ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΩΛΞ-ΓΒΩ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίμων Η/Υ», για το έτος 0 και κατακύρωση αυτού. Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 3.00 µ.µ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 700/4--0 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ. /0 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. ) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, ) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Πρασσάς Αναστάσιος, 5) Σαμουρέλης Κων/νος και 6) Καφφές Θεόδωρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίμων Η/Υ», για το έτος 0 και κατακύρωση αυτού και αφού έλαβε υπόψη: Το άρθρο 7 του Ν. 385/0. Τον N.3463/06. 3 Την 63/0 ΑΟΕ που αφορά τον Καθορισμό του τρόπου και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλώσιμων Η/Υ για το έτος 0. 4 Την με αρ.6/0 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 5 Το με αριθμ. πρωτ. 7050/4-0-0 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 4//0 ημέρα Παρασκευή και ώρα 0.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε συνέχεια της από -- συνεδρίασης (ημέρα διενέργειας διαγωνισμού)για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (45/-- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), αποτελούμενη από τους:. Συντάκας Κων/νος. Τζέλιος Κων/νος 3. Γκουντελίτσας Ανδρέας Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι εξής:. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. ε. Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) ως Επιτροπή Διενέργειας προτείνουμε τα παρακάτω : Σελίδα από 8

2 Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης Έπειτα από τα παραπάνω, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, οι φάκελοι με τις προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν με απόδειξη στον κ. Νεμπεγλεριώτη Παύλο υπάλληλο της Υπηρεσίας Οικονομικών. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 Το με αριθμ.πρωτ.753/4-0-0 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής: Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων :.ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Στη Λάρισα σήμερα 4// ημέρα Παρασκευή και ώρα.00 συνεδρίασε η επιτροπή Αξιολόγησης για την προμήθεια του ως άνω θέματος, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους υπαλλήλους του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Δ.Σ.με αριθμό 45/). Λαμβάνοντας υπ όψη : α)την με αριθμό 6 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Εγκρίσεις Διάθεσης Πίστωσης), β)το με αριθμό πρωτ. 7050/4-- πρακτικό Ε.Δ.Δ. γ)την με αριθμό 63/6-- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι Διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ. Από την Ε.Δ.Δ. παραλάβαμε προς αξιολόγηση τους παρακάτω με σειρά αρίθμησης φακέλους ως εξής:. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού έκρινε πως τα δείγματα των διαγωνιζόμενων Ν ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & Ν 3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην κατηγορία χαρτιού καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που αναφέρονται στη Διακήρυξη Στη συνέχεια η Ε.Α.Δ. έδωσε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών στην Ε.Δ.Δ. για την αποσφράγιση τους. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 Το με αριθμ. πρωτ. 836/8-0-0 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα 8// ημέρα Τετάρτη και ώρα.00 συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 45/) αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κων/νος. ΤZΕΛΙΟΣ Κων/νος 3.ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Ανδρέας προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 753/4-- πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι οικονομικές προσφορές καθώς επίσης και οι προτεινόμενοι μειοδότες έχουν ως εξής: Σελίδα από 8

3 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αέρας PELIKAN 00ml τεμάχιο 9,55 6,500 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Αριθμομηχανη CASIO FX-8SX SCIENTIFIC τεμάχιο 00 6,55 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Αριθμομηχανη CASIO MS-00TER 0 DIGITS τεμάχιο 80 7,30 9,750 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 4 Αρχειοθήκη LEITZ 5 συρταριών 5cm τεμάχιο 5 33, 43,000 7,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 Αυτοκόλλητες ετικέτες 0χ4 πακέτο 40 φύλλων τεμάχιο 00 0,74,50 0,790 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Γομολάστιχα Pelikan BR-40 δίχρωμη τεμάχιο 800 0,5 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 7 Γομολάστιχα Pelikan Λευκή τεμάχιο 300 0,7 0,60 0,70 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 0 9 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 4 0 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 9 κουτί 00 τεμαχίων 0,79 4,00,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0,9 6,450 3,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0 4,00 8,770 4,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής Γιγας τεμάχιο 0 7,65,00 7,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής SAX 88 τεμάχιο 80,40,960,490 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Διατρητής SAX 608 Γιγας τεμάχιο 0 9,80 4,500 7,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Διατρητής μικρός τεμάχιο 50 0,80,560 0,540 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 6 Διαφάνεια PVC A4 για βιβλιοδεσία σπιράλ Διαφάνεια αρχειοθέτησης με τρύπες 0,8mic κουτί 00 τεμαχίων 50 3,30 6,00 3,400 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 900,,450 0,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Διαχωριστικά -0 πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 47 0,40 0,790 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 50 0,66 0,990 0,660 ΚΛΗΡΩΣΗ 9 Διορθωτικό SET τεμάχιο 400 0,35 0,850 0,370 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Διορθωτικό ταινίας 4, roller τεμάχιο 500 0,84 0,690 0,350 ΚΑΛΤΣΑΣ Διορθωτικό ταινίας 4, Pelikan blanco roller τεμάχιο 450 0,86,480 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Δίσκος γραφείου LEITZ τεμάχιο 00,68,480,980 ΚΟΥΚΟΣ 3 Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ κουτί 00 τεμαχίων 50 8,55 9,990 5,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Ετικέτες INKPRINT -LASER-COPY A4 κουτί 00 φύλλων 00 3,75 6,750 4,300 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γυριστό τεμάχιο 500 0,48 0,650 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Ημερολόγιο ημερήσιο σπιράλ & δεμένο 7Χ5 τεμάχιο 300,5 3,730,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο 30χ43 τεμάχιο 50 3,00 5,800 3,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Ημερολόγιο πλάνο μηνιαίο 35χ50 τεμάχιο 00 3,65,990,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9 Καλώδιο επέκτασης USB A-A,8m τεμάχιο 0,5 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 3 από 8

4 30 Καρμπόν pelikan handifilm 05 πλαστικό κουτί 00 φύλλων 0,5 6,500 3,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 3 Κλασέρ πλαστικά 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 900 0,96,390 0,890 ΚΑΛΤΣΑΣ Κλασέρ πλαστικά με ελατήριο & εσωτερική θήκη τεμάχιο 50 0,55,00 0,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 33 Κλασέρ χάρτινα 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 00 0,83,00 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 34 Κόλλα stick 0gr τεμάχιο 00 0, 0,60 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 35 Κόλλα stick Pelikan blanco 0gr τεμάχιο 300 0,50 0,60 0,530 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 36 Κόλλα στιγμής LOGO gr τεμάχιο 50,,980,00 ΚΟΥΚΟΣ 37 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά τεμάχιο 00 0,5 0,350 0,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 38 Κοπίδια μικρά πλαστικά τεμάχιο 00 0,0 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 39 Κουτιά αδρανούς αρχείου ΙΩΝΙΑ 37Χ5Χ9(δείγμα) τεμάχιο 50 4,33 4,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 40 Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm-8cm-0cm ΡΑΧΗ 7χ37 για αρχείο πολεοδομίας(δείγμα) τεμάχιο 450,0 0,940 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER τεμάχιο 4,5,450 0,960 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κύβος για χαρτάκια απλός πλαστικός τεμάχιο 80 0,56 0,750 0,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 43 Λάστιχα κιλό 50 3, 4,00 5,800 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,30 0,450 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι PELIKAN χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,37 0,490 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 00 0,89,80 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι τύπου PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 700,05 0,790 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων διάφορα χρώματα τεμάχιο 400 0,5 0,330 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 49 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων PELIKAN διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,4 0,440 0,440 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 50 Μελάνη ταμπόν τεμάχιο 00 0,30 0,450 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μηχανικό μολύβι ROTRING Tikky 5 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50,7,450,960 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Μνήμη USB 6GB τεμάχιο 30,3 9,900,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 53 Μνήμη USB 4GB τεμάχιο 30 4,6 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 54 Μνήμη USB 4GB Apacer τεμάχιο 30 5,36 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 55 Μνήμη USB 8GB τεμάχιο 30 7,0 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ 56 Μνήμη USB 8GB Apacer τεμάχιο 30 0,55 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ 57 Μνήμη USB HUB 4PORT MANXATAN τεμάχιο 30 7,56 6,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 58 Μολύβια FABER CASTELL 000 τεμάχιο 00 0,8 0,90 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 59 Μολύβια απλά γραφίτη τεμάχιο 800 0,06 0,50 0,040 ΚΑΛΤΣΑΣ 60 Μολυβοθήκη απλή πλαστική ποτηράκι τεμάχιο 80 0,7 0,750 0,390 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR3/AAA τεμάχιο 500 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR6/AA τεμάχιο 400 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Μύτες για μηχανικό μολύβι ROTRING 63 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50 0,46 0,690 0,390 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 4 από 8

5 64 Ξύστρα μεταλλική τεμάχιο 50 0,5 0,90 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 65 Πρωτόκολλο 30χ40 500φ.αριθμημένο τεμάχιο 50 3,00 30,900 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 66 Σελοτέιπ 5mmX33m τεμάχιο 400 0,5 0,490 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 67 Σελοτέιπ 3Μ Scotch Magic 80 9mmX33m τεμάχιο 500,40,790,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 68 Σούπλ 00 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,84 3,00,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 69 Σούπλ 0 φύλλων τεμάχιο 50 0,65 0,950 0,470 ΚΑΛΤΣΑΣ 70 Σούπλ 30 φύλλων τεμάχιο 50 0,80,050 0,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 40 φύλλων τεμάχιο 50,30,350 0,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 80 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,55 3,500,430 ΚΑΛΤΣΑΣ 73 Στυλό BIC διάφορα χρώματα τεμάχιο ,4 0,85 0,40 ΚΛΗΡΩΣΗ Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα τεμάχιο 000 0, 0,350 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT BPS-GP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,650 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT G- 0,7/0,5/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,89,00 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,630 0,500 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό UNI Laknock 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56 0,850 0,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 79 Στυλό UNI Lakubo 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56,700 0,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 80 Στυλό τύπου BIC τεμάχιο 000 0,07 0,0 0,070 ΚΛΗΡΩΣΗ 8 Στυλό+Βάση SCHNEIDR SET 44 τεμάχιο 0 4,0 5,00 4,00 ΚΛΗΡΩΣΗ 8 Συνδετήρες εγγράφων Νο 5-7 τεμάχιο 300 0,38 0,650 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 83 Συραπτικό No6 τεμάχιο 50 0,7 3,370,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 84 Συραπτικό No64 τεμάχιο 50 0,7 3,700,700 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 85 Συραπτικό PARVA -MAESTRI No64 τεμάχιο 50 6,0 6,960 4,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 86 Συραπτικό PRIMULA -MAESTRI No6 τεμάχιο 80 6,89 9,700 6,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 87 Σύρματα συραπτικού Νο6 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 88 Σύρματα συραπτικού Νο64 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 89 Συρραπτικό γίγας RAPESCO AV-9 τεμάχιο 0 8,30 35,00 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 90 Ταινία μπαλάζ 5cm καφέ-διάφανη τεμάχιο 300 0,4 0,790 0,480 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Ταμπόν Νο HORSE τεμάχιο 50 0,4,050 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 9 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,4,050 0,760 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 93 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 3 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,88,330,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 94 Τετράδιο σπιράλ Α4 Θεμάτων τεμάχιο 50,0,400,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 95 Τετράδιο σπιράλ Α4 3 Θεμάτων τεμάχιο 50,49,990,590 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 96 Φάκελοι AIR-BANG 35X49 K/7 τεμάχιο 300 0,5 0,880 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 97 Φάκελοι κίτρινοι 9χ6 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0,30 8,600,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 98 Φάκελοι κίτρινοι 3χ33 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 4,0 36,500 3,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Σελίδα 5 από 8

6 99 Φάκελοι κίτρινοι 5χ35 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 7,80 37,500 35,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 00 Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί τεμάχιο 300 0,09 0,00 0,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 Φάκελοι με κορδόνι 5χ35 τεμάχιο 000 0,59 0,750 0,590 ΚΛΗΡΩΣΗ 0 Φάκελοι με λάστιχο τεμάχιο ,3 0,350 0,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 03 Φάκελοι με πτερύγια τεμάχιο ,3 0,80 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 04 Χάρακας-υποδεκάμετρο 30cm πλαστικός τεμάχιο 500 0,6 0,330 0,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 05 Χαρτάκια POST-IT 75x75 τεμάχιο ,3 0,90 0,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 06 Ψαλίδια 7" τεμάχιο 00 0,33,500 0,350 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ : 8,73,80,8,0 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑ & ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ α/α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ. Δισκέτες 3 /",44 MB (κουτιά των 0 δισκ.) 30 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ COSMOS ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M98 3.»» για ΟΚΙ Microline »» για ΟΚΙ 590, »» για ΟΚΙ 390, »» για ΟΚΙ 30, »» για ΟΚΙ ML »» για STAR LC 0 9. Μελάνι για Canon ix 4000 (black, PGI-5BK) 0.» για Canon ix 4000 (cyan, CLI-8C).» για Canon ix 4000 (magenta, CLI-8M).» για Canon ix 4000 (yellow, CLI-8Y) 3.» για Canon PIXMA ip4500 (black, CLI-8BK) 4.» για EPSON-STYLUS 50 (black, S0008)(S0089) 5.» για EPSON-STYLUS 50 (color, S00089)(S009) 4,550,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,00 5,40 3,0 COSMOS 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ,80 8,730 9,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,470 6,70 7,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,470 0,690,670 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 6 από 8

7 6.» για EPSON-STYLUS C86 (black, C3T044400) 7.» για EPSON-STYLUS C86 (cyan, C3T044400) 8.» για EPSON-STYLUS C86 (magenta, C3T ) 9.» για EPSON-STYLUS C86 (yellow, C3T ) 39,850 8,50 9,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 0.» για HP - 700C & HP - 500C (HP No. 0 black, C4844AE) 5 3,950 3,600 4,90 ΚΑΛΤΣΑΣ.» για HP - 700C (HP No. cyan, C4836AE) 4.» για HP - 700C (HP No. magenta, C4837AE) 4 3.» για HP - 700C (HP No. yellow, C4838AE) 4 4.» για HP - 840C (HP No. 5 black, HPC665DE) 0 5.» για HP - 840C (HP No. 7 color, HPC665AE) 6.» για HP - 0C (HP No. 3 color, HPC83DE) 7.» για HP 3745 (HP No. 7 black, C877AE) 0 8.» για HP 3745 (HP No. 8 color, C878AE) 5 9.» για HP - 00C (HP No. 4 color, HP564AE) 30.» για HP - 850C (HP No. 45 black, HP5645AE) 70 3.» για HP (HP No. 56 black, C6656AE) 5 3.» για HP (HP No. 57 color, C6657AE) 5 33.» για HP DeskJet 5550 (HP No. 58 photo, C6658AN) 34.» για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) Μελάνι για HP DesignJet 50 (HP No. 8 black, CH565A) 36.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 cyan, C49A) 5 37.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 magenta, C49A) 5 38.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 yellow, C493A) 5 5 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,500 0,300,680 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,400 3,900 4,880 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,930 5,000 6,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,550 3,300 4,050 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960 4,800 5,630 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,400 COSMOS 9,590,80 3,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,770 4,450 5,440 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,970,00 3,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,660 8,00 8,760 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,670 4,080 5,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 36,00 6,700 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 39.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black dye, C4930A) 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 7 από 8

8 40.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, C493A) 4.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light cyan dye, C4934A) 4.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 magenta dye, C493A) 43.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light magenta dye, C4935A) 44.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4933A) 45.» για HP 5740 (HP No. 339 black, C8767EE) 46.» για HP 5740 (HP No. 344 color, C9363EE) 47.» για HP D460 (HP No 350XL black, CB336EE) 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 6,960 9,950,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960,400 3,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 48.» για HP D460 (HP No 35XL color, CB338EE) 49.» για HP Photosmart D5460 (HP 364XL black CN684EE) 50.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL photo, CB3WN) 5.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL cyan, CB33WN) 5.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL magenta, CB34WN) 53.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL yellow, CB35WN) 54.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL black, CD975AE) 55.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL cyan, CD97AE) 56.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL magenta, CD973AE) 57.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL yellow, CD974AE) 58.» για HP K8600 (HP No. 88XL black, C9396AE) 59.» για HP K8600 (HP No. 88XL cyan, C939AE) 60.» για HP K8600 (HP No. 88XL magenta, C939AE) 6.» για HP K8600 (HP No. 88XL yellow, C9393AE) 6. Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. black, C480A) 63.»» για HP - 700C (HP No. cyan, C48A) 8,40 0,950,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 30,660,600 3,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 6,450,50,40 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,690 8,50 9,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,990 7,500 7,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,990 7,500 7,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,990 7,500 7,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,450 3,00 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ,40 6,600 7,300 ΚΑΛΤΣΑΣ,40 6,600 7,300 ΚΑΛΤΣΑΣ,40 6,600 7,300 ΚΑΛΤΣΑΣ 33,430 4,700 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 33,30 4,500 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 8 από 8

9 64.»» για HP - 700C (HP No. magenta, C48A) 65.»» για HP - 700C (HP No. yellow, C483A) 33,30 4,500 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 66.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black dye, C4950A) 67. Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, C495A) 68.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light cyan dye, C4954A) 69.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 magenta dye, C495A) 70.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light magenta dye, C4955A) 33,30 4,500 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 7.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4953A) 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 7.» για Brother HL-040 (TN-000) 73.» για Cannon IR600 (black, 6836A00AA) 74.» για Develop INEO 63 & 3 (black, TN 4) 75.» για Epson Aculaser M000 (0438) 76.» για HP 0 (HP No. A black, Q6A) 5 77.» για HP 00 (HP No. 5X black, C75X) 5 78.» για HP 300 (HP No. 3X black, Q63X) 0 79.» για HP 30 (HP No. 49X black, Q5949X) 5 80.» για HP P505 (black, CB436A) 8.» για HP P05dn (HP No. 53X black, Q7553X) 55 8.» για HP CP05dn (black, CC530A) 6 83.» για HP CP05dn (cyan, CC53A) 84.» για HP CP05dn (yellow, CC53A) 85.» για HP CP05dn (magenta, CC533A) 86.» για HP P055dn (HP No. 05X black, CE505X) 0 87.» για HP 00tn (HP No. 96A black, C4096A) 64,900 47,900 50,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 5,980 38,400 43,590 ΚΑΛΤΣΑΣ 48,000 53,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,450 75,600 80,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 69,770 5,00 50,670 COSMOS 77,770 57,900 55,740 COSMOS 97,70 77,500 74,940 COSMOS 4,800,000 0,0 COSMOS 70,770 5,00 50,670 COSMOS 39,960 08,000 08,650 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,860 86,900 85,90 COSMOS 09,900 8,600 79,940 COSMOS 09,900 8,600 79,940 COSMOS 09,900 8,600 79,940 COSMOS 44,440 09,000 06,960 COSMOS 3,30 86,900 84,330 COSMOS Σελίδα 9 από 8

10 88.» για HP 430dtn (HP No. X black, Q65X) Τόνερ για HP 600n (black, Q6000A) 3 90.» για HP 600n (cyan, Q600A) 9.» για HP 600n (magenta, Q6003A) 9.» για HP 600n (yellow, Q600A) 93.» για HP P3005dn (HP No. 5X black, Q755X) » για HP 3800dn (black, Q6470A) 5 95.» για HP 3800dn (cyan, Q758A) 96.» για HP 3800dn (yellow, Q758A) 97.» για HP 3800dn (magenta, Q7583A) 98.» για HP P405dn (HP No. 64X black, CC364X) 99.» για HP 4050TN (HP No. 7X black, C47X) 00.» για HP 500TN (HP No. 9X black, C49X) 0.» για HP 500dtn (HP No. 6A black, Q756A) 5 0.» για HP 5550dtn (black, C9730A) 9 03.» για HP 5550dtn (cyan, C973A) 5 04.» για HP 5550dtn (yellow, C973A) 5 05.» για HP 5550dtn (magenta, C9733A) 5 06.» για Konica Minolta PagePro 350W ( ) 07.» για Kyocera ECOSYS FS-00D (TK-8) 08.» για Lexmark C530DN (black, C50KS) 09.» για Lexmark C530DN (cyan, C50CS) 0.» για Lexmark C530DN (magenta, C50MS).» για Lexmark C530DN (yellow, C50YS) 07,000 59,000 53,00 COSMOS 74,70 56,700 55,80 COSMOS 79,790 6,800 60,40 COSMOS 79,790 6,800 60,40 COSMOS 79,790 6,800 60,40 COSMOS 06,600 63,750 59,850 COSMOS 34,350 99,700 96,80 COSMOS 75,00 9,900 4,860 COSMOS 75,00 9,900 4,860 COSMOS 75,00 9,900 4,860 COSMOS 83,000 09,900 0,60 COSMOS 53,000,800 07,630 COSMOS 90,000 4,000 38,40 COSMOS 78,50 36,900 33,400 COSMOS 49,000 87,900 8,60 COSMOS 63,400 55,30 COSMOS 39,000 63,400 55,30 COSMOS 39,000 63,400 55,30 COSMOS 8,50 59,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 94,550 69,750 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 09,350 8,00 83,40 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,950 9,050 94,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,950 9,050 94,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,950 9,050 94,700 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 0 από 8

11 .» για Lexmark E40 (406SE) 3.» για Lexmark E60DN (E60AE) 4.» για Lexmark E33N (3406HE) 5 5.» για Lexmark T50 (A6835) 6.» για Lexmark X04n (X03AG) 7.» για OKI B540 MFP ( ) 8.» για OKI B450 (00340) 5 9.» για OKI B430d (439790) 0.» για OKI C3530MFP (black, Hi capacity, ) 6.» για OKI C3530MFP (yellow, Hi capacity, ) 3.» για OKI C3530MFP (magenta, Hi capacity, ) 3 3.» για OKI C3530MFP (cyan, Hi capacity, ) 3 4.» για PANASONIC KX-FLB75 (KX-FA76X) 5.» για SAMSUNG ML 640 (MLT-D08S) 6.» για SAMSUNG ML 85nd (ML-D850B) 7.» για SAMSUNG SCX 45 (SCX-45D3) 5 8.» για XEROX DocuPrint P0 (06R00398) 79,370 59,400 6,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 89,90 66,300 69,760 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,450 9,00 96,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 305,500 4,400 55,070 ΚΑΛΤΣΑΣ 93,00 68,700 60,00 COSMOS 8,90 95,00 0,830 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 30,300 3,630 ΚΑΛΤΣΑΣ 6,870 45,700 48,880 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 30,500 3,590 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,300 57,000 6,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,300 57,000 6,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,300 57,000 6,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,500,800 3,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 54,500 40,300 45,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,000 75,600 85,430 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,770 57,600 65,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 9.» για Brother HL-040 (DRUM) 30.» για Cannon IR600 (6837A003AA)(DRUM) 3.» για Develop INEO 63 & 3 (DR 4)(DRUM) 3.» για Konica Minolta PagePro 350W ( ) (DRUM) 33.» για OKI B450 (4080)(DRUM) 34.» για OKI B430d ( )(DRUM) 35.» για C3530MFP (black, )(DRUM) 79,50 58,400 59,890 ΚΑΛΤΣΑΣ 75,00 55,500 58,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 87,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 94,60 69,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 74,960 39,00 50,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 33,660 98,300 00,560 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα από 8

12 36.» για C3530MFP (yellow, 43460)(DRUM) 37.» για C3530MFP (magenta, 43460)(DRUM) 38.» για C3530MFP (cyan, ) 39.» για PANASONIC KX-FLB75 (KX-FA78X) 40. Photoconductor kit για Lexmark C530DN (C53030X) 4.»» για Lexmark E60DN (E60XG) 4.»» για Lexmark E33N (A830) 43.»» για Lexmark X04n (X03HG) 44. Developer για Develop INEO 63 & 3 (DV 0) 45. CD εγγραφής (CD - R) - 700MB (τεμάχια-case) CD επανεγγραφής (CD - RW) 700 MB (τεμάχια-case) 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 85,940 63,400 6,030 COSMOS 34,970 5,800 6,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,650 6,300 6,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 67,400 49,700 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 74,50 55,000 46,70 COSMOS 08,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,40 0,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 47. CD εγγραφής (CD - R) Lightscribe - 700MB (τεμάχιαcase) 48. DVD+R x-6x 4,7 GB (τεμάχια-case) ,80 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 0,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 49. DVD+RW x-8x 4,7 GB (τεμάχια-case) DVD+R DL (DVD-9) 8,5GB (τεμάχια-case) 5 5. DVD+R Lightscribe 4,7GB (τεμάχια-case) 5 5. Tapes Ultrium LTO 00/400GB (τεμάχια) 53. Cleaning Cartridge for use with all Ultrium,,3 & 4 drives (τεμάχια) 54. Tapes Ultrium 3 LTO 400/800GB (τεμάχια) Screen cleaning spray 00ml (TFT monitor) Ποντίκι USB optical Microsoft Πληκτρολόγιο 0/04 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, PS/ 58. Πληκτρολόγιο 0/04 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, USB 59. HP LaserJet 300 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Paper Pickup Roller d-shaped, Separation Pad) 60. HP LaserJet 300 Paper Jam Kit (Paper Pickup Roller d- shaped, Separation Pad) ,470 0,350 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,950 0,690 ΚΑΛΤΣΑΣ,830,340 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,750 0,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,750 6,350 ΚΑΛΤΣΑΣ 87,080 64,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960,300 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 6,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,690 6,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 4,600 COSMOS Σελίδα από 8

13 6. HP LaserJet 300 Fuser Unit 4 6. HP LaserJet 30 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Paper Pickup Roller, Tray Separation Pad) 63. HP LaserJet 30 Paper Jam Kit (Paper Pickup Roller, Tray Separation Pad) 64. HP LaserJet 30 Fuser Unit HP LaserJet 00 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray/MP Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 66. HP LaserJet 00 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 67. HP LaserJet P3005 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 68. HP LaserJet P3005 Paper Jam Kit (Tray /MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 69. HP LaserJet P3005 Gear Kit HP LaserJet P3005 Fuser Unit 4 7. HP LaserJet P05 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 7. HP LaserJet P05 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 73. HP LaserJet P05 Fuser Unit ,000 80,030 COSMOS 7,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,000,60 COSMOS 99,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 80,730 COSMOS 69,000 8,70 COSMOS 5,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 9,70 COSMOS 39,000,70 COSMOS 09,000 47,590 ΚΑΛΤΣΑΣ 49,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 49,000,940 COSMOS 74. HP LaserJet 4050 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray Pickup Roller, 6 Feed/Separation Rollers) 9,000 8,500 COSMOS 75. HP LaserJet 500 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad, Sheet Tray Pickup Rollers, 500-Sheet Tray Feed and Separation Rollers) 76. HP LaserJet 430 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad 77. HP LaserJet 430 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 59,000 63,990 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 39,560 ΚΑΛΤΣΑΣ 69,000 6,880 COSMOS 39,000,00 COSMOS Σελίδα 3 από 8

14 78. HP Color LaserJet 3800 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 79. HP Color LaserJet 3800 Fuser Unit 80. HP Color LaserJet 3800 Image Transfer Kit (ETB) for Double side printing 8. HP Color LaserJet 3800 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 8. HP Color LaserJet 5550 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Roller) 83. HP Color LaserJet 5550 Fuser Unit 84. HP Color LaserJet 5550 Image Transfer Kit (ETB) for Double side printing 85. HP Color LaserJet 5550 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Roller) 86. HP Color LaserJet 5550 Roller Kit (Tray Pickup Roller, Tray Separation Roller) 87. Toner Clean Up Cloth ,000,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,000 86,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 89,000 68,440 COSMOS 34,000 6,060 COSMOS 79,000 7,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 88,000 50,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 339,000 64,000 COSMOS 49,000 33,700 COSMOS 9,000 4,30 COSMOS 3,900 ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Ν 8 ΔΕ ΔΟΘΗΚΕ ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΠΛΟΤΑΡΙΣΜΑ-ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ--ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων χαρτί Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων διαφάνεια 3 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε χαρτί 4 Πλοτάρισμα σχεδίων έγχρωμο σε χαρτί 5 Εκτύπωση Αφίσας Εγχρωμη σε χαρτί 90gr 6 Εκτύπωση Αφίσας Εγχρωμη σε χαρτί CLOSSY 7 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε διαφάνεια 8 Σκανάρισμα σχεδίων έγχρωμο μέτρο.000,50 0,990 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 34,550,390 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 760,450,50 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 600,340,50 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 00,950,980 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 00 8,90 4,980 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 00,450,980 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 350,450,900 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 4 από 8

15 9 Εκτύπωση Α4 ασπρόμαυρη φύλλο Α ,07 0,03 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 Εκτύπωση Α4 έγχρωμη φύλλο Α ,00 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ Εκτύπωση Α3 ασπρόμαυρη φύλλο Α ,060 0,045 ΚΑΛΤΣΑΣ Εκτύπωση Α3 έγχρωμη φύλλο Α ,360 0,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 3 Πλαστικοποίηση Α4 80mic φύλλο Α ,390 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Πλαστικοποίηση Α3 80mic φύλλο Α ,550 0,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 Πλαστικοποίηση Αο 80mic τρεχ.μέτρο 470 6,890 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΤΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Χαρτί Α4 80gr Δεσμίδα 500φ. 5000,65,55 ΚΑΛΤΣΑΣ Χαρτί Α3 80gr Δεσμίδα 500φ ,3 5,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 3 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χ τριπλό NCR Λ-Ρ-Κ Κιβώτιο 700φ 00 9,98 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χδιπλό NCR Λ-Λ Κιβώτιο 000φ 0 8,0 6,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Χαρτί PLOTTER 0,9cmX45m 80gr Ρόλλος 80 4,66 4,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Χαρτί PLOTTER 0,6cmX45m 80gr Ρόλλος 80 7,05 3,40 ΚΑΛΤΣΑΣ Διαφάνεια PLOTTER 0,9X50m 90gr Ρόλλος 0 3,55 7,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διαφάνεια PLOTTER 0,6X50m 90gr Ρόλλος 0 9,00 4,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Χαρτόνι Α4 60gr Χρωματιστό Δεσμίδα 50φ. 30 4,45 6,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Χαρτί Α4 φωτογραφικό 80gr Δεσμίδα 0φ. 30 4,03 5,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΤZΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8 Την γενομένη κλήρωση: α) για το Νο 8 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η κ. Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα. β) για το Νο 73 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η εταιρεία Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε.. γ) για το Νο 80 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η κ. Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα. δ) για το Νο 8 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η εταιρεία Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε.. Σελίδα 5 από 8

16 στ) για το Νο 0 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η κ. Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα παραπάνω πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ για το έτος 0 και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπως φαίνεται παρακάτω: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αέρας PELIKAN 00ml τεμάχιο 9,55 6,500 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Αριθμομηχανη CASIO FX-8SX SCIENTIFIC τεμάχιο 00 6,55 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Αριθμομηχανη CASIO MS-00TER 0 DIGITS τεμάχιο 80 7,30 9,750 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 4 Αρχειοθήκη LEITZ 5 συρταριών 5cm τεμάχιο 5 33, 43,000 7,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 Αυτοκόλλητες ετικέτες 0χ4 πακέτο 40 φύλλων τεμάχιο 00 0,74,50 0,790 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Γομολάστιχα Pelikan BR-40 δίχρωμη τεμάχιο 800 0,5 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 7 Γομολάστιχα Pelikan Λευκή τεμάχιο 300 0,7 0,60 0,70 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 0 9 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 4 0 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 9 κουτί 00 τεμαχίων 0,79 4,00,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0,9 6,450 3,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0 4,00 8,770 4,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής Γιγας τεμάχιο 0 7,65,00 7,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής SAX 88 τεμάχιο 80,40,960,490 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Διατρητής SAX 608 Γιγας τεμάχιο 0 9,80 4,500 7,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Διατρητής μικρός τεμάχιο 50 0,80,560 0,540 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 6 Διαφάνεια PVC A4 για βιβλιοδεσία σπιράλ Διαφάνεια αρχειοθέτησης με τρύπες 0,8mic κουτί 00 τεμαχίων 50 3,30 6,00 3,400 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 900,,450 0,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Διαχωριστικά -0 πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 47 0,40 0,790 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 50 0,66 0,990 0,660 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Διορθωτικό SET τεμάχιο 400 0,35 0,850 0,370 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Διορθωτικό ταινίας 4, roller τεμάχιο 500 0,84 0,690 0,350 ΚΑΛΤΣΑΣ Διορθωτικό ταινίας 4, Pelikan blanco roller τεμάχιο 450 0,86,480 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Δίσκος γραφείου LEITZ τεμάχιο 00,68,480,980 ΚΟΥΚΟΣ 3 Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ κουτί 00 τεμαχίων 50 8,55 9,990 5,900 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 6 από 8

17 4 Ετικέτες INKPRINT -LASER-COPY A4 κουτί 00 φύλλων 00 3,75 6,750 4,300 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γυριστό τεμάχιο 500 0,48 0,650 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Ημερολόγιο ημερήσιο σπιράλ & δεμένο 7Χ5 τεμάχιο 300,5 3,730,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο 30χ43 τεμάχιο 50 3,00 5,800 3,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Ημερολόγιο πλάνο μηνιαίο 35χ50 τεμάχιο 00 3,65,990,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9 Καλώδιο επέκτασης USB A-A,8m τεμάχιο 0,5 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ 30 Καρμπόν pelikan handifilm 05 πλαστικό κουτί 00 φύλλων 0,5 6,500 3,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 3 Κλασέρ πλαστικά 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 900 0,96,390 0,890 ΚΑΛΤΣΑΣ Κλασέρ πλαστικά με ελατήριο & εσωτερική θήκη τεμάχιο 50 0,55,00 0,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 33 Κλασέρ χάρτινα 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 00 0,83,00 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 34 Κόλλα stick 0gr τεμάχιο 00 0, 0,60 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 35 Κόλλα stick Pelikan blanco 0gr τεμάχιο 300 0,50 0,60 0,530 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 36 Κόλλα στιγμής LOGO gr τεμάχιο 50,,980,00 ΚΟΥΚΟΣ 37 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά τεμάχιο 00 0,5 0,350 0,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 38 Κοπίδια μικρά πλαστικά τεμάχιο 00 0,0 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 39 Κουτιά αδρανούς αρχείου ΙΩΝΙΑ 37Χ5Χ9(δείγμα) τεμάχιο 50 4,33 4,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 40 Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm-8cm-0cm ΡΑΧΗ 7χ37 για αρχείο πολεοδομίας(δείγμα) τεμάχιο 450,0 0,940 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER τεμάχιο 4,5,450 0,960 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κύβος για χαρτάκια απλός πλαστικός τεμάχιο 80 0,56 0,750 0,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 43 Λάστιχα κιλό 50 3, 4,00 5,800 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,30 0,450 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι PELIKAN χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,37 0,490 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 00 0,89,80 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι τύπου PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 700,05 0,790 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων διάφορα χρώματα τεμάχιο 400 0,5 0,330 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 49 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων PELIKAN διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,4 0,440 0,440 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 50 Μελάνη ταμπόν τεμάχιο 00 0,30 0,450 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μηχανικό μολύβι ROTRING Tikky 5 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50,7,450,960 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Μνήμη USB 6GB τεμάχιο 30,3 9,900,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 53 Μνήμη USB 4GB τεμάχιο 30 4,6 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 54 Μνήμη USB 4GB Apacer τεμάχιο 30 5,36 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 55 Μνήμη USB 8GB τεμάχιο 30 7,0 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ 56 Μνήμη USB 8GB Apacer τεμάχιο 30 0,55 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 7 από 8

18 57 Μνήμη USB HUB 4PORT MANXATAN τεμάχιο 30 7,56 6,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 58 Μολύβια FABER CASTELL 000 τεμάχιο 00 0,8 0,90 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 59 Μολύβια απλά γραφίτη τεμάχιο 800 0,06 0,50 0,040 ΚΑΛΤΣΑΣ 60 Μολυβοθήκη απλή πλαστική ποτηράκι τεμάχιο 80 0,7 0,750 0,390 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR3/AAA τεμάχιο 500 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR6/AA τεμάχιο 400 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Μύτες για μηχανικό μολύβι ROTRING 63 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50 0,46 0,690 0,390 ΚΑΛΤΣΑΣ 64 Ξύστρα μεταλλική τεμάχιο 50 0,5 0,90 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 65 Πρωτόκολλο 30χ40 500φ.αριθμημένο τεμάχιο 50 3,00 30,900 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 66 Σελοτέιπ 5mmX33m τεμάχιο 400 0,5 0,490 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 67 Σελοτέιπ 3Μ Scotch Magic 80 9mmX33m τεμάχιο 500,40,790,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 68 Σούπλ 00 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,84 3,00,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 69 Σούπλ 0 φύλλων τεμάχιο 50 0,65 0,950 0,470 ΚΑΛΤΣΑΣ 70 Σούπλ 30 φύλλων τεμάχιο 50 0,80,050 0,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 40 φύλλων τεμάχιο 50,30,350 0,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 80 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,55 3,500,430 ΚΑΛΤΣΑΣ 73 Στυλό BIC διάφορα χρώματα τεμάχιο ,4 0,85 0,40 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα τεμάχιο 000 0, 0,350 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT BPS-GP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,650 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT G- 0,7/0,5/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,89,00 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,630 0,500 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό UNI Laknock 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56 0,850 0,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 79 Στυλό UNI Lakubo 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56,700 0,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 80 Στυλό τύπου BIC τεμάχιο 000 0,07 0,0 0,070 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Στυλό+Βάση SCHNEIDR SET 44 τεμάχιο 0 4,0 5,00 4,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 8 Συνδετήρες εγγράφων Νο 5-7 τεμάχιο 300 0,38 0,650 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 83 Συραπτικό No6 τεμάχιο 50 0,7 3,370,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 84 Συραπτικό No64 τεμάχιο 50 0,7 3,700,700 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 85 Συραπτικό PARVA -MAESTRI No64 τεμάχιο 50 6,0 6,960 4,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 86 Συραπτικό PRIMULA -MAESTRI No6 τεμάχιο 80 6,89 9,700 6,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 87 Σύρματα συραπτικού Νο6 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 88 Σύρματα συραπτικού Νο64 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 89 Συρραπτικό γίγας RAPESCO AV-9 τεμάχιο 0 8,30 35,00 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 90 Ταινία μπαλάζ 5cm καφέ-διάφανη τεμάχιο 300 0,4 0,790 0,480 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Ταμπόν Νο HORSE τεμάχιο 50 0,4,050 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 8 από 8

19 9 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,4,050 0,760 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 93 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 3 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,88,330,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 94 Τετράδιο σπιράλ Α4 Θεμάτων τεμάχιο 50,0,400,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 95 Τετράδιο σπιράλ Α4 3 Θεμάτων τεμάχιο 50,49,990,590 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 96 Φάκελοι AIR-BANG 35X49 K/7 τεμάχιο 300 0,5 0,880 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 97 Φάκελοι κίτρινοι 9χ6 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0,30 8,600,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 98 Φάκελοι κίτρινοι 3χ33 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 4,0 36,500 3,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 99 Φάκελοι κίτρινοι 5χ35 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 7,80 37,500 35,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 00 Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί τεμάχιο 300 0,09 0,00 0,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 Φάκελοι με κορδόνι 5χ35 τεμάχιο 000 0,59 0,750 0,590 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Φάκελοι με λάστιχο τεμάχιο ,3 0,350 0,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 03 Φάκελοι με πτερύγια τεμάχιο ,3 0,80 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 04 Χάρακας-υποδεκάμετρο 30cm πλαστικός τεμάχιο 500 0,6 0,330 0,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 05 Χαρτάκια POST-IT 75x75 τεμάχιο ,3 0,90 0,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 06 Ψαλίδια 7" τεμάχιο 00 0,33,500 0,350 ΠΑΠΟΥΤΣΑ α/α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ. Δισκέτες 3 /",44 MB (κουτιά των 0 δισκ.) 30 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ COSMOS ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M98 3.»» για ΟΚΙ Microline »» για ΟΚΙ 590, »» για ΟΚΙ 390, »» για ΟΚΙ 30, »» για ΟΚΙ ML »» για STAR LC 0 9. Μελάνι για Canon ix 4000 (black, PGI-5BK) 0.» για Canon ix 4000 (cyan, CLI-8C).» για Canon ix 4000 (magenta, CLI-8M).» για Canon ix 4000 (yellow, CLI-8Y) 4,550,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,00 5,40 3,0 COSMOS 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ,80 8,730 9,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,470 6,70 7,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,470 0,690,670 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 9 από 8

20 3.» για Canon PIXMA ip4500 (black, CLI-8BK) 4.» για EPSON-STYLUS 50 (black, S0008)(S0089) 5.» για EPSON-STYLUS 50 (color, S00089)(S009) 6.» για EPSON-STYLUS C86 (black, C3T044400),750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ 7.» για EPSON-STYLUS C86 (cyan, C3T044400) 8.» για EPSON-STYLUS C86 (magenta, C3T ) 9.» για EPSON-STYLUS C86 (yellow, C3T ) 39,850 8,50 9,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 0.» για HP - 700C & HP - 500C (HP No. 0 black, C4844AE) 5 3,950 3,600 4,90 ΚΑΛΤΣΑΣ.» για HP - 700C (HP No. cyan, C4836AE) 4.» για HP - 700C (HP No. magenta, C4837AE) 4 3.» για HP - 700C (HP No. yellow, C4838AE) 4 4.» για HP - 840C (HP No. 5 black, HPC665DE) 0 5.» για HP - 840C (HP No. 7 color, HPC665AE) 6.» για HP - 0C (HP No. 3 color, HPC83DE) 7.» για HP 3745 (HP No. 7 black, C877AE) 0 8.» για HP 3745 (HP No. 8 color, C878AE) 5 9.» για HP - 00C (HP No. 4 color, HP564AE) 30.» για HP - 850C (HP No. 45 black, HP5645AE) 70 3.» για HP (HP No. 56 black, C6656AE) 5 3.» για HP (HP No. 57 color, C6657AE) 5 33.» για HP DeskJet 5550 (HP No. 58 photo, C6658AN) 34.» για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) Μελάνι για HP DesignJet 50 (HP No. 8 black, CH565A) 36.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 cyan, C49A) 5 5 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,500 0,300,680 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,400 3,900 4,880 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,930 5,000 6,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,550 3,300 4,050 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960 4,800 5,630 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,400 COSMOS 9,590,80 3,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,770 4,450 5,440 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,970,00 3,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,660 8,00 8,760 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,670 4,080 5,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 36,00 6,700 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 0 από 8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 Λάρισα 06-06-2013 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 0-07-05 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 10.432,86 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Ιωάννινα, 2/2/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δνση: Πληροφορίες: Τηλ: FAX: Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002562714 2015-02-06

15PROC002562714 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος Πληροφορίες : Ψάρρης Πέτρος Τηλ. : 2695361332 Fax : 2695361330 e-mail: dimoszak@otenet.gr Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: Α. Για το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήµων" ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ/FAX HP DESKJET 940c HP DESKJET 720c LEXMARK E260 dn LEXMARK E360 dn HP DESKJET 6940 OKI MB471 (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 0//-0-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 8-9, 079 - FAX:079 Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο TONER OKI BLACK DRUM 1. TONER OKI p/n DRUM 5. Toner OKI Black MB461/MB471/MB491/B DRUM 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο TONER OKI BLACK DRUM 1. TONER OKI p/n DRUM 5. Toner OKI Black MB461/MB471/MB491/B DRUM 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Α ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) OKI B4d TONER OKI BLACK 447470 8 DRUM 1 OKI B4 OKI B41dn OKI B40dn OKI Microline 91 TONER OKI p/n 480710 DRUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 ΘΕΜΑ. Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης έτους 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 ΘΕΜΑ. Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης έτους 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «Προμήθεια Γραφικής ύλης Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 2/2014 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001958288 2014-04-01

14PROC001958288 2014-04-01 ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΞΛΔ-Ν61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Έκδ. αναθ. ηµ/νία έγκρ.5/7/0 ΟΥΠ-ΠΡΜ 00 ΕΡΓΟ : Προµήθεια Μηχανογραφικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 0 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22 ΥΠΟΟΜΑ Α Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 14.383,50 (µε Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2/ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 2 ΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ. Stickers Avery ή Herma No 3641 size 12X19mm (παραλληλόγραμμα, χρώμα κίτρινο) 8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ. Stickers Avery ή Herma No 3641 size 12X19mm (παραλληλόγραμμα, χρώμα κίτρινο) 8 Σελ. 1 CDR Verbatim (25άδα) 1 CDRW 5 DVD +r Verbatim (25άδα) 1 DVD double layer 10 DVD -R Verbatim (25άδα) 1 Post-it μεσαία τετράγωνα 1 Post-it μικρά παραλληλόγραμμα 1 Scotch Magic 3M 19mmX33m σελοτέιπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ:ΚΑΓ6ΩΛΞ-Φ Λάρισα 24-3-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Μελέτης 5/2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός : ,00 (Αξία ειδών ,00, ΦΠΑ 6.857,00)

Προϋπολογισμός : ,00 (Αξία ειδών ,00, ΦΠΑ 6.857,00) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 016-03-4 Δ Η Μ Ο Σ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. : 6975 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τμήμα Προμηθειών ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Προμήθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα