ΜΑΖΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΖΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ"

Transcript

1 ΜΑΖΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Ι. Βακάλης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος ιασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου του Συµβούλου Επίβλεψης υτικού Τοµέα της Εγνατίας Οδού Ε. Αποστολοπούλου Χηµικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. στο έργο Ανθοχώρι Α/Κ Μετσόβου της Εγνατίας Οδού Ε. Γιώτης Χηµικός Μηχανικός, Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου του Συµβούλου Επίβλεψης στο έργο Ανθοχώρι Α/Κ Μετσόβου της Εγνατίας Οδού. Γκίκας Μηχανικός Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στο έργο Ανθοχώρι Α/Κ Μετσόβου της Εγνατίας Οδού Λέξεις κλειδιά: Μαζικό σκυρόδεµα, θερµότητα ενυδάτωσης, θερµοκρασία σκυροδέµατος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εξυγίανση υπεδάφους και η θεµελίωση των Μεσοβάθρων των Γεφυρών Μεγαλορέµατος και Βοτονοσίου της Εγνατίας Οδού ( υτικός Τοµέας), απαίτησε χρήση µαζικού σκυροδέµατος, µε συνέπεια τη λήψη µέτρων για περιορισµό ανάπτυξης της θερµότητας ενυδάτωσης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος µε χρήση τσιµέντου χαµηλής περιεκτικότητας σε Αργιλικό Τριασβέστιο (C 3 A), ελέγχθηκε η συµπεριφορά του σκυροδέµατος σε δοκιµαστικά φρέατα και καταγράφηκαν οι θερµοκρασίες που αναπτυσσόταν σε διάφορες θέσεις, σε συνάρτηση του πάχους του στοιχείου και του χρόνου ωρίµανσης του σκυροδέµατος. Από τη διαδικασία αυτή εξήχθησαν συµπεράσµατα για τον τρόπο ανάπτυξης και διάχυσης της θερµότητας ενυδάτωσης που µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά σε ανάπτυξη Ελληνικής Προδιαγραφής για το Μαζικό Σκυρόδεµα. 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο περιορισµός ανάπτυξης των θερµοκρασιών στη µάζα του σκυροδέµατος είναι σηµαντικό κριτήριο σε σειρά σύγχρονων κατασκευαστικών στοιχείων σκυροδέµατος. Μαζικό σκυρόδεµα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται γενικά εκτός των φραγµάτων σκυροδέµατος και σε κατασκευαστικά στοιχεία σκυροδέµατος τα οποία έχουν πάχος άνω του 1.0 µ. Ανάµεσα σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούν να

2 αναφερθούν ογκώδεις θεµελιώσεις για ψηλά κτίρια ή σταθµούς παραγωγής ενέργειας ή µεγάλους πυλώνες γεφυρών. Η διαφορά των κατασκευαστικών στοιχείων µαζικού σκυροδέµατος µε το σκυρόδεµα των φραγµάτων έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση απαιτείται και επίτευξη αντοχών σε θλίψη µεγαλύτερων αυτών που απαιτείται για την περίπτωση των φραγµάτων. Συνήθως αυτές οι αντοχές πρέπει να επιτυγχάνονται σε δοκίµια ηλικίας 28 ηµερών σε τιµές ανάλογα µε την προδιαγραφόµενη στη µελέτη κατηγορία σκυροδέµατος. Ο µέγιστος κόκκος των αδρανών ποικίλει από 1 ½ in έως ¾ in. Η κάθιση του σκυροδέµατος συνήθως προδιαγράφεται σε cm, η δε περιεκτικότητα σε αέρα καθορίζεται στις τιµές 4-6%. Η ανάπτυξη των θερµοκρασιών στη µάζα του σκυροδέµατος οφείλεται στη θερµότητα που εκλύεται κατά τη διάρκεια της πήξεως ή όπως συνηθίζεται στη βιβλιογραφία να αναφέρεται στη θερµότητα ενυδάτωσης. Στα ογκώδη έργα σκυροδέµατος η θερµότητα αυτή δεν µπορεί να αποµακρυνθεί εύκολα µε κίνδυνο ανάπτυξης εφελκυστικών τάσεων ή και ρηγµατώσεων από την ανοµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας και τις ανοµοιόµορφες συστολοδιαστολές. Αιτία της έκλυσης θερµότητας (εξώθερµη αντίδραση) είναι οι χηµικές αντιδράσεις µεταξύ τσιµέντου και νερού. Η συνολική θερµότητα που εκλύεται από καθένα από τα τέσσερα συστατικά του τσιµέντου είναι περίπου: Πυριτικό τριασβέστιο (C 3 S) 120 Cal/gr Πυριτικό διασβέστιο (C 2 S) 62 Cal/gr Αργιλικό τριασβέστιο (C 3 A) 207 Cal/gr Αργιλοσιδηρικό τετρασβέστιο (C 4 AF) 100 Cal/gr Είναι φανερό ότι µε περιορισµό του αργιλικού τριασβεστίου µπορεί να ελαττωθεί η θερµότητα που εκλύεται στο σκυρόδεµα, εφόσον αυτό είναι ανάγκη για την κατασκευή. Στη διαδικασία της ενυδάτωσης του τσιµέντου για το µαζικό σκυρόδεµα, ο ρυθµός έκλυσης της θερµότητας είναι πιο σηµαντικός παράγοντας από τη συνολικά εκλυόµενη θερµότητα. Χαµηλότερος ρυθµός σηµαίνει µεγαλύτερες απώλειες και ως εκ τούτου χαµηλότερη θερµοκρασία λόγω ενυδάτωσης. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία το 50% της θερµότητας εκλύεται στο διάστηµα 1-3 ηµέρες, το 75% εκλύεται σε 7 ηµέρες και το 90% εκλύεται σε 6 µήνες, 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Η απαίτηση για κατασκευή σκυροδέµατος πάχους από 1,50 µ. έως 8,0 µ. και µεγάλων όγκων ( κ.µ. ανά παρτίδα) το οποίο θα χρησιµοποιούταν για πλήρωση φρεατίων αντικατάστασης βραχόµαζας καθώς και για τη θεµελίωση των µεσοβάθρων των Γεφυρών Βοτονοσίου και Μεγαλορέµατος της περιοχής Μετσόβου της Εγνατίας Οδού, δηµιούργησε την ανάγκη λήψης

3 ειδικών µέτρων τόσο πριν όσο και κατά την παραγωγή - διάστρωση του σκυροδέµατος καθώς και στην µετά την κατασκευή περίοδο για παρακολούθηση της ανάπτυξης των θερµοκρασιών ενυδάτωσης του σκυροδέµατος. Τυχόν ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών ενυδάτωσης, µπορεί να προκαλέσει δηµιουργία ανεπιθύµητων εφελκυστικών τάσεων και ρηγµατώσεων στη µάζα του σκυροδέµατος από την ανοµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας και τις ανοµοιόµορφες συστολοδιαστολές, µε αποτέλεσµα την απώλεια της οµοιογένειας και της µονολιθικότητας της κατασκευής. Στα πλαίσια αυτά, και λαµβάνοντας υπόψη την παγκόσµια εµπειρία σε συνδυασµό µε τις τοπικές συνθήκες, ακολουθήθηκαν οι ακόλουθες πρακτικές και µέθοδοι: - ιαµορφώθηκαν ειδικές µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος µε χαρακτηριστικά που δεν ευνοούν µεγάλη ανάπτυξη της θερµοκρασίας ενυδάτωσης - Ελέγχθηκε και καθορίστηκε για την ακρίβειά του ο τρόπος µέτρησης της θερµοκρασίας στη µάζα του σκυροδέµατος µε αντιστοίχηση πραγµατικών συνθηκών και τρόπου µέτρησής της - Στα πλαίσια των δοκιµαστικών αναµιγµάτων δηµιουργήθηκαν τάφροι µικρής κλίµακας όπου έγινε προσπάθεια προσοµοίωσης των συνθηκών της κανονικής σκυροδέτησης. Στο σκυρόδεµα των δοκιµαστικών τάφρων παρακολουθήθηκε η ανάπτυξη της εκλυόµενης θερµότητας ενυδάτωσης του σκυροδέµατος, καθώς και οι χρόνοι εργασιµότητας, έτσι ώστε να µπορεί να αποφασιστεί το σχέδιο διάστρωσης - Αποφασίστηκαν οι τρόποι παραγωγής- διάστρωσης- συµπύκνωσης του σκυροδέµατος. Πιο συγκεκριµένα: Α) Οι συνθέσεις του σκυροδέµατος που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: Πίνακας 1. Μελέτες Σύνθεσης Σκυροδεµάτων Γέφυρας Μεγαλορέµατος και Βοτονοσίου Γέφυρα Μεγαλορέµατος (Σκυρόδεµα C20/25 εξυγίανσης υπεδάφους) Αναλογία Κατά Βάρος Ξηρών Αδρανών Υλικών : Χαλίκι 45% 830 Κg/m 3 Ψηφίδα 5% 92 Κg/m 3 Άµµος 50% 920 Κg/m 3 Τσιµέντο: 310Κg/m 3 (CEM IΙ/B-M 32.5 N) Νερό: 202Κg/m 3 Πρόσµικτα : Rheobuild Κg/m 3 Γέφυρα Βοτονοσίου (Σκυρόδεµα C20/25 εξυγίανσης υπεδάφους µεσοβάθρων Μ1α & Μ1δ) Αναλογία Κατά Βάρος Ξηρών Αδρανών Υλικών : Χαλίκι 35% 645Κg/m 3 Ψηφίδα 13% 240Κg/m 3 Άµµος 52% 958 Κg/m 3 Τσιµέντο: 310Κg/m 3 (CEM IV/B(P.W.) 32,5 N) Νερό: 222Κg/m 3 Πρόσµικτα : Sikament 240

4 5.8 Κg/m 3 και Plastiment 20R 1.0 Κg/m 3 Γέφυρα Βοτονοσίου (Σκυρόδεµα C20/25 εξυγίανσης υπεδάφους µεσοβάθρων Μ2α & Μ2δ) Αναλογίες όπως και παραπάνω µε τη διαφορά ότι το τσιµέντο ήταν τύπου CEM ΙΙ/B-M 42,5 σε αναλογία 300 Κg/m 3. Γέφυρα Βοτονοσίου (Σκυρόδεµα C30/37 θεµελίωσης υπεδάφους µεσοβάθρων Μ1α, Μ1δ, Μ2α, Μ2δ) Αναλογία Κατά Βάρος Ξηρών Αδρανών Υλικών : Χαλίκι 33% 572Κg/m 3 Ψηφίδα 14% 246Κg/m 3 Άµµος 53% 911 Κg/m 3 Τσιµέντο: 360Κg/m 3 (CEM ΙΙ/B-M 42,5) Νερό: 190Κg/m 3 Πρόσµικτα : Sikament Κg/m 3 και Plastiment 20R 1.5 Κg/m 3 Η επιδιωκόµενη κάθιση σκυροδέµατος για την περίπτωση της αντικατάστασης βραχόµαζας ήταν 18-20cm, ενώ για την περίπτωση της θεµελίωσης ήταν cm. εν υπήρξαν ειδικές απαιτήσεις περιεκτικότητας σε αέρα λόγω του ότι οι κατασκευές ήταν εγκιβωτισµένες στο έδαφος. Β) Ο τρόπος µέτρησης της θερµοκρασίας που επιλέχθηκε ήταν η έµπηξη πλαστικού σωλήνα στο σκυρόδεµα, η πλήρωσή του µε νερό και η καταγραφή της θερµοκρασίας του νερού µε ηλεκτρονικό θερµόµετρο. Έτσι διευκολύνθηκε η παρακολούθηση των θερµοκρασιών που αναπτυσσόταν και σε προγενέστερες παρτίδες σκυροδέµατος, διότι το καλώδιο του θερµοµέτρου µπορούσε να διεισδύσει σε οποιοδήποτε βάθος χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του λόγω των εξελισσόµενων εργασιών. Για τη βαθµονόµηση του συστήµατος µέτρησης της θερµοκρασίας ακολουθήθηκαν τα κάτωθι βήµατα: - Παράχθηκε σκυρόδεµα της ειδικής σύνθεσης της µελέτης σύνθεσης - Συµπυκνώθηκε το σκυρόδεµα σε βαρέλι 50 lt. - Τοποθετήθηκε στη µέση του νωπού σκυροδέµατος σωλήνας από PVC Φ63, ο οποίος δηµιουργούσε δίοδο για τη χρήση θερµοµέτρου - Τοποθετήθηκε στο νωπό σκυρόδεµα θερµόµετρο αναφοράς που µετρούσε άµεσα τη θερµοκρασία του σκυροδέµατος - Μετά από επανειληµµένες µετρήσεις βρέθηκε ότι το νερό που περιεχόταν στο σωλήνα PVC είχε την ίδια θερµοκρασία µε αυτή του σκυροδέµατος µε µέγιστη απόκλιση 0,5 ο C Γ) Σε ειδικά διαµορφωµένη τάφρο βάθους 2 µ. και πλάτους 2 µ. συµπυκνώθηκε δοκιµαστικά σκυρόδεµα C20/25 στο οποίο τοποθετήθηκαν σωλήνες µε νερό. Στόχος αυτής της εφαρµογής ήταν, αφενός η δοκιµαστική εφαρµογή της µεθόδου µέτρησης της θερµοκρασίας, αφετέρου δε η καταγραφή της ανάπτυξης των θερµοκρασιών σε συνάρτηση µε το χρόνο του σκυροδετηθέντος

5 στοιχείου που είναι εγκιβωτισµένο στο έδαφος. Από τις δοκιµές εξήχθηκε ότι η µέγιστη θερµότητα που αναπτύχθηκε στο σκυρόδεµα ήταν 37 ο C. ) Η διάστρωση σκυροδέµατος πραγµατοποιήθηκε µε συµβατικές µεθόδους άντλησης και συµπύκνωσης. Ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στην αποφυγή δηµιουργίας ψυχρών αρµών, ενώ οι κατασκευαστικοί αρµοί του σκυροδέµατος αντικατάστασης βραχόµαζας καθαρίστηκαν επιµελώς πριν την επόµενη σκυροδέτηση. Στο τέλος κάθε σκυροδέτησης καλυπτόταν η επιφάνεια µε στρώµα νερού για τη συντήρησή της. Σηµαντικό στοιχείο που καθόρισε τις ενέργειες ήταν και η αδυναµία παραγωγής ψυχρού νερού στο εργοτάξιο. Παρόλα αυτά η αρχική θερµοκρασία του νερού ανάµιξης θεωρήθηκε ότι ήταν σε αποδεκτά επίπεδα (12 ο C). 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Με την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µέτρησης των αναπτυχθέντων θερµοκρασιών ενυδάτωσης του σκυροδέµατος επιδιώκονται τα ακόλουθα: - Η διαµόρφωση συνάρτησης χρόνου και αναπτυσσόµενης θερµοκρασίας ενυδάτωσης στο σκυρόδεµα. - Η διαµόρφωση συνάρτησης πάχους στοιχείων και µέγιστης θερµοκρασίας ενυδάτωσης. - Ο εντοπισµός της διαφορετικότητας της συµπεριφοράς σκυροδεµάτων διαφορετικής κατηγορίας ή/ και διαφορετικής προέλευσης πρώτων υλών. - Ο εντοπισµός της συµπεριφοράς του µαζικού σκυροδέµατος λόγω επίδρασης εξωτερικών παραγόντων (θερµοκρασία περιβάλλοντος και στοιχείων επαφής) - Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε τις τελικώς επιτευχθείσες αντοχές Γέφυρα Μεγαλορέµατος Στη Γέφυρα Μεγαλορέµατος παρακολουθήθηκε ελεγχόµενα η ανάπτυξη της θερµοκρασίας ενυδάτωσης σε στοιχεία σκυροδέµατος που είχαν ύψος άνω των 2,0 µ. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη των θερµοκρασιών δεν επηρεάστηκε από άµεσες µεταγενέστερες σκυροδετήσεις που επικάλυπταν κάθε στοιχείο του Πίνακα 2. Οι χρόνοι τυχόν επόµενων σκυροδετήσεων ήταν τέτοιοι που άφηναν τη θερµοκρασία του προηγούµενου στοιχείου να αναπτυχθεί και εκτονωθεί κατά ένα µεγάλο ποσοστό. Συνολικά ελέγχθηκε η ανάπτυξη των θερµοκρασιών ενυδάτωσης σε πέντε κρίσιµες από άποψη πάχους στοιχείου περιπτώσεις.

6 Πίνακας 2: Παρτίδες µαζικού σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 ( f a =f ck =25Μpa) στη Γέφυρα Μεγαλορέµατος της Εγνατίας Οδού Αριθµός Ύψος Επιτευχθείσες Παρτίδας Τοποθεσία Ηµεροµηνία στοιχείου ιάµετρος αντοχές σε Σκυροδ. διάστρωσης (µ.) Φρέατος (µ.) θλίψη Φρέαρ 31 Mpa 1 Μεσοβάθρου Μ ,0 7,0 2 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ ,0 7,0 33 Mpa 3 Φρέαρ 31.5 Mpa Μεσοβάθρου Μ ,0 7,0 4 Φρέαρ 7,0 30 Mpa Μεσοβάθρου Μ ,0 5 Φρέαρ 4,5*6,5 Ακροβάθρου Α ,0 Ορθογωνικής ιατοµής 27 Mpa Από τις σχέσεις ανάπτυξης θερµοκρασίας ενυδάτωσης - χρόνου, πάχους στοιχείου (Σχήµατα 1, 2, 3) συµπεραίνονται τα κάτωθι: α. Με δεδοµένο ότι το δοκιµαστικό ανάµιγµα που µετρήθηκε είχε µικρότερο πάχος (2 µ. έναντι 3 µ., 5µ. και 8 µ.) από τα αντίστοιχα των παρτίδων, είναι εµφανές ότι η ανάπτυξη της θερµοκρασίας ενυδάτωσης επηρεάζεται σηµαντικά από το πάχος του στοιχείου. β. Από τα διαγράµµατα των παρτίδων όπου είχαµε σταθερή σύνθεση σκυροδέµατος και σταθερή επιφάνεια στοιχείου σε κάτοψη, αποδεικνύεται ότι (βλ. Σχήµα 1) η µέγιστη θερµοκρασία αναπτύσσεται σε µεγαλύτερο χρόνο όσο πιο µικρό είναι το πάχος του στοιχείου. Πιο συγκεκριµένα: για πάχος στοιχείου 3 µ. έχουµε χρόνο ανάπτυξης µέγιστης θερµοκρασίας στις 77 ώρες για πάχος στοιχείου 5 µ. έχουµε χρόνο ανάπτυξης µέγιστης θερµοκρασίας στις 72 ώρες για πάχος στοιχείου 8 µ. έχουµε χρόνο ανάπτυξης µέγιστης θερµοκρασίας στις 60 ώρες γ. Υπάρχει τάση ισορρόπησης των θερµοκρασιών σε ίδια επίπεδα ανεξάρτητα πάχους στοιχείου µετά την επίτευξη της µέγιστης θερµοκρασίας σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει πριν την ανάπτυξή της δ. Μικρότερη οριζόντια επιφάνεια στοιχείου δίνει γρηγορότερη ανάπτυξη της µέγιστης θερµότητας ενυδάτωσης (βλ. Σχήµα 3). Έτσι στο δοκιµαστικό ανάµιγµα ο χρόνος ανάπτυξης της µέγιστης

7 θερµοκρασίας είναι οι 24 ώρες παρά το γεγονός ότι το πάχος στοιχείου είναι 2 µ. και ο αναµενόµενος χρόνος µε βάση το β) ανωτέρω θα ήταν άνω των 77 ωρών ε. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος ελάχιστα επηρεάζει την ανάπτυξη της θερµότητας ενυδάτωσης τουλάχιστον όταν το στοιχείο µαζικού σκυροδέµατος είναι εγκιβωτισµένο (βλ. Πίνακα 3) Πίνακας 3: Ανάπτυξη θερµοκρασιών ενυδάτωσης Παρτίδα Θερµ. Περιβ Θερµ. 24 ωρών Θερµ. Περιβ Θερµ. 48 ωρών Θερµ. Περιβ Θερµ. 72 ωρών Θερµ. Περιβ Θερµ. 96 ωρών 1-33,2 15, ,2 46,3 17,3-2 13,8 35,3 14,5 44,3 15,6 47,2 16,8 42, ,0 47,2 9,5 48,4 8,5 43,3 4 18,2 36,9 22,3 43,7 19,5 48,2 23,1 45,1 5 26,2 28,9 23,7 40,5 17,5 43,6 28,5 41,9 στ. Από την εµπειρία των µετρήσεων η µέγιστη θερµοκρασία αναπτύσσεται στο µέσο του πάχους του στοιχείου Γέφυρα Βοτονοσίου Στη γέφυρα Βοτονοσίου υπήρξαν συνεχείς µαζικές σκυροδετήσεις, που επικάλυπταν προηγούµενες. Για την ευχερέστερη παρακολούθηση των αποτελεσµάτων παρουσιάζεται στο Σκαρίφηµα 1 και στους Πίνακες 4 και 5 η ανάπτυξη της εργασίας. Η αρίθµηση που εµφανίζεται αφορά την κάθε παρτίδα µαζικού σκυροδέµατος που διαστρώθηκε µε αύξουσα κατεύθυνση ανάλογα µε την ηµεροµηνία σκυροδέτησης. Όλα τα φρέατα των Μεσοβάθρων της Γέφυρας Βοτονοσίου είχαν διάµετρο 10 µ. ήτοι επιφάνεια κάτοψης 78,5 τ.µ. που σηµαίνει κάθε µέτρο ύψους σκυροδέµατος καταλαµβάνει 78,5 κ.µ.

8 Σκαρίφηµα 1: Ανάπτυξη παρτίδων σκυροδέµατος στη θεµελίωση της Γέφυρας Βοτονοσίου Φρέαρ Μεσοβάθρου 1 αριστερά (Μ1α) Φρέαρ Μεσοβάθρου 1 δεξιά (Μ1δ) Φρέαρ Μεσοβάθρου 2 αριστερά (Μ2α) Πίνακας 4: Παρτίδες µαζικού σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 ( f a =f ck =25Μpa) στη Γέφυρα Βοτονοσίου της Εγνατίας Οδού Αριθµός Παρτίδας Σκυροδ. Τοποθεσία Ηµεροµηνία διάστρωσης Ύψος στοιχείου (µ.) 1 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 δεξιά ,0 3 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 δεξιά ,5 5 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 δεξιά ,0 8 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 δεξιά ,5 2 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 αριστερά ,0 4 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 αριστερά 4& ,0 6 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 αριστερά ,5 7 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 αριστερά ,0 9 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 αριστερά ,5 12 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ2 αριστερά ,0 13 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ2 αριστερά ,5 14 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ2 αριστερά ,0 15 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ2 αριστερά ,5 Επιτευχθείσες αντοχές σε θλίψη 24Μpa 27Mpa 30Mpa 28Mpa 26Mpa 31Mpa 30Mpa 32Mpa 28Mpa 36 Mpa 35 Mpa 36 Mpa 36 Mpa

9 Πίνακας 5: Παρτίδες µαζικού σκυροδέµατος κατηγορίας C30/37 στη Γέφυρα Βοτονοσίου της Εγνατίας Οδού Αριθµός Παρτίδας Τοποθεσία Σκυροδ. 10 Φρέαρ Μεσοβάθρου Ηµεροµηνία διάστρωσης Ύψος στοιχείου (µ.) Μ1 δεξιά ,0 11 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ1 αριστερά ,0 16 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ2 αριστερά ,0 22 Φρέαρ Μεσοβάθρου Μ2 δεξιά ,0 Επιτευχθείσες αντοχές σε θλίψη 50Mpa 46Mpa 49Mpa 48Mpa Οι συνεχείς σκυροδετήσεις στη Γέφυρα Βοτονοσίου αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη θερµοκρασιών σε προγενέστερες στρώσεις ιδιαίτερα όταν δεν επαρκεί ο χρόνος για την εκτόνωση της εκλυόµενης θερµότητας ενυδάτωσης προηγούµενων στρώσεων. Από τα διαγράµµατα που αναπτύχθηκαν εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: α. Η χρήση τσιµέντου τύπου CEM ΙΙ στην παρτίδα αρ. 12, εµφάνισε µεγάλη ανάπτυξη θερµοκρασίας ενυδάτωσης (βλ. Σχήµα 4). Από τις µετρήσεις αυτής της παρτίδας φαίνεται ότι το τσιµέντο υψηλής αντοχής αναπτύσσει γρηγορότερα τη µέγιστη θερµοκρασία ενυδάτωσης. Στο ίδιο σχήµα όπως και στα επόµενα (Σχήµα 5,6,7 και 8) εµφανίζεται άµεση επιρροή των επόµενων καθ ύψος σκυροδετήσεων στην ανάπτυξη των θερµοκρασιών προγενέστερων στρώσεων σκληρυµένου σκυροδέµατος. Η ανάπτυξη αυτών των θερµοκρασιών είναι αποτέλεσµα αφ ενός της διαφυγής θερµότητας ενυδάτωσης της νέας στρώσης προς τον περιβάλλοντα χώρο και αφ ετέρου της αδυναµίας απαγωγής της θερµότητας που εκλύεται στην προηγούµενη στρώση β. Υπάρχει σαφώς διαφορετική συµπεριφορά της επιρροής της θερµοκρασίας ενυδάτωσης της νέας παρτίδας προς τις παλαιότερες ανάλογα µε το χρόνο που µεσολάβησε και έδωσε τη δυνατότητα εκτόνωσης. Έτσι στις περιπτώσεις των Σχηµάτων 7 και 8 όπου υπήρξε επαρκής χρόνος ανάµεσα στις δύο παρτίδες (25 ηµέρες), η ανάπτυξη της µέγιστης θερµοκρασίας γίνεται στην έσω επιφάνεια των δύο παρτίδων και λίγο προς την πλευρά της νέας. Αντίθετα στις περιπτώσεις των Σχηµάτων 5 και 6 όπου δεν υπήρξε επαρκής χρόνος ανάµεσα στις δύο παρτίδες (4 ηµέρες), η ανάπτυξη της µέγιστης θερµοκρασίας γίνεται στην προηγούµενη στρώση γ. Συγκρίνοντας τις µετρήσεις που έγιναν στο κέντρο του φρέατος (Σχ. 8) και τις µετρήσεις που έγιναν στην άκρη του φρέατος (Σχ. 7), συνάγεται το συµπέρασµα ότι απαιτείται µεγαλύτερος χρόνος για την ανάπτυξη της µέγιστης θερµοκρασίας σε θέσεις πέραν του κέντρου και πιο κοντά στην επιφάνεια εκτόνωσης

10 δ. Από τα προαναφερθέντα Σχήµατα εµφανίζεται το αυτονόητο ότι οι αναπτυχθείσες θερµοκρασίες του C30/37 είναι σαφώς µεγαλύτερες από την κατηγορία C20/25 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο Μηχανικός που κατασκευάζει ή επιβλέπει έργα µαζικού σκυροδέµατος θα πρέπει να έχει υπόψη του τις κάτωθι παρατηρήσεις που εξάγονται σαν συµπεράσµατα από τα ανωτέρω: 1. Η θερµότητα ενυδάτωσης του σκυροδέµατος επηρεάζεται όχι µόνον από το πάχος του στοιχείου κατά την κατακόρυφο, αλλά και από το ελάχιστο πάχος του στοιχείου κατά την οριζόντια διεύθυνση. Ως εκ τούτου σκυρόδεµα που εµφανίζει µεγάλη ανάπτυξη θερµότητας ενυδάτωσης έχει όλες τις διαστάσεις του στο χώρο άνω του ενός (1) µέτρου. Αυτό σηµαίνει ότι οι απαιτήσεις που υπάρχουν για το µαζικό σκυρόδεµα σε σχέση µε την ανάπτυξη της θερµότητας ενυδάτωσης έχουν εφαρµογή και σε στοιχεία µικρότερου όγκου 2. Θα πρέπει να αποφεύγονται σκυροδετήσεις επόµενων στρώσεων µαζικού σκυροδέµατος πριν την παρέλευση ικανού διαστήµατος για την εκτόνωση της θερµότητας ενυδάτωσης της προηγούµενης στρώσης. Το χρονικό διάστηµα αυτό µπορεί να καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος του στοιχείου, τη µικρότερη διάσταση κάτοψης του στοιχείου, τον τύπο και τη ποσότητα του τσιµέντου και το βαθµό εγκιβωτισµού της κατασκευής 3. Σε περιπτώσεις µαζικού σκυροδέµατος η χρήση τσιµέντου τύπου CEM IV/B σε ποσότητα 300 kg/m 3 είναι ενδεδειγµένη για ταυτόχρονη επίτευξη επιθυµητών αντοχών για την κατηγορία σκυροδέµατος C20/25 4. Για τις περιπτώσεις των µαζικών σκυροδετήσεων συνιστάται η χρήση επιβραδυντικού προσµίκτου µε ταυτόχρονο συντηρητικό σχέδιο διάστρωσης. Αυτό µπορεί να προφυλάξει τις µαζικές σκυροδετήσεις από τυχόν δηµιουργία ψυχρών αρµών 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Οικονόµου Χρίστος, Τεχνολογία του Σκυροδέµατος, εύτερη Έκδοση Neville & Brooks, P. E Concrete Technology, Revised Edition

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Νικος Λίτινας Πολιτικος Μηχανικός ΕΜΠ Υπευθυνος ιαχείρισης Ποιότητας της ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας

Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας.χ.τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Συστήµατος Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Σκυρόδεµα, τσιµέντο, αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές Σχολιασµός του σχεδίου Προδιαγραφής Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος και σχετικές προτάσεις µε βάση δεδοµένα ελέγχου ποιότητος από την επίβλεψη εφαρµογών εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στην Αθήνα. Μ..Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 8 Ιουνίου 2017 Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 Λευτέρης Αναστασίου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 7: Σχεδιασμός Μελέτης Σύνθεσης Σκυροδέματος Σύμφωνα με την Μέθοδο A Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Διαφορές σε: Ποιότητα υλικών καθιστούν το σκυρόδεμα Αναλογία υλικών ανομοιογενές υλικό με στο ανάμιγμα θλιπτική αντοχή f c τυχαία c Τρόπο διάστρωσης, μεταβλητή περιγραφόμενη

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η Εργαστηριακή Μελέτη είναι ατομική, με διαφορετικά δεδομένα για κάθε σπουδαστή. Θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 01 Κατασκευές Έργων Βαρύτητας µε Ύφαλη Σκυροδέτηση 00

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος Κεφάλαιο 12 Σύνοψη Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος εξασφαλίζει ότι ποιότητά του είναι αυτή που προδιαγράφεται από τη μελέτη, και με βάση την οποία έχει διαστασιολογηθεί. Προαπαιτούμενη γνώση Μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο 1 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 3 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ µίγµα τσιµέντου, νερού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος

Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος Κ. Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ οµικά Υλικά ΑΕ. Μ. Κατσάκου ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη).

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη). ιερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάµιξης φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραστού αµµοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µιγµάτων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και τσιµέντο Σ. Κόλιας Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα Τσιµέντα Άσβεστος παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος «Αειφόρα» τσιµέντα Φυσικά τσιµέντα Τσιµέντα Portland Non-Portland τσιµέντα Blended Portland (σύνθετα) τσιµέντα Χρονολογική σειρά Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΕΡ 800m 3 ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραυστών αµµοχαλίκων Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. 1. Εισαγωγή. Παράλληλα µε την βαθµονόµηση των Εµµέσων Μεθόδων σε συνήθεις θερµοκρασίες περιβάλλοντος, µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 03 άπεδα Λιµενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω συµβολισµοί έχουν την ακόλουθη έννοια. f 28 : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. f ck : Χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

ΕΠΕΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής) Βασ. Κυριακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, vkyriako@gmail.com Στυλ. Κόλιας Δρ Πολιτικός Μηχανικός τ. Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 02 άπεδα Λιµενικών Έργων από Ινοπλισµένο Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ EN 206-1 Νικόλαος Νικολάου ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έτοιµο Σκυρόδεµα πωλείται από τον παραγωγό είτε σε ιδιώτη / χρήστη σκυροδέµατος, είτε σε εργοτάξιο επειδή

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΙ (θέλω να προσδιορίσω) ΠΩΣ (Εξοπλισμός, εργαστηριακός,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γιατί Χρησιµοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Στέφανος ρίτσος Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004

Αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 10 Η λειτουργία του έργου αξιολογήθηκε για παροχή από 5.0 έως 15.0 µ 3 /δλ. Το έργο εισόδου κατασκευάστηκε µε σπειροειδή µορφή και προσδίδει σαφή στροβιλισµό στην υδάτινη µάζα, η οποία προσκολλάται στα

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD)

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) Όταν οι συνθήκες θεμελίωσης δεν είναι ιδεώδεις ή τα σεισμικά φορτία είναι πολύ μεγάλα, το σύνηθες τριγωνικό σχήμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγιση «self hardening» µειγµάτων πλήρωσης διαφραγµατικών τοίχων, στη θεµελίωση φραγµάτων

ιαστασιολόγιση «self hardening» µειγµάτων πλήρωσης διαφραγµατικών τοίχων, στη θεµελίωση φραγµάτων ιαστασιολόγιση «self hardening» µειγµάτων πλήρωσης διαφραγµατικών τοίχων, στη θεµελίωση φραγµάτων Χ. Κ. Γκούβας Γεωλόγος. ΓΕΩ.ΠΕΡ. Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: ιαφραγµατικός τοίχος, Πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Γιατί Χρησιμοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Κινητή Εγκατάσταση Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ 206-1 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς, που έχει να κάνει με την

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα Κατασκευή κτιρίου ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Εργασίες µε τιµές Μονάδος Αρχιτεκτονικά Τοιχοποιία ΥποΟµάδα η Αργολιθοδοµαί δι' ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τσιµέντου άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ινοπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές ίνες, περιεκτικότητα ινών

Λέξεις κλειδιά: ινοπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές ίνες, περιεκτικότητα ινών Σύγκριση ιδιοτήτων άοπλου σκυροδέµατος και σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες. Επίδραση της ποσότητας των ινών στις ιδιότητες του ινοπλισµένου σκυροδέµατος Α. Γ. Σακελλαρίου ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Μοναστηρίου 326 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΒΑ

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΒΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΒΑ Ηµερίδα ΕΤΣ/ΤΕΕ Αθήνα 7/5/2008 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (SCC) Υπέρρευστο Σκυρόδεµα υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση (το Α και το Ω)

Συντήρηση (το Α και το Ω) Συντήρηση (το Α και το Ω) Συντήρηση - Εισαγωγή Διαδικασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση σκυροδέματος αμέσως μετά την τοποθέτησή του σε καλούπια, κάτω από συνθήκες ελεγχόμενου χρόνου, υγρασίας και θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛIΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73 e mail: sigalasi@ cental.ntua.gr N A T I O N A L T E C H N I C A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασία Νο. 6 ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα από Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα (RCC) Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εκέµβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Ε ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γίνεται µε τους εξής τρόπους: 1.1. Γεωτρύπανο 1.2. Στατικό Πενετρόµετρο Ολλανδικού Τύπου 1.3. Επίπεδο Ντιλατόµετρο Marchetti 1.4. Πρεσσιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ EN 206-1 Νικόλαος Νικολάου ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έτοιμο Σκυρόδεμα πωλείται από τον παραγωγό είτε σε ιδιώτη / χρήστη σκυροδέματος, είτε σε εργοτάξιο επειδή

Διαβάστε περισσότερα