Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata"

Transcript

1 Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata A survey for the familiarity of Greek academic librarians with metadata ρ. Εµµανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Dr. Emmanouel Garoufallou, Panagiotis Mpalatsoukas Department of Library Science and Information Systems, ΤΕΙ of Thessaloniki Περίληψη Τα metadata ή data about data (δεδοµένα για τα δεδοµένα) είναι ένας τρόπος ελέγχου των πηγών που υφίστανται σε δίκτυο, που επιτυγχάνεται µέσα από τη «βιβλιογραφική» τους ανάλυση. Η εφαρµογή λοιπόν των metadata στοχεύει στη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών αναζήτησης, εντοπισµού, αξιολόγησης και ανάκτησης των πηγών αυτών. Επιπλέον, άλλες πληροφορίες όπως η διατήρηση των ψηφιακών πηγών και η παροχή ενηµέρωσης σχετικής µε την πνευµατική ιδιοκτησία της πηγής ή τα τεχνικά της χαρακτηριστικά επεκτείνουν και εµπλουτίζουν την παραδοσιακή διαδικασία της βιβλιογραφικής πληροφόρησης. Τα metadata, λοιπόν, από τα τοπικά συστήµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών µέχρι την ανάπτυξη του semantic web, έρχονται να ενισχύσουν και να στηρίξουν τη διαδικασία της διαχείρισης της ηλεκτρονικής πληροφορίας διαµορφώνοντας κατάλληλες συνθήκες χρήσης της στο ιαδίκτυο. Παράλληλα όµως η χρήση τους ενισχύει και τον ρόλο των βιβλιοθηκονόµων ως διαχειριστών αυτής της πληροφορίας, οι οποίοι καλούνται να αποκτήσουν ένα σαφώς περισσότερο τεχνολογικό προσανατολισµό. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα έρευνας που εξέταζε την εξοικείωση και τη σχέση των βιβλιοθηκονόµων των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 49 βιβλιοθηκονόµων την περίοδο Νοεµβρίου- εκεµβρίου Η σύνταξη ερωτηµατολογίου και η βιβλιογραφική έρευνα αποτέλεσαν τις βασικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της έρευνας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας, η σχέση των βιβλιοθηκονόµων µε τα metadata στη πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι επιφανειακή ή ανύπαρκτη. Πιο συγκεκριµένα, το 32.7% των βιβλιοθηκονόµων δηλώνει πως δεν έχει ακούσει ποτέ για τα metadata, ενώ το 40.8% υποστηρίζει πως απλά έχει ακούσει γι αυτά χωρίς όµως να έχει λάβει κάποια µορφή εκπαίδευσης ή προσωπικής ενασχόλησης µε το αντικείµενο. Αντίθετα ένα µικρότερο ποσοστό φαίνεται πως έχει µια πιο σαφή εικόνα για τα metadata την οποία απέκτησε είτε παρακολουθώντας σεµινάρια, συνέδρια ή σχετικά µαθήµατα στις µεταπτυχιακές τους σπουδές (22,4%), είτε µε προσωπική ενασχόληση µε τα metadata (4.1%). Οι παραπάνω µορφές εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελούν τις κυριότερες πηγές πληροφόρησης των βιβλιοθηκονόµων, ωστόσο η έλλειψη συχνότητας αλλά και ο ανεπαρκής σχεδιασµός αυτής της εκπαίδευσης δηµιουργούν προβληµατισµό ως προς την αποτελεσµατικότητά της. 1

2 Αναφορικά µε τα metadata πρότυπα, το Dublin Core είναι το πιο διαδεδοµένο πρότυπο µεταδεδοµένων µεταξύ των ελλήνων βιβλιοθηκονόµων, ενώ ακολουθούν το ΤΕΙ header και το EAD. Όσον αφορά το AACR2/MARC, διακρίνεται µια αδυναµία των βιβλιοθηκονόµων να το θεωρήσουν ως ένα metadata πρότυπο. Αν και το 46.9% πιστεύει πως το παραδοσιακό αυτό πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην περιγραφή των πηγών ιαδικτύου, µόλις το 4.1% ανέφερε το AACR2/MARC ως ένα από τα metadata πρότυπα που γνωρίζει. Τέλος, από τα αποτελέσµατα της έρευνας δηµιουργείται ένας προβληµατισµός σχετικά µε τη δυνατότητα των βιβλιοθηκονόµων να περιγράψουν αυτόνοµα και χωρίς προβλήµατα πηγές του ιαδικτύου. Η έλλειψη εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόµων µε σύγχρονες τεχνολογίες του ιαδικτύου και των metadata ειδικότερα, φαίνεται πως θα αναστείλει την ανάληψη του φυσικού τους ρόλου ως διαχειριστών της πληροφορίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Συνοψίζοντας, βασική επιδίωξη της ανακοίνωσης αυτής είναι να συµβάλλει στον προβληµατισµό γύρω από τα metadata και τους έλληνες βιβλιοθηκονόµους και να χρησιµεύσει προτρεπτικά στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση τους πάνω στον συγκεκριµένο τοµέα, ο οποίος µπορεί να διαµορφώσει και να συµβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου του βιβλιοθηκονόµου στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόµων, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ανάκτηση Πληροφοριών, Καταλογογράφηση Πηγών ιαδικτύου, εδοµένα για τα εδοµένα, Μεταδεδοµένα, Μηχανική της Πρόσβασης. Abstract Metadata or data about data is a way to control network information, through their bibliographic analysis. The application of metadata aims at the formation of suitable conditions for search, localization, evaluation and retrieval of information. Moreover, other information concerning the preservation of the digital material and its intellectual property, or its technical characteristics extend and broaden the traditional procedure of bibliographic information. Consequently, metadata, from local digital library systems to semantic web development, are coming to reinforce and support the management of electronic information, forming suitable conditions of its usage. Furthermore, at the same time the application of metadata reinforces librarians role as information managers, who are called to acquire a more technological orientation. The purpose of this announcement is to present the results of a survey which examined the familiarity of Greek academic librarians with metadata. The research was conducted in a sample of 49 librarians, the period between November and December Questionnaires and desk research were the basic methods used for the accomplishment of the research. According to the results of the survey, librarians knowledge of metadata, in the majority of cases is superficial or inexistent. Specifically, 32.7% of librarians indicate that they never have heard of metadata, while a 40.8% states that has heard about metadata but without having attended any form of education or self-training on the subject. On the other hand, a smaller percentage of librarians seem to have a more clear and specific view on metadata, which was obtained either through seminars, conferences and postgraduate studies (22.4%), or with self-training on metadata (4.1%). The forms of education stated above, seems to 2

3 constitute the major information sources for librarians, but the lack of frequency and the inadequate planning of this education create skepticism of its effectiveness. With reference to metadata standards, Dublin Core is the most spreading metadata standard among Greek librarians, while TEI Header and EAD are following. As far as it concerns AACR2/MARC standard, is traced an inability of librarians to consider it as a metadata standard. Although a 46.9% of librarians consider that this traditional standard can be used in the description of Internet resources, however, a 4.1% mentioned AACR2/MARC as a known metadata standard. Finally, from the results of the survey skepticism is created concerning librarians ability to describe independently and without problems Internet sources. Librarians lack of familiarity with modern technologies of the Internet and metadata, seems that it will suspend the resumption of their physical role as information managers in the electronic environment. To sum up, the basic pursuit of this announcement is to contribute in the developing thought about metadata and Greek librarians and to be used in the resumption of initiatives for librarians education on metadata. Keywords: Education of Librarians, Digital Libraries, Information Retrieval, Cataloguing Internet Resources, Data about Data, Access Engineering. 1. Εισαγωγή Η συνεχής ροή πληροφοριών στο ιαδίκτυο τείνει να εξελιχθεί σε σηµαντικό πρόβληµα σε ότι αφορά τη χρηστικότητά του ως µέσο διάθεσης πληροφοριών. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης ενός δυναµικού τρόπου οργάνωσης των πληροφοριών που θα ξεφεύγει από τα στεγανά ενός αυστηρά συντακτικού περιβάλλοντος που οριοθετεί το ιαδίκτυο στη διαδικασία ανάκτησης πληροφοριών (π.χ. στατιστικές µέθοδοι εντοπισµού πληροφοριών, αυτόµατη ευρετηρίαση κειµένου), ενώ έµφαση θα δίνεται στην καλλιέργεια ενός εξ ίσου σηµαντικού σηµασιολογικού υπόβαθρου (π.χ. metadata, τεχνητή νοηµοσύνη) καθώς και σε αρχιτεκτονικές που θα προσανατολίζονται σε περισσότερο ανθρωποκεντρικά συστήµατα διαχείρισης και οργάνωσης της πληροφορίας. Άµεση επιδίωξη µιας τέτοιας πρακτικής αποτελεί η σύνδεση χρήστη και πληροφορίας. Παραδοσιακά οι βιβλιοθήκες προσπαθούν να ικανοποιήσουν την παραπάνω επιδίωξη µέσω του «ελέγχου της πληροφορίας». Αυτό λοιπόν τον σκοπό υπηρετούν οι διάφορες πρακτικές καταλογογράφησης και βιβλιογραφίας και ακριβώς τον ίδιο στόχο προσπαθεί να πετύχει η εφαρµογή των metadata στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, χάρη στις οικονοµικές ενισχύσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ), πραγµατοποίησαν σηµαντικά βήµατα προς τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών τους. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και των ψηφιακών ή ψηφιοποιηµένων συλλογών τους δηµιούργησε ψηφιακές βιβλιοθήκες παράλληλες προς τις παραδοσιακές. Ταυτόχρονα, όµως, αυτό το πέρασµα από το αναλογικό στο ψηφιακό προϋποθέτει νέους ρόλους ή µετεξέλιξη των ήδη υφισταµένων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η οργάνωση των πηγών των ψηφιακών συλλογών. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης η εκπαίδευση και εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων στα metadata καθώς και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς τους θα αποτελέσουν βασικές συνθήκες για την επίτευξη των επιµέρους οργανωτικών στόχων που έχουν θέσει οι ακαδηµαϊκές 3

4 βιβλιοθήκες για να ενισχύσουν την πρόσβαση των χρηστών τους σε ψηφιακές πηγές µέσω των online συστηµάτων πληροφόρησης (π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες, OPAC). 2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες την περίοδο µεταξύ Νοεµβρίου και εκεµβρίου Βασικός σκοπός της ήταν να εξετάσει τις γνώσεις, την εκπαίδευση και τις απόψεις των βιβλιοθηκονόµων των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών πάνω στα metadata. Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί πως ο όρος metadata (ή µεταδεδοµένα) εξετάζεται ως µέσο εντοπισµού και οργάνωσης των πηγών του ιαδικτύου. Για τον λόγο αυτό η παρούσα έρευνα θα πρέπει να ειδωθεί µέσα από το πρίσµα αυτής της ερµηνείας του όρου. Άλλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις ή λειτουργίες του όρου, όπως αυτή της κοινότητας της διατήρησης των ψηφιακών αντικειµένων ή της κοινότητας της πληροφορικής δεν εξετάζονται από την παρούσα έρευνα Επιµέρους στόχοι της έρευνας Πιο συγκεκριµένα, πέρα από την στατιστική περιγραφή των δεδοµένων που θα προκύψουν ως προς το γενικό ερευνητικό τρίπτυχο (γνώσεις εκπαίδευση απόψεις των βιβλιοθηκονόµων) η έρευνα στοχεύει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήµατα: Ποιο το επίπεδο εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων πάνω στα metadata; Πιο συγκεκριµένα θα ερευνήσει την ύπαρξη, το είδος και την θεµατική κάλυψη της εκπαίδευσης αυτής. Ποια η σχέση των βιβλιοθηκονόµων µε τα metadata; Τα metadata πρότυπα που γνωρίζουν οι Έλληνες βιβλιοθηκονόµοι καθώς και το επίπεδο χρήσης τους θα απασχολήσουν τον συγκεκριµένο ερευνητικό στόχο. Πώς συσχετίζουν οι βιβλιοθηκονόµοι το AACR2/MARC πρότυπο µε την περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου και µε τα metadata; Ποιο το επίπεδο εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόµων µε τεχνολογίες που σχετίζονται µε τα metadata και την ευρύτερη τεχνολογία των ψηφιακών βιβλιοθηκών; Ποιες οι απόψεις των βιβλιοθηκονόµων σχετικά µε την περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου και τα metadata. 3. Μεθοδολογία Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός ερευνητικών µεθόδων όπως η βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές, η επικοινωνία µε βιβλιοθηκονόµους µέσω και σύντοµων τηλεφωνικών συνεντεύξεων και η σύνταξη-διανοµή ερωτηµατολογίων. Ειδικότερα, η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τυχαίο δείγµα 126 βιβλιοθηκονόµων που προέκυψε από πληθυσµό 32 κεντρικών ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Για την επιλογή του δείγµατος εφαρµόστηκε η ισάριθµη ή µη αναλογική «κατά στρώµατα τυχαία δειγµατοληψία» (Παρασκευόπουλος, 1993). Για την ολοκλήρωση της έρευνας το ερωτηµατολόγιο κρίθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο για τη συγκέντρωση των δεδοµένων που θα ικανοποιούσαν τους στόχους της. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε 22 ερωτήσεις διαρθρωµένες σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος περιλαµβάνονταν ερωτήσεις που αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία του κάθε 4

5 ερωτώµενου (ηλικία, φύλο και η θέση του στη βιβλιοθήκη). Στο δεύτερο µέρος περιέχονταν οι ερωτήσεις που εξέταζαν τους επιµέρους ερευνητικούς στόχους. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητάς του ερωτηµατολογίου ακολούθησε πιλοτική εφαρµογή του σε τυχαίο δείγµα βιβλιοθηκονόµων. Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας συνέβαλε αποφασιστικά στη σύνταξη και ολοκλήρωση του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων. Η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων που προέκυψαν από την έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS διευκολύνοντας σηµαντικά το έργο των ερευνητών τόσο ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας και της αντικειµενικότητας του τελικού αποτελέσµατος, όσο και ως προς την γρήγορη και άµεση ανάλυση των αποτελεσµάτων. 4. Ανάλυση αποτελεσµάτων της έρευνας Η έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων µε τα metadata πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που στάλθηκε ονοµαστικά σε 126 βιβλιοθηκονόµους. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 49 (38.9%) βιβλιοθηκονόµοι. Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστεί ένα αντιπροσωπευτικό µέρος των αποτελεσµάτων της έρευνας Γενικά στοιχεία των συµµετεχόντων στην έρευνα Το 55.1% των συµµετεχόντων στην έρευνα ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία µεταξύ 30 έως 39 ετών, το 30.6% είναι µεταξύ 22 έως 29 ετών, το 10.2% είναι 40 έως 49 ετών, ενώ µόλις το 4.1% είναι ηλικίας µεταξύ 50 έως 59 ετών. Η πλειοψηφία λοιπόν των βιβλιοθηκονόµων που συµµετέχουν στην έρευνα ανήκει στην ευρύτερη ηλικιακή κατηγορία µεταξύ 22 έως 39 ετών. Το 89.8% των βιβλιοθηκονόµων που αποκρίθηκαν στην έρευνα είναι γυναίκες, ενώ το 10.2% είναι άντρες. Κατά τον σχεδιασµό του πλαισίου δειγµατοληψίας έγινε φανερό πως η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού των βιβλιοθηκονόµων των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών είναι γυναίκες. Για το λόγο αυτό κρίθηκε κατάλληλη µια αναλογική αντιπροσώπευση των αντρών στην έρευνα. 1 Ως προς τη θέση που κατέχουν στις βιβλιοθήκες, το 38.8% των βιβλιοθηκονόµων εργάζονται ως καταλογογράφοι στα τµήµατα επεξεργασίας υλικού ενώ το 57.1% κατέχουν θέσεις σε άλλα τµήµατα. Στο τελευταίο ποσοστό συµπεριλαµβάνονται και τα άτοµα εκείνα τα οποία είτε ως µοναδικοί εργαζόµενοι, είτε ως εργαζόµενοι σε βιβλιοθήκες µε µικρό σχετικά αριθµό ατόµων, ασχολούνται µε το σύνολο των βιβλιοθηκονοµικών εργασιών συµπεριλαµβανοµένης και της καταλογογράφησης. Η αντιπροσώπευση καταλογογράφων στο δείγµα της έρευνας θεωρήθηκε σηµαντική λόγω της συνάφειας που παρατηρείται µεταξύ της εργασίας που επιτελούν για την οργάνωση και την ανάκτηση των αποκτηµάτων (holdings) της βιβλιοθήκης και της διαδικασίας περιγραφής πηγών ιαδικτύου Εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στα metadata Ύπαρξη εκπαίδευσης στα metadata 1 Πιο συγκεκριµένα, από το πλαίσιο δειγµατοληψίας προκύπτει πως από ένα πληθυσµό 190 βιβλιοθηκονόµων του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το 84.7% των βιβλιοθηκονόµων είναι γυναίκες και το 15.3% είναι άντρες. Με βάση αυτή τη διαπίστωση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από τους ερευνητές µιας αναλογικής αντιπροσώπευσης των ανδρών στο δείγµα, γεγονός που δικαιολογεί το 10.2% συµµετοχής τους στην έρευνα. 5

6 Πίν.1. Ύπαρξη εκπαίδευσης στα metadata Έχουν ακούσει για metadata χωρίς εκπαίδευση 40,8 εν έχουν ακούσει ποτέ για metadata 32,7 Έχουν εκπαιδευτεί στα metadata 22,4 Έχουν ασχοληθεί σε προσωπικό επίπεδο µε τα metadata 4,1 Σύνολο 100 Αναφορικά µε την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στα metadata από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει πως το 40.8% έχουν ακούσει για τα metadata χωρίς όµως να έχουν λάβει κάποια µορφή εκπαίδευσης ή να έχουν ασχοληθεί προσωπικά µε το θέµα, το 32.7% δεν έχει ακούσει ποτέ για τα metadata, το 22.4% έχει λάβει κάποια µορφή εκπαίδευσης ή «ενηµέρωσης» πάνω στα metadata, ενώ το 4.1% γνωρίζει για τα metadata ύστερα από προσωπική ενασχόληση µε το θέµα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η σχέση των βιβλιοθηκονόµων µε τα metadata στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ανύπαρκτη ή επιφανειακή καθώς αθροιστικά το 73,5% των συµµετεχόντων όπως δήλωσε, είτε δεν έχει ακούσει ποτέ για τα metadata, είτε έχει ακούσει γι αυτά χωρίς όµως να έχει λάβει οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό κάνει φανερή την ανάγκη επίσηµης και συστηµατικής εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων οι οποίοι δήλωσαν πως δεν έχουν λάβει κάποια µορφή εκπαίδευσης στα metadata δεν αιτιολογεί ή δεν δίνει κάποια σαφή απάντηση ως προς τους λόγους για τους οποίους συµβαίνει αυτό. Ωστόσο κάποιοι βιβλιοθηκονόµοι υποστηρίζουν πως η έλλειψη µέριµνας από το φορέα εργασίας που µπορεί να οφείλεται σε ποικίλους λόγους όπως το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη δεν ασχολείται ακόµη µε την περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου, η έλλειψη σχετικών µαθηµάτων από τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων Βιβλιοθηκονοµίας, καθώς και η απουσία προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης τα οποία θα µπορούσαν να οργανώνονται από αυτά ή τις βιβλιοθήκες, συνθέτουν µια ενδεικτική επιχειρηµατολογία αναφορικά µε την έλλειψη εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων στην τεχνολογία των metadata. Στις δυο υποενότητες που ακολουθούν θα σκιαγραφηθεί το είδος και οι θεµατικές ενότητες της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων στα metadata Είδος εκπαίδευσης στα metadata To 10.2% των βιβλιοθηκονόµων δηλώνει πως έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια για την εκπαίδευση του σε θέµατα που αφορούν τα metadata, ενώ αντίστοιχο ποσοστό δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει συνέδρια. Το 8.2% έχει λάβει εκπαίδευση σε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακών και κύρια µεταπτυχιακών κύκλων σπουδών) 2 και τέλος το 2% των βιβλιοθηκονόµων δηλώνει πως έχει λάβει γνώση για τα metadata µέσω ηµερίδων. 2 Από το Σεπτέµβριο του 2001 τα metadata αποτελούν µέρος της ύλης του µαθήµατος Καταλογογράφηση IV που διδάσκεται στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµία και Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη της παρούσας έρευνας έγινε µέσα από το πλαίσιο αυτού του µαθήµατος. % 6

7 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τα σεµινάρια που παρακολούθησαν οργανώθηκαν από την Οριζόντια ράση Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ (ΕΠΕΑΕΚ) ή από τις ίδιες τις βιβλιοθήκες σε τοπικό επίπεδο. Σε επίπεδο συνεδρίων, οι βιβλιοθηκονόµοι δήλωσαν ότι το ετήσιο συνέδριο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών αποτελεί την κυριότερη πηγή πληροφόρησής τους. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί, πως η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν ελάχιστα θέµατα σχετικά µε τα metadata στα ετήσια συνέδρια, ενώ ελάχιστα είναι τα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν πάνω στο ίδιο θέµα. Το γεγονός αυτό ίσως να δικαιολογεί το υψηλό ποσοστό των βιβλιοθηκονόµων (40.8%) που δεν έχουν λάβει κάποια µορφή εκπαίδευσης, ή δεν έχουν ακούσει ποτέ για τα metadata (32.7%) Θεµατικές ενότητες που καλύπτει η εκπαίδευση Από τους βιβλιοθηκονόµους οι οποίοι δηλώνουν πως έχουν λάβει κάποια µορφή εκπαίδευσης πάνω στα metadata, το 14.3% έχει ενηµερωθεί σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τα προβλήµατα περιγραφής των ηλεκτρονικών πηγών, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό της επιµόρφωσης των βιβλιοθηκονόµων σε θέµατα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Το 12.2% αναφέρει πως η εκπαίδευση του έχει καλύψει το θέµα των metadata προτύπων. Τέλος, µε σχετικά µικρότερα ποσοστά (4.1% έως 6.1%) φαίνεται να αντιπροσωπεύονται θεµατικές ενότητες όπως: διαχείριση metadata εγγραφών (6.1%), µελέτες περίπτωσης (case studies) στη χρήση των metadata στο ψηφιακό περιβάλλον (6.1%), µετα-γλώσσες σύνταξης/κωδικοποίησης metadata εγγραφών (4.1%), τοπικές πολιτικές χρήσης των metadata (2%), και η χρήση των metadata για την διατήρηση ψηφιακών πηγών (2%). Από τα παραπάνω φαίνεται πως οι θεµατικές ενότητες που έχει καλύψει η έως τώρα εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων πάνω στα metadata επικεντρώνεται κυρίως σε γενικές θεωρητικές και περιγραφικές παρουσιάσεις θεµάτων τα οποία είτε συνδέονται έµµεσα µε τα metadata (π.χ. χαρακτηριστικά και προβλήµατα περιγραφής ηλεκτρονικών πηγών ιαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες), είτε άµεσα (π.χ. παρουσίαση metadata προτύπων). Ενότητες οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τα metadata, είναι όµως περισσότερο ειδικές πάνω σε αυτά, φαίνεται να µην τυγχάνουν ακόµη της ίδιας βαρύτητας (π.χ. µελέτες περίπτωσης, διαχείριση metadata εγγραφών, σύνταξη και κωδικοποίηση metadata εγγραφών, χρήση metadata προτύπων). Ωστόσο το γεγονός ότι η ανάγκη ανάπτυξης και οργάνωσης online συστηµάτων τα οποία θα διαχειρίζονται δικτυακή πληροφορία αυξάνεται συνεχώς, καθιστά επιτακτικό τον προσανατολισµό της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων σε µια πιο ειδική θεµατολογία των metadata, η οποία θα αναλύει και θα πραγµατεύεται το θέµα σε βάθος Ανεπαρκής εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στα metadata Όπως ήδη έχει ειπωθεί στην ενότητα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη σχεδιασµού και ανάπτυξης προγραµµάτων εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων στα metadata και στη συνεχώς εξελισσόµενη τεχνολογία τους. Ωστόσο τα αποτελέσµατα των υποενοτήτων και προσθέτουν µια επιπλέον µεταβλητή στο ζήτηµα της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα θέτουν υπό σοβαρή συζήτηση ένα σύνολο εξαρτήσεων αυτής της εκπαίδευσης, όπως είναι η συχνότητα, η ποιότητα και το περιεχόµενό της. Συµπερασµατικά, µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, η υπάρχουσα εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στα metadata χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. Παρακάτω επισηµαίνονται οι κυριότεροι λόγοι: 7

8 Ελλιπής συχνότητα. Όσον αφορά στη συχνότητα της εκπαίδευσης, αν εξαιρεθούν οι σπουδές (προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο) οι οποίες πραγµατοποιούνται στα πλαίσια µαθηµάτων, και τα συνέδρια τα οποία είναι πολυδάπανα ως προς την οργάνωσή τους και καλύπτουν αποσπασµατικά θέµατα των metadata, τα σεµινάρια αν οργανωθούν και χρηµατοδοτηθούν ανάλογα, θα µπορούσαν να αποτελέσουν ίσως τον πιο λειτουργικό τρόπο κατάρτισης και εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων. υστυχώς η έλλειψη εντατικοποίησης και συχνότητας των ήδη υπαρχόντων σεµιναρίων τα καθιστούν ενηµερωτικά µεν για τους βιβλιοθηκονόµους, ανεπαρκή δε να συµβάλλουν στη διεύρυνση και αφοµοίωση της παρεχόµενης γνώσης. Μεθοδολογικοί λόγοι. Οι λόγοι αυτοί σχετίζονται κυρίως µε το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, το οποίο φυσικά αντανακλά και τους στόχους της. Όπως ειπώθηκε παραπάνω οι θεµατικές ενότητες της εκπαίδευσης επικεντρώνονται σε γενικές και θεωρητικές παρουσιάσεις των metadata, χωρίς εξειδίκευση για να δώσουν σε βάθος µια πραγµάτευση του φαινοµένου. Φαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω πως η έλλειψη συχνότητας παροχής εκπαίδευσης και µεθοδολογίας στο σχεδιασµό της, αποτελούν δυο χαρακτηριστικά στοιχεία της εκπαίδευσης που έχουν λάβει οι βιβλιοθηκονόµοι και τα οποία δρουν αφαιρετικά ως προς την επάρκειά της Σχέσεις των βιβλιοθηκονόµων µε τα metadata πρότυπα Γνώση πάνω στα metadata πρότυπα Πίν.2. Metadata πρότυπα που γνωρίζουν οι βιβλιοθηκονόµοι Metadata πρότυπα % Dublin Core 59.2 TEI Header 12.2 EAD 12.2 MARC 4.1 ε γνωρίζω 4.1 Ν/Α Το 59.2% των βιβλιοθηκονόµων που συµµετείχαν στην έρευνα επέλεξε το Dublin Core Metadata Element Set (ή Dublin Core), ως το metadata πρότυπο το οποίο γνωρίζει. Ακολουθούν το ΤΕΙ Header και το ΕAD µε 12.2% αντίστοιχα. Με ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ του 2% έως και 4.1% ακολουθούν το Government Information Locator Service (GILS) (2%) καθώς και ορισµένα πρότυπα τα οποία αναφέρθηκαν από κάποιους βιβλιοθηκονόµους όπως το MARC (4.1%), το CHIME (2%), το IAA Templates (2%) και το ISBD(ER) (2%). Επίσης ποσοστό 4.1% των βιβλιοθηκονόµων αποκρίθηκε πως δεν γνωρίζει κάποιο συγκεκριµένο metadata πρότυπο. Το Dublin Core δικαιώνει την αρχική πεποίθηση των ερευνητών σχετικά µε την δηµοτικότητά του ανάµεσα στην κοινότητα των βιβλιοθηκονόµων. Η απλότητα του προτύπου, η ανοιχτή εφαρµογή του (π.χ. συµβατό µε το πρωτόκολλο Ζ39.50, ανεξαρτησία σύνταξης, κοινώς κατανοητή σηµασιολογία), η δυναµική συµµετοχή της βιβλιοθηκονοµικής κοινότητας στην ανάπτυξή του, η συστηµατική ανάπτυξη και εξέλιξή του που συντελείται µετά το 1995 (π.χ. ετήσια συνέδρια για το Dublin Core, πλούσια αρθρογραφία και πολλές 3 Αναφέρεται στο ποσοστό των βιβλιοθηκονόµων οι οποίοι εξαιρέθηκαν από την απάντηση της συγκεκριµένης ερώτησης. Οι βιβλιοθηκονόµοι αυτοί δήλωσαν πως δεν έχουν ακούσει ποτέ για metadata. 8

9 µελέτες τόσο στο ιαδίκτυο όσο και σε επιστηµονικά περιοδικά), τα ποικίλα προγράµµατα εφαρµογής του 4 (π.χ. Nordic Web Index, Meta-matters, θεµατικές πύλες (BUBL, ADAM)) και τέλος η ανάπτυξη φορέα διατήρησης και διάχυσης της γνώσης γύρω από το πρότυπο αυτό (Dublin Core Metadata Initiative) είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία διαµόρφωσαν τις συνθήκες της ευρείας διάδοσης και αποδοχής του στην ελληνική βιβλιοθηκονοµική κοινότητα Χρήση των metadata προτύπων Το 59.2% των βιβλιοθηκονόµων που συµµετείχαν στην έρευνα δεν έχει χρησιµοποιήσει κάποιο metadata πρότυπο, ενώ µόλις το 8.2% αποκρίθηκε πως έχει χρησιµοποιήσει. Το ποσοστό αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί είτε λόγω της έλλειψης κάποιας µορφής εκπαίδευσης στα metadata, είτε λόγω της µη ευρείας εφαρµογής τους από ένα µεγάλο µέρος των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. 5 Ειδικότερα, όσον αφορά το 8.2% των βιβλιοθηκονόµων που έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο metadata πρότυπο, το Dublin Core έχει χρησιµοποιηθεί από το 4.1% των βιβλιοθηκονόµων που συµµετείχαν στην έρευνα, ενώ το ίδιο ποσοστό αφορά τη χρήση του MARC προτύπου AACR2/MARC και περιγραφή πηγών ιαδικτύου Το 46,9% των συµµετεχόντων στην έρευνα πιστεύει πως το AACR/MARC πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου, το 16,3% πιστεύει πως το AACR/MARC πρότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή των πηγών αυτών, ενώ τέλος το 4,1% υποστηρίζει πως δε γνωρίζει αν το πρότυπο αυτό µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της περιγραφής. Οι σηµαντικότεροι λόγοι στους οποίους οι βιβλιοθηκονόµοι στηρίζουν την άποψη τους για την καταλληλότητα του AACR/MARC προτύπου να περιγράψει πηγές διαδικτύου συνοψίζονται: στη διεθνή εφαρµογή του, στην ικανότητα να περιγράφει κάθε είδους πηγή, στην προτυποποιηµένη µορφή της περιγραφής του και στην εναρµόνισή του στις νέες ανάγκες περιγραφής πηγών διαδικτύου (π.χ. πεδίο 856 του MARC, εναρµόνιση µε το Κεφάλαιο 9 των AACR2, µε το ISBD(ER)). Ωστόσο, πέρα από τη βασική διαπίστωση της πλειοψηφίας των βιβλιοθηκονόµων που αφορά την ικανότητα του AACR/MARC προτύπου να χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή των πηγών του ιαδικτύου, είναι δυνατό να γίνουν δυο επιµέρους διαπιστώσεις: 1. Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία υπάρχει ένα ποσοστό βιβλιοθηκονόµων (16.3%) το οποίο πιστεύει πως το AACR/MARC πρότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου. 4 Ειδικότερα, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Dublin Core Libraries Working Group η οποία εξέταζε την εφαρµογή του Dublin Core από τις βιβλιοθήκες διαφόρων χωρών, καταγράφηκαν 33 εφαρµογές του Dublin Core από τις βιβλιοθήκες εννέα χωρών. Η διεθνής εφαρµογή, η επεκτασιµότητα και η διαλειτουργικότητα του προτύπου αποτελούν σύµφωνα µε την συγκεκριµένη έρευνα τα δυναµικά στοιχεία του (Guinchard, 2002). 5 Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2003, από ένα συνολικό πληθυσµό 25 ελληνικών κεντρικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, µόλις οι οκτώ βιβλιοθήκες (32%) χρησιµοποιούν τα metadata για την οργάνωση των ψηφιακών τους συλλογών, µία βιβλιοθήκη (4%) χρησιµοποιεί τα metadata σε περιβάλλον πυλών και οκτώ βιβλιοθήκες (32%) τα χρησιµοποιούν για την περιγραφή πηγών ιαδικτύου µέσα από τον OPAC τους (Μπαλατσούκας, 2003). 9

10 Αυτή η στάση όµως, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, δεν οφείλεται στο ότι οι βιβλιοθηκονόµοι δεν έχουν αντιληφθεί τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πρότυπο προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις περιγραφής των ηλεκτρονικών πηγών, αλλά στην άποψη ότι ένα πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε στη βάση µε χαρακτηριστικά των αναλογικών πηγών πληροφόρησης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες περιγραφής ηλεκτρονικών πηγών στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο σκεπτικισµός αυτός δεν αποκλείει µελλοντικά το ενδεχόµενο να οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας προβληµατικής γύρω από την ανάγκη πραγµατοποίησης ριζοσπαστικών ή σηµαντικών αλλαγών στη δοµή και στο περιεχόµενο του προτύπου, ενώ θέτει ερωτηµατικά σχετικά µε την πληρότητα και την καταλληλότητα των ήδη παραδοσιακών προτύπων να οργανώσουν το ιαδίκτυο. 2. Παρ όλο που η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων φαίνεται να εµπιστεύεται το AACR/MARC πρότυπο στη περιγραφή πηγών του διαδικτύου (46,9%), ωστόσο µόλις το 4,1% των βιβλιοθηκονόµων αναφέρει το MARC ως το πρότυπο το οποίο γνωρίζει (ενότητα ). Αν και αντιφατικά, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση αυτή διαµορφώνουν µια θολή εικόνα ως προς τις γνώσεις που κατέχουν οι βιβλιοθηκονόµοι σχετικά µε τα metadata, την εκπαίδευσή τους πάνω σε αυτά και ειδικότερα την εννοιολογική σχέση ή διαιρετότητα όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στη συνείδηση των βιβλιοθηκονόµων µεταξύ του όρου metadata και των παραδοσιακών προτύπων περιγραφής. Με άλλα λόγια οι βιβλιοθηκονόµοι αν και φαίνεται πως γνωρίζουν τη λειτουργική ή τεχνική πλευρά της σχέσης του AACR/MARC προτύπου µε την περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών, ωστόσο φαίνεται να µην έχουν ενηµερωθεί επαρκώς σχετικά µε την εννοιολογική σχέση του AACR/MARC προτύπου µε τον όρο metadata (π.χ. κατά πόσο το MARC πρότυπο είναι ένα metadata πρότυπο) και κατά πόσο το πρώτο µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάτω από την ευρύτερη εννοιολογική οµπρέλα του τελευταίου. Τόσο η αµφισβήτηση της καταλληλότητας του AACR/MARC προτύπου να χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή πηγών του ιαδικτύου (1 η διαπίστωση), όσο και η εννοιολογική ή ερµηνευτική προβληµατική που διέπει τη σχέση του προτύπου µε τα metadata (2 η διαπίστωση) κρίνονται ως χρήσιµα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος στα metadata. Η αναγκαιότητά τους είναι κρίσιµη καθώς εµφανίζονται σε ένα χωροχρονικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη ζευγαρωτή παρουσία παραδοσιακών και αρκετά νεότερων προτύπων περιγραφής στο ψηφιακό περιβάλλον Εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων µε την τεχνολογία Τα metadata αποτελούν µια τεχνολογική λύση στο ζήτηµα της διαχείρισης των πηγών του διαδικτύου. Η αντανακλαστική σχέση τους µε τις πηγές αυτές δεν τα καθιστά ξένα ως προς ένα σύνολο τεχνολογιών που σχετίζονται µε την ίδια τη σύσταση των δικτυακών πόρων. Έτσι η ψηφιοποίηση και η συντήρηση ψηφιακού υλικού, οι γλώσσες σύνταξης, η ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων, οι τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών αλλά και η εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων µε τις ηλεκτρονικές πηγές, εξετάστηκαν ως χρήσιµες µεταβλητές για τον προσδιορισµό της εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόµων µε τον ευρύτερο χώρο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και µε το φαινόµενο των metadata ειδικότερα. Από τις τεχνολογίες οι οποίες εξετάστηκαν στην έρευνα, η συντήρηση ψηφιακού υλικού, η ψηφιοποίηση υλικού, η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων και οι µεταγλώσσες 10

11 σύνταξης (π.χ. HTML, XML) φαίνεται να αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των βιβλιοθηκονόµων. Η απουσία επαρκούς εξοικείωσης στους παραπάνω τοµείς οι οποίοι κρίνονται αποφασιστικής σηµασίας στη διαδικασία ανάπτυξης µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά και στην εφαρµογή των metadata, δηµιουργεί προβληµατισµό ως προς τον ρόλο των βιβλιοθηκονόµων στις ήδη υπάρχουσες ή αναπτυσσόµενες προσπάθειες δηµιουργίας ψηφιακών συστηµάτων πληροφοριών και metadata βάσεων δεδοµένων από τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Αν µάλιστα αναλογισθεί κανείς και το χαµηλό επίπεδο της επαφής και εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόµων στα metadata οδηγούµαστε στη διαµόρφωση ενός εξαιρετικά περιοριστικού περιβάλλοντος δράσης και συµµετοχής βιβλιοθηκονόµων σε διαδικασίες ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών στο διαδίκτυο. Η παραπάνω διαπίστωση δεν είναι νέα στο χώρο των βιβλιοθηκών. Οι Γαρουφάλλου και Σιάτρη σε έρευνά τους, αναφορικά µε την ευθύνη για την ανάπτυξη των πηγών του ιαδικτύου στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αποκαλύπτουν πως «στο µεγαλύτερο µέρος των βιβλιοθηκών συνεχίζει ο ρόλος και η άποψη των βιβλιοθηκονόµων να αγνοείται» (Γαρουφάλλου και Σιάτρη, 1999). Είναι, λοιπόν, φανερό πως υπάρχει κίνδυνος στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες να διαµορφωθεί ή να διατηρηθεί το προφίλ του αναχρονιστικού βιβλιοθηκονόµου, ο οποίος πέρα των έντυπων πηγών πληροφόρησης, των παραδοσιακών εργασιών και των εργασιών ρουτίνας, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την τεχνολογική υποδοµή και τη διεύρυνση του ρόλου της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης ως διαθέτη πληροφοριών στο νέο αναπτυσσόµενο ψηφιακό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο, όµως, όχι µόνο υποβαθµίζει το ρόλο του Έλληνα βιβλιοθηκονόµου στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αλλά παράλληλα τον διαφοροποιεί σε σχέση µε συναδέλφους του σε αναπτυγµένες βιβλιοθηκονοµικά χώρες, όπου ο βιβλιοθηκονόµος ως «µηχανικός της πρόσβασης» στην πληροφορία (access engineer), «αναπτύσσει ο ίδιος τα συστήµατα και τους µηχανισµούς παροχής της πρόσβασης και δεν τα χρησιµοποιεί παθητικά» (Φραντζή, 1997). ιαφορετική φαίνεται να είναι η εικόνα των βιβλιοθηκονόµων ως προς τις τεχνικές ανάκτησης ψηφιακών πηγών και την εξοικείωσή τους µε τις ηλεκτρονικές πηγές. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων αξιολογεί το επίπεδο εξοικείωσής της από πολύ έως και πάρα πολύ επαρκές. Μπορεί να υποθέσει κανείς πως η εισαγωγή µαθηµάτων online ανάκτησης πληροφοριών στα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων Βιβλιοθηκονοµίας της χώρας συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξοικείωση των φοιτητών και µεταγενέστερων επαγγελµατιών της πληροφορίας στο να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο γνώσης και εφαρµογής τεχνικών ανάκτησης πληροφοριών. Σε ότι αφορά το πολύ καλό επίπεδο εξοικείωσης µε τις ηλεκτρονικές πηγές αυτό είναι κάτι το οποίο διαµορφώνεται εξελικτικά και ανάλογα µε το βαθµό χρήσης της ψηφιακής πληροφορίας. Η µετατροπή του ιαδικτύου σε σηµαντικό διαθέτη πληροφοριών και η σύνδεσή του µε την πληροφοριακή εργασία ή την γενικότερη βιβλιοθηκονοµική δραστηριότητα είχε καταλυτική επίδραση στην εξοικείωσή των βιβλιοθηκονόµων µε τις ηλεκτρονικές πηγές. Τόσο η online ανάκτηση πληροφοριών, όσο και η χρήση των ηλεκτρονικών πηγών αν και αποτελούν δυο βασικές δεξιότητες ενός βιβλιοθηκονόµου ωστόσο είναι δυο τοµείς που διαµορφώνουν την εξοικείωση του βιβλιοθηκονόµου σε επίπεδο χρήστη, π.χ. µιας ψηφιακής συλλογής σε περιβάλλον δικτύου. Αντίθετα, η εφαρµογή των metadata, η ψηφιοποίηση και η συντήρηση του ψηφιακού υλικού, οι µεταγλώσσες σύνταξης και η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων αποτελούν περισσότερο ενεργητικές και κεντρικές διαδικασίες στη προσπάθεια ανάπτυξης και διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής και των metadata. Στο σηµείο αυτό γίνεται φανερός και ο διακριτός ρόλος που αναπτύσσεται στο χώρο των βιβλιοθηκονόµων 11

12 αναφορικά µε τα metadata. Οι βιβλιοθηκονόµοι δεν είναι ακόµη σε θέση να εφαρµόσουν ή να αναπτύξουν τα metadata, µπορούν όµως να τα ανακτήσουν λόγω της καλής γνώσης τους σε τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών. Αντίθετα η ελλιπής εξοικείωση µε τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστά δύσκολο το έργο τους να δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν τα metadata Βιβλιοθηκονόµοι και περιγραφή πηγών ιαδικτύου Βιβλιοθηκονόµοι για την περιγραφή δικτυακών πηγών Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων (81,6%) πιστεύει πως οι βιβλιοθηκονόµοι γενικά µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις περιγραφής των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου. Σύµφωνα µε τους βιβλιοθηκονόµους, η εκπαίδευση και οι γνώσεις τους σε θέµατα καταλογογράφησης και βιβλιογραφικής επεξεργασίας υλικού φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό επιχείρηµα που στηρίζει την παραπάνω θέση. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί πως πολλοί συµµετέχοντες στην έρευνα θέτουν ως βασική προϋπόθεση και την κατάλληλη εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων σε θέµατα τεχνολογίας. Η τεχνολογία αυτή µπορεί να αφορά τόσο τα ίδια τα metadata πρότυπα, όσο και την εξοικείωση µε την ευρύτερη φύση του ιαδικτύου. Στον τεχνολογικό παράγοντα και στην απουσία εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόµων µε αυτόν στηρίζεται η άποψη του 14,3% των ερωτηθέντων οι οποίοι δηλώνουν πως οι βιβλιοθηκονόµοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών του ιαδικτύου Καταλληλότεροι για την περιγραφή πηγών ιαδικτύου Αν και το 81,6% των συµµετεχόντων στην έρευνα θεωρεί τους βιβλιοθηκονόµους ικανούς να ανταποκριθούν στην περιγραφή των πηγών του ιαδικτύου, τα δεδοµένα διαφοροποιούνται όσον αφορά το αν είναι οι καταλληλότεροι για την περιγραφή των πηγών αυτών. Πίν.3. Καταλληλότεροι για την περιγραφή πηγών ιαδικτύου % Βιβλιοθηκονόµοι και Πληροφορικοί 55,1 Βιβλιοθηκονόµοι 34,7 Πληροφορικοί 8,2 Υποσύνολο 98 Missing 2 Σύνολο 100 Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, το 55,1% των βιβλιοθηκονόµων πιστεύει πως η συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκονόµων και πληροφορικών αποτελεί την πλέον ιδανική συνθήκη για την περιγραφή των πηγών του ιαδικτύου. Το 34,7% πιστεύει πως οι βιβλιοθηκονόµοι αποκλειστικά είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ασχοληθούν µε την περιγραφή των πηγών στο ιαδίκτυο, ενώ το 8,2% θεωρεί πιο κατάλληλους τους πληροφορικούς. Η συνεργατική φύση µεταξύ βιβλιοθηκονόµων και πληροφορικών που υποστηρίζεται από το 55,1% των συµµετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να σχετίζεται µε µια σειρά προβληµάτων 12

13 που ενδέχεται οι βιβλιοθηκονόµοι να αντιµετωπίσουν στην προσπάθειά τους να περιγράψουν τις πηγές στο ιαδίκτυο. Ειδικότερα τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται µε: α) την έλλειψη τεχνικών γνώσεων (37,9%), β) τη χρήση των metadata προτύπων (37,9%), π.χ. έλλειψη κοινού προτύπου, απουσία εξοικείωσης και επαρκών γνώσεων στα metadata, και γ) προβλήµατα που θα προκύψουν λόγω της φύσης και των ιδιότυπων χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών πηγών (10,3%), π.χ. απουσία κύριας πηγής πληροφοριών. Φαίνεται λοιπόν πως οι βιβλιοθηκονόµοι αν και είναι καλοί γνώστες της οργάνωσης και περιγραφής της πληροφορίας, πρέπει να το στηρίξουν αυτό επαγγελµατικά µέσα από την καλή γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας των metadata και του ιαδικτύου, προκειµένου να µπορέσουν αυτόνοµα και χωρίς προβλήµατα να επιδοθούν στην οργάνωση και περιγραφή των πηγών του ιαδικτύου. 5. Επίλογος Προτάσεις Η εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων µε την τεχνολογία τόσο του ιαδικτύου, όσο και των metadata, θα συντελέσει αποφασιστικά στην διαµόρφωση του επιχειρησιακού τους ρόλου στο «σύµπαν των ψηφιακών πληροφοριών» του ιαδικτύου που πρέπει να οργανωθεί. Η ανάπτυξη ενός περισσότερο υβριδικού ρόλου που προκύπτει από την σχέση ανάµεσα στις παραδοσιακές µεθοδολογίες ανάκτησης πληροφοριών (που κατέχουν ήδη οι βιβλιοθηκονόµοι) και την τεχνολογία των πληροφοριών τα metadata ουσιαστικά αποτελούν υβριδικό προϊόν αυτής της σχέσης θα εδραιώσει το οργανωτικό προφίλ των βιβλιοθηκονόµων και στο ψηφιακό περιβάλλον. Αν και τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζουν την πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων να µη γνωρίζει σε βάθος για τα metadata και να µην είναι επαρκώς εξοικειωµένοι µε κάποιες τεχνολογίες (π.χ. σύνταξη/κωδικοποίηση, ψηφιοποίηση, διατήρηση ψηφιακού υλικού), ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να ερµηνευθούν στα πλαίσια της τρέχουσας ελληνικής πραγµατικότητας, η οποία αναφορικά µε την οργάνωση ψηφιακών συλλογών δεν έχει ακόµη ωριµάσει. Παρ όλα αυτά είναι χρήσιµο, τα metadata, σε επίπεδο γνώσεων και εξοικείωσης να ωριµάσουν στις συνειδήσεις των βιβλιοθηκονόµων, προκειµένου να µπορέσουν οι ίδιοι να αναλάβουν ενεργητικούς ρόλους στις προσπάθειες ανάπτυξης και διαχείρισης των ψηφιακών συλλογών των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν ορισµένες προτάσεις που ενδέχεται η εφαρµογή τους να συµβάλει στην αντιστροφή του κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί και στην καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών εκπαίδευσης και εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόµων µε τα metadata. Σε γενικές γραµµές οι προτάσεις αυτές µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Συνεχιζόµενη και δια βίου εκπαίδευση κατάρτιση των βιβλιοθηκονόµων στα metadata. Μια τέτοια µορφή επίσηµης εκπαίδευσης είναι δυνατόν να έχει ως φορείς υλοποίησης τα τµήµατα Βιβλιοθηκονοµίας, παρέχοντας προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης στους βιβλιοθηκονόµους των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Επίσης, η πραγµατοποίηση σεµιναρίων εσωτερικά από το ίδιο το προσωπικό της βιβλιοθήκης ή και από άλλους φορείς, π.χ. Οριζόντια ράση Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων. ηµιουργία κεντρικού φορέα / οµάδας εργασίας µε αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη των metadata στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Μια τέτοια οµάδα εργασίας θα µπορούσε να αναλάβει ποικίλους ρόλους, όπως διατήρηση και διάθεση της γνώσης γύρω από 13

14 τα metadata, ανάπτυξη οµάδων συζήτησης στο ιαδίκτυο, διοργάνωση σεµιναρίων, έρευνα και ανάπτυξη της γνώσης για τα metadata καθώς επίσης και παροχή υποστήριξης στους βιβλιοθηκονόµους κατά την εφαρµογή των metadata από τις βιβλιοθήκες τους. 6. Παραποµπές ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, Ε. και ΣΙΑΤΡΗ, Ρ., Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόµους: αρχικά αποτελέσµατα. Στο: ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. και ΧΑΓΙΑΛΑ, Α. (επιµ.), Οργάνωση και συνεργασία ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή : πρακτικά έβδοµου πανελληνίου συνεδρίου ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Βόλος : Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. σ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, Π., Metadata ή καταλογογράφηση πηγών δικτύου: θεωρητική προσέγγιση και έρευνα για την εφαρµογή τους από τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόµους. (Πτυχιακή εργασία, Επόπτης καθηγητής Ε. Γαρουφάλλου, Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙΘ, 2003). ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης, Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας. Αθήνα: [χ.ό.]. ΦΡΑΝΤΖΗ, Ηρώ Χ., ιαρκής επιµόρφωση και ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Στο: ΠΑΠΑ ΑΚΗ, έσποινα και ΤΟΓΙΑ, Ασπασία (επιµ.), Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και η ιεροτελεστία διάδοσης της γνώσης: πρακτικά. 5 ο Πανελλήνιο συνέδριο ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, 4-6 Νοεµβρίου Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ, 1997, σ. 35. GUINCHARD, C., OCLC systems and service. Dublin Core use in libraries: a survey. 18(1) pp

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα