ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρµοδιότητες του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Άρθρο Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτός από αυτές που ανήκουν στο Νοµάρχη ή στην Νοµαρχιακή Επιτροπή. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως για: α. Τον Κανονισµό των εργασιών του. Τον Κανονισµό των εργασιών της Νοµαρχιακής Επιτροπής και τον Οργανισµό των υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. β. Την εφαρµογή της διαδικασίας του ηµοκρατικού Προγραµµατισµού. γ. Τον προϋπολογισµό και απολογισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. δ. Την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωµάτων. ε. Την απαλλοτρίωση ακινήτων. στ. Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων. ζ. Την παραχώρηση της χρήσης και την εκµίσθωση κινητών και ακινήτων. η. Την αγορά και µίσθωση κινητών και ακινήτων. θ. Τη σύναψη δανείων και την αποδοχή δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών. ι. Το πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων και προµηθειών. ια. Την προστασία και αξιοποίηση περιοχών. ιβ. Τη µελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων. ιγ. Την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών. ιδ. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και της εκτέλεσης εργασιών ή προγραµµάτων. ιε. Την ίδρυση νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων ή τη συµµετοχή σε επιχειρήσεις. ιστ. Την ανάθεση της άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος ή σε νοµικά πρόσωπα. ιζ. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. ιη. Τον ορισµό του αριθµού των Νοµαρχιακών Επιτροπών. ιθ. Την εκλογή των µελών της Νοµαρχιακής Επιτροπής. κ. Την ανάκληση του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής. κα. Την εξόφληση χρεών προς τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε δόσεις. κβ. Την έντοκη κατάθεση των εσόδων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. κγ. Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής. κδ. Την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής. κε. Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 1.2 Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α ε, ι, ιγ, ιε κβ και κε στη Νοµαρχιακή Επιτροπή ή στο Νοµάρχη. 1.3 Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τα θέµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες, οι οποίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2218/94 ανήκουν ή µεταβιβάζονται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αρµοδιότητες Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Νοµαρχιακών Συµβούλων. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α). Εκπροσωπεί το Νοµαρχιακό Συµβούλιο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις. β). Καλεί το Συµβούλιο σε συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά το µήνα, µε γραπτή πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κηρύσσει την έναρξη και τη λύση των συνεδριάσεων. γ). Στην αρχή της συνεδρίασης ανακοινώνει τις αναφορές και τα έγγραφα που απευθύνονται προς το Σώµα, χωρίς να γενικεύεται η συζήτηση πάνω σε αυτά. δ). ιευθύνει τη συζήτηση και παίρνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και την εφαρµογή του Κανονισµού και µπορεί να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου από το ακροατήριο που διαταράσσει τη συνεδρίαση. ε). ίνει το λόγο, µε τη σειρά, σε εκείνους που ζητούν να µιλήσουν και κρατάει τη συζήτηση µέσα σε όρια αξιοπρέπειας, δηµοκρατικότητας και αλληλοσεβασµού. στ). Είναι υποχρεωµένος να ανακαλέσει στην τάξη τον οµιλητή που χρησιµοποιεί απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις που θίγουν το Συµβούλιο, τον Νοµάρχη ή κάποιο Σύµβουλο ή κάνει συνεχείς προσωπικές επιθέσεις. Μπορεί να διακόψει τον οµιλητή όταν εξέρχεται του θέµατος ή µακρηγορεί πέραν του καθορισµένου χρόνου και δικαιούται να αφαιρεί το λόγο όταν ο οµιλητής µετά από την πρώτη παρατήρηση του δεν συµµορφώνεται. Άρθρο 3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ν.Σ. α). Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο Νοµάρχης. Θέµατα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µόνο αν συναινέσει ο Νοµάρχης. β). Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου εισάγει για συζήτηση τα θέµατα ελέγχοντας και το νόµιµο της εισαγωγής τους. Η συζήτηση σε κάθε θέµα τελειώνει όταν οµιλήσουν όλοι όσοι ζήτησαν τον λόγο, εκτός εάν παραιτηθούν µε δήλωση τους. Συνοψίζει αντικειµενικά τις συζητήσεις για κάθε θέµα, το θέτει σε ψηφοφορία, απαγγέλλει το αποτέλεσµα και διατυπώνει γενικότερα τις απόψεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. γ). Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου λαµβάνει θέση όταν συζητούνται θέµατα που είναι σχετικά µε τον Κανονισµό, για να εξηγήσει σε ποιο σηµείο βρίσκεται το ζήτηµα, για να δώσει τις αναγκαίες πληροφορίες και για να ξαναφέρει στο θέµα της συζήτησης αυτούς που οµιλούν ή εκείνους που παρεκτρέπονται, καθώς και θέµατα διαδικασίας. Εάν θέλει να πάρει µέρος στην συζήτηση του θέµατος ή να προκαλέσει συζήτηση επί άλλου θέµατος παραχωρεί τη θέση του στον Αντιπρόεδρο, ως το άρθρο 5 προβλέπει και επανέρχεται µετά το τέλος της συζήτησης για το συγκεκριµένο θέµα. Άρθρο 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ α). Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου φροντίζει για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και εγγράφων, όπως επίσης και των εισηγήσεων από τις υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση, ώστε ο φάκελος των θεµάτων να βρίσκεται ολοκληρωµένος και έγκαιρα στη διάθεση των Συµβούλων. β). Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των προσκλήσεων στους Νοµαρχιακούς Συµβούλους. Επίσης στα πολιτικά κόµµατα, µαζικούς φορείς, νεολαίες και άλλους παράγοντες που κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους στη 2

3 συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. γ). Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου συντάσσει δελτίο τύπου των αποφάσεων και ψηφισµάτων που θα σταλούν στον τοπικό τύπο, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τους µαζικούς φορείς. Άρθρο 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ. Αν ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος όποιος από τους παρόντες Συµβούλους του επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας όποιος είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου ασκεί καθήκοντα Προέδρου. Άρθρο 6 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. α). Ο Γραµµατέας του Νοµαρχιακού Συµβουλίου προΐσταται στη σύνταξη των πρακτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Σηµειώνει αποφάσεις που λαµβάνει το Νοµαρχιακό Συµβούλιο. β). Τον Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ένας από τους παρόντες Συµβούλους που καλείται από τον Πρόεδρο. γ). Χρέη Ειδικού Γραµµατέα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ανατίθενται σε έναν από τους υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ορίζει ο Νοµάρχης µε αναπληρωτή. Ο Ειδικός Γραµµατέας και ο αναπληρωτής του υπάγονται στον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου από τους οποίους παίρνουν εντολές και οδηγίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ α). Οι Σύµβουλοι υποχρεούνται να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και των Επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συµβούλιο καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντα τους που προβλέπει ο νόµος. Επίσης είναι υποχρεωµένοι µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το Συµβούλιο. β). Ο Σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει µε απόλυτη ελευθερία. γ) Σύµβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις µπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης. Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου. Σύµβουλος που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. δ) Σύµβουλος δεν µπορεί να πάρει µέρος στη συζήτηση θέµατος ή στη λήψη απόφασης του Συµβουλίου αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Απόφαση που λαµβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο Σύµβουλος που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση µπορεί να τιµωρηθεί µε την ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής µε την ποινή της έκπτωσης. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ιαδικασία σύγκλησης Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Άρθρο 8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ Ν.Σ. α). Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστηµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είναι δηµόσιες. Το Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει σε άλλο τόπο µετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του νόµιµου αριθµού των µελών του. β). Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά δύο (2) φορές το χρόνο στη Λήµνο µε θέµατα που έχουν σχέση κυρίως µε τη Λήµνο και τον Άγιο Ευστράτιο. γ). Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 4/5 του συνολικού αριθµού των µελών και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών, αλλά η επί του θέµατος απόφαση απαγγέλλεται δηµόσια. Στις συνεδριάσεις κεκλεισµένων των θυρών θα µένουν στην αίθουσα µόνο οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι και ο Νοµάρχης εκτός από την περίπτωση που ο Πρόεδρος µε απόφαση του Συµβουλίου καλεί τον Ειδικό Γραµµατέα καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες Υπηρεσιών για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε το θέµα της συζήτησης. Άρθρο 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ α). Ο Πρόεδρος καλεί το Συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο κατάστηµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και επιδίδεται στους Συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Οι Σύµβουλοι οφείλουν αµέσως µετά την εγκατάσταση τους να δηλώσουν στον Πρόεδρο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας τους και να ορίσουν µε την ίδια δήλωση στην έδρα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίκλητο στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στο κατάστηµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. β). Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συνεδρίαση το Συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. γ) Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συµβούλιο όποτε το ζητήσει ο Νοµάρχης ή η Νοµαρχιακή Επιτροπή, προτείνοντας και τα προς συζήτηση θέµατα, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του Συµβουλίου ή το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας ή του πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού µε γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Κατά τον υπολογισµού του ενός τρίτου (1/3) κλάσµα µικρότερο της µονάδας στρογγυλοποιείται στην επόµενη µεγαλύτερη µονάδα. Όσον αφορά το δικαίωµα του πρώτου επιλαχόντα συνδυασµού ασκείται το πολύ µία φορά το τρίµηνο. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει µέχρι και την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης το Συµβούλιο συνέρχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία έχει ζητηθεί η σύγκληση του. δ) Στην ηµερήσια διάταξη µπορεί να συµπεριληφθούν µέχρι και τρία (3) θέµατα που προτείνονται από Νοµαρχιακό ή Νοµαρχιακούς Συµβούλους, µε την προϋπόθεση ότι για κάθε θέµα υποβάλλεται έγκαιρα, τουλάχιστον πέντε ηµέρες (5) πριν τη σύνταξη της ηµερήσιας διάταξης, γραπτή τεκµηριωµένη εισήγηση. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου (γ) να προσθέσει στην ηµερήσια διάταξη και θέµατα που κατά την κρίση του πρέπει να συζητηθούν. 4

5 Άρθρο 10 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) Τα προς συζήτηση θέµατα, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ενηµερωτικό ή εισηγητικό σηµείωµα της αρµόδιας Υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατή η πληροφόρηση του συνεδρίου από τον Πρόεδρο. Στο σηµείωµα αυτό πρέπει να διατυπώνεται και η πρόταση της ιοίκησης επί του θέµατος. Οι φάκελοι των θεµάτων, µε όλα τα στοιχεία πρέπει να βρίσκονται στο Προεδρείο τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, για την ενηµέρωση των µελών του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. β) Θέµατα που έχουν γραφεί στην ηµερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του Νοµάρχη, µπορούν να παραπεµφθούν σε Επιτροπή µόνο µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε την οποία καθορίζεται και προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισήγησης. Θέµατα που εισάγει Νοµαρχιακή Επιτροπή δεν παραπέµπονται σε Επιτροπή. Λοιπά θέµατα των Νοµαρχιακών Συµβούλων µπορεί να παραπέµπει ο Πρόεδρος σε Επιτροπή και πριν εγγραφούν στην ηµερήσια διάταξη. γ) Για κάθε θέµα που έχει σχέση µε νοµικά ζητήµατα, είναι απαραίτητο να υπάρχει στο φάκελο του και ανάλογη γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ευθύνη των εισηγήσεων κατά περίπτωση για την ακρίβεια και τη νοµιµότητα αυτών που περιλαµβάνονται στα εισηγητικά σηµειώµατα των προς συζήτηση θεµάτων. δ) Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να ζητεί από το Νοµάρχη και τη Νοµαρχιακή Επιτροπή πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων του. ε) Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή υπαλλήλους άλλων Υπηρεσιών και νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 11 ΚΛΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ - ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Στις συνεδριάσεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου καλείται ο Νοµάρχης, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο Νοµάρχης µετέχει στις συζητήσεις του Συµβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα, αφού ζητήσει το λόγο από τον Πρόεδρο. Στις συνεδριάσεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου καλούνται οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη και λήξη συνεδριάσεων Απαρτία. Άρθρο 12 α) Οι Σύµβουλοι οφείλουν να προσέρχονται στη συνεδρίαση την ορισµένη ώρα και θεωρούνται παρόντες µέχρις ότου δηλώσουν ότι αποχωρούν, εφόσον βεβαίως βρίσκονται στην αίθουσα συνεδρίασης. Ο οριστικός ή προσκαίρως αποχωρών Σύµβουλος, ακόµα και αν παραλείψει να το δηλώσει θεωρείται απών. Οι Σύµβουλοι υπογράφουν σε ειδικό για την πιστοποίηση της παρουσίας τους βιβλίο το οποίο τηρεί ο Ειδικός Γραµµατέας του Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, Εάν µέχρι την ώρα που καθορίζεται στην πρόσκληση δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, ο Πρόεδρος αναβάλλει την κήρυξη της έναρξης επί µισή ώρα, µετά την πάροδο της οποίας η συνεδρίαση θεωρείται µαταιωθείσα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. β) Το Συµβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. γ) Όταν µετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις, το Συµβούλιο δεν συγκεντρώνει την προβλεπόµενη απαρτία, συνεδριάζει νοµίµως στην τρίτη πρόσκληση εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του. Στην περίπτωση αυτή συζητεί και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων για τα θέµατα που είχαν γραφεί στην αρχική ηµερήσια διάταξη. 5

6 Άρθρο 13 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ α) Στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταρτίζονται µε την βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής. β) Στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. Στο τέλος του έτους τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του Γραµµατέα του Συµβουλίου. γ) Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν χρησιµοποιηθεί µαγνητοφωνική συσκευή ή αυτή δεν λειτουργεί σωστά, τηρούνται πρόχειρα πρακτικά τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού που φέρουν τη µονογραφή του Προέδρου. Τα φύλλα αυτά αριθµούνται και η αρίθµηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αρίθµησης των αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί µε τα κείµενα αυτά. δ) Τα πρακτικά όταν δεν χρησιµοποιείται µαγνητοφωνική συσκευή υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας Σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, ή άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. ε) Κάθε απόφαση του Συµβουλίου αριθµείται ιδιαιτέρως και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθµηση και των αποφάσεων αυτών. Άρθρο 14 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ α) Αµέσως µετά την έναρξη της συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης εφόσον έχουν αποµαγνητοφωνηθεί και διανεµηθεί στους Νοµαρχιακούς Συµβούλους. Στη διαδικασία για την επικύρωση των πρακτικών, αν υπάρξει αντίρρηση από κάποιο µέλος, γίνεται η σχετική διόρθωση. Η διόρθωση δεν µπορεί να αφορά την ουσία και την έννοια των λεχθέντων, αλλά την συµπλήρωση των κενών και την διόρθωση λέξεων που τυπώθηκαν κακώς. Στη συνέχεια τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται από όλα τα µέλη που συµµετείχαν στη συνεδρίαση. β) Μετά την επικύρωση των πρακτικών ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αιτήσεις, αναφορές και έγγραφα που ήλθαν στο γραφείο του µετά την προηγούµενη συνεδρίαση ως και κάθε πληροφορία που νοµίζει ότι είναι χρήσιµη, χωρίς να γενικεύεται η συζήτηση πάνω σε αυτά. Ο Νοµάρχης και οι Σύµβουλοι δικαιούνται επίσης να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή ερώτηση σχετικά µε τα τοπικά θέµατα και τις αρµοδιότητες του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. γ) Η συζήτηση επί των ανακοινώσεων της παραγράφου (β) αποκλείεται στην αυτή συνεδρίαση εκτός αν αυτό αποφασισθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου. Στις ερωτήσεις των Συµβούλων µπορεί να απαντήσει ο Νοµάρχης ή ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής ή ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, χωρίς και πάλι να γενικεύεται η συζήτηση. Σε περίπτωση που ο ερωτών Σύµβουλος κρίνει ανεπαρκή ή µη ικανοποιητική την απάντηση µπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου (20). δ) Οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι µπορεί να υποβάλλουν αίτηµα για έκδοση ψηφίσµατος από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, αλλά η συζήτηση για έκδοση ή µη ψηφίσµατος γίνεται µετά το πέρας της ηµερήσιας διάταξης. ε) Μετά ταύτα το Σώµα εισέρχεται στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Η σειρά συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µπορεί να µεταβληθεί µε απόφαση του Συµβουλίου έπειτα από πρόταση του Νοµάρχη, του Προέδρου ή ενός Συµβούλου. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Συνεδριάσεις Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Άρθρο 15 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ α) Μετά την εκφώνηση από τον Πρόεδρο κάθε θέµατος και τις σχετικές εισηγήσεις, καλούνται οι επιθυµούντες από τους Συµβούλους να µιλήσουν πάνω σε αυτό, να το δηλώσουν, εγγραφόµενοι από τον Γραµµατέα κατά τη σειρά της δήλωσης τους στον κατάλογο των οµιλητών. β) Οι Σύµβουλοι που επιθυµούν διευκρινιστικές και µόνο ερωτήσεις προς ενηµέρωση τους επί του υπό συζήτηση θέµατος, προηγούνται των συναδέλφων τους Νοµαρχιακών Συµβούλων, εγγραφόµενοι και αυτοί κατά τη σειρά δήλωσης σε κατάλογο οµιλητών και υποβάλλουν σύντοµα και χωρίς περιστροφές την ερώτηση τους. γ) Ουδείς Σύµβουλος ή ο Νοµάρχης µπορεί να οµιλήσει πριν λάβει από τον Πρόεδρο την άδεια κατά τη σειρά εγγραφής του. δ) Ο οµιλητής απευθύνεται προς το Συµβούλιο και είναι απολύτως ελεύθερος στην έκφραση γνώµης και ψήφου και αποβλέπει πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συµφέροντος όλων των πολιτών. εν επιτρέπεται η οµιλία από χειρόγραφο, επιτρέπεται όµως στον οµιλητή να συµβουλεύεται τις σηµειώσεις του. ε) Κάθε Νοµαρχιακός Σύµβουλος έχει δικαίωµα να µιλήσει δύο (2) φορές για το ίδιο θέµα. ιατιθέµενος χρόνος για την πρώτη φορά µέχρι τρία (3) λεπτά, για την δεύτερη φορά µέχρι δύο (2) λεπτά, εκτός του επικεφαλής κάθε συνδυασµού ή του αντικαταστάτη του, ή του εισηγητή του θέµατος για τον οποίο ο χρόνος είναι έξι (6) λεπτά της ώρας για την πρώτη φορά και τρία (3) λεπτά για τη δεύτερη. Ο Πρόεδρος του Σώµατος µπορεί να παρατείνει την διάρκεια των οµιλιών των Συµβούλων σε πέντε (5) και τρία (3) λεπτά αντίστοιχα αν τούτο επιβάλλεται από τη φύση του θέµατος. Ο Πρόεδρος επιτρέπει σε Σύµβουλο να µιλήσει και τρίτη φορά, όταν έχει προς τούτο τη συναίνεση της πλειοψηφίας των παρόντων µελών του Συµβουλίου. Ο Νοµάρχης λαµβάνει το λόγο κάθε φορά κατά προτεραιότητα. Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις και οι διακοπές, εκτός αν ο οµιλητής επιτρέψει διακοπές και συγκατατεθεί προς τούτο ο Πρόεδρος. στ) Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης ορίζεται σε ανώτατο όριο τετράωρη και µπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις επί µία (1) ώρα το πολύ, µε απόφαση του Συµβουλίου. Άρθρο 16 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ α) Οι συζητήσεις του Σώµατος πρέπει να γίνονται σε τόνο ήρεµο, µε υπευθυνότητα και σύνεση, όπως ταιριάζει σε µέλη κυρίαρχου ηµοκρατικού Οργάνου που ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα. β) Εάν οποιοδήποτε Νοµαρχιακός Σύµβουλος συµπεριφερθεί µε τρόπο ανάρµοστο η µε απρέπεια στους συναδέλφους του, ή θίγει τρίτους που είναι απόντες, καλείται από τον Πρόεδρο να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις ή να ανακαλέσει τα όσα είπε. Στην περίπτωση που αρνείται να συµµορφωθεί ο Πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη. Ακόµη ανακαλούνται στην τάξη και οι Σύµβουλοι που θορυβούν και παρεµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. γ) Πριν ο Πρόεδρος ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η ανάκληση στην τάξη ενός ή περισσοτέρων Συµβούλων που παρεκτράπηκαν, τον ή τους καλεί προηγούµενα να δικαιολογήσουν την πράξη τους στο Σώµα. Στην περίπτωση που το Νοµαρχιακό Συµβούλιο αποφασίσει ύστερα από φανερή ψηφοφορία ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν είναι ικανοποιητικές το ζήτηµα τελειώνει εκεί. Εάν όµως ο Σύµβουλος ή οι Σύµβουλοι αρνηθούν να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν ή το Σώµα δεν θεωρήσει τις εξηγήσεις ικανοποιητικές, τότε η ανάκληση στην τάξη γράφεται στα πρακτικά και σε περίπτωση εξακολούθησης της παρεκτροπής, αποφασίζεται από το Συµβούλιο η δηµοσίευση της απόφασης ανάκλησης στη τάξη, στον τοπικό τύπο, µε την φροντίδα του Προέδρου. 7

8 δ) Σε ενδεχόµενο που και µετά την παραπάνω απόφαση εξακολουθήσει η παρεκτροπή, τότε ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση, για ορισµένο χρονικό διάστηµα που το ορίζει την ίδια στιγµή, µαζί µε την αναγγελία της διακοπής. Άρθρο 17 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ α) Οι συνεδριάσεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου είναι δηµόσιες, και για αυτό είναι ελεύθερος να τις παρακολουθήσει κάθε πολίτης. β) Το ακροατήριο πρέπει να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε απόλυτη ησυχία και χωρίς να παίρνει µέρος στις συζητήσεις του Συµβουλίου, ούτε να επιδοκιµάζει ή να αποδοκιµάζει τους οµιλητές, γιατί διαφορετικά ο Πρόεδρος µπορεί να διατάξει την αποβολή από το ακροατήριο εκείνου που διαταράσσει τη συνεδρίαση. γ) Οι αγορεύσεις των Συµβούλων πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντοµες και πάντοτε µέσα στο θέµα που συζητείται για να διευκολύνεται η αποδοτικότητα των εργασιών του Σώµατος. δ) Ο Πρόεδρος µπορεί να διακόψει τον οµιλητή όταν εξέρχεται του θέµατος ή µακρηγορεί. Συνιστά στους οµιλητές να τηρούν το απαιτούµενο µέτρο στις εκφράσεις τους και δικαιούται να αφαιρεί το λόγο, όταν ο οµιλητής και µετά την παρατήρηση του Προέδρου, συνεχίζει να µακρηγορεί ή να οµιλεί εκτός θέµατος. ε) Η συζήτηση σε κάθε θέµα τελειώνει όταν µιλήσουν όσοι ζήτησαν τον λόγο εκτός αν παραιτήθηκαν µε δήλωση τους. στ) Όταν σε κάποιο θέµα που συζητείται παρευρίσκονται ενδιαφερόµενοι, µετά ή πριν τους οµιλητές Νοµαρχιακούς Συµβούλους, αναλόγως ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο σε εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και περιορισµένο αριθµό οµιλητών για να εκθέσουν τις απόψεις τους, έχοντας στη διάθεση τους τρία (3) λεπτά ο καθένας. Άρθρο 18 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΙΑΚΟΠΗ α) Εάν διαπιστωθεί παρατήρηση ότι η συνεδρίαση διεξάγεται κατά παράβαση του Κανονισµού, ο Πρόεδρος διακόπτει την διεξαγωγή της και δίνει τον λόγο σε αυτόν που έθεσε θέµα διαδικασίας. Ο Πρόεδρος δίνει άµεση λύση και η συζήτηση δεν γενικεύεται εκτός αν το Συµβούλιο, µε απόφαση του, επιτρέψει να µιλήσουν και άλλοι Σύµβουλοι πάνω στο θέµα που ανέκυψε και µόνον. β) Εάν ο Νοµάρχης ή Σύµβουλος θέλει να αναφερθεί σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, λαµβάνει τη σχετική άδεια από τον Πρόεδρο και αναφέρεται µόνο στο προσωπικό του θέµα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να δώσει τον λόγο στον αιτούντα ο οποίος οφείλει να περιορισθεί αποκλειστικά και µόνο στον προσωπικό του ζήτηµα, αλλιώς ο Πρόεδρος του αφαιρεί τον λόγο. γ) Η διακοπή της συνεδρίασης ανήκει στην αρµοδιότητα του Προέδρου. Η διακοπή όµως για διάστηµα µεγαλύτερο της µισής ώρας επιτρέπεται µόνο αν υπάρχει συναίνεση του Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος µπορεί να διακόψει τη συνεδρίαση για ανάπαυση ή όταν δεν είναι δυνατή η ελεύθερη διεξαγωγή της συζήτησης για λόγους τάξης. δ) Η συνεδρίαση τερµατίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου που παίρνεται µετά από πρόταση του Προέδρου ή του Νοµάρχη ή του ενός τρίτου (1/3) των µελών του. ε) Μετά την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο, το Συµβούλιο δεν µπορεί και αν ακόµη βρίσκεται σε απαρτία να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνοµη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες. στ) Ο Αντιπρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του Προέδρου δεν έχει δικαίωµα να προκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης και να προεδρεύσει αυτής. 8

9 Άρθρο 19 ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ν.Σ. α) Οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι είναι υποχρεωµένοι να ασκούν µε συνέπεια τα καθήκοντα τους, συµµετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν κώλυµα στις συνεδριάσεις του Σώµατος και να παραµένουν µέχρι τη λήξη τους, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και να µη καθυστερεί η οµαλή πορεία αντιµετώπισης των προβληµάτων και των υποθέσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. β) Ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος που προσέρχεται µετά την έναρξη της συνεδρίασης οφείλει να ειδοποιήσει το Προεδρείο, ο δε Γραµµατέας να αναγγείλει την προσέλευση του Συµβούλου, για να γραφεί στα πρακτικά. Νοµαρχιακός Σύµβουλος που αποχωρεί πρόσκαιρα ή οριστικά πρέπει να δηλώνει την αποχώρηση του στο Προεδρείο, η οποία αποχώρηση πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Τα ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επιστροφής Συµβούλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ερωτήσεις Επερωτήσεις. Άρθρο 20 α) Εκτός από τις ανακοινώσεις που καθορίζονται µε την παράγραφο (β) του άρθρου 14 κάθε Σύµβουλος έχει δικαίωµα πριν την ηµερήσια διάταξη να απευθύνει γραπτές ερωτήσεις και επερωτήσεις για της νοµαρχιακές υποθέσεις. β) Οι ερωτήσεις αφορούν την αίτηση και µόνο πληροφοριών για το αν αληθεύει µία είδηση ή ένα περιστατικό ή αν έλαβε γνώση ο Νοµάρχης και ποια µέτρα έλαβε ή πρόκειται να λάβει. γ) Οι επερωτήσεις έχουν σκοπό τον έλεγχο του Νοµάρχη και του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής µε διερεύνηση των αιτιών ή του σκοπού για τον οποίο έγινε ή παραλήφθηκε ένα γεγονός ή µία πράξη. δ) Οι επερωτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή διατύπωση του θέµατος στο οποίο αναφέρονται. Ο Πρόεδρος τις καταχωρεί σε περίληψη στο επί τούτο τηρούµενο βιβλίο και τις κοινοποιεί στον επερωτούµενο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ορίζει τουλάχιστον κάθε (4) µήνες ειδική συνεδρίαση για την συζήτηση ερωτήσεων και επερωτήσεων. ε) Σε περίπτωση εκτάκτων συµβάντων µπορούν οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι να υποβάλλουν επίκαιρες ερωτήσεις επερωτήσεις που θα περιορίζονται µόνο στο αντικείµενο αυτών των συµβάντων και που θα συζητούνται µε τη σύµφωνη γνώµη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, χωρίς τους άνω περιορισµούς. στ) Εάν ο Πρόεδρος δεν αναγράψει την επερώτηση στην ηµερήσια διάταξη ή ο Νοµάρχης ή ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής δεν είναι σε θέση αντικειµενικά να απαντήσουν ενώπιον του Συµβουλίου, το Συµβούλιο επιλαµβάνεται αυτοδίκαια της συζήτησης αυτής πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ζ) Κατά τη συζήτηση της επερώτησης προηγείται προφορική ανάπτυξη από τον επερωτούντα και ακολουθεί απάντηση του Νοµάρχη ή του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής µε δικαίωµα παρέµβασης κάθε Νοµαρχιακού Συµβούλου. η) Για την ανάπτυξη κάθε ανακοίνωσης ή ερώτησης ή επερώτησης παρέχεται στον Σύµβουλο χρόνος µέχρι πέντε (5) λεπτών. θ) Η όλη συζήτηση πάνω σε µία ανακοίνωση ή ερώτηση περιορίζεται µεταξύ αυτού που την αναπτύσσει και του Νοµάρχη ή του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής, εκτός αν ζητηθεί από τον Νοµάρχη ή από το ένα τρίτο (1/3) των µελών του Σώµατος η γενίκευση της συζήτησης. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Αποφάσεις - Ψηφοφορίες. Άρθρο 21 α) Το Συµβούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. β) Ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία κάθε πρόταση που διαµορφώθηκε από την συζήτηση και η πρόταση ψηφίζεται µια φορά και στο σύνολο της. Αν υπάρχει αντίρρηση για το αποτέλεσµα, αποφαίνεται και πάλι το Συµβούλιο χωρίς συζήτηση. γ) Αν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή Νοµαρχιακό Σύµβουλο ονοµαστική ψηφοφορία η διεξαγωγή της γίνεται µε ονοµαστική κλήση των παρισταµένων µελών. Στην περίπτωση αυτή διαβάζεται ο κατάλογος των Συµβούλων και κατά σειρά σηµειώνεται η ψήφος τους. δ) Η ψηφοφορία στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο είναι φανερή εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόµος ρητά ορίζει να είναι µυστική. ε) εν επιτρέπεται διακοπή της ψηφοφορίας για να δικαιολογήσει ο Σύµβουλος την ψήφο του. Μπορεί να πράξει τούτο µετά την ψηφοφορία µε δήλωση του. στ) Η φανερή ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού, µε προφορική δήλωση ή συγχρόνως και µε τα δύο. Άρθρο 22 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται στο κατάστηµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για την δηµοσίευση των αποφάσεων του Συµβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του Συµβουλίου δηµοσιεύονται ολόκληρες µε ανάρτηση σε εµφανές µέρος του καταστήµατος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον Ειδικό Γραµµατέας του Συµβουλίου. Άρθρο 23 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΗΒΩΝ Ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου δύναται να συγκροτεί άτυπο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Εφήβων, µετά από συνεργασία µε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, το οποίο θα συνεδριάζει µε ηµερήσια διάταξη και µε την παρουσία των µελών του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Οι συνεδριάσεις αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις δύο (2) ανά έτος. Η επιλογή των εφήβων που θα συµµετέχουν ανήκει στην αρµοδιότητα του προεδρείου και θα γίνεται µε βάση γεωγραφικά, ηλικιακά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, µε προσπάθεια να καλύπτεται ευρύτατο φάσµα της νεολαίας του τόπου. Ο Κανονισµός βάσει του οποίου θα γίνεται η επιλογή των εφήβων, ψηφίζεται από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Τελικές διατάξεις. Άρθρο 24 Κάθε άλλη περίπτωση την οποία δεν προβλέπει ο Κανονισµός αυτός ούτε η ισχύουσα νοµοθεσία, αντιµετωπίζεται µε βάση τις γενικές δηµοκρατικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε και η σύνταξη του κανονισµού αυτού. 10

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Συντάχθηκε με την απόφαση Δ.Ε. 209/07, ψηφίστηκε με την απόφαση Δ.Σ. 319/07 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 -Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκλογή Θητεία Ε.Σ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας του περιφερειακού συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 16853 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Θητεία - Εκλογή Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΕΝ ΕΡΓΩ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 Σειρά : Εν Έργω Πράξη Δημοκρατίας Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Τίτλος Εγγράφου : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟ /ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 17552 Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η Εκτελεστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 ΚΔΚ (ν. 3463/ 2006, Α 114).

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 ΚΔΚ (ν. 3463/ 2006, Α 114). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 17552 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΝΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Κύθνου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου. Ο ήµος διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο, τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το ήµαρχο. Άρθρο 2 Σύνθεση ηµαρχιακής Επιτροπής

Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου. Ο ήµος διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο, τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το ήµαρχο. Άρθρο 2 Σύνθεση ηµαρχιακής Επιτροπής Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου Ο ήµος διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο, τη ηµαρχιακή Επιτροπή και το ήµαρχο. Άρθρο 2 Σύνθεση ηµαρχιακής Επιτροπής Η ηµαρχιακή Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο του ήµου, αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 6 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Άρθρο 1 Καθορισµός Τοπικών ιαµερισµάτων Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου.. έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.), σύµφωνα µε τις οποίες Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήµου Ωρωπού

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήµου Ωρωπού Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήµου Ωρωπού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 78

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. Πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν

Η Μ Ο Σ Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν Η Μ Ο Σ Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 2 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Εισαγωγή Κεφάλαιο Α : Τοπικό Συµβούλιο Εκλογή µελών Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αχαρνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου

Δήμος Αχαρνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Δήμος Αχαρνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΕΝ ΕΡΓΩ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Σειρά : Εν Έργω Πράξη Δημοκρατίας Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Τίτλος Εγγράφου : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου (άρθρο 7 Ν. 3852/2010) Ο ήµος Λαµιέων διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Επιτροπή Τουρισµού & Ανάπτυξης Αριθµός Απόφασης: 1/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα µέλη της Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Επιτροπή Τουρισµού & Ανάπτυξης Αριθµός Απόφασης: 1/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα µέλη της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Επιτροπή Τουρισµού & Ανάπτυξης Αριθµός Απόφασης: 1/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 1/2015 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισµού & Ανάπτυξης ήµου Πάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΗΟ-76 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/04/2011 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΔΑ: 4ΑΓ3ΩΗΟ-76 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/04/2011 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 15/04/2011 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βασισμένο στην εγκύκλιο 49 του ΥΠ.ΕΣ. Συμβούλιο Το Συμβούλιο 15μελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 18/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) 1 Σ ε λ ί δ α ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΣΧΕΔΙΟ. Με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) 1 Σ ε λ ί δ α ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ Με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-04-2012) ΜΑΙΟΣ 2012 1 Σ ε λ ί δ α Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης /20-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 295/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 295/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 295/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 107/20.10.2014) Αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν.

α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», όπως ισχύουν. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 (ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 95/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 8 ης / 19-4-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα