ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ"

Transcript

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ανδρέας Ματζαράκης ( 1 ), Χρήστος Μπαλαφούτης (²), Helmut Mayer ( 1 ) ( 1 ) Meteorologisches Institut, Universität Freiburg, D Freiburg (²) Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, TK Θεσ/νίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα βιοκλιματικών και κλιματικών χαρτών, που έχουν υπολογιστεί και σχεδιαστεί με τη βοήθεια των Η/Υ. Χάρτες αυτού του είδους προσφέρουν μεγάλη πιστότητα και πολύ καλή ποιότητα και μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση κλιματικών και βιοκλιματικών παραμέτρων κατά τους διάφορους τουριστικούς, οικιστικούς, αρχιτεκτονικούς και χωροταξικούς στόχους και σχεδιασμούς. Για την κατασκευή των χαρτών αυτών απαιτούνται μετεωρολογικά, κλιματικά, γεωγραφικά και τοπογραφικά δεδομένα. Τη βάση για τους βιοκλιματικούς χάρτες που παρουσιάζονται αποτέλεσαν τα συνοπτικά στοιχεία της 12 UTC για την περίοδο , ενώ για τους κλιματικούς χάρτες χρησιμοποιήθηκαν τα κλιματικά στοιχεία της περιόδου Τα Γεωγραφικά και τοπογραφικά στοιχεία πάρθηκαν από τοπογραφικό μοντέλο της Ελλάδας. Βασικό κορμό της βιοκλιματικής μελέτης αποτέλεσαν δύο βιοκλιματικά μοντέλα του ανθρώπινου οργανισμού, το KLIMA-MICHEL-MODELL και το MEMI. Ομοίως για το υπολογισμό της Μέσης Ακτινοβολικής Θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ακτινοβολίας. Η εφαρμογή αυτών των μοντέλων οδήγησε στην εκτίμηση των βιοκλιματικών δεικτών PMV (Predicted Mean Vote) και PET (Physiologic Equivalent Temperature) για 12 συνοπτικούς σταθμούς της ΕΜΥ. Αντίστοιχα, για την κλιματική μελέτη έγινε ανάλυση των θερμοκρασιών του αέρα για 86 κλιματικούς σταθμούς της χώρας. Με την βοήθεια στοχαστικών-στατιστικών μοντέλων πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των σημειακών στοιχείων στο χώρο, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης και τη χρήση ενός τοπογραφικού μοντέλου της Ελλάδος. Τις εξαρτημένες μεταβλητές για την στατιστική ανάλυση απετέλεσαν οι υπολογισμοί του PMV, της PET και της Θερμοκρασίας του Αέρα και ως ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρήθηκαν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, η ηπειρωτικότητα, στοιχεία κλιτύων, ο προσανατολισμός και η κατανομή ξηράς και θάλασσας. Η προκύπτουσα στατιστική συσχέτιση είναι πολύ υψηλή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι χάρτες του PMV της PET και της Θερμοκρασίας του Αέρα. Η γεωγραφική κατανομή των παραμέτρων είναι πολύ ικανοποιητική και ερμηνεύει πολύ καλά τις κλιματικές ιδιαιτερότητες του πολύπλοκου ελλαδικού ανάγλυφου. CONSTRUCTION OF BIOCLIMATIC AND CLIMATIC MAPS FOR THE GREEK AREA A. Matzarakis, ( 1 ), Ch. Balafoutis (²), Helmut Mayer ( 1 ) ( 1 ) Meteorologisches Institut, Universität Freiburg, D Freiburg (²)Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki GR THESSALONIKI ABSTRACT In this paper there are presented examples of bioclimatic and climatic maps which have been calculated and designed with the aid of computers. These kinds of maps provide great accuracy an very good quality. They also correspond to the demand of climatic and bioclimatic parameters for tourist, sheltering, architectural and land planning aims and planning. In order to create these maps, meteorological, climatic, geographic and topographic data is demanded. The synoptic data of the 12 UTC for the period compose the basis for

2 the bioclimatic maps. For the climatic maps there were used the climatic elements for the period The geographic and topographic data was taken from a model of the Greek topography. The two bioclimatic models, KLIMA-MICHEL-MODELL and MEMI, of the human body constituted the basis of this bioclimatic study. Similarly, for the calculation of the Mean Radiation Temperature T mrt a radiation model was used. The application of these models lead to the evaluation of the bioclimatic indexes PMV (Predicted Mean Vote) and PET (Physiological Equivalent Temperature) for the 12 synoptic stations. Respectively, for the climatic study there has been an analysis of the air temperature for 86 climatic stations of the country. Using stochastic-statistic models we achieved the transfer of point elements in space. This work was materialized by the multiple regression method combined with the topographic model of Greece. The depended variables for the statistic analysis resulted by the calculation of PMV, PET and Air Temperature. The independent variables were the longitude, latitude, continentality, slope elements, orientation and the land/sea distribution. The outcome indicates a high correlation value. The PMV, PET and Air Temperature maps consist the conclusive product of this survey. The geographic distribution of the parameters is very satisfactory and it also interprets very well the climatic peculiarities of the complex Greek relief. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, οι θεματικοί χάρτες στους οποίους ανήκουν και οι κλιματικοί, αποτελούν βασικά εργαλεία για την ερμηνεία, την ανάλυση και την μελέτη των κλιματικών και βιοκλιματικών συνθηκών μιας περιοχής. Οι θεματικοί χάρτες υποδιαιρούνται σε δύο τύπους. (Zimmermann και Kienast, 1995). Οι χάρτες του πρώτου τύπου είναι προϊόντα επιτόπιας έρευνας και μας εφοδιάζουν γενικά με πληροφορίες όπως π.χ. γεωλογικά στρώματα, τύπους επιφανειών ή τύποι χρήσης γης. Στους χάρτες του δευτέρου τύπου τα αποτελέσματα τους βασίζονται σε σημειακές μετρήσεις, δηλαδή οι μετρήσεις από ορισμένα σημεία επεκτείνονται σε όλη την περιοχή με τη εφαρμογή στατιστικών μεθόδων, που τελικά οδηγούν στις σύλληψη και στη δομή ειδικών χαρτών όπως είναι οι βιοκλιματικοί χάρτες που έχουν παρουσιαστεί από διάφορους ερευνητές (Jendritzky et al., 1990, Matzarakis, 1995, Matzarakis και Mayer, 1997). Οι παραπάνω ερευνητές βάσισαν τις εργασίες τους σε γνωστά βιοκλιματικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην κεντρική Ευρώπη για βιοκλιματικές μελέτες. Τα μοντέλα αυτά γνωστά ως KLIMA-MICHEL-MODELL (Fanger, 1972, Jendritzky et al., 1990) και ΜΕΜΙ (Höppe, 1984). Ομοίως για το υπολογισμό της Μέσης Ακτινοβολικής Θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ακτινοβολίας (Ματζαράκης, 1995). Η εφαρμογή αυτών των μοντέλων οδήγησε στην εκτίμηση των βιοκλιματικών δεικτών PMV (Predicted Mean Vote) και PET (Physiologic Equivalent Temperature). Στα ίδια μοντέλα βασίζεται και η παρούσα εργασία προκειμένου να συνταχθούν βιοκλιματικοί χάρτες του ελληνικού χώρου. Πέρα από τη σύνταξη βιοκλιματικών χαρτών επιχειρείται η σύνταξη κλιματικών χαρτών θερμοκρασίας του αέρα. Χάρτες αυτού του είδους έχουν παρουσιαστεί από τους Mariolopoulos και Livanthinos (1935) και Κοτίνη-Ζαμπάκα (1983), οι οποίοι όμως έχουν χαραχθεί με μη μηχανικούς τρόπους. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Για την κατασκευή των βιοκλιματικών και κλιματικών χαρτών απαιτούνται μετεωρολογικά, κλιματικά, γεωγραφικά και τοπογραφικά δεδομένα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα εισόδου για τους βιοκλιματικούς χάρτες που παρουσιάζονται αποτέλεσαν τα συνοπτικά στοιχεία της 12 UTC για την περίοδο , και προέρχονται από 12 συνοπτικούς σταθμούς της ΕΜΥ.

3 Για τους κλιματικούς χάρτες χρησιμοποιήθηκαν τα κλιματικά στοιχεία της περιόδου για 86 κλιματικούς σταθμούς (Ανδρεάκος, 1978). Τα Γεωγραφικά και τοπογραφικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη όλων των χαρτών ελήφθησαν από σχετικό τοπογραφικό μοντέλο της Ελλάδας (Ματζαράκης, 1995). Πολλές κλιματικές κλιματικές συνιστώσες εξαρτώνται από την τοπογραφία μιας περιοχής καθώς επίσης και από το υψόμετρο και τον προσανατολισμό αυτής. Επομένως θεωρείται απαραίτητο να προσδιορισθούν τα υψόμετρα της μελετώμενης περιοχής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό τοπογραφικό μοντέλο (Ματζαράκης, 1995) που βασίστηκε στους χάρτες γενικής χρήσης με κλίμακα 1: (ΓΥΣ). Το μοντέλο αυτό αποτελείται από πλέγματα εμβαδού 2.4 km 2 περίπου (1.85 επί 1.3 km). Για την κατασκευή των βιοκλιματικών χαρτών χρησιμοποιήσαμε δεδομένα Θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, νέφωσης και ορατότητας. Επιπλέον υπολογίστηκαν έμμεσα στοιχεία ακτινοβολίας καθώς και θερμοφυσιολογικές παράμετροι ενδυμασίας και δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται στο θερμότερο τμήμα της ημέρας (12 UTC) και αναφέρονται μόνο σε 12 σταθμούς χαμηλού υψομέτρου (< 650 m). Επομένως το περιορισμένο σε αριθμό δίκτυο σταθμών τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφο διάσταση του χώρου επιβάλει εκ των πραγμάτων πολύ σημαντικούς περιορισμούς στον προσδιορισμό του τελικού αντικειμενικού αποτελέσματος. Οι περιορισμοί αυτοί επιχειρήθηκε να παρακαμφθούν κάνοντας χρήση στοχαστικών-στατιστικών μοντέλων, τα οποία έχουν την παρακάτω γενική μορφή: Υ = f(x1,x2,...,x6) = a 0 +a 1 *X1+...+a 6 *X6 όπου: Υ = Εξαρτημένη μεταβλητή (Τιμή θερμικής επίδρασης - PET ή PMV) a ι = Συντελεστές (i= 0,...,6). X j = Ανεξάρτητες μεταβλητές (j = 1,...,6) Χ1 = Γεωγραφικό πλάτος, Χ2 = Βαθμός ηπειρωτικότητας Χ3 = Υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, Χ4 = Γωνία κλίσης του εδάφους Χ5 = Προσανατολισμός κλιτύος, Χ6 = Ποσοστό ξηράς ή θάλασσας. Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού έδωσε αποτελέσματα που παρουσίασαν πολύ υψηλή στατιστική συσχέτιση μεγαλύτερη του Και για τους κλιματικούς χάρτες της θερμοκρασίας του αέρα εφαρμόσαμε την ίδια μέθοδο, όπου σαν εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι θερμοκρασίες του αέρα ενώ σαν ανεξάρτητες μεταβλητές το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, υψόμετρο, η μικρότερη απόσταση κάθε πλέγματος από την θάλασσα και η αναλογία ξηράς/θάλασσας πλεγμάτων διαμέτρου 30 km. Τα στατιστικά αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής ήταν άκρως ικανοποιητικά και οι συντελεστές συσχέτισης κυμάνθηκαν από 0.86 (Ιούλιος) έως 0.97 (Ιανουάριος). ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η εφαρμογή των προαναφερθέντων μοντέλων οδήγησε τελικά στην σχεδίαση, με την βοήθεια του Η/Υ, των μηνιαίων χαρτών βιοκλιματικών και κλιματικών παραμέτρων. Επιλεκτικά στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στους Χάρτες 1, 2 και 3 που ακολουθούν οι συνθήκες του PMV (Χάρτης 1), του PET (Χάρτης 2), για τον μήνα Ιούλιο και της ετήσιας θερμοκρασίας του αέρα (Χάρτης 3). Η μελέτη και η ανάλυση του Χάρτη 1 δείχνει ότι σχεδόν όλη η χώρα κυριαρχείται από βιοκλιματικές συνθήκες, οι οποίες εκφράζουν επιβάρυνση από ζέστη. Τιμές του PMV στη βαθμίδα της μεγάλης θερμικής επιβάρυνσης (2.1 με 3.0) σημειώνονται σε υψόμετρα επάνω από m, ενώ τιμές στη βαθμίδα με μέτρια επιβάρυνση (1.3 και 2.0) εμφανίζονται σε περιοχές, οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρα που κυμαίνονται από m. Χαρακτηριστικό φαινόμενο του μήνα αυτού αλλά και γενικά όλου του καλοκαιριού είναι ότι δεν παρατηρούνται βιοκλιματικές συνθήκες θερμικής άνεσης στις κατοικημένες περιοχές της

4 χώρας. Οι περιοχές, στις οποίες εκδηλώνεται θερμική άνεση βρίσκονται σε υψόμετρα από 1200 έως 2500 m. Μέγιστες τιμές του PMV εκδηλώνονται σε θέσεις με μεσημβρινό προσανατολισμό στην ενδοχώρα. Οι περιοχές στις οποίες εκδηλώνονται δυσμενείς βιοκλιματικές συνθήκες εντοπίζονται κυρίως στην πεδιάδα Θεσ/νίκης και Σερρών και σε μικρότερη έκταση στο Θεσσαλικό κάμπο. Ακόμη σε υψόμετρα μικρότερα των 300 m σε όλο τον ελληνικό χώρο παρατηρούνται με μορφή μωσαϊκού οι δυσμενείς αυτές συνθήκες. Η παρουσία στη Β. Ελλάδα είναι συνάρτηση των υψηλών υγρασιών που κυριαρχούν στην περιοχή. Στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους οι τιμές του PMV, είναι μικρότερες από τις τιμές της υπόλοιπης Ελλάδας, διότι κατά την περίοδο αυτή τα νησιά και οι ακτές του Αιγαίου βρίσκονται κάτω από την επίδραση των ετησίων ανέμων. Η θερμική ουδετερότητα σημειώνεται σε πολύ μικρή έκταση, όπως δείχνει ο Χάρτης 1. Η μελέτη του Χάρτη 2, δείχνει ότι η κατανομή του δείκτη PET, ο οποίος περιγράφει τις βιοκλιματικές συνθήκες σε ισοδύναμες τιμές θερμοκρασίας, σε βαθμούς Κελσίου, παρουσιάζει παράλληλη βιοκλιματική κατανομή με αυτήν του PMV, αν και ο τρόπος υπολογισμού καθώς και οι μονάδες που χρησιμοποιούνται διαφέρουν τελείως. Η θερμική ουδετερότητα του PET εκφράζεται από τη ζώνη των 18 εώς 23 C, ενώ αυτή του PMV από +0.5 μέχρι Οι συνθήκες της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας παρουσιάζονται στο Χάρτη 3. Μελετώντας αυτό τον χάρτη διαπιστώνουμε ότι η τιμές της θερμοκρασίας κυμαίνονται μεταξύ 2 και 20 C. Μικρότερες τιμές παρατηρούνται στα μεγάλα υψόμετρα της ενδοχώρας και της Κρήτης αποκαλύπτοντας τόσο την επίδραση του υψόμετρου όσο και του γεωγραφικού πλάτους. Επίσης όπως φαίνεται και από την κατανομή των θερμοκρασιών του αέρα, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο βαθμός της ηπειρωτικότητας και η σχέση κατανομής ξηράς/θάλασσας, αφού χαμηλές τιμές θερμοκρασίας του αέρα παρατηρούνται σε μικρότερα σχετικά υψόμετρα της ενδοχώρας, που απέχουν σημαντικά από τις ακτές ή βρίσκονται κάτω από την επίδραση ψυχρών εισβολών. Οι υψηλές θερμοκρασίες του αέρα προτείνουν τα χαμηλά υψόμετρα και αυξάνονται με την ελάττωση του γεωγραφικού πλάτους. Έτσι η κλειστές χαμηλές πεδιάδες παρουσιάζουν θερμοκρασίες του αέρα που φθάνουν και τους 18 C. Οι τιμές αυτές κυριαρχούν σε μεγαλύτερα σχετικά υψόμετρα της κεντρικής, της δυτικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου καθώς και των νησιών. Ο ρόλος της ηπειρωτικότητας είναι και πάλι προφανείς στην Β. Ελλάδα, η οποία έχει την εμπειρία των ψυχρών εισβολών από τα Β. Βαλκάνια. Η υψηλότερες θερμοκρασίες του αέρα που φθάνουν τους 20 C, περιορίζονται στις ακτές της Κρήτης, στις εκβολές του Αχελώου, στις δυτικές και νότιες ακτές της Πελοποννήσου και τέλος στα Δωδεκάνησα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η όλη κατανομή των βιοκλιματικών και κλιματικών παραμέτρων στους χάρτες που παρουσιάστηκαν έδειξε ότι αυτές βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στις αντίστοιχες πραγματικές συνθήκες, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την αξιοπιστία των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν. Πιθανές αποκλίσεις θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές αφού το δίκτυο των σταθμών που χρησιμοποιήθηκε, ιδιαίτερα για τους βιοκλιματικούς δείκτες, είναι πού αραιό και περιορίζεται σε χαμηλότερα κυρίως υψόμετρα. Η προαναφερθείσα τεχνική μπορεί να δώσει χρήσιμα και ρεαλιστικά εργαλεία για μελέτες σε ατμοσφαιρικούς, αρχιτεκτονικούς, βιοιατρικούς σχεδιασμούς, καθώς και σε περιβαλλοντικές μελέτες σκοπιμότητας. Τα αποτελέσματα βέβαια μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο υπό την προϋπόθεση ότι το δίκτυο των σταθμών θα πυκνώσει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει στον αριθμό των 200 περίπου σταθμών που προβλέπει για την Ελλάδα η World Meteorological Organization (WMO). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 1. Ανδρεάκος, Κ., (1978). Κλιματικά στοιχεία του Ελληνικού Δικτύου (περίοδος ). Ε.Μ.Υ., Διευθ. Κλιματολογίας. Αθήνα. 2. Fanger, P. O., (1972). Thermal Comfort. New York. McGraw-Hill. 3. Höppe, P., Die Energiebilanz des Menschen. Wiss. Mitt. Meteorol. Inst. Univ. München Nr Jendritzky, G., (1990). Bioklimatische Bewertungsgrundlage zur Beschreibung des thermischen Milieus in der Stadt- und Landschaftsplanung. ARL Beiträge Nr Κοτίνη-Ζαμπάκα, Σ., (1983). Συμβολή στην κατά μήνα μελέτη του κλίματος της Ελλάδας. Διδ. Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. Θεσ/νίκη. 6. Mariolopoulos, E. G.; Livathinos, A. N., (1935). Atlas Climatique de la Gréce. Observatoire National d Athénes. Athénes. 7. Matzarakis, Α., (1995). Ανθρωποβιομετεωρολογική εκτίμηση του κλίματος της Ελλάδος. Διδ. Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. Θεσ/νίκη. 8. Matzarakis, Α., Mayer, H., (1997). Heat stress in Greece. Int. J. Biometeor. 41, Zimmermann, K.; Kienast, F., (1995). Das Klima lässt sich nicht kartieren - Klimakarten werden gerechnet. Inf.bl. Forsch.bereich Landsch.ökol. WSL Nr. 27. Χάρτης 1: Γεωγραφική κατανομή του βιοκλιματικού δείκτη PMV κάτα τις μεσημβρινές ώρες του Ιουλίου στην ελληνική περιοχή

7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL)CONFERENCE OF METEOROLOGY,CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS Nicosia 28-30 September, 2004.

7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL)CONFERENCE OF METEOROLOGY,CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS Nicosia 28-30 September, 2004. 7 ( ), 28-30, 2004. 7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL)CONFERENCE OF METEOROLOGY,CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS Nicosia 28-30 September, 2004. PROCEEDINGS ( A& VOLUMES A& ) Cyprus Meteorological Association

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET

Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG,No 1 49 Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ FRAMME LIFE NAT08//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2010 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Στην κοινή μας πορεία και σε όσους μας ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο τους Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μας εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΕ ΙΔΙΟΤΥΠΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

MΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΓΚΙΚΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 79 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Πέτρος Κατσαφάδος, 1 Ηλίας Μαυροματίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2013-08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-08 Ανάπτυξη Αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.343-350 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστάσιος Σκουρκέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας Ελένη Αλούμπη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Τσούτσος, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Η Οδηγία 2002/91/ΕC για την Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εφαρμογή των αρχών του Management σε θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις με λαχανικά στο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

. Γεωγράφος - Ειδικότητα Γεωπληροφορική Copyright Aικατερίνη Κ. Πέτσα, 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος-all rights reserved.

. Γεωγράφος - Ειδικότητα Γεωπληροφορική Copyright Aικατερίνη Κ. Πέτσα, 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος-all rights reserved. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα