ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 Λάρισα ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων H/Y του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013» & κατακύρωση αυτών. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων H/Y του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013» & κατακύρωση αυτών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/ Την με αριθμ. 160/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Έγκρισης έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια γραφικής ύλης για το έτος 2013». 3. Τις με αριθμ.42/2013, 77/2013, 157/2013, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 4. Την με αριθμ. 192/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Επανέγκρισης της αριθμ. 160/ έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια γραφικής ύλης για το έτος 2013». 5. Την με αριθμ.πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά Διενέργειας, Αξιολόγησης & Αποσφράγισης και κλήρωσης με αριθμούς πρωτ.44303/9-5-13, 50433/ & 52347/ και 55235/3-6-13, αντίστοιχα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 6. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>> Στη Λάρισα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 9 η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 21 / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αριθμόν 17 / Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ (υπ αριθμόν / 29/3/2013 διακήρυξη του Δημάρχου) αποτελούμενη από τους: Σελίδα 1 από 28

2 1. Συντάκας Κων/νος 2. Κατσικάρης Αθανάσιος 3. Τζέλιος Κων/νος Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι ως κάτωθι: Α/Α Επωνυμία Δικαιολογητικά 1. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ (διά της εξουσιοδοτημένης Σπύρου Ελένης του Γεωργίου) - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό ότι δεν τέλει υπό πτώχευση κ.τ.λ. - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) 2. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 3. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό ότι δεν τέλει υπό πτώχευση κ.τ.λ. - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικό ότι δεν τέλει υπό πτώχευση κ.τ.λ. - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7 παράγραφος 6) Ως Επιτροπή Διενέργειας προτείνουμε τα παρακάτω : Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης Έπειτα από τα παραπάνω, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, οι φάκελοι με τις προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν με απόδειξη στην κ. Μίτιλη Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σελίδα 2 από 28

3 7. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>> Στη Λάρισα και στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 23 η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού (Ε.Α.Δ.) του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 21 / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αριθμόν 17 / Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλωσίμων Η/Υ, αποτελούμενη από τους: 4. Χατζίκος Δημήτριος 5. Μίτιλη Ελένη 6. Ράπτης Νικόλαος Η Ε.Α.Δ. παρέλαβε από την Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) προς αξιολόγηση τους παρακάτω με σειρά αρίθμησης φακέλους: Α/Α Επωνυμία 1. ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΦΑΚΙΡΗ 2. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 3. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: α) Τις με αριθμό 42 / 7/2/2013, 77 / 28/2/2013, 157 / 4/4/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Εγκρίσεις Διάθεσης Πίστωσης), β) Το με αριθμό πρωτ / 9/5/2013 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), γ) Την με αριθμό 159 / 4/4/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν ο τρόπος και οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού & αναλώσιμων Η/Υ για το έτος 2013, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού έκρινε τα ακόλουθα: 1. Το δείγμα Νο 39 στην κατηγορία γραφικής ύλης της διαγωνιζόμενης Πάπουτσα-Φακίρη Δήμητρας είναι μικρότερο (34x38x28) αυτού που ζητήθηκε από την διακήρυξη (37x51x29) και για τον λόγο αυτό απορρίπτεται. Τα δείγματα των λοιπών διαγωνιζόμενων στο είδος αυτό καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 2. Τα δείγματα των διαγωνιζόμενων Νο 40 στην κατηγορία γραφικής ύλης και Νο 1 και Νο 2 στην κατηγορία χαρτιού καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Στη συνέχεια η Ε.Α.Δ. έδωσε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών στην Ε.Δ.Δ. για την αποσφράγιση τους. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Χατζίκος Δημήτριος 2. Μίτιλη Ελένη 3. Ράπτης Νικόλαος Σελίδα 3 από 28

4 8. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ >> Στην Λάρισα, σήμερα την 28 η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 17 / 25/01/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την 21 / 17/01/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την υπ αριθμόν / 29/3/2013 διακήρυξη του Δημάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ αριθμό / 23/5/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κατόπιν της αριθμ. πρωτ / 27/5/2013 πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών, την συνεδρίαση της ΕΔΔ παρακολούθησε η διαγωνιζόμενη Πάπουτσα-Φακίρη Δήμητρα. Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές και προέβη στην κατακύρωση των ειδών σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο προβλέπει ότι η κατακύρωση τελικά γίνεται στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές, με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, οι οποίοι προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή, όπως φαίνεται πιο κάτω: Σελίδα 4 από 28

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ- ΦΑΚΙΡΗ ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1 Αέρας PELIKAN 200ml τεμάχιο 29 3,35 4,20 7,50 2 Αριθμομηχανη CASIO FX-82SX SCIENTIFIC τεμάχιο 50 8,45 10,12 14,80 3 Αριθμομηχανη CASIO MS-100TER 10 DIGITS τεμάχιο 50 7,89 8,60 13,50 4 Αρχειοθήκη LEITZ 5 συρταριών 5cm τεμάχιο 20 28,11 49,00 38,50 5 Αυτοκόλλητες ετικέτες 10χ14 πακέτο 40 φύλλων τεμάχιο 200 0,76 0,98 0,99 6 Γομολάστιχα Pelikan BR-40 δίχρωμη τεμάχιο 300 0,18 0,24 0,24 7 Γομολάστιχα Pelikan Λευκή τεμάχιο 200 0,22 0,32 0,35 8 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 10 κουτί 100 τεμαχίων 20 4,41 2,40 5,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 9 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 14 κουτί 100 τεμαχίων 20 5,80 3,96 6,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10 Δακτύλιοι σπιραλ Νο 19 κουτί 100 τεμαχίων 20 7,33 5,60 9,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11 Διατρητής Γιγας τεμάχιο 10 7,85 9,78 9,50 12 Διατρητής SAX 288 τεμάχιο 80 2,75 2,40 2,39 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 Διατρητής SAX 608 Γιγας τεμάχιο 20 24,10 22,60 22,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 Διατρητής μικρός τεμάχιο 50 0,75 0,95 1,17 15 Διαφάνεια PVC A4 για βιβλιοδεσία σπιράλ κουτί 100 τεμαχίων 50 4,88 4,30 7,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 16 Διαφάνεια αρχειοθέτησης με τρύπες 0,18mic κουτί 100 τεμαχίων 900 1,39 1,19 1,56 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 17 Διαχωριστικά 1-10 πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 147 0,58 0,51 0,65 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 18 Διαχωριστικά Α-Ω πλαστικά γκρί τεμάχιο-σετ 150 0,79 0,81 0,94 19 Διορθωτικό SET τεμάχιο 400 0,58 0,47 0,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 20 Διορθωτικό ταινίας 4,2 roller τεμάχιο 500 0,70 0,95 0,59 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 Διορθωτικό ταινίας 4,2 Pelikan blanco roller τεμάχιο 200 0,87 1,19 1,49 Σελίδα 5 από 28

6 22 Δίσκος γραφείου LEITZ τεμάχιο 100 1,65 1,75 4,50 23 Εξώφυλλο Α4 PVC αδιαφανές 0,35 για βιβλιοδεσία σπιράλ κουτί 100 τεμαχίων 50 15,88 6,90 18,70 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 24 Ετικέτες INKPRINT -LASER-COPY A4 κουτί 100 φύλλων 100 5,66 5,18 5,85 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 25 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γυριστό τεμάχιο 500 0,59 0,59 0,66 ΚΛΗΡΩΣΗ 26 Ημερολόγιο ημερήσιο σπιράλ & δεμένο 17Χ25 τεμάχιο 300 3,55 3,10 3,66 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 27 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο 30x43 τεμάχιο 50 3,88 4,49 4,95 28 Ημερολόγιο πλάνο μηνιαίο 35x50 τεμάχιο 100 2,22 2,40 2,96 29 Καλώδιο επέκτασης USB A-A 1,8m τεμάχιο 20 3,80 1,12 2,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30 Καρμπόν pelikan handifilm 205 πλαστικό κουτί 100 φύλλων 10 13,88 16,80 16,25 31 Κλασέρ πλαστικά 8-32/8-34/4-32/4-34/8-20 τεμάχιο 900 0,99 1,09 1,17 32 Κλασέρ πλαστικά με ελατήριο & εσωτερική θήκη τεμάχιο 150 0,72 1,35 0,66 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33 Κλασέρ χάρτινα 8-32/8-34/4-32/4-34/8-20 τεμάχιο 100 0,88 1,04 0,98 34 Κόλλα stick 10gr τεμάχιο 200 0,27 0,30 0,26 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 Κόλλα stick Pelikan blanco 10gr τεμάχιο 300 0,42 0,60 0,68 36 Κόλλα στιγμής LOGO 2gr τεμάχιο 50 2,01 2,40 1,96 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά τεμάχιο 200 0,17 0,24 0,33 38 Κοπίδια μικρά πλαστικά τεμάχιο 200 0,11 0,14 0,17 39 Κουτιά αδρανούς αρχείου ΙΩΝΙΑ 37Χ51Χ29(δείγμα) τεμάχιο 250 5,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 40 Κουτιά αρχειοθέτησης 5cm-8cm-10cm ΡΑΧΗ 27x37 για αρχείο πολεοδομίας(δείγμα) τεμάχιο ,20 1,44 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41 Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER τεμάχιο ,75 1,22 1,38 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 42 Κύβος για χαρτάκια απλός πλαστικός τεμάχιο 80 0,59 0,39 0,65 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43 Λάστιχα κιλό 50 4,30 5,90 5,60 44 Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,30 0,25 0,36 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 45 Μαρκαδόροι PELIKAN χοντρής γραφής διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,39 0,45 0,65 46 Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 1,05 1,12 0,99 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47 Μαρκαδόροι τύπου PILOT V5 διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 0,70 0,35 1,09 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 6 από 28

7 48 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων διάφορα χρώματα τεμάχιο 400 0,24 0,31 0,29 49 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων PELIKAN διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,42 0,39 0,46 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 50 Μελάνη ταμπόν τεμάχιο 200 0,28 0,22 0,28 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 51 Μηχανικό μολύβι ROTRING Tikky 0,5-0,7-1,0 τεμάχιο 150 2,11 1,99 2,15 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52 Μνήμη USB 16GB VERBATIM τεμάχιο 30 9,99 10,28 13,50 53 Μνήμη USB 4GB τεμάχιο 30 4,20 4,16 4,40 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 54 Μνήμη USB 4GB VERBATIM τεμάχιο 30 4,20 4,16 4,40 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 55 Μνήμη USB 8GB τεμάχιο 30 6,52 6,48 7,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 56 Μνήμη USB 8GB VERBATIM τεμάχιο 30 6,52 6,48 7,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 57 Μνήμη USB HUB 4PORT MANXATAN τεμάχιο 30 4,91 4,62 9,30 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 58 Μολύβια FABER CASTELL 2000 τεμάχιο 100 0,24 0,19 0,29 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 59 Μολύβια απλά γραφίτη τεμάχιο 500 0,15 0,09 0,16 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 60 Μολυβοθήκη απλή πλαστική ποτηράκι τεμάχιο 80 0,41 0,49 0,59 61 Μπαταρίες FUJITSU LR3/AAA τεμάχιο ,33 0,26 0,26 ΚΛΗΡΩΣΗ 62 Μπαταρίες FUJITSU LR6/AA τεμάχιο ,30 0,26 0,26 ΚΛΗΡΩΣΗ 63 Μύτες για μηχανικό μολύβι ROTRING 0,5-0,7-1,0 τεμάχιο 150 0,47 0,56 0,58 64 Ξύστρα μεταλλική τεμάχιο 100 0,20 0,20 0,18 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 Πρωτόκολλο 30x40 500φ.αριθμημένο τεμάχιο 2 27,10 25,00 29,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 Σελοτέιπ 15mmX33m τεμάχιο 400 0,28 0,20 0,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 67 Σελοτέιπ 3Μ Scotch Magic mmX33m τεμάχιο 200 1,33 1,66 1,58 68 Σούπλ 100 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30 2,66 1,90 2,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 69 Σούπλ 20 φύλλων τεμάχιο 50 0,65 0,55 0,94 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 70 Σούπλ 30 φύλλων τεμάχιο 50 0,82 0,68 1,13 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 71 Σούπλ 40 φύλλων τεμάχιο 50 0,91 0,79 1,23 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72 Σούπλ 80 φύλλων με θήκη τεμάχιο 30 2,10 1,55 8,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 73 Στυλό BIC διάφορα χρώματα τεμάχιο ,23 0,19 0,19 ΚΛΗΡΩΣΗ 74 Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα τεμάχιο ,29 0,27 0,29 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 7 από 28

8 75 Στυλό PILOT BPS-GP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,66 0,60 0,62 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76 Στυλό PILOT G-2 0,7/0,5/1,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 300 1,05 0,98 0,99 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 77 Στυλό PILOT SUPER GRIP F-M διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,79 0,60 0,63 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 78 Στυλό UNI Laknock 0,7/1,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,85 0,63 0,95 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 79 Στυλό UNI Lakubo 0,7/1,0 διάφορα χρώματα τεμάχιο 500 0,85 0,62 0,95 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 80 Στυλό τύπου BIC τεμάχιο ,09 0,06 0,12 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 81 Στυλό+Βάση SCHNEIDR SET 441 τεμάχιο 10 5,20 4,98 7,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 82 Συνδετήρες εγγράφων Νο 5-7 τεμάχιο 300 0,40 0,48 0,66 83 Συραπτικό No126 τεμάχιο 50 7,55 3,25 3,15 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 84 Συραπτικό No64 τεμάχιο 150 3,30 2,20 2,34 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 85 Συραπτικό PARVA 1-MAESTRI No64 τεμάχιο 150 6,55 5,80 6,30 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 86 Συραπτικό PRIMULA 12-MAESTRI No126 τεμάχιο 80 10,22 9,50 7,80 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 Σύρματα συραπτικού Νο126 τεμάχιο 500 0,20 0,15 0,23 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 88 Σύρματα συραπτικού Νο64 τεμάχιο ,20 0,18 0,23 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 89 Συρραπτικό γίγας τεμάχιο 10 15,66 14,00 13,13 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 Ταινία μπαλάζ 5cm καφέ-διάφανη τεμάχιο 300 0,49 0,62 0,52 91 Ταμπόν Νο2 HORSE τεμάχιο 100 0,66 0,49 0,78 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 92 Τετράδιο σπιράλ 17χ25 2 Θεμάτων τεμάχιο 50 0,79 0,89 1,07 93 Τετράδιο σπιράλ 17χ25 3 Θεμάτων τεμάχιο 50 1,65 1,39 1,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 Τετράδιο σπιράλ Α4 2 Θεμάτων τεμάχιο 50 1,77 1,34 1,37 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 95 Τετράδιο σπιράλ Α4 3 Θεμάτων τεμάχιο 50 2,85 1,87 1,95 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 96 Φάκελοι AIR-BANG 35X49 K/7 τεμάχιο 300 0,61 0,48 0,58 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 97 Φάκελοι κίτρινοι 19χ26 αυτοκόλητοι χιλιάδα 10 27,55 27,60 31,20 98 Φάκελοι κίτρινοι 23χ33 αυτοκόλητοι χιλιάδα 10 33,20 36,50 35,90 99 Φάκελοι κίτρινοι 25χ35 αυτοκόλητοι χιλιάδα 10 37,99 42,40 42, Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί τεμάχιο ,11 0,10 0,13 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 101 Φάκελοι με κορδόνι 25χ35 τεμάχιο 800 0,69 0,70 0,80 Σελίδα 8 από 28

9 102 Φάκελοι με λάστιχο τεμάχιο ,33 0,29 0,36 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 103 Φάκελοι με πτερύγια τεμάχιο ,13 0,16 0, Χάρακας-υποδεκάμετρο 30cm πλαστικός τεμάχιο 500 0,20 0,12 0,26 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 105 Χαρτάκια POST-IT 75x75 τεμάχιο ,25 0,17 0,24 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 106 Ψαλίδια 7" τεμάχιο 100 0,52 0,42 0,79 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 107 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ GIOTTO χρωμ.χονδροι τεμάχιο 200 0,99 1, ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ DAS gr τεμάχιο 100 1,65 1,11 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 109 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ GIOTTO χρωμ. τεμάχιο 200 1,05 0,85 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 110 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ GIOTTO χρωμ. τεμάχιο 200 1,65 0,94 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 111 ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ LUNA gr τεμάχιο 200 0,55 0,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 112 ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΑ GIOTTO ,5ml τεμάχιο 400 3,60 0,42 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 113 ΤΕΜΠΕΡΑ GIOTTO 1000ml ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜ. τεμάχιο 100 3,22 2,11 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 114 ΤΣΟΧΑ (20χ30) ΣΕΤ 3 χρωμ.luna τεμάχιο 100 1,09 0,97 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 115 ΑΦΡΩΔΕΣ ΧΑΡΤΙ (30Χ40) ΣΕΤ 10 χρωμ.luna τεμάχιο 100 1,75 1,48 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 116 ΜΑΤΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ LUNA σακουλ. τεμάχιο 100 0,78 0,43 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 117 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΠΑΣ 50τεμ. LUNA τεμάχιο 200 0,99 0,76 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 118 ΠΙΝΕΛΑ GIOTTO serie 577 No 2 τεμάχιο 200 0,20 0,15 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 119 ΠΙΝΕΛΑ GIOTTO serie 577 No 4 τεμάχιο 200 0,31 0,19 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 120 ΠΙΝΕΛΑ GIOTTO serie 577 No 6 τεμάχιο 200 0,39 0,19 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 121 ΠΙΝΕΛΑ GIOTTO serie 577 No 8 τεμάχιο 200 0,41 0,28 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 122 ΠΙΝΕΛΑ GIOTTO serie 577 No 10 τεμάχιο 200 0,42 0,28 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 123 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ τεμάχιο ,31 0,19 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 124 ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CANSON 50X70 διαφ.χρώματα τεμάχιο ,29 0,21 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 125 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ 50Χ70 διαφ.χρώματα τεμάχιο ,55 0,39 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 126 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΟΥΣΕ 70Χ100 τεμάχιο ,41 0,28 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 127 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΕ (25Χ35) 10φύλλων τεμάχιο 200 0,50 0,49 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 128 ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ CANSON (25Χ35) 10φύλλων τεμάχιο 500 0,91 0,87 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 9 από 28

10 129 ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ Α4 200 ΦΥΛΛΩΝ τεμάχιο 50 4,81 4,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 130 ΒΙΒΛΙΟ ΣΙΣΣΙΤΟΥΝΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ (25*35) τεμάχιο 25 24,33 22,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 131 ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 200 ΦΥΛΛΩΝ (25*35) τεμάχιο 25 24,10 22,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 132 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α4 100 ΦΥΛΛΩΝ τεμάχιο 25 8,55 6,70 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 133 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α4 200 ΦΥΛΛΩΝ τεμάχιο 25 9,22 10, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 5,00cm τεμάχιο 100 1,44 0,99 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 135 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 3,80cm τεμάχιο 100 1,20 0,86 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 136 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ1,90cm τεμάχιο 100 1,00 0,68 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 137 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ δεσμίδα 25 4,95 4,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 138 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (1-30) τεμάχιο 25 1,30 1, ΠΙΝΕΖΕΣ κουτί 100 0,42 0,22 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 140 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ κιλό 20 0,17 1,78 Σελίδα 10 από 28

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ- ΦΑΚΙΡΗ ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1 Δισκέτες 3 1/2" 1,44 MB (κουτιά των 10 δισκ.) τεμάχιο 1 3,33 4,00 5,80 2 Μελανοταινίες εκτυπωτών για BROTHER M1918 τεμάχιο 5 6,70 6,06 6,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ Microline 520 τεμάχιο 2 13,68 13,31 13,88 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ 590, 591 τεμάχιο 10 13,68 13,49 13,98 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ 390, 3390 τεμάχιο 15 10,27 10,45 11,00 6 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ 320, 3320 τεμάχιο 5 7,63 7,53 8,18 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7 Μελανοταινίες εκτυπωτών για ΟΚΙ ML5590 τεμάχιο 10 13,72 13,31 14,46 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8 Μελανοταινίες εκτυπωτών για STAR LC 1021 τεμάχιο 3 4,50 17,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 9 Μελάνι για Canon ix 4000 (black, PGI-5BK) τεμάχιο 1 12,99 12,36 13,43 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10 Μελάνι για Canon ix 4000 (cyan, CLI-8C) τεμάχιο 1 11,79 10,89 11,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11 Μελάνι για Canon ix 4000 (magenta, CLI-8M) τεμάχιο 1 11,79 10,89 11,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12 Μελάνι για Canon ix 4000 (yellow, CLI-8Y) τεμάχιο 1 11,79 10,89 11,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 13 Μελάνι για Canon PIXMA ip4500 (black, CLI-8BK) τεμάχιο 1 11,79 10,89 11,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 14 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (black, PGI-520BK) τεμάχιο 4 11,68 11,01 11,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (black, CLI-521BK) τεμάχιο 2 11,68 9,50 10,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 16 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (cyan, CLI-521C) τεμάχιο 2 10,18 9,50 10,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 17 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (magenta, CLI-521M) τεμάχιο 2 10,18 9,50 10,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 18 Μελάνι για Canon ip 3600 PIXMA (yellow, CLI-521Y) τεμάχιο 2 10,18 9,50 10,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 19 Μελάνι για Canon i560 (black, BCI-3Ebk) τεμάχιο 4 11,65 10,78 11,70 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 20 Μελάνι για Canon i560 (cyan, BCI-6C) τεμάχιο 2 9,16 8,77 9,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 21 Μελάνι για Canon i560 (magenta, BCI-6M) τεμάχιο 2 9,16 8,77 9,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 22 Μελάνι για Canon i560 (yellow, BCI-6Y) τεμάχιο 2 9,16 8,77 9,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 11 από 28

12 23 Μελάνι για EPSON-STYLUS C86 (black, C13T ) τεμάχιο 1 23,11 22,22 22,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 24 Μελάνι για EPSON-STYLUS C86 (cyan, C13T ) τεμάχιο 1 17,11 12,88 17,77 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 25 Μελάνι για EPSON-STYLUS C86 (magenta, C13T ) τεμάχιο 1 17,11 12,88 17,47 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 26 Μελάνι για EPSON-STYLUS C86 (yellow, C13T ) τεμάχιο 1 17,11 12,88 17,47 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 27 Μελάνι για HP C & HP - 500C (HP No. 10 black, C4844AE) τεμάχιο 15 30,09 29,49 29,96 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 28 Μελάνι για HP C (HP No. 11 cyan, C4836AE) τεμάχιο 4 30,79 30,05 30,88 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 29 Μελάνι για HP C (HP No. 11 magenta, C4837AE) τεμάχιο 4 30,79 30,05 30,88 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30 Μελάνι για HP C (HP No. 11 yellow, C4838AE) τεμάχιο 4 30,79 30,05 30,88 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 31 Μελάνι για HP - 840C (HP No. 15 black, HPC6615DE) τεμάχιο 3 26,18 25,77 25,97 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 32 Μελάνι για HP - 840C (HP No. 17 color, HPC6625AE) τεμάχιο 2 36,70 29,67 29,35 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33 Μελάνι για HP C (HP No. 23 color, HPC1823DE) τεμάχιο 1 31,51 32,05 31,35 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 Μελάνι για HP 3745 (HP No. 27 black, C8727AE) τεμάχιο 10 16,31 16,45 17,46 35 Μελάνι για HP 3745 (HP No. 28 color, C8728AE) τεμάχιο 4 18,19 18,48 19,70 36 Μελάνι για HP C (HP No. 41 color, HP51641AE) τεμάχιο 1 26,99 60,00 38,00 37 Μελάνι για HP - 850C (HP No. 45 black, HP51645AE) τεμάχιο 40 27,01 27,04 26,96 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38 Μελάνι για HP (HP No. 56 black, C6656AE) τεμάχιο 5 17,76 18,09 18,87 39 Μελάνι για HP (HP No. 57 color, C6657AE) τεμάχιο 3 26,45 27,63 27,63 40 Μελάνι για HP DeskJet 5550 (HP No. 58 photo, C6658AN) τεμάχιο 1 21,58 22,37 22,67 41 Μελάνι για HP - 940C (HP No. 78 color, HPC6578DE) τεμάχιο 20 29,89 29,73 29,72 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σελίδα 12 από 28

13 42 Μελάνι για HP DesignJet 510 (HP No. 82 black, CH565A) τεμάχιο 3 33,38 35,53 32,52 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 82 cyan, C4911A) τεμάχιο 1 31,99 34,16 34,12 44 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 82 magenta, C4912A) τεμάχιο 1 31,99 34,16 34,12 45 Μελάνι για HP DesignJet 500 (HP No. 82 yellow, C4913A) τεμάχιο 1 31,99 34,16 34, Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 black dye, C4930A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 cyan dye, C4931A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 light cyan dye, C4934A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 magenta dye, C4932A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 light magenta dye, C4935A) Μελάνι για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 yellow dye, C4933A) τεμάχιο 2 160,93 158,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τεμάχιο 2 160,93 158,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τεμάχιο 2 160,93 158,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τεμάχιο 2 160,93 158,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τεμάχιο 2 160,93 158,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τεμάχιο 2 160,93 158,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52 Μελάνι για HP D2660 (HP No. 60XL black, CC640WN) τεμάχιο 5 10,17 10,37 21,97 53 Μελάνι για HP D2660 (HP No. 60XL tricolor, CC643WN) τεμάχιο 3 12,42 12,34 25,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 54 Μελάνι για HP 5740 (HP No. 339 black, C8767EE) τεμάχιο 7 25,11 24,71 24,71 ΚΛΗΡΩΣΗ 55 Μελάνι για HP 5740 (HP No. 344 color, C9363EE) τεμάχιο 5 27,11 28,05 28,48 56 Μελάνι για HP D4260 (HP No 350XL black, CB336EE) τεμάχιο 1 27,65 24,75 24,71 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57 Μελάνι για HP D4260 (HP No 351XL color, CB338EE) τεμάχιο 1 27,41 26,93 28,48 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL black, CN684EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL photo, CB322EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL cyan, CB323EE) τεμάχιο 1 14,11 13,83 13,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 13,11 13,17 13,85 τεμάχιο 1 13,11 13,04 13,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 13 από 28

14 Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL magenta, CB324EE) Μελάνι για HP Photosmart D5460 (HP No 364XL yellow, CB325EE) Μελάνι για HP OfficeJet 6000 (HP No. 920XL black, CD975AE) Μελάνι για HP OfficeJet 6000 (HP No. 920XL cyan, CD972AE) Μελάνι για HP OfficeJet 6000 (HP No. 920XL magenta, CD973AE) Μελάνι για HP OfficeJet 6000 (HP No. 920XL yellow, CD974AE) ΑΔΑ:ΒΕΖΦΩΛΞ-74Κ τεμάχιο 1 13,11 13,04 13,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 13,11 13,04 13,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 21,68 21,22 22,25 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 8,71 8,74 9,25 τεμάχιο 1 8,71 8,74 9,25 τεμάχιο 1 8,71 8,74 9,25 67 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL black, C9396AE) τεμάχιο 3 28,21 27,82 28,30 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 68 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL cyan, C9391AE) τεμάχιο 2 20,39 20,03 20,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 69 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL magenta, C9392AE) τεμάχιο 2 20,39 20,03 20,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 70 Μελάνι για HP K8600 (HP No. 88XL yellow, C9393AE) τεμάχιο 2 20,39 20,03 20,55 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 71 Μελάνι για Lexmark X2670 (No 14 black,18c2090e) τεμάχιο 3 18,58 18,50 19,20 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72 Μελάνι για Lexmark X2670 (No 15 color,18c2110e) τεμάχιο 2 20,58 20,80 20, Κεφαλή εκτύπωσης για HP C (HP No. 11 black, C4810A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP C (HP No. 11 cyan, C4811A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP C (HP No. 11 magenta, C4812A) Κεφαλή εκτύπωσης για HP C (HP No. 11 yellow, C4813A) Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 black dye, C4950A) Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 cyan dye, C4951A) τεμάχιο 1 29,79 29,85 30,66 τεμάχιο 1 29,79 29,85 30,66 τεμάχιο 1 29,79 29,85 30,66 τεμάχιο 1 29,79 29,85 30,66 τεμάχιο 1 129,42 127,25 126,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τεμάχιο 1 129,42 127,25 126,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σελίδα 14 από 28

15 79 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 light cyan dye, C4954A) τεμάχιο 1 129,42 127,25 126,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 magenta dye, C4952A) τεμάχιο 1 129,42 127,25 126,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 81 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 light magenta dye, C4955A) τεμάχιο 1 129,42 127,25 126,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 Κεφαλή εκτύπωσης και καθαριστικό για HP DesignJet 5500ps (HP No. 81 yellow dye, C4953A) τεμάχιο 1 129,42 127,25 126,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 83 Τόνερ για Brother HL-2040 και DCP-7010 (TN-2000) τεμάχιο 2 56,44 55,64 58,41 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 84 Τόνερ για Cannon IR1600 (black, 6836A002AA) τεμάχιο 1 41,09 44,44 45,99 85 Τόνερ για Develop INEO 163 & 213 (black, TN 114) τεμάχιο 1 27,66 51,87 54,16 86 Τόνερ για Epson Aculaser M2000 (0438) τεμάχιο 5 96,32 94,54 91,50 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 Τόνερ για Epson EPL-6200L (C13S050167, 3k) τεμάχιο 2 84,84 82,71 78,77 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 88 Τόνερ για HP 1012 (HP No. 12A black, Q2612A) τεμάχιο 12 57,41 57,77 61,11 89 Τόνερ για HP Pro P1102 (HP No. 85A black, CE285A) τεμάχιο 5 49,81 50,97 53,29 90 Τόνερ για HP 1200 (HP No. 15X black, Q7115X) τεμάχιο 4 67,11 67,59 70,58 91 Τόνερ για HP 1300 (HP No. 13X black, Q2613X) τεμάχιο 10 89,11 90,41 88,62 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 92 Τόνερ για HP 1320 (HP No. 49X black, Q5949X) τεμάχιο ,11 125,40 128,66 93 Τόνερ για HP P1505 (black, CB436A) τεμάχιο 2 57,68 57,77 61,97 94 Τόνερ για HP P2015dn (HP No. 53X black, Q7553X) τεμάχιο ,41 123,62 133,33 95 Τόνερ για HP CP2025dn (black, CC530A) τεμάχιο 15 71,33 97,21 101,63 96 Τόνερ για HP CP2025dn (cyan, CC531A) τεμάχιο 8 96,11 95,44 95,45 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 97 Τόνερ για HP CP2025dn (yellow, CC532A) τεμάχιο 8 96,11 95,44 95,45 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 98 Τόνερ για HP CP2025dn (magenta, CC533A) τεμάχιο 8 96,11 95,44 95,45 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 99 Τόνερ για HP P2055dn (HP No. 05X black, CE505X) τεμάχιο ,11 121,74 126, Τόνερ για HP 2430dtn (HP No. 11X black, Q6511X) τεμάχιο 2 165,08 183,36 182,85 Σελίδα 15 από 28

16 101 Τόνερ για HP 2600n (black, Q6000A) τεμάχιο 5 66,33 65,64 65,55 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 102 Τόνερ για HP 2600n (cyan, Q6001A) τεμάχιο 2 72,41 72,24 71,34 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 103 Τόνερ για HP 2600n (magenta, Q6003A) τεμάχιο 2 72,41 72,24 71,34 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 104 Τόνερ για HP 2600n (yellow, Q6002A) τεμάχιο 2 72,41 72,24 71,34 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 Τόνερ για HP P3005dn (HP No. 51X black, Q7551X) τεμάχιο ,54 183,05 189, Τόνερ για HP 3800dn (black, Q6470A) τεμάχιο 2 115,11 115,33 114,75 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 107 Τόνερ για HP 3800dn (cyan, Q7581A) τεμάχιο 1 151,39 149,90 149,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 108 Τόνερ για HP 3800dn (yellow, Q7582A) τεμάχιο 1 151,39 149,90 149,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 109 Τόνερ για HP 3800dn (magenta, Q7583A) τεμάχιο 1 151,39 149,90 149,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 110 Τόνερ για HP P4015dn (HP No. 64X black, CC364X) τεμάχιο 2 224,05 231,70 241, Τόνερ για HP 4050TN (HP No. 27X black, C4127X) τεμάχιο 2 128,22 128,05 127,98 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 112 Τόνερ για HP 4200 (HP No. 38A black, Q1338D) τεμάχιο 2 244,01 242,90 239,96 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 113 Τόνερ για HP 5200dtn (HP No. 16A black, Q7516A) τεμάχιο 6 162,01 159,92 159,76 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 114 Τόνερ για HP 5550dtn (black, C9730A) τεμάχιο 8 223,04 217,14 216,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 115 Τόνερ για HP 5550dtn (cyan, C9731A) τεμάχιο 6 309,85 304,74 303,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 116 Τόνερ για HP 5550dtn (yellow, C9732A) τεμάχιο 6 309,85 304,74 303,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 117 Τόνερ για HP 5550dtn (magenta, C9733A) τεμάχιο 6 309,85 304,74 303,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 118 Τόνερ για Konica Minolta PagePro 1350W ( ) τεμάχιο 1 69,81 69,24 68,96 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119 Τόνερ για Kyocera ECOSYS FS-1020D (TK-18) τεμάχιο 1 82,09 82,06 82,30 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 120 Τόνερ για Lexmark C530DN (black, C5220KS) τεμάχιο 1 92,04 97,39 97, Τόνερ για Lexmark C530DN (cyan, C5220CS) τεμάχιο 1 113,01 111,61 110,87 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 122 Τόνερ για Lexmark C530DN (magenta, C5220MS) τεμάχιο 1 113,01 111,61 110,87 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 123 Τόνερ για Lexmark C530DN (yellow, C5220YS) τεμάχιο 1 113,01 111,61 110,87 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 124 Τόνερ για Lexmark E240 (24016SE) τεμάχιο 1 72,96 72,31 72,31 ΚΛΗΡΩΣΗ 125 Τόνερ για Lexmark E260DN (E260A11E) τεμάχιο 6 85,11 83,90 83,90 ΚΛΗΡΩΣΗ 126 Τόνερ για Lexmark E332N (34016HE) τεμάχιο 2 114,01 113,33 113,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 127 Τόνερ για Lexmark E450DN (E450H11A) τεμάχιο 2 157,01 160,99 159, Τόνερ για Lexmark X204n (X203A11G) τεμάχιο 1 74,11 73,12 85,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 129 Τόνερ για OKI B2540 MFP ( ) τεμάχιο 1 128,11 128,02 126,60 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 130 Τόνερ για OKI MB280 MFP ( ) τεμάχιο 2 99,99 100,05 99,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σελίδα 16 από 28

17 131 Τόνερ για OKI B4250 ( ) τεμάχιο 6 40,44 40,45 42, Τόνερ για OKI B430d ( ) τεμάχιο 1 58,69 59,70 58, Τόνερ για OKI C3530MFP (black, Hi capacity, ) τεμάχιο 4 41,05 40,76 40,70 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 134 Τόνερ για OKI C3530MFP (yellow, Hi capacity, ) τεμάχιο 3 77,05 76,41 75,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 135 Τόνερ για OKI C3530MFP (magenta, Hi capacity, ) τεμάχιο 3 77,05 76,41 75,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 136 Τόνερ για OKI C3530MFP (cyan, Hi capacity, ) τεμάχιο 3 77,05 76,41 75,95 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 137 Τόνερ για PANASONIC 1520 (DQ-TU10J) τεμάχιο 2 33,61 33,36 33,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 138 Τόνερ για PANASONIC KX-FLB751 (KX-FA76X) τεμάχιο 1 31,00 30,75 31,35 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 139 Τόνερ για SAMSUNG CLP 610 (black, CLP-K660B) τεμάχιο 2 85,84 84,44 83,70 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140 Τόνερ για SAMSUNG CLP 610 (cyan, CLP-C660B) τεμάχιο 1 115,14 114,55 114,55 ΚΛΗΡΩΣΗ 141 Τόνερ για SAMSUNG CLP 610 (magenta, CLP-M660B) τεμάχιο 1 115,14 114,55 114,55 ΚΛΗΡΩΣΗ 142 Τόνερ για SAMSUNG CLP 610 (yellow, CLP-Y660B) τεμάχιο 1 115,14 114,55 114,55 ΚΛΗΡΩΣΗ 143 Τόνερ για SAMSUNG ML 1640 (MLT-D1082S) τεμάχιο 1 50,59 50,19 50,10 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 144 Τόνερ για SAMSUNG ML-1670 (black, MLT-D1042S) τεμάχιο 4 50,61 50,19 50,10 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 145 Τόνερ για SAMSUNG ML 2851nd (ML-D2850B) τεμάχιο 1 92,91 94,21 94, Τόνερ για SAMSUNG SCX 4521 (SCX-4521D3) τεμάχιο 3 69,30 69,83 71, Τόνερ για XEROX DocuPrint P1202 (106R00398) τεμάχιο 1 250,00 129,00 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 148 Drum για Brother HL-2040 (DR-2000) τεμάχιο 1 70,59 69,41 71,22 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 149 Drum για Cannon IR1600 (6837A003AA) τεμάχιο 1 64,31 62,58 64,88 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 150 Drum για Develop INEO 163 & 213 (DR 114) τεμάχιο 1 98,73 128,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 151 Drum για Konica Minolta PagePro 1350W ( ) τεμάχιο 1 69,01 67,32 69,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 152 Drum για OKI B4250 ( ) τεμάχιο 1 178,20 197,90 197, Drum για OKI B430d ( ) τεμάχιο 1 201,90 128,11 128,11 ΚΛΗΡΩΣΗ 154 Drum για C3530MFP (black, ) τεμάχιο 1 40,28 40,61 41,30 Σελίδα 17 από 28

18 155 Drum για C3530MFP (yellow, ) τεμάχιο 1 40,28 40,61 41, Drum για C3530MFP (magenta, ) τεμάχιο 1 40,28 40,61 41, Drum για C3530MFP (cyan, ) τεμάχιο 1 40,28 40,61 41, Drum για PANASONIC 1520 (DQ-H60J-PB) τεμάχιο 1 32,31 32,03 34,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 159 Drum για PANASONIC KX-FLB751 (KX-FA77D) τεμάχιο 1 87,95 85,62 78,00 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 160 Photoconductor kit για EPL-6200L (C13S051099) τεμάχιο 1 86,22 84,21 80,84 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 161 Photoconductor kit για Lexmark C530DN (C53034X 4-pack unit) τεμάχιο 1 111,75 111,71 111,15 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162 Photoconductor kit για Lexmark E260DN (E260X22G) τεμάχιο 1 31,31 32,37 33, Photoconductor kit για Lexmark E332N (12A8302) τεμάχιο 1 72,79 61,63 62,77 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 164 Photoconductor kit για Lexmark E450DN (E250X22G) τεμάχιο 1 33,31 33,21 37,30 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 165 Photoconductor kit για Lexmark X204n (X203H22G) τεμάχιο 1 58,25 57,26 66,66 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 166 Developer για Develop INEO 163 & 213 (DV 110) τεμάχιο 1 150,00 99,99 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 167 Transfer Belt για τον SAMSUNG CLP-610 DN (CLP-T660B) τεμάχιο 1 123,77 133,13 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 168 Transfer Belt για τον HP 2600n (RM1-1885) τεμάχιο 1 82,57 165,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 169 CD εγγραφής (CD - R) - 700MB (τεμάχια-case) τεμάχιο 30 0,38 0,40 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 170 CD επανεγγραφής (CD - RW) 700 MB (τεμάχια-case) τεμάχιο 10 0,69 0,73 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 171 CD εγγραφής (CD - R) Lightscribe - 700MB (τεμάχια-case) τεμάχιο 10 1,20 1,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 172 DVD+R 1x-16x 4,7 GB (τεμάχια-case) τεμάχιο 30 0,46 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 173 DVD+RW 1x-8x 4,7 GB (τεμάχια-case) τεμάχιο 10 1,20 0,99 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 174 DVD+R DL (DVD-9) 8,5GB (τεμάχια-case) τεμάχιο 20 5,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 175 DVD+R Lightscribe 4,7GB (τεμάχια-case) τεμάχιο 10 1,20 0,99 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 176 Tapes Ultrium 2 LTO 200/400GB (τεμάχια) τεμάχιο 2 23,18 24,30 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 177 Cleaning Cartridge for use with all Ultrium 1,2,3 & 4 drives (τεμάχια) τεμάχιο 1 74,28 73,85 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178 Tapes Ultrium 3 LTO 400/800GB (τεμάχια) τεμάχιο 5 20,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 179 Screen cleaning spray 200ml (TFT monitor) τεμάχιο 10 7,00 9,87 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 180 Ποντίκι USB optical Microsoft τεμάχιο 20 5,06 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 18 από 28

19 Πληκτρολόγιο 102/104 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, PS/2 Πληκτρολόγιο 102/104 πλήκτρων, διάταξης πλήκτρων QWERTY, USB HP LaserJet 1300 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Paper Pickup Roller d-shaped, Separation Pad) ΑΔΑ:ΒΕΖΦΩΛΞ-74Κ τεμάχιο 20 9,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 20 6,58 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 350,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 184 HP LaserJet 1300 Paper Jam Kit (Paper Pickup Roller d- shaped, Separation Pad) τεμάχιο 2 60,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 185 HP LaserJet 1300 Fuser Unit τεμάχιο 1 200,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 186 HP LaserJet 1320 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Paper Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 2 234,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 187 HP LaserJet 1320 Paper Jam Kit (Paper Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 4 72,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 188 HP LaserJet 1320 Fuser Unit τεμάχιο 2 170,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 189 HP LaserJet P3005 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 4 520,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 190 HP LaserJet P3005 Paper Jam Kit (Tray 1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray 2 Pickup Roller, Tray 2 Separation Pad) τεμάχιο 4 60,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 191 HP LaserJet P3005 Gear Kit τεμάχιο 4 34,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 192 HP LaserJet P3005 Fuser Unit τεμάχιο 8 280,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 193 HP LaserJet P3005 Tray2 Pickup Roller (RL ) τεμάχιο 10 8,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 194 HP LaserJet P2015 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 3 280,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 195 HP LaserJet P2015 Paper Jam Kit (Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 4 95,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 196 HP LaserJet P2015 Fuser Unit τεμάχιο 4 160,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 19 από 28

20 197 HP LaserJet P2015 Tray2 Pickup Roller (CB ) τεμάχιο 5 10,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 198 HP LaserJet 4050 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray1 Pickup Roller, 6 Feed/Separation Rollers) τεμάχιο 1 290,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 199 HP LaserJet 5100 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray1 Pickup Roller, Tray1 Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad, Sheet Tray 372,60Pickup Rollers, Sheet Tray Feed and Separation Rollers) τεμάχιο 1 390,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 200 HP LaserJet 5100 Paper Jam Kit (Tray1 Pickup Roller, Tray1 Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad, Sheet Tray Pickup Rollers, Sheet Tray Feed and Separation Rollers) τεμάχιο 1 80,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 201 HP LaserJet 5200 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad, Tray3 Pickup Roller, 2 Tray3 Feed and Separation Rollers) τεμάχιο 1 490,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε HP LaserJet 5200 Tray2 Paper Jam Kit (Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) HP LaserJet 5200 Tray3 Paper Jam Kit (Tray3 Pickup Roller, 2 Tray3 Feed and Separation Rollers) HP LaserJet 2430 Maintenance Kit (Fuser Unit, Transfer Roller, Tray1 Pickup Roller, Tray1 Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad τεμάχιο 1 140,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 160,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 350,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 205 HP LaserJet 2430 Paper Jam Kit (Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 1 80,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 206 HP Color LaserJet 3800 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) τεμάχιο 1 300,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 207 HP Color LaserJet 3800 Fuser Unit τεμάχιο 1 308,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 20 από 28

21 HP Color LaserJet 3800 Image Transfer Kit (ETB) for Double side printing HP Color LaserJet 3800 Paper Jam Kit (Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation Pad) HP Color LaserJet 5550 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, 2 Tray2 Separation Roller) ΑΔΑ:ΒΕΖΦΩΛΞ-74Κ τεμάχιο 1 320,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 2 70,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 280,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 211 HP Color LaserJet 5550 Fuser Unit τεμάχιο 1 490,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 212 HP Color LaserJet 5550 Image Transfer Kit (ETB) for Double side printing τεμάχιο 1 350,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε HP Color LaserJet 5550 Paper Jam Kit (Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation Pad, Tray2 Pickup Roller, 2 Tray2 Separation Roller) HP Color LaserJet 5550 Tray2 Paper Jam Kit (Tray2 Pickup Roller, 2 Tray2 Separation Roller) HP Color LaserJet 2025 Maintenance Kit (Fuser Unit, Tray1/MP Pickup Roller, Tray1/MP Separation pad, Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation pad) τεμάχιο 2 90,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 4 50,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 1 350,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 216 HP Color LaserJet 2025 Fuser Unit τεμάχιο 1 280,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε HP Color LaserJet 2025 Intermediate Transfer Belt (ITB) for Double side printing HP Color LaserJet 2025 Tray2 Paper Jam Kit (Tray2 Pickup Roller, Tray2 Separation pad) τεμάχιο 1 380,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τεμάχιο 2 350,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 219 Toner Clean Up Cloth τεμάχιο 100 6,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 220 TN-2000 για Brother 2820 τεμάχιο 2 55,64 58,41 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 221 T-104 για Brother FAX-104 τεμάχιο 2 20,64 23,13 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 222 FX 10 για Canon L-120 τεμάχιο 2 49,23 51,93 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 223 TN-114 για Develop 213,INEO 161, INEO 163, Konica MINOLTA BIZHUB 162 τεμάχιο 8 51,87 57,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 224 CE285A για HP Laserjet P1102 τεμάχιο 2 53,29 55,29 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 225 HP21XL(bk) c9351c για HP Officejet 4355 τεμάχιο 2 19,46 21,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 226 HP22XL(c) c9352c για HP Officejet 4355 τεμάχιο 1 21,23 23,33 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για HP Officejet G 3680 τεμάχιο 2 11,53 12,70 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 21 από 28

22 228 type 450 για Infotec 5271 DJET, Nasuatec 3527, Ricoh F- 5632, Ricoh F-4522 ΑΔΑ:ΒΕΖΦΩΛΞ-74Κ τεμάχιο 8 62,01 39,96 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 229 AF 4030 για Infotec IF-4030 τεμάχιο 3 94,74 97,75 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 230 TK-18 για Kyocera S-1118 MFP τεμάχιο 2 82,06 86,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 231 X203A11G για Lexmark X-204H τεμάχιο 2 73,12 87,77 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 232 Νο 34(500)bk 18c0034e για Lexmark X-5075 τεμάχιο 6 26,23 27,98 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 233 No 35(500)c 18c0035e για Lexmark X-5075 τεμάχιο 2 32,89 34,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 234 CT-110 για NASUATEC 3715 τεμάχιο 2 29,45 15,60 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 235 DT-20 για NASUATEC D427 τεμάχιο 2 21,74 23,96 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (bk) για OKI 3530MFP τεμάχιο 3 40,76 41,96 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (c) για OKI 3530MFP τεμάχιο 1 76,41 78,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (m) για OKI 3530MFP τεμάχιο 1 76,41 78,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (y) για OKI 3530MFP τεμάχιο 1 76,41 78,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (4000) για OKI B-2540 MFP τεμάχιο 2 128,02 127,98 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 241 B-470 για OKI ΜΒ-470 τεμάχιο 5 59,70 63,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 242 FPJ 20 για Olivetti QFX-180 τεμάχιο 3 24,62 28,98 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 243 FQ-TF15 για Panasonic FB-7713 τεμάχιο 2 46,25 51,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 244 KX FAD 89 για Panasonic KX FL 401 τεμάχιο 2 28,19 87,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 245 KX FA 54X για Panasonic KX FP 141 τεμάχιο 6 18,47 21,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 246 KX FA 52A για Panasonic KX FP 205 τεμάχιο 14 18,47 21,50 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 247 KX FT 411X για Panasonic KX MB 2025 τεμάχιο 4 32,87 38,82 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 248 KX-FAD89 για Panasonic KX-421 τεμάχιο 7 28,19 87,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 249 KX-83X για Panasonic KX-651 τεμάχιο 2 27,20 33,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 250 KX-FA83X για Panasonic KX-FLM651 τεμάχιο 2 27,20 33,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 251 KX-FA136X για Panasonic KX-FM330 τεμάχιο 4 29,43 34,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 252 KX FA T411x για Panasonic MB-2025 τεμάχιο 5 32,87 38,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 253 UG 3350 για Panasonic Panafax UF-585 τεμάχιο 3 127,19 104,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 254 MG-3380 για Panasonic UF-6100 τεμάχιο 3 127,19 104,33 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 255 SP-1000E για Ricoh 1140L τεμάχιο 15 94,74 89,90 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 256 type 1220D για Ricoh Aficio 1015, 1018, 1113 τεμάχιο 6 18,79 29,00 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε D για Ricoh Aficio 2018D τεμάχιο 2 18,75 24,10 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 258 type 1230D για Ricoh Aficio MP-2000, MB 1500, Aficio 2016 τεμάχιο 24 18,75 37,10 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 259 type2220 για Ricoh Aficio MP-3350 τεμάχιο 2 20,49 27,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 260 type 1205 για Ricoh FT-4015 τεμάχιο 1 14,84 17,88 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 22 από 28

23 261 type 1435L για Ricoh MP Aficio 1900 τεμάχιο 2 64,32 69,60 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 262 HLT-D1042S για Samsung 1042 τεμάχιο 2 50,19 51,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 263 M40(750) για Samsung SF-340 τεμάχιο 2 29,52 31,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 264 SCX-4216 D3 για Samsung SF-560 τεμάχιο 2 71,90 71,30 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 265 Θερμικό χαρτί 30m γιά Sharp UX-81 τεμάχιο 12 1,10 1,80 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 266 UX-91CR για Sharp UX-P410 τεμάχιο 1 10,01 10,90 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 267 PHASER 3100 για Xerox 3100 MFP τεμάχιο 8 69,48 66,66 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 268 6R396 για Xerox 5343C τεμάχιο 2 49,67 49,45 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ- ΦΑΚΙΡΗ ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1 Χαρτί Α4 80gr Δεσμίδα 500φ ,680 2,380 2,790 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2 Χαρτί Α3 80gr Δεσμίδα 500φ ,220 5,480 6,250 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χ11 τριπλό NCR Λ-Ρ-Κ & Λ-Ρ-Σ Κιβώτιο 700φ ,200 19,780 21,960 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4 Χαρτί μηχανογράφησης 9,5χ11διπλό NCR Λ-Λ Κιβώτιο 1000φ 90 19,880 16,780 21,450 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5 Χαρτί PLOTTER 0,91cmX45m 80gr Ρόλλος 60 6,800 5,980 6,900 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 6 Χαρτί PLOTTER 0,61cmX45m 80gr Ρόλλος 130 5,220 4,280 5,850 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7 Χαρτόνι Α4 160gr Χρωματιστό Δεσμίδα 250φ. 40 5,330 5,280 6,600 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ-ΠΛΟΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ- ΦΑΚΙΡΗ ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελίδα 23 από 28

24 1 Ξηρογραφικό αντίγραφο σχεδίων χαρτί τετραγωνικό μέτρο ,910 0,890 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2 Πλοτάρισμα σχεδίων ασπρόμαυρο σε χαρτί τετραγωνικό μέτρο ,960 1,090 3 Πλοτάρισμα σχεδίων έγχρωμο σε χαρτί τετραγωνικό μέτρο ,110 1,090 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4 Σκανάρισμα σχεδίων τετραγωνικό μέτρο 500 1,490 1,400 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5 Εκτύπωση Α4 ασπρόμαυρη φύλλο Α ,021 0,021 ΚΛΗΡΩΣΗ 6 Εκτύπωση Α4 έγχρωμη φύλλο Α ,220 0,245 7 Εκτύπωση Α3 ασπρόμαυρη φύλλο Α ,040 0,042 8 Εκτύπωση Α3 έγχρωμη φύλλο Α ,330 0,490 9 Πλαστικοποίηση Α4 80mic φύλλο Α ,240 0,190 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10 Πλαστικοποίηση Α3 80mic φύλλο Α ,450 0,380 ΑΧ. ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11 Πλαστικοποίηση Αο 80mic τρεχ.μέτρο 500 4,950 4,980 Σελίδα 24 από 28

25 O διαγωνιζόμενος Κούκος Δημήτριος στα είδη Νο 172, Νο 174 και Νο 178 της κατηγορίας αναλωσίμων Η/Υ παρέλειψε να συμπληρώσει στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς την συνολική αξία είδους και για το λόγο αυτό η οικονομική προσφορά του για τα είδη αυτά απορρίπτεται. Επίσης, επειδή οι προσφερόμενες τιμές της διαγωνιζόμενης Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα για τα είδη Νο 46, 47, 48, 49, 50 και 51 της κατηγορίας αναλωσίμων Η/Υ ήταν υπερβολικά χαμηλές (16,18 ανά τεμάχιο), η Ε.Δ.Δ. ζήτησε από την διαγωνιζόμενη, η οποία ήταν παρούσα στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Η διαγωνιζόμενη Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα δήλωσε εγγράφως ότι οι τιμές στα παραπάνω είδη δόθηκαν εκ παραδρομής και ζήτησε την εξαίρεση της από την διεκδίκηση των ειδών αυτών. Για τους παραπάνω λόγους, η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα για τα είδη Νο 46, 47, 48, 49, 50 και 51 της κατηγορίας αναλωσίμων Η/Υ απορρίπτεται. Για τα είδη: Α) Νο 25, 61, 62, 73 της κατηγορίας γραφικής ύλης Β) Νο 54, 124, 125, 140, 141, 142,153 της κατηγορίας αναλωσίμων Η/Υ Γ) Νο 5 της κατηγορίας φωτοτυπιών κτλ θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη αναδόχου καθώς οι διαγωνιζόμενοι έχουν προσφέρει ίδια τιμή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. και οι διαγωνιζόμενοι θα προσκληθούν εγγράφως. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ 3) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 9. Το με αριθμ.πρωτ / Πρακτικό επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ στην << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ >> Στην Λάρισα, σήμερα την 3 η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 17 / 25/01/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την 21 / 17/01/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να προχωρήσει στην κλήρωση για την κατακύρωση ειδών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαριού, αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σε συνέχεια του υπ αριθμ / 28/5/2013 πρακτικού ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΤΖΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κατόπιν της αριθμ. πρωτ / 31/5/2013 πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών, την συνεδρίαση της ΕΔΔ παρακολούθησε o διαγωνιζόμενος Κούκος Δημήτριος. Η επιτροπή προέβη στην κλήρωση για την κατακύρωση ειδών των οποίων η χαμηλότερη τιμή ήταν ίδια για δύο τουλάχιστον διαγωνιζομένους, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν ως εξής: Σελίδα 25 από 28

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΩΛΞ-ΓΒΩ Λάρισα 0-03-0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 0-07-05 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ 1 MEΛANI INKJET SAMSUNG M40 ORIGINAL 2 2 MEΛANI INKJET HP 28 COLOR 8ml 2 3 MEΛANI TONER HP 96A LASERJET 2 4 MEΛANI TONER HP 12A

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 0//-0-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 8-9, 079 - FAX:079 Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22 ΥΠΟΟΜΑ Α Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 14.383,50 (µε Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2/ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 2 ΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ Πρωτ: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑριθΔιακήρ : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ταχ Δ/νση : Χ Λυσσαρίδη & Βιζυηνού γωνία,σίνδος 57400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 2/2014 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 28-08-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ.οικ. 81291/7307 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «Προμήθεια Γραφικής ύλης Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 59/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Canon Canon L140 Canon L140 4 Canon 512

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια 1. Ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, 2. Αναλωσίμων Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Πληροφορίες : Πρόδροµος Σατσάνης FAX : 22810 88877 Email : do@1730.syzefxis.gov.

Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Πληροφορίες : Πρόδροµος Σατσάνης FAX : 22810 88877 Email : do@1730.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 1-01-201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. οικ. 0/2 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 8100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: κα. Φ. Καλτσή ιοικητική & Τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αφορά όλα τα προκηρυσσόμενα είδη.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αφορά όλα τα προκηρυσσόμενα είδη. Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84595 Θεσσαλονίκη, 16/01/2011 Αρ.Πρωτ.: 4207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002608976 2015-03-02

15PROC002608976 2015-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 9/03/203 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ αρ.πρωτ.: 8272 ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ: Βαταντζή Αθ.- Λαπαβίτσας Γ. Τηλ.:23323-50367,50328

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (CPV 30192700-8)»

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (CPV 30192700-8)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο:210 5294871 Fax:210 5294873 ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών 1 Θεσσαλονίκη 11/06/2014 Αρ. πρωτ. 14873 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Λ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τηλ. 2310966967 Fax : 2310283117 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡ.../11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904

Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904 Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα