Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc."

Transcript

1 Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση

2 Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και Περιστροφική Αδράνεια Επίλυση Προβληµάτων περιστροφικής Δυναµικής

3 Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Προσδιορισµός ροπών Αδράνειας Περιστροφική Ενέργεια Περιστροφική και µεταφορική κίνηση. Κύλιση Γιατί επιβραδύνεται µια Σφαίρα που κυλάει

4 10-1 Γωνιακές Ποσότητες Σε µια καθαρά περιστροφική κίνηση, όλα τα σηµεία του αντικειµένου κινούνται κυκλικά γύρω από άξονα περιστροφής ( O ). Η ακτίνα του κύκλου είναι R. Όλα τα σηµεία που βρίσκονται πάνω σε ευθεία που τέµνει τον άξονα περιστροφής διαγράφουν την ίδια γωνία στον ίδιο χρόνο. Η γωνία θ σε radians (ακτίνια) ορίζεται: l R (http://en.wikipedia.org/wiki/radian ), όπου l το µήκος του τόξου.

5 10-1 Γωνιακές Ποσότητες Το µάτι του γερακιού µπορεί και διακρίνει αντικείµενα τα οποία «καλύπτουν» 3 x 10-4 rad. (α) Σε πόσες µοίρες αντιστοιχούν (β) Από ύψος 100 m ποιο είναι το µήκος ενός θηράµατος που µπορεί να διακρίνει ΛΥΣΗ

6 Γωνιακή Μετατόπιση: Η µέση γωνιακή ταχύτητα είναι ο λόγος της γωνιακής µετατόπισης ως προς τον χρόνο: Στιγµιαία γωνιακή ταχύτητα:

7 Η µέση γωνιακή επιτάχυνση είναι ο ρυθµός µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας : Και αντίστοιχα στιγµιαία γωνιακή επιτάχυνση

8 Κάθε σηµείο ενός σώµατος που περιστρέφεται έχει γωνιακή ταχύτητα ω και γραµµική ταχύτητα v, που συνδέονται µε τη σχέση.

9 Σε ένα καρουσέλ ένα παιδάκι κάθεται σε αλογάκι σε εξωτερικό σηµείο ενώ ένα άλλο σε λιοντάρι κοντά στο κέντρο περιστροφής. (α) Ποιο από τα παιδιά έχει µεγαλύτερη γραµµική ταχύτητα; (β) Ποιο έχει µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

10 Όσο µεγαλύτερη η απόσταση από τον άξονα περιστροφής τόσο µεγαλύτερη η γραµµική ταχύτητα

11 Η γωνιακή ταχύτητα µεταβάλλεται όταν υπάρχει εφαπτόµενη επιτάχυνση : Εφόσον έχουµε περιστροφική κίνηση έχουµε αναγκαστικά ακτινική επιτάχυνση (κεντροµόλος):

12 Ο πίνακας δείχνει τις αντιστοιχίες µεταξύ των παραµέτρων γραµµικής και περιστροφικής κίνησης:

13 Ένα καρουσέλ αρχικά είναι ακίνητο. Την χρονική στιγµή t = 0 αναπτύσσει σταθερή επιτάχυνση α = rad/s 2, και αυξάνει τη γωνιακή του ταχύτητα για 8.0 s. At t = 8.0 s, βρείτε τα µεγέθη για τις ποσότητες: (α) γωνιακή ταχύτητα (β) γραµµική ταχύτητα ενός παιδιού που βρίσκεται 2.5 m από το κέντρο (γ) τη γραµµική επιτάχυνση (εφαπτόµενη) (δ) την κεντροµόλο επιτάχυνση και (δ) τη συνολική γραµµική επιτάχυνση ΛΥΣΗ

14 Η συχνότητα είναι ο αριθµός των περιστροφών (πλήρης) ανά δευτερόλεπτο (s): Η Μονάδα συχνότητας είναι το hertz: Η Περίοδος είναι αντίστροφη της συχνότητας:

15 Ο σκληρός δίσκος ενός υπολογιστή περιστρέφεται µε 7200 rpm (rpm = revolutions per minute = rev/min). (α) Ποια είναι η γωνιακή του ταχύτητα (rad/s) ; (β) Εάν η κεφαλή ανάγνωσης βρίσκεται 3.00 cm από τον άξονα περιστροφής, πόση είναι η γραµµική ταχύτητα στο σηµείο αυτό; (γ) Ένα bit απαιτεί 0.50 µm µήκος «για να γραφτεί» στη διεύθυνση της κίνησης, πόσα bits / s µπορεί να γράψει η κεφαλή στα 3.00 cm; ΛΥΣΗ

16 Δίσκος µε ακτίνα R = 3.0 m περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω = ( t) rad/s, όπου t είναι σε δευτερόλεπτα. Τη στιγµή t = 2.0 s, βρείτε (α) τη γωνιακή επιτάχυνση και (β) τη ταχύτητα v και τις συνιστώσες της επιτάχυνσης a ενός σηµείου στην περιφέρεια του δίσκου. ΛΥΣΗ

17 10-2 Διανυσµατική Φύση των Γωνιακών Ποσοτήτων Το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας έχει διεύθυνση τον άξονα περιστροφής και κατεύθυνση (προσανατολισµό) αυτή που προβλέπει ο κανόνας δεξιόστροφου κοχλία (ή της δεξιάς παλάµης).

18 10-3 Σταθερή Γωνιακή Επιτάχυνση Για σταθερή επιτάχυνση οι εξισώσεις κίνησης είναι απολύτως ανάλογες µε αυτές της γραµµικής κίνησης.

19 10-4 Ροπή Για να αρχίσει να περιστρέφεται ένα αντικείµενο απαιτείται δύναµη. Το σηµείο στο οποίο ασκείται η δύναµη αλλά και η διεύθυνσή της είναι ουσιώδη. Η απόσταση του σηµείου στο οποίο δρα η δύναµη περιστροφής από τον άξονα περιστροφή ονοµάζεται µοχλοβραχίονας.

20 10-4 Ροπή Ο µακρύς µοχλοβραχίονας είναι ενίοτε πολύ χρήσιµος

21 10-4 Ροπή F A : ο µοχλοβραχίονας ισούται µε την απόσταση πόµολο-µεντεσές F D : ο µοχλοβραχίονας ισούται µε µηδέν F C : βλέπε σχήµα.

22 10-4 Ροπή (Torque) Η Ροπή ορίζεται από την σχέση:

23 Δύο τροχοί έχουν ακτίνες R A = 30 cm και R B = 50 cm, συνδέονται µέσω κεντρικού άξονα περιστροφής. Υπολογίστε τη συνολική ροπή στον τροχό εξ αιτίας των δύο δυνάµεων που φαίνονται στο σχήµα (50 N έκαστη).

24

25 10-5 Δυναµική Περιστροφικής Κίνησης- Ροπή και Αδράνεια Περιστροφής Γνωρίζοντας, βλέπουµε ότι R Η σχέση αυτή ισχύει για σηµείο, τι συµβαίνει όµως για εκτεταµένα σώµατα; Μιας και η γωνιακή επιτάχυνση είναι ίδια για όλα τα σηµεία του σώµατος, γράφουµε :

26 Η ποσότητα σώµατος. ονοµάζεται ροπή αδράνειας του Βλέπουµε ότι από τον ορισµό αυτό, έχει σηµασία πως είναι κατανεµηµένη η µάζα σε ένα σύνθετο αντικείµενο (π.χ. µόριο). Στο παράδειγµα βλέπουµε δύο αντικείµενα µε την ίδια µάζα αλλά η ροπή αδράνειας ως προς του άξονες περιστροφής που απεικονίζονται είναι διαφορετικές. Ο δίσκος έχει µεγαλύτερη αδράνεια.

27 Εκτός από την κατανοµή της µάζας σηµασία έχει και η θέση του άξονα περιστροφής

28 10-6 Πως λύνουµε προβλήµατα Περιστροφής 1. Διάγραµµα. 2. Επιλέγουµε το σύστηµα. 3. Διάγραµµα απελευθερωµένου σώµατος απεικονίζοντας όλες τις δυνάµεις. 4. Βρίσκουµε τους άξονες περιστροφής και τις ροπές και τις ροπές αδράνειας.

29 5. Εφαρµόζουµε τους Νόµους του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση ή άλλη κίνηση που έχουµε. 6. Λύνουµε. 8. Ελέγχουµε τις µονάδες και την τάξη µεγέθους του αποτελέσµατος.

30 10-7 Προσδιορισµός Ροπών Αδράνειας Η Ροπή αδράνειας µπορεί να προσδιοριστεί πειραµατικά όταν το αντικείµενο είναι διαθέσιµο. Εάν το αντικείµενο είναι συµπαγές χρησιµοποιούµε την σχέση:

31 (α) Δείξτε ότι η ροπή αδράνειας ενός κυλίνδρου µε εσωτερική ακτίνα R 1, εξωτερική ακτίνα R 2 και µάζα M, είναι I = ½ M(R R 22 ), ως προς τον άξονα περιστροφής του σχήµατος. (β) Πόση είναι η ροπή αδράνειας εάν ο κύλινδρος δεν είχε την κεντρική οπή (συµπαγής).

32

33 Tο θεώρηµα των παράλληλων αξόνων µας επιτρέπει αν προσδιορίσουµε την ροπή αδράνειας ως προς άξονα παράλληλο µε τον άξονα που περνά από το ΚΜ : Βρείτε την ροπή αδράνειας του κυλίνδρου µε ακτίνα R 0 και µάζα M ως προς άξονα παράλληλο στον άξονα συµµετρίας και σε απόσταση h=r 0.

34 Για επίπεδα αντικείµενα ισχύει η σχέση.

35 10-8 Περιστροφική Ενέργεια Η Κινητική ενέργεια ενός αντικειµένου που περιστρέφεται είναι Με αντικατάσταση βρίσκουµε ότι: Συνολικά η «κινητική ενέργεια» του αντικειµένου είναι:

36 10-8 Διατήρηση της Ενέργειας Όλες οι µορφές ενέργειας λαµβάνονται υπόψη όταν εφαρµόζουµε την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Όλα τα αντικείµενα του σχήµατος έχουν την ίδια δυναµική ενέργεια στην κορυφή αλλά στο τέλος της κλίσης, η κατανοµή της ενέργειας διαφέρει από αντικείµενο σε αντικείµενο, αν και η συνολική ενέργεια είναι σταθερή.

37 Το έργο της ροπής είναι :

38 10-9 Κύλιση-Μεταφορική και Περιστροφική Ενέργεια Στην πάνω περίπτωση η ρόδα κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Το σηµείο P, σε επαφή µε το έδαφος, στιγµιαία είναι ακίνητο και το κέντρο! κινείται µε ταχύτητα. v Στην κάτω περίπτωση το κέντρο παραµένει ακίνητο και το! σηµείο P κινείται µε ταχύτητας v. Η σχέση γραµµικής και γωνιακής ταχύτητας είναι :

39 10-10 Γιατί επιβραδύνεται µια σφαίρα που κυλάει; Ποια είναι η δύναµη που σταµατάει τη σφαίρα; Εάν πούµε απλά η δύναµη τις «τριβής» τότε προκύπτουν τα εξής προβλήµατα: Η τριβή δρα στο σηµείο επαφής και εποµένως από το σχήµα βλέπουµε ότι η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας θα πρέπει να αυξάνεται! Η βαρύτητα και η κάθετη δύναµη έχουν κατεύθυνση κατά µήκος της ακτίνας και εποµένως µηδενική ροπή.

40 Απάντηση: Η τέλεια σφαίρα δεν σταµατά ποτέ! Η µικρές παραµορφώσεις, αποκλίσεις από την τέλεια σφαίρα και την απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, δηλ. τη σηµειακή επαφή µε την επιφάνεια, δηµιουργούν ροπές που τελικά ακινητοποιούν την σφαίρα.

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Περιεχόµενα Κεφαλαίου 11 Στροφορµή Περιστροφή Αντικειµένων πέριξ σταθερού άξονα Το Εξωτερικό γινόµενο-η ροπή ως διάνυσµα Στροφορµή Σωµατιδίου Στροφορµή και Ροπή για Σύστηµα Σωµατιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Δύναµη Περιεχόµενα Κεφαλαίου 4 1 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Μάζα 2 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα 3 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Βάρος: Η Δύναµη της Βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ii) Έαν αρχικά ο δίσκος κρατείται στην θέση, όπου η ΟΚ είναι οριζόν τια και αφεθεί ελευθερος να βρεθούν οι επιταχύνσεις a!

ii) Έαν αρχικά ο δίσκος κρατείται στην θέση, όπου η ΟΚ είναι οριζόν τια και αφεθεί ελευθερος να βρεθούν οι επιταχύνσεις a! Ένας κυκλικός δίσκος ακτίνας R φέρει κυκλική οπή ακτίνας R/, της οποίας το κέντρο Κ βρίσκεται σε απόσταση R/ από το κέντρο Ο του δίσκου, µπορεί δε να κυλίεται σε µη λείο οριζόντιο έδαφος. i) Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8: H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Η φύση εμφανίζει τις αδρανειακές της δυνάμεις σε όσους εκτρέπονται από την ευθύγραμμη ομαλή πορεία Ο Γαλιλαίος πρώτος αναφέρθηκε στα αδρανειακά συστήματα αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα