Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών στο πλαίσιο ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994, για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 ( 2 ), και ιδίως το παράρτηµα II άρθρο παράγραφος 7, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Οι ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, είναι έργα, προπαρασκευαστικές µελέτες ή µέτρα τεχνικής συνδροµής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι επιλεξιµότητας και υλοποίησης των εν λόγω ενεργειών. (2) Οι κανόνες επιλεξιµότητας καθορίζονταν µέχρι σήµερα στο παράρτηµα IV των αποφάσεων χορήγησης, µε βάση ένα τυποποιηµένο κείµενο. (3) Για τη διασφάλιση της ενιαίας αντιµετώπισης των εν λόγω ενεργειών, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοίκανόνες επιλεξι- µότητας των σχετικών δαπανών. Οι κανόνες αυτοίπρέπει να προσδιορίζουν την περίοδο επιλεξιµότητας και τις διάφορες κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. (4) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, η έγκριση από την Επιτροπή προτεινόµενων σχεδίων πρέπει να πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των κριτηρίων που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των έργων και τη συµβατότητά τους µε τις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως εκείνες που αφορούν την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και τους κανόνες ανταγωνισµού. (5) Οι παρόντες κανόνες αντικαθιστούν εκείνους που περιλαµβάνονταν στο παράρτηµα IV των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά µε τη χορήγηση συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής για τα νέα έργα που θα εγκριθούν µε απόφαση της Επιτροπής µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού, Άρθρο 2 Αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός Ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για την εκτέλεση, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, είναι ο δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός που είναι αρµόδιος για τη διοργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών σχετικά µε ένα έργο. Ο οργανισµός αυτός ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για τη χορήγηση συνδροµής από το ταµείο συνοχής (εφεξής: «η απόφαση της Επιτροπής»). Κάθε αλλαγή του αρµόδιου για την εκτέλεση οργανισµού πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή. Άρθρο 3 Υλοποίηση ενός έργου και διάρκεια εκτέλεσης 1. Η υλοποίηση ενός έργου καλύπτει όλα τα στάδια της πραγµάτωσής του, από τον εκ των προτέρων προγραµµατισµό έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος έργου και τα σχετικά µέτρα δηµοσιότητας. Ο εκ των προτέρων προγραµµατισµός περιλαµβάνει επίσης τη µελέτη υποκατάστατων λύσεων. 2. Ένα έργο δύναται να περιοριστεί, µε απόφαση της Επιτροπής, σε ένα ή περισσότερα στάδια της υλοποίησής του. 3. Η φάση εκτέλεσης ενός έργου αφορά την απαραίτητη περίοδο για την ολοκλήρωση των σταδίων της υλοποίησής του, µέχρι τη στιγµή που το έργο θα καταστείπλήρως λειτουργικό και θα έχουν ολοκληρωθείοι εγκεκριµένοι µε απόφαση της Επιτροπής πρακτικοί στόχοι. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Στόχος Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κοινούς κανόνες για τον καθορισµό της επιλεξιµότητας των δαπανών στο πλαίσιο των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/ 94, οι οποίες δύνανται να συγχρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Συνοχής. ( 1 ) ΕΕ L 130 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 161 της , σ. 62. Άρθρο 4 ιαφάνεια και γραπτές αποδείξεις Κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό πρέπει να βασίζεται σε συµβάσεις, συµφωνίες ή έγγραφα δεσµευτικά από νοµική άποψη. Η προσκόµιση κατάλληλων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη. Οι ανάδοχοι του έργου και οι εντολοδόχοι τους για την εκτέλεση του έργου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση, µε εκείνες των αρµόδιων για την εκτέλεση οργανισµών.

2 L 2/ Άρθρο 5 Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες 1. Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για την καταβολή της κοινοτικής συνδροµής πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθείκατά την περίοδο επιλεξιµότητας όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1386/2002 της Επιτροπής ( 1 ), και να σχετίζονται άµεσα µε το έργο. Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πιστοποιηθείαπό το κράτος µέλος και έχουν πράγµατι εκτελεσθείαπό το ίδιο ή για λογαριασµό του ή, στις περιπτώσεις ανάθεσης του έργου, από τον ανάδοχο στον οποίο ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός έχει αναθέσει την εκτέλεση του έργου, και οι οποίες αιτιολογούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλει ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελείπιστή και ανόθευτη εικόνα των πράξεων που εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε γενικά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές. 2. Στην περίπτωσηανάθεσης του έργου, η πιστοποίηση, από την αρµόδια αρχή, της αξίας των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν, σε σχέση µε τους δείκτες προόδου των εργασιών που αναφέρονται στη σύµβαση εργολαβίας, αποτελούν λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Η εν λόγω αρχή δύναται να οριστείαπό τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το παράρτηµα II άρθρο παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94. Άρθρο 6 Έργα που ολοκληρώθηκαν Μια αίτηση χορήγησης συνδροµής για ένα ουσιαστικά ολοκληρωµένο έργο κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης δεν δύναται να θεωρηθείως επιλέξιµη. Άρθρο 7 Έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας 1. Μια πραγµατοποιηθείσα δαπάνη είναι επιλέξιµη από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή παραλαµβάνει την πλήρη αίτηση για τη χορήγηση της συνδροµής. Μια αίτηση θεωρείται πλήρης εφόσον περιλαµβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/ Η έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του έργου. Οι καταβληθείσες δαπάνες πριν από την ηµεροµηνία αυτή δεν είναι επιλέξιµες. 3. Εφόσον ζητείται σηµαντική τροποποίηση των ουσιωδών στοιχείων ενός έργου, οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα νέα ή συµπληρωµατικά ουσιώδη στοιχεία θεωρούνται επιλέξιµες από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε την αίτηση τροποποίησης. Η έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών που αντιστοιχούν στα νέα ή συµπληρωµατικά ουσιώδη στοιχεία διευκρινίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της τροποποίησης. Οι δαπάνες πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία δεν είναι επιλέξιµες. Άρθρο 8 Λήξη της περιόδου επιλεξιµότητας Η ηµεροµηνία λήξης της επιλεξιµότητας αφορά τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό. Η ηµεροµηνία λήξης της επιλεξιµότητας καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 9 Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών Με την επιφύλαξη των όρων που διευκρινίζονται στα κεφάλαια 3 έως 10, οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών αντιστοιχούν στις δαπάνες που αφορούν: α) τον προγραµµατισµό και τη σύλληψη β) την αγορά εκτάσεων γ) την αξιοποίηση του χώρου δ) την ανέγερση ε) τον εξοπλισµό στ) τα µέτρα που συνδέονται µε τη διαχείριση του έργου ζ) τις δαπάνες τις σχετικές µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας, τα οποία λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της απόφασης 96/455/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ). Άρθρο 10 Άλλες κατηγορίες δαπανών Άλλες κατηγορίες δαπανών, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 9, δύνανται να είναι επιλέξιµες υπό τον όρο ότι διευκρινίζονται στην απόφαση της Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ Άρθρο 11 Φόρος προστιθέµενης αξίας 1. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελείεπιλέξιµη δαπάνη, εκτός και εάν επιβαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό. Ο ΦΠΑ που είναι ανακτήσι- µος, µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν δύναται να θεωρηθείως επιλέξιµος, ακόµη και εάν δεν έχει ανακτηθείπράγµατι από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό ή από τον τελικό δικαιούχο. ( 1 ) ΕΕ L 201 της , σ. 5. ( 2 ) ΕΕ L 188 της , σ. 47.

3 L 2/9 2. Εφόσον ο τελικός δικαιούχος υπάγεται σε ένα κατ' αποκοπή καθεστώς, που αναφέρεται στον τίτλο XIV της οδηγίας 77/88/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 1 ), ο ΦΠΑ που κατεβλήθη θεωρείται ως ανακτήσι- µος για τους σκοπούς της παραγράφου Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιµη δαπάνη εκτός του ΦΠΑ. Άρθρο 12 Λοιποί φόροι και τέλη Οι λοιποίφόροι ή επιβαρύνσεις, και συγκεκριµένα οι άµεσοι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές σε µισθούς και αµοιβές, που προκύπτουν από την κοινοτική συγχρηµατοδότηση, δεν αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη, εκτός και εάν επιβαρύνουν πραγµατικά και οριστικά τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Άρθρο 13 Επιλεξιµότητα των δαπανών Οι δαπάνες προγραµµατισµού, πραγµατογνωµοσύνης και σχεδιασµού είναι επιλέξιµες, υπό τον όρο ότι συνδέονται άµεσα µε ένα ή περισσότερα έργα και έχουν εγκριθείειδικά µε την απόφαση της Επιτροπής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14, 15 και 34. Άρθρο 14 Λογιστική του κόστους Στην περίπτωση που πολλά έργα καλύπτονται από την ίδια σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ή όταν ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός ασκείτις σχετικές δραστηριότητες για λογαριασµό του, η κατανοµή των δαπανών πρέπει να αποτελείτο αντικείµενο χωριστής λογιστικής που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα βασίζεται σε λογιστικά έγγραφα ή σε έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Άρθρο 15 απάνες δηµοσίων διοικήσεων που συνδέονται µε τον προγραµµατισµό και το σχεδιασµό ενεργειών Εφόσον στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 συµ- µετέχουν οι υπάλληλοι µιας δηµόσιας διοίκησης, οι δαπάνες δύναται να θεωρηθούν ως επιλέξιµες από την Επιτροπή µόνο σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, οι οποίες πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους: α) ο υπάλληλος πρέπει να έχει εγκαταλείψει προσωρινά την οργανική θέση του στη δηµόσια διοίκηση και να έχει αποσπαστεί µε επίσηµη απόφαση της αρµόδιας αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 13 β) οι δαπάνες πρέπει να βασίζονται σε µια σύµβαση που αφορά ένα ή περισσότερα ειδικά έργα εφόσον η σύµβαση αναφέρεται σε πολλά έργα, η κατανοµή των δαπανών πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια ( 1 ) ΕΕ L 145 της , σ. 1. γ) οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άµεσα µε ένα ή περισσότερα από τα συγκεκριµένα µεµονωµένα έργα δ) η σύµβαση πρέπει να περιορίζεται χρονικά και δεν πρέπει να υπερβαίνει την προθεσµία που ορίζεται για την εκτέλεση του έργου ε) τα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν κατ' εφαρµογή της εν λόγω σύµβασης, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε από τα γενικά διοικητικά καθήκοντα που διευκρινίζονται στα άρθρα 27 και 28. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΛΕΙΑΣ ΙΟ ΟΥ Άρθρο 16 Αγορά µη οικοδοµηµένης έκτασης Η δαπάνη για την αγορά µη οικοδοµηµένης έκτασης είναι επιλέξιµη για τη χορήγηση συνδροµής από το ταµείο συνοχής, µόνον εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: α) η αγορά της έκτασης είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου β) η αγορά της έκτασης δεν υπερβαίνει το 10 % των επιλέξιµων δαπανών ενός έργου, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό γ) η πιστοποίηση που πραγµατοποιείται από έναν ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή έναν εγκεκριµένο επίσηµο οργανισµό, επιβεβαιώνει ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την εµπορική αξία δ) η αγορά της έκτασης έχει εγκριθείµε την απόφαση της Επιτροπής ε) τηρούνται οι εθνικές διατάξεις για την αποφυγή της κερδοσκοπίας. Οι δαπάνες οι σχετικές µε την αγορά µιας έκτασης, της οποίας ο προορισµός παραµένει γεωργικός ή δασοκοµικός και µετά την ολοκλήρωση ενός έργου, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες, εκτός και εάν αναφέρεται το αντίθετο σε απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 17 Αγορά έκτασης που περιλαµβάνει χωροταξικές βελτιώσεις Η αγορά έκτασης που περιλαµβάνει χωροταξικές βελτιώσεις δύναται να είναι επιλέξιµη κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και µε συµφωνία, την οποία περιλαµβάνει η απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 18 Αγορά έκτασης που ανήκει στο δηµόσιο ή στον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό Η αγορά έκτασης της οποίας ιδιοκτήτης είναι ήδη ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός, καθώς και η αγορά έκτασης που ανήκει σε δηµόσια υπηρεσία, δεν είναι επιλέξιµες.

4 L 2/ Άρθρο 19 Απαλλοτρίωση Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρµόζονται οι κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18. Οι ειδικές επιβαρύνσεις που αφορούν την απαλλοτρίωση, όπως είναι η εκτίµηση του εµπειρογνώµονα, η νοµική βοήθεια και η προσωρινή µίσθωση της έκτασης, είναι επιλέξιµες. Άρθρο 20 Χορήγηση δουλείας διόδου Οι δαπάνες για τη χορήγηση δουλείας διόδου στον τόπο του έργου, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, είναι επιλέξιµες εφόσον κρίνονται απαραίτητες και έχουν εγκριθεί προς το σκοπό αυτό µε την απόφαση της Επιτροπής. ύνανται να περιλαµβάνουν αποζηµιώσεις απώλειας της συγκοµιδής και την αποκατάσταση των ζηµιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Άρθρο 21 Αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων 1. Το κόστος για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή κτιρίων που έχουν ήδη αναγερθεί και εκτάσεων στις οποίες βρίσκονται τα εν λόγω κτίρια, δύναται να είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση που πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κτίρια, προσαρµοσµένα στις ειδικές λειτουργικές ανάγκες ενός έργου. 2. Πρέπει να παρέχεται πιστοποίηση από ανεξάρτητο και ειδικευµένο εµπειρογνώµονα ή από εγκεκριµένο επίσηµο οργανισµό που να επιβεβαιώνει ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την εµπορική αξία του. Στο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται ότι το κτίριο πληροί τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, ή διευκρινίζονται οι πτυχές που δεν συµφωνούν µε το εθνικό δίκαιο και για τις οποίες προβλέπεται η κατάλληλη διόρθωση από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό. 3. Το κτίριο δεν πρέπει να έχει αποτελέσει, κατά τα δέκα τελευταία έτη, το αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης, που θα ισοδυναµούσε µε διπλή ενίσχυση σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης της αγοράς του κτιρίου από τα ιαρθρωτικά Ταµεία, ή στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης ενός άλλου έργου από το Ταµείο Συνοχής. 4. Το κτίριο διατίθεται για την προβλεπόµενη στην απόφαση της Επιτροπής χρήση και για την περίοδο που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση. 5. Το κόστος ενός κτιρίου του οποίου είναι ήδη ιδιοκτήτης ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός, καθώς και η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε µια δηµόσια υπηρεσία, δεν είναι επιλέξιµα. Άρθρο 22 Αξιοποίηση του χώρου και κατασκευαστικές εργασίες 1. Οι δαπάνες οι σχετικές µε την αξιοποίηση του χώρου και τις απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου κατασκευαστικές εργασίες είναι επιλέξιµες. 2. Εφόσον ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός εκτελείγια λογαριασµό του πλήρως ή εν µέρει τις εργασίες αξιοποίησης του χώρου ή κατασκευής, η µείωση των δαπανών πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο χωριστής λογιστικής καταγραφής που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα βασίζεται σε λογιστικά έγγραφα ή σε έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. 3. Σε περίπτωση συµµετοχής υπαλλήλων του ηµοσίου, εφαρ- µόζονται οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο Είναι επιλέξιµες µόνον οι δαπάνες που καταβάλλονται πραγµατικά µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε το έργο. Οι επιλέξιµες δαπάνες δύνανται να περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) εργατικό δυναµικό (µεικτές αµοιβές και µισθοί) β) χρησιµοποίηση µόνιµου εξοπλισµού κατά τις κατασκευαστικές εργασίες γ) κόστος των χρησιµοποιηθέντων προϊόντων για την υλοποίηση του έργου δ) έµµεσα και λοιπά έξοδα, εφόσον είναι ειδικά αιτιολογηµένα, περίπτωση στην οποία η σχετική επιβάρυνση πρέπει να είναι δίκαιη και σύµφωνη µε τους γενικά αποδεκτούς κανόνες λογιστικής. 5. Ο καταλογισµός των έµµεσων εξόδων δεν είναι επιλέξιµος εφόσον ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός είναι µια δηµόσια υπηρεσία. 6. Τα έξοδα πρέπει να εκτιµώνται σε τιµές της αγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 23 Μόνιµος εξοπλισµός που αποτελεί τµήµα των κεφαλαιουχικών δαπανών για τις δράσεις 1. Οι δαπάνες που αφορούν την αγορά ή την ανέγερση εγκαταστάσεων που προορίζονται να είναι µόνιµες, είναι επιλέξιµες υπό τον όρο ότι θα περιλαµβάνονται στην απογραφή του µόνιµου εξοπλισµού του αρµόδιου για την εκτέλεση του έργου οργανισµού και θα αντιµετωπίζονται ως κεφαλαιουχικές δαπάνες, σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές συµβάσεις. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, η µίσθωση του εξοπλισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι αποτελεί τµήµα των εξόδων εκµετάλλευσης και δεν είναι επιλέξιµη.

5 L 2/11 Άρθρο 24 Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων Η αγορά και η χρήση άυλων πάγιων στοιχείων, για παράδειγµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, είναι επιλέξιµη εφόσον αποδειχθεί απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. Άρθρο 25 Μόνιµος εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση των ενεργειών 1. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός, εκτελείγια λογαριασµό του το σύνολο ή µέρος των εργασιών αξιοποίησης του χώρου ή ανέγερσης, οι δαπάνες οι σχετικές µε την αγορά ή την κατασκευή µόνιµου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στη φάση εκτέλεσης ενός έργου δεν είναι επιλέξιµες. Τα ανωτέρω αφορούν τόσο τον βαρύ εξοπλισµό κατασκευής όσο και το υλικό γραφείου και άλλους τύπους εξοπλισµού. 2. Ο µόνιµος εξοπλισµός που αγοράζεται ή κατασκευάζεται ειδικά για την εκτέλεση ενός έργου δύναται να θεωρηθείως επιλέξι- µος, εφόσον στερείται εµπορικής αξίας ή µετατρέπεται µετά τη χρησιµοποίηση και υπό τον όρο ότι τούτο διευκρινίζεται στην απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 26 Μόνιµος εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για διοικητικούς σκοπούς για την υλοποίηση ενεργειών 1. Οι δαπάνες που αφορούν την αγορά και τη µίσθωση µόνιµου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για διοικητικούς σκοπούς δεν είναι επιλέξιµες. 2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 33, οι δαπάνες οι σχετικές µε την αγορά και τη µίσθωση εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από µια δηµόσια υπηρεσία για την εκπλήρωση των καθηκόντων της στους τοµείς της παρακολούθησης και του ελέγχου δεν είναι επιλέξιµες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΓΕΙΩΝ Άρθρο 27 Γενικά και διοικητικά έξοδα Τα γενικά και διοικητικά έξοδα του αρµόδιου για την υλοποίηση της ενέργειας οργανισµού δεν είναι επιλέξιµα. Άρθρο 28 απάνες των δηµοσίων υπηρεσιών Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι δηµόσιες υπηρεσίες, και ιδίως οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων σε εθνική και περιφερειακή κλίµακα, για τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο µιας ενέργειας ή συνόλου ενεργειών, δεν είναι επιλέξιµες. Άρθρο 29 απάνες για ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο υπεργολαβίας Όσον αφορά τις ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο υπεργολαβίας, µόνον οι δαπάνες που είναι δεόντως αιτιολογηµένες και συνδέονται µε τη δηµοσιονοµική παρακολούθηση, τους λογιστικούς ελέγχους και τους επιτόπιους ελέγχους είναι επιλέξιµες. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης οριζόντιων καθηκόντων διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου, οι δαπάνες για ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο υπεργολαβιών που είναι απαραίτητες και δεόντως αιτιολογηµένες, δύνανται να είναι επιλέξιµες εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α Άρθρο 30 Χρηµατοδοτικές επιβαρύνσεις Οι χρεωστικοίτόκοι, τα έξοδα για οικονοµικές συναλλαγές, τα έξοδα ισοτιµίας συναλλάγµατος, καθώς και τα λοιπά έξοδα καθαρά χρηµατοδοτικού χαρακτήρα, δεν είναι επιλέξιµα. Άρθρο 31 ικαστικά έξοδα, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/ 94 της Επιτροπής ( 1 ), τα έξοδα αµφισβητήσεων, τα πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές δεν είναι επιλέξιµα. Άρθρο 32 Λογιστικά έξοδα ή έξοδα λογιστικού ελέγχου Τα λογιστικά έξοδα ή τα έξοδα λογιστικού ελέγχου είναι επιλέξιµα εφόσον συνδέονται άµεσα µε τη σχετική πράξη, εφόσον είναι απαραίτητα για την προετοιµασία της ή την υλοποίησή της και υπόκεινται σε διοικητικές ή νοµικές απαιτήσεις. Άρθρο 33 Ειδικές τεχνικές χρηµατοδότησης Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, τα έξοδα στο πλαίσιο τεχνικών χρηµατοδότησης που δεν υποχρεώνουν να πραγµατοποιηθείάµεσα η αγορά ενός εξοπλισµού, ιδίως µε χρηµατοδοτική µίσθωση, δύνανται να θεωρηθούν επιλέξιµα, εφόσον αιτιολογούνται και έχουν εγκριθείµε την απόφαση της Επιτροπής και υπό τον όρο ότι η µεταβίβαση της κυριότητας στον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό θα πραγµατοποιηθείπριν από την καταβολή του υπολοίπου. ( 1 ) ΕΕ L 191 της , σ. 9.

6 L 2/ Άρθρο 34 Έξοδα για νοµικές συµβουλές, συµβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα τεχνικής ή χρηµατοοικονοµικής πραγµατογνωµοσύνης Τα έξοδα παροχής νοµικών συµβουλών, τα συµβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα τεχνικής ή χρηµατοδοτικής πραγµατογνωµοσύνης, είναι επιλέξιµα εφόσον συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση και εφόσον είναι απαραίτητα για την προετοιµασία της ή την υλοποίησή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΑΠΑΝΩΝ Άρθρο 35 Έξοδα λειτουργίας και εκµετάλλευσης επιδοτούµενων έργων 1. Τα έξοδα λειτουργίας ενός έργου ή µιας οµάδας έργων δεν είναι επιλέξιµα. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η κατάρτιση του προσωπικού εκµετάλλευσης και η δοκιµή ενός έργου και του εξοπλισµού του δύνανται να ληφθούν υπόψη ως επιλέξιµες δαπάνες κατά τη διάρκεια που απαιτείται και έχει καθοριστεί στην απόφαση της Επιτροπής. γ) το υλικό έχει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για την σχετική λειτουργία και είναι σύµφωνο µε τα ισχύοντα πρότυπα. Άρθρο 39 Υπεργολαβία Με την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων, οι δαπάνες για τις ακόλουθες συµβάσεις υπεργολαβίας δεν είναι επιλέξιµες: α) οι συµβάσεις υπεργολαβίας που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους εκτέλεσης του έργου, χωρίς να αποφέρουν ανάλογη προστιθέµενη αξία β) οι συµβάσεις υπεργολαβίας που έχουν συναφθεί µε µεσάζοντες ή συµβούλους, δυνάµει των οποίων η πληρωµή καθορίζεται ως ποσοστό του συνολικού κόστους, εκτός και εάν η εν λόγω πληρωµή δεν αιτιολογείται από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό, µε αναφορά στην πραγµατική αξία των εργασιών ή των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για όλες τις συµβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι δεσµεύονται να παράσχουν στους φορείς λογιστικών και λοιπών ελέγχων όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες υπεργολαβίας. Άρθρο 36 Μέτρα δηµοσιότητας και ενηµέρωσης Οι δαπάνες οι σχετικές µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας, τα οποία λαµβάνονται κατ εφαρµογή της απόφασης 96/455/ ΕΚ, είναι επιλέξιµες. Άρθρο 37 Χώροι στάθµευσης Το Ταµείο Συνοχής δεν επιδοτεί την κατασκευή χώρων στάθµευσης, στεγασµένων ή ανοικτών, παρά µόνον εφόσον αυτή είναι απαραίτητη και έχει ειδικά εγκριθεί µε την απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 38 Αγορά µεταχειρισµένου υλικού Το κόστος για την αγορά µεταχειρισµένου υλικού είναι επιλέξιµο εφόσον πληρούνται οι τρεις ακόλουθοι όροι, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων: α) ο πωλητής του υλικού καταθέτει δήλωση µε την οποία βεβαιώνει την προέλευση του υλικού και επιβεβαιώνει ότι ουδέποτε κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών, δεν αποκτήθηκε το υλικό µέσω εθνικής ή κοινοτικής ενίσχυσης β) η τιµή του µεταχειρισµένου υλικού δεν υπερβαίνει την αξία του στην αγορά και πρέπει να είναι µικρότερη από το κόστος ανάλογου υλικού σε καινουργή κατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ AD HOC ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Άρθρο 40 ιοργάνωση συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28, οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διοργάνωση υποχρεωτικών συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, παράρτηµα II άρθρο ΣΤ, είναι επιλέξιµες εφόσον προσκοµιστούν δικαιολογητικά. 2. Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπονται όταν αφορούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες εξόδων: α) υπηρεσίες διερµηνείας β) µίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων γ) µίσθωση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και άλλου απαραίτητου ηλεκτρονικού υλικού δ) παροχή τεκµηρίωσης και σχετικού υλικού ε) αµοιβές εµπειρογνωµόνων στ) έξοδα µετακίνησης.

7 L 2/13 3. Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης, που καταβάλλονται για τη διοργάνωση συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, δεν είναι επιλέξιµες. 4. Ο εξοπλισµός που είναι εγκατεστηµένος µόνιµα και αποσκοπείστον έλεγχο, δύναται να είναι επιλέξιµος υπό τον όρο ότι επιτρέπεται ειδικά µε απόφαση της Επιτροπής για τη λήψη ενός µέτρου τεχνικής βοήθειας. Άρθρο 41 Συνεδριάσεις κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής ή της επιτροπής παρακολούθησης Το άρθρο 40 εφαρµόζεται για τη διοργάνωση συνεδριάσεων ad hoc κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής ή της επιτροπής παρακολούθησης. Άρθρο 42 Ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την απόκτηση και την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης και παρακολούθησης είναι επιλέξιµες, εντός των ορίων που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 43 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην. Εφαρµόζεται για τα νέα έργα που εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 6Ιανουαρίου Για την Επιτροπή Michel BARNIER Μέλος της Επιτροπής

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/45 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση This image cannot currently be displayed. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ 2014-2020 του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 193/39 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/66 11.3.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 448/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΧΑΝΙΑ 26-01-2016 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός 481/2014 Κανονισμός 1299/2013 Κανονισμός 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επισημαίνεται ότι για τα προτεινόμενα έργα ΕΤΑΚ του τομέα της αγροδιατροφής που περιλαμβάνουν δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 25 του Καν. 651/2014 (όπως οι δαπάνες αναλύονται στην ενότητα Ι.1.6), η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Κερατσίνι 15/5/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων Επίσπευση στην καταβολή χρηµατοδότησης 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΣΤΟΧΟΣ: Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Πλαίσιο Το Πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτότητα της Δράσης Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της, η προώθηση της καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

αναγκαίες για την υλοποίηση ενός έργου. 4. Για την εφαρµογή του κριτηρίου που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση, δύνανται να

αναγκαίες για την υλοποίηση ενός έργου. 4. Για την εφαρµογή του κριτηρίου που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση, δύνανται να 31999R1265 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2005 τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2

Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2 Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2 Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη, 1 η Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Αθήνα, 1/11/2012. Αρ.Πρωτ.: 23623/1226

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Αθήνα, 1/11/2012. Αρ.Πρωτ.: 23623/1226 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδ.: 101 82 Πληροφορίες: Α. Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Δικαιούχοι των Υποδράσεων μπορεί να είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους. Ε. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ΚΑΔ - Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ / ΕΥΘΥ/1020/ 2016 Τροποποίηση και

Αριθμ / ΕΥΘΥ/1020/ 2016 Τροποποίηση και Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. 110427/ ΕΥΘΥ/1020/ 2016 Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 1999 (28.06) (OR. f) 6948/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35839 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3521 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Βίλα Καζούλη Λ. Κηφισίας 241 14561, Αθήνα Τηλ: 210 5241903, 210 5241919 Fax: 210 5241833 Πληροφορίες: Π. Φουσκοκολάκη Email : PFouskokolaki@prasinotameio.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10 Ταχ. Κώδικας : 105 63, Σύνταγμα Πληροφορίες: Α. Αρβανίτη, Γ. Τσώνη, Μ. Ανεστοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2009 COM(2009) 321 τελικό 2009/0084 (CNS) C7-0093/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 28/02/05 Α.Π.: 1989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες και μη δαπάνες της Υποδράσης του ΠΑΑ

Επιλέξιμες και μη δαπάνες της Υποδράσης του ΠΑΑ Επιλέξιμες και μη δαπάνες της Υποδράσης 19.2.6.2 του ΠΑΑ 2014-2020 19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων Στα πλαίσια της Υποδράσης

Διαβάστε περισσότερα

11027/12 ADD 3 REV 1 ΧΦ/μκρ 1 DG G 1

11027/12 ADD 3 REV 1 ΧΦ/μκρ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012 (22.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2011/0276 (COD) 11027/12 ADD 3 REV 1 FSTR 53 FC 32 REGIO 85 SOC 538 AGRISTR 83 PECHE 212 CADREFIN 297 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14053/ΕΥΣ 1749 /27.3.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14053/ΕΥΣ 1749 /27.3.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 43804/ΕΥΘΥ 2041 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε. Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CO-OPERATION PROGRAMME TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 PART B THESSALONIKI 20-09-2017 1 FIRST LEVEL CONTROL PROGRAMME AND NATIONAL RULES 2 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες και μη δαπάνες της Υποδράσης του Τ.Π.CLLD/LEADER του ΠΑΑ

Επιλέξιμες και μη δαπάνες της Υποδράσης του Τ.Π.CLLD/LEADER του ΠΑΑ 19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/003 DE/First Solar από τη Γερμανία

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/003 DE/First Solar από τη Γερμανία P7_TA(2013)0530 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/003 DE/First Solar από τη Γερμανία Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0867 EL 07.09.2008 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα