Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις."

Transcript

1 Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Πολύ συχνά τα προϊόντα και οι διεργασίες παραγωγής τους αποτελούν τον κύριο παράγοντα στις προκαλούµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για να µειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο παράγοντας αυτός λαµβάνεται υπόψη στη χηµική βιοµηχανία, όµως στα εργαστηριακά πειράµατα δίνεται µικρή προσοχή στο θέµα αυτό. Η παροχή της απαιτούµενης ενέργειας στις αντιδράσεις σύνθεσης γίνεται πάντα µε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτελεσµατικότητα των διαφόρων τεχνικών θέρµανσης διαφέρει σηµαντικά. Μια έρευνα έδειξε ότι για µια συγκεκριµένη µετατροπή η ενέργεια που απαιτείται διαφέρει σαφώς και εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο θα προσφερθεί. Για παράδειγµα µε τη χρησιµοποίηση ενός θερµαινόµενου µανδύα απαιτείται το 70 % της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένα ελαιόλουτρο. Για µια αντίδραση σε ένα πεδίο µικροκυµάτων καταναλώνεται µόνο το 20 % της ενέργειας που απαιτείται από ένα ελαιόλουτρο. Οι διαφορές αυτές εξηγούνται από τις διαφορετικές απώλειες προς το περιβάλλον, δηλ. σε διαφορές στην αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς ενέργειας από την πηγή θέρµανσης στο µέσο της αντίδρασης. Η σηµασία της άποψης αυτής φαίνεται εµφατικά από τα µεγέθη των διαφορών που σηµειώνονται παραπάνω. Η αποτελεσµατικότητα στην προσφορά ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις έχει µεγάλη σηµασία ανάλογη µε εκείνη της επιλογής των αντιδραστηρίων και για το λόγο αυτό θα σχολιαστεί ανάλογα. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να προτιµάται η χρήση µανδυών θέρµανσης αντί ελαιόλουτρων. Πέραν τούτου η χρησιµοποίηση µη κλασσικών τρόπων θέρµανσης όπως η χρησιµοποίηση µικροκυµάτων µπορεί επίσης να οδηγήσει σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον είναι σηµαντική η καλή µόνωση της συσκευής της

2 αντίδρασης για να ελαχιστοποιηθούν οι ενεργειακές απώλειες και συνεπώς της ενέργειας που πρέπει να προσφερθεί. Οι συστάσεις αυτές είναι εφικτές µόνον όταν δεν είναι απαγορευτικές από θέµατα ασφάλειας, όπως λόγω τοπικών υπερθερµάνσεων από τη χρήση µανδυών θέρµανσης ή δεν εµποδίζονται από την πρακτική εφαρµοσιµότητά τους. Στο εργαστήριο ο σκοπός της έρευνας και των πειραµάτων δεν είναι να µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Όµως οι φοιτητές πρέπει µάλλον να ευαισθητοποιούνται για την ενεργειακή κατανάλωση και τις απώλειες κατά τη διαδικασία των χηµικών αντιδράσεων. Σε αντιδράσεις µεγαλύτερης κλίµακας οι παράγοντες αυτοί έχουν µεγάλη σηµασία και ουσιαστικά καθορίζουν την αποτελεσµατικότητα µιας αντίδρασης. Εισαγωγή Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την σπατάλη ενέργειας π.χ. οι εκποµπές από τη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας, που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίµων, επικρατούν σε πολλές περιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία (Beck et al., 2000) δηλ. ένα µεγάλο µέρος του περιβαλλοντικού φορτίου οφείλεται σ αυτές. Πολύ συχνά στις χηµικές αντιδράσεις απαιτείται, είτε να προστεθεί είτε να απαχθεί θερµική ενέργεια. Στις αντιδράσεις εργαστηριακής κλίµακας η απαιτούµενη ενέργεια προσφέρεται κυρίως από εξαρτήµατα όπως οι θερµαινόµενους µανδύες ή τα λουτρά θέρµάνσης (ελαίου ή νερού). Άλλες πρόσθετες ενεργειακές πηγές, που χρησιµοποιούνται λιγότερο συχνά και για ειδικές περιπτώσεις αντιδράσεων, είναι για παράδειγµα οι αντιδράσεις σε πεδίο µικροκυµάτων, η εφαρµογή υπερήχων ή η µηχανική ενέργεια. Όµως σε όλες τις περιπτώσεις, παρόλο που χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι παροχής της απαιτούµενης ενέργειας, ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά ως προς την πηγή: όλες προέρχεται από το ηλεκτρικό δίκτυο και η ηλεκτρική ενέργεια τελικά µετατρέπεται στην επιθυµητή µορφή ενέργειας. Έρευνα Ποια µέθοδος ενεργειακού εφοδιασµού απαιτεί την λιγότερη ενέργεια? Το ερώτηµα είναι ποιός από τους δυνατούς τρόπους προσφοράς ενέργειας είναι ο περισσότερο ευνοϊκός από την οικολογική άποψη? Με άλλα λόγια σε µια αντίδραση

3 ποια µέθοδος απαιτεί το µικρότερο ποσό ηλεκτρισµού και έχει την υψηλότερη αποτελεσµατικότητα? Με σκοπό να ερευνηθεί αυτό το ερώτηµα εκτελέστηκε µια αντίδραση την µια φορά χρησιµοποιώντας ένα µανδύα θέρµανσης κατόπιν χρησιµοποιώντας µια θερµαινόµενη εστία µε ένα ελαιόλουτρο και τέλος µε µια µικροκυκυµατική πεδίο θέρµανσης µε παράλληλες µετρήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων έδειξαν ότι η θέρµανση µε µανδύα απαιτεί µόνο το 70 % ηλεκτρικής ενέργειας από την χρήση ενός ελαιόλουτρου. Ακόµη εάν η αντίδραση εκτελεστεί µε µικροκυµατική θέρµανση, µπορεί να προκύψει οικονοµία σε ενέργεια σε ποσοστό 80% (Diehlmann, 2002). Ποιοι είναι οι λόγοι για τις διαφορές αυτές? Υπήρξαν σηµαντικές διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας µε τις διαφορετικές µεθόδους προσφοράς ενέργειας. Ποιος είναι ο λόγος γι αυτές τις διαφορές? Εάν συγκριθούν οι κλασσικές διαδικασίες (θερµαινόµενος µανδύας, ελαιόλουτρο) µε την µικροκυµατική σύνθεση προκύπτει ότι ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στην διάρκεια του χρόνου αντίδρασης είτε µε θερµαινόµενο µανδύα είτε µε θερµαινόµενη εστία και ελαιόλουτρο (και στις δύο περιπτώσεις περίπου 2 ώρες), µε τα µικροκύµατα ο χρόνος αντίδρασης είναι µικρότερος (περίπου 30 min). Είναι προφανές ότι οι διαφορές αυτές έχουν µια άλλη αιτία. Η πειραµατική διάταξη κάτω από µια κάµερα υπερύθρου Με τη βοήθεια της θερµογραφίας (Εικόνες 1 και 2) µπορεί να δειχθεί η σύγκριση µεταξύ των µεταβλητών.

4 Εικόνα 1. Φωτογραφία IR θερµαινόµενης εστίας µε ελαιόλουτρο Όταν χρησιµοποιείται θερµαινόµενη εστία η θερµοκρασία επιφανείας φθάνει τους C. Η επιφάνεια του κελύφους του ελαιόλουτρου ήταν περίπου C. Σε σύγκριση η χρήση θερµαινόµενου µανδύα οδηγεί σε σηµαντικά χαµηλότερες θερµοκρασίες. Έτσι η υψηλότερη θερµοκρασία που µετρήθηκε ήταν περίπου 50 0 C µε την χρήση του µανδύα και είναι σηµαντικά χαµηλότερη από εκείνη της θερµαινόµενης εστίας µε ελαιόλουτρο. Εικόνα 2. Φωτογραφία IR θερµαινόµενου µανδύα

5 Η επιφανειακή θερµοκρασία έχει έναν αντίκτυπο στην µεταφορά ενέργειας. Η απώλεια ενέργειας ενός σώµατος προς το περιβάλλον οφείλεται κυρίως σε µια διαδικασία µεταφοράς θερµότητας µέσω διεργασιών συναγωγής. (convective processes) Στην εξεταζόµενη αντίδραση η ακτινοβολούµενη θερµότητα είναι πολύ µικρής σηµασίας. Σύµφωνα µε την εξίσωση µεταφοράς θερµότητας η εκπεµπόµενη ενέργεια λόγω αγωγής Q αυξάνεται µε την αύξηση της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ της πειραµατικής συσκευής και του περιβάλλοντος µέσου. QK = α F ( Tσ ώµατος Tπεριβ άλλοντος ) t Q k =Εκπεµπόµενη ενέργεια από την πειραµατική διάταξη λόγω θερµικής συναγωγής α = συντελεστής µεταφοράς θερµότητας F = επιφάνεια πειραµατικής διάταξης T σώµατος = επιφανειακή θερµοκρασία πειραµατικής διάταξης T περιβάλλοντος = θερµοκρασία περιβάλλοντος µέσου t = χρόνος µεταφοράς θερµότητας Η µόνωση και ο χρόνος αντίδρασης αλλάζει το ισοζύγιο Σε αντιπαράθεση µε τα ανωτέρω είναι προφανές ότι το πλεονέκτηµα της «µικροκυµατικής σύνθεσης» οφείλεται στο µικρότερο χρόνο αντίδρασης σε σύγκριση µε τους κλασσικούς τρόπους. Η απώλεια ενέργειας που οφείλεται σε αγωγή είναι πολύ µικρότερη µε τους µικρότερους χρόνους αντίδρασης. Οι διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας µε τη χρήση του θερµαινόµενου µανδύα και του ελαιόλουτρου µπορεί να εξηγηθεί µε την παραπάνω εξίσωση και οφείλεται στο ότι λόγω των διαφορετικών θερµοκρασιών των θερµαντικών συσκευών µεταφέρονται (απάγονται) στο περιβάλλον διαφορετικά ποσά ενέργειας.η «απώλεια ενέργειας» αυτή προφανώς αναπληρώνεται από το δίκτυο παροχής. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των φωτογραφιών υπερύθρου προσδιορίστηκε η κατά προσέγγιση απώλεια ενέργειας στις δύο πειραµατικές διατάξεις. Με την χρήση του θερµαντικού µανδύα απάγεται στο περιβάλλον το 50 % της προσφερόµενης ενέργειας, ενώ µε την χρήση θερµαντικής εστίας απάγεται το 85 %. Οι διαφορές στις απώλειες αποδίδονται στις διαφορετικές θερµοκρασίες των αντιστοίχων επιφανειών θέρµανσης και στην καλύτερη µόνωση του θερµαντικού µανδύα.

6 Συστάσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα Γενικά Στην συζήτηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας αντίδρασης το θέµα της ενεργειακής συνιστώσας δεν έχει ιδιαίτερα τονιστεί µέχρι τώρα. Οι έρευνές µας όµως δείχνουν ότι ένα µεγάλο µέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας σύνθεσης οφείλεται στις προκαταρκτικές διεργασίες. Για παράδειγµα, ένα µεγάλο µέρος του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προέρχεται από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Έναντι αυτών είναι σηµαντικό στο µέλλον το θέµα της ενεργειακής συνιστώσας να θεωρείται ισοδύναµο µε τα άλλα παραµέτρους της αντίδρασης. Για µια αντίδραση δεν είναι επαρκές ότι η «χηµεία» της είναι σωστή αλλά ότι και ο χρόνος της αντίδρασης (κινητική), η θερµοκρασία, ή η µόνωση των διατάξεων παίζουν επίσης έναν σηµαντικό ρόλο. Συγκεκριµένα Από τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να δοθούν συγκεκριµένες συστάσεις σε σχέση µε την επιλογή των συσκευών για την εκτέλεση χηµικών αντιδράσεων στο εργαστήριο. Εάν είναι εφικτό να προτιµάται η θέρµανση µε θερµαινόµενο µανδύα αντί της θερµαινόµενης εστίας µε ελαιόλουτρο. Η αποτελεσµατικότητα και των δύο µέσων είναι εξ ίσου υψηλή. Όµως η αποτελεσµατικότητα στην µεταφορά θερµότητας από την πηγή θέρµανσης προς το µίγµα της αντίδρασης εξαρτάται από την καλύτερη µόνωση και την µικρότερη επιφάνεια και για το λόγο αυτό υπερτερεί κατά πολύ η χρήση θερµαντικού µανδύα από εκείνη της θερµαινόµενη εστία µε ελαιόλουτρο. Η χρησιµοποίηση των νεώτερων µεθόδων (π.χ. αντιδράσεις σε µικροκύµατα) επηρεάζουν επίσης την κατανάλωση ενέργειας σε εργαστηριακό επίπεδο. Όµως η οικονοµία χρόνου είναι σηµαντική σε σχέση µε τη χρήση κλασσικών τρόπων θέρµανσης. Η αποτελεσµατικότητα των µικροκυµάτων είναι µόνο 50 %, όµως η παραγόµενη ενέργεια µεταφέρεται κυρίως στο µέσον της αντίδρασης. Επιπλέον, από την άποψη της ενεργειακής κατανάλωσης, η µόνωση της συσκευής επηρεάζει ιδιαίτερα ευνοϊκά. Είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι οι συστάσεις που δίδονται είναι αποτελεσµατικές µόνον όταν δεν τις αποκλείουν ζητήµατα ασφάλειας όπως

7 τοπικές υπερθερµάνσεις από τη χρήση µανδυών θέρµανσης ή για άλλους πρακτικούς λόγους. Beck, A., Schering, M. und Hungerbühler, K. (2000). Fate modelling within LCA. The International Journal of Life Cycle Assessment, 5(2000), Diehlmann, A. (2002). Beitrag zur Implementierung des Leitbildes "Nachhaltige Entwicklung" in der Chemieausbildung. Dissertation. Friedrich-Schiller- Universität Jena, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα