ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία."

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ II ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 4 Μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων. 5 Αίτηση για εγγραφή ως εγκεκριμένο ίδρυμα. 6 Τέλη αίτησης εγγραφής στο μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων. ΜΕΡΟΣ III ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 7 Τήρηση μητρώου καλυμμένων αξιογράφων. 8 Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων. 9 Τέλη αίτησης εγγραφής στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων. 10 Ετήσια τέλη εποπτείας. 11 Όρια αναφορικά με την επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων προς όφελος πιστωτών καλυμμάτων. ΜΕΡΟΣ IV ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 12 Γενικά κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με το κάλυμμα. 13 Κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια. 14 Κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με απαιτήσεις έναντι δημοσίου. 15 Κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με ναυτιλιακά δάνεια. 16 Καθορισμός συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων. 17 Συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία καλυμμένων αξιόγραφων που εξασφαλίζονται με απαιτήσεις έναντι δημοσίου. 18 Συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία καλυμμένων αξιόγραφων που εξασφαλίζονται με κύρια περιουσιακά στοιχεία άλλα από απαιτήσεις έναντι δημοσίου. 19 Προσμέτρηση καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων στον υπολογισμό της βασικής κάλυψης, της εποπτικής υπερκάλυψης και της συμβατικής υπερκάλυψης. 20 Περιορισμός στην προσμέτρηση συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων στη βασική κάλυψη. 21 Χρήση χρηματικών εισροών από καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία. 22 Αντιμετώπιση εφαρμογής συμψηφισμού. 23 Κριτήρια επάρκειας καλύμματος. 24 Βασική κάλυψη. 25 Εποπτική υπερκάλυψη. 26 Περιορισμός ετεροχρονισμού λήξεων. 27 Διασφάλιση ρευστότητας για την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των καλυμμένων αξιογράφων. 28 Πρόσθετα κριτήρια επάρκειας καλύμματος ιδρύματος με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων που

2 διαγράφεται από το μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων. 29 Επάρκεια καλύμματος κατά το διαχωρισμό των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων από τα στοιχεία ενεργητικού ιδρύματος που υπόκειται σε διαδικασία διάλυσης. 30 Έλεγχος επάρκειας καλύμματος ιδρύματος υπό διαδικασία διάλυσης. 31 Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επάρκειας του καλύμματος. 32 Συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνων - Όροι και προϋποθέσεις για συμπερίληψη στο κάλυμμα. 33 Προσόντα αντισυμβαλλόμενου σε συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου. 34 Γενικές προϋποθέσεις μητρώου καλύμματος. 35 Μορφή μητρώου καλύμματος. 36 Περιεχόμενο μητρώου καλύμματος-καταχώριση πράξεων. 37 Συσχετισμός κύριου μέρους και συμπληρωματικού μέρους του μητρώου καλύμματος. 38 Στοιχεία καταχώρισης. 39 Διαφάνεια- Δημοσιοποίηση πληροφοριών. 40 Πρόσθετες πληροφορίες για στεγαστικά και εμπορικά δάνεια. 41 Πρόσθετες πληροφορίες για απαιτήσεις έναντι δημοσίου. 42 Πρόσθετες πληροφορίες για ναυτιλιακά δάνεια. 43 Υποβολή πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ V ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 44 Απαιτούμενα προσόντα επόπτη καλυμμένων αξιογράφων. 45 Διαδικασία διορισμού επόπτη καλυμμένων αξιογράφων. 46 Επιπρόσθετα καθήκοντα επόπτη καλυμμένων αξιογράφων. 47 Υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα. 48 Τερματισμός διορισμού επόπτη καλυμμένων αξιογράφων. ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 49 Έναρξη ισχύος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -2-

3 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5(1)-(2), 6(2), 7(1), 12(1)-(2), 13(2), 14(1), 15, 18(3)-(4) και (6), 19, 20, 23(2), 26(1), 27, 28(4), 31, 40(1)-(2), 49(2), 51(4), 52(2), 54(2), 56(1), 69 και 72 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τις τράπεζες, τους επόπτες καλυμμένων αξιογράφων και τους διαχειριστές εργασιών καλυμμένων αξιογράφων, η οποία αφορά την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από εγκεκριμένα ιδρύματα και τη διεξαγωγή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων. ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 1. (1) Η παρούσα Οδηγία εκδίδεται δυνάμει του Νόμου και αναφέρεται ως η περί της Έκδοσης Καλυμμένων Αξιογράφων Οδηγία του (2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται: (γ) στις τράπεζες που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, οι οποίες εγγράφονται ως εγκεκριμένο ίδρυμα και εκδίδουν καλυμμένα αξιόγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στους επόπτες καλυμμένων αξιογράφων, και στους διαχειριστές εργασιών καλυμμένων αξιογράφων. (3) Οι πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου. Σκοπός της Οδηγίας. Ερμηνεία. 2. Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι ο καθορισμός κανόνων και κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από εγκεκριμένα ιδρύματα και τη διεξαγωγή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων. 3. Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας εφαρμόζονται οι ερμηνείες που αναφέρονται στο Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. Πρόσθετα, εφαρμόζονται οι ακόλουθες ερμηνείες, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «αξία» σημαίνει: σε σχέση με καλυμμένα αξιόγραφα, την ονομαστική αξία πλέον δεδουλευμένους τόκους (γ) (δ) (ε) (στ) σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά, την ονομαστική αξία πλέον δεδουλευμένους τόκους σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά, την αγοραία αξία σε σχέση με συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου, την αποτιμώμενη αγοραία αξία (markedto-market value) σε σχέση με ακίνητα, την αξία που αποτιμάται σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (10) της παραγράφου 13 σε σχέση με πλοία, την αξία που αποτιμάται σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (10) της παραγράφου 15 «βασική κάλυψη» σημαίνει την απαιτούμενη από την Κεντρική Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 24, βασική εξασφάλιση του εκάστοτε υπολοίπου των καλυμμένων αξιογράφων από περιουσιακά στοιχεία και συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία -3-

4 «διάρκεια» σε σχέση με καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο ή καλυμμένο αξιόγραφο, σημαίνει τη σταθμισμένη περίοδο αποπληρωμής του ποσού του κεφαλαίου του καλυπτικού περιουσιακού στοιχείου ή του καλυμμένου αξιογράφου, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στην παράγραφο 26, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σχετική σύμβαση αντιστάθμισης κινδύνου «ενυπόθηκος» ή, αναφορικά με ακίνητο ή πλοίο, «υποθηκευμένος» δηλώνει την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στο πρόσωπο ή αντικείμενο που προσδιορίζει και σε υποθήκη ή άλλη ισοδύναμη επιβάρυνση «εποπτική υπερκάλυψη» σημαίνει την, πέραν της βασικής κάλυψης, απαιτούμενη από την Κεντρική Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 25, ενίσχυση του καλύμματος με περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία «ίδρυμα» χωρίς άλλο προσδιορισμό, σημαίνει ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Ι) του 2010 «Νόμος» σημαίνει τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010 «ξένο νόμισμα» σημαίνει νόμισμα άλλο από το ευρώ Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 177, , σ. 1. ΚΔΠ 463/2006 ΚΔΠ 328/2007 ΚΔΠ 140/2010 ΚΔΠ 470/2010 ΚΔΠ 471/2010 ΚΔΠ 472/2010 ΚΔΠ 473/2010 «Οδηγία 2006/48/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)» όπως έχει έκτοτε τροποποιηθεί και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων» σημαίνει τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως (αρ. 5) του 2010 ως έκαστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «σταθμισμένη διάρκεια» σε σχέση με καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία που προσμετρούνται στη βασική κάλυψη και εποπτική υπερκάλυψη ή σε σχέση με καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται από το ίδιο κάλυμμα ως μέρος προγράμματος, σημαίνει τη μέση σταθμική διάρκεια των εν λόγω καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων ή των εν λόγω καλυμμένων αξιογράφων, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στην παράγραφο 26 «συμβατική υπερκάλυψη» σημαίνει την πέραν της βασικής κάλυψης και εποπτικής υπερκάλυψης ενίσχυση του καλύμματος με περιουσιακά στοιχεία, ως απαιτείται από τους όρους έκδοσης των καλυμμένων αξιογράφων «συμπληρωματικά στοιχεία» σημαίνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 16 της παρούσας Οδηγίας 66(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2004 «τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) του 2009 και επιπρόσθετα περιλαμβάνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης -4-

5 235(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «όμιλος» σημαίνει όμιλο επιχειρήσεων που αποτελείται από τη μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της οντότητες, (γ) τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή καθώς και (δ) την επιχείρηση ή επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες εταιρείες οι λέξεις «μητρική», «θυγατρική» και «συνδεδεμένη» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως (Αρ.2) του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «υποθήκη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί της Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμων του 1965 έως 2010 ή από το άρθρο 31 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησης, Πώλησης και Υποθήκευσης Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 2008, ανάλογα με την περίπτωση 45 του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «LTV» σημαίνει: σε σχέση με στεγαστικό ή εμπορικό δάνειο, την αξία του δανείου ως προς την αξία του υποθηκευμένου ακινήτου σε σχέση με ναυτιλιακό δάνειο, την αξία του δανείου ως προς την αξία του υποθηκευμένου πλοίου. ΜΕΡΟΣ IΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων. 4. (1) Στο μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων, που σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου δημιουργεί και τηρεί η Κεντρική Τράπεζα, καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα του εγκεκριμένου ιδρύματος και η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του, η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ή διαγραφής από το μητρώο, -5-

6 (γ) (δ) ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο, και ετήσια βεβαίωση της διοίκησης του εγκεκριμένου ιδρύματος ότι οι απαιτήσεις για την εγγραφή ως εγκεκριμένο ίδρυμα ικανοποιούνται. (2) Το μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Τράπεζας. Αίτηση για εγγραφή ως εγκεκριμένο ίδρυμα. 5. (1) Οι τράπεζες αιτούνται την εγγραφή τους ως εγκεκριμένο ίδρυμα υποβάλλοντας στην Κεντρική Τράπεζα δεόντως συμπληρωμένο το έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1. (2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: ταχυδρομείο, ή κατάθεση δια χειρός στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας έναντι χρονολογημένης απόδειξης με τη σφραγίδα της Κεντρικής Τράπεζας. (3) Τράπεζα που αιτείται την εγγραφή της στο μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: έχει συσταθεί στη Δημοκρατία διατηρεί πρωτογενές πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (Core Tier 1) ύψους, τουλάχιστο, ευρώ 50 εκατομμυρίων και τηρεί το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα τόσο για τον Πυλώνα Ι όσον και για τον Πυλώνα ΙΙ της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (γ) (δ) (ε) (στ) (η) (θ) οι δραστηριότητες της τράπεζας περιλαμβάνουν τη χορήγηση στεγαστικών δανείων ή/και εμπορικών δανείων ή/και ναυτιλιακών δανείων ή/και την ανάληψη ανοιγμάτων έναντι δημοσίου η ανάληψη εργασιών καλυμμένων αξιογράφων εντάσσεται στην εγκεκριμένη από το διοικητικό συμβούλιο επιχειρησιακή στρατηγική της τράπεζας και η υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής διασφαλίζεται με εγγράφως τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες έχει την απαραίτητη οργανική δομή η οποία διασφαλίζει το σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ορίων ευθύνης κάθε εμπλεκόμενης Υπηρεσίας της τράπεζας για υποστήριξη και αποτελεσματική διεκπεραίωση της εν λόγω δραστηριότητας διαθέτει την αναγκαία μηχανογραφική υποδομή για υποστήριξη των εργασιών καλυμμένων αξιογράφων διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες για αναγνώριση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των κινδύνων που δυνατόν να προκύψουν από τη διεξαγωγή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων (π.χ. επιτοκιακού κινδύνου, κινδύνου αντισυμβαλλομένου, λειτουργικού κινδύνου, συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου ρευστότητας), και διαθέτει διαδικασίες, πολιτικές και συστήματα για την υποστήριξη άλλων σχετικών εργασιών της εν λόγω δραστηριότητας, όπως της έκδοσης των καλυμμένων αξιογράφων, της εξυπηρέτησης των καλυμμένων αξιογράφων και της αποτίμησης της αξίας των εξασφαλίσεων. Τέλη αίτησης εγγραφής στο μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων. 6. Για την υποβολή αίτησης εγγραφής της στο μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων η τράπεζα καταβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα τέλη ύψους ευρώ. Τα τέλη αίτησης εγγραφής καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για εγγραφή. ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ -6-

7 Τήρηση μητρώου καλυμμένων αξιογράφων. 7. (1) Στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων, που σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου δημιουργεί και τηρεί η Κεντρική Τράπεζα, καταγράφονται για κάθε έκδοση καλυμμένων αξιογράφων οι ακόλουθες πληροφορίες: (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (θ) (η) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) (ιε) (ιστ) το όνομα του ιδρύματος με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων, το όνομα της έκδοσης ή του σχετικού προγράμματος, σε περίπτωση προγράμματος, η αρίθμηση της έκδοσης, η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων, το νόμισμα και το ποσό της έκδοσης, το αντίστοιχο ποσό της έκδοσης σε ευρώ, εφόσον εφαρμόζεται, η συμβατική υπερεξασφάλιση, ο διεθνής ειδικός κωδικός αριθμός για την αναγνώριση των χρεογράφων (ISIN), η ημερομηνία της έκδοσης, η ημερομηνία λήξης των καλυμμένων αξιογράφων, η δυνατότητα ή όχι παράτασης της αποπληρωμής του κεφαλαίου των καλυμμένων αξιογράφων, το τοκομερίδιο, η χρηματαγορά στην οποία είναι εισηγμένη η έκδοση, η διαβάθμιση της έκδοσης από αναγνωρισμένους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνονται στο κάλυμμα και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, και η ταυτότητα των αντισυμβαλλόμενων μερών σε συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου. (2) Το μητρώο καλυμμένων αξιογράφων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Τράπεζας. Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων. 8. (1) Η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2. (2) Η αίτηση υποβάλλεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: ταχυδρομείο, ή κατάθεση δια χειρός στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας έναντι χρονολογημένης απόδειξης με τη σφραγίδα της Κεντρικής Τράπεζας. Τέλη αίτησης εγγραφής στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων. Ετήσια τέλη 9. Για κάθε αίτηση εγγραφής έκδοσης στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων το εγκεκριμένο ίδρυμα καταβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα εφάπαξ τέλη ύψους ευρώ Το εγκεκριμένο ίδρυμα καταβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα ετήσια τέλη εποπτείας των -7-

8 εποπτείας. Όρια αναφορικά με την επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων προς όφελος πιστωτών καλυμμάτων. εκδόσεων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο καλυμμένων αξιογράφων ύψους 0,01% επί του υπολοίπου των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται με το ίδιο κάλυμμα με μέγιστο ποσό ευρώ και ελάχιστο ποσό ευρώ Το καταβλητέο ποσό υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων υπολοίπων των καλυμμένων αξιογράφων και καταβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. 11. Εγκεκριμένο ίδρυμα δεν δύναται να προβαίνει σε έκδοση καλυμμένων αξιογράφων, εάν μια τέτοια έκδοση θα είχε ως αποτέλεσμα: η συνολική αξία των κύριων περιουσιακών στοιχείων που, κατ ελάχιστο, πρέπει να περιλαμβάνονται στα καλύμματα κάθε κατηγορίας καλυμμένων αξιογράφων, να υπερβεί το 90% της συνολικής αξίας των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων του εγκεκριμένου ιδρύματος για την εν λόγω κατηγορία, ή η συνολική αξία όλων των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε καλύμματα και προσμετρούνται στην επάρκεια των καλυμμάτων, να υπερβεί το 25% της αξίας των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του εγκεκριμένου ιδρύματος. ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Γενικά κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με το κάλυμμα. 12. Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7) του άρθρου 18 του Νόμου, ίδρυμα δύναται να περιλάβει στο κάλυμμα, ως μέρος της βασικής κάλυψης και εποπτικής υπερκάλυψης, περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν ιδιοκτησία του, είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία του, είναι ελεύθερα βαρών και πληρούν τα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται: στην παράγραφο 13 όσον αφορά κύριο περιουσιακό στοιχείο που είναι στεγαστικό ή εμπορικό δάνειο, (γ) (δ) στην παράγραφο 14 όσον αφορά κύριο περιουσιακό στοιχείο που είναι απαίτηση έναντι δημοσίου, στην παράγραφο 15 όσον αφορά κύριο περιουσιακό στοιχείο που είναι ναυτιλιακό δάνειο, και στις παραγράφους 17 και 18 όσον αφορά συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία. Κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια. 13. (1) Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τη συμπερίληψη στεγαστικού ή εμπορικού δανείου σε κάλυμμα ως μέρος της βασικής κάλυψης. (2) Μόνο δάνεια οι όροι των οποίων δεν απαγορεύουν τη συμπερίληψη τους σε κάλυμμα και τα οποία διέπονται από το δίκαιο κρατών μελών δύνανται να αποτελούν κύρια περιουσιακά στοιχεία του καλύμματος καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται με στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια. (3) Μόνο δάνεια που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια δύνανται να αποτελούν μέρος του καλύμματος καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται με στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια: τα δάνεια εξασφαλίζονται μέχρι πλήρους εξόφλησής τους με υποθήκες ή με ισοδύναμες επιβαρύνσεις επί ακίνητης περιουσίας που συνιστώνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας ή σύμφωνα με το δίκαιο άλλων κρατών μελών. Η συμπερίληψη του δανείου στο κάλυμμα περιλαμβάνει και όλες τις νόμιμες απαιτήσεις και δικαιώματα που το ίδρυμα δύναται να έχει επί της υποκείμενης ακίνητης περιουσίας. τα δάνεια εξασφαλίζονται με πρώτη υποθήκη ή, όταν πρόκειται για ισοδύναμη επιβάρυνση επί ακίνητης περιουσίας, με επιβάρυνση η οποία έχει πρώτη σειρά -8-

9 προτεραιότητας. (γ) σε περίπτωση κατά την οποία οι υποθήκες / ισοδύναμες εμπράγματες επιβαρύνσεις είναι σε επίπεδο πελάτη τράπεζας, και καλύπτουν και άλλες υποχρεώσεις και ανοίγματα ενός πελάτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξασφάλιση για δάνεια που περιλαμβάνονται στο κάλυμμα, και μεταγενέστερες υποθήκες νοουμένου ότι: (i) (ii) όλες οι προηγούμενες υποθήκες επί του υποκείμενου ακινήτου είναι προς όφελος του ιδίου ιδρύματος και συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο κάλυμμα, και το ίδρυμα διασφαλίζει ότι τα δάνεια που συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα έχουν προτεραιότητα επί της εξασφάλισης έναντι όλων των άλλων δανείων/υποχρεώσεων του πελάτη προς το ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων που δεν περιλαμβάνονται στο κάλυμμα. (δ) η υποθήκη ή η ισοδύναμη επιβάρυνση επί ακίνητης περιουσίας που εξασφαλίζει το δάνειο συνιστάται για ποσό, τουλάχιστο, ίσο με την αξία του δανείου. (4) Η υποθήκη ή άλλη ισοδύναμη επιβάρυνση επί της υποκείμενης ακίνητης περιουσίας η οποία εξασφαλίζει το δάνειο πρέπει να: (i) (ii) (iii) (iv) κατοχυρώνει πλήρη εμπράγματη εξασφάλιση, έχει εγγραφεί ορθά και έγκαιρα, έχουν τηρηθεί όλες οι νομικές απαιτήσεις για τη σύσταση και εγγραφή της ώστε η εξασφάλιση να είναι νομικά αποτελεσματική και εκτελεστή, και επιτρέπει στο ίδρυμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, το διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων να ικανοποιεί σε εύλογο χρόνο ενδεχόμενη απαίτηση για ρευστοποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει από το ίδρυμα να λαμβάνει νομική συμβουλή για την επιβεβαίωση των πιο πάνω απαιτήσεων, ιδιαίτερα, σε περίπτωση που τα ενυπόθηκα ακίνητα βρίσκονται εκτός της Δημοκρατίας. (5) Η ακίνητη περιουσία επί της οποίας εξασφαλίζεται το δάνειο πρέπει να βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή των κρατών μελών. Το συνολικό ποσό των δανείων που εξασφαλίζονται επί ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται σε κράτη μέλη στα οποία το ίδρυμα δεν έχει φυσική παρουσία (θυγατρική ή κατάστημα) δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού του καλύμματος. Τηρουμένου του περιορισμού του σημείου της παρούσας υποπαραγράφου, τα εγκεκριμένα ιδρύματα προτρέπονται να διαχωρίζουν τις εκδόσεις καλυμμένων αξιογράφων με βάση εγχώρια και μη εγχώρια καλύμματα. (6) Ίδρυμα δύναται να συμπεριλάβει στο κάλυμμα στεγαστικό ή εμπορικό δάνειο σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο επί του οποίου εξασφαλίζεται το δάνειο είναι κτήριο υπό κατασκευή εφόσον η συνολική αξία των δανείων σε κάθε κάλυμμα που εξασφαλίζονται επί κτηρίων υπό κατασκευή δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας του καλύμματος: Νοείται ότι η απαιτούμενη, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (8), σχέση δάνειου προς αξία (LTV) υπολογίζεται με βάση την αξία της γης επί της οποίας εγείρεται το κτίριο. Για σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου «κτήρια υπό κατασκευή» θεωρούνται: (i) για κτήρια που προορίζονται για οικιστικούς σκοπούς, όσα δεν είναι ακόμη έτοιμα για κατοίκηση, και -9-

10 (ii) για κτίρια που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, όσα δεν είναι ακόμη έτοιμα για εμπορική χρήση. (7) Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου, το δάνειο δύναται να περιληφθεί στο κάλυμμα μόνο μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία που είναι πληρωτέα η πρώτη αναθεωρημένη δόση και νοουμένου ότι κατά τη στιγμή συμπερίληψής του στο κάλυμμα δεν παρουσιάζει σε καθυστέρηση δόση κεφαλαίου ή/και τόκου για περίοδο πέραν του ενός μηνός. Για σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου: (i) δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης θεωρούνται όλα τα δάνεια τα οποία παρουσίαζαν πέραν της μιας καθυστερημένης δόσης και η τράπεζα έχει προβεί σε τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής τους (παράταση περιόδου χάριτος, αναστολή καταβολής μίας ή περισσότερων δόσεων, μείωση του ποσού δόσης, διαγραφή καθυστερημένων δόσεων τόκου ή/και κεφαλαίου) καθώς και δάνεια των οποίων καθυστερημένες δόσεις τόκου ή/και κεφαλαίου έχουν εξοφληθεί από το προϊόν νέου δανείου, (ii) δόση σε καθυστέρηση νοείται η καθυστέρηση καταβολής ποσού πέραν του 10% της δόσης που καθορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου. (γ) Δάνεια τα οποία τυγχάνουν αναδιάρθρωσης περισσότερες από τρείς φορές δεν δύνανται να εισαχθούν στο κάλυμμα. (8) Τα στεγαστικά και εμπορικά δάνεια υπόκεινται στα πιο κάτω όρια σε σχέση με τη συμπερίληψη τους σε κάλυμμα ως μέρος της βασικής κάλυψης: (9) Στεγαστικά δάνεια: Η αξία του δανείου ή, όταν εξασφαλίζονται επί της ίδιας ακίνητης περιουσίας περισσότερα από ένα δάνεια τα οποία περιλαμβάνονται στο κάλυμμα, η συνολική αξία των δανείων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% της αξίας της υποκείμενης ακίνητης περιουσίας με βάση αποτίμηση που διενεργεί το ίδρυμα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (10). Δάνεια των οποίων η αξία ή, ανάλογα με την περίπτωση, η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη από 75% αλλά μικρότερη από 100% της αξίας της υποκείμενης ακίνητης περιουσίας δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα εφόσον το ποσοστό της συνολικής αξίας όλων των δανείων αυτών που περιλαμβάνονται στο κάλυμμα ως προς την αξία των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται από το κάλυμμα δεν θα υπερβαίνει το 25% και η συμπερίληψή τους στο κάλυμμα δεν θα είχε ως αποτέλεσμα το σταθμισμένο LTV του καλύμματος να υπερβαίνει το 80%. Εμπορικά δάνεια: Η αξία του δανείου ή, όταν εξασφαλίζονται επί της ίδιας ακίνητης περιουσίας περισσότερα από ένα δάνεια τα οποία περιλαμβάνονται στο κάλυμμα, η συνολική αξία των δανείων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% της αξίας της υποκείμενης ακίνητης περιουσίας με βάση αποτίμηση που διενεργεί το ίδρυμα σύμφωνα με την υποπαράγραφο (10). Δάνεια των οποίων η αξία ή, ανάλογα με την περίπτωση, η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη από 60% αλλά μικρότερη από 80% της αξίας της υποκείμενης ακίνητης περιουσίας δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα εφόσον το ποσοστό της συνολικής αξίας όλων των δανείων αυτών που συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα ως προς την αξία των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται από το κάλυμμα δεν θα υπερβαίνει το 25% και η συμπερίληψή τους στο κάλυμμα δεν θα είχε ως αποτέλεσμα το σταθμισμένο LTV του καλύμματος να υπερβαίνει το 65%. Καθ όλη τη διάρκεια του δανείου οι υποκείμενες κτηριακές εγκαταστάσεις πρέπει να ασφαλίζονται έναντι των ενδεικνυόμενων κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία και τον τύπο του ακινήτου, για ποσό ίσο, τουλάχιστο, με το μικρότερο μεταξύ της αξίας αντικατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων και του ποσού του δανείου. -10-

11 Το ίδρυμα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ασφαλιστική κάλυψη εκχωρείται προς όφελος του καλύμματος. Επίσης, πρέπει να διαθέτει διαδικασίες που να του επιτρέπουν να ελέγχει ότι το υποκείμενο ακίνητο καλύπτεται, σε συνεχή βάση, επαρκώς από ασφάλιση ζημιών. (10) Η αποτίμηση της αξίας του υποκείμενου ακινήτου για σκοπούς υπολογισμού των προαναφερθέντων ορίων αναφορικά με το LTV πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Ανεξάρτητος εκτιμητής νοείται πρόσωπο το οποίο έχει τα απαιτούμενα προσόντα, ικανότητα και εμπειρία για τη διενέργεια αποτίμησης και είναι ανεξάρτητος από τη διαδικασία λήψης των πιστοδοτικών αποφάσεων του ιδρύματος. Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της αξίας του ακινήτου εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου 8 του Μέρους 2 του Παραρτήματος VIΙΙ της Ενότητας Α της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. (11) Το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη πολιτική για αποφυγή υπερβολικών ποσοστών συγκέντρωσης στο κάλυμμα, τουλάχιστο, σε επίπεδο δανειολήπτη, εξασφάλισης, γεωγραφικής περιοχής, ληκτότητας και LTVs. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα δάνεια η αξία των οποίων, ανά δανειολήπτη, υπερβαίνει το 2% της συνολικής αξίας του καλύμματος. Κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με απαιτήσεις έναντι δημοσίου. 14. (1) Μόνο απαιτήσεις που πηγάζουν από τη χορήγηση δανείων, οι όροι των οποίων δεν απαγορεύουν τη συμπερίληψή τους σε κάλυμμα, από ομόλογα ή από συναφείς απαιτήσεις που είναι εγγράφως τεκμηριωμένες και νομικά δεσμευτικές έναντι των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (2) και (3) δύνανται να αποτελούν κύρια περιουσιακά στοιχεία σε κάλυμμα, ως μέρος της βασικής κάλυψης, για καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με απαιτήσεις έναντι δημοσίου: Νοείται ότι η συμπερίληψη στο κάλυμμα των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει επίσης και οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη και δικαιώματα πηγάζουν από την ιδιοκτησία των εν λόγω απαιτήσεων. (2) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (4), άμεσες απαιτήσεις έναντι των ακόλουθων προσώπων δύνανται να αποτελούν μέρος του καλύμματος: (γ) (δ) (ε) (ζ) Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς και των κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγχώριων τοπικών αρχών, οντοτήτων του δημοσίου τομέα τα ανοίγματα έναντι των οποίων αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI της Ενότητας Α της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, ως ανοίγματα έναντι της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας, και οντοτήτων του δημοσίου τομέα οι οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 14 του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI της Ενότητας Α της πιο πάνω Οδηγίας εμπίπτουν στον ορισμό «δημόσιοι φορείς» ως ορίζεται στην παράγραφο 1 της Ενότητας Α της ίδιας Οδηγίας Περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών τα ανοίγματα έναντι των οποίων φέρουν μηδενικό συντελεστή στάθμισης για σκοπούς του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2006/48/EΚ Οντοτήτων του δημοσίου τομέα των κρατών μελών οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό «δημόσιοι φορείς» σύμφωνα με το άρθρο 4(18) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ Κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI της Ενότητας Α της Οδηγίας -11-

12 Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Ελβετία και ΗΠΑ), εφόσον οι απαιτήσεις είναι εκφρασμένες και χρηματοδοτούνται στο εθνικό νόμισμα των εν λόγω χωρών ή η πιστοληπτική τους αξιολόγηση από αναγνωρισμένους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης κατατάσσεται στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (η) (θ) Περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών των χωρών που αναφέρονται στο σημείο (ζ), εφόσον οι αρχές των εν λόγω χωρών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του πλαισίου συμφωνίας International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας (Σύμφωνο Βασιλείας), αντιμετωπίζουν τα ανοίγματα έναντι αυτών των περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής τους κυβέρνησης ή η πιστοληπτική αξιολόγηση των υπό αναφορά περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, από αναγνωρισμένους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, αντιστοιχεί με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 του Πίνακα 3 του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ με βάση τις πρόνοιες εθνικού δικαίου που έχουν θεσπίσει οι χώρες αυτές για υιοθέτηση του Συμφώνου της Βασιλείας Οντοτήτων του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 4(18) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, των χωρών που αναφέρονται στο σημείο (ζ) νοουμένου ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις που τίθενται στο σημείο (η). (3) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (4), απαιτήσεις που καλύπτονται με εγγύηση των φορέων που αναφέρονται στα σημεία έως (δ) της υποπαραγράφου (2) καθώς και στα σημεία (ζ) και (η) της ιδίας υποπαραγράφου δύνανται να περιλαμβάνονται σε κάλυμμα ως απαιτήσεις έναντι δημοσίου εφόσον η εγγύηση της απαίτησης πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (γ) (δ) (ε) τεκμηριώνεται εγγράφως με σαφήνεια, είναι αμετάκλητη και άνευ όρων, δεν δύναται να τερματιστεί μονομερώς από τον εγγυητή, ενεργοποιείται αμέσως μετά την αθέτηση ή μη πληρωμή εκ μέρους του οφειλέτη, και είναι νομικώς αποτελεσματική και εκτελεστή. (4) Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων έναντι ή, όπου εφαρμόζεται, καλυπτόμενων από την εγγύηση των πιο κάτω φορέων δεν δύναται να υπερβεί το 20% του εκάστοτε υπολοίπου των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται με απαιτήσεις έναντι δημοσίου: (γ) κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και οντοτήτων των δημοσίου τομέα των χωρών που αναφέρονται στο σημείο (ζ) της υποπαραγράφου (2), πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, και διεθνών οργανισμών. (5) Το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει εγγράφως τεκμηριωμένη πολιτική που να διασφαλίζει την αποφυγή υπερβολικών ποσοστών συγκέντρωσης στο κάλυμμα, τουλάχιστο, σε σχέση με τις συνολικές απαιτήσεις έναντι μεμονωμένων οφειλετών και εγγυητών, τη γεωγραφική κατανομή των απαιτήσεων, (γ) το είδος απαίτησης και (δ) τη ληκτότητα των απαιτήσεων. Κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις σε 15. (1) Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τη συμπερίληψη ναυτιλιακού δανείου σε κάλυμμα ως μέρος της βασικής κάλυψης. -12-

13 σχέση με ναυτιλιακά δάνεια. (2) Μόνο δάνεια οι όροι των οποίων δεν απαγορεύουν τη συμπερίληψή τους σε κάλυμμα και τα οποία εξασφαλίζονται επί πλοίων και διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας ή άλλων κρατών μελών δύνανται να αποτελούν κύρια περιουσιακά στοιχεία του καλύμματος καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται με ναυτιλιακά δάνεια. (3) Τα δάνεια εξασφαλίζονται μέχρι πλήρους εξόφλησής τους με πρώτη υποθήκη επί πλοίων ή με ισοδύναμη επιβάρυνση επί πλοίων που συνιστάται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας ή σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και έχει πρώτη σειρά προτεραιότητας. (γ) Η συμπερίληψη του δανείου στο κάλυμμα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες απαιτήσεις και δικαιώματα που το ίδρυμα δύναται να έχει επί των υποκείμενων πλοίων, για παράδειγμα σε σχέση με την ενοικίαση ή τη ναύλωση των πλοίων. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποθήκες/ισοδύναμες εμπράγματες επιβαρύνσεις είναι σε επίπεδο πελάτη τράπεζας, και καλύπτουν και άλλες υποχρεώσεις και ανοίγματα ενός πελάτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξασφάλιση για δάνεια που περιλαμβάνονται στο κάλυμμα, και μεταγενέστερες υποθήκες νοουμένου ότι: (i) (ii) όλες οι προηγούμενες υποθήκες επί του υποκείμενου πλοίου είναι προς όφελος του ιδίου ιδρύματος και συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο κάλυμμα, και το ίδρυμα διασφαλίζει ότι τα δάνεια που συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα έχουν προτεραιότητα επί της εξασφάλισης έναντι όλων των άλλων δανείων/υποχρεώσεων του πελάτη προς το ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων που δεν περιλαμβάνονται στο κάλυμμα. (δ) (ε) Δάνεια που παραχωρούνται μετά τη συμπλήρωση του εικοστού έτους της χρήσης του ενυπόθηκου πλοίου δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στο κάλυμμα. Η περίοδος αυτή δύναται να είναι μικρότερη, ανάλογα με την αναμενόμενη περίοδο ωφέλιμης χρήσης του πλοίου. Η υποθήκη ή η ισοδύναμη επιβάρυνση επί πλοίου που εξασφαλίζει το δάνειο συνιστάται για ποσό, τουλάχιστο, ίσο με την αξία του δανείου. (4) Η υποθήκη ή, ανάλογα με την περίπτωση, άλλη ισοδύναμη επιβάρυνση επί των υποκείμενων πλοίων, η οποία εξασφαλίζει το δάνειο, πρέπει να: (i) (ii) (iii) (iv) κατοχυρώνει πλήρη εμπράγματη εξασφάλιση, έχει εγγραφεί ορθά και έγκαιρα, έχουν τηρηθεί όλες οι νομικές απαιτήσεις για τη σύσταση και εγγραφή της ώστε η εξασφάλιση να είναι νομικά αποτελεσματική και εκτελεστή, και επιτρέπει στο ίδρυμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, το διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων να ικανοποιεί σε εύλογο χρόνο ενδεχόμενη απαίτηση για ρευστοποίηση του υποκείμενου πλοίου. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει από το ίδρυμα να λαμβάνει νομική συμβουλή για την επιβεβαίωση των πιο πάνω απαιτήσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση που τα υποκείμενα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο κρατών μελών άλλων από τη Δημοκρατία ή τρίτης χώρας. (5) Τα πλοία επί των οποίων εξασφαλίζονται τα δάνεια πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε δημοσιοποιημένο νηολόγιο της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. -13-

14 (6) Το ίδρυμα δεν δύναται να συμπεριλάβει στο κάλυμμα δάνειο σε περίπτωση κατά την οποία το πλοίο επί του οποίου εξασφαλίζεται το δάνειο είναι υπό κατασκευή. (7) Για τη συμπερίληψη στο κάλυμμα ναυτιλιακών δανείων που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης, εφαρμόζονται οι πρόνοιες της υποπαραγράφου (7) της παραγράφου 13. (8) Η αξία του δανείου ή, όταν εξασφαλίζονται επί του ιδίου πλοίου περισσότερα από ένα δάνεια τα οποία περιλαμβάνονται στο κάλυμμα, η συνολική αξία των δανείων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% της αξίας του υποκείμενου πλοίου με βάση αποτίμηση που διενεργεί το ίδρυμα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (10). Δάνεια των οποίων η αξία ή, ανάλογα με την περίπτωση, η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη από 60% αλλά μικρότερη από 70% της αξίας του υποκείμενου πλοίου δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα εφόσον το ποσοστό της αξίας όλων των δανείων αυτών που περιλαμβάνονται στο κάλυμμα ως προς την αξία των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται από το κάλυμμα δεν υπερβαίνει το 25% και η συμπερίληψη τους στο κάλυμμα δεν θα είχε ως αποτέλεσμα το σταθμισμένο LTV του καλύμματος να υπερβεί το 65%. (9) Καθ όλη τη διάρκεια του δανείου το υποκείμενο πλοίο ή πλοία πρέπει να ασφαλίζονται έναντι των ενδεικνυόμενων κινδύνων για ποσό ίσο, τουλάχιστο, με 110% του υπολοίπου του δανείου του ιδρύματος πλέον του υπολοίπου οποιωνδήποτε άλλων δανείων από τρίτα μέρη που εξασφαλίζονται με υποθήκες ή ισοδύναμες επιβαρύνσεις, επί των ίδιων πλοίων, που έχουν ίση σειρά προτεραιότητας με το ίδρυμα. Το ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων διασφαλίζει ότι η σχετική ασφαλιστική κάλυψη εκχωρείται άνευ όρων προς όφελος του καλύμματος. Επίσης, πρέπει να διαθέτει διαδικασίες που να του επιτρέπουν να ελέγχει ότι το υποκείμενο πλοίο καλύπτεται, σε συνεχή βάση, επαρκώς από ασφάλιση ζημιών. (10) Η αποτίμηση της αξίας του υποκείμενου πλοίου για σκοπούς υπολογισμού των προαναφερθέντων ορίων αναφορικά με το LTV πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Ανεξάρτητος εκτιμητής νοείται πρόσωπο το οποίο έχει τα απαιτούμενα προσόντα, ικανότητα και εμπειρία για τη διενέργεια εκτιμήσεων πλοίων για σκοπούς ενυπόθηκης χρηματοδότησης και είναι ανεξάρτητος από τη διαδικασία λήψης των πιστοδοτικών αποφάσεων του ιδρύματος. (11) Το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη πολιτική για αποφυγή υπερβολικών ποσοστών συγκέντρωσης στο κάλυμμα, τουλάχιστο, σε επίπεδο δανειολήπτη, εξασφάλισης, ληκτότητας και LTVs. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο κάλυμμα δάνεια η αξία των οποίων, ανά δανειολήπτη, υπερβαίνει το 5% της συνολικής αξίας του καλύμματος. Καθορισμός συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων. 16. Ως συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: απαιτήσεις έναντι ή καλυπτόμενες από την εγγύηση κεντρικών ή περιφερειακών κυβερνήσεων οι οποίες είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά, καταθέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 177, , σ (γ) (δ) (ε) καταθέσεις με πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμούς τα ανοίγματα έναντι των οποίων φέρουν μηδενικό συντελεστή στάθμισης για σκοπούς του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2006/48/EΚ, καταθέσεις με ιδρύματα που εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο (γ) της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) όπως έχει έκτοτε τροποποιηθεί και όπως περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και χρεωστικά ομόλογα ιδρυμάτων που αναφέρονται στο σημείο (δ) τα οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά. Συμπληρωματικά περιουσιακά 17. Τα ακόλουθα συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία δύνανται να περιληφθούν στο κάλυμμα ως μέρος της βασικής κάλυψης και της εποπτικής υπερκάλυψης για καλυμμένα αξιόγραφα με -14-

15 στοιχεία καλυμμένων αξιόγραφων που εξασφαλίζονται με απαιτήσεις έναντι απαιτήσεις έναντι δημοσίου ως κύρια περιουσιακά στοιχεία: κρατικά ομόλογα, γραμμάτια δημοσίου ή χρεόγραφα των οποίων εκδότης είναι η Δημοκρατία, δημοσίου. καταθέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, και (γ) καταθέσεις με πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών και των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI της Ενότητας Α της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Ελβετία και ΗΠΑ) των οποίων η πιστοληπτική αξιολόγηση κατατάσσεται στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας σύμφωνα με το σημείο 29 του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Καταθέσεις με πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών με ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τις 100 μέρες δεν υπόκεινται στην προαναφερθείσα απαίτηση για κατάταξη στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας αλλά πρέπει, τουλάχιστο, να κατατάσσονται στη δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας: Συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία καλυμμένων αξιόγραφων που εξασφαλίζονται με κύρια περιουσιακά στοιχεία άλλα από απαιτήσεις έναντι Νοείται ότι η κατάθεση σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα δεν δύναται να υπερβαίνει το 2% του εκάστοτε υπολοίπου των καλυμμένων αξιογράφων με απαιτήσεις έναντι δημοσίου. 18. Πρόσθετα με τα συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 17, ίδρυμα δύναται να περιλάβει στο κάλυμμα και τα ακόλουθα συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία ως μέρος της βασικής κάλυψης και της εποπτικής υπερκάλυψης για καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με κύρια περιουσιακά στοιχεία άλλα από απαιτήσεις έναντι δημοσίου: κρατικά ομόλογα, γραμμάτια δημοσίου ή χρεόγραφα των οποίων ο εκδότης είναι κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, δημοσίου. κρατικά ομόλογα, γραμμάτια δημοσίου ή χρεόγραφα των οποίων εκδότης είναι οι κεντρικές κυβερνήσεις των χωρών που αναφέρονται στο σημείο (ζ) της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 14, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο ίδιο σημείο, (γ) (δ) (ε) χρεόγραφα καλυπτόμενα με εγγύηση από τους φορείς που αναφέρονται στα σημεία και πιο πάνω, καταθέσεις με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών που αναφέρονται στο σημείο (ζ) της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 14 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο ίδιο σημείο, καταθέσεις με πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμούς τα ανοίγματα έναντι των οποίων φέρουν μηδενικό συντελεστή στάθμισης για σκοπούς του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2006/48/EΚ. Προσμέτρηση καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων στον υπολογισμό της βασικής κάλυψης, της εποπτικής υπερκάλυψης και της συμβατικής υπερκάλυψης. 19. (1) Τηρουμένων των προνοιών των υποπαραγράφων (2) και (3), καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο προσμετράται στον υπολογισμό της βασικής κάλυψης ή της εποπτικής υπερκάλυψης μόνο εάν η προσμέτρησή του απαιτείται για τη συμμόρφωση του ιδρύματος με τις πρόνοιες των παραγράφων 24 και 25 αντίστοιχα. Καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία πέραν από αυτά που απαιτούνται για συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες παραγράφους προσμετρούνται στον υπολογισμό της τυχόν συμβατικής υπερκάλυψης, μόνο εάν η προσμέτρησή τους απαιτείται για τη συμμόρφωση του ιδρύματος με τη συμβατική υπερκάλυψη. Όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που διέπονται από δίκαιο χώρας άλλης από τη Δημοκρατία και περιουσιακά στοιχεία με τη μορφή ομολόγων, τα οποία το ίδρυμα προτίθεται να συμπεριλάβει σε κάλυμμα, η Κεντρική Τράπεζα αναμένει από το ίδρυμα να λαμβάνει νομική συμβουλή -15-

16 προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι συμπεριλήφθηκαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο κάλυμμα και να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται σε αυτά η παράγραφος του άρθρου 16 του Νόμου. (2) Καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο παύει να προσμετράται στη βασική κάλυψη ή στην εποπτική υπερκάλυψη, σε περίπτωση που επιβαρυνθεί προς όφελος άλλου από πιστωτή καλύμματος, καταστεί το ίδιο ή η υποκείμενη εξασφάλισή του υποκείμενο καταναγκαστικής πώλησης ή ρευστοποίησης, ή παύσει να πληροί οποιαδήποτε κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται: (γ) (δ) (ε) (στ) στην παράγραφο 13, όσον αφορά στεγαστικό ή εμπορικό δάνειο, στην παράγραφο 14, όσον αφορά απαίτηση έναντι δημοσίου, στην παράγραφο 15, όσον αφορά ναυτιλιακό δάνειο, στην παράγραφο 14 όσον αφορά συμπληρωματικό περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί απαίτηση έναντι δημοσίου, στο σημείο (γ) της παραγράφου 17, όσον αφορά συμπληρωματικό περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί κατάθεση με πιστωτικά ιδρύματα, στο σημείο (ε) της παραγράφου 18 όσον αφορά συμπληρωματικό περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί κατάθεση με πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμούς. (3) Καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο παύει να προσμετράται στη βασική κάλυψη ή στην εποπτική υπερκάλυψη σε περίπτωση που δόση αποπληρωμής του ή, ανάλογα με την περίπτωση, η καταβολή τόκου παρουσιάζει καθυστέρηση ως ακολούθως: όταν πρόκειται για στεγαστικό ή εμπορικό δάνειο, για περίοδο τριών ή περισσότερων μηνών, όταν πρόκειται για απαίτηση έναντι δημοσίου: (i) (ii) (iii) σε περίπτωση που η απαίτηση είναι έναντι ή καλυπτόμενη από την εγγύηση κεντρικής κυβέρνησης, για περίοδο 10 ή περισσότερων ημερών, σε περίπτωση που η απαίτηση είναι υπό μορφή ομολόγου, για περίοδο 10 ή περισσότερων ημερών, σε περίπτωση που η απαίτηση είναι υπό μορφή δανείου, άνευ επηρεασμού των προνοιών του υποσημείου (i), για περίοδο τριών ή περισσότερων μηνών, (γ) (δ) όταν πρόκειται για ναυτιλιακό δάνειο, για περίοδο τριών ή περισσότερων μηνών, όταν πρόκειται για συμπληρωματικό περιουσιακό στοιχείο: (i) (ii) σε περίπτωση που αποτελεί απαίτηση έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, για περίοδο 10 ή περισσότερων ημερών, σε περίπτωση που αποτελεί κατάθεση με κεντρικές τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα ή πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμούς, αμέσως μετά την αθέτηση αποπληρωμής της κατάθεσης. Περιορισμός στην προσμέτρηση συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων στη βασική κάλυψη. 20. Άνευ επηρεασμού των προνοιών της παραγράφου 27, η συνολική αξία όλων των συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο κάλυμμα και προσμετρούνται στον υπολογισμό της βασικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων κάτω από συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου που τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 32 και 33, δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζει το κάλυμμα. -16-

17 Χρήση χρηματικών εισροών από καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία. 21. (1) Το ίδρυμα διασφαλίζει ότι οι χρηματικές εισροές που προκύπτουν από τα καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 28 του Νόμου. (2) Στα πλαίσια της υποπαραγράφου (1): (γ) Το ίδρυμα τηρεί Ειδικό Λογαριασμό Συναλλαγών (Special Transaction Account), χωριστά για κάθε έκδοση ή πρόγραμμα έκδοσης, το όνομα του οποίου αναφέρει με σαφήνεια την έκδοση και το κάλυμμα που αφορά. Στον Ειδικό Λογαριασμό Συναλλαγών διοχετεύονται όλες οι χρηματικές εισροές που προκύπτουν από τα καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία, καταχωρίζονται οι χρηματικές εκροές και ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζεται το εκάστοτε μη χρησιμοποιηθέν ποσόν. Το ίδρυμα διασφαλίζει την, καθ οιονδήποτε χρόνο, δυνατότητα αναπαραγωγής και εντοπισμού όλων των πράξεων που διοχετεύονται μέσω του εν λόγω λογαριασμού είτε αυτές αφορούν εισροές είτε εκροές. Η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Συναλλαγών διενεργείται μόνο από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι ρητώς εξουσιοδοτημένα, για το σκοπό αυτό, από το ίδρυμα. Η εξουσιοδότηση των προσώπων αυτών καθώς και οι οποιεσδήποτε μετέπειτα μεταβολές τεκμηριώνονται εγγράφως. Η σχετική τεκμηρίωση διαφυλάττεται για περίοδο, τουλάχιστον, πέντε χρόνων μετά τη λήξη ή ακύρωση της εξουσιοδότησης. Η διαχείριση του λογαριασμού υπόκειται στη εποπτεία του επόπτη καλυμμένων αξιογράφων. (3) Άνευ επηρεασμού των προνοιών του σημείου της υποπαραγράφου (2), για το σκοπό εφαρμογής του εδαφίου (3) του άρθρου 40 του Νόμου, το ίδρυμα καθορίζει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την, ανά πάσα στιγμή, δυνατότητα εντοπισμού και υπολογισμού των χρηματικών εισροών από καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Αντιμετώπιση εφαρμογής συμψηφισμού. Κριτήρια επάρκειας καλύμματος. 22. Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 20 του Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί όπως για την αντιμετώπιση του κινδύνου μείωσης της αξίας των καλυπτικών στοιχείων από την εφαρμογή του συμψηφισμού, κάθε ίδρυμα τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια των καλυμμένων αξιογράφων, αποθεματικό συμψηφισμού υπό μορφή πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων τα οποία περιλαμβάνει στο κάλυμμα ως αντιστάθμιση του ποσού που υπόκειται σε συμψηφισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 24 και (1) Εγκεκριμένο ίδρυμα διασφαλίζει ότι το κάλυμμα περιλαμβάνει: κύρια και συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου, που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία, ως βασική κάλυψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 24, (γ) συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία, που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία, ως εποπτική υπερκάλυψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 25, εφόσον απαιτείται από τους όρους έκδοσης, πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ως συμβατική υπερκάλυψη. (2) Το ίδρυμα διασφαλίζει ότι η σταθμισμένη διάρκεια των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων που προσμετρούνται στη βασική κάλυψη και στην εποπτική υπερκάλυψη είναι μεγαλύτερη από τη σταθμισμένη διάρκεια των καλυμμένων αξιογράφων που εξασφαλίζονται από το κάλυμμα σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στην παράγραφο

18 (3) Το ίδρυμα διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων για τα καλυμμένα αξιόγραφα, εξαιρουμένης της αποπληρωμής κεφαλαίου, ως καθορίζεται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 27. Επίσης, το ίδρυμα διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για την αποπληρωμή των καλυμμένων αξιογράφων στη λήξη τους, ως καθορίζεται στις υποπαραγράφους (2) και (3) της παραγράφου 27. (4) Το ίδρυμα, σε περίπτωση που διαγραφεί από το μητρώο εγκεκριμένων ιδρυμάτων, διασφαλίζει επιπρόσθετα την επάρκεια του καλύμματος με βάση την καθαρή αξία των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 28. Βασική κάλυψη. 24. (1) Ίδρυμα εισάγει στο κάλυμμα κύρια και συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου, που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία, των οποίων: η συνολική αξία, τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (2) και (3), καλύπτει κατά 100% την αξία του εκάστοτε υπολοίπου των καλυμμένων αξιογράφων, και η συνολική παρούσα αξία, τηρουμένων των προνοιών των υποπαραγράφων (4) και (5), καλύπτει κατά 105% τη συνολική παρούσα αξία των πληρωμών προς τους πιστωτές καλύμματος. (2) Η αξία καλυπτικού περιουσιακού στοιχείου που λογίζεται για σκοπούς του σημείου της υποπαραγράφου (1) είναι: όταν πρόκειται για καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο που είναι στεγαστικό δάνειο: (i) (ii) (iii) (iv) σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι ίσο ή μικρότερο του 75%, η αξία του στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι ίσο ή μικρότερο του 75%, η αξία του στεγαστικού δανείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού, σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι μεγαλύτερο του 75%, μέχρι 100%, η αξία που αντιστοιχεί σε 75% LTV, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι μεγαλύτερο του 75%, μέχρι 100%, η αξία που αντιστοιχεί σε 75% LTV ή η αξία του στεγαστικού δανείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού εάν αυτή είναι μικρότερη. όταν πρόκειται για καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο που είναι εμπορικό δάνειο: (i) (ii) (iii) (iv) σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι ίσο ή μικρότερο του 60%, η αξία του εμπορικού δανείου, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι ίσο ή μικρότερο του 60%, η αξία του εμπορικού δανείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού, σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι μεγαλύτερο του 60%, μέχρι 80%, η αξία που αντιστοιχεί σε 60% LTV, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι μεγαλύτερο του 60%, μέχρι 80%, η αξία που αντιστοιχεί σε 60% LTV ή η αξία του εμπορικού δανείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού εάν αυτή είναι μικρότερη. (γ) όταν πρόκειται για καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο που είναι ναυτιλιακό δάνειο: (i) (ii) σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι ίσο ή μικρότερο του 60%, η αξία του ναυτιλιακού δανείου, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι ίσο ή μικρότερο του 60%, η αξία του ναυτιλιακού δανείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού, -18-

19 (iii) (iv) σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι μεγαλύτερο του 60%, μέχρι 70%, η αξία που αντιστοιχεί σε 60% LTV, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό και το LTV είναι μεγαλύτερο του 60%, μέχρι 70%, η αξία που αντιστοιχεί σε 60% LTV ή η αξία του ναυτιλιακού δανείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού εάν αυτή είναι μικρότερη. (δ) όταν πρόκειται για καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο που είναι απαίτηση έναντι δημοσίου: (i) (ii) σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, η αξία της απαίτησης, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό, η αξία της απαίτησης αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού. (ε) όταν πρόκειται για καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο που είναι συμπληρωματικό περιουσιακό στοιχείο, (i) (ii) σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, η αξία του συμπληρωματικού περιουσιακού στοιχείου, σε περίπτωση που υπόκειται σε συμψηφισμό, η αξία του συμπληρωματικού περιουσιακού στοιχείου αφαιρουμένου του συμψηφιζόμενου ποσού. (3) Για σκοπούς του σημείου της υποπαραγράφου (1), η αξία των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (2), είναι εκφρασμένη στο ίδιο νόμισμα που είναι εκφρασμένα τα καλυμμένα αξιόγραφα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνων που περιλαμβάνεται στο κάλυμμα. (4) Για σκοπούς του σημείου της υποπαραγράφου (1): οι εισροές από καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο υπολογίζονται: (i) (ii) σε περίπτωση που το καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, επί της ονομαστικής του αξίας, σε περίπτωση που το καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε συμψηφισμό, επί της ονομαστικής του αξίας αφαιρούμενου του συμψηφιζόμενου ποσού, ο υπολογισμός των παρουσών αξιών γίνεται αρχικά ανά νόμισμα βάσει των καμπυλών απόδοσης (yield curves) που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο νόμισμα για τη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής υποχρεώσεων (swaps) και έπειτα γίνεται μετατροπή στο νόμισμα στο οποίο εξυπηρετείται το καλυμμένο αξιόγραφο χρησιμοποιώντας ως βάση τις ισοτιμίες με το ευρώ που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε περίπτωση που χρηματικές ροές είναι σε νομίσματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δημοσιεύει ισοτιμίες με το ευρώ, η μετατροπή θα γίνεται στη βάση μέσων τιμών αγοράς και πώλησης όπως αυτές δημοσιεύονται από έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Σε σχέση με τα πιο πάνω εφαρμόζεται ο ακόλουθος υπολογισμός: k PV ( CB i k FX PV ( CA ) + ) + i l FX HC l i l + j FX m j FX HC m + j PV ( CPC m ) 105% όπου: -19-

20 Ct PV ( ) = (1 + y ) t t t CA i : καλυπτικό περιουσιακό στοιχείο i που περιλαμβάνεται στο κάλυμμα CB k : καλυμμένο αξιόγραφο k που καλύπτεται από το κάλυμμα + HC j : απαίτηση από σύμβαση αντιστάθμισης κινδύνου j HC l : υποχρέωση από σύμβαση αντιστάθμισης κινδύνου l CPC m : πληρωμές προς πιστωτή καλύμματος m άλλον από κάτοχο καλυμμένων αξιογράφων και αντισυμβαλλόμενο σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου FX c : τιμή συναλλάγματος του νομίσματος της χρηματικής ροής c με μια μονάδα του νομίσματος στο οποίο εξυπηρετείται το καλυμμένο αξιόγραφο C t : η αναμενόμενη χρηματική ροή τη χρονική στιγμή t y t : η αναμενόμενη απόδοση για τη χρονική στιγμή t όπως προκύπτει από την καμπύλη αποδόσεων που χρησιμοποιείται για τη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής υποχρεώσεων. (5) Το ίδρυμα διασφαλίζει επίσης ότι η παρούσα αξία των χρηματικών εισροών που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που προσμετρούνται στον υπολογισμό της βασικής κάλυψης καλύπτει κατά 105% την παρούσα αξία των πληρωμών προς τους πιστωτές καλύμματος κάτω από τις ακόλουθες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων: Μεταβολές στα επιτόκια: (i) (ii) Στατικές μεταβολές στα επιτόκια που προκύπτουν από παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών απόδοσης κατά 200 μονάδες βάσης. Μεταβολές σε επιτόκια που προκύπτουν από τη μετατόπιση των καμπυλών απόδοσης βάσει διαστήματος εμπιστοσύνης 99% και ορίζοντα 6 μηνών χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα ημερήσιες μεταβολές επιτοκίων των τελευταίων 365 ημερών. Σε περίπτωση που προκύπτουν αρνητικά επιτόκια, αυτά πρέπει να λογίζονται ως μηδενικά επιτόκια. Μεταβολές στις ισοτιμίες: (i) Στατικές μεταβολές στην ισοτιμία του νομίσματος εξυπηρέτησης του καλυμμένου αξιογράφου έναντι: του ευρώ και νομισμάτων των κρατών μελών: 10% νομισμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ιαπωνίας, Ελβετίας, Αυστραλίας: 15% άλλων νομισμάτων: 25% (ii) Μεταβολές στις ισοτιμίες βάσει διαστήματος εμπιστοσύνης 99% και ορίζοντα 6-20-

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα