ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

2 [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ελέγξαμε τους επισυναπτόμενους ισολογισμούς της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2002 και 2001, τις σχετικές καταστάσεις εσόδων και τις καταστάσεις μεταβολών της καθαρής θέσης για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και την κατάσταση ταμειακών ροών για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002, και οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Παρουσίασης. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έγινε με την ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης για την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων βάσει των πορισμάτων του ελέγχου μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τα οποία είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Η υλοποίηση αυτών των προτύπων αξιώνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών αποφυγής ουσιωδών παραλείψεων, από τις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος μας βασίστηκε σε δειγματοληπτικές επαληθεύσεις των κονδυλίων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Περιλαμβάνει επίσης, την αποτύπωση των λογιστικών αρχών και προβλέψεων που ακολουθήθηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων που έγιναν από την διοίκηση, καθώς επίσης και της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος μας παρέχει επαρκείς εξασφαλίσεις στήριξης της γνώμης μας. Κατά την γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν την αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και των αποτελεσμάτων από την λειτουργία της, για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002 και των ταμειακών της ροών της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002, σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Παρουσίασης. GRANT THORNTON Α.Ε. Αθήνα 26 Φεβρουαρίου, 2003 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 3

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 10 ΑΝΑΣΎΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 10 A. ΣΎΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 12 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 12 (I) ΈΣΟΔΑ 12 (II) ΔΆΝΕΙΑ 12 (III) ΚΌΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΏΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ 12 (IV) ΓΉΠΕΔΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ 13 (V) ΑΣΏΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ 13 (VI) ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ 14 (VII) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ 14 (VIII) ΈΞΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ 14 (IX) ΛΟΙΠΌ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ 15 (X) ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΆ ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ 16 (XI) ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΈΣΟΔΑ ΚΌΣΤΟΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ ΚΑΘΑΡΆ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΈΞΟΔΑ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΦΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΚΈΡΔΗ ΑΝΆ ΜΕΤΟΧΉ ΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΓΉΠΕΔΑ, ΚΤΊΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΑΣΏΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΛΟΙΠΆ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 25 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 4

5 16. ΛΟΙΠΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΕΠΌΜΕΝΩΝ ΧΡΉΣΕΩΝ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΆ ΙΣΟΔΎΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ ΑΝΑΒΑΛΛΌΜΕΝΟΙ ΦΌΡΟΙ ΔΆΝΕΙΑ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΗ ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΏΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΈΣ ΡΟΈΣ 34 Δ. ΛΟΙΠΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ 36 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 5

6 ΟΠΑΠ Α.Ε. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεων που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου, 2002 και 2001 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) Σημ Έσοδα 2 1,973,935 1,805,514 Κόστος πωλήσεων 3 (1,530,279) (1,395,588) Μικτό κέρδος 443, ,926 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 2 6,646 6,892 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης (41,144) (19,887) Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης (23,742) (19,755) Άλλα λειτουργικά έξοδα (4,051) (509) Λοιπές λειτουργικές ζημιές (65,480) - Κέρδη από δραστηριότητες 315, ,667 Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη 4 5,515 (1,773) Κέρδη προ φόρων 321, ,894 Φόρος Εισοδήματος 7 (117,878) (135,033) Φόροι επόμενων χρήσεων 7, 20 2,586 1,337 Κέρδη μετά φόρων 206, ,198 Βασικά κέρδη ανά μετοχή ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 6

7 ΟΠΑΠ Α.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης Δεκεμβρίου 2002 και 2001 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/ /12/2001 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,837 Αποθέματα Απαιτήσεις 15 34,396 24,680 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 16 76,726 88,538 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0 4,093 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 470, ,836 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις , ,107 Οικόπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 17,518 22,827 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 13 8,625 7,113 Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού 20 5,137 2,551 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 307, ,598 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 778, ,434 ΠΑΘΗΤΙΚΟ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 20 39,036 37,595 Υποχρεώσεις 23 93, ,904 Φόροι 7 112, ,401 Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 3, Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 248, ,945 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 21 83, ,385 Προγράμματα παροχών προσωπικού 24 19,242 14,331 Προβλέψεις 25 65,480 1,815 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 4,989 3,582 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 173, ,113 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 18 95,700 95,700 Αποθεματικά 19 34,313 55,709 Μερίσματα πληρωτέα ,730 0 Αδιανέμητα κέρδη 12,578 (33) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 356, ,376 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 778, ,434 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 7

8 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κατάσταση ταμειακών ροών Για τις περιόδους που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου 2001 και 2002 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σημ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακά Διαθέσιμα από δραστηριότητες , ,520 Καταβλημένοι χρεωστικοί τόκοι (6,758) (10,362) Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (216,027) (24,020) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 195, ,138 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δάνεια στο προσωπικό (1,512) (1,178) Προσαρμογές αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων 0, Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (1,914) (1,727) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (39,866) (32,299) Τόκοι έσοδα 12,273 8,589 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (31,019) (26,321) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισροές από μακροπρόθεσμα δάνεια (40,262) (31,548) Μερίσματα πληρωθέντα 10 (137,081) (142,328) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (177,343) (173,876) Καθαρή αύξηση /μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (12,716) 221,941 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 371, ,896 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης 359, ,837 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 8

9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κατάσταση μεταβολών Καθαρής θέσης Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου, 2002 και 2001 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Άλλα αποθεματικ ά Μερίσματα πληρωτέα Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπο στις ,617 8,670 0 (2,001) 100,286 Διόρθωση φόρων - 2,908 - (1,744) 1,164 Αναμορφωμένο υπόλοιπο στις ,617 11,578 - (3,745) 101,450 Σχηματισμός αποθεματικών Καθαρά κέρδη χρήσης , ,198 Μερίσματα (191,468) (191,468) Μεταφορά σε αποθεματικό - 46,018 - (46,018) - Έκδοση μετοχικού κεφαλαίουαποθεματικά 2,083 (2,083) Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου ,700 55,709 0 (33) 151,376 Καθαρά κέρδη χρήσης , ,108 Διόρθωση Φόρου (1,163) (1,163) Μερίσματα ,730 (213,730) 0 Μεταφορά σε αποθεματικά - 10,299 - (10,299) 0 Μεταφορά σε μερίσματα - (31,695) - 31,695 0 Υπόλοιπο στις ,700 34, ,730 12, ,321 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 9

10 ΟΠΑΠ Α.Ε. Σημειώσεις επι των Οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1999 και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ως ανώνυμης εταιρίας ξεκίνησε το Η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας οκτώ ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και τριών νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Η Εταιρία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο. Προς το παρόν η Εταιρία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί πέντε αριθμολαχεία (Joker, Lotto, Proto Extra 5, Super 3) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (Στοίχημα, Προπο και Προπο-γκολ). Επίσης έχει σχεδιάσει τρία νέα τυχερά παιχνίδια (Bingo, Kino, και Super 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου 5,219 περίπου αντιπροσώπων. Ανασύσταση της εταιρείας Μέχρι το 1999, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργούσε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η Εταιρία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί αριθμολαχεία και παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων. Για τα παιχνίδια αυτά, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδιδε στο ελληνικό κράτος τα συνολικά έσοδα των αριθμολαχείων και των παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων μετά την αφαίρεση ενός συγκεκριμένου ποσοστού που κρατούσε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του και την εφαρμογή των αναπτυξιακών σχεδίων του. Όταν ο ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε ως ανώνυμη εταιρία, ορίστηκε μια επιτροπή αποτίμησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για να αποτιμήσει το ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού με βάση την αξία τους. Η επιτροπή αυτή αποτελείτο από έναν ορκωτό ελεγκτή, έναν ορκωτό εκτιμητή και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία επιτροπή δεν αποτελεί ένα «επαγγελματία εκτιμητή» στο πλαίσιο της έννοιας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ένας επαγγελματίας εκτιμητής μπορεί να είχε κάνει διαφορετική αποτίμηση της αγοραίας αξίας. Από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αγοραίας αξίας και της ιστορικής αξίας προέκυψε μετοχικό κεφάλαιο 29.3 εκατομμυρίων ευρώ με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 10

11 Η Εταιρία αγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων για εκατομμύρια ευρώ. Από την ημερομηνία αυτής της συμφωνίας, η Εταιρία δεν καταβάλλει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό των εσόδων της, ενώ η σχέση της με αυτό είναι σχέση εταιρίας μετόχου όπως αυτή ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η Εταιρία δεν κατέβαλε φόρο εισοδήματος. Μετά την ανασύστασή της ως ανώνυμη εταιρία φορολογείται όπως όλες οι ελληνικές εταιρίες γενικά. Το 2000, ωστόσο, τα φορολογητέα κέρδη της προσδιορίστηκαν μετά την αφαίρεση από τα κέρδη προ φόρων των αφορολόγητων ποσών που περιλάμβαναν το ποσό των αποδόσεων που κατέβαλε η Εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 11

12 A. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις λογιστικές αρχές παρακάτω. B. Λογιστικές αρχές Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό των ετήσιων αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης είναι οι εξής: (i) Έσοδα Τα έσοδα από τα παιχνίδια αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών που γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση δύο φορές την εβδομάδα. Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται με βάση τις ακόλουθες μεθόδους: α) άλλα έσοδα αναγνωρίζονται όταν συμβεί το γεγονός και β) ο τόκος σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (τυπικά 12 ή λιγότερες ημέρες) αναγνωρίζεται σε ταμειακή βάση και κατά την ημερομηνία ισολογισμού σε δεδουλευμένη βάση. (ii) Δάνεια Τα δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες μεταγενέστερες του ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. (iii) Κόστος παροχών σε εργαζομένους Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 12

13 μετά την συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών, που καθορίζεται από μια αναλογιστική μελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο το έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τμήμα αυτών των παροχών μπορεί να καταβληθεί στον εργαζόμενο πριν την αποχώρησή του. Βλέπε Σημείωση B (ix). (iv) Γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Το κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν μετά την 1 η Ιανουαρίου 2000 καταχωρείται στο κόστος κτήσης. Η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 1999 εκτιμήθηκε από μια επιτροπή αποτίμησης που ορίστηκε σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία. Τα αποτιμημένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό με αυτή την ημερομηνία. Το πλεόνασμα της αποτίμησης καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: Οικόπεδα - Κτίρια 20 έτη Εγκαταστάσεις & μηχανήματα 5-7 έτη Οχήματα 6.5 έτη Εξοπλισμός 5 έτη (v) Ασώματες ακινητοποιήσεις Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που παραχωρήθηκε στην Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό ορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές. Το κόστος του λογισμικού που αγοράστηκε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999 δηλώνεται στο αποτιμημένο ποσό. Το λογισμικό που αποκτήθηκε μετά την 1 η Ιανουαρίου 2000 δηλώνεται στο κόστος. Η αξία του λογισμικού υπολογίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1999 από την επιτροπή αποτίμησης που αναφέρθηκε στην παράγραφο (iv) παραπάνω. Τα αποτιμημένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό με αυτήν την ημερομηνία. Το πλεόνασμα των διαφορών καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας και χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 13

14 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης με βάση το κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: Δικαίωμα Λογισμικό 20 έτη 3 έτη (vi) Αποθέματα Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος καθορίζεται με βάση το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. Η αξία των πρώτων υλών και αναλώσιμων στις 31 Δεκεμβρίου 1999 καθορίστηκε από την επιτροπή αποτίμησης της παραγράφου (iv). (vii) Συναλλαγματικές διαφορές Την ημερομηνία του ισολογισμού τα ποσά σε ξένο νόμισμα υπολογίζονται με βάση την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία. Μη χρηματικά κονδύλια εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία της συναλλαγής, εκτός από τις περιπτώσεις συναλλαγών που αφορούν σε δραστηριότητες στην Κύπρο, οι οποίες καταχωρούνται σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία που προσεγγίζει την πραγματική τιμή και αναπροσαρμόζεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία. Την ημερομηνία του ισολογισμού οι συναλλαγές της Κύπρου απεικονίζονται με βάση τη μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία του αντίστοιχου νομίσματος. (viii) Έξοδα φορολογίας εισοδήματος Τα έξοδα φορολογίας εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Το 2000 και σε προηγούμενες χρήσεις τα φορολογητέα κέρδη υπολογίζονταν μετά την αφαίρεση του εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία, το οποίο κυρίως αποτελείτο από μερίσματα πληρωτέα στο Ελληνικό Δημόσιο. Για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ της φορολογητέας βάσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του ποσού που αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, αναγνωρίζεται υποχρέωση φόρου επόμενων χρήσεων ή απαίτηση φόρου επόμενων χρήσεων. Οι βασικές προσωρινές διαφορές που προκύπτουν οφείλονται στην απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων και τις προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές στο προσωπικό. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 14

15 Ο φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου επόμενων χρήσεων είναι ο ίδιος με το φορολογικό συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. (ix) Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. Εγγυητικές καταβολές Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στην Εταιρία. Παροχές αποχώρησης Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρίας. Από την 31 Δεκεμβρίου 2000 οι παροχές καταβάλλονται στους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 17.5 έτη προϋπηρεσίας (πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2000 η προϋπόθεση ήταν 25 έτη προϋπηρεσίας). Το ποσό που δίνεται είναι η συνολική αποζημίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία που συμπληρώθηκε μέχρι εκείνη την ημερομηνία (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000 το ποσό που δινόταν ήταν 50% της συνολικής αποζημίωσης αποχώρησης της παρεχόμενης προϋπηρεσίας). Ποσά που προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο με την αποχώρησή του. Το επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται ήταν 2% το Στεγαστικά δάνεια προσωπικού Σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρίας, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια 25 έτη με αρχική περίοδο χάριτος δύο ετών στην εξόφληση του κύριου κεφαλαίου και των τόκων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι είχαν επιτόκιο 2% για το Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων: ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 15

16 Αγοράς Ως 32, Κατασκευής Ως 16, Επισκευής Ως 8, (x) Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν το ταμείο, τρεχούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. (xi) Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται και υπολογίζονται όταν η Εταιρία αποφασίζει ότι προκύπτει μια υποχρέωση (νομική ή άλλη) και ενδέχεται να δαπανήσει χρήματα ή άλλες πηγές προκειμένου να την εκπληρώσει, καθώς και όταν μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε νέο ισολογισμό για να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα εκτίμηση της υποχρέωσης. Η πρόβλεψη ισχύει μόνο για τα έξοδα για τα οποία σχηματίστηκε αρχικά. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πράκτορες που η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από τους πράκτορες σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της Εταιρίας με αυτούς. Οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους είναι επαρκείς λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το μεγάλο όγκο και τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων και τον έλεγχο πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο των πρακτόρων της Εταιρίας μέσω του δικτύου on-line. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 16

17 1. Στοιχεία ανά τομέα Επιχειρηματικοί τομείς για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΤΖΟΚΕΡ ΠΡΟΤΟ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ EXTRA 5 SUPER 3 ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα 66,519 81, ,814 54,178 2,219 13,544 20,423 1,511,410 1,973,935 Μικτά κέρδη 26,325 34,139 70,741 15, ,218 6, , ,656 Άλλα στοιχεία: Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις 9,899 12,583 34,187 8, ,037 3, , ,204 Κυκλοφορούν ενεργητικό 16,128 20,499 55,696 13, ,318 5, , ,296 Στοιχεία ενεργητικού 26,027 33,082 89,883 22, ,355 8, , ,500 Μη επιμερισμένο ενεργητικό 5,137 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 778,637 Στοιχεία παθητικού 7,562 9,619 26,131 6, ,556 2, , ,745 Μη επιμερισμένο παθητικό 197,571 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 422,316 Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων ,825 3,716 Αποσβέσεις 822 1,045 2, ,577 24,436 Επιχειρηματικοί τομείς για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2001 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΤΖΟΚΕΡ ΠΡΟΤΟ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα 64,691 76, ,913 52,914 2,287 1,313,797 1,805,514 Μικτά κέρδη 26,251 34,001 99,657 16,533 1, , ,926 Άλλα στοιχεία: Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις 11,180 13,292 50,965 9, , ,934 Κυκλοφορούν ενεργητικό 17,388 20,673 79,270 14, , ,836 Στοιχεία ενεργητικού 28,568 33, ,235 23,367 1, , ,770 Μη επιμερισμένο ενεργητικό 9,664 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 814,434 Στοιχεία παθητικού 15,105 17,959 68,860 12, , ,512 Μη επιμερισμένο παθητικό 237,546 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 663,058 Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 17

18 Αποσβέσεις Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Το ενεργητικό κάθε παιχνιδιού αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ασώματες ακινητοποιήσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Το ενεργητικό που δεν έχει επιμεριστεί αφορά κυρίως σε αναβαλλόμενους φόρους. Οι υποχρεώσεις κάθε παιχνιδιού αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και εξαιρούν κονδύλια όπως φορολογία, επιδόματα προσωπικού και προβλέψεις. Ένα τμήμα του κόστους των πωλήσεων επιμερίστηκε στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Γεωγραφικοί τομείς Η χώρα που έχει έδρα η Εταιρία είναι η Ελλάδα. Χρήση 2002 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο Έσοδα 1,934,224 39,711 1,973,935 Μικτά κέρδη 430,334 13, ,656 Χρήση 2001 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο Έσοδα 1,766,379 39,135 1,805,514 Μικτά κέρδη 398,254 11, ,926 Τα έσοδα βασίζονται στη χώρα στην οποία βρίσκεται ο πελάτης. Δεν υπάρχουν πωλήσεις μεταξύ των γεωγραφικών τομέων. 2. Έσοδα Η ανάλυση των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση είναι η εξής: Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα από παιχνίδια 1,973,935 1,805,514 Άλλα έσοδα 6,646 6,892 εκμετάλλευσης Σύνολο εσόδων 1,980,581 1,812,406 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 18

19 3. Κόστος πωλήσεων Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με το είδος του εξόδου είναι ως εξής: Για την 31 η Δεκεμβρίου, (Σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη στους νικητές 1,123,114 1,019,872 Προμήθειες πρακτόρων αριθμολαχείων 174, ,386 Προμήθειες παιχνιδιών πρόγνωσης 154, ,198 Κόστος απόσβεσης ενσώματων ακιν. 5,233 5,082 Κόστος απόσβεσης ασώματων ακιν. 17,283 16,482 Έξοδα επισκευών και συντήρησης 5,642 5,115* Λοιπές παροχές 8,227 7,906* Ένωση Συλλόγων Ανώνυμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών 3,861 1,767 Κόστος μισθοδοσίας 10,761 12,014 Κόστος παροχών αποχώρησης 1,719 1,362* Άλλα έξοδα 25,537 28,360* Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Συνολικό κόστος πωλήσεων ,395,588 *Αναμορφωμένα ποσά Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων της Εταιρίας. Οι προμήθειες για τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων καταβάλλονται σε αυτόν που λειτουργεί το Στοίχημα για τις υπηρεσίες που παρέχει σχετικά με τη λειτουργία του Στοιχήματος, το οποίο ξεκίνησε το Οι διανομές στην Ένωση Συλλόγων Ανώνυμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών αφορούν παιγνίδια του Προπο και Προπο-γκολ. 4. Άλλες λειτουργικές ζημιές Το ποσό των 65,480 αφορά στην εκτίμηση της διοίκησης για τη συνολική ζημιά της ΟΠΑΠ Α.Ε που ενδέχεται να προκύψει εξ αιτίας της καταβολής αποζημίωσης στην ανάδοχο εταιρεία του παιχνιδιού στοίχημα. Η αποζημίωση αναφέρεται σε διαφυγόντα κέρδη που οφείλονται στην καθυστέρηση έναρξης του Ιπποδρομιακού-Κυνοδρομιακού στοιχήματος. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 19

20 5. Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έξοδα από τόκους για τραπεζικά δάνεια (6,757) (10,362) Εισόδημα από τόκους Τόκοι καταθέσεων 11,608 7,996 Δάνεια τρίτων - Δάνεια προσωπικού Σύνολο πιστωτικών τόκων 12,272 8,589 Καθαρά Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) 5,515 (1,773) Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των δανείων της Εταιρίας ήταν 4.18% στο 2002, και 5.80% στο Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων ήταν 3.36% για το έτος 2002, και 3.85% για το Έξοδα προσωπικού Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Αμοιβές προσωπικού 17,249 19,217 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2,796 3,079 Παροχές αποχώρησης 4,911 5,949 Άλλα έξοδα μισθοδοσίας 1,582 1,280 Σύνολο εξόδων προσωπικού 26,538 29,525 Ο μέσος αριθμός προσωπικού με πλήρη απασχόληση ήταν 235 στο 2002, και 243 στο Ο μέσος αριθμός προσωπικού με μερική απασχόληση ήταν 200 στο 2002, και 290 στο2001. Ποσό ύψους 1,596 χιλιάδων ευρώ που συμπεριλαμβάνεται στις αμοιβές προσωπικού που επιβάρυνε το 2001, σχετίζεται με το ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 20

21 7. Φόροι Χρήση (Σε χιλιάδες ευρώ) Φόροι προηγούμενων χρήσεων - Έξοδα φόρου εισοδήματος (117,878) (135,033) Φόροι επόμενων χρήσεων 2,586 1,337 Σύνολο φόρων (115,292) (133,696) Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με βάση τον ισχύοντα για την Εταιρία φορολογικό συντελεστή. Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των ποσοστών) Κέρδη προ φόρων 321, ,894 Εισόδημα μη υποκείμενο σε φόρο 0,00 2,224 Έξοδα μη εκπιπτόμενα για φορολογικούς σκοπούς 15,305 13,067 Φορολογητέα κέρδη 336, ,737 Φορολογικός συντελεστής 35.00% 35.00% 117, ,008 Πρόσθετες επιβαρύνσεις φόρου Έξοδα φόρων 117, ,033 Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις 2002 και 2001υπολογίστηκε με συντελεστή 35% ο οποίος είναι ο κατάλληλος συντελεστής φορολογίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 8. Συναλλαγματικές διαφορές Οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη χρήση μαζί με τις συναλλαγματικές διαφορές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού είναι ως εξής: ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 21

22 Χρήση (Σε χιλιάδες ευρώ) Πωλήσεις 5,327 6,129 Κόστος πωλήσεων (5,327) (6,129) Αποτίμηση χρηματικών κονδυλίων της 31ης Δεκεμβρίου (482) 1,851 Σύνολο συναλλαγματικών διαφορών (482) 1,851 Η Εταιρία δεν έχει πολιτική διαχείρισης κινδύνου από ξένο νόμισμα, επειδή τα διαθέσιμα από τη λειτουργία στην Κύπρο επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της και συνεπώς, οι δραστηριότητες στην Κύπρο δεν απαιτούν συναλλαγές μετατροπής συναλλάγματος που θα εξέθεταν την Εταιρία σε σημαντικό κίνδυνο ξένου νομίσματος. 9. Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με βάση το σταθμικό μέσο όρο των κοινών μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία στη διάρκεια της χρήσης. Τα κέρδη μετά φόρων υπολογίστηκαν ως εξής: Χρήση (Σε χιλιάδες Ευρώ) Καθαρό κέρδος προς μετόχους (σε χιλιάδες 206, ,198 ευρώ) Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών 319,000, ,000,000 Βασικά κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2003 ένα μέρισμα για το 2002 ποσού 0.67 ανά μετοχή, με συνολικό μέρισμα 213,730 χιλιάδες ευρώ το οποίο περιλαμβάνεται στα Ίδια Κεφάλαια, αλλά διακεκριμένα από τα Αδιανέμητα Κέρδη. Στις αντίστοιχες Οικονομικές καταστάσεις του έτους 2001 το ποσό των 191,468 χιλιάδων που αφορά στα μερίσματα της χρήσης που έχει περιληφθεί στις υποχρεώσεις διότι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων η διανομή του μερίσματος είχε εγκριθεί από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, το ελάχιστο μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους είναι το 35% επι των καθαρών κερδών της χρήσης. Επιπλέον το Δ.Σ της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2002 αποφάσισε τη διανομή ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 22

23 προμερίσματος συνολικού ποσού ( 0,27 ανά μετοχή), το οποίο άρχισε να διανέμεται από τις 15 Ιανουαρίου Γήπεδα, Κτίρια και εξοπλισμός Γήπεδα και κτίρια Εγκαταστάσεις Οχήματα και και μηχανήματα εξοπλισμός (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σύνολο Χρήση 2001 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης 4,853 16,939 6,085 27,877 Προσθήκες 31 1, ,727 Πωλήσεις Επιβάρυνση απόσβεσης 76 4,169 2,532 6,777 31η Δεκεμβρίου 2001 Αποτίμηση 4,959 23,990 8,731 37,680 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 151 9,714 4,988 14,853 4,808 14,276 3,743 22,827 Χρήση 2002 Καθαρό λογιστικό 4,808 14,276 3,743 22,827 υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες ,913 Επιβάρυνση απόσβεσης 85 4,467 2,670 7,222 31η Δεκεμβρίου 2002 Κόστος αποτίμησης 5,680 24,322 9,591 39,593 Συσσωρευμένες αποσβέσεις ,181 7,658 22,075 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 5,444 10,141 1,933 17,518 Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό για πράκτορες παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 12. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Λογισμικό Δικαιώματα Σύνολο Χρήση 2001 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1, , ,602 Προσθήκες ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 23

24 Επιβάρυνση απόσβεσης ,141 17,121 31η Δεκεμβρίου 2001 Αποτίμηση 4, , ,188 Συσσωρευμένες 2,799 32,282 35,081 αποσβέσεις Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 1, , ,107 Χρήση 2002 Καθαρό λογιστικό 1, , ,107 υπόλοιπο έναρξης χρήσης Προσθήκες 1,803-1,803 Επιβάρυνση απόσβεσης 1,083 16,141 17,214 31η Δεκεμβρίου 2002 Κόστος αποτίμησης 6, , ,991 Συσσωρευμένες 3,882 48,423 52,305 αποσβέσεις Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 2, , ,686 Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων Η απόσβεση του 20ετούς δικαιώματος περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται μεταξύ του κόστους πωλήσεων (35%), των διοικητικών εξόδων (60%) και εξόδων διάθεσης (5%). ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 24

25 13. Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Δάνεια Εισπρακτέα - - Εγγυητικές καταβολές Προκαταβολές παροχών αποχώρησης 4,319 3,894 Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό 3,513 3,139 Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και επενδύσεων 8,625 7,113 Το βραχυπρόθεσμο ποσό των κονδυλίων των «λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού» περιλαμβάνεται στις Απαιτήσεις Σημείωση Αποθέματα Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Πρώτες ύλες Αναλώσιμα υλικά Σύνολο αποθεμάτων Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από χαρτί και υλικό εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των αριθμολαχείων. Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 15. Απαιτήσεις Κατά την 31 η Δεκεμβρίου, (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Απαιτήσεις από τρίτους - - Δάνεια σε τρίτους - - Απαιτήσεις από πρακτορεία 21,426 13,237 Επισφαλείς απαιτήσεις 8,207 6,425 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (3,597) (2,842) Προκαταβολές σε προμηθευτές ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 25

26 Άλλες απαιτήσεις 7,997 7,302 Σύνολο απαιτήσεων 34,396 24,680 Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρίας προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Στις 31 Δεκεμβρίου 31, 2002 οι απαιτήσεις αυτές έφθαναν στο ποσό των 8,207 χιλιάδων. Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου η Εταιρία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους 3,597 χιλιάδων. Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο εγγυήσεων πρακτόρων που εξασφαλίζει συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων προς την Εταιρία ύψους 4,613 χιλιάδων στις 31/12/2002.Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για να καλύψει τις παραπάνω επισφαλείς απαιτήσεις (Βλ σημ.22). Η Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις επαρκείς. 16. Λοιπά Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού και έξοδα επόμενων χρήσεων Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: Κατά την 31 η Δεκεμβρίου, (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Υποχρεώσεις αναδόχου του Στοιχήματος 0 12,766 Προκαταβληθέντες φόροι 63,570 74,514 Προπληρωθέντα έξοδα 12,599 0,00 Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης Λοιπά Σύνολο λοιπών στοιχείων του Κυκλοφορούντος ενεργητικού 76,726 88,538 Τα ποσά των απαιτήσεων από την ανάδοχο εταιρεία του παιχνιδιού στοίχημα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001 υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με την εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με τη σύμβαση αν οι αποδόσεις στους νικητές του συγκεκριμένου παιχνιδιού υπερβούν το όριο του 60% των συνολικών εσόδων που προέρχονται τότε ο ανάδοχος καταβάλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε το υπερβάλλον ποσό. Για τη χρήση που έληξε στις οι πληρωμές στους νικητές του παιχνιδιού ήταν μικρότερες του 60%. Τα στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό εξασφαλίζονται με υποθήκες της ιδιοκτησίας που αγοράζεται. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 26

27 Τα προπληρωμένα έξοδα αφορούν κυρίως προπληρωμές που έγιναν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και χορηγίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων που υπογράφηκαν ξεχωριστά με καθεμιά από τις δυο αυτές Ενώσεις. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 27

28 17. Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα Την 31 η Δεκεμβρίου, (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ταμείο Διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς 358,878 48,682 Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις 0,00 322,817 Σύνολο διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων 359, ,837 Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3.36% για το έτος 2002, και 3,9% για το έτος Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 7 ημερολογιακές ημέρες για το έτος 2002 και 7 ημερολογιακές ημέρες για το έτος Τα διαθέσιμα από τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Κύπρο χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. Η Εταιρία επιτρέπεται να μεταφέρει τα διαθέσιμα αυτά στην Ελλάδα υπό τους όρους που θέτει η διεθνής συμφωνία της 25 Ιανουαρίου 2001 που διέπει τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, μεταφορά διαθεσίμων επιτρέπεται μόνο όταν το υπόλοιπο διαθεσίμων και ισοδυνάμων τους υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Κυπριακές Λίρες και μόνο εφόσον η μεταφορά εγκρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το υπόλοιπο των διαθεσίμων και των ισοδυνάμων τους που τηρεί η Εταιρία στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 2002 και 2001 ήταν 6,426 χιλιάδες ευρώ και 9,650 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα. 18. Μετοχικό κεφάλαιο Όταν η Εταιρία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1999, το καταστατικό της προέβλεπε την αποτίμηση των παγίων στοιχείων της από επιτροπή αποτίμησης εντός ενός έτους. Σύμφωνα με αυτήν την προϋπόθεση, η επιτροπή αποτίμησε τα πάγια της Εταιρίας στα 33,778 χιλιάδες ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 29,347 χιλιάδες ευρώ κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου μετοχών. Το υπόλοιπο καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια των μετόχων. Στις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι κοινές μετοχές της Εταιρίας διαιρέθηκαν για να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που κυκλοφορούσαν σε 100 εκατομμύρια. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 64,270 χιλιάδες ευρώ σε 93,617 χιλιάδες ευρώ με έκδοση 219,000,000 νέων μετοχών. Η αύξηση των 64,270 χιλιάδων ευρώ προήλθε από (α) αδιανέμητα κέρδη, (β) ένα ποσό από το λογαριασμό διαφορών ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 28

29 αναπροσαρμογής αξίας και (γ) τμήμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης ( 29,347 χιλιάδες ευρώ). Το 2001, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας αυξήθηκε από 0.29 σε 0.30 με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών. Όλες οι μετοχές που εκδίδει η Εταιρία είναι κοινές μετοχές. Ημερομηνία Αριθμός μετοχών ,000,000 Διαίρεση ( ) 100,000,000 Έκδοση μετοχών ( ) 219,000, ,000, ,000, ,000,000 Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 2001 με ονομαστική αξία 0.30 ανά μετοχή ( 0.29 το 2000 και 29.38το 1999). Όλες οι εκδομένες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες. Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: 19. Αποθεματικά Άλλα αποθεματικά Τακτικό αποθεματικό Αφορολόγητα αποθεματικά Σύνολο (χιλιάδες ευρώ) , ,100 8,670 Διόρθωση φόρου - - 2,908 2,908 Έλλειμμα αναπροσαρμογής αποθεματικών Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - - (2,083) (2,083) Μεταφορά σε αποθεματικά 31,695 12,099 2,224 46, ,510 12,854 8,345 55,709 Μεταφορά σε αποθεματικά 10, Διανομή στους μετόχους (31,695) - - (31,695) 10,299 (21,396) ,815 23,153 8,345 34,313 Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασμού αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια των μετόχων είναι ως εξής: Άλλα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη προηγούμενων ετών. Μετά τη φορολόγηση είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 29

30 Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν υπερβεί το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Τα αφορολόγητα αποθεματικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε τμήμα αυτού του αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η Εταιρία δεν έχει πρόθεση να διανέμει αυτά τα αποθεματικά. 20. Αναβαλλόμενοι Φόροι Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων συμψηφίζονται όταν υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αυτές οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν τις ίδιες φορολογικές αρχές. Η κίνηση των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επόμενων χρήσεων είναι ως εξής: Αναβαλλόμενοι φόροι την 31 η Δεκεμβρίου 2000 Κόστος αποσβ. ενσώματων ακ. επόμενων χρήσεων Διακανονισμός φόρων προηγούμενης χρήσης Κόστος αποσβ. ασώματων ακ. επόμενων χρήσεων Κόστος παροχών αποχ. επόμενων χρήσεων Αναβαλλόμενοι φόροι την 31 η Δεκεμβρίου 2001 Συμψηφισμός υποχρ. φόρου επ. χρήσεων Αναβαλλόμενοι φόροι την 31 η Δεκεμβρίου 2001 Ποσά επόμενων Απαιτήσεις χρήσεων φόρων (κατάσταση επόμενων εσόδων) χρήσεων (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 1,215 Υποχρεώσεις φόρων επόμενων χρήσεων (28) 28 (82) (82) ,362 1,362-1,337 2, (28) - - 2,551 (4) 4 Δεδουλευμένα έξοδα Κόστος παροχών αποχ. επόμενων χρήσεων 1,719 1,719 5,141 4 Συμψηφισμός υποχρ. φόρου επ. (4) ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 30

31 χρήσεων Αναβαλλόμενοι φόροι την 31 η Δεκεμβρίου ,137 - Ο συντελεστής για τον υπολογισμό των φόρων επόμενων χρήσεων είναι 35.00%, ο οποίος αντιστοιχεί στο φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τις εταιρίες. Το κόστος παροχών αποχώρησης στο προσωπικό αφαιρείται για τον καθορισμό του λογιστικού κέρδους. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, το κόστος αυτό αφαιρείται, όταν καταβάλλονται οι παροχές από την Εταιρία. Η διαφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρηση φορολογικών απαιτήσεων επόμενων χρήσεων, καθώς προκύπτει οικονομικό όφελος για την Εταιρία από την αφαίρεση των παροχών από τα φορολογητέα κέρδη. Τα ποσά στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα εξής: Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Υποχρεώσεις φόρου επόμενων χρήσεων που θα 4 28 καταβληθούν μετά από 12 μήνες Απαιτήσεις φόρου επόμενων χρήσεων που θα εισπραχθούν μετά από 12 μήνες 4,270 2,516 Τα δάνεια της Εταιρίας λήγουν ως εξής: 21. Δάνεια Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σε λιγότερο από 1 έτος 39,036 37, έτη 83, ,385 Περισσότερο από 5 έτη - - Σύνολο δανείων 122, ,980 Το μέσο σταθμικό επιτόκιο ήταν 4,73% στις 31 Δεκεμβρίου, 2002, and 5,80% στις 31 Δεκεμβρίου, Τα δάνεια της Εταιρίας έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, αποτελούμενα από ένα εύρος 0.45% to 0.95%, πάνω σε τρίμηνο ή εξάμηνο επιτόκιο Euribor, ανάλογα με το δάνειο. Οι όροι αποπληρωμής των δανείων είναι οι εξής: Δάνειο Πλήθος δόσεων Συχνότητα δόσεων First installment ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 31

32 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Loan of 52,825 9 Εξαμηνιαία 31/12/2000 Loan of 20,543 9 Εξαμηνιαία 30/06/2000 Loan of 29, Εβδομαδιαία 1/1/2001 Loan of 29, Εβδομαδιαία 1/1/2002 Loan of 29, Εξαμηνιαία 1/1/2003 Loan of 44,021 9 Εξαμηνιαία 30/06/ Άλλες υποχρεώσεις μη βραχυπρόθεσμες Χρήση (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Εγγυητικές καταθέσεις από 4,989 3,582 πράκτορες Σύνολο 4,989 3,582 Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες των αριθμολαχείων αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατίθενται για να εξασφαλίσουν συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων. Οι καταθέσεις των εγγυήσεων αποπληρώνονται στους πράκτορες μόνο όταν αυτοί παύουν να ενεργούν ως πράκτορες. 23. Υποχρεώσεις - Βραχυπρόθεσμες Την 31 η Δεκεμβρίου, (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Προμηθευτές 32,029 13,828 Κέρδη σε νικητές 50,577 53,858 Υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο 0,00 38,063 Μερίσματα πληρωτέα ,170 Άλλες υποχρεώσεις 11,230 15,985 Σύνολο υποχρεώσεων 93, , Προγράμματα Παροχών Προσωπικού Με τον τερματισμό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό που είναι ίσο για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας με το 1/14 της συνολικής αμοιβής του εργαζομένου κατά το τελευταίο έτος που εργάστηκε, πλέον αναλογίας υπερωριών και επιδόματος πληρωτέου βασιζόμενο στα χρόνια υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα προγράμματα παροχών δεν χρηματοδοτούνται εκτός αν η Εταιρία προκαταβάλλει παροχές αποχώρησης σε εργαζόμενο. Βλ. Σημείωση 16 και παράγραφο B (ix) σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές. Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002 η παρούσα αξία των επιδομάτων αποχώρησης με βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 32

33 και τα προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι 19,242 χιλιάδες ευρώ. Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001 το ποσό είναι 14,331 χιλιάδες. Οι τρέχουσες δαπάνες υπηρεσιών για το έτος 2002 και το 2001 ήταν 4,911 χιλιάδες και 5,758 χιλιάδες, αντίστοιχα. Η τρέχουσα αξία των επιδομάτων αποχώρησης στην προβλεπόμενη ημερομηνία αποχώρησης των υφιστάμενων εργαζομένων της Εταιρίας ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2002, 32,273 χιλιάδες και στις 31 Δεκεμβρίου ,321 χιλιάδες. Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2002 ήταν: Επιτόκιο προεξόφλησης: 4.5% Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς: 3.50%. Ημερομηνία 25. Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπές προβλέψεις Σύνολο (Σε χιλιάδες ευρώ) ,842 1,815 4,657 Επιπλέον προβλέψεις 3 3 Επαναπροσδιορισμός 752 (752) Επιπλέον προβλέψεις 65,480 65,480 Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση 0 (1,063) (1,063) ,597 65,480 69,077 Το ποσό των 65,480 χιλιάδων που εμφανίζεται στο κονδύλι «λοιπές προβλέψεις» προορίζεται να καλύψει ζημιές προκύπτουσες από μια διαιτησία εναντίον της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. από την ανάδοχο εταιρεία του στοιχήματος σχετικά με την εισαγωγή του Ιπποδρομιακού στοιχήματος ως επιπλέον παιχνιδιού. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 33

34 26. Ταμειακές ροές α) Οι ταμειακές ροές προήλθαν από δραστηριότητες: Χρήση (σε χιλιάδες ευρώ) Καθαρά Κέρδη 206, ,198 Προσαρμογές: Φόρου εισοδήματος 117, ,033 Φόρος επόμενων χρήσεων (2,586) 115,293 (1,337) 133,696 Απόσβεση ενσ. ακιν. 7,222 6,777 Απόσβεση ασ. ακιν. 17,223 17,121 Πιστωτικοί τόκοι (12,273) (8,589) Χρεωστικοί τόκοι 6,758 10,362 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης Αποθέματα έναρξης Αποθέματα τέλους (427) 261 (688) 289 Απαιτήσεις (2,670) 48,575 Υποχρεώσεις 11,176 1,734 Προβλέψεις 65, Παροχές αποχώρησης 4,911 5,949 Μη χρηματική επιβάρυνση στην κατάσταση εσόδων (1,086) (636) Διαθέσιμα από δραστηριότητες 418, ,520 Η ανάλυση των διαθεσίμων και των ταμειακών τους ισοδυνάμων παρουσιάζονται στη Σημείωση 17. Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα: Δ. Λοιπές Παρουσιάσεις 1. Απρόβλεπτα Γεγονότα Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από τρίτους έναντι της εταιρείας με εξαίρεση εκείνες που διατυπώνονται στην επιστολή του Νομ. Συμβούλου μας κ. Ν. Τομαρά που αφορά τα ακόλουθα:α) Αγωγές που κατατέθηκαν από τους κ. Γ Κυμιώνη,Β.Κυμιώνη και Ε.Καραγιάννη για ποσά , και αντίστοιχα το αποτέλεσμα ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 34

35 των οποίων αναμένεται να είναι σε όφελος της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο.β) εργατικές υποθέσεις (τυπογράφοι και λοιπό έκτακτο προσωπικό) που αφορούν το ποσό των το οποίο πρόκειται να τακτοποιηθεί οριστικώς, και γ)την από προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο της INTRALOT S.A. έναντι της ΟΠΑΠ ΑΕ με αίτημα τη χορήγηση αποζημίωσης για αποθετική ζημιά. Σε σχέση με την προσφυγή προς το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο δημοσίευσε την 2/2003 απόφασή του, επιδικάζοντας στον ανάδοχο του παιχνιδιού «Πάμε στοίχημα» το ποσό των για κάθε έτος καθυστέρησης έναρξης του Ιπποδρομιακού Κυνοδρομιακού στοιχήματος, αρχομένου από Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η ΟΠΑΠ ΑΕ πρέπει να καταβάλλει το παραπάνω ποσό για την περίοδο που ξεκινά από ως την ημερομηνία έναρξης του παιχνιδιού ή την εκπνοή της σύμβασης ( ). Η απόφαση δεν συμπεριλαμβάνει πρόβλεψη για τόκους στις πληρωμές που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την περίοδο απο ως είναι ,33 ενώ το ποσό που αφορά την περίοδο από ως είναι ,59. Η ενδεχόμενη υποχρέωση για αποζημίωση από τις ως και το τέλος της σύμβασης ανέρχεται σε ,33, εξαρτάται από την έναρξη ή την αποτυχία έναρξης του Ιπποδρομιακού και Κυνοδρομιακού στοιχήματος. όπως επίσης και από το αποτέλεσμα της αγωγής της ΟΠΑΠ ΑΕ με σκοπό την ακύρωση της απόφασης του Διαιτητικού δικαστηρίου η οποία σύμφωνα με επιστολή της νομικής μας υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα είναι θετική για την εταιρεία. Η πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας αφορά τη ζημιά που ενδέχεται να προκύψει σαν αποτέλεσμα της τελικής διευθέτησης της διαφοράς. Επιπλέον, σε σχέση με την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να πληρώσει αποζημίωση ποσού 37,417 χιλιάδων ετησίως για την περίοδο από 1/3/2001 ως 31/1/2007 στην εταιρεία με την οποία συμφωνήθηκε να αναλάβει τη διεξαγωγή του στοιχηματισμού. Σχετικά με την παραπάνω απόφαση το νομικό τμήμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ζητήσει από το Εφετείο Αθηνών την ακύρωση της απόφασης. Επίσης θα ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης έως ότου η υπόθεση κριθεί από το προαναφερόμενο δικαστήριο. Σε επιστολή που εστάλη στην διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ από το νομικό τμήμα εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο η διοίκηση αποφάσισε να επιβαρύνει τα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2002 με ποσό ίσο με την αποζημίωση που η εταιρεία θα έπρεπε να πληρώσει κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού, εάν η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είχε εφαρμοστεί, συγκεκριμένα για το ποσό των 65,482 χιλιάδων ευρώ(βλ. σημείωση 4).Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι επαρκές για να καλύψει κάθε κίνδυνο σχετικό με αυτή την αντιδικία Οι ελληνικές φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει την εταιρεία για τη χρήση 2002.Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου οι πρόσθετες υποχρεώσεις που ενδέχεται να ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 35

36 προκύψουν δεν θα επιδράσουν σημαντικά στις συνολικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την άποψη της Διοίκησης. Για το λόγο αυτό δε διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη. 2. Δεσμεύσεις Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος: Η Εταιρία έχει κάνει συμφωνία με την Intralot ΑΕ παραχωρώντας της το αποκλειστικό δικαίωμα να διαχειρίζεται ορισμένους τομείς του Στοιχήματος για 7 χρόνια με αφετηρία το Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, ο ανάδοχος επιλέγει τα γεγονότα για το στοίχημα, ορίζει τις πιθανότητες, εκτυπώνει τα λαχεία, αναλαμβάνει τη διαφήμιση, παρακολουθεί τη λειτουργία του Στοιχήματος και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του κινδύνου του Στοιχήματος. Όλα τα μελλοντικά στοιχήματα με καθορισμένες και μη καθορισμένες πιθανότητες αναμένεται να λειτουργήσουν με τον ίδιο ανάδοχο, όπως ορίζει η συμφωνία συμπεριλαμβανομένων αθλητικών γεγονότων, ιπποδρομιών (όχι εγχώριων) και κυνοδρομιών. Παρά τη συμφωνία, η Εταιρία διατηρεί την αποκλειστική διαχείριση των παιχνιδιών και συμμετέχει ενεργά σε πολλές εργασίες σχετικά με τη λειτουργία τους. Επιπλέον, ο εργολάβος πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό της Εταιρίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Στοιχήματος όπως ορίζουν οι όροι της συμφωνίας. Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία είναι οι εξής: α) Υποχρέωση προμήθειας με εκτυπωτικό χαρτί και κουπόνια. Ο ΟΠΑΠ έχει υπογράψει συμβόλαια για την αγορά χαρτιού εκτύπωσης των κουπονιών για τα παιχνίδια και συμβόλαιο για την αγορά χάρτινων κουπονιών για συγκεκριμένα παιχνίδια. β) Συντήρηση Λειτουργία πληροφορικών συστημάτων Την συντήρηση του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της Εταιρίας έχει αναλάβει η Ιντρακόμ ΑΕ όπως ορίζεται σε συμφωνία το Φεβρουάριο του Σύμφωνα με αυτήν, η Ιντρακόμ ΑΕ πρέπει να παρέχει και να συντηρεί υπολογιστές, λογισμικό κεντρικού συστήματος, τα LOTOS (Lottery Operating System) πλατφόρμα λογισμικού αριθμολαχίων που δημιούργησε η Intralot ΑΕ, τερματικά πρακτορείων και να διαμορφώνει λειτουργικές διαδικασίες σχετικά με το σύστημα επεξεργασίας στοιχείων. Η διάρκεια της συμφωνίας διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. Για υπηρεσίες συντήρησης σε υπολογιστές και κεντρικά συστήματα λογισμικού, η διάρκεια είναι μέχρι το Όσον αφορά την παροχή του υφιστάμενου συστήματος λογισμικού, τερματικών πρακτορείων και συνεχή ανάπτυξη λειτουργικών διαδικασιών, η υποχρέωση της Ιντρακόμ ΑΕ είναι να παρέχει υπηρεσίες μέχρι το Φεβρουάριο του γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού των παιγνιδιών EXTRA 5 και SUPER 3 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ: Page 36

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2014) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ Αριθμός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα