ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΩΛΞ-ΓΒΩ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίμων Η/Υ», για το έτος 0 και κατακύρωση αυτού. Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 3.00 µ.µ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 700/4--0 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ. /0 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. ) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, ) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Πρασσάς Αναστάσιος, 5) Σαμουρέλης Κων/νος και 6) Καφφές Θεόδωρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίμων Η/Υ», για το έτος 0 και κατακύρωση αυτού και αφού έλαβε υπόψη: Το άρθρο 7 του Ν. 385/0. Τον N.3463/06. 3 Την 63/0 ΑΟΕ που αφορά τον Καθορισμό του τρόπου και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλώσιμων Η/Υ για το έτος 0. 4 Την με αρ.6/0 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 5 Το με αριθμ. πρωτ. 7050/4-0-0 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 4//0 ημέρα Παρασκευή και ώρα 0.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε συνέχεια της από -- συνεδρίασης (ημέρα διενέργειας διαγωνισμού)για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (45/-- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), αποτελούμενη από τους:. Συντάκας Κων/νος. Τζέλιος Κων/νος 3. Γκουντελίτσας Ανδρέας Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι εξής:. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. ε. Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) ως Επιτροπή Διενέργειας προτείνουμε τα παρακάτω : Σελίδα από 8

2 Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης Έπειτα από τα παραπάνω, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, οι φάκελοι με τις προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν με απόδειξη στον κ. Νεμπεγλεριώτη Παύλο υπάλληλο της Υπηρεσίας Οικονομικών. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 Το με αριθμ.πρωτ.753/4-0-0 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής: Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων :.ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Στη Λάρισα σήμερα 4// ημέρα Παρασκευή και ώρα.00 συνεδρίασε η επιτροπή Αξιολόγησης για την προμήθεια του ως άνω θέματος, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους υπαλλήλους του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Δ.Σ.με αριθμό 45/). Λαμβάνοντας υπ όψη : α)την με αριθμό 6 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Εγκρίσεις Διάθεσης Πίστωσης), β)το με αριθμό πρωτ. 7050/4-- πρακτικό Ε.Δ.Δ. γ)την με αριθμό 63/6-- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι Διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ. Από την Ε.Δ.Δ. παραλάβαμε προς αξιολόγηση τους παρακάτω με σειρά αρίθμησης φακέλους ως εξής:. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού έκρινε πως τα δείγματα των διαγωνιζόμενων Ν ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & Ν 3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην κατηγορία χαρτιού καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που αναφέρονται στη Διακήρυξη Στη συνέχεια η Ε.Α.Δ. έδωσε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών στην Ε.Δ.Δ. για την αποσφράγιση τους. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 Το με αριθμ. πρωτ. 836/8-0-0 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα 8// ημέρα Τετάρτη και ώρα.00 συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 45/) αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κων/νος. ΤZΕΛΙΟΣ Κων/νος 3.ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Ανδρέας προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 753/4-- πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι οικονομικές προσφορές καθώς επίσης και οι προτεινόμενοι μειοδότες έχουν ως εξής: Σελίδα από 8

3 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αέρας PELIKAN 00ml τεμάχιο 9,55 6,500 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Αριθμομηχανη CASIO FX-8SX SCIENTIFIC τεμάχιο 00 6,55 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Αριθμομηχανη CASIO MS-00TER 0 DIGITS τεμάχιο 80 7,30 9,750 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 4 Αρχειοθήκη LEITZ 5 συρταριών 5cm τεμάχιο 5 33, 43,000 7,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 Αυτοκόλλητες ετικέτες 0χ4 πακέτο 40 φύλλων τεμάχιο 00 0,74,50 0,790 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Γομολάστιχα Pelikan BR-40 δίχρωμη τεμάχιο 800 0,5 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 7 Γομολάστιχα Pelikan Λευκή τεμάχιο 300 0,7 0,60 0,70 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 0 9 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 4 0 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 9 κουτί 00 τεμαχίων 0,79 4,00,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0,9 6,450 3,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0 4,00 8,770 4,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής Γιγας τεμάχιο 0 7,65,00 7,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής SAX 88 τεμάχιο 80,40,960,490 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Διατρητής SAX 608 Γιγας τεμάχιο 0 9,80 4,500 7,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Διατρητής μικρός τεμάχιο 50 0,80,560 0,540 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 6 Διαφάνεια PVC A4 για βιβλιοδεσία σπιράλ Διαφάνεια αρχειοθέτησης με τρύπες 0,8mic κουτί 00 τεμαχίων 50 3,30 6,00 3,400 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 900,,450 0,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Διαχωριστικά -0 πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 47 0,40 0,790 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 50 0,66 0,990 0,660 ΚΛΗΡΩΣΗ 9 Διορθωτικό SET τεμάχιο 400 0,35 0,850 0,370 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Διορθωτικό ταινίας 4, roller τεμάχιο 500 0,84 0,690 0,350 ΚΑΛΤΣΑΣ Διορθωτικό ταινίας 4, Pelikan blanco roller τεμάχιο 450 0,86,480 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Δίσκος γραφείου LEITZ τεμάχιο 00,68,480,980 ΚΟΥΚΟΣ 3 Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ κουτί 00 τεμαχίων 50 8,55 9,990 5,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Ετικέτες INKPRINT -LASER-COPY A4 κουτί 00 φύλλων 00 3,75 6,750 4,300 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γυριστό τεμάχιο 500 0,48 0,650 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Ημερολόγιο ημερήσιο σπιράλ & δεμένο 7Χ5 τεμάχιο 300,5 3,730,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο 30χ43 τεμάχιο 50 3,00 5,800 3,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Ημερολόγιο πλάνο μηνιαίο 35χ50 τεμάχιο 00 3,65,990,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9 Καλώδιο επέκτασης USB A-A,8m τεμάχιο 0,5 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 3 από 8

4 30 Καρμπόν pelikan handifilm 05 πλαστικό κουτί 00 φύλλων 0,5 6,500 3,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 3 Κλασέρ πλαστικά 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 900 0,96,390 0,890 ΚΑΛΤΣΑΣ Κλασέρ πλαστικά με ελατήριο & εσωτερική θήκη τεμάχιο 50 0,55,00 0,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 33 Κλασέρ χάρτινα 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 00 0,83,00 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 34 Κόλλα stick 0gr τεμάχιο 00 0, 0,60 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 35 Κόλλα stick Pelikan blanco 0gr τεμάχιο 300 0,50 0,60 0,530 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 36 Κόλλα στιγμής LOGO gr τεμάχιο 50,,980,00 ΚΟΥΚΟΣ 37 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά τεμάχιο 00 0,5 0,350 0,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 38 Κοπίδια μικρά πλαστικά τεμάχιο 00 0,0 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 39 Κουτιά αδρανούς αρχείου ΙΩΝΙΑ 37Χ5Χ9(δείγμα) τεμάχιο 50 4,33 4,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 40 Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm-8cm-0cm ΡΑΧΗ 7χ37 για αρχείο πολεοδομίας(δείγμα) τεμάχιο 450,0 0,940 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER τεμάχιο 4,5,450 0,960 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κύβος για χαρτάκια απλός πλαστικός τεμάχιο 80 0,56 0,750 0,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 43 Λάστιχα κιλό 50 3, 4,00 5,800 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,30 0,450 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι PELIKAN χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,37 0,490 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 00 0,89,80 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι τύπου PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 700,05 0,790 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων διάφορα χρώματα τεμάχιο 400 0,5 0,330 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 49 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων PELIKAN διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,4 0,440 0,440 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 50 Μελάνη ταμπόν τεμάχιο 00 0,30 0,450 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μηχανικό μολύβι ROTRING Tikky 5 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50,7,450,960 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Μνήμη USB 6GB τεμάχιο 30,3 9,900,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 53 Μνήμη USB 4GB τεμάχιο 30 4,6 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 54 Μνήμη USB 4GB Apacer τεμάχιο 30 5,36 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 55 Μνήμη USB 8GB τεμάχιο 30 7,0 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ 56 Μνήμη USB 8GB Apacer τεμάχιο 30 0,55 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ 57 Μνήμη USB HUB 4PORT MANXATAN τεμάχιο 30 7,56 6,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 58 Μολύβια FABER CASTELL 000 τεμάχιο 00 0,8 0,90 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 59 Μολύβια απλά γραφίτη τεμάχιο 800 0,06 0,50 0,040 ΚΑΛΤΣΑΣ 60 Μολυβοθήκη απλή πλαστική ποτηράκι τεμάχιο 80 0,7 0,750 0,390 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR3/AAA τεμάχιο 500 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR6/AA τεμάχιο 400 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Μύτες για μηχανικό μολύβι ROTRING 63 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50 0,46 0,690 0,390 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 4 από 8

5 64 Ξύστρα μεταλλική τεμάχιο 50 0,5 0,90 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 65 Πρωτόκολλο 30χ40 500φ.αριθμημένο τεμάχιο 50 3,00 30,900 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 66 Σελοτέιπ 5mmX33m τεμάχιο 400 0,5 0,490 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 67 Σελοτέιπ 3Μ Scotch Magic 80 9mmX33m τεμάχιο 500,40,790,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 68 Σούπλ 00 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,84 3,00,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 69 Σούπλ 0 φύλλων τεμάχιο 50 0,65 0,950 0,470 ΚΑΛΤΣΑΣ 70 Σούπλ 30 φύλλων τεμάχιο 50 0,80,050 0,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 40 φύλλων τεμάχιο 50,30,350 0,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 80 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,55 3,500,430 ΚΑΛΤΣΑΣ 73 Στυλό BIC διάφορα χρώματα τεμάχιο ,4 0,85 0,40 ΚΛΗΡΩΣΗ Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα τεμάχιο 000 0, 0,350 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT BPS-GP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,650 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT G- 0,7/0,5/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,89,00 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,630 0,500 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό UNI Laknock 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56 0,850 0,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 79 Στυλό UNI Lakubo 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56,700 0,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 80 Στυλό τύπου BIC τεμάχιο 000 0,07 0,0 0,070 ΚΛΗΡΩΣΗ 8 Στυλό+Βάση SCHNEIDR SET 44 τεμάχιο 0 4,0 5,00 4,00 ΚΛΗΡΩΣΗ 8 Συνδετήρες εγγράφων Νο 5-7 τεμάχιο 300 0,38 0,650 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 83 Συραπτικό No6 τεμάχιο 50 0,7 3,370,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 84 Συραπτικό No64 τεμάχιο 50 0,7 3,700,700 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 85 Συραπτικό PARVA -MAESTRI No64 τεμάχιο 50 6,0 6,960 4,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 86 Συραπτικό PRIMULA -MAESTRI No6 τεμάχιο 80 6,89 9,700 6,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 87 Σύρματα συραπτικού Νο6 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 88 Σύρματα συραπτικού Νο64 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 89 Συρραπτικό γίγας RAPESCO AV-9 τεμάχιο 0 8,30 35,00 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 90 Ταινία μπαλάζ 5cm καφέ-διάφανη τεμάχιο 300 0,4 0,790 0,480 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Ταμπόν Νο HORSE τεμάχιο 50 0,4,050 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 9 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,4,050 0,760 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 93 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 3 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,88,330,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 94 Τετράδιο σπιράλ Α4 Θεμάτων τεμάχιο 50,0,400,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 95 Τετράδιο σπιράλ Α4 3 Θεμάτων τεμάχιο 50,49,990,590 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 96 Φάκελοι AIR-BANG 35X49 K/7 τεμάχιο 300 0,5 0,880 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 97 Φάκελοι κίτρινοι 9χ6 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0,30 8,600,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 98 Φάκελοι κίτρινοι 3χ33 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 4,0 36,500 3,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Σελίδα 5 από 8

6 99 Φάκελοι κίτρινοι 5χ35 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 7,80 37,500 35,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 00 Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί τεμάχιο 300 0,09 0,00 0,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 Φάκελοι με κορδόνι 5χ35 τεμάχιο 000 0,59 0,750 0,590 ΚΛΗΡΩΣΗ 0 Φάκελοι με λάστιχο τεμάχιο ,3 0,350 0,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 03 Φάκελοι με πτερύγια τεμάχιο ,3 0,80 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 04 Χάρακας-υποδεκάμετρο 30cm πλαστικός τεμάχιο 500 0,6 0,330 0,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 05 Χαρτάκια POST-IT 75x75 τεμάχιο ,3 0,90 0,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 06 Ψαλίδια 7" τεμάχιο 00 0,33,500 0,350 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ : 8,73,80,8,0 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑ & ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ α/α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ. Δισκέτες 3 /",44 MB (κουτιά των 0 δισκ.) 30 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ COSMOS ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M98 3.»» για ΟΚΙ Microline »» για ΟΚΙ 590, »» για ΟΚΙ 390, »» για ΟΚΙ 30, »» για ΟΚΙ ML »» για STAR LC 0 9. Μελάνι για Canon ix 4000 (black, PGI-5BK) 0.» για Canon ix 4000 (cyan, CLI-8C).» για Canon ix 4000 (magenta, CLI-8M).» για Canon ix 4000 (yellow, CLI-8Y) 3.» για Canon PIXMA ip4500 (black, CLI-8BK) 4.» για EPSON-STYLUS 50 (black, S0008)(S0089) 5.» για EPSON-STYLUS 50 (color, S00089)(S009) 4,550,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,00 5,40 3,0 COSMOS 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ,80 8,730 9,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,470 6,70 7,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,470 0,690,670 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 6 από 8

7 6.» για EPSON-STYLUS C86 (black, C3T044400) 7.» για EPSON-STYLUS C86 (cyan, C3T044400) 8.» για EPSON-STYLUS C86 (magenta, C3T ) 9.» για EPSON-STYLUS C86 (yellow, C3T ) 39,850 8,50 9,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 0.» για HP - 700C & HP - 500C (HP No. 0 black, C4844AE) 5 3,950 3,600 4,90 ΚΑΛΤΣΑΣ.» για HP - 700C (HP No. cyan, C4836AE) 4.» για HP - 700C (HP No. magenta, C4837AE) 4 3.» για HP - 700C (HP No. yellow, C4838AE) 4 4.» για HP - 840C (HP No. 5 black, HPC665DE) 0 5.» για HP - 840C (HP No. 7 color, HPC665AE) 6.» για HP - 0C (HP No. 3 color, HPC83DE) 7.» για HP 3745 (HP No. 7 black, C877AE) 0 8.» για HP 3745 (HP No. 8 color, C878AE) 5 9.» για HP - 00C (HP No. 4 color, HP564AE) 30.» για HP - 850C (HP No. 45 black, HP5645AE) 70 3.» για HP (HP No. 56 black, C6656AE) 5 3.» για HP (HP No. 57 color, C6657AE) 5 33.» για HP DeskJet 5550 (HP No. 58 photo, C6658AN) 34.» για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) Μελάνι για HP DesignJet 50 (HP No. 8 black, CH565A) 36.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 cyan, C49A) 5 37.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 magenta, C49A) 5 38.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 yellow, C493A) 5 5 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,500 0,300,680 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,400 3,900 4,880 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,930 5,000 6,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,550 3,300 4,050 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960 4,800 5,630 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,400 COSMOS 9,590,80 3,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,770 4,450 5,440 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,970,00 3,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,660 8,00 8,760 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,670 4,080 5,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 36,00 6,700 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 39.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black dye, C4930A) 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 7 από 8

8 40.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, C493A) 4.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light cyan dye, C4934A) 4.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 magenta dye, C493A) 43.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light magenta dye, C4935A) 44.» για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4933A) 45.» για HP 5740 (HP No. 339 black, C8767EE) 46.» για HP 5740 (HP No. 344 color, C9363EE) 47.» για HP D460 (HP No 350XL black, CB336EE) 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 73,640 38,300 4,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 6,960 9,950,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960,400 3,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 48.» για HP D460 (HP No 35XL color, CB338EE) 49.» για HP Photosmart D5460 (HP 364XL black CN684EE) 50.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL photo, CB3WN) 5.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL cyan, CB33WN) 5.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL magenta, CB34WN) 53.» για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL yellow, CB35WN) 54.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL black, CD975AE) 55.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL cyan, CD97AE) 56.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL magenta, CD973AE) 57.» για HP OfficeJet 6000 (HP No. 90XL yellow, CD974AE) 58.» για HP K8600 (HP No. 88XL black, C9396AE) 59.» για HP K8600 (HP No. 88XL cyan, C939AE) 60.» για HP K8600 (HP No. 88XL magenta, C939AE) 6.» για HP K8600 (HP No. 88XL yellow, C9393AE) 6. Κεφαλή εκτύπωσης για HP - 700C (HP No. black, C480A) 63.»» για HP - 700C (HP No. cyan, C48A) 8,40 0,950,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 30,660,600 3,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 6,450,50,40 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 4,960,00,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,690 8,50 9,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,990 7,500 7,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,990 7,500 7,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,990 7,500 7,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,450 3,00 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ,40 6,600 7,300 ΚΑΛΤΣΑΣ,40 6,600 7,300 ΚΑΛΤΣΑΣ,40 6,600 7,300 ΚΑΛΤΣΑΣ 33,430 4,700 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 33,30 4,500 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 8 από 8

9 64.»» για HP - 700C (HP No. magenta, C48A) 65.»» για HP - 700C (HP No. yellow, C483A) 33,30 4,500 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 66.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 black dye, C4950A) 67. Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 cyan dye, C495A) 68.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light cyan dye, C4954A) 69.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 magenta dye, C495A) 70.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 light magenta dye, C4955A) 33,30 4,500 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 7.»» και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 8 yellow dye, C4953A) 8,960 95,00 97,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 7.» για Brother HL-040 (TN-000) 73.» για Cannon IR600 (black, 6836A00AA) 74.» για Develop INEO 63 & 3 (black, TN 4) 75.» για Epson Aculaser M000 (0438) 76.» για HP 0 (HP No. A black, Q6A) 5 77.» για HP 00 (HP No. 5X black, C75X) 5 78.» για HP 300 (HP No. 3X black, Q63X) 0 79.» για HP 30 (HP No. 49X black, Q5949X) 5 80.» για HP P505 (black, CB436A) 8.» για HP P05dn (HP No. 53X black, Q7553X) 55 8.» για HP CP05dn (black, CC530A) 6 83.» για HP CP05dn (cyan, CC53A) 84.» για HP CP05dn (yellow, CC53A) 85.» για HP CP05dn (magenta, CC533A) 86.» για HP P055dn (HP No. 05X black, CE505X) 0 87.» για HP 00tn (HP No. 96A black, C4096A) 64,900 47,900 50,840 ΚΑΛΤΣΑΣ 5,980 38,400 43,590 ΚΑΛΤΣΑΣ 48,000 53,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,450 75,600 80,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 69,770 5,00 50,670 COSMOS 77,770 57,900 55,740 COSMOS 97,70 77,500 74,940 COSMOS 4,800,000 0,0 COSMOS 70,770 5,00 50,670 COSMOS 39,960 08,000 08,650 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,860 86,900 85,90 COSMOS 09,900 8,600 79,940 COSMOS 09,900 8,600 79,940 COSMOS 09,900 8,600 79,940 COSMOS 44,440 09,000 06,960 COSMOS 3,30 86,900 84,330 COSMOS Σελίδα 9 από 8

10 88.» για HP 430dtn (HP No. X black, Q65X) Τόνερ για HP 600n (black, Q6000A) 3 90.» για HP 600n (cyan, Q600A) 9.» για HP 600n (magenta, Q6003A) 9.» για HP 600n (yellow, Q600A) 93.» για HP P3005dn (HP No. 5X black, Q755X) » για HP 3800dn (black, Q6470A) 5 95.» για HP 3800dn (cyan, Q758A) 96.» για HP 3800dn (yellow, Q758A) 97.» για HP 3800dn (magenta, Q7583A) 98.» για HP P405dn (HP No. 64X black, CC364X) 99.» για HP 4050TN (HP No. 7X black, C47X) 00.» για HP 500TN (HP No. 9X black, C49X) 0.» για HP 500dtn (HP No. 6A black, Q756A) 5 0.» για HP 5550dtn (black, C9730A) 9 03.» για HP 5550dtn (cyan, C973A) 5 04.» για HP 5550dtn (yellow, C973A) 5 05.» για HP 5550dtn (magenta, C9733A) 5 06.» για Konica Minolta PagePro 350W ( ) 07.» για Kyocera ECOSYS FS-00D (TK-8) 08.» για Lexmark C530DN (black, C50KS) 09.» για Lexmark C530DN (cyan, C50CS) 0.» για Lexmark C530DN (magenta, C50MS).» για Lexmark C530DN (yellow, C50YS) 07,000 59,000 53,00 COSMOS 74,70 56,700 55,80 COSMOS 79,790 6,800 60,40 COSMOS 79,790 6,800 60,40 COSMOS 79,790 6,800 60,40 COSMOS 06,600 63,750 59,850 COSMOS 34,350 99,700 96,80 COSMOS 75,00 9,900 4,860 COSMOS 75,00 9,900 4,860 COSMOS 75,00 9,900 4,860 COSMOS 83,000 09,900 0,60 COSMOS 53,000,800 07,630 COSMOS 90,000 4,000 38,40 COSMOS 78,50 36,900 33,400 COSMOS 49,000 87,900 8,60 COSMOS 63,400 55,30 COSMOS 39,000 63,400 55,30 COSMOS 39,000 63,400 55,30 COSMOS 8,50 59,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 94,550 69,750 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 09,350 8,00 83,40 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,950 9,050 94,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,950 9,050 94,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,950 9,050 94,700 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 0 από 8

11 .» για Lexmark E40 (406SE) 3.» για Lexmark E60DN (E60AE) 4.» για Lexmark E33N (3406HE) 5 5.» για Lexmark T50 (A6835) 6.» για Lexmark X04n (X03AG) 7.» για OKI B540 MFP ( ) 8.» για OKI B450 (00340) 5 9.» για OKI B430d (439790) 0.» για OKI C3530MFP (black, Hi capacity, ) 6.» για OKI C3530MFP (yellow, Hi capacity, ) 3.» για OKI C3530MFP (magenta, Hi capacity, ) 3 3.» για OKI C3530MFP (cyan, Hi capacity, ) 3 4.» για PANASONIC KX-FLB75 (KX-FA76X) 5.» για SAMSUNG ML 640 (MLT-D08S) 6.» για SAMSUNG ML 85nd (ML-D850B) 7.» για SAMSUNG SCX 45 (SCX-45D3) 5 8.» για XEROX DocuPrint P0 (06R00398) 79,370 59,400 6,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 89,90 66,300 69,760 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,450 9,00 96,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 305,500 4,400 55,070 ΚΑΛΤΣΑΣ 93,00 68,700 60,00 COSMOS 8,90 95,00 0,830 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 30,300 3,630 ΚΑΛΤΣΑΣ 6,870 45,700 48,880 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 30,500 3,590 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,300 57,000 6,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,300 57,000 6,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,300 57,000 6,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,500,800 3,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 54,500 40,300 45,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,000 75,600 85,430 ΚΑΛΤΣΑΣ 77,770 57,600 65,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 9.» για Brother HL-040 (DRUM) 30.» για Cannon IR600 (6837A003AA)(DRUM) 3.» για Develop INEO 63 & 3 (DR 4)(DRUM) 3.» για Konica Minolta PagePro 350W ( ) (DRUM) 33.» για OKI B450 (4080)(DRUM) 34.» για OKI B430d ( )(DRUM) 35.» για C3530MFP (black, )(DRUM) 79,50 58,400 59,890 ΚΑΛΤΣΑΣ 75,00 55,500 58,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 87,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 94,60 69,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 74,960 39,00 50,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 33,660 98,300 00,560 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα από 8

12 36.» για C3530MFP (yellow, 43460)(DRUM) 37.» για C3530MFP (magenta, 43460)(DRUM) 38.» για C3530MFP (cyan, ) 39.» για PANASONIC KX-FLB75 (KX-FA78X) 40. Photoconductor kit για Lexmark C530DN (C53030X) 4.»» για Lexmark E60DN (E60XG) 4.»» για Lexmark E33N (A830) 43.»» για Lexmark X04n (X03HG) 44. Developer για Develop INEO 63 & 3 (DV 0) 45. CD εγγραφής (CD - R) - 700MB (τεμάχια-case) CD επανεγγραφής (CD - RW) 700 MB (τεμάχια-case) 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,960 8,800 30,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 85,940 63,400 6,030 COSMOS 34,970 5,800 6,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,650 6,300 6,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 67,400 49,700 5,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 74,50 55,000 46,70 COSMOS 08,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,40 0,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 47. CD εγγραφής (CD - R) Lightscribe - 700MB (τεμάχιαcase) 48. DVD+R x-6x 4,7 GB (τεμάχια-case) ,80 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 0,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 49. DVD+RW x-8x 4,7 GB (τεμάχια-case) DVD+R DL (DVD-9) 8,5GB (τεμάχια-case) 5 5. DVD+R Lightscribe 4,7GB (τεμάχια-case) 5 5. Tapes Ultrium LTO 00/400GB (τεμάχια) 53. Cleaning Cartridge for use with all Ultrium,,3 & 4 drives (τεμάχια) 54. Tapes Ultrium 3 LTO 400/800GB (τεμάχια) Screen cleaning spray 00ml (TFT monitor) Ποντίκι USB optical Microsoft Πληκτρολόγιο 0/04 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, PS/ 58. Πληκτρολόγιο 0/04 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, USB 59. HP LaserJet 300 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Paper Pickup Roller d-shaped, Separation Pad) 60. HP LaserJet 300 Paper Jam Kit (Paper Pickup Roller d- shaped, Separation Pad) ,470 0,350 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,950 0,690 ΚΑΛΤΣΑΣ,830,340 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,750 0,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,750 6,350 ΚΑΛΤΣΑΣ 87,080 64,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960,300 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 6,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 0,690 6,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 4,600 COSMOS Σελίδα από 8

13 6. HP LaserJet 300 Fuser Unit 4 6. HP LaserJet 30 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Paper Pickup Roller, Tray Separation Pad) 63. HP LaserJet 30 Paper Jam Kit (Paper Pickup Roller, Tray Separation Pad) 64. HP LaserJet 30 Fuser Unit HP LaserJet 00 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray/MP Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 66. HP LaserJet 00 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 67. HP LaserJet P3005 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 68. HP LaserJet P3005 Paper Jam Kit (Tray /MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 69. HP LaserJet P3005 Gear Kit HP LaserJet P3005 Fuser Unit 4 7. HP LaserJet P05 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 7. HP LaserJet P05 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 73. HP LaserJet P05 Fuser Unit ,000 80,030 COSMOS 7,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 38,000,60 COSMOS 99,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 80,730 COSMOS 69,000 8,70 COSMOS 5,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 9,70 COSMOS 39,000,70 COSMOS 09,000 47,590 ΚΑΛΤΣΑΣ 49,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 49,000,940 COSMOS 74. HP LaserJet 4050 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray Pickup Roller, 6 Feed/Separation Rollers) 9,000 8,500 COSMOS 75. HP LaserJet 500 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad, Sheet Tray Pickup Rollers, 500-Sheet Tray Feed and Separation Rollers) 76. HP LaserJet 430 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad 77. HP LaserJet 430 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 59,000 63,990 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,000 39,560 ΚΑΛΤΣΑΣ 69,000 6,880 COSMOS 39,000,00 COSMOS Σελίδα 3 από 8

14 78. HP Color LaserJet 3800 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 79. HP Color LaserJet 3800 Fuser Unit 80. HP Color LaserJet 3800 Image Transfer Kit (ETB) for Double side printing 8. HP Color LaserJet 3800 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Pad) 8. HP Color LaserJet 5550 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Roller) 83. HP Color LaserJet 5550 Fuser Unit 84. HP Color LaserJet 5550 Image Transfer Kit (ETB) for Double side printing 85. HP Color LaserJet 5550 Paper Jam Kit (Tray/MP Pickup Roller, Tray/MP Separation Pad, Tray Pickup Roller, Tray Separation Roller) 86. HP Color LaserJet 5550 Roller Kit (Tray Pickup Roller, Tray Separation Roller) 87. Toner Clean Up Cloth ,000,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,000 86,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 89,000 68,440 COSMOS 34,000 6,060 COSMOS 79,000 7,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 88,000 50,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 339,000 64,000 COSMOS 49,000 33,700 COSMOS 9,000 4,30 COSMOS 3,900 ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Ν 8 ΔΕ ΔΟΘΗΚΕ ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΠΛΟΤΑΡΙΣΜΑ-ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ--ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων χαρτί Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων διαφάνεια 3 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε χαρτί 4 Πλοτάρισμα σχεδίων έγχρωμο σε χαρτί 5 Εκτύπωση Αφίσας Εγχρωμη σε χαρτί 90gr 6 Εκτύπωση Αφίσας Εγχρωμη σε χαρτί CLOSSY 7 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε διαφάνεια 8 Σκανάρισμα σχεδίων έγχρωμο μέτρο.000,50 0,990 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 34,550,390 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 760,450,50 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 600,340,50 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 00,950,980 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 00 8,90 4,980 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 00,450,980 ΚΑΛΤΣΑΣ μέτρο 350,450,900 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 4 από 8

15 9 Εκτύπωση Α4 ασπρόμαυρη φύλλο Α ,07 0,03 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 Εκτύπωση Α4 έγχρωμη φύλλο Α ,00 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ Εκτύπωση Α3 ασπρόμαυρη φύλλο Α ,060 0,045 ΚΑΛΤΣΑΣ Εκτύπωση Α3 έγχρωμη φύλλο Α ,360 0,30 ΚΑΛΤΣΑΣ 3 Πλαστικοποίηση Α4 80mic φύλλο Α ,390 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Πλαστικοποίηση Α3 80mic φύλλο Α ,550 0,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 Πλαστικοποίηση Αο 80mic τρεχ.μέτρο 470 6,890 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΤΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Χαρτί Α4 80gr Δεσμίδα 500φ. 5000,65,55 ΚΑΛΤΣΑΣ Χαρτί Α3 80gr Δεσμίδα 500φ ,3 5,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 3 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χ τριπλό NCR Λ-Ρ-Κ Κιβώτιο 700φ 00 9,98 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χδιπλό NCR Λ-Λ Κιβώτιο 000φ 0 8,0 6,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Χαρτί PLOTTER 0,9cmX45m 80gr Ρόλλος 80 4,66 4,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Χαρτί PLOTTER 0,6cmX45m 80gr Ρόλλος 80 7,05 3,40 ΚΑΛΤΣΑΣ Διαφάνεια PLOTTER 0,9X50m 90gr Ρόλλος 0 3,55 7,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διαφάνεια PLOTTER 0,6X50m 90gr Ρόλλος 0 9,00 4,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Χαρτόνι Α4 60gr Χρωματιστό Δεσμίδα 50φ. 30 4,45 6,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Χαρτί Α4 φωτογραφικό 80gr Δεσμίδα 0φ. 30 4,03 5,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΤZΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8 Την γενομένη κλήρωση: α) για το Νο 8 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η κ. Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα. β) για το Νο 73 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η εταιρεία Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε.. γ) για το Νο 80 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η κ. Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα. δ) για το Νο 8 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η εταιρεία Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε.. Σελίδα 5 από 8

16 στ) για το Νο 0 του πίνακα «Γραφική Ύλη» ανάμεσα στους προμηθευτές κ.κ. Αχιλλέας Καλτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε. και Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα κατά την οποία κληρώθηκε η κ. Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα παραπάνω πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ για το έτος 0 και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπως φαίνεται παρακάτω: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αέρας PELIKAN 00ml τεμάχιο 9,55 6,500 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Αριθμομηχανη CASIO FX-8SX SCIENTIFIC τεμάχιο 00 6,55 7,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Αριθμομηχανη CASIO MS-00TER 0 DIGITS τεμάχιο 80 7,30 9,750 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 4 Αρχειοθήκη LEITZ 5 συρταριών 5cm τεμάχιο 5 33, 43,000 7,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 Αυτοκόλλητες ετικέτες 0χ4 πακέτο 40 φύλλων τεμάχιο 00 0,74,50 0,790 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Γομολάστιχα Pelikan BR-40 δίχρωμη τεμάχιο 800 0,5 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 7 Γομολάστιχα Pelikan Λευκή τεμάχιο 300 0,7 0,60 0,70 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 0 9 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 4 0 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 9 κουτί 00 τεμαχίων 0,79 4,00,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0,9 6,450 3,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 0 4,00 8,770 4,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής Γιγας τεμάχιο 0 7,65,00 7,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Διατρητής SAX 88 τεμάχιο 80,40,960,490 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 Διατρητής SAX 608 Γιγας τεμάχιο 0 9,80 4,500 7,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Διατρητής μικρός τεμάχιο 50 0,80,560 0,540 ΚΑΛΤΣΑΣ 5 6 Διαφάνεια PVC A4 για βιβλιοδεσία σπιράλ Διαφάνεια αρχειοθέτησης με τρύπες 0,8mic κουτί 00 τεμαχίων 50 3,30 6,00 3,400 ΠΑΠΟΥΤΣΑ κουτί 00 τεμαχίων 900,,450 0,950 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Διαχωριστικά -0 πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 47 0,40 0,790 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 50 0,66 0,990 0,660 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Διορθωτικό SET τεμάχιο 400 0,35 0,850 0,370 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Διορθωτικό ταινίας 4, roller τεμάχιο 500 0,84 0,690 0,350 ΚΑΛΤΣΑΣ Διορθωτικό ταινίας 4, Pelikan blanco roller τεμάχιο 450 0,86,480 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Δίσκος γραφείου LEITZ τεμάχιο 00,68,480,980 ΚΟΥΚΟΣ 3 Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ κουτί 00 τεμαχίων 50 8,55 9,990 5,900 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 6 από 8

17 4 Ετικέτες INKPRINT -LASER-COPY A4 κουτί 00 φύλλων 00 3,75 6,750 4,300 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γυριστό τεμάχιο 500 0,48 0,650 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Ημερολόγιο ημερήσιο σπιράλ & δεμένο 7Χ5 τεμάχιο 300,5 3,730,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο 30χ43 τεμάχιο 50 3,00 5,800 3,900 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Ημερολόγιο πλάνο μηνιαίο 35χ50 τεμάχιο 00 3,65,990,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 9 Καλώδιο επέκτασης USB A-A,8m τεμάχιο 0,5 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ 30 Καρμπόν pelikan handifilm 05 πλαστικό κουτί 00 φύλλων 0,5 6,500 3,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 3 3 Κλασέρ πλαστικά 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 900 0,96,390 0,890 ΚΑΛΤΣΑΣ Κλασέρ πλαστικά με ελατήριο & εσωτερική θήκη τεμάχιο 50 0,55,00 0,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 33 Κλασέρ χάρτινα 8-3/8-34/4-3/4-34/8-0 τεμάχιο 00 0,83,00 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 34 Κόλλα stick 0gr τεμάχιο 00 0, 0,60 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 35 Κόλλα stick Pelikan blanco 0gr τεμάχιο 300 0,50 0,60 0,530 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 36 Κόλλα στιγμής LOGO gr τεμάχιο 50,,980,00 ΚΟΥΚΟΣ 37 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά τεμάχιο 00 0,5 0,350 0,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 38 Κοπίδια μικρά πλαστικά τεμάχιο 00 0,0 0,50 0,0 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 39 Κουτιά αδρανούς αρχείου ΙΩΝΙΑ 37Χ5Χ9(δείγμα) τεμάχιο 50 4,33 4,80 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 40 Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm-8cm-0cm ΡΑΧΗ 7χ37 για αρχείο πολεοδομίας(δείγμα) τεμάχιο 450,0 0,940 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER τεμάχιο 4,5,450 0,960 ΚΑΛΤΣΑΣ 4 Κύβος για χαρτάκια απλός πλαστικός τεμάχιο 80 0,56 0,750 0,450 ΚΑΛΤΣΑΣ 43 Λάστιχα κιλό 50 3, 4,00 5,800 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,30 0,450 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι PELIKAN χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,37 0,490 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 00 0,89,80 0,880 ΠΑΠΟΥΤΣΑ Μαρκαδόροι τύπου PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 700,05 0,790 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων διάφορα χρώματα τεμάχιο 400 0,5 0,330 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 49 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων PELIKAN διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,4 0,440 0,440 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 50 Μελάνη ταμπόν τεμάχιο 00 0,30 0,450 0,70 ΚΑΛΤΣΑΣ Μηχανικό μολύβι ROTRING Tikky 5 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50,7,450,960 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 5 Μνήμη USB 6GB τεμάχιο 30,3 9,900,400 ΚΑΛΤΣΑΣ 53 Μνήμη USB 4GB τεμάχιο 30 4,6 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 54 Μνήμη USB 4GB Apacer τεμάχιο 30 5,36 5,760 4,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 55 Μνήμη USB 8GB τεμάχιο 30 7,0 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ 56 Μνήμη USB 8GB Apacer τεμάχιο 30 0,55 0,500 6,360 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 7 από 8

18 57 Μνήμη USB HUB 4PORT MANXATAN τεμάχιο 30 7,56 6,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 58 Μολύβια FABER CASTELL 000 τεμάχιο 00 0,8 0,90 0,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 59 Μολύβια απλά γραφίτη τεμάχιο 800 0,06 0,50 0,040 ΚΑΛΤΣΑΣ 60 Μολυβοθήκη απλή πλαστική ποτηράκι τεμάχιο 80 0,7 0,750 0,390 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR3/AAA τεμάχιο 500 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 6 Μπαταρίες FUJITSU LR6/AA τεμάχιο 400 0,0 0,60 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ Μύτες για μηχανικό μολύβι ROTRING 63 0,5-0,7-,0 τεμάχιο 50 0,46 0,690 0,390 ΚΑΛΤΣΑΣ 64 Ξύστρα μεταλλική τεμάχιο 50 0,5 0,90 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 65 Πρωτόκολλο 30χ40 500φ.αριθμημένο τεμάχιο 50 3,00 30,900 4,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 66 Σελοτέιπ 5mmX33m τεμάχιο 400 0,5 0,490 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 67 Σελοτέιπ 3Μ Scotch Magic 80 9mmX33m τεμάχιο 500,40,790,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 68 Σούπλ 00 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,84 3,00,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 69 Σούπλ 0 φύλλων τεμάχιο 50 0,65 0,950 0,470 ΚΑΛΤΣΑΣ 70 Σούπλ 30 φύλλων τεμάχιο 50 0,80,050 0,600 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 40 φύλλων τεμάχιο 50,30,350 0,700 ΚΑΛΤΣΑΣ 7 Σούπλ 80 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30,55 3,500,430 ΚΑΛΤΣΑΣ 73 Στυλό BIC διάφορα χρώματα τεμάχιο ,4 0,85 0,40 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα τεμάχιο 000 0, 0,350 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT BPS-GP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,650 0,50 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT G- 0,7/0,5/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,89,00 0,800 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,53 0,630 0,500 ΚΑΛΤΣΑΣ Στυλό UNI Laknock 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56 0,850 0,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 79 Στυλό UNI Lakubo 0,7/,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,56,700 0,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 80 Στυλό τύπου BIC τεμάχιο 000 0,07 0,0 0,070 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 8 Στυλό+Βάση SCHNEIDR SET 44 τεμάχιο 0 4,0 5,00 4,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 8 Συνδετήρες εγγράφων Νο 5-7 τεμάχιο 300 0,38 0,650 0,90 ΚΑΛΤΣΑΣ 83 Συραπτικό No6 τεμάχιο 50 0,7 3,370,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 84 Συραπτικό No64 τεμάχιο 50 0,7 3,700,700 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 85 Συραπτικό PARVA -MAESTRI No64 τεμάχιο 50 6,0 6,960 4,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 86 Συραπτικό PRIMULA -MAESTRI No6 τεμάχιο 80 6,89 9,700 6,500 ΚΑΛΤΣΑΣ 87 Σύρματα συραπτικού Νο6 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 88 Σύρματα συραπτικού Νο64 ROMA τεμάχιο 500 0,6 0,30 0,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 89 Συρραπτικό γίγας RAPESCO AV-9 τεμάχιο 0 8,30 35,00 0,500 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 90 Ταινία μπαλάζ 5cm καφέ-διάφανη τεμάχιο 300 0,4 0,790 0,480 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 9 Ταμπόν Νο HORSE τεμάχιο 50 0,4,050 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 8 από 8

19 9 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,4,050 0,760 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 93 Τετράδιο σπιράλ 7χ5 3 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,88,330,90 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 94 Τετράδιο σπιράλ Α4 Θεμάτων τεμάχιο 50,0,400,40 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 95 Τετράδιο σπιράλ Α4 3 Θεμάτων τεμάχιο 50,49,990,590 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 96 Φάκελοι AIR-BANG 35X49 K/7 τεμάχιο 300 0,5 0,880 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 97 Φάκελοι κίτρινοι 9χ6 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0,30 8,600,000 ΚΑΛΤΣΑΣ 98 Φάκελοι κίτρινοι 3χ33 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 4,0 36,500 3,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 99 Φάκελοι κίτρινοι 5χ35 αυτοκόλητοι χιλιάδα 0 7,80 37,500 35,000 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 00 Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί τεμάχιο 300 0,09 0,00 0,080 ΚΑΛΤΣΑΣ 0 Φάκελοι με κορδόνι 5χ35 τεμάχιο 000 0,59 0,750 0,590 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 0 Φάκελοι με λάστιχο τεμάχιο ,3 0,350 0,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 03 Φάκελοι με πτερύγια τεμάχιο ,3 0,80 0,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 04 Χάρακας-υποδεκάμετρο 30cm πλαστικός τεμάχιο 500 0,6 0,330 0,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 05 Χαρτάκια POST-IT 75x75 τεμάχιο ,3 0,90 0,50 ΠΑΠΟΥΤΣΑ 06 Ψαλίδια 7" τεμάχιο 00 0,33,500 0,350 ΠΑΠΟΥΤΣΑ α/α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ. Δισκέτες 3 /",44 MB (κουτιά των 0 δισκ.) 30 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ COSMOS ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M98 3.»» για ΟΚΙ Microline »» για ΟΚΙ 590, »» για ΟΚΙ 390, »» για ΟΚΙ 30, »» για ΟΚΙ ML »» για STAR LC 0 9. Μελάνι για Canon ix 4000 (black, PGI-5BK) 0.» για Canon ix 4000 (cyan, CLI-8C).» για Canon ix 4000 (magenta, CLI-8M).» για Canon ix 4000 (yellow, CLI-8Y) 4,550,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,00 5,40 3,0 COSMOS 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ,80 8,730 9,730 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,470 6,70 7,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,970,040,550 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,900 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,470 0,690,670 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ,750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 9 από 8

20 3.» για Canon PIXMA ip4500 (black, CLI-8BK) 4.» για EPSON-STYLUS 50 (black, S0008)(S0089) 5.» για EPSON-STYLUS 50 (color, S00089)(S009) 6.» για EPSON-STYLUS C86 (black, C3T044400),750 9,40 0,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ 39,850 30,000 3,870 ΚΑΛΤΣΑΣ 7.» για EPSON-STYLUS C86 (cyan, C3T044400) 8.» για EPSON-STYLUS C86 (magenta, C3T ) 9.» για EPSON-STYLUS C86 (yellow, C3T ) 39,850 8,50 9,60 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,860 4,000 4,50 ΚΑΛΤΣΑΣ 0.» για HP - 700C & HP - 500C (HP No. 0 black, C4844AE) 5 3,950 3,600 4,90 ΚΑΛΤΣΑΣ.» για HP - 700C (HP No. cyan, C4836AE) 4.» για HP - 700C (HP No. magenta, C4837AE) 4 3.» για HP - 700C (HP No. yellow, C4838AE) 4 4.» για HP - 840C (HP No. 5 black, HPC665DE) 0 5.» για HP - 840C (HP No. 7 color, HPC665AE) 6.» για HP - 0C (HP No. 3 color, HPC83DE) 7.» για HP 3745 (HP No. 7 black, C877AE) 0 8.» για HP 3745 (HP No. 8 color, C878AE) 5 9.» για HP - 00C (HP No. 4 color, HP564AE) 30.» για HP - 850C (HP No. 45 black, HP5645AE) 70 3.» για HP (HP No. 56 black, C6656AE) 5 3.» για HP (HP No. 57 color, C6657AE) 5 33.» για HP DeskJet 5550 (HP No. 58 photo, C6658AN) 34.» για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) Μελάνι για HP DesignJet 50 (HP No. 8 black, CH565A) 36.» για HP DesignJet 500 (HP No. 8 cyan, C49A) 5 5 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,800 4,00 5,00 ΚΑΛΤΣΑΣ 7,500 0,300,680 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,400 3,900 4,880 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,930 5,000 6,0 ΚΑΛΤΣΑΣ 8,550 3,300 4,050 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,960 4,800 5,630 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,400 COSMOS 9,590,80 3,090 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,770 4,450 5,440 ΚΑΛΤΣΑΣ 9,970,00 3,380 ΚΑΛΤΣΑΣ 4,660 8,00 8,760 ΚΑΛΤΣΑΣ 3,670 4,080 5,530 ΚΑΛΤΣΑΣ 36,00 6,700 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ 35,450 6,00 7,80 ΚΑΛΤΣΑΣ Σελίδα 0 από 8

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο:210 5294871 Fax:210 5294873 ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.791,46 ΕΥΡΩ. ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα