Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν"

Transcript

1 Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Ιφάννης Σιηαράς Δνηης Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίφν Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ Κονδσλία Σφηηρίοσ Τμημαηάρτης Τμήμαηος Διαπίζηεσζης Μεηρολογικών Υπηρεζιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ

2 Γηαπίζηεπζε Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο αξκφδηνο νξγαληζκφο παξέρεη επίζεκε αλαγλψξηζε φηη έλαο θνξέαο είλαη ικανός λα πξαγκαηνπνηήζεη ζσγκεκριμένο έξγν Γηα έλα εξγαζηήξην είλαη ε αλαγλψξηζε φηη έρεη ηελ ηετνική επάρκεια λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο ή ηχπνπο δνθηκψλ ή γηα ηα εξγαζηήξηα δηαθξηβψζεσλ αληίζηνηρα δηαθξηβψζεηο θαη φηη επηηειεί απηφ ην έξγν κε αμεροληυία

3 Απνηειέζκαηα-Θέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο απνδέθηεο απνηειεζκάησλ Τερληθή Ιθαλφηεηα εξγαζηεξίνπ Καηαιιειφηεηα κεζφδσλ γηα ζθνπνχκελε ρξήζε Σπλερήο αλάγθε γηα λέεο κεζφδνπο/λέεο ηερληθέο Δθπιήξσζε θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κέζνδν/λνκνζεζία/αλάγθεο πειάηε Αβεβαηφηεηα κέηξεζεο Ιρλειαζηκφηεηα κεηξήζεσλ Ακεξνιεςία Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο Γηεζλήο αλαγλψξηζε εθζέζεσλ δνθηκψλ / πηζηνπνηεηηθψλ δηαθξίβσζεο

4 Γηαπίζηεπζε Δξγαζηεξίνπ θαηά ISO/IEC Η δηαπίζηεπζε ελφο εξγαζηεξίνπ εμαζθαιίδεη γηα ηνλ πειάηε: Τελ ακεξνιεςία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ πηέζεηο. Γηαδηθαζίεο γηα αμηνπηζηία θαη έιεγρν πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη γηα δηνξζσηηθέο/πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. Μέξηκλα γηα παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ. Σπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ απφ ηνλ Δζληθφ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο.

5 Εσρφπαχκή Σσνεργαζία για ηη Διαπίζηεσζη Τν ΔΣΥΓ είλαη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Σπλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European co-operation for Accreditation- ΔΑ) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη εζληθψο αλαγλσξηζκέλνη Φνξείο Γηαπίζηεπζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ζθνπνί ηεο νπνίαο είλαη, κεηαμχ άιισλ: O θαζνξηζκφο, ε ελαξκφληζε θαη ε νκνηνγέλεηα ηεο δηαπίζηεπζεο σο παξερφκελε ππεξεζία ζηελ Δπξψπε, εμαζθαιίδνληαο θνηλή εξκελεία ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνηχπσλ απφ ηα κέιε ηεο; Η δηαηήξεζε ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Multilateral agreement MLA) κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ δηαπίζηεπζεο θαη ηεο ακνηβαίαο απνδνρήο ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο; Η δξάζε ηεο σο θνξέαο ειέγρνπ ζε ηερληθφ επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαπίζηεπζε.

6 Η ππνρξέσζε γηα δηαπίζηεπζε Η διαπίζηεσζη είναι προαιρεηική, πλην ηων περιπηώζεων ποσ Εσρωπαϊκές Οδηγίες ή Εθνική Νομοθεζία ηην επιβάλλοσν, π.τ., εξγαζηήξηα γηα ηνλ έιεγρν δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ, ηδησηηθά εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηφηεηαο λεξνχ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, εξγαζηήξηα επηζήκνπ ειέγρνπ ηξνθίκσλ, εξγαζηήξηα επίζεκνπ ειέγρνπ θαπζίκσλ, εξγαζηήξηα κεηξήζεσλ αηνιηθνχ δπλακηθνχ.

7 Γηαδηθαζία Γηαπίζηεπζεο Δξγαζηεξίνπ θαηά ISO/IEC Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πξναμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Αμηνιφγεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ ηνπ πεδίνπ δηαπίζηεπζεο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ νκάδα αμηνιφγεζεο κε ηερληθή επάξθεηα γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο απφ έλα ζχζηεκα ιήςεο απφθαζεο πνπ γηα ην Δ.ΣΥ.Γ. πεξηιακβάλεη ηελ εηζήγεζε απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο, ηελ εηζήγεζε απφ ηελ Υπεξεζία, ηελ απφθαζε απφ ην Δζληθφ Σπκβνχιην Γηαπίζηεπζεο θαη ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ην Γ.Σ. ηεο Δ.ΣΥ.Γ. Α.Δ. Τν εξγαζηήξην ππφθεηηαη ζε εηήζηεο επηηεξήζεηο θαη ζε επαλαμηνιφγεζε κεηά απφ 4 ρξφληα.

8 Γηεχζπλζε Γηαπίζηεπζεο Δξγαζηεξίσλ Δ.ΣΥ.Γ. Πηζηνπνηεηηθά δηαπίζηεπζεο α) Δξγαζηεξίσλ δνθηκψλ/δηαθξηβψζεσλ (ISO/IEC 17025:2005), β) Κιηληθψλ εξγαζηεξίσλ (ISO 15189:2007), γ) Γηνξγαλσηψλ Γηεξγαζηεξηαθψλ Σπγθξηηηθψλ Γνθηκψλ (ISO/IEC 17043:2010) = 425

9 Σηνηρεία Γηαπηζηεπκέλσλ Δξγαζηεξίσλ Σχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζην ΔΣΥΓ ζηνηρεία ηα Δξγαζηήξηα ηνπ Σηξαηνχ πνπ έρνπλ Γηαπηζηεπζεί είλαη : 1. Κέληξν Βηνινγηθψλ Δξεπλψλ Σηξαηνχ (ΚΒΙΔΣ), Γ/λζε Υγεηνλνκηθνχ, ΓΔΣ Αξ. Πηηζ. 318 (Φεκηθέο Μηθξνβηνινγηθέο θαη Ιζηνινγηθέο δνθηκέο ζε ηξφθηκα ) 2. Γ' Κηεληαηξηθφ Ννζνθνκείν, ΓΔΣ Αξ. Πηζη. 567 (Φεκηθέο Μηθξνβηνινγηθέο θαη Ιζηνινγηθέο δνθηκέο ζε ηξφθηκα ) 3. Κέληξν Δθπαίδεπζεο Ννζειείαο Κηεληαηξηθνχ (Κ.Δ.ΝΟ.Κ), Γηεχζπλζε Υγεηνλνκηθνχ, Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην, ΓΔΣ Αξ. Πηζη. 742 (Μηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο ζε ηξφθηκα) 4. Φεκείν Σηξαηνχ ηεο Αλψηαηεο Σηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Υπνζηήξημεο Σηξαηνχ, ΓΔΣ Αξ. Πηζη. 178 (ρεκηθέο δνθηκέο ζε ηξφθηκα, θαχζηκα, πηγκέληα θαη κεραληθέο δνθηκέο ζε χθαζκα θαη δέξκα)

10 Σηνηρεία Γηαπηζηεπκέλσλ Δξγαζηεξίσλ ΤΔΦ, Γηκνηξία Δξγαζηεξηαθνχ Διέγρνπ Αιεχξσλ, Δξγαζηήξην Μεραληθψλ Γνθηκαζηψλ Αιεχξσλ Αξ. Πηζη.: 333 (Φεκηθέο θαη Φπζηθέο δνθηκέο ζε άιεπξα) ΠΑΒΔΤ, Δξγαζηήξην Μεραληθψλ Γνθηκαζηψλ Αιεχξσλ, ΙΙΙ Ταμηαξρία Υπνζηεξίμεσο Αξ. Πηζη.: 557 (Φεκηθέο θαη Φπζηθέο δνθηκέο ζε άιεπξα) 7. 1ν Τάγκα Υπνζηεξίμεσο Αεξνδξνκίνπ, Δξγαζηήξην Γνθηκψλ ηνπ Τκήκαηνο Αλάιπζεο Οξπθηειαίσλ Αξ.Πηζη.: 719 (ρεκηθέο δνθηκέο ζε θαχζηκα) 8. 2ν Τάγκα Υπνζηήξημεο Αεξνδξνκίνπ, Μηθηφο Λφρνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, Τκήκα Αλάιπζεο Οξπθηειαίσλ Αξ. Πηζη.: 729 (ρεκηθέο δνθηκέο ζε θαχζηκα) 9.Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Καπζίκσλ - Οξπθηειαίσλ,Τκήκα Φαζκαηνκεηξηθήο Αλάιπζεο Οξπθηειαίσλ, 873 Απνζήθε Καπζίκσλ Αξ.Πηζη.: 658 (Φεκηθέο δνθηκέο ζε θαχζηκα)

11 Σηνηρεία Γηαπηζηεπκέλσλ Δξγαζηεξίσλ Γηαπίζηεπζε κε ην πξφηππν ΙSO 15189: Γεληθφ Σηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ, Δξγαζηεξηαθφο Τνκέαο, Κπηηαξνινγηθφ Δξγαζηήξην (ππφ δηαπίζηεπζε θπηηαξνινγηθέο δνθηκέο) Γηαπίζηεπζε ησλ θιηληθψλ εξγαζηεξίσλ ζηελ Διιάδα N.4025/ αξζ Γ «Τα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ γηα ινγαξηαζκφ άιισλ θνξέσλ πγείαο ππνρξενχληαη εληφο δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λα δηαπηζηεπηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ εθηεινχλ κε ISO ή νπνηαδήπνηε λεφηεξε έθδνζή ηνπ»

12 Μειινληηθέο Γηαπηζηεχζεηο Γηαπίζηεπζε κε ην πξφηππν ΙSO 17025: 2005 γηα Γηαθξηβψζεηο Η Υπεξεζία Γηαθξηβψζεσλ (ΥΠΗΓ) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο δηαπίζηεπζεο γηα ηε Γηελέξγεηα Γηαθξηβψζεσλ Γηαπίζηεπζε κε ην πξφηππν ΙSO 17025: 2005 γηα Γνθηκέο 424 Γεληθφ Ννζνθνκείν Δθπαηδεχζεσο, Φαξκαθεπηηθή Υπεξεζία, Φαξκαθείν, Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Τνμηθνινγίαο Φαξκαθνθηλεηηθήο, έρεη ππνβιεζεί αίηεζε θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο

13 πξνηάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ Οκαδνπνίεζε θνηλψλ πεδίσλ δηαπίζηεπζεο γηα έληαμε ζηελ δηαπίζηεπζε εξγαζηεξίσλ πνιιαπιψλ ηνπνζεζηψλ (πξνυπνζέηεη θνηλφ ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη θνηλφ ππεχζπλν πνηφηεηαο) Μπνξεί λα γίλεη ζηαδηαθά αλά είδνο εξγαζηεξίσλ Μείσζε θφζηνπο έσο θαη 1000 επξψ αλά εξγαζηήξην

14 πξνηάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ Φρήζη εζφηερικών λύζεφν Αληαιιαγή εζσηεξηθψλ επηζεσξεηψλ Κνηλέο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ζε δηεξγαζηεξηθά, εθπαίδεπζεο, πξνκεζεηψλ αλαισζίκσλ θ.ι.π Φξήζε νκνεηδψλ κεζφδσλ Γηαθξίβσζε απφ δηαπηζηεπκέλα ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα

15 Γηαζθάιηζε αλεμαξηεζίαοακεξνιεςίαο Η δηαπίζηεπζε ζηξαηησηηθψλ εξγαζηεξίσλ απφ ην Δ.ΣΥ.Γ. έγηλε αληηθείκελν δεκνζηεπκάησλ πξηλ έλα έηνο ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ακεξνιεςίαο ηνπ πξνζσπηθνχ Τν Δ.ΣΥ.Γ. αληέδξαζε άκεζα κε έθηαθην επηηφπην έιεγρν, φπνπ δελ δηαπηζηψζεθαλ επξήκαηα- κε ζπκκνξθψζεηο θαη αληρλεχζεθαλ επθαηξίεο βειηίσζεο, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ άκεζα Οπζηαζηηθή θαη μεθάζαξε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ θνξέσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο αλαιφγσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ

16 Σηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ην Δ.ΣΥ.Γ. Διεύθσνζη Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίων Ε.ΣΥ.Δ. Tηλ Fax Οδός Θηζέως 7, Καλλιθέα Ηλ.Δνζη: Δνζη δικησακού ηόποσ:

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO ΑΘΖΝΑ 2015 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΑμηνΠηζηνπλ) ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) ΟΓΗΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Απξίιηνο 2012 Αλαβχζζνπ 2, 2025 ηξφβνινο, Σ.Θ. 25431, 1392 Λεπθσζία,

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Άξζξν 1 ΟΡΗΜΟΗ α) Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο: πζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ κέζν, ην νπνίν, ππφ ηε δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο, κπνξεί, λα εμαρζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε θσηηά. Ζ πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα