27 Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Technical documents, international practice and the Memorandum of Understanding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27 Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Technical documents, international practice and the Memorandum of Understanding"

Transcript

1 27 Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανακοίνωση έχει σκοπό να αναδείξει τις τεχνικές προδιαγραφές για την σύνταξη τεχνικών κειμένων, τεχνικών εκθέσεων, μνημονίων, όπως αυτές εφαρμόζονται στους κόλπους των Διεθνών Οργανισμών, στα Ηνωμένα Έθνη και στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO. Θα αναπτυχθεί μετα-ορολογικό γλωσσάρι με ορισμούς των βασικών εννοιών και των εν χρήσει σημασιών τους ώστε η ανάλυση του ελληνικού μνημονίου να γίνει εφικτή. Το κατεξοχήν τεχνικό κείμενο του μνημονίου εξετάζεται ως προς τον τύπο (form) ο οποίος επηρεάζει την αναγνωσιμότητα, την εφαρμοστικότητα και τέλος την πλήρωση του σκοπού του. Τονίζονται οι ιδιαιτερότητες, οι παράμετροι της οικονομικής συγκυρίας καθώς και η τεχνογνωσία σύνταξης/συγγραφής τεχνικών κειμένων για χρήση και δημοσιονομική εφαρμογή. Η μέθοδος αξιολόγησης της ποιότητας του ειδικού τεχνικού κειμένου του Μνημονίου βασίστηκε στην προσέγγιση: α. text-focused to reader-focused evaluating text quality β. reading and writing public documents. Λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητας και της κρισιμότητας του Μνημονίου η απαίτηση για ποιότητα ως προς τον τύπο, τη διάταξη της πληροφορίας και την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη μνημονίων καθίσταται επιτακτική. Technical documents, international practice and the Memorandum of Understanding Maria Kardouli, Theodora Akovitsioti ABSTRACT This notice is intended to highlight the technical specifications for the preparation of technical documents, technical reports, memoranda, as applicable within the international organizations, the United Nations and the International Organization for Standardization ISO. A post-orological glossary will be developped with definitions of key concepts and meanings in use in order to analyze the feasibility of the Greek Memorandum. The most special technical text of the memorandum is examined for the type (form) which affects legibility, applicability and finally purpose fulfillment.. Highlighted the particularities, the parameters of the economic situation and the expertise editorial / writing technical documents to be used for financial purposes. The method of evaluating the quality of specialized technical text of the memorandum was based on the approach of: a text-focused to reader-focused evaluating text quality 357

2 b reading and writing public documents. Given the importance and criticality of the Memorandum of the quality requirement as to the type, layout information and the strict implementation of international technical standards for drafting memoranda becomes imperative. 0 Εισαγωγή Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούν τα «κείμενα ειδικού σκοπού» τόσο μέσα στους κόλπους της διεθνούς επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας, όσο και στις δημόσιες διοικήσεις των διαφόρων κρατών, οργανισμών και φορέων της επιστήμης και της τέχνης. Συγκεκριμένο κείμενο για την περίσταση προσφέρει το αποκαλούμενο ευρέως «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» για την οικονομική και χρηματοπιστωτική στήριξη της Ελλάδας, κράτους μέλους της ευρωζώνης, Μάϊος Τους ορισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές θα ακολουθήσουν, η Πίτα του Μνημονίου, η οποία βασίστηκε στο Αριστοτελικό υπόδειγμα των 10+1 οντολογικών κριτηρίων με την οποία παρουσιάζεται το όλον φάσμα της ουσίας, του χρόνου και των λοιπών συστατικών του εγχειρήματος. Στη συνέχεια θα τονισθεί το λεξιλόγιο όρων της κρίσης που δημιούργησε ανασφάλεια και ρήξη της επικοινωνίας ανάμεσα στους συνομιλητές. Τέλος, θα τονιστούν οι έννοιες του Χρόνου και του Είναι που καθορίζουν την υπόσταση του Μνημονίου. Για την αναγνωσιμότητα και την βαρύτητα της σημασίας ενός τεχνικού κειμένου ως προς τον τύπο «forme» και το περιεχόμενο «fond», θα επικαλεσθούμε διεθνείς πρακτικές θεωρητικού και εφαρμοσμένου πλαισίου τόσο στους Πανεπιστημιακούς κόλπους όσο και στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης. Ο τεχνοπολιτισμός, έννοια που αναδύθηκε με την έλευση της τεχνολογίας και στήριξε την έννοια του πολιτισμού εμπλουτίζοντάς την, αξίωσε με τη σειρά της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μειώνουν τον θόρυβο, διευκολύνουν την άμεση πρόσληψη της γνώσης/τεχνογνωσίας και δεν επιτρέπουν στην πολυσημία να προκαλέσει καθυστερήσεις, ελλείψεις, αρνητικές επιπτώσεις στην επικοινωνία. 1 Ιστορικό της περιρρέουσας κατάστασης για τη σύνταξη του τεχνικού κειμένου του Μνημονίου Σύμφωνα με την περιγραφή του Παραρτήματος ΙΙ, της 11 ης Απριλίου 2010, αποφασίζεται σε ημερομηνία ιδιαίτερης σημειολογικής βαρύτητας για τη χώρα «25 η Μαρτίου» συμφωνία σχετικά με τους όρους της χρηματοδοτικής στήριξης από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Την ημερομηνία αυτή διάλεξαν να λάβουν απόφαση για την οικονομική «στήριξη» και την 358

3 απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, αποτέλεσμα βεβαίως κακοδιαχείρισης και έλλειψης πρόβλεψης, εσκεμμένης ή μη, από τις διάφορες κυβερνήσεις της χώρας. Η πλήρης υποταγή στη συνταγή λιτότητας εξαθλίωσης ενός λαού «για το καλό του», όπως αναφέρει ο Francois de Bernard στο βιβλίου του le Gouvernement de la Pauvrete η Διακυβέρνηση της Φτώχειας. Από την επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 65 της 6 ης Μαϊου 2010 αναφέρουμε τα εξής : Στις 25 Μαρτίου 2010 απεφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης για την οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης. Στις 11 Απριλίου 2010, τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ δήλωσαν τη στήριξη της Ελλάδας, με την κατάρτιση κοινού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και τις Ελληνικές Αρχές. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχέδιο προγράμματος, το περίφημο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και επίσης το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής. 2 Ορισμοί Για το περίφημο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της χώρας, το ευρέως καλούμενο «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» δόθηκε πλήθος ορισμών : άλλοι από την Διοίκηση της Ευρώπης προς την Ελάδα, άλλοι από τη σκοπιά της επιστημονικής και τεχνικής μετάφρασης και άλλοι από την παρούσα εργασία. Οι ορισμοί σύμφωνα με τον ISO ποικίλλουν ως προς τη φύση των χαρακτηριστικών που αναφέρουν του οριζόμενου αντικειμένου και το βαθμό επίγνωσης των χαρακτηριστικών αυτών (βλέπε εντατικούς και εκτατικούς ορισμούς). Εμείς ωστόσο, έχουμε δικά μας πρότυπα, τα Αριστοτελικά, όπως μας λέει ο Νικηφόρος Βλεμμύδης κι έτσι οι ορισμοί είναι πότε κύριοι, εφόσον απαριθμούν τα ουσιώδη και τα αμετάβλητα του οριζόμενου, και πότε περιγραφικοί, εφόσον με τα λίγα ουσιώδη που γνωρίζουμε περιλαμβάνουν και τα μη ουσιώδη, επειδή το οριζόμενο δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια. Ο πρώτος ορισμός είναι από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση προς την Ελληνική Διοίκηση και έχει ως εξής : 359

4 Μνημόνιο : τα σχέδια προγράμματος οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής και συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής. Πηγή : Εφημερίς της Κυβερνήσεως φυλ. 65, 6/5/2010. Τα κείμενα του Μνημονίου είναι νομικά κείμενα με οικονομικές πληροφορίες, αφού εκεί περιγράφονται τα «συνομολογούμενα» μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», σχετικά με το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και τη δανειακή σύμβαση της Ελλάδας. Πρόκειται για ορισμό διοίκησης προς άλλη διοίκηση με χαρακτηριστικό τον υψηλό βαθμό αφαίρεσης. Ένα παράδειγμα τέτοιου Μνημονίου είναι το ακόλουθο : Το Μνημόνιο ως από κοινού ομού αποδεκτό συνταγμένο και εφαρμοστέο, δεν είναι τίποτα άλλο από την ΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταξύ δανειστών και δανειζόμενης χώρας. Η έννοια όρος του ΙΙΙου π.χ. αιώνα, για το δάνειο που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κάλυμνας και δύο Κώων χρηματιστών βλέπε η Κάλυμνα της Ιστορίας και η Κάλυμνα των επιγραφών, Γ. Κουκούλης 1980, 1982 εκδ. Αναγνωστηρίου Καλύμνου. Οι συνθήκες, οι όροι δανεισμού, η χώρα/πόλη διαιτησίας, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής αποτελούν πρότυπο (μνημονιακό) ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ για τους ανημέρωτους τεχνοκράτες. Ο δεύτερος ορισμός είναι περιγραφικότερος ορισμός τεχνικού γενικού χαρακτήρα και απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό. Μνημόνιο : κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν παραγγελίας, το μνημόνιο είναι τεχνο επιστημονικό πολύπλοκο κείμενο Σύμβασης μεταξύ μιας χώρας και των δανειστών της που περιγράφει την υπαρκτή δεινή οικονομική κατάσταση, τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα μέτρα ανασυγκρότησής της, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Τρίτος ορισμός : Μνημόνιο : Πρόκειται για τεχνικό κείμενο πολυγνωσιακού, πολυτομεακού περιεχομένου με στόχο τη χάραξη νέας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής για τη μείωση των ελειμμάτων και την καταπολέμηση του χρέους μιας χώρας έναντι της διεθνούς κοινότητας δανειστών. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι ως τεχνικό κείμενο του τομέα της διοίκησης ανήκει στον έντυπο δημόσιο διοικητικό λόγο, με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ουσίας, του περιεχομένου και της μορφής του. 360

5 Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ουσία - ορισμός Κατάσταση - έχειν, έλλειμα, οικονομία Τόπος + Ώρα, Εθνος, Πόροι ουσία - ορισμός συμβαλλόμενοι δανειστές α,β,γ συμβαλλόμενοι δανειστές α,β, χρονοδιάγραμμα περιοδικές εκθέσεις Τομείς (Υγεία, εργασία,φορολογία,παι δεία) ενέργειες δράσεις γλώσσα αναγνωσιμότητα χρονοδιάγραμμα περιοδικές εκθέσεις μορφότυπο/format επιτυχία / αποτυχία σκοπός (τέλος) Τομείς (Υγεία, Εργασία, Φορολογία, Παιδεία) εφαρμοσιμότητα σκοπός (τέλος) γλώσσα αναγνωσιμότητα εφαρμοσιμότητα ενέργειες/δράσεις Τόπος + Ώρα, 'Εθνος, Πόροι επιτυχία / αποτυχία μορφότυπο/format Κατάσταση - έχειν, έλλειμα, οικονομία Ο παραπάνω πίνακας βασίστηκε στο πίνακα οντολογικών κριτηρίων του Αριστοτέλη που ακολουθεί. 361

6 προς τι/σχέση/σχέσεις ποιόν/ποιότητα ποσόν/ποσότητα ουσία/ουσία κείσθαι/κατάσταση έχειν/τοποθέτηση πάσχειν/ένταση πάθος ποιείν/ενέργεια πότε/χρόνος που/τόπος έχειν/τοποθέτηση πάσχειν/ένταση πάθος ποιείν/ενέργεια πότε/χρόνος που/τόπος κείσθαι/κατάσταση ουσία/ουσία ποσόν/ποσότητα ποιόν/ποιότητα προς τι/σχέση/σχέσεις 3 Τεχνικά κριτήρια Ώς τεχνικό/επιστημονικό κείμενο το Μνημόνιο θα όφειλε να διακρίνεται για την εσωτερική οικονομία η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νοηματική του τάξη. Ήτοι, η ουσία και ο τύπος του (fond et form) αποτελούν στοιχεία αλληλένδετα και στοχεύουν στην μετάγγιση της τεχνογνωσίας που μεταφέρει κατά τρόπο οντολογικό. Η διάταξη της τεχνογνωσίας πληροφορίας, θα πρέπει να ανταποκρίνεται Στις απαιτήσεις κριτήρια : * της συνάφειας * της συνοχής * της σταθερής δομής * της ενότητας του ύφους Στην τήρηση κανόνων : * της ορθής χρήσης συνδετικών λέξεων * της σωστής σύνταξης * της ορθογραφίας (σωστή στίξη/χρήση συμβόλων), και Στην περίσταση : * της συνεπούς μεγέθυνσης εννοιών κλειδιών μέσα στο κείμενο για να εντυπωθούν ευκολότερα στο δίσκο της μνήμης (επαναληπτικές υπομνήσεις γεγονότων και ημερομηνιών χάριν της διδακτικής) 362

7 * ενσωμάτωσης ορισμών και λεξιλογίου όρων μέσα στο κείμενο Η νοηματική τάξη συνδέεται : * με την ενότητα του ύφους * με τη συνάφεια των παραγράφων * με τη συνοχή των νοημάτων * με τη μονοσημαντότητα των όρων * με την ακρίβεια επλογής όρων * με την επάρκεια της πληροφόρησης * με την καταλληλότητα της πληροφορίας * με τη διόρθωση προηγούμενων απόψεων, και * με την παράθεση τεκμηριωμένης βελτιωμένης θέσης. Για την τυποποιημένη μορφή των παραπάνω κριτηρίων, βλέπε Πίνακα ΑΑΑ των CCC για τον έντυπο δημόσιο διοικητικό λόγο. Αυτή η τυποποιητική διαδικασία συνάδει με την επιστημονική περιγραφή των κριτηρίων χαρακτηριστικών των τεχνικο επιστημονικών κειμένων, όπως παρέχεται στο έργο του Cokourec για την Τεχνική και Επιστημονική Γαλλική Γλώσσα. Ένα άλλο μοντέλο τυποποίησης που εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο τόσο στην ανάγνωση τεχνικών κειμένων στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στη σύνταξή τους είναι το μοντέλο Αντιστοιχίας Αλληλουχίας και Ακρίβειας, το λεγόμενο CCC (Correspondence Consistency Correctness) που παρουσίασαν 4 σημαντικοί φιλόλογοι για χρήση στη Δημόσια Διοίκηση, στην μελέτη τους για τον έντυπο Δημόσιο Διοικητικό Λόγο. Το καθένα από τα τρία κριτήρια αναπτύσσεται με τη σειρά του σε επιμέρους υποκριτήρια και παραμέτρους τα οποία ενισχύουν την εφαρμογή τους. Βλέπε τον Πίνακα που ακολουθεί Το μοντέλο Αντιστοιχίας Αλληλουχίας Ακρίβειας (AAA) (The CCC Model for text evaluation : Correspondence Consistency Correctness ) Α) Είδος Εγγράφου : ι) καταλληλότητα, ιι) θεματική καθαρότητα, ιιι) τήρηση κανόνων Β) Περιεχόμενο : ι) επαρκής πληροφόρηση, ιι) συνάφεια, ιιι) πιστότητα Γ) Δομή : ι) σταθερή δομή, ιι) ορθή χρήση συνδετικών λέξεων Δ) Διατύπωση : ι) κατάλληλη διατύπωση, ιι) ενότητα ύφους, ιιι) σωστή σύνταξη και επιλογή λέξεων Ε) Εμφάνιση : ι) κατάλληλη μορφή, ιι) προσαρμογή κειμένου στη μορφή, ιιι) ορθογραφία και σωστή στίξη. Προσαρμογή και μετάφραση του Πίνακα από το βιβλίο του Jansen Daniel & R. Newtelings [1]. 363

8 Τα μνημόνια ως τεχνικά κείμενα εντάσσονται στην κατηγορία των ειδικών κειμένων και η σύνταξή τους πραγματοποιείται βάσει κοινών κριτηρίων. Εξ ορισμού, το τεχνικό κείμενο φέρει τεχνογνωσία, ενός ή περισσοτέρων τομέων γνώσης, και υπακούει σε αυστηρούς κανόνες σχεδίασης. Η νοηματική τάξη η οποία αφορά στον τύπο (forme), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εσωτερική οικονομία του κειμένου. Οι σχέσεις που διέπουν τα δεδομένα διευκολύνουν την ανάγνωση κατανόησή τους και υποβοηθούν την ανάκληση. Στην παρούσα περίπτωση του κειμένου του μνημονίου προστίθεται και η διάσταση του διοικητικού λόγου. Άρα το κείμενο του μνημονίου πέραν του τεχνικού χαρακτηριστικού έχει και την νομολογική εσωτερική υπηρεσία και πληροφορία, χωρίς να αγνοείται το «δια ταύτα» του δημόσιου διοικητικού λόγου. Έτσι τα βασικά του χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα παρακάτω : Ενώ η τεχνική γλώσσα στη Δημόσια Διοίκηση είναι σχοινοτενής, με τη βραχύτερη πρόταση να αριθμεί 29 λέξεις και τη μακρύτερη 91 λέξεις, κατά τον Cokourec, τα παρακάτω κριτήρια έρχονται να συγκεράσουν αυτό το γνώρισμα : Τα κριτήρια συνοχής ( cohesion), συνάφειας (coherence), συντακτικής πύκνωσης (condensation syntactique), απρόσωπες φράσεις (impersonnalite des phrases). 4 Περί τυποποίησης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη τεχνικών κειμένων. Η τυποποίηση, διαδικασία για την από κοινού συναινετική επιλογή για χρήση μέρους του λόγου όπως ο όρος ή όλου όπως είναι το κείμενο, κυρίως στη σύνταξή του αφορά την επιστήμη και την τέχνη. Για την επιστήμη, η τυποποίηση όρων άρχισε τον 19 ο αιώνα, για δε την τέχνη, τον 20 ο αιώνα. Για να εναρμονιστεί η διαδικασία παραγωγής όρων/κειμένων και να αποφευχθεί η ανεπίτρεπτη αταξία, η τυποποίηση απετέλεσε αντίδοτο για την έκρηξη τεχνογνωσίας και την ανάγνωση της σχετικής πληροφορίας. Η τυποποίηση σε επίπεδα ορολογικών αρχών, λεξιλογίων, βλέπε ορολογικοί κανόνες και νόρμες, επέτρεψαν σε διεθνείς οργανισμούς (ISO) να δημιουργήσουν, να συλλέξουν, να καταχωρίσουν, να επεξεργασθούν και να αποθηκεύσουν για περαιτέρω διάχυση και ανταλλαγή ορολογικών δεδομένων, με άλλα λόγια, «τεχνογνωσίας» σε εθνική και σε παγκόσμια κλίμακα (βλέπε ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, INFOTERM). Στην τυποποίηση των ορολογικών δεδομένων προστίθεται η συναινετική τυποποιημένη μορφή σύνταξης τεχνικού κειμένου από διεθνείς οργανισμούς. Οι εμπειρογνώμονες, οι εντεταλμένοι από τους διεθνείς οργανισμούς Η.Ε. ή διεθνείς ομίλους, να συντάξουν σε γλώσσα, μη μητρική, δεδομένα τεχνικά/επιστημονικά ενός τομέα ή ενός τομέα έρευνας, διευκολύνονται στη σύνταξη τεχνικών κειμένων με την τυποποιημένη μορφή (form). Τα 364

9 κείμενα αυτά καλούνται τεχνικές εκθέσεις και ακολουθούν μια τυποποιημένη μορφή ως προς την εξωτερική εικόνα και την εσωτερική διάταξη των παραγράφων. Σέβονται και υπακούουν στα κριτήρια : Της συνοχής, της συνάφειας, της χρήσης τυποποιημένων όρων, της χρήσης πινάκων και άλλων γραφικών στοιχείων, της ονοματοποίησης, της λακωνικότητας, της συντακτικής πυκνότητας, της μονοσημαντότητας (intellectualization), και της χρήσης διευθυντικών περιλήψεων, λεξιλογίων όρων, ορισμών και συμπερασμάτων. Οι τεχνικές εκθέσεις των Οργανισμών FAO, UNEP & UNESCO είναι χαρακτηριστικά πρότυπα σύνταξης τεχνικών κειμένων. Οι τεχνικές εκθέσεις συντάσσονται σε κοινή γλώσσα την αγγλική και όχι στη μητρική τους. Ακολουθούν κοινούς κανόνες ως προς τον τύπο (form), την παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης με αυστηρή διάταξη, executive summary, αριθμημένες παραγράφους, λογική διάταξη, συμπεράσματα και χρήση τυποποιημένων όρων και τεχνοδιάλεκτο ανάλογα με το θέμα ως προς τον τύπο και την ουσία του περιεχομένου, την τεχνική/επιστημονική πληροφορία ή τεχνογνωσία. Οι διεθνείς τεχνικές μελέτες ή εκθέσεις ακολουθούν το ίδιο κοινό πρότυπο. 5 Το Ελληνικό Μνημόνιο και το Γλωσσάρι της Κρίσης Δειγματοληπτικά θα αναλύσουμε, σύμφωνα με τα προλεχθέντα κριτήρια, ορισμένους όρους/ορισμούς που εντάσσονται στο μνημονιακό γλωσσάρι της κρίσης. Μιας κρίσης που δημιουργήθηκε και με τη συμβολή της γλώσσας, η οποία αναγκάσθηκε να αφομοιώσει (όπως αφομοιώνεται και η αλλαγή ποσοστού του ΦΠΑ από τους εστιάτορες) όρους πολυδιάστατους, άγνωστους για τα ελληνικά δεδομένα, δύσπεπτους και με λαθεμένη χρονική τοποθέτηση. Πρόκειται για μια εξαγορά χρόνου της Ελλάδας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλληγορικά θ αναφερθώ στην προσωποποίηση του χρήματος στην τέχνη με τη μορφή του Διαβόλου. Διάβολος αυτός που διαβάλλει δηλαδή στην περίπτωσή μας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, που δίνουν το χρήμα γι αυτή την εξαγορά του χρόνου και οι οποίοι ευθύνονται για την υποτέλεια και την εξαθλίωση της χώρας μας και του λαού της. Το άρμα αυτής της Διαβολικής εκστρατείας, μια γλωσσική πλατφόρμα προσηλυτισμού της κοινωνίας μας σε έννοιες που μεταφέρουν αρνητικά και πρωτόγνωρα νοήματα. 6 Δεκαπέντε όροι / ορισμοί Παραθέτουμε μερικές από τις δεκάδες λέξεις που συνοδεύουν την βαθιά κρίση στην καθημερινότητα των πολιτών της χώρας μας, οι οποίοι καλούνται και να τις αφομοιώσουν : Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) : διεθνής οργανισμός που επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρακολουθεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέρει οικονομική τεχνική βοήθεια. 365

10 Δανειακή σύμβαση ή Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδας : είναι διεθνής σύμβαση που συμφωνήθηκε στις 8 Μαϊου 2010 μεταξύ των χωρών μελών της ευρωζώνης προκειμένου η χώρα μας να λάβει την οικονομική βοήθεια ύψους 80 εκ.. Επιμήκυνση : όταν στη λήξη ενός ομολόγου που πρέπει να πληρωθεί ο κάτοχος του το κράτος ζητά να υπάρξει παράταση με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους δανεισμού. Ευρωομόλογο : Το ομόλογο με βάση το οποίο τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα δανείζονται ενιαία και όχι το καθένα ξεχωριστά. Κούρεμα : Η εθελούσια διαγραφή ύψους 50% του ελληνικού χρέους από τους ιδιώτες πιστωτές που συμφωνήθηκε από την Ε.Ε. στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του Μνημόνιο : Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ), το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) στις συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής που έχουν επικρατήσει να αποκαλούνται με έναν όρο μνημόνιο, συνόδευαν την αίτηση της Κυβέρνησης για δανεισμό προς την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας : Εταιρεία που προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων (ιδιώτες, επιχειρήσεις, κράτος) και τα χρεόγραφα που εκδίδουν με στόχο να ενημερώσουν καλύτερα τους δανειστές. Ομάδα Κρούσης (Task Force) : Η ομάδα των τεχνοκρατών με συμβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που καταθέτουν σχετικές εκθέσεις προς την Ε.Ε. Πιστωτικό γεγονός (credit event) : Η αθέτηση των υποχρεώσεων μιας χώρας ως πρoς το χρέος της και συμβάντα όπως η αδυναμία πληρωμής, η αναδιάρθρωση και η πτώχευση. Τροϊκα : οι δανειστές της Ελλάδας, δηλαδή η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποί τους που διενεργούν τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας. CDS (Credit Default Swap) : είναι μία σύμβαση ανταλλαγής στην οποία ο αγοραστής της πραγματοποιεί σειρά πληρωμών προς τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή και σε αντάλλαγμα δέχεται εφάπαξ πληρωμή σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό μέσο (συνήθως ομόλογο ή δάνειο) χαρακτηρισθεί από αθέτηση του εκδότη. Στην απλή μορφή της είναι μια διμερής σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή της προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο και αναφέρεται σε συγκεκριμένο ομόλογο χρέους 366

11 μιας «οντότητας αναφοράς», η οποία οντότητα συνήθως είναι κράτος ή νομικό πρόσωπο όπως μια εταιρεία. EFSF (European Financial Stability Facility) Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας : είναι ένας θεσμός που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη παρέχοντας βοήθεια στα υπερχρεωμένα κράτη της ευρωζώνης. Hedge Funds : είναι ένα κεφάλαιο ανοικτού ή κλειστού τύπου όπου ένας διαχειριστής επενδύει τα χρήματα των μετόχων. PSI (Public Sector Involvement) : Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μείωση του ελληνικού χρέους με ανταλλαγή ομολόγων. Spread : Εννοούμε κυρίως τη διαφορά της απόδοσης των ελληνικών από τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα αναφοράς. 7 Heidegger 1927 «Είναι και Χρόνος» Με το βιβλίο του αυτό ο Heidegger ξαναφέρνει στο φιλοσοφικό προσκήνιο το θεμελιώδες ερώτημα πάσης φιλοσοφίας, το Πλατωνικό εκείνο «τίποτε βούλεσθε σημαίνειν οπόταν ον φθέγγησθε». Θεωρεί ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποτελεί «ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ», ότι γίνεται ο «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ» και με τον τρόπο αυτό αμφισβητεί την αξία του «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» στην «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». Η απάντηση στο «ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ» χωρίζεται σε δύο σκέλη : 1) το νόημα του είναι (ορίζοντας χρόνος), και 2) του ίδιου του είναι. Η λεκτική δηλαδή έκφραση ονομάζει το αντικείμενο μέσω της «νοηματικής σύλληψής του. Έχουμε λοιπόν το σημαίνον : λεκτική έκφραση, το σημαινόμενο : αντικείμενο και το νόημα : χρόνος, χρονικότητα. Το «είναι» λοιπόν και ο «χρόνος» πρέπει να συμπορεύονται. Χωρίς αυτή τη χρονική δυναμιτοποίηση της Οντολογίας του Είναι δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχία στη συνταγή του Μνημονίου. Θα ζητείται πάντα η συμβολή του Εωσφόρου όπως τον απεικονίζει ο Γκόγια στο έργο του «Σάββατο των Μαγισσών» για τον προσδιορισμό της χρονικότητας στην οντολογική και σημασιολογική αξία των όρων του γλωσσαρίου της κρίσης. 367

12 8 Συμπεράσματα Το ουσιαστικό γνώρισμα του γραπτού λόγου σε σχέση με τον προφορικό είναι η μείωση της σκοτεινότητας, της διγλωσσίας, της αμφισημίας, χαρακτηριστικών που αποτελούν τους εχθρούς των γλωσσών. Ο Gustave Guillaume πίστευε ότι ο γραπτός λόγος μειώνει την πνευματική διαταραχή και ότι η σίγαση των διαταραχών του εγκεφάλου γίνεται μόνο μέσω της άσκησης του γραπτού λόγου. Εμείς πιστεύουμε ακόμη περισσότερο, με την ιδιαιτερότητα του τεχνοεπιστημονικού λόγου και τη νομική διάσταση του έντυπου δημόσιου διοικητικού λόγου ότι η άσκηση σύνταξης τέτοιων κειμένων γίνεται ο απομειωτής της εγκεφαλικής διαταραχής με την ενδυνάμωση της έκφρασης της ακρίβειας. Ουσιαστική επομένως η θέση της τυποποιητικής διάστασης της Ορολογικής διαδικασίας η 368

13 οποία στηρίζει τη γνωσιολογική τεχνο-γλωσσολογική προσέγγιση, ως προς τις σχέσεις λογικής, οντολογίας της μεταδιδόμενης γνώσης με τη χρήση μονοσήμαντων όρων. Το μνημόνιο, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, την επιστολή προθέσεων και την τεχνική έκθεση, είναι κείμενο ειδικού σκοπού, πολύπλοκο, ένεκα μορφής, περιεχομένου και αριθμού συντακτών, και αφορά αφενός στα δεδομένα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της Ελλάδας καθώς και στους όρους προϋποθέσεις μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη: το Ελληνικό κράτος ως παραγγελιοδόχος του τεχνικού κειμένου και οι δανειστές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Αυτό λοιπόν το τεχνικό κείμενο με τα πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και παραμέτρους με την επωνυμία «Μνημόνιο» θεωρείται μοναδικό είδος πολυπλοκότητας ως κείμενο έντυπου διοικητικού λόγου. Γιατί δύο φιλόλογοι μεταφραστές, με ορολογική παιδεία και εμπειρία στα τεχνικά κείμενα της δημόσιας διοίκησης και της διεθνούς επαγγελματικής, τεχνο-επιστημονικής επικοινωνίας, FAO, UNESCO, ΟΟΣΑ,UNEP, ISO, έδειξαν ενδιαφέρον για το γλωσσικό περιβάλλον της τόσο ουσιαστικής τεχνογνωσίας πληροφορίας για τη χώρα; Διότι έζησαν εκ του σύνεγγυς τη δυσκολία της ανάγνωσης και την αταξία στην κατανόηση μεταξύ των διαπραγματευτών της Τριμερούς Ομάδας (ΤΡΟΪΚΑΣ) και των ελλήνων εκπροσώπων, την επιζήμια καθυστέρηση ένεκα θολερής και ανακριβούς επικοινωνίας ελλείψει κοινής γλώσσας με συναινετικά αποδεκτούς όρους. Η κοινή γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα που εξασφαλίζει ακρίβεια αντιστοιχίας έννοιας όρου και πρακτικής εφαρμογής, χρονισμού και συναίνεσης. Την ευρεία συναίνεση μεταξύ των επικοινωνούντων. Αυτό το βασικό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Τυποποίησης, χάριν της ενοποίησης της γνώσης και της επικοινώνησης αυτής της γνώσης. Πέραν των ορισμών που παρατέθηκαν ας σημειωθούν και οι ορισμοί του λεξικού Larousse όπου τα Μνημόνια είναι διπλωματικά σημειώματα που περιέχουν επιτομές καταστάσεων ενός θέματος και υπομνήματα για την υπενθύμιση αυτών των θεμάτων σε ένα άτομο ή σε πολλά. Ως προς τη μορφή των κειμένων των MEMORANDA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ τα οποία θα καθορίζουν νομοτελειακά την ποιότητα της καθημερινότητας ενός λαού και την εν δυνάμει πνευματική παραγωγή των ελλήνων εντός και εκτός της χώρας, η μορφή αυτή δεν συνάδει με τη βαρύτητα της σημασίας και των επιπτώσεων ενός τόσο σημαδιακού κειμένου. Η πρόκληση ωστόσο για όλους εμάς για τα «εσσόμενα» έγκειται όχι στο «καλό κουράγιο» 369

14 αλλά στη γνώση των «προτεόντων» και των «εόντων» που πρέσβευε και πρεσβεύει η ΚΛΕΙΩ, η Μούσα της Ιστορίας, της οποίας την χρυσή κλείδα κατέχει. 9 Βιβλιογραφία [ 1] Janssen D., Improving the quality of public documents in Reading and Writing Public Documents, εκδ. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2001 [2] Cokourek, La langue francaise de la Technique et de la Science, Brandsletter, 1991 [3] Heidegger, «Είναι και Χρόνος», 1927 [4] Δικτυακή Πύλη Europa [5] Εφημερίς της Κυβερνήσεως, φύλλο 65, 6/5/2012 [6 ] Καρδούλη Μ. Ακοβιτσιώτη Θ., «Ο μύθος της ορολογίας :Ένα οδοιπορικό στη σύγχρονη προσέγγιση παραγωγής, εκφοράς και χρήσης των όρων» στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Ανακοινώσεις 3 ου Συνεδρίου (1-3 Νοεμβρίου 2001), εκδόσεις ΕΛΕΤΟ, Αθήνα 2001 [7] Niels van der Mast and Janssen D., Strategic revision of public documents in Reading and Writing Public Documents,εκδ. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia 2001 [8] Αριστοτέλης, Τοπικά, Τόμος Α, Bude, Guillaume, Paris,1969 [9] Schriver, K.A. Evaluating text quality : The continuum from text focused to reader focused methods, IEEE Transactions on Professional Communication, τεύχος 32. Μαρία Καρδούλη Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤO Στέλεχος Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.ΕΚΚΔ. Ηλ-ταχ.: Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Μεταφράστρια Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ηλ-ταχ.: 370

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη

Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μαρία Καρδούλη, Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο Μνημόνιο Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης)

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) 1. Χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση Α. Περιεχόμενο: πλούτος ιδεών σχετικών με το εξεταζόμενο θέμα. Β. Διάταξη νοημάτων: διάταξη ύλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 14 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4046 Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Απομείωση του δημόσιου χρέους χωρίς αλλαγή πολιτικής;

Απομείωση του δημόσιου χρέους χωρίς αλλαγή πολιτικής; Απομείωση του δημόσιου χρέους χωρίς αλλαγή πολιτικής; του Γιάννη Μηλιού 1 1. Δημόσιο χρέος και πρωτογενή πλεονάσματα: Ιαπωνικό ή ελληνικό (και ευρωπαϊκό) «παράδοξο»; Το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αυξήθηκε το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 91/ Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 91/ Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 91/27.3.2014 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Σεμινάριο Jean Monnet Παν. Μακεδονίας 30/5/13 Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση της Ευρωζώνης και Παγκοσμιοποίηση

Κρίση της Ευρωζώνης και Παγκοσμιοποίηση Κρίση της Ευρωζώνης και Παγκοσμιοποίηση Χριστόφορος Σαρδελής Αθήνα, 23 Μαίου 2011 Once upon a time We had a Dream Το ΕΥΡΩ εισήχθη σαν μετεξέλιξη του ασταθούς ERM και ήταν σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654)

Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654) Κείμενο Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654) Τι πρέπει να γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά στο γλωσσικό μάθημα; Εδώ και χρόνια, αναφερόμαστε στην κριτική σκέψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ FRANCESCO DRUDI HEAD OF FISCAL POLICIES DIVISION, EUROPEAN CENTRAL BANK TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Η πολιτική της υπευθυνότητας στην έρευνα.

Η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Η πολιτική της υπευθυνότητας στην έρευνα. Η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Η πολιτική της υπευθυνότητας στην έρευνα. Δρ. Σ. Κολυβά Τμήμα Ανάπτυξης, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Όμιλος Φίλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Αθήνα, 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ PRESIDENT, HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ECONOMIST CONFERENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η αλήθεια είναι ότι η πλήρη ορθολογικότητα στις αποφάσεις που παίρνουμε έιναι ανέφικτη. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η αλήθεια είναι ότι η πλήρη ορθολογικότητα στις αποφάσεις που παίρνουμε έιναι ανέφικτη. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. ΕΡΕΥΝΑ «Η οικοδόμηση ενός πολυκριτηριακού μοντέλου ανάλυσης αποφάσεων εκλογικεύοντας την ελληνική κρίση χρέους για την πιο ακριβή διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας.» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλήθεια είναι ότι η πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 342 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 12: Διεθνής Τραπεζική και Κίνδυνος Χώρας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα