005 4/2006 αλαγλψξηζε ιχζεσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε απηέο Πξνθαηαξθηηθή κειέηε γηα ηα πξφηππα θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθνχο IDABC 3/2005 4/2006 θαηαιφγνπο Πξνθαηαξθηηθή κειέηε γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη IDABC 3/2005 4/2006 πεξηζζφηεξν ζπρλά ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ μέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ έγθπξε κεηάθξαζή ηνπο χλνιν Πεγή : IDABC Work Programm, Second revision, ζει

50 9. Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC ζηελ αλάδεημε θαη αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Ο φξνο θαιή πξαθηηθή είλαη ζηελ νπζία κηα πνηνηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη επηηεπρζεί κηα θαιή απφδνζε, δειαδή πνηεο κέζνδνη, πνηα εξγαιεία, πνηα ηερλνινγία, πνηα ζπζηήκαηα θιπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, πσο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε ηη απνηειέζκαηα 46. Σν πξφγξακκα IDABC, κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη projects δηάρπζεο, ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελεκέξσζε φρη κφλν γηα ηηο δξάζεηο ηνπ, αιιά επίζεο γεληθά γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη θαη αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γξαζηεξηόηεηεο δηάρπζεο (Dissemination activities) Οη δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο απνζθνπνχλ ζηε δηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαζηέξσζεο ησλ επξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε έλα γεληθφηεξν θνηλφ, θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλαγθαίεο ψζηε νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC λα γίλνπλ γλσζηέο ζηηο δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο. πλεηζθέξνπλ ζηελ κεγαιχηεξε γλσζηνπνίεζε, πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ. Σν website ηνπ IDABC, πνπ θηινμελείηαη ζηνλ server Europa ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απνηειεί ην εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο ιακβάλνπλ ρψξα θαη πξνσζνχλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο, κε ηειηθφ απνδέθηε ηηο δηνηθήζεηο θαη ην επξχ θνηλφ. Γηα ηηο δηνηθήζεηο (ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη project managers) νη δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο βαζίδνληαη ζηα εμήο : 1) νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, θαζηέξσζε εκεξψλ πιεξνθφξεζεο, 2) πιεξνθνξίεο γηα projects θαη δξάζεηο ζην IDABC website, 3) έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ SYNERGY ηνπ IDABC, 4) ad-hoc εθδφζεηο, 5) ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηξίηνπο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, 6) αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ γισζζνινγηθψλ δπλαηνηήησλ. Όζνλ αθνξά ζην επξχ θνηλφ 46 Λνπθήο Δ., Υάιαξεο Η.(2005) : Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σκήκα Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ 50

51 (επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο) απηέο βαζίδνληαη ζηα παξαθάησ : 1) έληππε δεκνζηνπνίεζε ησλ projects άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 2) δηάζεζε πνιπκεζηθψλ (multimedia) πξντφλησλ, φπσο DVDs, video-clips θ.α., 3) εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο επξσπατθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ γλψζε γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πείζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηα νθέιε θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζπλεπάγνληαη. Οη δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ελζαξξχλνληαη λα εξγαζηνχλ φιεο καδί, λα αληαιιάμνπλ γλψζε θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ, ζε επξσπατθφ επίπεδν, εξγαιείσλ γηα λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνπλ ζην επξχ θνηλφ. Πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ηέινο, γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη γίλνληαη ελεξγνί ρξήζηεο, απνιακβάλνληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Σν Παξαηεξεηήξην γηα ην Λνγηζκηθό Αλνηθηήο Πεγήο (Open Source Observatory- OSO ή ΠΑΠ) Σν OSS (Open Source Software) είλαη ινγηζκηθφ, ην νπνίν δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ην CSS (Closed Source Software-Λνγηζκηθφ Κιεηζηήο Πεγήο, νλνκάδεηαη θαη δηαθνξεηηθά ινγηζκηθφ πξνζηαηεπφκελν απφ δίπισκα επξεζηηερλίαο) ζε φ,ηη αθνξά ζηελ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ. Δλψ, ινηπφλ, ε άδεηα ρξήζεο ηνπ CSS ζπρλά πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ή αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε αληίζηνηρε ηνπ OSS ξεηά ρνξεγεί απηά ηα δηθαηψκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζεη πσο ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ, λα πξνζαξκφζεη ηνλ απζεληηθφ θψδηθα πεγήο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ, λα βειηηψζεη ην πξφγξακκα, λα ην ηξέμεη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη λα δηαλείκεη αληίγξαθα ζε άιινπο ρξήζηεο 47. Σν OSS παξνπζηάδεη κηα επθαηξία γηα ηελ ελζάξξπλζε επηινγήο ιχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε απφδνζε ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο. πλερίδνληαο, δηεπθνιχλεη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη έηζη πξνσζεί ηε δηάδνζε ηεο θαιήο πξαθηηθήο. Σν OSS δηαζθαιίδεη

52 ηελ πξνζθφιιεζε ζηα αλνηρηά πξφηππα, βειηηψλεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, εγγπάηαη αλεμαξηεζία απφ ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, παξέρεη ίζε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ ηέινο απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία. Οη απαιιαγκέλεο απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ Δ.Δ 48, ζα επηηξέςνπλ θαη ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ λα εθζπγρξνληζηνχλ πεξηζζφηεξν γξήγνξα. Σν ΠΑΠ απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθφ portal πνπ παξέρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο ζε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα δξάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Δ.Δ πνπ αθνξνχλ ην OSS θαη ελζαξξχλεη ηε δηάδνζε θαιψλ OSS πξαθηηθψλ. Μέζσ ηνπ website ηνπ ΠΑΠ 49 παξέρνληαη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ην OSS. Απηέο πεξηιακβάλνπλ : -Δηζαγσγή (introduction) : κία εηζαγσγή ζην OSS -Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ IDABC ζρεηηθά κε ην OSS (IDABC OSS activities) : δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ OSS θαη ησλ θαιψλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο -Νέα γηα Λνγηζκηθό Αλνηθηήο Πεγήο (Open Source News) : θαζεκεξηλή πξνζζήθε λεψηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εβδνκαδηαίεο ζπλφςεηο ησλ θπξηφηεξσλ εηδήζεσλ γηα λνκηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα πνιηηηθήο OSS, κειέηεο θαη ζεκαληηθέο ηερληθέο εμειίμεηο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν -Μειέηεο Πεξίπησζεο γηα ηελ Αλνηθηή Πεγή (Open Source Case Studies) : κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ OSS απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ζε φιε ηελ Δ.Δ. Οη κειέηεο δίλνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηα projects, ηνπο δξψληεο, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε δηάδνζε ηνπ OSS, θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ αληίθηππν απηήο. Παξέρνληαη επίζεο ζχλδεζκνη ζε έγγξαθα, κειέηεο ηεο Δ.Δ θαη εθζέζεηο γηα πνιηηηθέο 48 ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ έλαο πινχηνο απφ εθαξκνγέο Αλνηθηήο Πεγήο έρεη δεκηνπξγεζεί, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη εθαξκνγέο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ γξαθείνπ, ηε ζχλδεζε κε ην Internet, ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ. Απηέο νη εθαξκνγέο αλαθέξνληαη ζπρλά σο νξηδφληηεο εθαξκνγέο, αθνχ δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάζεηεο εθαξκνγέο, δειαδή εθαξκνγέο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο αγνξάο, έρνπλ επίζεο δεκηνπξγεζεί. Παξαδείγκαηα είλαη ν ρεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πγείαο (ηνκέαο πγείαο), ε ηήξεζε αξρείνπ κε ην δπλακνιφγην ελφο ζρνιείνπ (ηνκέαο εθπαίδεπζεο) θαη εθαξκνγέο γηα ην ηαίξηαζκα δηαζέζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ (ηνκέαο εξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ)

53 -Καηάινγν OSS (Open Source Software Inventory) : θαηάινγνο κε ηηο δηαζέζηκεο πξνο αληηγξαθή, ειεχζεξεο ιχζεηο OSS γηα ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηηο θπβεξλεηηθέο δηεξγαζίεο, πνπ είλαη παξφκνηεο πέξα απφ ηα εζληθά ή δηνηθεηηθά φξηα, είλαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ έμσ απφ ην ζηελφ νξγαλσζηαθφ πιαίζην, φπνπ αλαπηχρζεθε. Παξέρνληαη, ινηπφλ, εθαξκνγέο πνπ θαιχπηνπλ ηππηθέο θαη ηδηαίηεξεο θπβεξλεηηθέο απαηηήζεηο -Πεγέο γηα Λνγηζκηθό Αλνηθηήο Πεγήο (Open Source Resources) : κία ζπιινγή απφ έγγξαθα αλαθνξάο, δεκνζηεχζεηο, ιεπηνκεξείο εθζέζεηο θαη ζπλδέζκνπο κε άιιεο ζρεηηθέο κε ην OSS πεγέο -Δλεκέξσζε γηα εθδειώζεηο πνπ αθνξνύλ ην Λνγηζκηθό Αλνηθηήο Πεγήο (Open Source Events) : πιεξνθνξίεο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο θαη γεγνλφηα κε αληηθείκελν ην OSS, θαζψο επίζεο θαη εθζέζεηο πξντφλησλ OSS πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε θαη ην εμσηεξηθφ -Απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQ) : ελεκέξσζε θαη παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη αξθεηά ζπρλά ζην ΠΑΠ. Σν ΠΑΠ, επνκέλσο, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ηνπ OSS ζην δεκφζην ηνκέα, παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην OSS θαη γεληθά ελζαξξχλεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελσλ εθαξκνγψλ OSS ή εθαξκνγψλ OSS πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θάιπςε απαηηήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σα νθέιε γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο είλαη πνιιαπιά : κεησκέλεο δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή projects ησλ ΣΠΔ, βειηησκέλε ηθαλφηεηα γηα θνηλή ρξήζε κε άιινπο ίδησλ εθαξκνγψλ, θαιχηεξεο πνηφηεηαο ινγηζκηθφ, πςειφο βαζκφο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, θαιχηεξε πνηφηεηα θαη βεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη αμηνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γχξσ απφ ή ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε OSS εθαξκνγψλ ζην δεκφζην ηνκέα. Οη πνιίηεο, ηέινο, ελεκεξψλνληαη γηα ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλνηθηά πξφηππα θαη ηα OSS πξντφληα θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζθαιίδεη ε ρξήζε ηνπο. 53

54 Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε-ΠΖΓ (egovernment Observatory) 50 Σν ΠΖΓ παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα εξγαιείν αλαθνξάο γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Παξέρεη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έλα κνλαδηθφ ζχλνιν πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη κηα πνιχηηκε νπηηθή ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ ζρεδίσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξψπεο. Σν ΠΖΓ εληάζζεηαη ζην πιαίζην πξνψζεζεο ησλ παλεπξσπατθψλ δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηάδνζεο θαιψλ πξαθηηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ην ΠΖΓ θαιχπηεη ηξεηο πεξηνρέο : Παξαθνινχζεζε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο : παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ησλ ηάζεσλ, ησλ ηερλνινγηψλ θαη επηηεπγκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Μειέηεο θαη εθζέζεηο γηα ζέκαηα μερσξηζηνχ ελδηαθέξνληνο. Αμηνιφγεζε ησλ παξαδνηέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ website ηνπ ΠΖΓ, ην νπνίν θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν ζηεγάδεηαη ζην επίζεκν website ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC, έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επξεία δηαζπνξά ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πεξηιακβάλνπλ : -Νέα γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (egovernment News) : θαζεκεξηλά λέα απφ φιε ηελ Δπξψπε -Πιεξνθνξηαθά δειηία γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (egovernment Factsheets): ζχλνςε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο πξνφδνπ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο

55 -Βηβιηνζήθε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (egovernment Library) : ζεζαπξφο ηεθκεξίσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (πξφζβαζε ζε βηβιηνγξαθία θαη άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ : εθεκεξίδεο, αλαθνξέο, ηερληθά έγγξαθα, λνκηθά θείκελα θ.α.) -Μειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (egovernment Case Studies) : παξαπνκπή ζην παξαηεξεηήξην γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο 51 θαη ζχλδεζε κε ην επξσπατθφ πιαίζην θαιψλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 52 -Δλεκέξσζε γηα εθδειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (egovernment Events) : κία αλαιπηηθή ιίζηα κε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε εθδειψζεηο ζηελ Δπξψπε θαη εθηφο απηήο -Σόπν ζπδήηεζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (egovernment Forum) : ηφπνο γηα αλνηθηέο θαη online ζπδεηήζεηο γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC ή ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ππφ επξεία έλλνηα. Σν ΠΖΓ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην επξσπατθφ πιαίζην. Σν ηειεπηαίν πεξηιακβάλεη εζληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ ε αλάιπζή ηνπο είλαη ελδηαθέξνπζα γηα ηνλ επξσπαίν αλαγλψζηε. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηάιιειεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΖΓ, αιιά κφλν εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο λα δηαδίδνληαη πξαθηηθά ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γίλεηαη απφ κία νκάδα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Πεξηζηαζηαθά, πξαγκαηνπνηνχληαη εηδηθέο κειέηεο. Σν εβδνκαδηαίν δειηίν πνπ απνζηέιιεηαη κέζσ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπλνςίδεη ηα ηειεπηαία λέα, ελεκεξψλεη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο θαη παξέρεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κε ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν Δ.Δ (π.ρ. κε ην Πιαίζην Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ, ηελ επνπηεία ηνπ νπνίνπ έρεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), θαζψο θαη ζηελ ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε-κέιε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα δηάδνζεο ηεο γλψζεο. ε κηα πεξίνδν πνπ ε Δπξψπε θηλείηαη κε online ξπζκνχο ην ΠΖΓ παξέρεη ππεξεζίεο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βνεζάεη ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ

56 θξαηψλ-κειψλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπγθξηηηθά κε άιια ζρεηηθά επηηεχγκαηα ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο γηα θαηλνηφκα projects θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πνπ κπνξνχλ νη εζληθέο δηνηθήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ. Απφ ηελ κεξηά ηνπο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηνπ ΠΖΓ, απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηάζεσλ ηεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε. Με απηή ηελ ινγηθή, ην ΠΖΓ ζπλεηζθέξεη ζην λα έξζνπλ πην θνληά ζηνπο πνιίηεο νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ. Παξαδείγκαηα θαιώλ πξαθηηθώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, κέζσ ηνπ website ηνπ IDABC κπνξεί ν θάζε ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηίαο ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα έρεη πξφζβαζε ζην επξσπατθφ πιαίζην θαιψλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ ππάξρεη εθηφο ησλ άιισλ κία ΒΓ 53 κε θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ ΒΓ αξηζκεί απηή ηελ ζηηγκή 260 πεξίπνπ θαιέο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 76 κειέηεο πεξίπησζεο, απφ ηηο 234 ζπλνιηθά πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ γηα ηα βξαβεία eeurope θαηά ην έηνο 2005 ζην Μάληζεζηεξ 54, θαη έιαβαλ ηελ Δηηθέηα Καιήο Πξαθηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απφ απηέο ηηο 76 ζπκκεηνρέο νη 52 έθηαζαλ ζηελ ηειηθή θάζε θαη νη 15, ηειηθά, δηαθξίζεθαλ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δνζεί κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 15 κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ έιαβαλ δηάθξηζε ζηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ δηαγσληζκνχ Βι. παξάξηεκα III γηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ππφινηπσλ θαιψλ πξαθηηθψλ, ηαμηλνκεκέλεο αλά ρψξα 56

57 Δλόηεηα 1 ε : Σν ζσζηό πεξηβάιινλ Γεκηνπξγία ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ θπβεξλήζεσλ, επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηελ κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Νηθεηήο : KSI ZUS Πεξίπινθν Τπνινγηζηηθό ύζηεκα (KSI) γηα ην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ZUS) ζηελ Πνισλία Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, Πνισλία Σν project εζηηάδεη ζηελ ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε, κε έλα πνιπθαλαιηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ζπληάμεηο θαη επηηξέπεη ζε κεζάδνληεο λα εξγάδνληαη εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πεξηζζφηεξα απφ 250 εθαηνκκχξηα έγγξαθα επεμεξγάδνληαη θάζε ρξφλν κε ην 90% εμ απηψλ λα εκπεξηέρνπλ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε. Ζ πξσηνβνπιία θξίζεθε απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή άθξσο εληππσζηαθή θαη φηη εκπεξηέρεη πςειήο θιίκαθαο ζεζκηθή αιιαγή. Έρεη ήδε κεγάιν αληίθηππν ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη πςειή πξννπηηθή λα κεηαθεξζεί ζε άιινπο ηνκείο θαη ρψξεο. Website : Σηκεηηθή Αλαθνξά : FALSTAFF Πιήξσο Απηνκαηνπνηεκέλν Λνγηθό ύζηεκα Καηά ηεο Πιαζηνγξαθίαο θαη Απάηεο ζην Ηηαιηθό Σεισλεηαθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα AIDA Ηηαιηθή Σεισλεηαθή Αξρή, Ηηαιία Σν project απηφ είλαη έλα ηεισλεηαθφ Π πνπ εζηηάδεη ζηελ αλαγλψξηζε ζπκβάλησλ παξαράξαμεο θαη απάηεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή αιπζίδα πξνζθνξάο. Δλζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο πεγέο, παξέρεη κία αχμεζε 20% ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη έρεη εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Σν FALSTAFF, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή επηηξνπή, αληηπξνζσπεχεη κηα θαηλνηφκα θαη θηιφδνμε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Δίλαη έλα έμνρν παξάδεηγκα γηα άιια ηεισλεία νπνπδήπνηε ζηελ Δ.Δ θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα επξεία ζπλεξγαζία. 57

58 Website : Πξνηεηλόκελεο Τπνςεθηόηεηεο : FAST Πύιε Αζθαινύο Αληαιιαγήο, Γαιιία Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ FAST είλαη ε αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ζηελ Δπξψπε. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη επξσπατθέο δηνηθήζεηο αληαιιάζζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 6 δηζεθαηνκκχξηα έγγξαθα ην ρξφλν. χκθσλα κε ηελ θξηηηθή επηηξνπή, ην FAST είλαη έλα project πνπ ρηίδεη κηα αμηφπηζηε ππνδνκή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνζηνιήο εγγξάθσλ. Δπηηαρχλεη ζεκαληηθά ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, θάλνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαθαλείο, θαη ην πεηπραίλεη απηφ κέζσ ζχκπξαμεο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) κε μεθάζαξε επηθέληξσζε ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Website : PSB.ie REACH, Ireland Σν πιαίζην γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξάδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, PSB, είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν απφ πξφηππα, δηακνηξαδφκελεο ππεξεζίεο θαη δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκέλν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ζην θνηλφ θαη ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ θαη κφλν κεραληζκφ γηα πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Απηή ε πεξίπησζε είλαη κέξνο κηαο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζέηεη πξφηππα θαη πξνσζεί ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζπλδένληαο ηηο ππεξεζίεο απεπζείαο κε ηνπο πνιίηεο. Δίλαη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα νινθιήξσζεο θαη θπβεξλεηηθήο ελνπνίεζεο, θαζψο φιεο νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο παξέρνληαη κέζσ απηνχ ηνπ site. χκθσλα κε ηελ θξηηηθή επηηξνπή απνηειεί πνιχ θαιφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα άιιεο δηνηθήζεηο. Website : 58

59 Δλόηεηα 2 ε : Κπβεξλεηηθή εηνηκόηεηα Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαηλνηνκία ζηα εζσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (back office). Νηθεηήο : EID Ζιεθηξνληθή Έθδνζε Σηκνινγίσλ ζηελ Γαλία Τπεξεζία Γεκόζηαο Γηαρείξηζεο, Γαλία Σν project επηθεληξψλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηηκνινγίσλ. Πξφθεηηαη γηα κία ΓΗΣ, πνπ έρεη 15 εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο ην ρξφλν θαη εμνηθνλνκεί εθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν. Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγία αζθαιείαο, κε κεγάινπ θάζκαηνο θαηλνηνκηψλ back office. Καηά ηε γλψκε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, ην project είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα φιεο ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο : ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ηηκνινγίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λφκν θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε έλα βαζηζκέλν ζηελ XML πξφηππν. Οη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηφζν ζηελ θπβέξλεζε φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2005, επηηπγράλνληαο ξπζκφ πηνζέηεζεο 95%. Μία πξνζηηζέκελε αμία ηνπ είλαη φηη δφζεθε κέξηκλα ζηηο Μηθξν-Μεζζαίεο Δπηρεηξήζεηο γηα ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηηκνινγίσλ, κέζσ παξνρέσλ ππεξεζηψλ. Website : Σηκεηηθή Αλαθνξά : Σν DWP/DoH RTA Project Απηνκαηνπνίεζεο Μνλάδα Απνθαηάζηαζεο πληάμεσλ, Γηεύζπλζε Δξγαζίαο θαη πληάμεσλ, Ζλσκέλν Βαζίιεην Σν project Απηνκαηνπνίεζεο ηεο Κπθινθνξίαο ησλ Γξφκσλ είλαη κηα ζχκπξαμε ηεο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο θαη πληάμεσλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο. Πεξηιακβάλεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αηπρήκαηα ζηνπο δξφκνπο, βαζηζκέλε ζε κηα ΓΗΣ. Έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη δηαιεηηνπξγηθφ κε ηα άιια ζπζηήκαηα ηεο Δ.Δ. Ζ γλψκε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ήηαλ πσο ν αληίθηππνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφο επεηδή ν φγθνο εξγαζίαο πνπ εκπεξηέρεη είλαη πνιχ κεγάινο. Ζ γξαθηθή 59

60 εξγαζία έρεη ζρεδφλ εμαθαληζηεί, ν ρξφλνο παξακνλήο κηαο απαίηεζεο ζην ζχζηεκα έρεη κεησζεί απφ ηηο δχν-ηξεηο εβδνκάδεο ζε κεξηθέο κέξεο κφλν θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη επίζεο κεησζεί ζεκαληηθά. Website : Πξνηεηλόκελεο Τπνςεθηόηεηεο : EHandel.no Τπνπξγείν Δθζπγρξνληζκνύ Γξακκαηεία ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ, Ννξβεγία Πξφθεηηαη γηα έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν γηα ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Ζ ειεθηξνληθή αγνξά ιεηηνπξγεί απφ έλαλ ηδησηηθφ παξνρέα ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ην ζχζηεκα IBX AS. Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα ηεζνχλ ζε ρξήζε νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ηφζν γηα ηηο νληφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φζν θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο απνηεινχλ αληηθείκελν κε κεγάιε ζεκαζία γηα φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Απηφ ην εληππσζηαθφ project, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, δείρλεη πσο νη δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαδψζνπλ κηα πνιχ ρξήζηκε ππεξεζία γηα ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ε νπνία απινπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο ξνπηίλεο. Τπάξρεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Website : Ζιεθηξνληθή εηνηκόηεηα ησλ Πνισληθώλ Σεισλείσλ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Σεισλείσλ, Πνισλία Απηφ ην Π ζηήζεθε κε επίθεληξν ηηο γεληθέο δαπάλεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηεισλεηαθψλ δεδνκέλσλ παξάιιεια κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πνισληθή ππεξεζία ηεισλείσλ έγηλε πξσηαγσληζηήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Πνισλία, εθαξκφδνληαο επηηπρεκέλα ηα 60

61 αλνηθηά πξφηππα γηα πξαγκαηηθέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε εθαηνκκχξηα ιεηηνπξγίεο. Ζ εθηίκεζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ήηαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν project θαηαδεηθλχεη ηελ έμππλε θαη αλαιπηηθή ρξήζε ηεο κνληέξλαο ηερλνινγίαο ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο γηα ηα ηεισλεία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηεισλεηαθψλ ιεηηνπξγηψλ κε έλαλ πνιχ εκθαηηθφ ηξφπν. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη απμαλφκελα έζνδα θαη απνδνηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξήζεηο. Website : Δλόηεηα 3 ε : Υξήζε ππεξεζίαο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη θαηλνηνκία ζην πσο παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο, ηνπνζέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην θέληξν, θαζνδεγνχκελε ρξήζε θαη ζπκκεηνρή. Νηθεηήο : Kadaster-on-line Kadaster, Οιιαλδία Απηφ ην project παξέρεη online πξφζβαζε ζε κεηξψν ηδηνθηεζηψλ γεο κέζσ εζληθψλ ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθέο κε ηα κεηξψα γεο. Έρεη εγγεγξακκέλνπο πειάηεο θαη ρξήζηεο θαη παξέρεη ζεκαληηθέο, πξνζηηζέκελεο αμίαο επεθηάζεηο ππεξεζίαο. Σν Kadaster-on-line αληηπξνζσπεχεη έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ζηελ θαηλνηνκία ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ θηεκαηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νληνηήησλ βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν θαη ππάξρεη κεγάιν ελδερφκελν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απφ πνιινχο ρξήζηεο, θαζψο επίζεο θαη πηνζέηεζήο ηεο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο θαη επξσπατθέο ρψξεο. Website : 61

62 Σηκεηηθή Αλαθνξά : IRIS BCN - Πξνώζεζε ησλ Απόςεσλ ησλ Γεκνηώλ ηεο Βαξθειώλεο κέζσ κηαο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δμππεξέηεζε ησλ Αηηεκάησλ ησλ Πνιηηώλ Γεκνηηθή Αξρή Βαξθειώλεο, Ηζπαλία Απηφ ην project, εκπιέθνληαο ηνπο πνιίηεο ζε έλαλ δεκνθξαηηθφ δηάινγν θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ, έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν θαη παξέρεη θαιή εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο πνιίηεο. Σν ζχζηεκα IRIS BCN παξνπζηάδεη θαιέο πξννπηηθέο κεηαβίβαζήο ηνπ ζε άιιεο πεξηνρέο, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε δεηήκαηα δεκνθξαηίαο, ηελ ζπκκεηνρή φισλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε δηνίθεζε. Δίλαη κηα πνιπθαλαιηθή θαη πνιχηξνπε πιαηθφξκα πνπ παξέρεη 20 δηαθνξεηηθά θαλάιηα πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ ππεξεζίεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα δεκφζηα πξφζβαζε ζε ρψξνπο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, πεξηιακβάλνληαο πξφζσπν κε πξφζσπν, ηειεθσληθή θαη κέζσ ηνπ Internet πξφζβαζε. Ζ θξηηηθή επηηξνπή έθξηλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο έρεη μεθάζαξε αλαγλψξηζε απφ ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο θαη φηη είλαη εθηθηή ε κεηαβίβαζή ηεο ζε άιιεο πεξηνρέο ή ρψξεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην κνληέιν ηεο. Website : Πξνηεηλόκελεο Τπνςεθηόηεηεο : COT - Online Κνηλόηεηεο Μαδί Κνηλνηηθό πκβνύιην ηνπ Meath County, Ηξιαλδία Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ project είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ θνηλνηήησλ κέζσ ηεο παξνρήο ΣΠΔ πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηα ππάξρνληα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ ή νξγαληζκψλ. Ζ θξηηηθή επηηξνπή ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ην project απηφ παξέρεη έλα εμαηξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ ζχλδεζε ησλ επαξρηαθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ θνηλνηήησλ. Έρεη κεγάινπ εχξνπο πξνζβαζηκφηεηα, παξέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ θαη απνηειεί έλα κνληέιν κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πηνζέηεζήο ηνπ απφ άιινπο. 62

63 Website : SPES ύζηεκα ηνπ θσηζέδηθνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή Αηηεκάησλ Κνηλνβνύιην ηεο θσηίαο, Ζλσκέλν Βαζίιεην Σν κνληέιν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ είλαη κνλαδηθφ ζην φηη είλαη αλνηθηφ ζε θάζε πνιίηε λα εγείξεη θαη λα ππνγξάςεη έλα ειεθηξνληθφ αίηεκα ή λα πξνζζέζεη ζρφιηα ζε κηα online ζπδήηεζε εθφζνλ ην επηζπκεί. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ είλαη ελνπνηεκέλε κε ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ ησλ έγγξαθσλ αηηεκάησλ, ηα νπνία νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αληί ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειεθηξνληθά αηηήκαηα. Καηά ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ην project επηθέξεη κηα θαηλνηνκία ζηελ πεξηνρή ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο, αλαβαζκίδνληαο ηε δεκνθξαηηθή εκπινθή ησλ πνιηηψλ, ελψ έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο κεζνδνινγίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εθαξκνγήο. Website : Δλόηεηα 4 ε : Αληίθηππνο Μέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ θαη ησλ νθειψλ γηα ηελ θπβέξλεζε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Νηθεηήο : ROS Online Τπεξεζία Φνξνιόγεζεο ROS, Ηξιαλδία Πξφθεηηαη γηα κηα δσξεάλ, αζθαιή, απφξξεηε θαη εχθνιε ζηε ρξήζε εθαξκνγή, δηαζέζηκε 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ζηελ νπνία, θαηά ην 2004, αξρεηνζεηήζεθαλ 1,1 εθαηνκκχξηα θνξνινγηθέο δειψζεηο κε 8,3 δηζεθαηνκκχξηα ζε πιεξσκέο. Απηφ έρεη επηηξέςεη ζην πξνζσπηθφ λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ εξγαζία ησλ ειέγρσλ. Σν ROS, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή επηηξνπή, έρεη ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ απήρεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Λφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ελδηαθέξνληνο ζηα ειεθηξνληθά 63

64 ζπζηήκαηα θνξνινγίαο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ππνςήθηεο ρψξεο, νη θαιά ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο απηνχ ηνπ project παξέρνπλ εμαηξεηηθή θαζνδήγεζε γηα ηφζν γηα ηερληθή αλάπηπμε φζν θαη γηα δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. Website : Σηκεηηθή Γηάθξηζε : AeL Μηα νινθιεξσκέλε Λύζε γηα Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ θαη Δθπαίδεπζε Βνεζνύκελε από Τπνινγηζηέο Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Έξεπλαο, Ρνπκαλία Παξέρεη ππνζηήξημε γηα δηδαζθαιία θαη κάζεζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε, πεξηερφκελν θαη δηαρείξηζε, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 700 ρηιηάδεο καζεηέο θαη 62 ρηιηάδεο θαζεγεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε. Δίλαη κηα ΓΗΣ ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Ζ θξηηηθή επηηξνπή έθξηλε πσο πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηνκηθφ project ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Έρεη πςειφ δπλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πεξηνρή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ηδέα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ δπλαηφηεηεο πηνζέηεζεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηα λέα θξάηε-κέιε θαη ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο. Website : Πξνηεηλόκελε Τπνςεθηόηεηα : Τινπνίεζε ησλ Οθειώλ Δθαξκνγήο θαη Γηαρείξηζε ηεο Απόδνζεο ζην Γεκόζην Σνκέα Scottish Enterprise (SE), Ζλσκέλν Βαζίιεην Σν project παξνπζηάδεη ηελ εθαξκνγή ελφο θαη κφλν ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ ηνπ πειάηε (CRM-Costumer Relationship Management system) γηα φινπο φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά θαη επελδχνπλ ζηελ θνηία (πεξηιακβάλεη 19 δηεζλή γξαθεία θαη 67 εμσηεξηθέο ηνπνζεζίεο παξάδνζεο). Σν ζχζηεκα αληηθαζηζηά 38 παιαηφηεξα ζπζηήκαηα επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε ζε απηφ αλά πάζα ζηηγκή θαη απφ νπνπδήπνηε. Ζ θξηηηθή επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ην project νηθνδνκείηαη πάλσ ζε κηα θηιφδνμε πξνζέγγηζε γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ζπκβφιαηα πειαηψλ, 64

65 εμππεξέηεζε θαη απνηειέζκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα αληηθεηκεληθή άπνςε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ. Σν project επηηξέπεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε ξεαιηζηηθά ζηνηρεία, πνπ βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο SE θαη αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πειάηεο. Website : Σα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ απνηεινχλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα φζεο θπβεξλήζεηο, δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ παξφκνηεο ιχζεηο. Γηαπηζηψλεηαη κηα εκθαλήο ηάζε πξνο «πνιηην-θεληξηθέο», αληαπνθξηηηθέο θαη επέιηθηεο δνκέο πνπ αληηδξνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ιακβάλεη ρψξα κηα παλεπξσπατθή κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο, γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο ηεο θξαηνθεληξηθήο θνηλσλίαο ζε κηα πην επέιηθηε θαη αλνηθηή θνηλσλία. Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ ην δξφκν πξνο ηηο ιχζεηο ελνπνηεκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. 10. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (ΟΠ), πινπνηήζεθαλ ρσξίο ηε ρξήζε θνηλψλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ θαη ρσξίο ηελ χπαξμε θεληξηθήο ππνδνκήο ππνζηήξημεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Καηά ηελ αλάπηπμή ηνπο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε εληαία αξρηηεθηνληθή (παξά κφλν βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ελψ παξαηεξείηαη ε απνπζία εληαίσλ πξνηχπσλ θσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπηπιένλ δελ πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ κε ζηφρν ηφζν ηελ επίηεπμε πιήξνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 65

66 Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα έρνπλ πινπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αξρηηεθηνληθή αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαη παιαησκέλεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε νξγαληζκφο. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, θαζηζηνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά αθφκα πεξηζζφηεξν αλνκνηνγελή κεηαμχ ηνπο απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, παξά ην γεγνλφο φηη αθνινπζνχλ έλα εληαίν ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απηνκαηνπνηνχλ 56. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε πινπνίεζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ παξνχζα θάζε θξίλεηαη σο κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά απαηηεηηθή, ηδηαίηεξα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Βι. εηθφλα 4). Όια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζηελ έιιεηςε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο ηεο αλάπηπμεο δηεπαθψλ θαη πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, πνπ απαηηνχλ ηε δηαζχλδεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπζηεκάησλ 57. Δηθφλα 4. Πεξηπηψζεηο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο * Δπεμήγεζε: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), G2G (Government to Government) 56 Πξνζπάζεηεο απινπνίεζεο θαη εμνκάιπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα γίλνληαη απφ ην ΔΠ Πνιηηεία. 57 Βι. παξάξηεκα IV γηα ηα επίπεδα ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ελδεηθηηθά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλά θνξέα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 66

67 Χζηφζν, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζεκειίσζεο ελφο Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΠΓΖΓ) ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 58. Με πξσηνβνπιία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ [Τπνπξγεία, επνπηεπφκελνη θνξείο, πξνκεζεπηέο θαη εηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, εηαηξείεο πκβνχισλ, πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ (hardware), ζπιινγηθνχο θνξείο ησλ αλσηέξσ, ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο] πξνεηνηκάζηεθε ην ειιεληθφ ΠΓΖΓ 59. Σν αληίζηνηρν θείκελν βξίζθεηαη ζε δηαξθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ην 2001 θαη πεξηνξίδεηαη ζε ηερληθέο κφλν πξνδηαγξαθέο γηα ππνβνήζεζε ησλ θνξέσλ. Σν ειιεληθφ ΠΓΖΓ έρεη βαζηζηεί ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζην αληίζηνηρν πιαίζην ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Βξεηαλίαο 60. Ζ βξεηαληθή πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θξίλεηαη σο ε πην επηηπρεκέλε ζηελ Δπξψπε. Όζα αλαθέξνληαη ζην ΠΓΖΓ νξίδνπλ έλα γεληθφ πιαίζην πξνδηαγξαθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ην νπνίν είλαη ζθφπηκν λα πηνζεηεζεί, δεδνκέλεο ηεο Βξεηαληθήο επηηπρεκέλεο αλάπηπμεο, αιιά φρη κνλνκεξψο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην ΠΓΖΓ ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 61 : Πποδιαγπαθέρ Διαζςνδεζιμόηεηαρ (Interconnection Specifications), νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 4. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαζπλδεζηκφηεηαο Α/Α Σκήκα Πνιηηηθή 1 Γηεπζχλζεηο Ζ ζχλδεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε IPv4 θαη λα ππάξρεη ζρέδην γηα κεηάβαζε ζην IPv6. 2 Interfaces γηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ ( ) Σα interfaces γηα ζπζηήκαηα Hιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ ( ) πξέπεη λα αθνινπζνχλ ην πξφηππν SMTP/MIME γηα κεηαθνξά κελπκάησλ (message transport) θαη ην POP3 ή IMAP γηα ηελ αλεχξεζε/αλάθιεζε ζπξίδσλ 58 Μειέηε πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα : 59 Σν Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο : 60 Βι. παξάξηεκα V 61 πλνπηηθφ ρέδην Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : 93F9-3EC7F45B7E60/1064/ GreekeGIFT echspecs_s_v_1_5.pdf 67

68 (mailbox retrieval). Σν S/MIME V3 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κελπκάησλ εθηφο θαη εάλ ππάξρνπλ άιιεο εηδηθέο θπβεξλεηηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 3 Directory Services H αλάπηπμε directory services θαη ζρεηηθψλ interfaces ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε LDAPv3, εθηφο απφ Web-based transactions κε SOAP φπνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην UDDI. 4 Μειινληηθέο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην Web Μειινληηθέο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην Web ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη κε ην πξσηφθνιιν SOAP, ην πξφηππν θαηαιφγνπ UDDI θαη ην πξφηππν πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ WSDL. 5 Domain Naming Θα πξέπεη λα αθνινπζείηαη επίζεκν Domain Naming Policy ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο (πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην «ΤΕΔΤΞΗ»). 6 Internet/Intranet Domain Name Σν DNS ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα Internet/Intranet Domain Name ζε IP Address Resolution. 7 Μεηαθνξά Ζιεθηξνληθψλ Αξρείσλ Ζ κεηαθνξά ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν FTP. 8 Αξρεία Μεγάινπ Μεγέζνπο Καηά ηελ κεηαθνξά αξρείσλ κεγάινπ κεγέζνπο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο restart θαη recovery ηνπ πξσηνθφιινπ FTP. 9 Interfaces Δθαξκνγψλ Σα web-based interfaces ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζε Terminal Emulation. Πποδιαγπαθέρ Ολοκλήπωζερ Δεδομένων (Data Integration Specifications), νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 5. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οινθιήξσζεο θαη Γηακφξθσζεο Γεδνκέλσλ Α/Α Σκήκα Πνιηηηθή 1 Οινθιήξσζε Γεδνκέλσλ XML θαη XML schemas γηα νινθιήξσζε δεδνκέλσλ 2 Μνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ UML, RDF θαη XML γηα κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ (Data Modeling) θαη γηα πηνζέηεζε γιψζζαο πεξηγξαθήο (Description Language) 3 Μεηαζρεκαηηζκφ Γεδνκέλσλ XSL γηα κεηαζρεκαηηζκφ δεδνκέλσλ (Data Transformation) 4 Τινπνηήζεηο XML Όιεο νη πινπνηήζεηο XML ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα ηνπ World Wide Web Consortium (W3C Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ W3C. Πξνηείλεηαη ε απνθπγή ρξήζεο επεθηάζεσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαηεζεί ζην W3C εηδηθά ζε ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 5 XML schemas Σα XML schemas πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη απνδεθηά ή λα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηνλ θνξέα πνπ ζπληεξεί θαη ππνζηεξίδεη ην ΠΓΖΓ θαη λα δεκνζηεχνληαη / απνζεθεχνληαη θεληξηθά ζην web site ηνπ ΠΓΖΓ (http://www.infosociety.gr/ ). Πποδιαγπαθέρ Διασείπιζερ Πεπιεσομένος και Metadata (Content Management and Metadata Spesifications), νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 68

69 Πίλαθαο 6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηε Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ Α/Α Σκήκα Πνιηηηθή 1 Πξφηππν γηα Metadata Ζ αλάπηπμε θαη ε πηνζέηεζε πξφηππνπ γηα Metadata ην νπνίν ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην κνληέιν Dublin Core, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓΖΓ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αλάθηεζε / αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. H ρξήζε ηνπ Dublin Core ζα πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε αθ' ελφο λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο πεξηγξαθήο θαη ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη αθ' εηέξνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο πξσηνβνπιίεο επέθηαζεο ηνπ πξνηχπνπ απφ άιιεο ρψξεο. 2 Λίζηα Κπβεξλεηηθψλ Καηεγνξηψλ Ζ αλάπηπμε θαη ε ζπληήξεζε ηεο Λίζηαο Κπβεξλεηηθψλ Καηεγνξηψλ (GCL, Government Category List). Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε ππάξρνπζα θαηεγνξία απφ ην GCL ή λα πξνηείλεη ηνλ νξηζκφ λέαο / λέσλ θαηεγνξηψλ. Πποδιαγπαθέρ Ππόζβαζερ Πλεποθοπιών (Information Access Specifications), νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 7. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξφζβαζεο Πιεξνθνξηψλ Α/Α Σκήκα Πνιηηηθή 1 Πξφζβαζε κέζσ ηερλνινγίαο browser. Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ηερλνινγίαο browser. 2 Καλάιηα Παξάδνζεο Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ρξήζηε (πνιίηε, επηρεηξήζεηο) κέζσ ελφο εχξνπο θαλαιηψλ παξάδνζεο φπσο: πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ππνινγηζηέο workstations, ζπζθεπέο κε browsers κεησκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηαζκνί πιεξνθφξεζεο (info kiosks), ςεθηαθή ηειεφξαζε, θηλεηά ηειέθσλα, PDAs, θιπ. 3 Οξηζκφο Πιεξνθνξηαθνχ Πεξηερνκέλνπ Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν λα νξίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη παξάδνζεο. 4 Καλάιηα Παξάδνζεο κε Μεησκέλε Ηθαλφηεηα Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηεο ππεξεζίαο λα είλαη πξνζβάζηκεο ζηνλ πνιίηε κέζσ ελφο θαλαιηνχ παξάδνζεο κε κεησκέλε ηθαλφηεηα φπνπ είλαη απαξαίηεην θαηά πεξίπησζε, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο φπσο νη transcoders. 5 Πξφζβαζε γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο 6 Πξφζβζε ζηνλ πνιίηε Μέζσ Πνιιαπιψλ Καλαιηψλ Παξάδνζεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα παξέρνπλ πξφζβαζε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ πνιίηε κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ παξάδνζεο βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 69

70 αλαγθψλ ηνπ πνιίηε (θαηά πεξίπησζε). 7 Πξνδηαγξαθέο πγθεθξηκέλνπ Καλαιηνχ Όηαλ έλα θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο δειψλεη φηη ππνζηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαλάιη παξάδνζεο, ηφηε απηφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνχ. 8 Τπνζηήξημε Internet Όια ηα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα ππνζηεξίδνπλ ην Internet σο θαλάιη παξάδνζεο, είηε απεπζείαο είηε κέζσ ππεξεζηψλ ηξίησλ. 9 Πξφζβαζε Μέγηζηεο Γπλαηή Πιεξνθνξίαο Όηαλ ην Internet ρξεζηκνπνηείηαη σο θαλάιη παξάδνζεο, ηα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ε κέγηζηε δπλαηή πιεξνθνξία λα είλαη πξνζβάζηκε θαη επεμεξγάζηκε ρξεζηκνπνηψληαο browsers κε ηελ ειάρηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 10 Browsers Πξνζσπηθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Τπνινγηζηψλ workstations Μεξηθά ειεθηξνληθά θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ε νπνία πξνζθέξεηαη απφ ηνπο θαηλνχξγηνπο browsers πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ππνινγηζηέο workstations. 11 Plug-ins Όηαλ ην Internet ρξεζηκνπνηείηαη σο θαλάιη παξάδνζεο, επηπξφζζεηα middleware ή plug-ins κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλε, εθ φζνλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ browsers πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ππνινγηζηέο workstations, δεδνκέλνπ φηη απηά κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ downloaded απφ ην Internet ρσξίο ζρεηηθφ θφζηνο (software licenses). 12 Τπνζηήξημε Διιεληθήο γιψζζαο Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα. 13 Αζθάιεηα - Downloading Σα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ηελ κέγηζηε πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο αζθάιεηαο ζρεηηθνχο κε ηελ ζχλδεζε ζην Internet, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηθαλφηεηαο πξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε ην downloading θψδηθα ν νπνίνο κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη δελ είλαη authenticated. θνπφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηκήκαηα ησλ ιχζεσλ/ ζπζηεκάησλ/ εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη κφλν απηή, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην γεληθφηεξν κνληέιν εθαξκνγήο ηνπο, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεθκεξίσζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ αιιά θαη νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ησλ αλσηέξσ ζε θεληξηθφ επίπεδν δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν πιαίζην απηφ επηηξέπεη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πινπνίεζεο λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε ηερλνινγία θαη αξρηηεθηνληθή γηα ηνλ ππξήλα θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα, αιιά φπσο θαίλεηαη απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο θαη πινπνηήζεηο, θαη ε πινπνίεζε ησλ δηεπαθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (WEB Services) δελ γίλεηαη ππφ έλα 70

71 θνηλφ πιαίζην. Δπίζεο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη αληηκεησπηζηεί απφ ηνπο επηκέξνπο θνξείο σο κία αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ φπσο απηέο απηνκαηνπνηνχληαη απφ ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη φρη φπσο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ πνιίηε, πξνδηαγξάθνληαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο & πξφηππα γηα ηελ άληιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ απφ ηξίην ζχζηεκα ρσξίο λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν θνξέα πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηηο αλάινγεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξάδνζή ηνπ. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε πνιηηηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κεηαμχ φισλ ησλ ειιεληθψλ δεκνζίσλ νξγαληζµψλ (Τπνπξγεία, Ννµαξρίεο, Γήµνη, Πεξηθέξεηεο), ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη (ηδαληθά) µεηαμχ Διιάδνο θαη ζπζηεµάησλ άιισλ ρσξψλ (Δ.Δ, ΖΠΑ, Αζία, θιπ.) θαη λα θαιχπηεη έλα µεγάιν αξηζµφ ηνµέσλ ηεο Οηθνλνµίαο 62 (Δηθφλα 5). Δηθφλα 5. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Οηθνλνκία 62 Κείκελν Γηαβνχιεπζεο Διιεληθφ Πιαίζην : 93F9-3EC7F45B7E60/1066/GreekeGIFstudy_v_1_5.pdf 71

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Φεθηαθόο ρεδηαζκόο ζε ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο: Η ρξήζε εθαξκνγώλ Web 2.0 γηα ηελ παξαγσγή πνιηηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ- ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( e Government)... 26

1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( e Government)... 26 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Δηζαγσγή... 2 1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο... 4 1.1 Νέεο πξνθιήζεηο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε... 4 1.1.1 Ο Ρφινο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε... 7 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα