ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης για την Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών-κλήρωσης για το Διαγωνισμό «Προμήθεια Γραφικής ύλης, χαρτιού, Αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 3.00 π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε τη µε αριθµ.374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. ) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, ) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καφφές Θεόδωρος και 7) Καραλαριώτου Ειρήνη. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης για την Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών-κλήρωσης για το Διαγωνισμό «Προμήθεια Γραφικής ύλης, χαρτιού, Αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού και αφού έλαβε υπόψη:. Το άρθρο 7 του Ν.385/00.. Το άρθρο 0 του ΕΚΠΟΤΑ.. Τη με αριθμ. 8/05 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση για τη διενέργεια Προμηθειών του οικ. έτους 05, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου.Λαρισαίων σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δ.Λαρισαίων οικ. έτους 05».. Τη με αριθμ. 99/05 Α.Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 8/05 ΑΔΣ περί Έγκρισης διενέργειας Προμηθειών έτους 05, για τις ανάγκες των Δ/νσεων του Δ. Λαρισαίων, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 05». 3. Τη με αριθμ. 39/05 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Τη με αριθ. 8/05 Α.Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός του τρόπου και όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας: «Ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλώσιμων Η/Υ για το έτος 05». 5. Τη με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Προμηθειών η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά της επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης, Διενέργειας για το άνοιγμα Οικονομικών προσφορών και Πρακτικό Κλήρωσης των ειδών που προέκυψε ίδια τιμή, με αριθμούς πρωτ. 4039/ και 43348/ αντίστοιχα, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 6. Το με αριθ. πρωτ. 4039/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Ανοικτού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Σελίδα από 7

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Στη Λάρισα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την η Ιουνίου 05, ημέρα Πέμπτη και ώρα :00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 7/3--05 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ (υπ αριθμόν 33303/0/5/05 διακήρυξη του Δημάρχου) αποτελούμενη από τους:. Συντάκας Κων/νος. Παπαχατζής Αλέξανδρος 3. Σταυρίδης Σταύρος Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι ως κάτωθι: Α/Α Επωνυμία Δικαιολογητικά. ΚΟΥΚΟΣ - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας περί πτώχευσης - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - Πιστοποιητικό ενημερώτητας ΟΑΕΕ - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (διά του εξουσιοδοτημένου Πάπουτσα Δημητρίου) - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας περί πτώχευσης - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - Πιστοποιητικό ενημερώτητας ΟΑΕΕ - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Λάρισας - Πίνακες ασφαλισμένων - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6 - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Τεχνική προσφορά Σελίδα από 7

3 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 4. ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6. COMPULAND Α.Ε, (δια του εξουσιοδοτημένου Μαυρογιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου) - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου () - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας περί πτώχευσης - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - Πιστοποιητικό ενημερώτητας ΟΑΕΕ () - Πίνακες ασφαλισμένων - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) - Εταιρικό - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Τεχνική προσφορά - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - Πιστοποιητικό ενημερώτητας ΟΑΕΕ - Πίνακες ασφαλισμένων - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Τεχνική προσφορά - Βεβαίωση γνησιότητας υλικών και ISO - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Λάρισας - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ () - Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΑΕΕ - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Βεβαιώσεις Α Εφορίας περί επαγγέλματος - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Καρδίτσας περί αναγκαστικής διαχείρισης - Πιστοποιητικο Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Πιστοποιητικο Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Πίνακες ασφαλισμένων - Καταστατικό εταιρείας Σελίδα 3 από 7

4 7. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΕΚ καταχώρησης εταιρείας - Πρακτικό εξουσιοδότησης - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 7, 8, 9, 0) - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Τεχνική προσφορά - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί διαδικασίας κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό - Πιστοποιητικό Πρωτοδιικείου Θεσσαλονίκης περί αναγκαστικής διαχείρισης - Αίτηση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση - Πιστοποιητικό Ε.Β.Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση κ.τ.λ - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Πίνακες ασφαλισμένων - Βεβαιώσεις μεταβολών εργασιών - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 7, 8, 9, 0) - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο - Τεχνική προσφορά Ως Επιτροπή Διενέργειας προτείνουμε τα παρακάτω: Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζομένων ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, COMPULAND Α.Ε και ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. Έπειτα από τα παραπάνω, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, οι φάκελοι με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στη Λάρισα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την η Ιουνίου 05, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Σελίδα 4 από 7

5 Αξιολόγησης Διαγωνισμού του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 7/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ (υπ αριθμόν 33303/0/5/05 διακήρυξη του Δημάρχου) αποτελούμενη από τους:. Χατζίκος Δημήτριος. Αδαμόπουλος Ανδρέας 3. Παπαχατζής Αλέξανδρος προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Αφού πήραμε υπ όψιν τους σχετικούς φακέλους των προσφορών, την διακήρυξη και την συγγραφή υποχρεώσεων και της τεχνικής περιγραφής του πιο πάνω αναφερομένου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού αναλωσίμων Η/Υ, συντάξαμε την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω προμήθειας. Παραλάβαμε από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τους φακέλους με την αντίστοιχη αρίθμηση:. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4. ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6. COMPULAND Α.Ε. 7. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τα προσφερόμενα είδη γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ όλων των συμμετεχόντων πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. Έπειτα από τα παραπάνω, οι τεχνικές προσφορές γίνονται δεκτές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. Το με αριθ. πρωτ / Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Στην Λάρισα, σήμερα την 9 η Ιουνίου 05, ημέρα Παρασκευή και ώρα :00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την με την υπ αρ. 7/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον Σελίδα 5 από 7

6 ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ (υπ αριθμόν 33303/0/5/05 διακήρυξη του Δημάρχου) και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ αριθμό 4039/.6.05 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: ) ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣ Α-ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΓΚΟΥΣΓΚ ΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α COMPU LAND ΑΕ ΕΥΘΥΜΙ ΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΧΑΜΗΛ ΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Αριθμομηχανή SCIENTIFIC (τύπου CASIO FX-8SX) 5 7,7 6,33 4,9 9 5,5 4,9 Αριθμομηχανή 0 DIGITS τύπου CASIO MS-00TER) 5 7,7 6,99 5,9 5,8 4, 4, 3 Βιβλίο Α4 00φ. 0,95 3,75,65 3,5,65 4 Βιβλίο Α4 00φ. 0 4,95 3,75,9 5 4,5,9 Βιβλίο Μητρώου Νηπίων 5 00φ. (30x40) 5 6,65 0, ,5 0,99 Βιβλίο Πρωτοκόλλου 30x φ ,0 8,5 8 8, 8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Α4 7 00φ. 6 7,97 5,75 7,5 8 6,9 5,75 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Α4 8 00φ. 6,96 7,88 0,9 0,4 7,88 Βιβλίο Συσσιτούντων 00φ. 9 (ελέγχου) 6 8, 3,5 5 4,4, Βιβλίο Υλικού Π.Σ. 00φ. 0 (5x35) 0 8, 3,5 5 4,4, Γομολάστιχα τύπου Pelikan BR-40 δίχρωμη 00 0,5 0,5 0, 0, 0, 0, Γομολάστιχα τύπου Pelikan Λευκή 00 0,3 0,5 0, 0,8 0, 0, 3 Διατρητής Γίγας 3 8, 7,4 9,5,7 7,4 4 Διατρητής μεσαίος 0,77,5,9,47 5 Διατρητής μικρός 0 0,95 0,99 0,7,4,35 0,7 Διαφάνεια αρχειοθέτησης με 6 τρύπες 0,8mic Διαχωριστικά -0 πλαστικά 7 Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά 8 δεσμίδα 00 τεμαχίων 00,45 0,96,05,9,4 0,96 γκρί -σετ 0 0,5 0,5 0,65,65 0,63 0,5 γκρί -σετ 0 0,78 0,68 0,95,, 0,68 9 Διορθωτικό SET (υγρό) 50 0,66 0,58 0,49 0,65 0,68 0,49 0 Διορθωτικό ταινίας 4, roller 300 0,58 0,88 0,59 0,58 0,53 0,53 Δίσκος γραφείου 7,5cm 5,8,44,,3,55, Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ Ετικέτες INKPRINT 3 -LASER-COPY A4 4 Ετικέτες Νο 3 00Χ48 5 Ετικέτες Νο 3 04Χ46 κουτί 00 τεμαχίων 5 6,77 7,88 6,9 6, 9,55 6, κουτί 00 φύλλων 5 5,3 5, 4,4 6 5,45 4,4 κουτί 40 φύλλων 30,08 0,7 0,95, 0,89 0,7 κουτί 40 φύλλων 30,08 0,7 0,95, 0,89 0,7 Σελίδα 6 από 7

7 Καρφίδες με χρωματιστό 6 κεφάλι κουτί 0 0,48 0,5 0,48 0,5 0,48 0,48 Κλασέρ πλαστικά με 7 ελατήριο πάχους cm 7,08 0,66 0,85,,05 0,66 Κλασέρ χάρτινα 8-3/8-34/4-8 3/4-34/ ,5 0,93 0,93 0,98,04 0,93 9 Κόλλα stick 0gr 00 0,5 0,33 0, 0,4 0,5 0, 30 Κόλλα ρευστή 30gr 00 0,68 0, 0,47 0,65 0,35 0, Κόλλα στιγμής τύπου LOGO 3 gr 0,9,8 0,9 0,5 0,5 3 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ δεσμίδα 400φ 0 5,3 4,99 4, 5,9 5, 4, 33 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά 50 0,8 0,9 0, 0,35 0,8 0,8 34 Κοπίδια μικρά πλαστικά 50 0,3 0, 0,5 0, 0,8 0,3 Κουτιά αδρανούς αρχείου 35 37Χ5Χ9(δείγμα) 0 4,66 3,9 6,5 4,35 3,9 Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm- 8cm-0cm ΡΑΧΗ 7x37 για αρχείο πολεοδομίας με ετικέτα ανάλογη της 36 χρονιάς χρήσης (δείγμα) 500,88,45,35,88 Κουτιά αρχειοθέτησης τύπου 37 FIBER 5-8-cm 700,35,7,9,4,5,7 Κύβος για χαρτάκια απλός 38 πλαστικός 5 0,48 0,5 0,5 0,8 0,48 0,48 39 Λάστιχα κιλό 30 5,3 5, 3,7 5,8 4,48 3,7 Μαρκαδόροι χοντρής γραφής 40 διάφορα χρώματα 400 0,34 0,3 0,9 0,3 0,7 0,9 Μαρκαδόροι τύπου GIOTTO χρωμ. ΧΟΝΔΡΟΙ 0,7,9 0,79,75,34 0,79 Μαρκαδόροι τύπου PILOT 4 V5 διάφορα χρώματα 00, 0,35 0,3 0,5 0,39 0,3 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων 43 διάφορα χρώματα 40 0,38 0,7 0, 0,3 0,7 0, 44 Μελάνη ταμπόν 50 0,45 0,3 0, 0,3 0,6 0, 45 Μηχανικό μολύβι 0,5-0,7-,0 50,95 0,55 0,5,3 0,5 46 Μνήμη USB 6GB 0 6,46 5,85 5 7,5 6,5 5, Μνήμη USB 3GB 5 0,4,66 0 0,99 0, Μνήμη USB 8GB 0 4,7 3, ,95 3,6 3,5 49 Μολύβια απλά γραφίτη 00 0,3 0,3 0, 0,5 0, 0, Μολυβοθήκη απλή πλαστική 50 ποτηράκι 5 0,4 0,44 0,4 0,6 0,55 0,4 5 Μπαταρίες LR3/AAA 80 0,6 0,9 0,7 0,3 0,8 0,7 5 Μπαταρίες LR6/AA 50 0,6 0,9 0,7 0,3 0,8 0,7 53 Μπλοκ Νο 0 0,38 0,9 0,5 0,35 0,3 0,5 54 Μπλόκ Νο3 0 0,43 0,35 0,3 0,4 0,36 0,3 55 Μπλοκ Νο4 0 0,47 0,34 0,4 0,5 0,48 0,34 56 Μπλοκ σεμιναρίου Α4 0 0,4 0,44 0,4 0,4 0,49 0,4 Μπλοκ χαρτι τύπου CANSON (5Χ35) 57 0φύλλων 0,8 0, 0,9 0,95 0, Μύτες για μηχανικό μολύβι 58 0,5-0,7-,0 60 0,45 0,4 0,7 0,4 0,45 0,7 Ξυλομπογιές τύπου GIOTTO χρωμ. σετ 5 0,88 0,65 0,95 0,95 0,65 60 Ξύστρα μεταλλική 0 0,7 0,5 0, 0, 0,4 0, 6 Πινέζες κουτί 0 0,45 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 6 Σελοτέιπ 5mmX33m 50 0,8 0,4 0,6 0,3 0,8 0,4 Σελοτέιπ τύπου 3Μ Scotch 63 Magic 80 9mmX33m 00,75,9 0,6 0,9 0,65 0,6 Σελίδα 7 από 7

8 64 Σούπλ 0 φύλλων 0 0,7 0,99 0,5 0,7 0,79 0,5 Στυλό τύπου PILOT BPS-GP 65 F-M διάφορα χρώματα 00 0,68 0,45 0, 0,5 0,3 0, Στυλό τύπου PILOT G- 66 0,7/0,5/,0 διάφορα χρώματα 00 0,95 0,45 0,, 0,45 0, 67 Στυλό τύπου BIC , 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 Στυλό+Βάση τύπου 68 SCHNEIDR SET ,8 5,, 4,9,9, 69 Συνδετήρες εγγράφων Νο ,4 0, 0,5 0, 0,4 0,5 70 Συνδετήρες εγγράφων Νο ,45 0,69 0,4 0,4 0,39 0,39 7 Συνδετήρες εγγράφων Νο ,85 0,69 0,6 0,8 0,57 0,57 7 Σύρματα συραπτικού Νο ,5 0, 0,5 0, 0,8 0,5 73 Σύρματα συραπτικού Νο ,5 0, 0,7 0, 0,8 0,7 74 Συρραπτικό No6 0 3,75,85 3 3,7,85,85 75 Συρραπτικό No64 40,75,85,7,5 Συρραπτικό επιτραπέζιο 76 3/0-3/5 5 7,5, ,75,99 Ταινία μπαλάζ 5cm καφέδιάφανη ,55 0,69 0,5 0,6 0,59 0,5 Τετράδιο σπιράλ Α4 78 Θεμάτων 50,,8,3,,07,07 Τετράδιο σπιράλ Α Θεμάτων 50,6,33,8,5,45,33 Φάκελοι με φυσαλίδες 80 7,5X0 για CD 0 0,5 0,5 0,6 0, 0,8 0,5 Φάκελοι με φυσαλίδες 35X49 8 K/7 50 0,7 0,55 0,45 0,6 0,5 0,45 Φάκελοι απλοί λευκοί 8 αυτοκόλλητοι Χ3 (3) χιλιάδα 4,5 8, 0 5,5 8, Φάκελοι κίτρινοι 9x6 83 αυτοκόλλητοι Α5 χιλιάδα 6,6, 5 8 5,5, Φάκελοι κίτρινοι 3x33 84 αυτοκόλλητοι Α4 χιλιάδα , ,7 4 Φάκελοι κίτρινοι 5x35 85 αυτοκόλλητοι χιλιάδα 3 37,3 39, ,35 30 Φάκελοι κίτρινοι 3x40 86 αυτοκόλλητοι Α3 χιλιάδα 70 55, Φάκελοι με έλασμα 87 πλαστικοί 600 0,3 0,4 0,098 0,3 0,5 0, Φάκελοι με κορδόνι 5x ,8 0,69 0,69 0,8 0,79 0,69 89 Φάκελοι με λάστιχο 400 0,38 0,3 0,8 0,4 0,3 0,8 90 Φάκελοι με πτερύγια 500 0,7 0,5 0,4 0, 0,9 0, Χάρακας-υποδεκάμετρο 9 30cm πλαστικός 0 0, 0,3 0, 0,5 0,9 0, Χαρτάκια αυτοκόλλητα 9 τύπου POST-IT 7,5x7,5 00 0, 0, 0,5 0,5 0, 0,5 Χαρτάκια λευκά κύβος 93 9,5Χ9,5 00 0,66 0,55 0,45 0,5 0,4 0,4 Χαρτί μέτρου διάφορα 94 χρώματα κιλό 0 0,35,4 0, 0, Χαρτόνι ΟΝΤΟΥΛΕ 50Χ70 95 διαφ.χρώματα 40 0,66,4 0,4 0,5 0,57 0,4 Χαρτόνι τύπου CANSON 96 50X70 διαφ.χρώματα 40 0,45 0, 0, 0,7 0, 0, 97 Χαρτοταινίες,90cm 0,5 0,65 0,8 0,57 0,57 98 Χαρτοταινίες 3,80cm 00,,45 0,98 0,97 0,97 99 Χαρτοταινίες 5,00cm 00,4,,8,6,4,8 00 Ψαλίδια 5" (σχολικά) 30 0,55 0,45 0,4 0,5 0,44 0,4 0 Ψαλίδια 7" 6 0,9 0,88 0,45 0,6 0,75 0,45 Σελίδα 8 από 7

9 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ Σελίδα 9 από 7

10 ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΗΣ Δισκέτες 3 /",44 MB (κουτιά των 0 δισκ.) Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M98 Μελανοταινίες εκτυπωτών για EPSON LX-300+II 3 (C3S05637) Μελανοταινίες εκτυπωτών 4 για ΟΚΙ 590, 59 Μελανοταινίες εκτυπωτών 5 για ΟΚΙ 390, 3390 Μελανοταινίες εκτυπωτών 6 για ΟΚΙ 30, 330 Μελανοταινίες εκτυπωτών 7 για ΟΚΙ ML5590 Μελανοταινίες εκτυπωτών 8 για STAR LC 0 Μελάνι για Canon PIXMA 9 ip4500 (black, CLI-8BK) Μελάνι για Canon ip PIXMA (black, PGI-50BK) Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (black, CLI-5BK) Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (cyan, CLI-5C) Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (magenta, CLI- 3 5M) Μελάνι για Canon ip PIXMA (yellow, CLI-5Y) SX5 (black T8, 5 C3T840) SX5 (cyan T8, 6 C3T840) SX5 (magenta T83, 7 C3T8340) SX5 (yellow T84, 8 C3T8440) Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (black 8XL, 9 C3T8400) Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (cyan 8XL, 0 C3T8400) Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (magenta 8XL, C3T83400) Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (yellow 8XL, C3T84400) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟ Σ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥ ΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤ ΡΑ ΚΑΛΤΣ ΑΣ ΑΧΙΛΛ ΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΓΚΟΥΣ ΓΚΟΥΝ Η ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΑ COMPU LAND ΑΕ ΕΥΘΥΜ ΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΧΑΜΗΛ ΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 3,99,9 3,45 4,8,9 5,3 5 5, 5,49 5,56 5 4,45 4, 4, 4,65 4,8 4,66 4,75 4, 3,5,94 3, 4,6 4,35 3,88 3,9,94 0, 0,0 0, 0,99,8 0,66 0,9 0,0 7,55 7,3 7,5 8 8,8 7,69 7,8 7,3 3,,94 3, 4,5 4,5 3,88 3,8,94 4,9,7 3,5 3,45 3,7 0,95 0, 0,4,9,85 0,96 0,9 0, 0,96 0,5 0,5,5,4,0,3 0,5 9,46 8,87 9, 9,75 0,5 9,7 9,75 8,87 9,46 8,88 9, 9,75 0,5 9,56 9,77 8,88 9,46 8,88 9, 9,75 0,5 9,56 9,77 8,88 9,7 8,95 9, 9,85 0,5 9,56 9,77 8,95 9,5 9 9, 9,89 0,49 9, 9,9 9 8,35 7,96 8, 8,75 9,8 8,05 8,3 7,96 8,35 7,96 8, 8,75 9,8 8,05 8,3 7,96 8,35 7,96 8, 8,75 9,8 8,05 8,3 7,96 8,35 5,08 5, 6,6 7,04 6,49 5,7 5,08,35,8,7,74 3,08,65,7,35,8,7,74 3,08,65,7,35,8,7,74 3,08,65,7 Σελίδα 0 από 7

11 3 SX445W (black, C3T940) SX445W (cyan, 4 C3T940) SX445W (magenta, 5 C3T9340) SX445W (yellow, 6 C3T9440) Photo PX660 (black, T079, 7 C3T079400) Photo PX660 (cyan, T079, 8 C3T079400) Photo PX660 (magenta, 9 T0793, C3T ) Photo PX660 (yellow, 30 T0794, C3T ) Photo PX660 (light cyan, 3 T0795, C3T ) Photo PX660 (light magenta, T0796, C3T ) Μελάνι για HP - 700C & HP - 500C (HP No. 0 black, C4844AE) Μελάνι για HP - 700C (HP No. cyan, C4836AE) Μελάνι για HP - 700C (HP No. magenta, C4837AE) Μελάνι για HP - 700C (HP No. yellow, C4838AE) Μελάνι για HP - 840C (HP No. 5 black, HPC665DE) Μελάνι για HP - 840C (HP No. 7 color, HPC665AE) Μελάνι για HP D460 (HP No. XL black, C935C) Μελάνι για HP D460 (HP No. XL tricolor, C935C) Μελάνι για HP - 0C (HP No. 3 color, HPC83DE) Μελάνι για HP - 850C (HP No. 45 black, HP5645AE) Μελάνι για HP (HP No. 56 black, C6656AE) Μελάνι για HP (HP No. 57 color, C6657AE) Μελάνι για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) Μελάνι για HP DesignJet 50 (HP No. 8 black, CH565A) Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 8 cyan, C49A) ,35,8,9,95 3,45 3,0,8,35,8,9,95 3,45,3,5,8,35,8,9,95 3,45,3,5,8,35,8,9,95 3,45,3,5,8 3,45 3,3 3,5 4,65 4,96 3,93 3,5 3,3 3,45 3,3 3,5 4,65 4,96 3,93 3,5 3,3 3,45 3,3 3,5 4,65 4,96 3,93 3,5 3,3 3,45 3,3 3,5 4,65 4,96 3,93 3,5 3,3 3,45 3,3 3,5 4,65 4,96 3,93 3,5 3,3 3,45 3,3 3,5 4,65 4,96 3,93 3,5 3,3 33,33 3,8 3 35,49 34,95 33,94 34,6 3 33,33 3,6 3,3 34,79 35,46 34,5 33,9 3,3 33,33 3,6 3,3 34,79 35,46 34,5 33,9 3,3 33,33 3,6 3,3 34,79 35,46 34,5 33,9 3,3 8,9 8,3 8 30,99 3 9,65 30,3 8 3,33 3,9 3 34,3 34,7 33,67 33,4 3,85, 0,6 5,5,93,6, 0,6 3,95 3,33,7 3, 5, 4,4 4,,7 34,3 33,64 33,3 36,99 37,4 36,3 36, 33,3 30,96 9,58 8,8 3,5 3,95 30,95 30,9 8,8 0,86 9,97 9,7,39,9 0,89, 9,7 3,46 30,3 9,7 3,5 3,69 3,64 3, 9,7 34,5 3, 30,9 33,7 34, 33,06 3,8 30,9 35,7 33,5 33,8 36,89 38,06 35,8 35,9 33,5 35,7 35,6 35,5 38,7 39,94 37,74 37,5 35,6 Σελίδα από 7

12 48 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 8 magenta, C49A) Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 8 yellow, 49 C493A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black 50 dye, C4930A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, 5 C493A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light 5 cyan dye, C4934A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 magenta 53 dye, C493A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light 54 magenta dye, C4935A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow 55 dye, C4933A) Μελάνι για HP D660 (HP No. 300XL black, 56 CC64EE) Μελάνι για HP D660 (HP No. 300XL tricolor, 57 CC644EE) Μελάνι για HP 5740 (HP 58 No. 339 black, C8767EE) Μελάνι για HP 5740 (HP 59 No. 344 color, C9363EE) Μελάνι για HP D460 (HP 60 No 350XL black, CB336EE) Μελάνι για HP D460 (HP 6 No 35XL color, CB338EE) Μελάνι για HP C580 (HP 6 No 363XL black, C879EE) Μελάνι για HP C580 (HP 63 No 363 cyan, C877EE) Μελάνι για HP C580 (HP 64 No 363 magenta, C877EE) Μελάνι για HP C580 (HP 65 No 363 yellow, C8773EE) Μελάνι για HP C580 (HP No 363 light cyan, 66 C8774EE) Μελάνι για HP C580 (HP No 363 light magenta, 67 C8775EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL black, 68 CN684EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL 69 photo, CB3EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL cyan, 70 CB33EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL 7 magenta, CB34EE) ,7 35,6 35,5 38,7 39,94 37,74 37,5 35,6 35,7 35,6 35,5 38,7 39,94 37,74 37,5 35,6 69,3 7,5 69,9 89,99 79, ,33 69,3 7,5 69,9 89,99 79, ,33 69,3 7,5 69,9 89,99 79, ,33 69,3 7,5 69,9 89,99 79, ,33 69,3 7,5 69,9 89,99 79, ,33 69,3 7,5 69,9 89,99 79, ,33 3,3,57,7 4,85 4,99 4,35 4,,57 5,8 6,4 6,6 9 9,4 8,5 8, 5,8 8,66 8,36 8,6 3, 30,84 9,8 9,5 8,36 3,3 3,73 3,4 34,94 34,5 33,3 33,5 3,4 7,98 7,88 7,7 30,3 30,4 9,7 8, 7,7 9,96 9,67 9,8 3,55 3,34 3 3,6 9,67 7,98 8,04 8,5 30,85 3,45 30,4 9,8 7,98 9,4 9,6 9,4 0,9 0,68 0,03 9,95 9,6 9,4 9,6 9,4 0,9 0,68 0,03 9,95 9,6 9,4 9,6 9,4 0,9 0,68 0,03 9,95 9,6 9,4 9,6 9,4 0,9 0,68 0,03 9,95 9,6 9,4 9,6 9,4 0,9 0,68 0,03 9,95 9,6 4,95 4,73 4,9 6,4 6,68 5,89 5,7 4,73 4,6 3,76 3,9 5,5 5, 4,86 4,5 3,76 4,6 3,76 3,9 5,5 5, 4,86 4,5 3,76 4,6 3,76 3,9 5,5 5, 4,86 4,5 3,76 Σελίδα από 7

13 7 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL yellow, CB35EE) Μελάνι για HP OfficeJet J4680 (HP No 90XL black, 73 CC654AE) Μελάνι για HP OfficeJet J4680 (HP No 90 tricolor, 74 CC656AE) Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL black, 75 C4906AA) Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL cyan, 76 C4907AA) Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL 77 magenta, C4908AA) Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL 78 yellow, C4909AA) Μελάνι για HP K8600 (HP 79 No. 88XL black, C9396AE) Μελάνι για HP K8600 (HP 80 No. 88XL cyan, C939AE) Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL magenta, 8 C939AE) Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL yellow, 8 C9393AE) Μελάνι για Lexmark X (No 4 black,8c090e) Μελάνι για Lexmark X (No 5 color,8c0e) Μελάνι για Lexmark Z67 85 (No 6 black, 0N006E) Μελάνι για Lexmark Z67 86 (No 6 color, 0N006E) Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. black, 87 C480A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. cyan, 88 C48A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. magenta, 89 C48A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. yellow, 90 C483A) Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 9 8 black dye, C4950A) Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 9 8 cyan dye, C495A) Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No light cyan dye, C4954A) ,6 3,76 3,9 5,5 5, 4,86 4,5 3,76 3,46,98 3, 5,35 5,5 5,08 4,3,98 5,96 5,43 5,7 7 7,4 6,84 6, 5,43 6,4 6,37 7, 9 8,93 6,86 8, 6,86 7,77 7,0 7,5 8,75 8,9 8,64 8, 7,0 7,77 7,0 7,5 8,75 8,9 8,64 8, 7,0 7,77 7,0 7,5 8,75 8,9 8,64 8, 7,0 30,96 30,05 30,9 33, 3,65 3,58 3, 30,05,97 0,64,,7,6,38,7 0,64,97 0,64,,7,6,38,8 0,64,97 0,64,,7,6,38,8 0,64,85 0,64 0,9,7 3,,5, 0,64 3,66 3, 3,7 5,59 5,94 5,33 4,6 3, 33,66 33,54 33,9 36,95 36,05 35,5 35,6 33,54 35,46 36,3 37, 39,79 38,85 38,7 38,4 35,46 3,96 3,88 3, 34,55 35,64 34,36 33,6 3, 3,96 3,88 3, 34,55 35,64 34,36 33,6 3, 3,96 3,88 3, 34,55 35,64 34,36 33,6 3, 3,96 3,88 3, 34,55 35,64 34,36 33,6 3, 46,6 45, ,9 5, ,4 46,6 45, ,9 5, ,4 46,6 45, ,9 5, ,4 Σελίδα 3 από 7

14 94 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4953A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No black/yellow, C4900A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No cyan/magenta, C490A) Τόνερ για Epson Aculaser 97 M000 (0438) Τόνερ για Epson EPL-600L 98 (C3S05067, 3k) Τόνερ για HP 0 (HP No. 99 A black, Q6A) Τόνερ για HP Pro P0 (HP 00 No. 85A black, CE85A) Τόνερ για HP 00 (HP No. 0 5X black, Q75X) Τόνερ για HP CP0 (HP 0 No. 5A black, CB540A) Τόνερ για HP CP0 (HP 03 No. 5A cyan, CB54A) Τόνερ για HP CP0 (HP 04 No. 5A yellow, CB54A) Τόνερ για HP CP0 (HP No. 5A magenta, 05 CB543A) Τόνερ για HP 300 (HP No. 06 3X black, Q63X) Τόνερ για HP 30 (HP No X black, Q5949X) Τόνερ για HP P505 (black, 08 CB436A) Τόνερ για HP P05dn (HP 09 No. 53X black, Q7553X) Τόνερ για HP CP05dn 0 (black, CC530A) Τόνερ για HP CP05dn (cyan, CC53A) Τόνερ για HP CP05dn (yellow, CC53A) Τόνερ για HP CP05dn 3 (magenta, CC533A) Τόνερ για HP P055dn (HP 4 No. 05X black, CE505X) Τόνερ για HP 430dtn (HP 5 No. X black, Q65X) Τόνερ για HP 600n (black, 6 Q6000A) Τόνερ για HP 600n (cyan, 7 Q600A) Τόνερ για HP 600n 8 (magenta, Q6003A) Τόνερ για HP 600n (yellow, 9 Q600A) Τόνερ για HP P3005dn (HP 0 No. 5X black, Q755X) Τόνερ για HP 3800dn (black, Q6470A) Τόνερ για HP P405dn (HP No. 64X black, CC364X) ,6 45, ,9 5, ,4 45,3 4,6 4,3 46,94 47,38 47,06 45,9 4,3 45,3 4,6 4,3 46,94 47,38 47,06 45,9 4,3 90,6 89,55 79,9 98,66 99,45 98,88 9,9 79,9 79,96 78, ,38 59,35 7,9 59,35 63,36 6,46 53,9 67,7 64,9 64,4 64,5 53,9 55,55 54, ,5 59,46 57,58 56, ,8 75,8 7,5 83,5 76, 75, ,5 65,9 6,4 6 68,47 66, 65,38 64,9 6 59,9 57, 57,9 6,93 60, 60,07 60,5 57, 59,9 57, 57,9 6,93 60, 60,07 60,5 57, 59,9 57, 57,9 6,93 60, 60,07 60,5 57, 0,9 98, ,38 07,4 04, ,7 45, , 47,38 48, ,33 6, ,7 64,94 64,4 63, ,4 43,38 30,5 57,98 45,38 46, ,5 99,99 97,3 98, 07, 0,7 0,8 0 97,3 96,45 95,84 94,9 05,6 00,3 00,8 0 94,9 96,45 95,84 94,9 05,6 00,3 00,8 0 94,9 96,45 95,84 94,9 05,6 00,3 00,8 0 94,9 9,9 8,7 9 4,3 34,05 34, ,9 00,89 0,35 7,04 5, ,88 73,56 7, ,4 74,3 74,03 75,8 7 8,3 79,68 78,9 87,8 8,5 8,3 80,4 78,9 8,3 79,68 78,9 87,8 8,5 8,3 80,4 78,9 8,3 79,68 78,9 87,8 8,5 8,3 80,4 78,9 93,3 90, ,65 94, ,3 7, ,69 30,67 30, ,3 4, ,3 60,9 57, Σελίδα 4 από 7

15 Τόνερ για HP 4050TN (HP 3 No. 7X black, C47X) Τόνερ για HP 500dtn (HP 4 No. 6A black, Q756A) Τόνερ για HP CP55n (HP 5 No. 307A black, CE740A) Τόνερ για HP CP55n (HP 6 No. 307A cyan, CE74A) Τόνερ για HP CP55n (HP 7 No. 307A yellow, CE74A) Τόνερ για HP CP55n (HP No. 307A magenta, 8 CE743A) Τόνερ για HP 5550dtn 9 (black, C9730A) Τόνερ για HP 5550dtn (cyan, 30 C973A) Τόνερ για HP 5550dtn 3 (yellow, C973A) Τόνερ για HP 5550dtn 3 (magenta, C9733A) Τόνερ για Lexmark E40 33 (406SE) Τόνερ για Lexmark E60DN 34 (E60AE) Τόνερ για Lexmark E450DN 35 (E450HA) Τόνερ για OKI B540 MFP 36 ( ) Τόνερ για OKI MB80 MFP 37 (03990) Τόνερ για OKI B430d 38 (439790) Τόνερ για OKI B43dn 39 ( ) Τόνερ για OKI C3530MFP (black, Hi capacity, ) Τόνερ για OKI C3530MFP (yellow, Hi capacity, ) Τόνερ για OKI C3530MFP (magenta, Hi capacity, ) Τόνερ για OKI C3530MFP (cyan, Hi capacity, ) Τόνερ για PANASONIC KX-MB50 (KX- 44 FAT40X) Τόνερ για RICOH Aficio SP0n (black, SP00A 45 #4069) Τόνερ για SAGEM MF (black, CTR360) Τόνερ για SAMSUNG CLP (black, CLP-K660B) Τόνερ για SAMSUNG CLP (cyan, CLP-C660B) Τόνερ για SAMSUNG CLP (magenta, CLP-M660B) Τόνερ για SAMSUNG CLP (yellow, CLP-Y660B) 5 44,4 4, ,3 5, ,5 59,9 59,7 6 75,99 7,58 70, ,7 8, ,98 4,49 5,06 4 8,88 08,7 09, ,74 7,04 0, ,7 09, ,74 7,04 0, ,7 09, ,74 7,04 0, , 38,3 3 6,58 47, 50, ,8 334, , 343,36 35, ,8 334, , 343,36 35, ,8 334, , 343,36 35, ,77 64,5 59 7,07 60,55 57,6 67,5 57,6 83,66 8,5 8 90,6 87, 84,36 88,4 8 77,8 77, ,98 65,44 63, ,0 33,3 8,3 3 4,8 43,4 40, ,3 99,96 00,3 0 0,44 0,9 07, ,96 59,96 58,49 59,8 64,45 64,9 6,84 6,9 58,49 63,33 6,7 63,6 68,6 69,4 67,03 64,9 6,7 48,5 40, 4,7 44, 44,76 38,7 4,9 38,7 76,97 75,4 76 8,9 8,8 73,5 78,5 73,5 76,97 75,4 76 8,9 8,8 73,5 78,5 73,5 76,97 75,4 76 8,9 8,8 73,5 78,5 73,5 70,98 67,5 68,9 74,37 73,8 7,5 69,8 67,5 59,98 55,54 57,7 6, 6,7 58,9 55, ,9 95,9 83,8 43,4 79,5 47,64 86,45 84,48 83,5 43,4 3,8 5, ,84 6,35 4,6 3 5,59 3,8 5, ,84 6,35 4,6 3 5,59 3,8 5, ,84 6,35 4,6 3 5,59 Σελίδα 5 από 7

16 Τόνερ για SAMSUNG ML (black, MLT-D04S) 5, 50,44 5,5 55,57 56,64 5,8 54,9 50,44 Τόνερ για SAMSUNG ML (black, MLT-D0S) 5, 50,44 5,5 55,57 56,64 54,83 54,8 50,44 Τόνερ για SAMSUNG ML 53 85nd (ML-D850B) 93,3 9, ,3 99,99 98,98 94,9 9,04 Τόνερ για SAMSUNG 54 ML950 ndr (MLP-D03L) 59,98 58, ,64 57,48 65,8 63,5 57,48 Drum για PANASONIC 55 KX-FLB75 (KX-FA77D) 88,4 83,65 86,9 9,6 9,94 88,5 83,65 Photoconductor kit για EPL L (C3S05099) 8,3 78,8 8 86,83 89,5 86,5 8,5 78,8 Photoconductor kit για Lexmark E60DN 57 (E60XG) 37,77 36,4 37,5 40, 4,6 39,55 3,5 3,5 Photoconductor kit για 58 Lexmark E33N (A830) 7,5 68,08 69, ,4 74,77 69,9 68,08 CD εγγραφής (CD - R) MB (τεμάχια-case) 0,39 3,6 0,43 0,4 0,48 0,39 CD επανεγγραφής (CD - 5 RW) 700 MB (τεμάχιαcase) 60 0,69,79 0,6 0,7 0,6 CD εγγραφής (CD - R) 0 Lightscribe - 700MB 6 (τεμάχια-case),8 0,7,45 0,7 DVD+R x-6x 4,7 GB 0 6 (τεμάχια-case) 0,47,05 0,5 0,4 0,4 DVD+RW x-8x 4,7 GB 5 63 (τεμάχια-case) 0,8 0,7 0,6 0,6 DVD+R DL (DVD-9) 8,5GB 5 64 (τεμάχια-case) 4,4,,3 3,9, DVD+R Lightscribe 4,7GB 5 65 (τεμάχια-case),8 0,9,5 0,9 Tapes Ultrium LTO 66 00/400GB (τεμάχια) 4,5 34,5 35, 37,73,89,, Cleaning Cartridge for use with all Ultrium,,3 & 4 67 drives (τεμάχια) 99,94 89, ,35 39,9 39,9 Tapes Ultrium 3 LTO /800GB (τεμάχια) 3,5 8,3 7,5 3, 3,85 3,85 Screen cleaning spray 00ml 6 69 (TFT monitor) 7,8 4, 6 4,5 3,47 3,47 Ποντίκι USB optical 0 70 Microsoft 9 3, 6,45 5,4 3, Πληκτρολόγιο 0/04 0 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, 7 PS/ 8,9 6,9 4,9 4,3 4,3 Πληκτρολόγιο 0/04 0 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, 7 USB 8,9 6,0 6,4 6,65 4,79 4,79 73 Toner Clean Up Cloth 5 8,9 0,9 8,9 ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΚΟΥ ΚΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΠΟΥ ΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤ ΡΑ ΚΑΛΤΣ ΑΣ ΑΧΙΛΛ ΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΓΚΟΥΣ ΓΚΟΥΝ Η ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΑ COMPU LAND ΑΕ ΕΥΘΥΜ ΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΧΑΜΗΛ ΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ Δεσμίδα Χαρτί Α4 80gr 500φ ,4,7,4,46,49,5,3,4 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χ Κιβώτιο 50,46,36,6 3,68,46 Σελίδα 6 από 7

17 τριπλό NCR Λ-Ρ-Κ & Λ-Ρ-Σ 700φ 3 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χδιπλό NCR Λ-Λ Κιβώτιο 000φ 30 8,5 8,5 7,9 0 0,45 7,88 7,88 4 Χαρτί PLOTTER 0,9cmX45m 80gr Ρόλλος 5 6,85 6, 5,7 8,75 6,37 5,7 5 Χαρτί PLOTTER 0,6cmX45m 80gr Ρόλλος 5 5,7 4,45 4, 6,5 4,58 4, 6 Χαρτί PLOTTER 0,3cmX45m 80gr Ρόλλος 7 4,7 3,54 3,8 4,5 3,85 3,54 7 Χαρτόνι Α4 60gr Χρωματιστό Δεσμίδα 50φ. 8 6,5 5,5 4,3 6,5 6 4,3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΠΛΟΤΑΡΙΣΜΑΤΑ-ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΥ ΠΑΠΟΥ ΚΑΛΤΣ ΓΚΟΥΣ ΜΟΝΑΔ ΚΟΣ ΤΣΑ - ΑΣ ΓΚΟΥΝ ΕΥΘΥΜ Α ΔΗΜ ΦΑΚΙΡΗ ΑΧΙΛΛ ΣΑΝΗΣ Η COMPU ΙΑΔΗΣ ΧΑΜΗΛ ΜΕΤΡΗ ΠΟΣΟ ΗΤΡΙ ΔΗΜΗΤ ΕΑΣ & ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ LAND ΔΗΜΗΤ ΩΤΕΡΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΗΣ ΤΗΤΑ ΟΣ ΡΑ ΣΙΑ ΟΕ ΡΙΟΣ ΑΣΙΑ ΑΕ ΡΙΟΣ ΤΙΜΗ Ξηρογραφικό αντίγραφο τετραγων ικό σχεδίων χαρτί μέτρο ,69 0,69 0,69 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε χαρτί τετραγων ικό μέτρο.600 0,78 0,79 0,78 3 Πλοτάρισμα σχεδίων έγχρωμο σε χαρτί 4 Σκανάρισμα σχεδίων 5 Εκτύπωση Α4 ασπρόμαυρη 6 Εκτύπωση Α4 έγχρωμη 7 Εκτύπωση Α3 ασπρόμαυρη 8 Εκτύπωση Α3 έγχρωμη 9 Πλαστικοποίηση Α4 80mic 0 Πλαστικοποίηση Α3 80mic Πλαστικοποίηση Αο 80mic τετραγων ικό μέτρο 55 0,78,9 0,78 τετραγων ικό μέτρο 300 0,48,9 0,48 φύλλο Α ,0 0,08 0,04 0,08 φύλλο Α ,8 0,7 0,3 0,8 φύλλο Α ,03 0,036 0,08 0,03 φύλλο Α ,6 0,54 0,6 0,6 φύλλο Α , 0,5 0,3 0, φύλλο Α3.00,96 0,9 0,5 0,9 τρεχ.μέτ ρο 00, 3,7, Για τα είδη: Α) Νο, 7, 6, 8, 38, 50, 56, 6 και 74 της κατηγορίας ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Β) Νο, της κατηγορίας ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΛΟΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη αναδόχου καθώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν προσφέρει ίδια τιμή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου 05 και ώρα 3:00 π.μ. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Αμέσως μετά, στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 9 η Ιουνίου 05, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 π.μ., ξεκίνησε η διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη προμηθευτών που προσφέρων όμοια τιμή είδους για τα είδη: Α) Νο, 7, 6, 8, 38, 50, 56, 6 και 74 της κατηγορίας ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 7 από 7

18 Β) Νο, της κατηγορίας ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΛΟΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αφού πήραμε υπ όψιν τις σχετικές προσφορές και εφ όσον δεν παρουσιάσθηκε κανείς εκ των διαγωνιζόμενων, έγινε κλήρωση ως εξής: Α. για τα είδη της γραφικής ύλης. μεταξύ των α. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. β. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κληρώθηκε η ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7. μεταξύ των α. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β.παπουτσα ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ κληρώθηκε η ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 6. μεταξύ των α. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. γ. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κληρώθηκε η ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8. μεταξύ των α. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ β. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κληρώθηκε η ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 38. μεταξύ των α. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κληρώθηκε ο ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50. μεταξύ των α. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κληρώθηκε ο ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56. μεταξύ των α. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. γ. ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κληρώθηκε ο ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. μεταξύ των α. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ β. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κληρώθηκε η ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 74. μεταξύ των α. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ β. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κληρώθηκε η ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β. για το είδος Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων χαρτί. μεταξύ των α. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ. Β. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κληρώθηκε η ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μετά το αποτέλεσμα της κλήρωσης προχωρήσαμε στην κατάρτηση του πίνακα των συμμετεχόντων για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ (υπ αριθμόν 33303/0/5/05 διακήρυξη του Δημάρχου), οι οποίοι μειοδότησαν ανά είδος και στις περιπτώσεις ίδιων προσφερόμενων τιμών, κληρώθηκαν όπως αναφέρονται στο πιο πάνω πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ως κάτωθι:. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33Κοπίδια μεγάλα πλαστικά 0,8 34Κοπίδια μικρά πλαστικά 0,3 Σελίδα 8 από 7

19 38Κύβος για χαρτάκια απλός πλαστικός 0,48 50Μολυβοθήκη απλή πλαστική ποτηράκι 0,4 50 Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black dye, C4930A) 69,33 5 Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, C493A) 69,33 5 Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light cyan dye, C4934A) 69,33 53 Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 magenta dye, C493A) 69,33 54 Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light magenta dye, C4935A) 69,33 55 Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4933A) 69,33 57 Μελάνι για HP D660 (HP No. 300XL tricolor, CC644EE) 5,8 6 Μελάνι για HP C580 (HP No 363XL black, C879EE) 7,98 86 Μελάνι για Lexmark Z67 (No 6 color, 0N006E) 35,46 5 Τόνερ για HP 430dtn (HP No. X black, Q65X) 98,88 37 Τόνερ για OKI MB80 MFP (03990) 99,96 59 CD εγγραφής (CD - R) - 700MB (τεμάχια-case) 0,39 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χ τριπλό NCR Λ-Ρ-Κ & Λ-Ρ-Σ,46. ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5Βιβλίο Μητρώου Νηπίων 00φ. (30x40) 0,99 7Βιβλίο Πρωτοκόλλου Α4 00φ. 5,75 8Βιβλίο Πρωτοκόλλου Α4 00φ. 7,88 9Βιβλίο Συσσιτούντων 00φ. (ελέγχου), 0Βιβλίο Υλικού Π.Σ. 00φ. (5x35), 4Διατρητής μεσαίος 6Διαφάνεια αρχειοθέτησης με τρύπες 0,8mic 0,96 7Διαχωριστικά -0 πλαστικά γκρί 0,5 8Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά γκρί 0,68 4Ετικέτες Νο 3 00Χ48 0,7 5Ετικέτες Νο 3 04Χ46 0,7 7Κλασέρ πλαστικά με ελατήριο πάχους cm 0,66 8Κλασέρ χάρτινα 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 0,93 30Κόλλα ρευστή 30gr 0, Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm-8cm-0cm ΡΑΧΗ 7x37 για αρχείο πολεοδομίας 36με ετικέτα ανάλογη της χρονιάς χρήσης (δείγμα),88 37Κουτιά αρχειοθέτησης τύπου FIBER 5-8-cm,7 48Μνήμη USB 8GB 3,5 55Μπλοκ Νο4 0,34 57Μπλοκ χαρτι τύπου CANSON (5Χ35) 0φύλλων 0, 6 Πινέζες 0,5 6 Σελοτέιπ 5mmX33m 0,4 76Συρραπτικό επιτραπέζιο 3/0-3/5,99 79Τετράδιο σπιράλ Α4 3 Θεμάτων,33 80Φάκελοι με φυσαλίδες 7,5X0 για CD 0,5 8Φάκελοι απλοί λευκοί αυτοκόλλητοι Χ3 (3) 8, 83Φάκελοι κίτρινοι 9x6 αυτοκόλλητοι Α5, 88Φάκελοι με κορδόνι 5x35 0,69 Σελίδα 9 από 7

20 96Χαρτόνι τύπου CANSON 50X70 διαφ.χρώματα 0, Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ 590, 59,94 5 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ 390, ,0 6 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ 30, 330 7,3 7 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ ML5590,94 8 Μελανοταινίες εκτυπωτών για STAR LC 0,7 9 Μελάνι για Canon PIXMA ip4500 (black, CLI-8BK) 0, 0 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (black, PGI-50BK) 0,5 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (black, CLI-5BK) 8,87 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (cyan, CLI-5C) 8,88 3 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (magenta, CLI-5M) 8,88 4 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (yellow, CLI-5Y) 8,95 5 SX5 (black T8, C3T840) 9 6 SX5 (cyan T8, C3T840) 7,96 7 SX5 (magenta T83, C3T8340) 7,96 8 SX5 (yellow T84, C3T8440) 7,96 9 Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (black 8XL, C3T8400) 5,08 3 SX445W (black, C3T940),8 4 SX445W (cyan, C3T940),8 5 SX445W (magenta, C3T9340),8 6 SX445W (yellow, C3T9440),8 7 Photo PX660 (black, T079, C3T079400) 3,3 8 Photo PX660 (cyan, T079, C3T079400) 3,3 9 Photo PX660 (magenta, T0793, C3T ) 3,3 30 Photo PX660 (yellow, T0794, C3T ) 3,3 3 Photo PX660 (light cyan, T0795, C3T ) 3,3 Photo PX660 (light magenta, T0796, C3T ) 3, Μελάνι για HP DesignJet 50 (HP No. 8 black, CH565A) 33,5 47 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 8 cyan, C49A) 35,6 48 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 8 magenta, C49A) 35,6 49 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 8 yellow, C493A) 35,6 56 Μελάνι για HP D660 (HP No. 300XL black, CC64EE),57 58 Μελάνι για HP 5740 (HP No. 339 black, C8767EE) 8,36 6 Μελάνι για HP D460 (HP No 35XL color, CB338EE) 9,67 63 Μελάνι για HP C580 (HP No 363 cyan, C877EE) 9,6 64 Μελάνι για HP C580 (HP No 363 magenta, C877EE) 9,6 65 Μελάνι για HP C580 (HP No 363 yellow, C8773EE) 9,6 66 Μελάνι για HP C580 (HP No 363 light cyan, C8774EE) 9,6 67 Μελάνι για HP C580 (HP No 363 light magenta, C8775EE) 9,6 68 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL black, CN684EE) 4,73 69 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL photo, CB3EE) 3,76 70 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL cyan, CB33EE) 3,76 7 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL magenta, CB34EE) 3,76 7 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL yellow, CB35EE) 3,76 Σελίδα 0 από 7

21 73 Μελάνι για HP OfficeJet J4680 (HP No 90XL black, CC654AE),98 74 Μελάνι για HP OfficeJet J4680 (HP No 90 tricolor, CC656AE) 5,43 76 Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL cyan, C4907AA) 7,0 77 Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL magenta, C4908AA) 7,0 78 Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL yellow, C4909AA) 7,0 79 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL black, C9396AE) 30,05 80 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL cyan, C939AE) 0,64 8 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL magenta, C939AE) 0,64 8 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL yellow, C9393AE) 0,64 83 Μελάνι για Lexmark X670 (No 4 black,8c090e) 0,64 84 Μελάνι για Lexmark X670 (No 5 color,8c0e) 3, 85 Μελάνι για Lexmark Z67 (No 6 black, 0N006E) 33,54 9 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black dye, C4950A) 45,4 9 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, C495A) 45,4 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No light cyan dye, C4954A) 45,4 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4953A) 45, Τόνερ για HP CP0 (HP No. 5A cyan, CB54A) 57, 04 Τόνερ για HP CP0 (HP No. 5A yellow, CB54A) 57, 05 Τόνερ για HP CP0 (HP No. 5A magenta, CB543A) 57, 0 Τόνερ για HP CP05dn (black, CC530A) 97,3 4 Τόνερ για HP 500dtn (HP No. 6A black, Q756A) 59,7 5 Τόνερ για HP CP55n (HP No. 307A black, CE740A) 8,88 36 Τόνερ για OKI B540 MFP ( ) 8,3 38 Τόνερ για OKI B430d (439790) 58,49 39 Τόνερ για OKI B43dn ( ) 6,7 44 Τόνερ για PANASONIC KX-MB50 (KX-FAT40X) 67,5 45 Τόνερ για RICOH Aficio SP0n (black, SP00A #4069) 55,54 47 Τόνερ για SAMSUNG CLP 60 (black, CLP-K660B) 43,4 48 Τόνερ για SAMSUNG CLP 60 (cyan, CLP-C660B) 5,59 49 Τόνερ για SAMSUNG CLP 60 (magenta, CLP-M660B) 5,59 50 Τόνερ για SAMSUNG CLP 60 (yellow, CLP-Y660B) 5,59 5 Τόνερ για SAMSUNG ML-670 (black, MLT-D04S) 50,44 5 Τόνερ για SAMSUNG ML-65 (black, MLT-D0S) 50,44 53 Τόνερ για SAMSUNG ML 85nd (ML-D850B) 9,04 55 Drum για PANASONIC KX-FLB75 (KX-FA77D) 83,65 56 Photoconductor kit για EPL-600L (C3S05099) 78,8 58 Photoconductor kit για Lexmark E33N (A830) 68,08 64 DVD+R DL (DVD-9) 8,5GB (τεμάχια-case), 6Χαρτί PLOTTER 0,3cmX45m 80gr 3,54 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε χαρτί 0,78 3 Πλοτάρισμα σχεδίων έγχρωμο σε χαρτί 0,78 4 Σκανάρισμα σχεδίων 0,48 Σελίδα από 7

22 6 Εκτύπωση Α4 έγχρωμη 0,8 7 Εκτύπωση Α3 ασπρόμαυρη 0,03 8 Εκτύπωση Α3 έγχρωμη 0,6 9 Πλαστικοποίηση Α4 80mic 0, Πλαστικοποίηση Αο 80mic, 3. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Αριθμομηχανή SCIENTIFIC (τύπου CASIO FX-8SX) 4,9 3Βιβλίο Α4 00φ.,65 4Βιβλίο Α4 00φ.,9 Γομολάστιχα τύπου Pelikan Λευκή 0, 3 Διατρητής Γίγας 7,4 5Διατρητής μικρός 0,7 9Διορθωτικό SET (υγρό) 0,49 Δίσκος γραφείου 7,5cm, 3Ετικέτες INKPRINT -LASER-COPY A4 4,4 9Κόλλα stick 0gr 0, 3ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4, 5Κουτιά αδρανούς αρχείου 37Χ5Χ9(δείγμα) 3,9 39 Λάστιχα 3,7 40Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διάφορα χρώματα 0,9 4Μαρκαδόροι τύπου GIOTTO 4583 χρωμ. ΧΟΝΔΡΟΙ 0,79 4Μαρκαδόροι τύπου PILOT V5 διάφορα χρώματα 0,3 43Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων διάφορα χρώματα 0, 44Μελάνη ταμπόν 0, 45Μηχανικό μολύβι 0,5-0,7-,0 0,5 46Μνήμη USB 6GB 5 47Μνήμη USB 3GB 0 49Μολύβια απλά γραφίτη 0, 5 Μπαταρίες LR3/AAA 0,7 5 Μπαταρίες LR6/AA 0,7 53Μπλοκ Νο 0,5 54Μπλόκ Νο3 0,3 58Μύτες για μηχανικό μολύβι 0,5-0,7-,0 0,7 59Ξυλομπογιές τύπου GIOTTO 4576 χρωμ. 0,65 60Ξύστρα μεταλλική 0, 63Σελοτέιπ τύπου 3Μ Scotch Magic 80 9mmX33m 0,6 64Σούπλ 0 φύλλων 0,5 65Στυλό τύπου PILOT BPS-GP F-M διάφορα χρώματα 0, 66Στυλό τύπου PILOT G- 0,7/0,5/,0 διάφορα χρώματα 0, 67Στυλό τύπου BIC 0,07 68Στυλό+Βάση τύπου SCHNEIDR SET 44, 69Συνδετήρες εγγράφων Νο -4 0,5 7Σύρματα συραπτικού Νο6 0,5 73Σύρματα συραπτικού Νο64 0,7 Σελίδα από 7

23 75 Συρραπτικό No64 77Ταινία μπαλάζ 5cm καφέ-διάφανη 0,5 8Φάκελοι με φυσαλίδες 35X49 K/7 0,45 84Φάκελοι κίτρινοι 3x33 αυτοκόλλητοι Α4 4 85Φάκελοι κίτρινοι 5x35 αυτοκόλλητοι 30 86Φάκελοι κίτρινοι 3x40 αυτοκόλλητοι Α Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί 0,098 89Φάκελοι με λάστιχο 0,8 9 Χάρακας-υποδεκάμετρο 30cm πλαστικός 0, 9Χαρτάκια αυτοκόλλητα τύπου POST-IT 7,5x7,5 0,5 95Χαρτόνι ΟΝΤΟΥΛΕ 50Χ70 διαφ.χρώματα 0,4 99Χαρτοταινίες 5,00cm,8 00Ψαλίδια 5" (σχολικά) 0,4 0Ψαλίδια 7" 0,45 Δισκέτες 3 /",44 MB (κουτιά των 0 δισκ.),9 3 Μελανοταινίες εκτυπωτών για EPSON LX-300+II (C3S05637) 4, 0 Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (cyan 8XL, C3T8400),7 Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (magenta 8XL, C3T83400),7 Μελάνι για EPSON Expression Home XP-405 (yellow 8XL, C3T84400),7 33 Μελάνι για HP - 700C & HP - 500C (HP No. 0 black, C4844AE) 3 34 Μελάνι για HP - 700C (HP No. cyan, C4836AE) 3,3 35 Μελάνι για HP - 700C (HP No. magenta, C4837AE) 3,3 36 Μελάνι για HP - 700C (HP No. yellow, C4838AE) 3,3 37 Μελάνι για HP - 840C (HP No. 5 black, HPC665DE) 8 38 Μελάνι για HP - 840C (HP No. 7 color, HPC665AE) 3 39 Μελάνι για HP D460 (HP No. XL black, C935C) 0,6 40 Μελάνι για HP D460 (HP No. XL tricolor, C935C),7 4 Μελάνι για HP - 0C (HP No. 3 color, HPC83DE) 33,3 4 Μελάνι για HP - 850C (HP No. 45 black, HP5645AE) 8,8 43 Μελάνι για HP (HP No. 56 black, C6656AE) 9,7 44 Μελάνι για HP (HP No. 57 color, C6657AE) 9,7 45 Μελάνι για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) 30,9 59 Μελάνι για HP 5740 (HP No. 344 color, C9363EE) 3,4 60 Μελάνι για HP D460 (HP No 350XL black, CB336EE) 7,7 87 Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. black, C480A) 3, 88 Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. cyan, C48A) 3, 89 Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. magenta, C48A) 3, 90 Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. yellow, C483A) 3, 95 Κεφαλή εκτύπωσης για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940 black/yellow, C4900A) 4,3 Κεφαλή εκτύπωσης για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940 cyan/magenta, C490A) 4, Τόνερ για Epson Aculaser M000 (0438) 79,9 99 Τόνερ για HP 0 (HP No. A black, Q6A) 53,9 Σελίδα 3 από 7

24 00 Τόνερ για HP Pro P0 (HP No. 85A black, CE85A) 49 0 Τόνερ για HP 00 (HP No. 5X black, Q75X) 7,5 0 Τόνερ για HP CP0 (HP No. 5A black, CB540A) 6 06 Τόνερ για HP 300 (HP No. 3X black, Q63X) Τόνερ για HP 30 (HP No. 49X black, Q5949X) Τόνερ για HP P505 (black, CB436A) Τόνερ για HP P05dn (HP No. 53X black, Q7553X) 30,5 Τόνερ για HP CP05dn (cyan, CC53A) 94,9 Τόνερ για HP CP05dn (yellow, CC53A) 94,9 3 Τόνερ για HP CP05dn (magenta, CC533A) 94,9 4 Τόνερ για HP P055dn (HP No. 05X black, CE505X) 9 6 Τόνερ για HP 600n (black, Q6000A) 7 7 Τόνερ για HP 600n (cyan, Q600A) 78,9 8 Τόνερ για HP 600n (magenta, Q6003A) 78,9 9 Τόνερ για HP 600n (yellow, Q600A) 78,9 0 Τόνερ για HP P3005dn (HP No. 5X black, Q755X) 73 Τόνερ για HP 3800dn (black, Q6470A) 6 Τόνερ για HP P405dn (HP No. 64X black, CC364X) 9 6 Τόνερ για HP CP55n (HP No. 307A cyan, CE74A) 0 7 Τόνερ για HP CP55n (HP No. 307A yellow, CE74A) 0 8 Τόνερ για HP CP55n (HP No. 307A magenta, CE743A) 0 9 Τόνερ για HP 5550dtn (black, C9730A) 3 30 Τόνερ για HP 5550dtn (cyan, C973A) 37 3 Τόνερ για HP 5550dtn (yellow, C973A) 37 3 Τόνερ για HP 5550dtn (magenta, C9733A) Τόνερ για Lexmark E60DN (E60AE) 8 60 CD επανεγγραφής (CD - RW) 700 MB (τεμάχια-case) 0,6 6 CD εγγραφής (CD - R) Lightscribe - 700MB (τεμάχια-case) 0,7 65 DVD+R Lightscribe 4,7GB (τεμάχια-case) 0,9 70 Ποντίκι USB optical Microsoft 3, 73 Toner Clean Up Cloth 8,9 Χαρτί Α4 80gr,4 4Χαρτί PLOTTER 0,9cmX45m 80gr 5,7 5Χαρτί PLOTTER 0,6cmX45m 80gr 4, 7Χαρτόνι Α4 60gr Χρωματιστό 4,3 Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων χαρτί 0,69 5 Εκτύπωση Α4 ασπρόμαυρη 0,08 0 Πλαστικοποίηση Α3 80mic 0,9 4. ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6Βιβλίο Πρωτοκόλλου 30x40 500φ. 8 Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ 6, 56Μπλοκ σεμιναρίου Α4 0,4 90Φάκελοι με πτερύγια 0, 94Χαρτί μέτρου διάφορα χρώματα 0, Σελίδα 4 από 7

25 6 DVD+R x-6x 4,7 GB (τεμάχια-case) 0,4 63 DVD+RW x-8x 4,7 GB (τεμάχια-case) 0,6 5. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Αριθμομηχανή 0 DIGITS τύπου CASIO MS-00TER) 4, Γομολάστιχα τύπου Pelikan BR-40 δίχρωμη 0, 0Διορθωτικό ταινίας 4, roller 0,53 6Καρφίδες με χρωματιστό κεφάλι 0,48 3Κόλλα στιγμής τύπου LOGO gr 0,5 70Συνδετήρες εγγράφων Νο 5 0,39 7Συνδετήρες εγγράφων Νο 7 0,57 74 Συρραπτικό No6,85 78Τετράδιο σπιράλ Α4 Θεμάτων,07 93Χαρτάκια λευκά κύβος 9,5Χ9,5 0,4 97Χαρτοταινίες,90cm 0,57 98Χαρτοταινίες 3,80cm 0,97 54 Τόνερ για SAMSUNG ML950 ndr (MLP-D03L) 57,48 67 Cleaning Cartridge for use with all Ultrium,,3 & 4 drives (τεμάχια) 39,9 68 Tapes Ultrium 3 LTO 400/800GB (τεμάχια) 3,85 6. COMPULAND ΑΕ 75 Μελάνι για HP OfficeJet Pro 8000 (HP No. 940XL black, C4906AA) 6,86 98 Τόνερ για Epson EPL-600L (C3S05067, 3k) 59,35 33 Τόνερ για Lexmark E40 (406SE) 57,6 35 Τόνερ για Lexmark E450DN (E450HA) 63,0 40 Τόνερ για OKI C3530MFP (black, Hi capacity, ) 38,7 4 Τόνερ για OKI C3530MFP (yellow, Hi capacity, ) 73,5 4 Τόνερ για OKI C3530MFP (magenta, Hi capacity, ) 73,5 43 Τόνερ για OKI C3530MFP (cyan, Hi capacity, ) 73,5 66 Tapes Ultrium LTO 00/400GB (τεμάχια), 69 Screen cleaning spray 00ml (TFT monitor) 3,47 7 Πληκτρολόγιο 0/04 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, PS/ 4,3 7 Πληκτρολόγιο 0/04 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, USB 4,79 3Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χδιπλό NCR Λ-Λ 7,88 7. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 Τόνερ για HP 4050TN (HP No. 7X black, C47X) 3,5 46 Τόνερ για SAGEM MF 546 (black, CTR360) 95,9 57 Photoconductor kit για Lexmark E60DN (E60XG) 3,5 Έτσι τα ποσά που διαμορφώνονται ανά προμηθευτή και κατηγορία ανάλογα με τις ποσότητες και τις διαμορφωθείσες τιμές είναι: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΜΑ Η/Υ ΧΑΡΤΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Ποσό Φ.Π.Α. Σύνολο Σελίδα 5 από 7

26 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,90 606,84 073,00 699,74 60, ,68 ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 8, ,45 4,78 40, ,69 89,58 44,7 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & 3 ΣΙΑ ΟΕ 3 705,5 70, ,40 778, , , 35 33,57 4 ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,50,00 65,50 38,07 03,57 ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 59,0 6,63 735,73 69, 904,95 6 COMPULAND ΑΕ 86,6 536,40 398,0 3,54 79,55 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59,90 59,90 59,78 39,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,6 Το πρακτικό προωθείτε στην Οικονομική Επιτροπή για την κύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: ) ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ) ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4039/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας, το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, και το με αριθ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης, χαρτιού, Αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στους παρακάτω προμηθευτές, γιατί προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή ως εξής:. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/νση Ηρ. Πολυτεχνείου 79 Λάρισα, Α.Φ.Μ , Α ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δ/νση Παπαναστασίου 68 Λάρισα Τ.Κ.4, Α.Φ.Μ , Α ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Δ/νση Κουμουνδούρου 0 Λάρισα Τ.Κ. 4, Α.Φ.Μ , Α ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ ΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δημοσθένους 3 Λάρισα, Α.Φ.Μ , Β ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ης Μεραρχίας 9 Λάρισα, Α.Φ.Μ , Β ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ COMPULAND ΑΕ, Θεσσαλιώτιδος 7 Καρδίτσα Τ.Κ. 4300, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Καρδίτσας, Τηλ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES» Πυθαρόρα 8 Θες/νικη Τ.Κ. 564, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Αμπελοκήπων, Τηλ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΜΑ Η/Υ ΧΑΡΤΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Ποσό Φ.Π.Α. Σύνολο ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,90 606,84 073,00 699,74 60, ,68 ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 8, ,45 4,78 40, ,69 89,58 44,7 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & 3 ΣΙΑ ΟΕ 3 705,5 70, ,40 778, , , 35 33,57 Σελίδα 6 από 7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΩΛΞ-ΓΒΩ Λάρισα 0-03-0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 Λάρισα 06-06-2013 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα -07-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 10.432,86 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Ιωάννινα, 2/2/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δνση: Πληροφορίες: Τηλ: FAX: Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση Πρακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-3ΥΝ Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002562714 2015-02-06

15PROC002562714 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος Πληροφορίες : Ψάρρης Πέτρος Τηλ. : 2695361332 Fax : 2695361330 e-mail: dimoszak@otenet.gr Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr A.Π.:779

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr A.Π.:779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα