Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο Πορταριάς Ανάδοχος : ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2 Σελίδα : 2 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Αρχική σύμβαση Εργασίες προυπολογισμού Labe ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Labe ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών m ,20 99, ,20 564,40 464,80 ΟΙΚ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών m ,90 736, , ,50 756,20 ΟΙΚ 2275 κουφωμάτων 3 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Kgr ,40 80, ,40 80,00 ΟΙΚ Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός m ,80 124, ,80 120,00 4,80 ΟΙΚ 2238 τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 5 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων m ,70 486, ,70 502,20 16,20 ΟΙΚ Καθαίρεση επιχρισμάτων m , , , ,00 335,00 ΟΙΚ Καθαίρεση εξωτ. σκάλας m3 7 8,5 45,00 382,50 8,5 45,00 382,50 ΟΙΚ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων m ,80 552, ,80 120,00 432,00 ΟΙΚ 2236 παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 9 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή m , , , ,50 503,50 ΟΙΚ 2275 επενδύσεων 10 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να m ,80 912, ,80 912,00 ΟΙΚ 2241 καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 11 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης m ,20 198, ,20 198,60 ΟΙΚ 5276 στέγης 12 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη m ,90 199, ,90 99,50 99,50 ΟΙΚ 2122 χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 13 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί ton ,50 562, ,50 712,50 150,00 ΟΙΚ 1103 χειροκινήτων μεταφορικών μέσων 14 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και ton x ,10 630, ,10 630,00 ΟΙΚ 2178 κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 10 m 15 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών m ,40 64, ,40 84,00 19,60 ΟΙΚ 2171 με μηχανικά μέσα 16 Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών ton.km ,50 37, ,50 20,00 17,50 ΟΙΚ 1137 περιορισμένης βατότητας 17 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών m3.km ,50 230, ,50 100,00 130,00 ΟΙΚ 2180 και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 18 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων m3 1ΠΝΤ/1 7 66,20 463,40 463,40 ΟΙΚ 2226 κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 19 Καθαρισμός κτιρίου και αυλείου χώρου Τεμ 1ΠΝΤ/ , , ,36 ΟΙΚ 5622 Σύνολο ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Labe ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 9.451, , , , , , ,80 489, , , , , ,19 529,78 1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους m2 18 5,5 51,80 284, ,80 518,00 233,10 ΟΙΚ τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές) 2 Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό m , , , ,00 596,00 ΟΙΚ 4713 σκελετό και επένδυση της μιας πλευράς με ανθυγρή γυψοσανίδα και της άλλης με απλή γυψοσανίδα 3 Τσιμεντενέσεις lt , , , ,00 ΟΙΚ Σκυροδέματα μικρών έργων για m , , , ,00 700,00 ΟΙΚ 3214 κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος kg , , ,20 120, ,00 ΟΙΚ 3873 κατηγορίας B500C (S500s) 6 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών m ,30 259, ,30 259,50 ΟΙΚ 3811 Σε μεταφορά , , , , ,19 529,78

3 Σελίδα : 3 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά , , , , ,19 529,78 7 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί m , , , ,00 762,00 ΟΙΚ 7146 πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 8 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό m2 1ΠΝΤ/ , , ,00 ΥΔΡ πλέγμα 9 Πρόσθετη τιμή επιχρισμάτων για επιπλέον m2 1ΠΝΤ/ , , ,00 ΟΙΚ 7111 στρώση πάχους 2-2,5cm Σύνολο ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Labe ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ , , , , , , , , , , , , , ,84 1 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής m , , , , ,00 ΟΙΚ 5277 ξυλείας πριστή 2 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 m , , , ,00 ΟΙΚ 5283 cm 3 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή kg ,90 870, ,90 870,00 ΟΙΚ 6104 κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 4 Αντικατάσταση πρεκιών τεμ 27α 8 300, , , ,00 900,00 ΟΙΚ Κάλυψη οροφής με μισόταβλες m , , , ,00 ΟΙΚ Ψευδοροφή από γυψοσανίδες ανθυγρές m ,90 343, ,90 343,50 ΟΙΚ 7809 και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 7 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού m , , , ,00 ΟΙΚ 5426 τύπου 8 Υαλoστάσια περιστρεφόμενα περί m2 31 5,5 210, ,00 5,5 210, ,00 ΟΙΚ 5421 οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 και προστατευτική σιδεριά cm 9 Θύρες καρφωτές m ,00 374, ,00 374,00 ΟΙΚ Επισκευή πόρτας εισόδου τεμ ,00 350, ,00 350,00 ΟΙΚ Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους kg , , , ,00 ΟΙΚ 6401 συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 12 Επισκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων m ,00 210,00 30,00 210,00 ΟΙΚ Επισκευή εσωτερικής σκάλας τεμ ,00 200, ,00 200,00 ΟΙΚ Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με m2 1ΠΝΤ/ , , ,00 ΟΙΚ 5281 συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm , , , , , ,80 210,00 100,80 Σύνολο ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Labe ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ , , , , ,20 109,20 1 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία δρύϊνη με m ,00 400, , , ,00 ΟΙΚ 5322 τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm 2 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους μμ ,40 125, ,40 888,00 762,20 ΟΙΚ 5353 τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός 3 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού m , , , ,00 ΟΙΚ 7211 τύπου 4 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες m , , , ,00 ΟΙΚ 7934 ορυκτοβάμβακα 5 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, m , , , ,00 ΟΙΚ 7912 μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 6 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με m , , , ,00 ΟΙΚ 7934 πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 7 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά m , , , , ,50 ΟΙΚ 7331 πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Σε μεταφορά , , , , , ,82

4 Σελίδα : 4 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά , , , , , ,82 8 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια m ,60 692, ,60 692,00 ΟΙΚ GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Labe ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ , , , , , , , , , , , , , ,98 1 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων m ,50 637, ,50 750,00 112,50 ΟΙΚ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών m ,60 348, ,60 348,00 ΟΙΚ 7755 επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 3 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων m ,50 42, ,50 42,00 ΟΙΚ 7793 ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών 4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών m , , , ,00 ΟΙΚ 7771 με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 5 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων m ,20 286, ,20 286,00 ΟΙΚ 7791 επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 6 Χρωματισμοί επί επιφανειών m , , , ,00 ΟΙΚ επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 7 Χρωματισμοί επί επιφανειών m , , , ,00 ΟΙΚ επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 8 Χρωματισμοί επί επιφανειών m , , , ,00 ΟΙΚ επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 9 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - m ,30 754, ,30 754,50 ΟΙΚ ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 10 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων m2 1ΠΝΤ/ , , ,00 ΟΙΚ 7744 επιφανειών 11 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων m2 1ΠΝΤ/ , , ,00 ΟΙΚ 7744 επιφανειών Σύνολο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Labe ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Labe ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , , , , , , , , , ,30 1 Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου m ,00 180, ,00 180,00 ΗΛΜ 1 διαμέτρου Φ16 mm 2 Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου m ,50 202, ,50 202,50 ΗΛΜ 1 διαμέτρου Φ25 mm Σε μεταφορά 382, ,79 382, , , ,80

5 Σελίδα : 5 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά 382, ,79 382, , , ,80 3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού τεμ ,33 126, ,33 126,66 ΗΛΜ 13 ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 4 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού τεμ ,01 73, ,01 73,01 ΗΛΜ 13 ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 5 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ τεμ ,95 168, ,95 168,95 ΗΛΜ cm 6 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ τεμ ,20 176, ,20 176,20 ΗΛΜ cm 7 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη τεμ ,42 212, ,42 212,42 ΗΛΜ 14 Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του 8 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από τεμ ,94 225, ,94 225,88 ΗΛΜ 14 πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του 9 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα τεμ ,35 67, ,35 67,05 ΗΛΜ 18 χρώματος λευκού 10 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη τεμ ,00 305, ,00 305,00 ΗΛΜ 14 Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του για ΑΜΕΑ 11 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης τεμ ,50 46, ,50 46,50 ΗΛΜ 14 διαστάσεων 15 Χ 15 cm 12 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με τεμ ,73 55, ,73 55,46 ΗΛΜ 14 καπάκι 13 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης τεμ ,93 25, ,93 25,86 ΗΛΜ 13 διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή 14 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, τεμ ,00 130, ,00 130,00 ΗΛΜ 17 πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm μήκους 1,20 m 15 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ τεμ ,01 48, ,01 48,02 ΗΛΜ 13 διαστάσεων 42 Χ 60 cm 16 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τεμ ,00 132, ,00 132,00 ΗΛΜ 11 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 17 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τεμ ,00 30, ,00 30,00 ΗΛΜ 11 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins 18 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου τεμ ,44 96, ,44 96,44 ΗΛΜ 8 Φ20 cm 19 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από m ,98 74, ,98 74,90 ΗΛΜ 8 σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm 20 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από m ,43 77, ,43 77,15 ΗΛΜ 8 σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm 21 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από m , , , ,50 ΗΛΜ 8 σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm 22 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από m ,99 59, ,99 59,98 ΗΛΜ 8 σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 125 mm 23 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα τεμ ,94 155, ,94 155,82 ΗΛΜ 8 ορειχάλκινη 24 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού τεμ ,74 7,74 1 7,74 7,74 ΗΛΜ 1 (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 25 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων τεμ ,04 192, ,04 192,04 ΗΛΜ 10 αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm 26 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα kg , , , ,40 ΗΛΜ 1 Ανοικτή ημικυκλική 27 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα kg ,38 737, ,38 737,10 ΗΛΜ 1 Σωληνωτή κυκλική Σε μεταφορά 6.544, , , , , ,80

6 Σελίδα : 6 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά 6.544, , , , , ,80 28 Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με τεμ ,71 133, ,71 133,55 ΗΛΜ 11 στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm 29 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως τεμ ,35 57, ,35 57,35 ΗΛΜ 23 εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins 30 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων τεμ ,35 320, ,35 320,70 ΗΛΜ 10 αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm 31 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας τεμ ,73 222, ,73 222,73 ΗΛΜ l ισχύος 4000 W 32 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά kg ,72 22,32 6 3,72 22,32 ΗΛΜ Λαβή στήριξης για ΑΜΕΑ σταθερή ή τεμ ,43 107, ,43 107,43 ΗΛΜ 13 ανακλινόμενη ανοξείδωτη Σύνολο ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Labe ΑΣΘΕΝΗ -ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 7.408, , , , , , , ,50 1 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα τεμ ,19 362, ,19 362,19 ΗΛΜ 52 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 62 Χ 50 cm 2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα τεμ ,21 266, ,21 266,21 ΗΛΜ 52 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 35 cm 3 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 4 λυχνίες τεμ ,35 228, ,35 228,70 ΗΛΜ 59 των 18w, στεγασμένων χώρων, με περσίδες οροφής ή αναρτημένο 4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λυχνίες τεμ , , , ,76 ΗΛΜ 59 των 36w, στεγασμένων χώρων, με περσίδες οροφής ή αναρτημένο 5 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2 λυχνίες τεμ ,06 245, ,06 245,42 ΗΛΜ 59 των 58w, στεγασμένων χώρων, με περσίδες οροφής ή αναρτημένο 6 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, τεμ ,56 25, ,56 25,56 ΗΛΜ 59 στεγασμένων χώρων, με κώδωνα,οροφής ή αναρ τημένο προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες με 1 λυχνία 20 W 7 Φωτιστικό σώμα τοίχου με λαμπτήρες τεμ ,51 39, ,51 39,51 ΗΛΜ 60 PL-C 2X26 W 8 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή τεμ ,32 48, ,32 48,96 ΗΛΜ 60 οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό βακελίτου με λαμπτήρα 60 W 9 Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας με τεμ ,51 237, ,51 237,06 ΗΛΜ 60 μπαταρία 6V-1,50 A με λαμπτήρα φθορισμού 8W. 10 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο τεμ ,74 47, ,74 47,40 ΗΛΜ 49 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός 11 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο τεμ ,72 47,04 7 6,72 47,04 ΗΛΜ 49 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 12 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO τεμ ,65 298, ,65 298,20 ΗΛΜ 49 εντάσεως 16 Α 13 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης τεμ ,03 18,06 2 9,03 18,06 ΗΛΜ 49 SCHUKO εντάσεως 16 Α 14 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής m ,79 347, ,79 347,40 ΗΛΜ 46 3 Χ 1,5mm2 15 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής m ,20 558, ,20 558,00 ΗΛΜ 46 3 Χ 2,5mm2 16 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής m ,00 135, ,00 135,00 ΗΛΜ 46 3 Χ 6mm2 Σε μεταφορά 4.203, , , , , ,80

7 Σελίδα : 7 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά 4.203, , , , , ,80 17 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό m ,82 68, ,82 68,20 ΗΛΜ 46 Διατομής 4 Χ 1,5mm2 18 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο m ,28 102, ,28 102,80 ΗΛΜ 47 Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 19 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο m ,31 61, ,31 61,55 ΗΛΜ 47 Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 20 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο m ,30 133, ,30 133,00 ΗΛΜ 47 Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2 21 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός m ,66 219, ,66 219,60 ΗΛΜ 41 σπιράλ 13,5mm 22 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός m ,57 479, ,57 479,85 ΗΛΜ 41 σπιράλ 16mm 23 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός m ,60 140, ,60 140,00 ΗΛΜ 41 σπιράλ 23mm 24 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου τεμ ,56 47, ,56 47,12 ΗΛΜ 55 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α 25 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου τεμ ,39 19, ,39 19,39 ΗΛΜ 55 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 Α 26 Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS τεμ ,55 31, ,55 31,65 ΗΛΜ 54 εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε Ρελέ διαφυγής τριφασικό εντάσεως 25 Α τεμ ,00 95, ,00 95,00 ΗΛΜ Ρελέ διαφυγής τριφασικό εντάσεως 40Α τεμ ,00 105, ,00 105,00 ΗΛΜ Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS τεμ ,49 94, ,49 94,41 ΗΛΜ 54 εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν) 30 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών τεμ ,52 57,12 6 9,52 57,12 ΗΛΜ 55 γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α 31 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών τεμ ,39 102, ,39 102,51 ΗΛΜ 55 γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α 32 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών τεμ ,63 12, ,63 12,63 ΗΛΜ 55 γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α 33 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V τεμ ,02 154, ,02 154,14 ΗΛΜ 52 πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους 34 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm τεμ ,56 91, ,56 91,20 ΗΛΜ Πρίζα τηλεόρασης τεμ ,51 197, ,51 197,55 ΗΛΜ Πρίζα πληροφορικής 8 επαφών τεμ ,51 158, ,51 158,04 ΗΛΜ Κεραία λήψης σημάτων τεμ ,51 39, ,51 39,51 ΗΛΜ Καλώδιο UTP-FTP,CATEG 5.4 ζευγών m , , , ,40 ΗΛΜ Ομοαξωνικό καλώδιο RG-11,75 Ω m , , , ,60 ΗΛΜ Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, τεμ ,80 934, ,80 934,80 ΗΛΜ 63 μονοπολικό, υπαίθριο Σύνολο ΑΣΘΕΝΗ -ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Labe ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ , , , , , , , ,76 1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τεμ ,35 181, ,35 181,40 ΗΛΜ 19 φορητός γομώσεως 6 kg 2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τεμ ,99 68, ,99 68,99 ΗΛΜ 19 φορητός γομώσεως 12 kg 3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, τεμ ,19 81, ,19 81,19 ΗΛΜ 19 φορητός γομώσεως 6 kg 4 Πυροσβεστήρας αυτόματος τοπικής τεμ ,99 68, ,99 68,99 ΗΛΜ 19 εφαρμογής οροφής Σε μεταφορά 400, ,05 400, , , ,80

8 Σελίδα : 8 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά 400, ,05 400, , , ,80 5 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή τεμ ,48 63, ,48 63,48 ΗΛΜ 20 6 Αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα τεμ , , , ,46 ΗΛΜ 62 συναγερμού πυρκαγιάς 6 γραμμών (ζωνών) 7 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 m ,79 383, ,79 383,20 ΗΛΜ 46 Χ 1,5mm2 Σύνολο ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Labe ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2.382,71 50,00 % 1.191,36 50,00 % 2.382, , , , , ,35 1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm m , , , ,00 ΗΛΜ 7 πάχους τοιχώματος 0,75 mm 2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm m ,04 120, ,04 120,60 ΗΛΜ 7 πάχους τοιχώματος 0,80 mm 3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm m ,52 263, ,52 263,00 ΗΛΜ 7 πάχους τοιχώματος 0,90 mm 4 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm m ,64 316, ,64 316,00 ΗΛΜ 7 πάχους τοιχώματος 0,90 mm 5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή m ,45 85, ,45 85,35 ΗΛΜ 4 διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 6 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της m ,71 370, ,71 370,65 ΗΛΜ 40 1 ins και μέχρι 2 ins 7 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τεμ ,00 75, ,00 75,00 ΗΛΜ 11 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins 8 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τεμ ,22 102, ,22 102,66 ΗΛΜ 11 ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 9 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο τεμ ,23 174, ,23 174,46 ΗΛΜ 12 διαμέτρου 1 1/2 ins 10 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό τεμ ,63 49, ,63 49,26 ΗΛΜ 11 σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm 11 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με τεμ ,50 28, ,50 28,50 ΗΛΜ 11 γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 ins 12 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με τεμ ,10 35, ,10 35,10 ΗΛΜ 11 γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 13 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος τεμ ,02 608, ,02 608,64 ΗΛΜ 11 διαμέτρου 1/2 ins 14 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο τεμ ,88 115, ,88 115,76 ΗΛΜ 6 συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερο ύ χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 254/267 mm 15 Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα m ,27 541, ,27 541,62 ΗΛΜ 34 τεμάχια αμιαντοκισσηροδέματος διατομής έως 600 cm2 16 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, m ,81 23, ,81 23,62 ΗΛΜ 35 κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 160 mm 17 Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα τεμ , , , ,00 ΗΛΜ 28 (αυτόνομος) νερού θερμαντικής ισχύος Kcal/h 18 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη τεμ ,26 312, ,26 312,26 ΗΛΜ 23 χωρητικότητας 50 l 19 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως τεμ ,27 865, ,27 865,27 ΗΛΜ 21 παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h 20 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως τεμ ,99 368, ,99 368,99 ΗΛΜ 21 παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h 21 Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής τεμ ,63 85, ,63 85,63 ΗΛΜ 12 λειτουργίας Σε μεταφορά 8.086, , , , , ,80

9 Σελίδα : 9 Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Από μεταφορά 8.086, , , , , ,80 22 Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από kg , , , ,64 ΗΛΜ 29 λαμαρίνα μαύρη Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη 23 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα m ,84 46,46 39,03 0,84 46,46 39,03 ΗΛΜ 26 αξονικού ύψους 655 mm 24 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα m ,3 40,80 257,04 6,3 40,80 257,04 ΗΛΜ 26 αξονικού ύψους 905 mm 25 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα m ,6 39,35 23,61 0,6 39,35 23,61 ΗΛΜ 26 αξονικού ύψους 655 mm 26 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα m ,08 35,43 38,26 1,08 35,43 38,26 ΗΛΜ 26 αξονικού ύψους 905 mm 27 Aνόδιο μαγνησίου ονομ. διαμέτρου 1 ins τεμ ,75 37, ,75 37,75 ΗΛΜ Ανόδιο μαγνησίου ονομ. διαμέτρου 1 1/4 τεμ ,55 45, ,55 45,55 ΗΛΜ 11 ins Σύνολο ΘΕΡΜΑΝΣΗ Labe ΔΙΑΦΟΡΑ 9.849, , , , , , , ,61 1 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) τεμ ,96 286, ,96 286,96 ΗΛΜ 52 2 Υδραυλικός ανελκυστήρας 2 στάσεων για τεμ , , , ,00 ΗΛΜ 63 την μεταφορά ατόμων Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΑ Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 9.786, , , , , , , , , , , ,80 18,00 % ,50 18,00 % , ,30 634,82 Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού , , , ,62 Απρόβλεπτη δαπάνη Σύνολο , , , , , , ,51 Πρόβλεψη αναθεώρησης 4.083, ,70 Σύνολο , , , ,51 Προστίθεται ΦΠΑ Γενικό σύνολο σύμβασης 23,00 % , ,23 23,00 % , , , , , ,13

10 Σελίδα : 10 Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ] Εγκεκριμένη δαπάνη Προτεινόμενος ΑΠΕ Διαφορές Σύνολο , ,62 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ,89 ή ποσοστό 12,26% Απρόβλεπτη δαπάνη , , , ,94 Χωρίς μεταβολή Πρόβλεψη αναθεώρησης 4.083, , , ,64 Χωρίς μεταβολή ΦΠΑ , ,59 Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ Γενικό σύνολο , ,23 Χωρίς μεταβολή Δηλαδή Ευρώ μηδέν 25/9/2012 Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο διευθύνων Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα