ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2251(INI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2251(INI)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων /2251(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες (2014/2251(INI)) Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...9 PE v /14 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες (2014/2251(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) 1, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών » (COM(2010)0491), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010) 0078), έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων ( ), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Έκθεση Προόδου 2014 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας» (COM(2014)0575), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1999 με θέμα "Γυναίκες και Επιστήμη: Κινητοποίηση των γυναικών με σκοπό τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας" (COM(1999)0076), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2012 με τίτλο "Μία ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη" (COM(2012)0392), έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα της ισότητας των φύλων στη δημόσια έρευνα ('Gender Equality Policies in Public Research') βάσει συνοπτικής μελέτης της Ομάδας του Ελσίνκι (της συμβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής που ασχολείται με θέματα φύλου, έρευνα και καινοτομία), 1 ΕΕ L 204, , σ. 23. PR\ doc 3/14 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη την έκδοση «She Figures (στοιχεία για τις γυναίκες) 2012: Το φύλο στις στατιστικές για την έρευνα και την καινοτομία», που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή το 2013, έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2014 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας - Έκθεση Προόδου 2014, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το , έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) 2, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη 3, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Γυναίκες και επιστήμη Κινητοποίηση των γυναικών για τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας" 4, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2015), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων της στόχων και καθηκόντων Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά προϋπόθεση για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών και είναι ουσιαστικής σημασίας για την χειραφέτησή τους και για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποδυναμώνει το δυνητικό πλεονέκτημα της επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την έρευνα και την καινοτομία καθώς και το πλεονέκτημα της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες στατιστικές και έρευνες, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες, ακόμα και σε τομείς στους οποίους αποτελούν την πλειονότητα, όπως στον εκπαιδευτικό τομέα. Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί μεν ορισμένες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις ερευνήτριες και το ποσοστό τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με αυτό των ανδρών, αλλά ο αριθμός των ερευνητριών παραμένει 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) ΕΕ C 279Ε, , σ ΕΕ C 309, , σ. 57. PE v /14 PR\ doc

5 σημαντικά μικρότερος από αυτό των ανδρών, ενώ το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται στον βιομηχανικό τομέα Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των γυναικών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σαφώς από έντονο κάθετο διαχωρισμό, με πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών σε κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις γυναίκες (She Figures) του 2012, οι γυναίκες αντιπροσωπεύσουν μόνο10% των πανεπιστημιακών πρυτάνεων ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι που ευθύνονται για την κατάσταση αυτή είναι πολλοί και περίπλοκοι, όπως τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, και οι συνειδητές και ασυνείδητες διακρίσεις Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας είναι πιθανότερο να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών ή της οικογένειας από τους άνδρες συντρόφους τους, και ότι, ως εκ τούτου, όλα τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα επιτυχούς συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προώθησης της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άνισους όρους πρόσβασης σε ερευνητικές θέσεις, χρηματοδότηση, δυνατότητες δημοσίευσης και ακαδημαϊκά βραβεία Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευθεί να διασφαλίσει μια εκπροσώπηση της τάξης του 40% για το υποεκπροσωπούμενο φύλο μεταξύ των μελών όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της, των ειδικών ομάδων και των επιτροπών και θα εφαρμόσει, πιο συγκεκριμένα, την γραμμή αυτή στο ειδικό πρόγραμμα Ορίζων 2020 Ισότητα των φύλων στις ακαδημαϊκές θέσεις 1. λαμβάνει υπό σημείωση ότι παρά τις θετικές αλλαγές των τελευταίων ετών, η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, ενώ η κατάσταση διαφέρει αναλόγως με το κράτος μέλος, τους τομείς έρευνας και τον ακαδημαϊκό βαθμό επισημαίνει την εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία γυναικών στις υψηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες και στις θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε επιστημονικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, γεγονός το οποίο υποδεικνύει την ύπαρξη γυάλινης οροφής 2. επαναλαμβάνει ότι η ισότητα των φύλων συνιστά μια από τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή, συμπεριλαμβανομένου και στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό κλάδο τονίζει ότι όλες οι μορφές άμεσης ή έμμεσης διάκρισης εις βάρος γυναικών πρέπει να καταργηθούν 3. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η άνιση πρόσβαση των γυναικών σε ερευνητικές θέσεις, χρηματοδότηση και δυνατότητες δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται, PR\ doc 5/14 PE v01-00

6 συμπεριλαμβανομένου και ενός μισθολογικού χάσματος στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, παρά τις νομικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ και στα κράτη μέλη για ίση αμοιβή και μη διάκριση στην αγορά εργασίας. Θετικά μέτρα 4. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις με σκοπό την κατάλληλη εφαρμογή τους και, εν ανάγκη, την αναθεώρησή τους, ούτως ώστε να επιβληθεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών η αρχή της μη διάκρισης πρέπει να τηρείται σε κάθε τύπο σύμβασης για απασχόληση ή χρηματοδότηση, και το νόμιμο δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας πρέπει να γίνεται σεβαστό για όλες τις μορφές αμοιβής που καταβάλλονται σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων και υποτροφιών 5. λαμβάνει υπό σημείωση ότι, εκτός από την επιβολή νομικών διατάξεων, πρέπει να αρθούν τα πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια που δημιουργούν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος γυναικών σε επιστημονικές σταδιοδρομίες και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων τα εμπόδια αυτά βασίζονται συχνά σε μεροληπτική στάση, αρνητικές προκαταλήψεις, συνειδητά και ασυνείδητα στερεότυπα, και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν στην άρση τους 6. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες και να αναπτύξει περαιτέρω τις θετικές εκστρατείες που απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια, ενθαρρύνοντάς τις να ξεκινήσουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταδιοδρομίες σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας, όπου, παρά τις πρόσφατες θετικές μεταβολές, η συμμετοχή των γυναικών παραμένει κάτω από το μέσον όρο 7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους φορείς να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συνεχίζουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, όπως τα προγράμματα καθοδήγησης και δικτύωσης, υποστηρίζουν νέες επιστήμονες να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να υποβάλλουν αιτήσεις για υποτροφίες, και που υποστηρίζουν τις μεμονωμένες σταδιοδρομίες ερευνητριών και την προαγωγή τους στις υψηλότερες βαθμίδες οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις με ευθύνη για την λήψη αποφάσεων Εξισορρόπηση του επαγγελματικού και του προσωπικού βίου 8. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη επιτυχούς συνδυασμού των επαγγελματικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων συνιστά συχνά μέγιστο εμπόδιο για τις γυναίκες που ακολουθούν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, και αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους 9. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας και άλλους ενδιαφερομένους να σχεδιάσουν προγράμματα για την ενεργό ενθάρρυνση των γυναικών να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους μετά από άδεια μητρότητας ή γονική άδεια, να παράσχουν χρηματοδότηση για προγράμματα επανένταξης και να PE v /14 PR\ doc

7 προβλέψουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιστημονική παραγωγή των γυναικών μετά από τη γέννηση ή υιοθέτηση παιδιού καθώς και να προβλέψουν κατάλληλες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται επίσης σε ερευνητές που λαμβάνουν ατομικές υποτροφίες και σε προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με εξωτερικά μέσα Θεσμικές αλλαγές και σχέδια 10. λαμβάνει υπό σημείωση ότι, εκτός από το να ενθαρρύνουν τη σταδιοδρομία μεμονωμένων γυναικών, θεσμικές αλλαγές χρειάζονται επίσης για την υπέρβαση των εμποδίων στην ισότητα των φύλων, ειδικότερα εις ό, τι αφορά τον κάθετο διαχωρισμό και τη συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις 11. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενισχύσει το συντονιστικό της ρόλο όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και να προσφέρει κατάλληλη κατάρτιση στους ενδιαφερομένους όσον αφορά τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό χώρο 12. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρηματοδοτεί τη δημιουργία σχεδίων για την ισότητα των φύλων σύμφωνα με το 7 πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα "Ορίζων 2020", και επικροτεί επίσης το κοινό σχέδιο της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για σχέδια περί ισότητας των φύλων ως μέσου εντοπισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τους ενδιαφερομένους υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών οργανισμών καθώς και την ποικιλομορφία των οργανωτικών τους διαρθρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη Βήματα προόδου 13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια για να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν σχέδια περί ισότητας των φύλων, να προβλέψουν τη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους ερευνητικά προγράμματα και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για διαρθρωτική αλλαγή, προκειμένου να γεφυρωθούν τα υφιστάμενα κενά σε ερευνητικά ινστιτούτα και προγράμματα 14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη νε εξετάσουν το ενδεχόμενο της δημιουργίας σχεδίων περί ισότητας των φύλων ως προϋπόθεσης για την πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια στον ερευνητικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα 15. καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη μεθοδολογία για τη διατήρηση των ανά φύλο στατιστικών στοιχείων για όλες τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές δραστηριότητες, εκτός από τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους, και να αναπτύξουν έγκυρους δείκτες για τη μέτρηση των διαδικασιών θεσμικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο και στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας 16. καλεί τα κράτη μέλη, τον ακαδημαϊκό κλάδο και όλους τους ενδιαφερομένους να εισαγάγουν ειδικά προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να PR\ doc 7/14 PE v01-00

8 τονίσουν τη σημασία της ισότητας των φύλων 17. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει σταθερά την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα προγράμματα και τα μέτρα βάσει των οποίων παρέχεται χρηματοδότηση στους τομείς της επιστήμης, του ακαδημαϊκού χώρου και της έρευνας Κινητοποίηση 18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τα δίκτυα που ενώνουν γυναίκες επιστήμονες σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο 19. επαναλαμβάνει ότι είναι μέγιστης σημασίας η διασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων και στην εγγύηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε ομάδες αξιολόγησης, εξεταστικές επιτροπές και όλες τις άλλες επιτροπές, καθώς και σε οριζόμενες ομάδες και επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με προσλήψεις, χρηματοδότηση, ερευνητικά προγράμματα και δημοσίευση ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια πρέπει να ενθαρρυνθούν να καθορίσουν στόχους για τη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς αυτούς 20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. PE v /14 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γυάλινη οροφή Ο όρος «γυάλινη οροφή» υιοθετήθηκε το 1986 από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street Journal. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα αόρατα εμπόδια (βάσει προκαταλήψεων) που περιορίζουν την προαγωγή των γυναικών σε ανώτερες θέσεις κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η κλίμακα υπολογισμού της γυάλινης οροφής αντικατοπτρίζει τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα των ανδρών συναδέλφων τους. Ειδικότερα, ο παραδεδεγμένος κοινωνικός ρόλος των γυναικών επηρεάζει όχι μόνο την προσωπική τους ζωή αλλά και τα βιώματά τους στον χώρο εργασίας, δημιουργώντας πολυάριθμα και περίπλοκα προβλήματα. Από έρευνες προκύπτει ότι οι ικανότητες, οι μέθοδοι και η συνολική προσέγγιση των γυναικών σε επιστημονικά ζητήματα είναι απολύτως ίδιες με εκείνες των ανδρών. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες, ακόμα και σε τομείς στους οποίους αποτελούν την πλειονότητα, όπως στον εκπαιδευτικό τομέα. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση είναι πολυάριθμοι και περίπλοκοι, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την έρευνα που διενεργείται με έμφαση στον εκπαιδευτικό τομέα. Περιορίζοντας, μέσω συνειδητών και ασυνείδητων στερεοτύπων, την παρουσία των γυναικών στον τομέα της έρευνας, απορρίπτουμε ένα σημαντικό δυναμικό που έχει αναπτυχθεί στα πανεπιστήμιά μας και υποτιμούμε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ειδίκευσης. Η ανεπαρκής αξιοποίηση του εν λόγω ανθρώπινου κεφαλαίου αποδυναμώνει το δυνητικό πλεονέκτημα της επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την έρευνα και την καινοτομία καθώς και το πλεονέκτημα της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. Η επιστήμη και η καινοτομία απαιτούν συνεχώς νέες ιδέες, και αναμφισβήτητα οι καλύτερες από αυτές προκύπτουν σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία. Ταυτόχρονα, η άνιση μεταχείριση και οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Στατιστικά στοιχεία Στην έκδοση She Figures που δημοσιεύεται κάθε τρία έτη από το 2003, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία και δείκτες σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και σχετικά με την ισότητα των φύλων στην επιστήμη. Στη She Figures για το 2012 επισημαίνεται ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των φύλων στον επιστημονικό τομέα. Για παράδειγμα, ενώ το 2010 το 59% των προπτυχιακών και πτυχιακών φοιτητών στην ΕΕ ήταν γυναίκες, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις στην ΕΕ ανήλθε μόλις στο 20%. PR\ doc 9/14 PE v01-00

10 Παρόλο που το ποσοστό των γυναικών που ασχολούνται με την έρευνα αυξάνεται γρηγορότερα από το αντίστοιχο των ανδρών, το 2009 μόλις το 33% των ερευνητών στην ΕΕ των 27 ήταν γυναίκες. Το εν λόγω ποσοστό είναι το χαμηλότερο στον τομέα των επιχειρήσεων, όπου μόλις το 19% επί του συνόλου των ερευνητών ήταν γυναίκες, σε σύγκριση με το 40% στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και το 40% στον κυβερνητικό τομέα. Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των γυναικών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σαφώς από έντονο κάθετο διαχωρισμό. Το 2010, το ποσοστό γυναικών μεταξύ των φοιτητών (55%) και των αποφοίτων (59%) υπερέβαινε αυτό των ανδρών, ωστόσο οι άνδρες υπερτερούσαν των γυναικών μεταξύ των διδακτορικών φοιτητών και των κατόχων διδακτορικών τίτλων (το ποσοστό διδακτορικών φοιτητριών ανήλθε στο 49% και των γυναικών διδακτόρων στο 46%). Επιπλέον, οι γυναίκες αντιστοιχούσαν μόλις στο 44% του ακαδημαϊκού προσωπικού τρίτης βαθμίδας, στο 37% του ακαδημαϊκού προσωπικού δεύτερης βαθμίδας και στο 20% του ακαδημαϊκού προσωπικού πρώτης βαθμίδας. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι ακόμα πιο καταφανής στους τομείς της επιστήμης και της μηχανικής. Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ του φοιτητικού πληθυσμού πρώτης βαθμίδας αυξήθηκε από μόλις 31% σε 38% στους διδακτορικούς φοιτητές, και στο 35% μεταξύ των διδακτόρων, όμως ανήλθε στο 32% του ακαδημαϊκού προσωπικού τρίτης βαθμίδας, στο 23% του ακαδημαϊκού προσωπικού δεύτερης βαθμίδας και μόλις στο 11% του ακαδημαϊκού προσωπικού πρώτης βαθμίδας. Οι γυναίκες μεταξύ των αποφοίτων συχνά εγκαταλείπουν τον επιστημονικό κλάδο μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους σπουδών. Προκύπτει ότι η εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις και βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση. Η ύπαρξη μεγαλύτερου ποσοστού γυναικών σε ηγετικές θέσεις δίνει επίσης στον έξω κόσμο το μήνυμα ότι η εταιρεία κατανοεί την περιπλοκότητα των παγκόσμιων αγορών και προτίθεται να γίνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πρόσφατες μελέτες που εκπονήθηκαν στις ΗΠΑ παρατίθενται ολοένα και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των προκαταλήψεων λόγω φύλου στην απομάκρυνση των γυναικών από τη σταδιοδρομία στον κλάδο της επιστήμης. «Μια τυχαιοποιημένη, διπλήτυφλή μελέτη που εκπονήθηκε το 2012, παρουσίασε σε πανεπιστημιακές σχολές που ειδικεύονται στην έρευνα το υλικό της αίτησης ενός εικονικού φοιτητή στον οποίο αποδόθηκε τυχαία ανδρικό ή γυναικείο όνομα. Από την εν λόγω μελέτη προέκυψε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που ανήκαν στο διδακτικό προσωπικό έκριναν ότι ο άνδρας υποψήφιος είχε πολύ περισσότερες ικανότητες και ήταν πιο κατάλληλος για πρόσληψη σε σύγκριση με τη γυναίκα υποψήφια που είχε υποβάλει την ίδια ακριβώς αίτηση. Από μελέτη του 2014 προέκυψε ότι τόσο γυναίκες όσο και άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να προσλάβουν άντρα για εργασία που απαιτεί μαθηματικά.» (Joan C. Williams: The 5 Biases Pushing Women Out of STEM, Harvard Business Review, 5 Μαρτίου 2015). Εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών Παγιωμένα αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα (οι προκαταλήψεις δημιουργούν μεγάλες διακρίσεις). Μητρότητα και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις Σε περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι ακολουθούν επαγγελματική σταδιοδρομία, οι γυναίκες PE v /14 PR\ doc

11 που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας είναι πιθανότερο να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες από τους συντρόφους τους όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, προσπαθώντας επίσης να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας, και συνήθως αποδέχονται κατώτερες θέσεις εργασίας. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις πιθανότατα επίσης να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες απόφοιτοι αποσύρονται μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους σπουδών, καθώς είναι καιρός να ξεκινήσουν οικογένεια. Όμως η απόκτηση παιδιών είναι πιθανότερο να επηρεάσει την παραγωγικότητα και την προαγωγή της σταδιοδρομίας τους, σε σύγκριση με τους άνδρες που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας. Σύμφωνα με την έκδοση She Figures για το 2012, το 2010 οι ερευνήτριες εμφάνισαν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδιά σε σύγκριση με τον εργαζόμενο πληθυσμό, συνεπώς σε όλα τα μέτρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα επιτυχούς εξισορρόπησης του επαγγελματικού και του προσωπικού βίου. Διακρίσεις: ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε «ανδρικά και γυναικεία» Παραδοσιακά, οι κοινωνίες συχνά αντιμετωπίζουν ορισμένα επαγγέλματα ως ανδρικά και κάποια άλλα ως γυναικεία. Τα στερεότυπα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στους κλάδους της επιστήμης και της μηχανικής. Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των τακτικών καθηγητών ήταν το υψηλότερο στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (28,4% και 19,4% αντιστοίχως) και το χαμηλότερο στη μηχανική και την τεχνολογία (7,9%). Μισθολογικό χάσμα Πρέπει να αναγνωριστεί το πρόβλημα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μισθολογικό χάσμα υφίσταται επίσης στη σταδιοδρομία στον ερευνητικό και τον πανεπιστημιακό κλάδο, συνεπώς συνυπολογίζεται στους παράγοντες που συμβάλλουν στην πιθανή απογοήτευση των γυναικών στους εν λόγω κλάδους, λόγω της αργής επαγγελματικής τους ανέλιξης και της ελάσσονος πρόσβασής τους σε ερευνητική χρηματοδότηση και σε δημοσιεύσεις, και τις ωθεί να εγκαταλείψουν τη σταδιοδρομία τους. Η άνιση αμοιβή για όμοια εργασία θεωρείται άμεση διάκριση βάσει του ενωσιακού δικαίου: Η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας (...) συνιστά σημαντική πτυχή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών καθώς και καίριο και αναπόσπαστο κομμάτι του κοινοτικού κεκτημένου (Οδηγία 2006/54/ΕΚ). Έλλειψη φιλοδοξιών (έλλειψη οράματος και αυτοπεποίθησης) Η «στερεοτυπική απειλή» κάνει τις γυναίκες να πιστεύουν ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους ή ότι είναι λιγότερο ικανές, γεγονός που τις ωθεί να συμπεριφέρονται σαν να είναι όντως λιγότερο ικανές. Άνιση πρόσβαση στα επαγγέλματα και στη χρηματοδότηση Το ζήτημα της χρηματοδότησης και των πόρων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σύμφωνα με την έκδοση She Figures για το 2012, από τις 22 χώρες για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το 2010, οι 17 ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για τους άνδρες όσον αφορά τη εξσφάλιση ερευνητικής χρηματοδότησης. Σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και στη Νορβηγία, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν υψηλότερα για τις PR\ doc 11/14 PE v01-00

12 γυναίκες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων που δόθηκαν το 2007, οι γυναίκες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στον κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών, με ποσοστό που ανήλθε στο 50% επί του συνόλου των επιχορηγήσεων, ενώ στις βιοεπιστήμες το ποσοστό μόλις προσέγγιζε το 35%. Από μια πιο πρόσφατη ανάλυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μεταδιδακτορικών και Νέων Ερευνητών προέκυψε ότι οι γυναίκες λαμβάνουν σημαντικό μερίδιο από τα εν λόγω αναγνωρισμένου κύρους βραβεία. Σε τρία από τα προγράμματα αυτά, οι γυναίκες σημείωσαν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας (80%-90% επί του ανδρικού ποσοστού), όμως σε ορισμένες από τις δράσεις κινητικότητας Marie Curie τα ποσοστά επιτυχίας των γυναικών ήταν υψηλότερα. Αυτό μπορεί να εκληφθεί ως απόδειξη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ φέρνει αποτελέσματα. Έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση Από προηγούμενη έρευνα έχει προκύψει ότι σε κριτικές επιτροπές με ίση συμμετοχή γυναικών, οι τελευταίες ήταν επίσης πιθανότερο να προτιμήσουν άνδρες υποψηφίους έναντι γυναικών με τα ίδια προσόντα. Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η ύπαρξη καθοδηγητή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Ωστόσο, σε ανδροκρατούμενους τομείς, οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε σχέσεις καθοδήγησης με το άλλο φύλο. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυστηρές πολιτικές για την αποφυγή σεξουαλικής παρενόχλησης. Ισχύοντα προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων Η ισότητα των φύλων συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες για «Ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη» (ΕΧΕ) και αποτελεί ζήτημα εγκάρσιου χαρακτήρα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Μεταξύ των λοιπών πρωτοβουλιών περιλαμβάνεται η Ομάδα Ελσίνκι για το φύλο στην έρευνα και την καινοτομία, μια εκστρατεία που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Science it's a girl thing!» («Η επιστήμη είναι γυναικεία υπόθεση!»), η στρατηγική με τίτλο «Institutional change» («Θεσμική αλλαγή») για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των οργανισμών διεξαγωγής έρευνας (ΟΔΕ) και των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, και η ομάδα εμπειρογνωμόνων με τίτλο «Innovations through Gender» (Καινοτομίες μέσω των φύλων), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτάσεις για την προσαρμογή του ρόλου των γυναικών στην επιστήμη (μέτρα προς εξάλειψη) Ορισμένα μέτρα που αφορούν τη μητρότητα Όταν οι γυναίκες γεννούν ή υιοθετούν, τότε η επιστημονική παραγωγή πρέπει να υπολογίζεται ως λιγότερο παραγωγική για τουλάχιστον ένα έτος και να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προσωρινή παύση της εργασίας. PE v /14 PR\ doc

13 Προσωρινή μείωση των οικείων δραστηριοτήτων διδασκαλίας ή διαχείρισης έργων κατά την περίοδο της μητρότητας. Πρέπει να παρέχονται ποιοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί στις εγκαταστάσεις εργασίας. Γενικά μέτρα Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στο σύνολο των ακαδημαϊκών και επιστημονικών δραστηριοτήτων, με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα παρακάτω: o Δομές (διαρκής κατάρτιση ανά φύλο στατιστικών στοιχείων για όλες τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές δραστηριότητες και επιδίωξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε επαγγελματικές οργανώσεις και στην εναλλαγή θέσεων) o Προγράμματα (συμπερίληψη περιεχομένου σχετικά με την ισότητα των φύλων και εξέταση του αντικτύπου που έχει το ζήτημα της ισότητας των φύλων σε συγκεκριμένα ερευνητικά έργα) o Προϋπολογισμός: η κοινωνία πρέπει να χρηματοδοτήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να τονιστεί η σημασία της ισότητας των φύλων. Εποπτεία των διαδικασιών επιλογής: είσοδος, προαγωγή, χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, χρηματοδότηση έργων, υποτροφίες κ.λπ. Παροχή εκπαίδευσης και εγχειριδίων στα μέλη των κριτικών επιτροπών σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Συστηματική λογοδοσία όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο της ισότητας. Αρωγή ώστε σε δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια να τηρούνται οι αρχές της ισότητας (από τα κριτήρια που διέπουν τους διορισμούς στις βασιλικές ακαδημίες μέχρι τις επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και εθνικών βραβείων ή τις επιλέξιμες θέσεις). Θετικά μέτρα δράσης Χρήματα και/ή δέσμευση θέσεων για την επίτευξη αριθμητικής ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενεργητική πρόσληψη γυναικών (αναζήτηση πιθανών υποψηφίων όταν δεν υπάρχουν αιτήσεις γυναικών για κάποια θέση εργασίας), ιδίως για ανώτερες θέσεις. Μέτρα αποκατάστασης, από διάφορες οργανώσεις και φόρα, για τη διόρθωση ή τη δραστική βελτίωση της κατάστασης. Όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος της γυάλινης οροφής που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επιστημονικό αλλά και σε άλλους τομείς, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η PR\ doc 13/14 PE v01-00

14 γυάλινη οροφή δεν είναι τίποτε άλλο παρά γυάλινη. Στην έκθεση παρατίθενται παραδείγματα τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο γυάλινος χαρακτήρας της οροφής σε διάφορες καταστάσεις και για διάφορα άτομα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα εν λόγω εμπόδια μπορούν να παρακαμφθούν ή ακόμα και να καταρριφθούν μέσα από την άμεση λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων λόγω φύλου καθώς και μέσα από τη συνεργασία με το μελλοντικό εργατικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, δεξιοτήτων και την αλλαγή των αντιλήψεων. Ορισμένα από τα θέματα που καλύπτονται: 1. Η ζωή μιας γυναίκας σε τομείς που άπτονται της επιστήμης: παραδείγματα που παρουσιάζουν τις στατιστικές που προέκυψαν από την έρευνα. 2. Εμπόδια, ποσοστώσεις & #HeForShe: τρέχουσες μέθοδοι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 3. Οι επιρροές και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα: παραδείγματα οργανώσεων που ξεκινούν το έργο τους από μικρότερες ηλικίες και για ποιούς λόγους. 4. Ειδικές συστάσεις στις οποίες μπορούμε να προβούμε ώστε να έχουμε καίρια αποτελέσματα κ.λπ. Συμπέρασμα (Έκβαση) Εν είδει συμπεράσματος, θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη γυάλινη οροφή ως ένα από τα εμπόδια για τις γυναίκες ως κατηγορία, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις στον επιστημονικό, πανεπιστημιακό και επαγγελματικό τομέα. Έχουν διεξαχθεί πολλές σχετικές έρευνες και δημοσκοπήσεις (παλαιότερες και πρόσφατες) και όλες σχεδόν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Τα μέτρα πρέπει να έχουν ριζοσπαστικό και όχι επιδερμικό χαρακτήρα. Η συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο είναι άκρως σημαντική και πρέπει να επιδιώκεται από τον καθένα μας ξεχωριστά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Υπάρχει πάντοτε αυξημένη ανάγκη για μια ισχυρή και αποφασιστική ένωση γυναικών. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές ορθότερων πρακτικών για την πρόσληψη και την απασχόληση επιστημόνων. Η έννοια της ισότητας πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο, εκεί όπου τα παιδιά μαθαίνουν ότι είναι ισότιμα σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Τα σχολεία πρέπει επίσης να παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με τη διαφορετικότητα προκειμένου να στηρίξουν τις γυναίκες σε επαγγέλματα στον κλάδο των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, του πολυτεχνείου και των μαθηματικών. Εν προκειμένω είναι επιτακτική η ανάγκη για αδιάλειπτη επιβολή της νομοθεσίας. Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν μεταξύ τους, ωστόσο επιβάλλεται και πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα ανεξάρτητα από την ηλικία, τη θρησκεία, την οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Η Nancy Hopkins εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το κίνητρο αυτής της επιδίωξης: «Η αλλαγή των συναισθημάτων και των απόψεων κάθε ατόμου ξεχωριστά είναι υπερβολικά αργή διαδικασία - αν αλλάξουμε τους θεσμούς, θα αλλάξει και ο χτύπος της καρδιάς». PE v /14 PR\ doc

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε τη σταδιοδροµία των γυναικών στις επιστήµες και στο πανεπιστήµιο, και το φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0311 Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) P7_TA(2011)0330 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 19.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) σχετικά με τον προϋπολογισμό 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2014/2255(INI) 5.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15013/16 ΘΚ/νκ 1 DG G 3 C

15013/16 ΘΚ/νκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 15013/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες RECH 337 EDUC 408 SOC 754

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2127(INI) 13.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2017/2127(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2003(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ισότητα των Φύλων ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ισότητα των Φύλων ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αρχή της δηµοκρατίας. Εντούτοις, στην πραγµατικότητα η διάκριση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 12.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 4.5.2017 2017/2025(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2142(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2142(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/2142(INI) 3.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/2324(INI) 8.5.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/2237(INI) 4.12.2008 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.5.2017 2016/2147(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

14301/16 ΘΚ/ριτ 1 DG G 3 C

14301/16 ΘΚ/ριτ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14301/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 309 EDUC 365 SOC 690 COMPET 575 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.12.2012 2012/2255(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14853/15 RECH 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

14327/15 ΜΑΚ/γπ 1 DG B 3A

14327/15 ΜΑΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14327/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εγκρίθηκε από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 5.11.2013 2013/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιστορική Αναδρομή Καθώς άλλαξαν οι κοινωνικές αξίες και οι οικονομικές συνθήκες, στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14207/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EDUC 407 JEUN 142 EMPL 541

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα