Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο εύρος υπολογιστικών προγραµµάτων µε διαφορετικές δυνατότητες και περιορισµούς, τις οποίες οφείλει να γνωρίζει ο µελετητής ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο για την κάθε εφαρµογή. Τα εργαλεία υπολογισµού της θερµικής και ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων, ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες : 1. Τα Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία 2. Τα Γενικά υπολογιστικά εργαλεία 3. Τα Απλοποιηµένα υπολογιστικά εργαλεία Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται και µία αναφορά στα ευρέως διαδεδοµένα προγράµµατα λογισµικού της εγχώριας αγοράς Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία Τα Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία βασίζονται σε αλγόριθµους και µοντέλα σχεδιασµού και υπολογισµού της απόδοσης και της θερµικής συµπεριφοράς συγκεκριµένων στοιχείων του κτιριακού κελύφους, συγκεκριµένων τεχνικών ή µέρους του δοµηµένου περιβάλλοντος. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τον χρήστη να αξιολογήσει την απόδοση των διαφόρων συστηµάτων και τεχνικών υπό διαφορετικές συνθήκες και να µελετήσει σε βάθος την επίδραση συγκεκριµένων παραµέτρων στο κτίριο, όχι όµως την επίδραση µιας δεδοµένης τεχνικής στην 61

2 συνολική συµπεριφορά του κτιρίου. Τα βασικότερα από τα διαθέσιµα Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία, ανά χρήση, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα : ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης: απόδοση συστηµάτων Παθητικός και φυσικός δροσισµός: απόδοση τεχνικών φυσικού, παθητικού και υβριδικού δροσισµού Ηλιοπροστασία : τεχνικές ηλιοπροστασίας και σκιάστρων Φυσικός φωτισµός στα κτίρια : απόδοση τεχνικών φυσικού φωτισµού Θερµική άνεση : δείκτες θερµικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων Ποιότητα εσωτερικού αέρα Μικροκλίµα : απόδοση τεχνικών και παραγόντων διαµόρφωσης µικροκλίµατος Κλιµατικά δεδοµένα: κλιµατικά στοιχεία και δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας Φαινόµενα µεταφοράς σε αδιαφανή δοµικά στοιχεία : θερµική συµπεριφορά των εσωτερικών και εξωτερικών δοµικών στοιχείων Φαινόµενα µεταφοράς σε διαφανή δοµικά στοιχεία : θερµικές & οπτικές ιδιότητες διαφανών δοµικών στοιχείων Φαινόµενα µεταφοράς µάζας : απόδοση των τεχνικών φυσικού αερισµού Μηχανικά συστήµατα θέρµανσης, δροσισµού και αερισµού : απόδοση - χαρακτηριστικά λειτουργίας Αξιολόγηση ενεργειακού επανασχεδιασµού κτιρίων : τεχνική και οικονοµική απόδοση µέτρων ενεργειακού επανασχεδιασµού Μέθοδος SLR Μέθοδος 5000 SINK SUMMER-TECHNIQUES SHADOWPACK SUMMER-TECHNIQUES LAMAS ΡΕΜ Μέθοδος LT SUPERLITE RADIANCE PASSPORT-LIGHT GENELUX COMFORT SUMMER-TECHNIQUES AIR CPCALC (χαρακτηριστικά ανέµου) CANYON (χαρακτηριστικά φαινοµένου αστικής χαράδρας) TRY SOLRAD KOBRA (θερµογέφυρες ) WINDOWS-LBL WIS CFD (PHOENICS) COMIS AIRNET BREEZE AIOLOS PASSPORT-AIR DOE II HVACSIM PRISM 62

3 3.1.3 Τα Γενικά υπολογιστικά εργαλεία Τα Γενικά υπολογιστικά εργαλεία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη δυναµική της θερµικής συµπεριφοράς, τόσο κάθε επιµέρους στοιχείου του κτιρίου, όσο και ολόκληρου του κτιριακού κελύφους και των ενεργειακών του συστηµάτων. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται σε λεπτοµερή µοντέλα προσοµοίωσης ή σε απλοποιηµένες µεθόδους και επιτρέπουν την αξιολόγηση της συνολικής ενεργειακής συµπεριφοράς ενός κτιρίου και των συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα µοντέλα αυτά υπολογίζουν τις τιµές µιας σειράς µεταβλητών όπως η εσωτερική θερµοκρασία, η υγρασία, η θερµοκρασία των επιφανειών, η ροή του αέρα, η κατανάλωση ενέργειας, η θερµική άνεση και η ποιότητα του αέρα κλπ, επιλύνοντας διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν την µεταφορά µάζας και θερµότητας στα κτίρια. Συχνά η χρήση τους από τους µελετητές είναι περιορισµένη εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων σε υπολογιστική δύναµη, του µεγάλου κόστους σε χρόνο και χρήµα, των εξειδικευµένων γνώσεων που συχνά απαιτείται να έχει ο µελετητής και την συνήθως δύσκολη χρήση τους. Τα σηµαντικότερα και πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα ολοκληρωµένα υπολογιστικά εργαλεία για την προσοµοίωση των κτιρίων, έχουν επαληθευθεί µε σύγκριση των αποτελεσµάτων τους µε τα πειραµατικά δεδοµένα, οπότε τυγχάνουν και διεθνούς επιτυχίας αλλά και πιστοποίησης. Στον ακόλουθο πίνακα οµαδοποιούνται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό «απλότητάς» τους. Τα πιο απλοποιηµένα µοντέλα παρέχουν αποτελέσµατα χρήσιµα κατά τον προκαταρκτικό και τον αρχικό σχεδιασµό ενός κτιρίου. Γενικά Υπολογιστικά εργαλεία TRNSYS ESP-r PASSPORT-PLUS ADELINE SPIEL TAS Πιο απλοποιηµένα SUMMER-BUILDING Γενικά Υπολογιστικά εργαλεία FIT COMFIE 63

4 3.1.4 Τα απλοποιηµένα υπολογιστικά εργαλεία Τα απλοποιηµένα υπολογιστικά εργαλεία βασίζονται σε εµπειρικούς και στατιστικούς αλγόριθµους, οι οποίοι ισχύουν υπό συγκεκριµένες οριακές συνθήκες, οπότε πρέπει να χρησιµοποιούνται αυστηρά µέσα στα όρια της ακρίβειας τους. Η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος αυτού του είδους είναι η µέθοδος των βαθµοηµερών, η οποία δίνει µια προσέγγιση των θερµικών και ψυκτικών φορτίων ενός κτιρίου, που οφείλονται στις απώλειες µεταφοράς θερµότητας µέσω του κελύφους, καθώς και σε οποιοδήποτε ηλιακό και εσωτερικό θερµικό κέρδος. Πρόκειται για µια απλοποιηµένη µέθοδο που λαµβάνει υπόψη αρκετές ροές θερµότητας (αγωγή, διήθηση, ηλιακά και εσωτερικά κέρδη) αλλά δεν λαµβάνει υπόψη τη χρονική µεταβολή της θερµικής ισορροπίας. Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και στον καθορισµό του ψυκτικού φορτίου, αν και δεν είναι αξιόπιστη για τον υπολογισµό των ψυκτικών φορτίων λόγω του ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της θερµικής µάζας Υπολογιστικά εργαλεία στην Ελληνική αγορά εδοµένου του ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, σχετικά µε τις ενεργειακές απαιτήσεις του κελύφους, είναι απλό και πεπαλαιωµένο, οι εταιρίες λογισµικού στη χώρα µας διαθέτουν ένα εύρος προγραµµάτων που υπολογίζουν το πάχος της απαιτούµενης θερµοµόνωσης και διαστασιολογούν τα συστήµατα Θέρµανσης Ψύξης Κλιµατισµού. υστυχώς, µε εξαίρεση ίσως το λογισµικό µε ονοµασία «Βιοκλιµατικά», δεν έχουν τη δυνατότητα προσοµοίωσης της ενεργειακής απόδοσης των Παθητικών Συστηµάτων. Το θεσµικό πλαίσιο πρόκειται να αλλάξει µε την θεσµοθέτηση του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. (Κανονισµός για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόµηση Ενέργειας). Ο κανονισµός αυτός πρόκειται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα από το 1979 Κ.Θ.Κ. (Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων) και να καθορίσει τις απαιτήσεις, τις µεθόδους και τις διαδικασίες για την διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας σε κτίρια. Η επικείµενη θεσµοθέτηση του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. εκτιµάται ότι θα συνοδευτεί από ευρεία κυκλοφορία προγραµµάτων µε ενσωµατωµένες τις απαιτήσεις του νέου κανονισµού και συνεπώς µε πολύ µεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων. 64

5 3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ - ΖΝΧ Σ ένα κτιριακό συγκρότηµα, ανάλογα µε το είδος και τη χρήση του (π.χ. κατοικία, γραφεία, ξενοδοχείο, βιοµηχανία), η θερµική ενέργεια που παράγεται από την καύση του καυσίµου (ή των καυσίµων) µπορεί να καταναλωθεί ως ωφέλιµη ενέργεια για διάφορες χρήσεις, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω αναφερόµενες : Θέρµανση δωµατίων και / ή κοινόχρηστων χώρων Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), για ανάγκες ατοµικής καθαριότητας. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες της κουζίνας (συνήθης χρήση σε ξενοδοχεία). Παραγωγή ατµού για διάφορες χρήσεις (π.χ. εναλλάκτες σε βιοµηχανία, ξενοδοχεία, αλλά και θερµικά δίκτυα σε νοσοκοµεία κλπ). Θέρµανση πισίνας. Βέβαια, η (τελική) ενέργεια του καυσίµου καταναλίσκεται και σε κάθε µορφής απώλειες ενεργειακών µετατροπών, που είναι κυρίως : Απώλειες καυσαερίων, περιβλήµατος λέβητα, παραµονής σε στάση κλπ. Απώλειες των θερµικών δικτύων µεταφοράς, δεξαµενών αποθήκευσης κλπ. Ο υπολογισµός των επιµέρους ενεργειακών / θερµικών απαιτήσεων και των αντίστοιχων καταναλώσεων (επιµερισµός) γίνεται: α) είτε µε βάση τις αναλυτικές ενδείξεις µετρητικών οργάνων, εφόσον βέβαια είναι εγκατεστηµένοι αξιόπιστοι µετρητές ενέργειας και υπάρχουν δεδοµένα για µια σηµαντική χρονική περίοδο. β) είτε µε βάση τις δόκιµες αναλυτικές - υπολογιστικές µεθόδους που αναφέρονται στον «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων» ΚΥΑ 6/Β/οικ (ΦΕΚ 1526/Β/ ), παρ γ) είτε µε βάση επίσης δόκιµες υπολογιστικές µεθόδους τις οποίες αποφασίζει να χρησιµοποιήσει ο µελετητής / επιθεωρητής, και οι οποίες κατά την κρίση του, ανταποκρίνονται καλύτερα στη συγκεκριµένη περίπτωση κτιρίου που εξετάζει. 65

6 Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο επιµερισµός των διαφόρων καταναλώσεων της θερµικής ενέργειας, γίνεται µε τη βοήθεια κάποιων γνωστών σχέσεων, αλλά και ορισµένων παραδοχών οι οποίες προκύπτουν : - είτε από βιβλιογραφικές αναφορές - είτε από τη γνώση και την εµπειρία του µελετητή - είτε από παρατηρήσεις στοιχεία υποδείξεις κλπ, που µας δίδονται από τους υπευθύνους για τη λειτουργία, χρήση και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι παραδοχές αυτές θεωρούνται, προφανώς, σταθερές κατά τη διάρκεια της περιόδου καταγραφής που αφορά η ενεργειακή επιθεώρηση (π.χ. τελευταία τριετία) Θέρµανση χώρων - Ενεργειακή απαίτηση για θέρµανση κτιρίων Εκτός από τις µεθόδους και τα υπολογιστικά εργαλεία, που χρησιµοποιούν µοντέλα προσοµοίωσης των κτιρίων προκειµένου να υπολογισθεί η ενεργειακή κατανάλωση για την θέρµανση κτιριακών συγκροτηµάτων (βλ. παρ. 3.1), έχουν αναπτυχθεί και αρκετές απλές προσεγγιστικές µέθοδοι, δύο από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω : Α) ΜΕΘΟ ΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ Θερµικές απώλειες και πραγµατική ενεργειακή απαίτηση θέρµανσης. Αν ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός δοµικού στοιχείου είναι Κ, η επιφάνειά του F, και στις δυο πλευρές επικρατεί, επί χρονικό διάστηµα t, σταθερή θερµοκρασιακή διαφορά θ i θο τότε η ενεργειακή απώλεια θα είναι : E= K F ( θi θο ) t (4-1) Κατά τη συνήθη διαδικασία υπολογισµού των θερµικών απωλειών ενός κτιρίου (κατά DIN 4071/1983), θεωρείται ότι επικρατεί µόνιµη θερµική κατάσταση, όπως την καθορίζουν οι επιλεγµένες δυσµενέστερες συνθήκες σχεδιασµού (δηλ. σταθερή µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία, σταθερή θερµοκρασία χώρων κλπ). Έτσι, οι θερµικές απώλειες που προκύπτουν, χρειάζονται για να γνωρίζουµε την θερµική ισχύ που θα πρέπει να προσδίδεται ανά χώρο (π.χ. για να γίνει κατάλληλη επιλογή θερµαντικών σωµάτων) αλλά και στο 66

7 σύνολο του κτιρίου και να προσδιοριστεί έτσι το µέγεθος του αντίστοιχου εξοπλισµού (π.χ. ο κατάλληλος λέβητας, ο υπολογισµός δικτύου σωληνώσεων κλπ). Ωστόσο, επειδή στην πραγµατικότητα οι εξωτερικές συνθήκες µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρµανσης, είναι προφανές ότι και η εγκατάσταση θέρµανσης δεν θα εργάζεται διαρκώς «υπό πλήρες φορτίο» (πέραν του ότι συνήθως διακόπτεται περιοδικά). Εποµένως, η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση του κτιρίου (ή ορισµένων χώρων του) δεν είναι σωστό να υπολογισθεί µε βάση τις προδιαγραφόµενες συνθήκες σχεδιασµού, δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί η παραπάνω σχέση για κάποιο χρονικό διάστηµα t (και πόσο θα είναι αυτό;). Η εκτίµηση της ενεργειακής κατανάλωσης πρέπει να βασιστεί στις πραγµατικές θερµικές απώλειες, που θα υπάρξουν λόγω της µεταβλητής εξωτερικής θερµοκρασίας, καθ' όλη την περίοδο θέρµανσης Βαθµοηµέρες Θέρµανσης (ΒΗΘ ή DD h ) Μια καλή εκτίµηση (ή και πρόβλεψη) των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρµανση, µπορεί να προκύψει, λαµβάνοντας υπόψη τις βαθµοηµέρες θέρµανσης, όπως παρακάτω: Ορίζεται µία θερµοκρασία βάσης θ b η οποία λαµβάνεται συνήθως µικρότερη κατά o 1 3 C από την επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία θ i. Κι αυτό γιατί θεωρείται ότι, δίδοντας στο κτίριο θερµική ενέργεια υπολογισµένη γι' αυτή τη θερµοκρασία βάσης (ή ισοζυγίου) θ b, η θερµοκρασία µέσα σ' αυτό θα φθάσει την επιθυµητή θ i, επειδή στην πραγµατικότητα προσδίδεται στους χώρους και πρόσθετη ενέργεια από εσωτερικά θερµικά κέρδη (συσκευές, φωτισµό, άτοµα κ.λπ.) αλλά και από απορρόφηση ηλιακής ενέργειας από τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου. Το κτίριο θα απαιτεί θέρµανση εφ' όσον η θερµοκρασιακή διαφορά θ b θο είναι θετική. Από τα µετεωρολογικά δεδοµένα του τόπου, µπορεί να υπολογισθούν οι θετικές θερµοκρασιακές διαφορές θ b θο (περίοδος θέρµανσης), να αθροισθούν ανά ορισµένα χρονικά διαστήµατα t (συνήθως 1h) και να υπολογισθούν τα γινόµενα ( θ b θο ) t. Αν αυτά υπολογισθούν ανά 67

8 ηµέρα και αθροισθούν για διάστηµα ενός µηνός, προκύπτουν οι βαθµοηµέρες θέρµανσης DDh του αντίστοιχου µήνα ( o C. dys = K. d). DD (4-2) = N h ( θb θ ο ) i= 1 όπου Ν οι ηµέρες του µήνα. Τιµές για τις βαθµοηµέρες θέρµανσης, για διάφορες πόλεις της Ελλάδας, υπάρχουν σε σχετικό Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΤΕΕ Eπιστηµονικό Τµήµα Μηχανολόγων, Αθήνα 1980). Ο πίνακας αυτός περιέχει τα παρακάτω στοιχεία για µερικές πόλεις της Κρήτης. Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Οκτ Νοε εκ Σύν. Ηράκλειο Ιεράπετρα Σητεία Τυµπάκι Πίνακας 3.1 : Βαθµοηµέρες θέρµανσης µε βάση τους 18 o C Αν είναι γνωστές οι DD h τότε η ολική ενεργειακή απώλεια E j (π.χ. σε kcl) ενός δοµικού στοιχείου µε συντελεστή θερµοπερατότητας K j, επιφάνειας F j, κατά τον αντίστοιχο µήνα, δίνεται από τη σχέση : E j = K F DD 24 (4-3) j j h Επεκτείνοντας τα παραπάνω σε ένα κτίριο που εµφανίζει µέσο συντελεστή θερµοπερατότητας K m µε συνολική επιφάνεια F (που περικλείει το θερµαινόµενο / κατοικούµενο τµήµα του κτιρίου), µπορεί να υπολογισθεί η ενεργειακή απώλεια και συνεπώς η ενεργειακή απαίτηση του κτιρίου κατά µήνα, από την παρόµοια σχέση : E m = K F DD 24 (4-4) m h Είναι προφανές ότι µε άθροιση κατά µήνα (ή χρησιµοποιώντας τιςdd για ολόκληρο το έτος) µπορεί να προκύψει η ετήσια ενεργειακή απαίτηση για το δοµικό στοιχείο ή για ολόκληρο το κτίριο. h 68

9 Πραγµατική απαίτηση θέρµανσης λόγω αερισµού Όπως είναι γνωστό µια εγκατάσταση θέρµανσης δεν θα καλύψει µόνο τις απώλειες λόγω αγωγιµότητας, αλλά και τις απώλειες αερισµού Q. Οι ενεργειακές απώλειες αερισµού µπορούν να προκύψουν είτε προσεγγιστικά από διάφορους εµπειρικούς τύπους είτε µε καλύτερη ακρίβεια από τη σχέση: E όπου: = Cp ρ V ( θι θο ) t (4-5) θ ι η επιθυµητή σταθερή θερµοκρασία χώρου θ ο η θερµοκρασία του αέρα περιβάλλοντος, επί χρονικό διάστηµα t, C p η ειδική θερµότητα του αέρα (σταθερή για µέση τιµή των θ ι, θο 0,24 kcl/ kg. o C 1 kj/kg.k). ρ η πυκνότητα του αέρα (σταθερή για µέση τιµή των θ ι, θ ο 1,15 kg /m 3 ) V η παροχή όγκου του εισερχόµενου εξωτερικού αέρα (m 3 /h ή Lt/s κλπ.) Το µέγεθος που χρειάζεται προσεκτικό υπολογισµό, είναι η εισερχόµενη παροχή αέρα V, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Με διάφορες µεθόδους είναι δυνατό να υπολογισθεί µε αρκετά καλή προσέγγιση της πραγµατικότητας, στα διάφορα είδη των κτιρίων. Ωστόσο, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στις απώλειες θερµοπερατότητας, η πραγµατική ενεργειακή απώλεια E (π.χ. σε kci) λόγω αερισµού ενός θερµαινόµενου χώρου ή για όλο το κτίριο, κατά τον αντίστοιχο µήνα, θα πρέπει να υπολογισθεί από τη σχέση : E = C ρ V DD 24 (4-6) p h Και πάλι, µε άθροιση κατά µήνα µπορεί να προκύψει η ετήσια ενεργειακή απώλεια αερισµού κατά χώρο ή για ολόκληρο το κτίριο Σηµείωση 1 : Αν από τους υπολογισµούς απωλειών θέρµανσης είναι γνωστές οι απώλειες αερισµού υπολογίσουµε την E, µε χρήση της σχέσης : Q - ως θερµική ισχύς (π.χ. kci/h) - µπορούµε να 69

10 Q DDh 24 E = (4-7) θ όπου θ η θερµοκρασιακή διαφορά σχεδιασµού, µε την οποία υπολογίστηκαν οι θερµικές απώλειες, δηλ. η (θ εσ θ εξ ) Σηµείωση 2 : Κατά µία άλλη µεθοδολογία (βλ. ΚΑΠΕ-Ο ΗΓΟΣ2 : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), η πρόσθετη απαίτηση θερµικής ενέργειας λόγω αερισµού συνυπολογίζεται διορθώνοντας στον συντελεστή Κ m. F του κτιρίου, είτε µε χρήση πρακτικών κανόνων είτε µε απευθείας µετρήσεις (συντελεστής φορτίου του κτιρίου BLC). Συνολική απαίτηση ενέργειας για θέρµανση Ανά µήνα, η απαιτούµενη για τη θέρµανση του κτιρίου ενέργεια θα προκύπτει από τον τύπο : Ε Θ,i = (E m +E ) i. f1. f2i (4-8) όπου οι συντελεστές f 1 και f 2 τίθενται για ρεαλιστικότερη συσχέτιση των αποτελεσµάτων της µεθόδου µε την πραγµατική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση. f 1 : O συντελεστής ηµερήσιας χρήσης του κτιρίου. Ορίζεται για συνεχή λειτουργία f 1 =1, ενώ για διακοπή λειτουργίας 8 έως 6 h/d σε f 1 = 0,85. 0,70 αντίστοιχα. f 2i : Ο συντελεστής µηνιαίας χρήσης του κτιρίου. Προσδιορίζεται (περίπου) από το πηλίκο του αριθµού ηµερών λειτουργίας της θέρµανσης του κτιρίου προς το σύνολο των ηµερών του εξεταζόµενου µήνα. Κέρδη θερµότητας Αν τα εσωτερικά θερµικά κέρδη του κτιρίου από συσκευές, φωτισµό, άτοµα κλπ ή από απορρόφηση ηλιακής ενέργειας από τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου είναι αξιόλογου µεγέθους και µπορούν να υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια (όπως π.χ. από υπολογισµούς βιοκλιµατικών κατασκευών ή παρεµβάσεων), τότε αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν αυτά υπολογισθούν για τον συγκεκριµένο µήνα και είναι συνολικά Εg, τότε η απαιτούµενη για τη θέρµανση του κτιρίου ενέργεια θα είναι λιγότερη και θα προκύπτει από τον τύπο : 70

11 Ε Θ,i = (E m + E - E g ) i. f1. f2i (4-9) Σ αυτή την περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ή ειδικές εφαρµογές, η θερµοκρασία βάσης για το υπολογισµό των βαθµοηµερών απαιτείται να είναι διαφορετική των 18 o C, τότε ο αριθµός βαθµοηµερών D θ ανά µήνα υπολογίζεται προσεγγιστικά από την ακόλουθη σχέση (Βαζαίος) : θ = N Tθ + (0, ,00387 D D ) N exp [( Τθ 11.11) / 9.02] D + (µόνο θετικές τιµές γίνονται δεκτές) (4-10) όπου : Ν : αριθµός ηµερών του µήνα Τ θ : διαφορά της νέας θερµοκρασίας αναφοράς από τη µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος του µήνα. D : ετήσιες βαθµοηµέρες µε βάση τους 18 o C ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η µέθοδος των βαθµοηµερών δίνει µια ικανοποιητική προσέγγιση της απαιτούµενης ενέργειας για θέρµανση κτιρίου, προκειµένου να καλυφθούν οι απώλειες θερµότητας µέσω του κελύφους και της διείσδυσης εξωτ. αέρα. Παρά το ότι δεν λαµβάνει υπόψη τη χρονική µεταβολή της θερµικής ισορροπίας του κτιρίου, παρέχει καλή ακρίβεια, ιδιαίτερα σε κτίρια µε µεγάλες απώλειες από το κέλυφος. Η ίδια µέθοδος µπορεί να εφαρµοσθεί και για τον καθορισµό του ψυκτικού φορτίου (βαθµοηµέρες την περίοδο δροσισµού), χωρίς όµως να είναι ακριβής. Αυτό οφείλεται σε αστάθµητους παράγοντες, όπως είναι οι υψηλές µεταβολές στη διείσδυση αέρα ή και τον αερισµό, η σηµαντική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας κ.α. Β) ΕΜΜΕΣΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων», παρ , προκειµένου να διαµορφώσουµε ένα δείκτη για την κατανάλωση θερµότητας στους χώρους ενός κτιριακού συγκροτήµατος, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας : º Την επιφάνεια των θερµαινόµενων χώρων Α, σε m 2 º Τις βαθµοηµέρες θέρµανσης του χρονικού διαστήµατος αναφοράς, για τον τόπο του κτιρίου και, τέλος, 71

12 º Το φορτίο θέρµανσης χώρων Φ ΘΧ, (π.χ σε kj), δηλ. την κατανάλωση τελικής ενέργειας (καυσίµου), που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρµανσης του κτιρίου. Με βάση τα παραπάνω ο δείκτης ειδικής κατανάλωσης θερµότητας για τη θέρµανση χώρων ε ΘΧ, διαµορφώνεται ως εξής : ε ΘΧ = ΦΘΧ Α ΒΗΘ 24 (σε W/m 2 K) (4-11) Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για την µηνιαία κατανάλωση καυσίµων και δίδει ένα µέτρο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της χρήσης της θερµικής ενέργειας στο ίδιο κτίριο, χωρίς σηµαντικές µεταβολές στον τρόπο χρήσης του κτιρίου και ειδικότερα στο ωράριο λειτουργίας. Συσχετίζει την κατανάλωση θερµικής ενέργειας µε το εµβαδόν (εξυπηρετούµενη επιφάνεια) -ή τον όγκο- των θερµαινόµενων χώρων, αλλά είναι δυνατόν να συναρτάται και από κάποιο δείκτη παραγωγικής δραστηριότητας. Εποµένως, µπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο πρότυπο για τον έλεγχο των επιπτώσεων των λαµβανοµένων µέτρων επί της καταναλισκόµενης ενέργειας. Αν ο δείκτης ε ΘΧ είναι γνωστός, τότε µπορεί να υπολογισθεί και να κατανεµηθεί η καταναλισκόµενη για τη θέρµανση του κτιρίου ενέργεια, για τον κάθε µήνα i, αντίστροφα από τον τύπο : Φ ΘΧ,i = ε ΘΧ. Α. (ΒΗΘ)i. 24 (4-12) Σηµείωση 1 : Η ενέργεια Φ ΘΧ,i διαφέρει (είναι µεγαλύτερη) από την Ε Θ,i, κατά το ότι έχει προκύψει απ ευθείας από την κατανάλωση καυσίµου (ή ηλεκτρισµού) για την θέρµανση του κτιρίου και εποµένως συµπεριλαµβάνονται σ αυτήν όλες οι απώλειες της εγκατάστασης. Εποµένως, η κατανάλωση π.χ. καυσίµου m K που αντιστοιχεί για να παραχθεί αυτή θα είναι απλώς : Φ ΘX,i m K = (4-13) ΘK Σηµείωση 2 : Εναλλακτικά για τον υπολογισµό (και την χρήση) του δείκτη ε ΘΧ µπορεί να ληφθεί ο όγκος των θερµαινόµενων χώρων αν αυτό θεωρηθεί αντιπροσωπευτικότερο. 72

13 3.2.2 Απώλειες δικτύων διανοµής θερµού/ψυχρού νερού Για την εκτίµηση των απωλειών, θερµικών ή ψυκτικών, σ ένα δίκτυο (είτε ΖΝΧ, είτε θέρµανσης/κλιµατισµού χώρων) πρέπει να γνωρίζουµε ορισµένα δεδοµένα και να χρησιµοποιήσουµε τις αντίστοιχες σχέσεις υπολογισµού όπως αυτές που δίδονται παρακάτω. εδοµένα τα οποία πρέπει να γνωρίζουµε (έστω να προσεγγίσουµε ή να εκτιµήσουµε) είναι : - Συνολικό µήκος σωληνώσεων του δικτύου - Μια «αντιπροσωπευτική» ή µέση τιµή διαµέτρου σωλήνα, την οποία θα θεωρήσουµε ότι χρησιµοποιείται στο δίκτυο (η αναλυτική καταγραφή των διαφόρων διαµέτρων που έχουν χρησιµοποιηθεί στο δίκτυο είναι από δύσκολη έως αδύνατη). - Άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες του «αντιπροσωπευτικού» τύπου σωλήνα, όπως το υλικό κατασκευής του, το είδος και το πάχος της µόνωσης κ.α. - Τη µέση θερµοκρασία του ρευστού στο δίκτυο. - Τη µέση θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Υπολογισµός απωλειών σε σωληνώσεις Σε τεχνικά βιβλία και φυλλάδια υπάρχουν διάφορες προσεγγιστικές σχέσεις ή διαγράµµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές συγκεκριµένες περιπτώσεις για να εκτιµηθούν οι απώλειες στα δίκτυα (π.χ. για ορισµένου τύπου σωλήνες και για συγκεκριµένα µονωτικά υλικά, για ορισµένες περιοχές θερµοκρασιών), Γενικότερα, όµως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρακάτω µεθοδολογία υπολογισµού απωλειών σε σωλήνες, µέσα στους οποίους κυκλοφορεί νερό µε βεβιασµένη κυκλοφορία (σε περιβάλλον σχετικά ήρεµου αέρα). Αν τεθεί : d e Εξωτερική διάµετρος αµόνωτου σωλήνα Πάχος µόνωσης D = d+ 2e Εξωτερική διάµετρος µονωµένου σωλήνα t i t Θερµοκρασία ρευστού (µέση) Θερµοκρασία περιβάλλοντος (µέση) 73

14 Τότε ισχύουν παρακάτω σχέσεις : π(ti t ) q= Θερµοροή µονωµένου σωλήνα ( W ) (4-14) 1 D 1 m ln + 2λ d h D e h c 1,31 t t 4 se = Συντ. θερµ. µετάβασης µε συναγωγή ) d+ 2e ( W 2 (4-15) m K h r 4 se 4 Tse T = 5,3 Συντελ. θερµικής µετάβασης µε T T ακτινοβολία ( W 2 ) (4-16) m K ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η σταθερά 5,3 ισχύει για συνήθη υλικά επικάλυψης της µόνωσης, όπως βαφές, γύψος, πλαστικό κλπ. Για µη οξειδωµένες µεταλλικές επικαλύψεις (π.χ. λαµαρίνες) θα είναι 4,6, ενώ για σχετικά στιλπνές επιφάνειες (π.χ. αλουµινόφυλλο) θα ληφθεί γύρω στο 4. h e = hc + hr (Ολικός) συντελεστής θερµικής µετάβασης ( W 2 ) (4-17) m K t se t i t = t + Επιφανειακή θερµοκρ. µόνωσης ( C) (4-18) he D D ln + 1 2λ d Η θερµοροή (απώλειες) θα προκύψει µε επίλυση των σχέσεων αυτών µε τη µέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων. Ως πρώτη προσέγγιση για µονωµένα τοιχώµατα οποιασδήποτε µορφής µπορούµε να δεχτούµε τον τύπο : t se t i t = t + ( o C) (4-19) 20 Με βάση αυτή τη θερµοκρασία υπολογίζονται οι συντελεστές h c, h r και h e, οπότε προκύπτει η t se, η οποία πρέπει να συµφωνεί µε την επιλεγείσα. Αν όχι, οι υπολογισµοί επαναλαµβάνονται µέχρι να προκύψει η σωστή t se. Η θερµοροή q υπολογίζεται τότε από την πρώτη σχέση. 74

15 Συνολικές ενεργειακές απώλειες δικτύου Αν το εν λόγω δίκτυο έχει συνολικό µήκος l και λειτουργεί επί Ω ώρες/ηµέρα, τότε η ηµερήσια καταναλισκόµενη ενέργεια για τις απώλειες του δικτύου ανέρχεται σε : E d, Α = q. l. Ω (4-20) Και η µηνιαία ενέργεια λόγω απωλειών για το µήνα i, που το δίκτυο λειτουργεί επί Ν i ηµέρες, θα είναι : Ε Α,i = q. l. Ω. Ν i (4-21) Θέρµανση Ζεστού Νερού Χρήσης Υπολογισµός απαιτούµενης θερµικής ενέργειας για θέρµανση ΖΝΧ Η σχέση την οποία χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό της απαιτούµενης ποσότητας θερµότητας για την θέρµανση ΖΝΧ είναι η γνωστή : E όπου : Zi = ρ V C θ (4-22) i i Ε Ζι = η απαιτούµενη θερµική ενέργεια (σε kj ή kcl) για τη θέρµανση συγκεκριµένης ποσότητας νερού χρήσης ( m i = ρ. V i ) κατά θ i. ρ = η πυκνότητα του νερού, λαµβάνεται συνήθως σταθερή 1 kg /L. V i = η απαιτούµενη ποσότητα νερού σε L. C = η ειδική θερµότητα του νερού, λαµβάνεται συνήθως σταθερή 4,18 kj/kg.k. θ i = η θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στην τελική θερµοκρασία αποθήκευσης (ή χρήσης) του ΖΝΧ και στο εισερχόµενο στο σύστηµα κρύο νερό, σε ο C. Οι παραδοχές (ή εκτιµήσεις) που συνήθως απαιτούνται για τους παραπάνω υπολογισµούς, προκύπτουν είτε από βιβλιογραφικές αναφορές, είτε από εµπειρία από παρόµοιες περιπτώσεις, είτε από επιτόπια έρευνα, καταγραφή, παρατηρήσεις αλλά και µετρήσεις. Συγκεκριµένα : Σε σχετικούς πίνακες της βιβλιογραφίας, δίδεται η (µέση) απαιτούµενη ποσότητα ΖΝΧ, για διάφορες κατηγορίες κτιρίων και χρήσεις (κατοικίες, 75

16 ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, εστιατόρια κλπ), συνήθως ανηγµένη ανά άτοµο ή γεύµα ή κλίνη ή προϊόν κ.ο.κ. Οπότε προκύπτει εύκολα η ηµερήσια απαιτούµενη ποσότητα ΖΝΧ, (V d,i ) και, συνεπώς, η V i = V d,i.ν i, όπου Ν i ο αριθµός ηµερών του µήνα, για τις οποίες υπάρχει απαίτηση ΖΝΧ στο κτίριο. Είναι προφανές ότι η V i µπορεί να λαµβάνεται και από µετρήσεις. Η θερµοκρασία αποθήκευσης ή χρήσης του ΖΝΧ εξαρτάται από τη συγκεκριµένη χρήση του, αλλά συνήθως λαµβάνεται : 45 ως 50 C για χρήση ατοµικής καθαριότητας (κατοικίες, δωµ. ξενοδοχείων κλπ) 55 ως 60 C για χρήση σε κουζίνες κλπ. Η (µέση) θερµοκρασία εισόδου του κρύου νερού στο σύστηµα εξαρτάται από τον τρόπο και την πηγή τροφοδοσίας του (απευθείας από δίκτυο ύδρευσης, δεξαµενή, γεώτρηση κλπ), αλλά και από τον µήνα και, φυσικά, τον τόπο. Ενδεικτικές (µέσες) τιµές θερµοκρασίας νερού δικτύου για διάφορους µήνες και πόλεις δίνουν πολλοί πίνακες της βιβλιογραφίας Επιµερισµός κατανάλωσης θερµικής ενέργειας (καυσίµου) Με βάση τις υπολογισµένες απαιτήσεις θερµικής ενέργειας και εφόσον αυτές καλύπτονται µε καύση καυσίµων, µπορεί να γίνει υπολογισµός των ποσοτήτων καυσίµου m κ που απαιτούνται για να «παραχθούν» τα παραπάνω ποσά θερµικής ενέργειας, ανά χρήση (ενεργειακός επιµερισµός). Θα χρησιµοποιηθεί η σχέση : m K E = ή n Θ K V K = E ρ n Θ (4-23) K K όπου : m κ : Η απαιτούµενη ποσότητα (σε kg) του καυσίµου V κ : Η απαιτούµενη ποσότητα ( σε L ) του καυσίµου ρ κ : Η πυκνότητα του καυσίµου (Βλέπε «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων»). Θ κ : Η (κατωτέρα) θερµογόνος δύναµη του καυσίµου (Βλέπε «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων»). Ε : Η απαίτηση θερµικής ενέργειας (µηνιαία ή ετήσια) για τη συγκεκριµένη χρήση. 76

17 η : Ο βαθµός απόδοσης εξοπλισµού θέρµανσης, ο οποίος θεωρείται σταθερός κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Επισήµανση : Ο η θα είναι ο βαθµός απόδοσης του λέβητα, µόνο αν οι απώλειες αποθήκευσης και διανοµής της θερµικής ενέργειας έχουν υπολογισθεί όπως προηγουµένως και προκύψει και γι αυτές µια αντίστοιχη κατανάλωση καυσίµου. ιαφορετικά, πρέπει ο η να ληφθεί ως συνολικός βαθµός απόδοσης της εγκατάστασης θέρµανσης, δηλαδή λίγο ή αρκετά µικρότερος. 77

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα