ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ινστι τούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» Σύνταξη γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνι σμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93Α ) επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατά ξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32Α ) «Αρχή της Επαγ γελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολό γητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση των περιορι σμών α) για το επάγγελμα του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος, και β) για τη λειτουργία πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /4310 (1) Τροποποίηση του καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρ κίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 103, και 238 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/ 2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Την υπ αριθμ. 2489/05 απόφαση Γ.Γ.Π.Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 403Β / ) περί «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του άρθρου 203 του ΔΚΚ, με την επω νυμία «Ίδρυμα Tεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /15403/08 (ΦΕΚ 2495Β / ) όμοια. 5. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διατήρησης αυτοτελών νο μικών προσώπων δημοσίου δικαίου Δήμων (ΦΕΚ 1765/ τ.β ). 6. Την υπ αριθμ. οικ. 2990/18604/ απόφαση Γ.Γ.ΑΠ.Δ/ΣΗΣ Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον Προϊστά μενο της Γ.Δ/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δ/σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γ.Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11, τ.β ). Την υπ αριθμ. 391/2011ΑΔΣ του Δήμου Κύμης Αλιβε ρίου περί τροποποίηση του καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το καταστατικό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» που συστάθηκε με την αρ. 2489/05 απόφαση Γ.Γ.Π.Στ. Ελλά δας (ΦΕΚ 403Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ /15403/08 (ΦΕΚ 2495Β / ) όμοια, ως προς τα επόμενα άρθρα του, ως εξής: Άρθρο 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το ΝΠΔΔ διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, ως πρόεδρο και έξι μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζο νται από το Δημοτικό Συμβούλιο εκ των οποίων: 1. Τέσσερα [4] μέλη είναι δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων οι δύο [2] προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 2. Ένα μέλος [1] είναι δημότης με ανάλογη επαγγελ ματική ή κοινωνική δράση. 3. Ένα [1] μέλος είναι αιρετός εκπρόσωπος των εργα ζομένων [αν υπηρετούν πάνω από 10] άλλως ένας δημό της με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση. Μετά τον ορισμό των μελών του το Δημοτικό Συμ βούλιο εκλέγει από τα μέλη του το Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμι σθο. Στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται [άρθρο 242 παρ.2 Δ.Κ.Κ.] αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις

2 14142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δη μοτικού συμβουλίου. Το ΝΠΔΔ εκπροσωπείται στα δικαστήρια, σε κάθε δημόσια αρχή και σε κάθε τρίτο, από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κω λύεται, από τον Αντιπρόεδρο. Άρθρο 4 Το Ινστιτούτο θα καταφεύγει στις συμβουλές έγκυρου επιστημονικού συμβούλου κάθε φορά που καθίσταται απαραίτητο κατά περίπτωση. Άρθρο 5 ΠΟΡΟΙ Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ [20.000,00 ] για το έτος 2012 και για κάθε επόμενο, σε βάρος του Κ.Α. δαπανών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου 3. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες 4. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο 5. Πρόσοδοι από την περιουσία του Νομικού προσώπου, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα 6. Τόκοι από χρηματικές καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς 7. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Άρθρο 6 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Στο «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο Κύμης Αλιβερίου η χρήση του σπιτιού Γ.Ν. Παπανικολάου το οποίο περι ήλθε στην κυριότητά του με τη συνένωση των πρώην Δήμων Αυλώνος, Διστύων, Κονιστρών, Κύμης και Ταμυ νέων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και ο πρώην Δήμος Κύμης το είχε στην κυριότητά του δυνάμει των συμ βολαίων 25/ και 170/ της συμβο λαιογράφου Χριστίνας Μάτζαρη, και 18762/ του συμβολαιογράφου Ανδρέα Μπουγιούκου, συνολικού εμβαδού 491,18 τ.μ. [Ισόγειο 134,09, Α όροφος 192,49 και Β όροφος 164,60], που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Κύμης, για τη στέγαση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ [20.000,00 ] σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για το οικονομικό έτος 2012 και για κάθε επόμενο έτος με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Χαλκίδα, 14 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. γνωμοδότησης 17/VΙ/2012 (2) Σύνταξη γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93Α ) επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32Α ) «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορι σμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση των περιορισμών α) για το επάγ γελμα του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος, και β) για τη λειτουργία πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων, αρ μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό φου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων), την 27η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:15, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Δημήτριος Λουκάς, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος, Δημήτριος Αυγητίδης, Φραγκίσκος Αρμάος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, Νικολάου Τραυλού και Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, Βασιλείου Νικολετόπουλου. Γραμματέας: Παρασκευή A. Ζαχαριά Θέμα της συνεδρίασης: Σύνταξη γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93Α ) επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32Α ) «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολό γητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγ γελμάτων» για τη διατήρηση των περιορισμών α) για το επάγγελμα του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος, και β) για τη λειτουργία πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την (αριθ. πρωτ. 6913) διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αίτημα εξέτασης και έκδοσης γνωμοδότησης βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί του αιτήματος θέσπισης εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 της διατήρησης των περιορισμών που υπάρχουν α) για τους κρεοπώλες και τους εργαζόμενους στα σφα γεία (εκδοροσφαγείς) και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος να είναι κάτοχοι βεβαίωσης επιτυχούς ολο κλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και β) σε σχέση με την τήρηση ελαχίστων αποστάσεων για τη λειτουργία πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της το ως άνω αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, το σχέ διο προεδρικού διατάγματος και την υπ αριθμ. πρωτ. 716/ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αντα γωνισμού,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των αρμο διοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 παρ. 3 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνει γνώμη σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθ μίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λει τουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά και κατά την πρόβλεψη του Μνημονίου Οικονομικής και Χρημα τοπιστωτικής Πολιτικής, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος 1 θέσπισης εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 των περιορισμών α) της κατοχής σχε τικής βεβαίωσης από την αρμόδια Σχολή Επαγγελμά των Κρέατος για το επάγγελμα του κρεοπώλη και των εργαζομένων στα σφαγεία (εκδοροσφαγέων) και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος και β) της τήρησης ελαχίστων αποστάσεων για τη λειτουργία πτηνο κτη νοτροφικών μονάδων. Το ανωτέρω αίτημα γνωμοδότη σης κατατέθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ο οποίος προέβλεπε, με προεδρικό διά ταγμα εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, τη δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσε ων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και συνάμα πληρούνται και οι απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας. Το Υπουρ γείο Οικονομικών διαβίβασε στην Επιτροπή Ανταγωνι σμού για περαιτέρω οικονομική αξιολόγηση και έλεγ χο καθυστερημένα αιτήματα για τη διατήρηση είτε πε ριορισμών είτε προηγούμενης διοικητικής άδειας για ορισμένα επαγγέλματα, προκειμένου, μετά τις ανωτέ ρω αξιολογήσεις, να προωθήσει για ψήφιση στη Βου λή ενιαίο νόμο, για την εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 των επαγγελμάτων για τα οποία θα προ κύψει θετική γνωμοδότηση Προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανωτέρω περιορι σμοί με βάση τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνι σμού, γίνεται συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του οποίου ζητείται η διατήρηση. Η αξιολόγη ση της συμβατότητας των προς διατήρηση διατάξεων με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού λαμβάνει χώρα στο τέλος της παρούσας. 3. Η παρούσα γνωμοδότηση περιορίζεται στην εξέ ταση του δικαιολογημένου, εύλογου και αναλογικού χαρακτήρα των προς διατήρηση απαιτήσεων προηγού μενης διοικητικής άδειας εξ επόψεως των αρχών και κανόνων της θεωρίας και της πρακτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού (βλ. και άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3919/2011). Οι κατωτέρω απόψεις είναι αυστηρά γενικές και δεν 1 Επισημαίνεται, ότι δεν έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία σχέ διο σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για τα εξεταζόμενα επαγγέλματα. 2 Βλ. σχετικά το υπ αριθμ. 5561/ έγγραφο του Υπ. Οικονομικών αλλά και το υπ αριθμ. 508/ του Γεν. Γραμ ματέα του Υπ. Οικονομικών, στο οποίο επισημαίνεται ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής » δεν αναιρούν την πρόθεση να καταρτιστεί ενιαίος νόμος που θα περιλαμβάνει εξαιρέσεις του Ν. 3919/2011 και επί των οποίων έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που κρίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»). Αναφέρονται δε σε ζητήματα ουσίας του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ δεν άπτονται ζητημάτων διαδικασίας και τύπου θέσπισης των εξαιρέσεων. Δεν δεσμεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε υπάρχουσες ή μελλοντικές υποθέσεις και διαδικασίες, και, ενδεικτικά, σε σχέση με τυχόν ρυθμιστικά εμπόδια που δεν περιλαμβάνονται στο ως άνω αίτημα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιφυλάσσε ται να επανέλθει στο μέλλον αναφορικά με κινδύνους εμφάνισης αντιανταγωνιστικών συνεπειών, κατά την εξειδίκευσή τους από το νομοθέτη ή την εκτελεστική εξουσία. ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΙ.Α. ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ 4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις επαγγελματικής εκ παίδευσης των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφα γέων προσδιορίζονται στο Π.Δ. 126/ (ΦΕΚ 111 Α ) 3 Στο άρθρο 2 του ανωτέρω Π.Δ. δίνονται οι ορισμοί: Κρεο πώλης θεωρείται ο ιδιοκτήτης ή υπάλληλος κρεοπωλείου ή o τεχνίτης εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, που είναι κάτοχος βεβαίωσης σχολής επαγγελμάτων κρέατος, ο οποίος ασχολείται στο κρεοπωλείο ή στο εργαστήριο με τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την παρουσίαση και τη διάθεση για εμπορία του κρέατος των σφαγίων ζώων, πτηνών, κονί κλων και μεγάλων ή μικρών τριχωτών ή πτερωτών θηραμάτων. Παραδοσιακός κρεοπώλης είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος κρεοπωλείου ή τεχνίτης εργαστηρίου επεξεργασίας και τυ ποποίησης κρέατος, ο οποίος ασχολείται με εμπειρικό τρόπο πριν από τις (ή ) με τις αναφερόμενες στο επάγγελμα του κρεοπώλη δραστηριότητες. Επισημαίνεται, ότι, σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας της ΓΔΑ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2006, έως όλα τα άτομα που ασκούσαν το επάγγελμα του παραδοσιακού κρεο πώλη και του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα έπρεπε να έχουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις και πλέον έχει λήξει η διαδικασία χορήγησης τέτοιων βεβαιώσεων. Επιπλέον, ως παραδοσιακός κρεοπώλης νοείται και η σύζυ γος του παραδοσιακού κρεοπώλη ιδιοκτήτη κρεοπωλείου, που ασχολείται κατά εμπειρικό τρόπο στο κρεοπωλείο του συζύγου του με τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την περιποί ηση, την παρουσίαση και τη διάθεση για εμπορία του κρέατος των σφαγίων ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στην ενδιαφερόμενη σύζυγο παραδοσιακού κρε οπώλη, βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη, προκειμένου να ασκήσει το αντίστοιχο επάγγελμα του συζύγου του, καθώς και ο χρόνος και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης. Η βεβαίωση που χορηγείται δεν παρέχει δικαίωμα λειτουργίας άλλου κρεοπω λείου πλην εκείνου του συζύγου του [Βλ. άρθρο 20 παρ. 25 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α )]. Εκδοροσφαγέας είναι το άτομο που ασχολείται σε ένα σφα γείο με τις εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφαγίων (μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά και χοίροι). Παραδοσιακός εκδοροσφαγέας είναι το άτομο που ασχο λείται με τις δραστηριότητες του εκδοροσφαγέα με εμπειρικό τρόπο πριν τις (ή ). Με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2006 ορίστηκε ότι μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου Π.Δ., κάτοχοι βεβαίωσης παρα δοσιακού εκδοροσφαγέα έπρεπε να είναι όλα τα άτομα που ασκούσαν το επάγγελμα πριν τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτι

4 14144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 121/2006 (ΦΕΚ 122Α ). 5. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2000 και το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2006, μέσα σε μια διετία από την έναρξη ισχύος τους αντίστοιχα, όλα τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του κρεοπώλη, του παραδοσιακού κρεοπώλη, του εκδοροσφαγέα και του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα θα πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώ λη Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται είτε α) από τις Σχο λές Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Δράμας 5, οι οποίες αποτελούν ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιπέδου αντιστοίχου Διεύθυνσης και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Κτη νιατρικής, είτε β) από αντίστοιχες σχολές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας. Στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος η παρακολούθηση είναι δωρεάν, και οι εκπαιδευόμενοι πληρώνουν δίδακτρα ανά ώρα, μόνο στην περίπτωση απογευματινών μαθημάτων (πέραν, δηλαδή, του κανονικού ωραρίου των εκπαιδευ τών), το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, στη διδασκόμενη ύλη, στον αριθμό κής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οι σχολές οι οποίες έχουν εκπαιδευτική, ενημερωτική και ερευνητική αποστολή και δρα στηριότητα σε θέματα: Τεχνολογίας σφαγείων, εργαστηρίων και χώρων επεξεργα σίας και τυποποίησης κρέατος και προϊόντων του, συστηματι κής διαδικασίας σφαγής και επεξεργασίας των διαφόρων ειδών σφαγίων ζώων, παραγωγής και προετοιμασίας του κρέατος και των προϊόντων αυτού. Επεξεργασίας και αξιοποίησης των διαφόρων παραπροϊ όντων του κρέατος και των προϊόντων του. Υγιεινής παραγωγής, επεξεργασίας, διακίνησης και συντή ρησης του κρέατος και των προϊόντων του. Εμπορίας και διαμόρφωσης των τιμών του κρέατος των διαφόρων ειδών των παραγωγικών ζώων καθώς και των προ ϊόντων του. Ποιοτικής κατάταξης των σφαγίων των παραγωγικών ζώων και γενικά της ποιότητας του κρέατος και των προϊόντων του. Επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των κτηνιάτρων στην τα ξινόμηση των σφαγίων, την τεχνολογία, την υγιεινή και γενικά την ποιότητα του κρέατος και των προϊόντων του, περιο δικής ενημέρωσης και παροχής τεχνογνωσίας στους αρμόδιους κτη νιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εκπροσώπησης της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τεχνολογίας και ποιότητας του κρέατος και των προϊ όντων του. Οι συγκεκριμένες σχολές τηρούν μητρώα των εκπαιδευόμε νων σε αυτές και χορηγούν βεβαιώσεις στους δικαιούχους. 4 Με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2006 ορίστηκε ότι μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου Π.Δ., κάτοχοι βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη έπρεπε να είναι όλα τα άτομα που ασκούσαν το επάγγελμα πριν τις Οι σχολές Λάρισας και Δράμας συστάθηκαν με το Π.Δ. 28/ 2008 «Τροποποίηση Π.Δ.455/1990 Σύσταση και Αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας». της κάθε ομάδας, στις δοκιμασίες για την απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του σχετικού Π.Δ. 126/ Η αναγνώριση της αντιστοιχίας των Σχολών Επαγ γελμάτων Κρέατος της αλλοδαπής γίνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων μέσω των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, οι οποίες και εισηγούνται σχετικά με τη χορήγηση ή μη αναγνώ ριση της αντιστοιχίας Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη και εκδοροσφα γέα, μόνο τα άτομα τα οποία κατέχουν τη συγκεκρι μένη βεβαίωση 8. Πέραν των ανωτέρω θεσμοθετημένων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος δεν υπάρχουν άλλοι φορείς που να χορηγούν βεβαίωση επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα. 10. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποκτήσουν τη βεβαίωση κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 126/2000, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρι κής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή απευθείας στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, οι οποίες όταν συγκε ντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων ειδοποιούν τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να προβούν στην εκπαίδευσή τους 9. Η επιλογή των ενδιαφερομένων γί 6 Ενδεικτικά είναι: i. Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης: Συνολικά 300 ώρες εκ των οποίων 85 ώρες θεωρητική διδασκαλία,100 ώρες πρακτική διδασκαλία, 15 ώρες εκπαιδευτικές επισκέψεις και 100 ώρες πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα κρεοπωλεία. ii. Αριθμός εκπαιδευομένων: 20 άτομα ανά τμήμα. iii. Μορφή εκπαίδευσης: θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας. iv. Διδασκόμενη ύλη: θέματα γενικού χαρακτήρα (γενικά για τα τρόφιμα, στοιχεία ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ζωοτεχνίας, υγιεινής, εμπορίας ζώων κ.λπ.) και θέματα ειδικού χαρακτήρα (προστασία, υγιεινή, ποιοτική κατάταξη ζώων, οργά νωση κρεοπωλείου, παράγοντες αλλοίωση κρέατος, ισχύουσα νομοθεσία κ.λπ.). v. Δοκιμασίες για την απόκτηση βεβαίωσης κρεοπώλη. vi. Τύπος παρεχόμενης βεβαίωσης κρεοπώλη. 7 Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση είναι: i. «Βεβαίωση κρεοπώλη» ή «πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη» συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, που έχει χορηγηθεί από κρατική σχολή επαγγελμάτων κρέατος ή τεχνιτών κρέατος της αλλοδαπής. ii. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος βεβαίωσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που έχει χορηγηθεί κατευθείαν από κρατικό ίδρυμα της αλλοδαπής, αλλά από άλλο φορέα (ιδιωτική σχολή ή σύλλογο ή σωματείο κρεοπωλών), θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση επίσημης αναγνώρισης του φορέα αυτού από κρατική υπηρεσία (Υπουρ γείο Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης κ.λπ.). 8 Βάσει έρευνας δεν υπάρχουν ιδιωτικές σχολές με αμιγή ειδικότητα κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα ούτε Τεχνικά Επαγγελ ματικά Λύκεια. 9 Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση των παραδοσιακών κρεοπωλών ή εκδοροσφαγέων, οι οποίοι επι θυμούν να λάβουν επιπρόσθετα βεβαίωση κρεοπώλη ή εκδο ροσφαγέα. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης των ανωτέρω παραδοσιακών κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων προβλέπεται

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους 10. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί κατά την κρίση της Σχολής να λαμβάνονται υπόψη αποδεδειγμένες κοινωνικές ανάγκες Κρεοπωλεία, εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος και σφαγεία τα οποία απασχολούν άτομα χωρίς την προ αναφερόμενη βεβαίωση υφίστανται χρηματικές ποινές ( ευρώ) και σε περίπτωση υποτροπής ανά κληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 12. Από έρευνα της Υπηρεσίας σε χώρες της Ε.Ε. (Ηνω μένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία), στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, προκύπτει, ότι σε όλες τις ανωτέρω αναφερό μενες χώρες απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλ ματος του κρεοπώλη και του εκδοροσφαγέα σχετική εκπαίδευση από σχολές οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων διετούς ή τριετούς φοίτησης 12. Επισημαίνεται, ότι το 75% του χρόνου φοίτησης αφορά σε πρακτική εκπαίδευση σε πιστοποιημένες από τις σχολές επιχειρήσεις. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν τη δυνατότητα όσοι επιθυμούν να ασκή σουν τα εν λόγω επαγγέλματα να παρακολουθήσουν ένα κύκλο μαθημάτων μικρότερης χρονικής διάρκειας και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ως βοηθοί κρεο πώλες. Τέλος, από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε ότι στην Ε.Ε. δεν λειτουργούν καθαρά ιδιωτικές σχολές (π.χ. στην Ολλανδία οι σχολές είναι μόνο δημόσιες), λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας (π.χ. κόστος σφαγείου). Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Γαλλία, Γερμανία) λειτουργούν σχολές οι οποίες χρηματοδοτούνται κατά το ήμισυ από το Δημόσιο και κατά το ήμισυ από τον εκάστοτε επαγγελματικό φορέα των κρεοπωλών εκ δοροσφαγέων, αλλά σε κάθε περίπτωση υπό την επο πτεία του Δημοσίου. Επίσης, η εκπαίδευση οδηγεί σε πτυχία διαφορετικών βαθμίδων, όπως βοηθού κρεοπώλη, τεμαχιστή, «έμπειρου (head)» κρεοπώλη. ΙΙ.Β. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΝΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13. Για τη νόμιμη λειτουργία των πτηνο κτηνοτροφι κών μονάδων είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων προϋπο θέσεων και η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ της πτηνο κτηνοτροφικής μονάδας και των χώρων που χρήζουν προστασίας, όπως είναι οι οικισμοί, οι λίμνες κ.λπ, σύμφωνα με την περιβαλλοντική υγειονομική νο μοθεσία και συγκεκριμένα με τις Υπουργικές Αποφά σεις 83840/3591/1986 «Αποστάσεις από πόλεις, λίμνες και ακτές, λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσο κομεία και ευαγή ιδρύματα για την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνο τροφικής εγκατάστασης» (ΦΕΚ 1Δ της ) και Υ1β/2000 «Υγειονομική διάταξη Περί όρων ιδρύ σεως και ότι δε θα υπερβαίνει το ήμισυ της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης που προβλέπεται για τους κρεοπώλες και τους εκδοροσφαγείς. 10 Κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Υπουρ γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίστηκε ότι η αναμονή για εκπαίδευση την παρούσα χρονική περίοδο είναι 18 μήνες. 11 Η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 121/ Π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο το πιστοποιητικό που απαι τείται χορηγείται ενδεικτικά από το Chartered Institute of Environmental Health και το Royal Society for Public Health. λειτουργίας πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστά σεων» (ΦΕΚ 343Β της ) Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση νόμιμα υφιστάμενης κτη νοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης από όρια εθνικών οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, οικισμών και χωριών, πόλεων και κωμοπόλεων, παραδοσιακών οικι σμών, λουτροπόλεων, τουριστικών χώρων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων, εκπαιδευτηρίων κ.ά. καθορίζονται με βάση το είδος και τον αριθμό των ζώων ή πτηνών που εκτρέφονται 14. Στην περίπτωση ήδη υπάρχουσας κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης σε στά σιμο οικισμό και εφόσον η ανέγερση ή η επέκταση της εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή της, μπορεί με απόφαση του Νομάρχη (νυν Περιφερει άρχη) να μειώνονται οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των στάσιμων οικισμών Οι ελάχιστες αποστάσεις δεν ισχύουν σε περι πτώσεις οικόσιτων ζώων και σε επέκταση νομίμων υφιστάμενων μονάδων, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βεβαιώνει με αιτιολογημένη έκθεση, ότι η επέκταση επιβάλλεται από τις σύγχρονες μεθόδους ζωοτεχνικής και όχι από την αύξηση του ζωικού πληθυσμού. 13 Επισημαίνεται ότι στο αίτημα αναφέρονται μόνον οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών μονάδων και χώρων που χρήζουν προστασίας και όχι άλλοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, υπέπεσαν στην αντίληψη της ΓΔΑ τα κα τωτέρω: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 της Υγειονομικής διάταξης (Υ.Δ.) Υιβ/2000/1995 απαγορεύεται η λειτουργία πτη νο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ενώ με το άρθρο 2 παρ. 9 της ανωτέρω Υ.Δ., οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις για την ποι ότητα του πόσιμου νερού και του νερού που προορίζεται για εμφιάλωση, καθώς επίσης και για την προστασία των νερών των χρησιμοποιου μένων, για την ύδρευση των κατοίκων της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής ή άλλων πόλεων από ρυπάνσεις και μολύνσεις, θα λαμβάνονται υπόψη και για την εγκατάσταση νέων και την επέκταση ήδη λειτουργούντων πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στο άρθρο 4 της ανωτέρω Υ.Δ. ορίζεται ότι οι αποστάσεις μεταξύ των νεοϊδρυομένων στο εξής χοιροστασίων, πτηνοτροφείων και άλλων σταυλισμών θα είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ ουσα νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 που Π.Δ. 224/1998 απαγορεύεται η ίδρυση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων οποιουδήποτε τομέα πτηνοτροφικής δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων κατ ελάχιστο όριο και σφαγείων γενικά, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων, σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από λει τουργούσες επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού ή εκκολαπτήρια. Στην περίπτωση επιχειρήσεων επιλογής όλες οι κατ ελάχιστο όριο παραπάνω αποστάσεις ορίζονται σε μέτρα. 14 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της Υιβ/2000/1995 «Οι κάθε είδους πτηνο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ιδρύονται και λειτουργούν έξω από τους κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτρο πόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους, χώρους που παρου σιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 1579/1985, από τα υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπεται κατά νόμιμο τρόπο να αναγερ θούν νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους και μοναστήρια». 15 Βλ. Υπουργική απόφαση 83840/3591/1986.

6 14146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. Με απόφαση του Νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη) μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού είναι δυνατόν για συγκεκριμένη περίπτωση να αυξηθούν ή να μειωθούν μέχρι 25% οι οριζόμενες αποστάσεις, με κρι τήρια τις επικρατούσες γεωγραφικές, κλιματολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρα τούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και την κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής. 17. Κατ εξαίρεση 16 επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων (τυρο κομεία, αλλαντοποιεία κ.λπ.) εντός ή σε γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις πτηνοτροφικών μονάδων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων παρα γωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ο όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας ή άλλης νομοθεσίας, στις επιχειρήσεις αυτές και ότι θα εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την προστασία των παραγο μένων προϊόντων. Η παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση τέθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής προγράμματος καθετο ποίησης παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές και οι πτηνο κτηνοτροφικές μονάδες θα λειτουρ γούν υπό τον ίδιο φορέα και οι άδειες λειτουργίας των πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν θα μεταβι βάζονται σε άλλον φορέα, ανεξάρτητο από τον φορέα εκμεταλλεύσεως των παραπάνω επιχειρήσεων. 18. Επίσης, οι ελάχιστες αποστάσεις δεν ισχύουν 17, όταν πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώ ροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο προ ηγούμενης καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτι ος για την μετεγκατάσταση της πτηνο κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πλήρους αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη της πτηνο κτηνοτροφικής εγκατάστασης Για την άδεια ίδρυσης πτηνο κτηνοτροφικών εγκα ταστάσεων, απαιτείται άδεια 19 της αρμόδιας Διεύθυν σης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 20, η οποία χορηγείται με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής, ότι ανταποκρίνονται στις απαιτή σεις της Υγειονομικής Διάταξης Υιβ/2000/1995 και των 16 Βλ. αναλυτικά το άρθρο 2 παρ. 7 της Υγειονομικής Διά ταξης Υιβ/2000/ Βλ. άρθρο 5 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α ). 18 Άρθρο 5 του ν. 3698/2008 «Αποστάσεις κτηνοπτηνοτρο φικών εγκαταστάσεων», «1. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χώρων ή δραστηριοτή των που χρήζουν προστασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ αριθμ. Υ1 β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης και στην απόφαση αριθμ /3591/ του Υπουργού Πε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1Δ /1987), έχουν αμφίδρομη ισχύ.». 19 Βλ. αναλυτικά στο άρθρο 8 παρ. 1 της Υιβ/2000/ Η Υιβ/2000/1995 αναφερόταν σε άδεια του «οικείου ΟΤΑ», ενώ ο Ν 3698/2008 στο άρθρο 4 παρ. 4 όρισε ότι «Όπου στις δια τάξεις των άρθρων 8, 13, 14, 16, 21 της υπ αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 343Β /1995), αναφέρεται «ο οικείος Ο.Τ.Α.» ή «ο αρμόδιος Ο.Τ.Α.», για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης». Πλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης του Ν.3852/2010 [1, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν (εν μέρει) από τις περι φερειακές ενότητες. εκάστοτε σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Για την ανωτέρω έγκριση μεταξύ άλλων εξετάζονται και η έκτα ση και η θέση του γηπέδου στο οποίο θα ιδρυθούν οι εγκαταστάσεις αυτές. Για δε τη λειτουργία των πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, όπως ανωτέρω, ότι πληρούνται οι όροι της Υγειονομικής διάταξης Υιβ/2000/1995 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 20. Οι σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρικές επιχειρήσεις, συνεταιρι σμοί κ.λπ.) και ισχύουν, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, και με την προϋπόθεση ότι, από τη λει τουργία των εγκαταστάσεων αυτών, δεν δημιουργού νται προβλήματα σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερες διατάξεις προβλέπουν τις περιπτώσεις μεταβίβασης σε άλλον φορέα, συντα ξιοδότησης, θανάτου, αύξησης της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και αν αντικαθίστανται οι άδειες εξαρ χής ή αναλόγως αν ανανεώνονται. Συγκεκριμένα, για τη μεταφορά 21 πτηνο κτηνοτροφικής μονάδας σε άλλες εγκαταστάσεις ή για την προσθήκη νέων κτηριακών εγκαταστάσεων ή για ανακατασκευή αυτών, απαιτού νται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας. Αν η προ σθήκη των κτηριακών εγκαταστάσεων ή ανακατασκευή αυτών γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της επιχείρησης, χωρίς να αυξηθεί ο ζωϊκός πληθυσμός, τότε βέβαια απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νέες αποστάσεις που ισχύουν, αλλά εκείνες (οι αποστάσεις) που ίσχυαν, όταν ο ενδιαφερόμενος πήρε την άδεια εκτός και αν αυτές, τότε, ήταν μεγαλύτερες οπότε θα λαμβάνονται υπόψη οπωσδήποτε οι νέες. IΙΙ. ΑΙΤΗΜΑ 21. Ειδικότερα, ζητείται όπως διατηρηθεί ο περιορι σμός: Α) οι απασχολούμενοι σε κρεοπωλεία και επιχειρή σεις τεμαχισμού κρέατος να είναι κάτοχοι βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, Β) τήρησης ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ της πτη νο κτηνοτροφικής μονάδας και χώρων που χρήζουν προστασίας Βλ. αναλυτικά άρθρο 8 παρ. 7 της Υιβ/2000/ Επισημαίνεται ότι στο αίτημα αναφέρονται μόνον οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών μονάδων και χώρων που χρήζουν προστασίας και όχι άλλοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, υπέπεσαν στην αντίληψη της ΓΔΑ τα κατωτέρω: α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 της Υγειονομικής διάταξης (Υ.Δ.) Υιβ/2000/1995 απαγορεύεται η λειτουργία πτηνο κτηνο τροφικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (γεωγραφικός περιορισμός βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α του Ν. 3919/2011, που θα μπορούσε να εξαιρεθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλύεται κατω τέρω στο κεφ. ΙV στην εκτίμηση του αιτήματος εξαίρεσης), β) ενώ με το άρθρο 2 παρ. 9 της ανωτέρω Υ.Δ., οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού και του νερού που προορίζεται για εμφιάλωση, καθώς επίσης και για την προστασία των νερών των χρησιμοποιουμένων, για την ύδρευση των κατοίκων της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής ή άλλων πόλεων από ρυπάνσεις και μολύνσεις, θα λαμβάνονται υπόψη και για την εγκατάσταση νέων και την

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που προβάλλο νται στο αίτημα για τη διατήρηση του υπό σημείο Α) περιορισμού είναι η προστασία για λόγους υγιεινής ενός προϊ όντος που απευθύνεται στη διατροφή του πληθυσμού και το οποίο είναι ευπρόσβλητο από μι κροοργανισμούς, και, επομένως, οι «διαχειριστές» του εν λόγω προϊόντος, πρέπει, να είναι γνώστες: α) του χειρισμού του και β) της τήρησης των απαραίτητων κανόνων υγιεινής. Αν και στο αίτημα της διατήρησης του περιορισμού των αποστάσεων των πτηνό κτηνο τροφικών μονάδων δεν προβάλλονται λόγοι για τη διατήρηση του περιορισμού αυτού, στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 23 αναφέρεται, ότι σκοπός της άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων, είναι «η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των ερ γαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύ πανσης του περιβάλλοντος, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της.» 24. ΙV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΙV.A. ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ 23. Ο περιορισμός με τον οποίο απαιτείται η βεβαίω ση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχο λή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν συνιστά περιορισμό από επέκταση ήδη λειτουργούντων πτηνο κτηνοτροφικών εγκατα στάσεων (γεωγραφικός περιορισμός βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 περ. δ του Ν. 3919/2011, που θα μπορούσε να εξαιρεθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλύεται κατωτέρω στο κεφ. ΙV στην εκτίμηση του αιτήματος εξαίρεσης). Επίσης, γ) στο άρθρο 4 της ανωτέρω Υ.Δ. ορίζεται ότι οι αποστάσεις μεταξύ των νεοϊδρυομένων στο εξής χοιροστασίων, πτηνο τροφείων και άλλων σταυλισμών θα είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (γεωγραφικός περιορισμός βάσει του άρθρου 2 περ. δ του Ν. 3919/2011, που θα μπορούσε να εξαιρεθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλύεται κατωτέρω στο κεφ. ΙV στην εκτίμηση του αιτήματος εξαίρεσης). Τέλος, δ) σύμφωνα με το άρθρο 4 που Π.Δ. 224/1998 απαγορεύεται η ίδρυση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων οποιουδήποτε τομέα πτηνοτροφικής δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων κατ ελάχιστο όριο και σφαγείων γενικά καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων, σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από λειτουργούσες επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού ή εκκολαπτή ρια. Στην περίπτωση επιχειρήσεων επιλογής όλες οι κατ ελά χιστο όριο παραπάνω αποστάσεις ορίζονται σε μέτρα (γεωγραφικός περιορισμός βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 περ. δ του Ν. 3919/2011, που θα μπορούσε να εξαιρεθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλύεται κατωτέρω στο κεφ. ΙV στην εκτίμηση του αιτήματος εξαίρεσης). 23 Βλ. σχετικά www/opengov.gr/ypaat/?p=415 (Άρθρο 06: Δια δικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων). 24 Επίσης, στον Οδηγό Guide to good dairy farming practice (Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)/ International Dairy Federation Guide to good dairy farming practice. FAO, Rome), όσον αφορά την προστασία του περι βάλλοντος αναφέρεται ότι οι κίνδυνοι από τις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων (όσον αφορά το περιβάλλον) προέρχονται κυρίως από τα απόβλητα, την χρήση χημικών (http://www.fao. org/docrep/006/y5224e/y5224e04.htm#bm4.5), παράγοντες που ενισχύουν το επιχείρημα ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν μία απόσταση από αστικά κέντρα. εκείνους που καθορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3919/2011 και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νό μου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3919/2011 (σελ. 3) δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου περιορισμοί που έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα, αναγόμενοι στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου να ασκήσει επάγγελμα, όπως οι συναπτόμενοι προς πάσης φύσεως αξιούμενα προσόντα, προς αποκτηθείσα εμπειρία, προς ικανότη τες ή δεξιότητες που διαπιστώνονται με δοκιμασία και προς την ηλικία, για την είσοδο στο επάγγελμα ή την υποχρεωτική έξοδο από αυτό. 24. Σε κάθε περίπτωση, γενικότερα δεν δημιουργεί προβλήματα από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού, η υποχρέωση προσκόμισης διπλωμάτων ή τίτλων που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος για να ασκήσει ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα. 25. Εν προκειμένω, η πρόσβαση σε Σχολή Επαγγελμά των Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ελεύθερη, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η επιλογή γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα εκπαιδευθούν και θα έχουν πρόσβαση στο επάγ γελμα (δεν υπάρχει δηλ. numerus clausus). Το γεγονός ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της Σχολής λαμβάνονται υπόψη αποδεδειγμένες κοινωνικές ανά γκες δεν δημιουργεί κάποιου είδους περιορισμό στην πρόσβαση αλλά ουσιαστικά προτεροποιεί ορισμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων με βάση γενικά και απρόσω πα κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι κ.λπ.), προκειμένου οι τελευταίου να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στη Σχολή νωρίτερα, λόγω της σημειούμενης 18μηνης αναμονής για εκπαίδευση (χρονική προτεραιότητα). Επι σημαίνεται, ότι η εν λόγω 18μηνη αναμονή πρέπει με τη μέριμνα της οικείας υπηρεσίας να συντμηθεί, διότι δημιουργεί εμμέσως ζήτημα πρόσβασης στο επάγγελμα του κρεοπώλη (έμμεσο εμπόδιο εισόδου της μακρόχρο νης αναμονής για εκπαίδευση από τον μοναδικό, έως τώρα στην Ελλάδα, Δημόσιο Φορέα). 26. Περαιτέρω, το αίτημα για το οποίο ζητείται να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να πα ραμείνει η προϋπόθεση ύπαρξης βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελμά των Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν αποτελεί αίτημα για διατήρηση προη γούμενης διοικητικής άδειας, αλλά αίτημα διατήρησης προϋπόθεσης που έχει σχέση με την επιβεβαίωση της ύπαρξης των προσόντων για την άσκηση του επαγ γέλματος. Ως εκ τούτου και το εν λόγω αίτημα δεν εμπίπτει στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011, με βάσει τα όσα και ανωτέρω εκτέθηκαν. 27. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/ 2011, καταργείται το σύστημα προηγούμενης διοι κητικής άδειας, όχι όμως και οι απαραίτητες προϋ ποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος, εφόσον δεν αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Ουσιαστικά, συνεπώς, δεν καταργούνται τα κριτήρια ή οι προϋποθέσεις αδειοδότησης, αλλά η γραφειο κρατική διαδικασία εκδόσεως της σχετικής άδειας, η οποία οδηγεί σε αυξημένο διοικητικό κόστος, είναι

8 14148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συχνά χρονοβόρα και επιβραδύνει την είσοδο νέων επαγγελματιών στην αγορά, περιορίζοντας, έτσι, τις επιλογές του καταναλωτή. 28. Δεδομένου ότι τα επιμέρους κριτήρια ή οι προϋ ποθέσεις αδειοδότησης εξακολουθούν να ισχύουν στο πλαίσιο πλέον της διαδικασίας αναγγελίας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, εφόσον, όμως, δεν εμπίπτουν στους καταργούμενους περιορισμούς του άρθρου 2, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν, προκειμένου να αξιολογηθεί, αν με αυτούς επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και αν συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, οπότε να διαπιστωθεί, αν εν τοις πράγμασι αποτελούν εμπόδια ως προς την πρόσβα ση στο επάγγελμα του κρεοπώλη/εκδοροσφαγέα. 29. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτω ση για λόγους πληρότητας, πρέπει να εκτιμηθεί, όσον αφορά στην κατοχή βεβαίωσης από Σχολή Επαγγελ μάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011 για να διατηρηθεί η εν λόγω προϋπόθεση. Οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου είναι: i) Η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, ii) o περιορισμός αυτός να είναι α) πρόσφορο, β) αναγκαίο, και γ) αναλογικό μέσο για την εξυπηρέτησή του επιτακτικού λόγου δη μοσίου συμφέροντος, και iii) o περιορισμός αυτός να μην εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλο γα με την έδρα τους. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011 είναι: i) Η εξυπηρέτηση επιτακτι κού λόγου δημοσίου συμφέροντος, και ii) Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις των οποίων η πλήρωση θα εξετασθεί είναι αυτές του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3919/2011, που εμπεριέχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3919/ ) Εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέ ροντος 30. Ο επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος για τη διατήρηση της προηγούμενης αδείας είναι η προ στασία της υγείας των καταναλωτών. Το κρέας είναι προϊόν διατροφής ευπρόσβλητο από μικροοργανισμούς και θα πρέπει τα πρόσωπα που το επεξεργάζονται να είναι γνώστες του χειρισμού του καθώς και της τήρη σης των απαραίτητων κανόνων υγιεινής. Εξυπακούεται, ότι εάν το πρόσωπο που επιδίδεται στην κοπή και στην επεξεργασία του κρέατος δεν γνωρίζει τα τμήματα του ζώου που αποκόπτει και επεξεργάζεται, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος υγείας για τον καταναλωτή. 2) Καταλληλότητα, αναγκαιότητα και αρχή αναλογι κότητας 31. Η προϋπόθεση αυτή είναι πρόσφορη, δηλαδή, κα τάλληλη να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δι ότι είναι θεμιτό να υπάρχει βεβαίωση επιτυχούς ολο κλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, αλλά και αναγκαίος, διότι σε περίπτωση μη διατήρησής του ο πληθυσμός θα υπόκειται σε κινδύνους υγείας. Επίσης, κρίνεται και αναλογικός προς τη σπου δαιότητα του επιδιωκομένου να εξυπηρετηθεί επιτακτι κού λόγου δημοσίου συμφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο περιοριστικός περιορισμός που θα μπορούσε να διαφυλάξει το σκοπό αυτό. Σημειώνεται, ότι η αρχή της αναλογικότητας είναι πλέον και ρητά συνταγμα τικά κατοχυρωμένη (άρθρο 25 1 Σ) 25. Εν προκειμένω, κατά την εφαρμογή της αρχής αυτής, δεν εμφανίζονται προς την υποχρέωση φοίτησης σε Σχολή Επαγγελμά των Κρέατος εναλλακτικές δυνατότητες, οι οποίες να είναι λιγότερο επαχθείς και να εξυπηρετούν εξίσου το δημόσιο σκοπό. Ο εκ των υστέρων έλεγχος, ο οποίος διενεργείται από τον ΕΦΕΤ (για τήρηση των κανόνων υγιεινής) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκεί ως κα τασταλτικό μέτρο αλλά ούτε και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται. Επίσης, και στο εξωτερικό υφίστα ται ανάλογη εκπαίδευση των κρεοπωλών, σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερης διάρκειας και μάλιστα με δι αβαθμίσεις (π.χ. βοηθός κρεοπώλη κ.λπ.). Εξάλλου, ρυθ μίσεις για τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμε νων επαγγελματικών υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών είναι απαραίτητες και περιορίζουν λιγό τερο τον ανταγωνισμό σε σχέση με άλλα μέτρα. Η συ γκεκριμένη υπηρεσία πώλησης κρέατος απαιτεί από τον ελεύθερο επαγγελματία ένα επίπεδο τεχνικής γνώσης, το οποίο μόνον από Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος θα μπορούσε λάβει. Πρέπει να επισημανθεί, όμως, ότι επειδή προβλέπεται ότι η εκπαίδευση πραγματοποιεί ται σήμερα μόνον από τις δημόσιες Σχολές Επαγγελ μάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς στην Ελλάδα δεν λειτουργεί άλλη Σχολή (δημόσια ή ιδιωτική), χορηγείται, όμως, αντιστοι χία από σχολές επαγγελμάτων κρέατος της αλλοδαπής, (εκτός των αντίστοιχων κρατικών ιδρυμάτων της αλλο δαπής) αλλά και από άλλους φορείς (ιδιωτικές σχολές ή συλλόγους ή σωματεία κρεοπωλών), οι οποίοι όμως έχουν αναγνωρισθεί επίσημα από την αντίστοιχη κρα τική αλλοδαπή υπηρεσία, θα μπορούσε, αναλόγως, να προβλεφθεί σε περίπτωση μελλοντικής ίδρυσης ελλη νικών ιδιωτικών σχολών επαγγελμάτων κρέατος, να δι ευκολυνθεί η ίδρυσή τους αλλά και η αναγνώριση τους αρμοδίως π.χ. από την Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, βάσει συγκεκριμένων νόμιμων προϋποθέσεων πιστοποίησης. 3) Μη διάκριση 32. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν εισάγει διάκριση ανά λογα με την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την έδρα τους. Συνεπώς, δεν είναι αντίθετος με τη διάταξη του άρθρου 56 ΣΛΕΕ (πρώην 49 ΕΚ). 33. Επομένως, η εν λόγω προϋπόθεση της κατοχής βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν οδηγεί σε περιορισμό στην πρόσβαση στο επάγγελμα του κρεοπώλη/εκδοροσφα γέα και δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό. Επισημαίνε ται, όμως, ότι ανάλογη βεβαίωση θα μπορούσε, όπως προαναφέρθηκε, να προβλεφθεί να χορηγούν, εκτός της ανωτέρω δημόσιας σχολής και των πιστοποιημέ 25 Σύμφωνα με πάγια νομολογία (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 6/2011, 6/2009, 27/2008, ΣτΕ 990/2004 κ.ά.) με την αρχή της αναλογι κότητας ελέγχεται α) η καταλληλότητα του περιορισμού να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, β) ο αναγκαίος χαρα κτήρας του (εάν είναι ο λιγότερο επαχθής για τον θιγόμενο αποδέκτη του μέτρου) και γ) η συνάφεια και εύλογη σχέση μεταξύ του μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού (δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα μειονεκτήματα για τα δικαιώ ματα του πολίτη, παρά πλεονεκτήματα για τα συνταγματικά συμφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει).

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νων μη κρατικών αλλοδαπών φορέων και αντίστοιχοι μελλοντικοί ελληνικοί πιστοποιημένοι φορείς. Επίσης, ο χρόνος της 18μηνης αναμονής για εκπαίδευση πρέπει να συντμηθεί, ώστε να μην υπάρχει έμμεσο εμπόδιο στο επάγγελμα. ΙV.Β. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΝΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 34. Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο κτη νοτροφικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια της αρ μόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία χορηγείται εφόσον, μεταξύ άλλων, ληφθεί υπόψη η θέση της εγκατάστα σης και η νόμιμη απόστασή της, σύμφωνα με τις οικείες υγειονομικές διατάξεις και της σχετικής νομοθεσίας. Εν προκειμένω, το αίτημα δεν αφορά την παροχή γνώ μης για τη διατήρηση του συνόλου της προηγούμε νης διοικητικής αδείας ίδρυσης ή/και λειτουργίας πτη νο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αλλά μόνο την ορι ζόμενη απόσταση. Επομένως, δεν συνιστά περιορισμό από αυτούς που καθορίζονται στα άρθρα 2 26 και 3 27 του ν. 3919/2011 και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στις διατά ξεις του νόμου αυτού. 35. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011, καταρ γείται το σύστημα προηγούμενης διοικητικής άδειας, όχι όμως και οι απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος, εφόσον δεν αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Ουσιαστικά, συνεπώς, δεν καταργούνται τα κριτήρια αδειοδότησης, αλλά η γραφειοκρατική διαδικα σία εκδόσεως της σχετικής άδειας, η οποία οδηγεί σε αυξημένο διοικητικό κόστος, είναι συχνά χρονοβόρα και επιβραδύνει την είσοδο νέων επαγγελματιών στην αγο ρά, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές του καταναλωτή. 36. Δεδομένου ότι τα επιμέρους κριτήρια ή οι προϋ ποθέσεις αδειοδότησης εξακολουθούν να ισχύουν στο πλαίσιο πλέον της διαδικασίας αναγγελίας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, εφόσον, όμως, δεν εμπίπτουν στους καταργούμενους περιορισμούς του άρθρου 2, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν, προκειμένου να αξιολογηθεί, αν με αυτούς επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και αν συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, οπότε να διαπιστωθεί αν εν τοις πράγμασι αποτελούν εμπόδια για την αδειοδό τηση ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 37. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση για λόγους πληρότητας, πρέπει να εκτιμηθεί, όσον αφο ρά στην τήρηση ελάχιστης απόστασης των πτηνο κτη νοτροφικών εγκαταστάσεων από άλλες εγκαταστάσεις ή φυσικούς χώρους, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011 που παρατέθηκαν ανωτέρω (παρ. 29) για να πρέπει να δια τηρηθεί ο εν λόγω περιορισμός. 26 Εφόσον, οι σχετικές άδειες χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς numerus clausus, ισχύουν χωρίς γεω γραφικούς περιορισμούς (με την επιφύλαξη της επισήμανσης για γεωγραφικούς που δεν είναι αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης, βλ. ανωτέρω υποσημείωση 28) και χωρίς χρο νικούς περιορισμούς δεν εμπίπτει η προϋπόθεση στους περι ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 3919/ Δεν υπάρχει αίτημα για εξαίρεση απαίτησης προηγούμε νης διοικητικής άδειας, οπότε δεν εμπίπτει στο άρθρο 3 του ν. 3919/ ) Εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέ ροντος 38. Ο επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος για τη διατήρηση της προϋπόθεσης της απόαστασης, εί ναι η προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Οι πτηνο κτηνοτροφι κές εγκαταστάσεις, παρά τον εκσυγχρονισμό αυτών, οφείλουν για την αποφυγή προκλήσεως δυσοσμιών, μο λύνσεων των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (είτε δηλ. πόσιμου είτε αρδεύσιμου νερού) και γενικότερα ρύπανσης του περιβάλλοντος να βρίσκονται σε ασφα λείς αποστάσεις από τις περιοχές που ρητά ορίζει η υγειονομική νομοθεσία. 2) Καταλληλότητα, αναγκαιότητα και αρχή της ανα λογικότητας 39. Η ανωτέρω τασσόμενη προϋπόθεση είναι πρό σφορη, διότι δεν είναι θεμιτό να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση πτηνο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με οι κισμούς και χωριά, πόλεις και κωμοπόλεις, παραδοσι ακούς οικισμούς, λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα και εκπαιδευτήρια αλλά και αναγκαίος, διότι σε περίπτωση μη διατήρησής του ο πληθυσμός θα υπόκειται σε κινδύνους υγείας, καθώς παρά τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αυτών δεν δύναται να εκμηδενισθούν για παράδειγμα οι οσμές των ζώων, ενώ σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας τους ο κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων κοντά σε οι κισμούς, ακτές, λίμνες, ποτάμια κ.ά. είναι μεγάλος και δεν δύναται εύκολα να αποκατασταθεί. Επίσης, κρίνε ται και αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδι ωκόμενου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δημοσί ου συμφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο αναλο γικός περιορισμός που θα μπορούσε να διαφυλάξει το σκοπό αυτό (όπως προελέχθη ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων δεν αρκεί). Οι εξαιρέσεις που εισάγο νται κρίνονται αναλογικές, καθώς στην περίπτωση που επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επε ξεργασίας ζωϊκών προϊόντων (τυροκομεία, αλλαντοποι εία κ.λπ.) εντός ή σε γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις πτηνοτροφικών μονάδων για την επεξεργασία αποκλει στικά ομοειδών προϊόντων παραγωγής αυτών, τίθεται η προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι όροι και οι προϋπο θέσεις της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής νομοθε σίας ή άλλης νομοθεσίας και ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα εξασφαλίζουν όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την προστασία των παραγομένων προϊόντων. Η παρα πάνω ρύθμιση τέθηκε ρητά από το νομοθέτη, στο πλαί σιο της εφαρμογής προγράμματος καθετοποίησης πα ραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων πτηνο κτη νοτροφικών εγκαταστάσεων και, επομένως, ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Περαιτέρω, με τη δικλείδα που εισάγει ο νομοθέτης, ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και οι πτηνο κτηνοτροφικές μονάδες θα λειτουργούν υπό τον ίδιο φορέα και ότι οι άδειες λει τουργίας των πτηνο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν θα μεταβιβάζονται σε άλλον φορέα, ανεξάρτητο από τον φορέα εκμετάλλευσης των παραπάνω επιχει ρήσεων, ισχυροποιεί το επιχείρημα, ότι οι εξαιρέσεις είναι αναλογικές και κινούνται στο πλαίσιο του ανα γκαίου, καθώς με τους περιορισμούς που τίθενται δεν καταλείπονται περιθώρια κατάχρησης των κείμενων διατάξεων για τις θεσμοθετημένες τιθέμενες αποστά

10 14150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεις. Τέλος, οι ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν ότι για τη μεταφορά πτηνο κτηνοτροφικής μονάδας σε άλλες εγκαταστάσεις ή για την προσθήκη νέων κτηρια κών εγκαταστάσεων ή για ανακατασκευή αυτών, απαι τούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας κρίνεται αναλογικός, καθώς δεν δύναται διαφορετικά να ελεγ χθεί η επιχείρηση. Αντίστοιχα, η εξαίρεση που εισάγει ο νομοθέτης, στην περίπτωση προσθήκης των κτηριακών εγκαταστάσεων ή ανακατασκευής αυτών που γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της επιχείρησης, χωρίς να αυ ξηθεί ο ζωϊκός πληθυσμός, να απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νέες αποστάσεις που ισχύουν, αλλά εκείνες (οι αποστάσεις) που ίσχυαν, όταν ο ενδιαφερόμενος είχε λάβει την άδεια εκτός και αν αυτές, τότε, ήταν με γαλύτερες, κρίνεται επίσης, αναλογικός. Τέλος, η πρό βλεψη ότι οι ελάχιστες αποστάσεις δεν ισχύουν, όταν πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέ ρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο προηγούμε νης καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτιος για την μετεγκατάσταση της πτηνο κτηνοτροφικής εγκα τάστασης, πλήρους αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη της πτηνο κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κρίνεται αναλο γικός, καθώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης και, επίσης, μεταφέρεται η εγκατάσταση και διαφυλάσσετε, εντεύ θεν, η υγεία των πολιτών. 3) Μη διάκριση 40. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν εισάγει διάκριση ανά λογα με την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την έδρα τους. Συνεπώς, δεν είναι αντί θετος με τη διάταξη του άρθρου 56 ΣΛΕΕ (πρώην 49 ΕΚ) ούτε και οδηγεί σε περιορισμό στην ίδρυση πτη νο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ούτε και περιορί ζει τον ανταγωνισμό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή θεωρεί ότι για τα αιτήματα του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην έκταση που αυτά ήθελε θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3919/2011 με βάσει τα όσα ειδικότερα στο σκε πτικό εκτίθενται, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτε ρου δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως της δημό σιας υγείας, για τη διατήρηση των περιορισμών αυτών, με την επιφύλαξη των επισημάνσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό, καθώς οι προτεινόμενοι περιορισμοί εκπληρώ νουν τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, συνι στούν πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέ τηση των επιδιωκόμενων επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος, και τελούν σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα τους εξ επόψεως εντάσεως επέμβασης στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας. Ειδικότερα: α) Για τους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς: Αρκεί η αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγ γέλματος. Προτείνεται, όμως, να διατηρηθεί ως προ απαιτούμενο η βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος και από πτυχιούχους τυχόν ιδιωτικών πιστοποιημένων ιδρυμάτων. Επίσης, προτείνεται να λη φθούν μέτρα ώστε να περιοριστεί ο χρόνος αναμονής εκπαίδευσης στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Για τις πτηνο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Αρ κεί η αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλματος. Συντρέχουν, όμως, επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δη μοσίου συμφέροντος, και κυρίως της προστασίας της δημόσιας υγείας, για τη διατήρηση των περιορισμών ελάχιστων αποστάσεων, μεταξύ της πτηνοτροφικής μονάδας από οικισμούς και χώρους που χρήζουν προ στασίας. Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε την 27η Ιανουαρίου Η Γνωμοδότηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

11

12 14152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 468/90 Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1308 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 155511 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015. προσωπικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015. προσωπικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης 62α /2015 ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34865 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα